जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी सुधारीत अनुदान वाटप सन 2018-20192019032014009720-03-2019
2आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) वर्ग ३ या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतीम (final) सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019031610008816-03-2019
3आरोग्‍य विभागसेवानिवृृत्‍त औष्‍ाध निर्माण अधिकारी यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2019031510008515-03-2019
4आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेेेेबाबत.2019031410008414-03-2019
5शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रामदास कोंडीबा सातपुते, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. करकंडे मळा,ता.पारनेर यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत2019031416010514-03-2019
6शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216009812-03-2019
7शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216009912-03-2019
8शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216010012-03-2019
9शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216010112-03-2019
10ग्रामपंचायत विभाग"राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान" मधील पेसा उपक्रमांतर्गत ग्रामसभा मोबिलायझर यांचे माहे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ चे मानधन अकोले तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील ७९ ग्रामपंचायतींना वितरित करणेबाबत...2019031206013512-03-2019
11ग्रामपंचायत विभाग"राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" सन २०१८-१९ अंतर्गत पेसा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, अकोले व प्राचार्य, पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत...2019031206013612-03-2019
12महिला बालकल्‍याण विभागबेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनाअंतर्गत जाहिरात प्रसिध्‍दी करिता फलेक्‍स बोर्ड बनविणेसाठी पुरवठा आदेश देणेे बाबत 2019030908002009-03-2019
13सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. काळेश्वर देवस्थान ट्रस्ट गुंफा येथे भक्तनिवास बांधणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030812038908-03-2019
14सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोल्हार (कोल्हूबाईचे ) गडाच्या पायथ्याशी असल्याने उपाययोजना करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030812039408-03-2019
15सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक गट -क या संवर्गातील कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2019030804009608-03-2019
16ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचेसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता- हवेली, जि.पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2019030806014508-03-2019
17लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्‍ती बेनवडी - गावठाण ता कर्जत जि.अहमदनगर2019030815024308-03-2019
18लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्‍ती कुळधरण - बागाचामळाता कर्जत जि.अहमदनगर2019030815024408-03-2019
19लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा करमनवाडी आमराई ता कर्जत जि.अहमदनगर2019030815024608-03-2019
20आरोग्‍य विभागश्री.चंचल राजु बग्गन यांना वारसा हक्काने शैक्षणिक पात्रतेनुसार आरोग्य् सेवक पुरूष वर्ग-3 या पदावर नियुक्ती देणे बाबत.2019030810008308-03-2019
21सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी गट -क या संवर्गातील कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2019030804009908-03-2019
22लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा रुईछत्‍तीशी ता नगर जि.अहमदनगर2019030815024808-03-2019
23लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प ब देऊळगाव ता श्रीगोंदा जि.अहमदनगर2019030815024908-03-2019
24ग्रामपंचायत विभागराज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना व इतरांना वाहतुक भत्‍ता मंजुर करणे बाबत2019030806014608-03-2019
25सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेतील मध्यवर्ती टपाल कक्षात पर्यवेक्षण करण्याकरिता कार्यालयीन अधीक्षक गट क या संवर्गातील कर्मच-याच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेणेबाबत 2019030804010108-03-2019
26महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या व नेमणूका -२०१८ अंशताा : बदल करणे (समानीकरण बदल्‍या) 2019030808001808-03-2019
27महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट-क सर्वसाधारण बदल्‍या व नेमणुका-२०१८ (समानीकरण बदल्‍या) बाबत2019030808001908-03-2019
28लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सिमेंट नाला बांध शिंगवे -वाघुळओढा ता नगर जि.अहमदनगर2019030815025008-03-2019
29लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सिमेंट नाला बांध बाराबाभळी - मोरेवस्‍त्‍ाी ता नगर जि.अहमदनगर2019030815025108-03-2019
30सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीसाठी ६ कि. वॅट क्षमतेचे पारेषण जोडणी सहित सौर संच बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030812043308-03-2019
31सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री. क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुध्दीपत्रक 2019030812043408-03-2019
32ग्रामपंचायत विभागदि 1/10/2006 ते दि 31/3/2010 या कालावधीत स्‍वेच्‍छा / नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्‍त, मयत झालेल्‍या ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी गट क या सवंर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्‍यांनतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत 2019030806012008-03-2019
33ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना (पहिला लाभ ) लागु करण्‍याबाबत2019030806012108-03-2019
34ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना (पहिला लाभ ) लागु करण्‍याबाबत2019030806012208-03-2019
35ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक (वर्ग -3) यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देणेबाबत 2019030806012308-03-2019
36शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अकबर हमीदभाई शेख, सेवा निलंबित उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा मुर्शतपुर, ता.कोपरगांव यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत.2019030816008608-03-2019
37शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन हरीभाऊ डहाळे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.शिबलापुर, ता.संगमनेर यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत.2019030816008708-03-2019
38शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.दत्तु नामदेव गाढे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.कोल्हे वस्ती(येसगांव), ता.कोपरगांव यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत.2019030816008808-03-2019
39ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक (वर्ग-३) या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणुका 2019030806012408-03-2019
40ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.मंगेश बाळासाहेब पुंड, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-रुईछ्त्रपती, ता.पारनेर)2019030806012508-03-2019
41शिक्षण प्राथमिक विभागउपशिक्षणाधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक यांची पदोन्नती झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत व त्यांचेकडील असलेला पदभार सोपविणे बाबत.2019030816008908-03-2019
42सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2019030812044108-03-2019
43ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मौजे नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.चितळी ता राहाता या योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देणेबाबत2019030814006908-03-2019
44सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती व परीरक्षण कामे तसेच जिल्हा परिषदे मार्फत करण्यात येणारी सर्व प्रकारची कामे यांची राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (एस.क्यू एम ) तपासणी बाबत. 2019030812034108-03-2019
45शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बालाजी कंठीराम चव्हाण, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महादेव गल्ली,ता.जामखेड, जिल्हा- अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019030816009008-03-2019
46आरोग्‍य विभागश्री.आत्माराम भास्कर आंधळे, आरोग्य्‍ सेवक (पु.) उपकेंद् मुंगी, प्राथमिक आरोग्य केंद् चापडगांव ता.शेवगाव यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत2019030810007808-03-2019
47शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती बाबुराव रासकर, प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा महादेव गल्ली,तालुका - जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019030816009108-03-2019
48आरोग्‍य विभागआरोग्य् सेवक (पुरूष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182019030810007908-03-2019
49महिला बालकल्‍याण विभागजिल्‍हा परिषदेच्‍या वर्ग-३संवर्ग परिवेक्षीका यांचे मुख्‍यालयांतर्गत बीट बदलाबाबत 2019030808002108-03-2019
50ग्रामपंचायत विभागश्री.डी.एस.राऊत, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-आव्हाने खु. / बऱ्हाणपुर, ता.शेवगाव सध्या पंचायत समिती नेवासा यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत. 2019030806013208-03-2019
51आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१९ श्रीमती बनकर मिल्‍का बाळुु.2019030810008008-03-2019
52लघु पाटबंधारे विभागको प बंधारा - मोरगव्‍हाण ता नेवासा जि.अहमदनगर2019030815022508-03-2019
53लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ्‍ा आदेश साठा बंधारा मांडवगण - लोखंडेमळा ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर2019030815022608-03-2019
54लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ्‍ा आदेश बोंदरवाडी - गटनंबर ५२ तापाथर्डी जि.अहमदनगर2019030815022708-03-2019
55लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ्‍ा आदेश बोंदरवाडी - डमाळे मारुती शेताजवळ ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2019030815022808-03-2019
56लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश दरेवाडी - तुक्‍कडओढा को. प.दुरुस्‍ती ता.नगर जि.अहमदनगर2019030815022908-03-2019
57शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. शिंदे नितीन नामदेव यांना शिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) पदावर नियुक्ती देणेबाबत (मराठी माध्यम)2019030816009608-03-2019
58आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१९ श्रीमती रोडे कलावती सहादू.2019030810008108-03-2019
59शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीबाबत.2019030816010208-03-2019
60शिक्षण प्राथमिक विभागदिनांक 30 सप्टेंबर 2018 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हा स्तरावरील समायोजनाबाबत.2019030816010308-03-2019
61आरोग्‍य विभागआरोग्य् सहाय्य्क (पुरूष) या सवंर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य् क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 20192019030810008208-03-2019
62सामान्य प्रशासन विभागमुख्यालयात तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा उपलब्ध करून घेणेबाबत. 2019030804010508-03-2019
63लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बदगी -बोराचावाडा ता अकोले जि अहमदनगर2019030815023008-03-2019
64लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा आखेगाव - चोपानवस्‍ती ता शेवगाव जि अहमदनगर2019030815023108-03-2019
65लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गाव तलाव दु.साकव - कोल्‍हेवाडी रोड ता जामखेड जि अहमदनगर2019030815023208-03-2019
66लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब भिंगार - बु-हानगर जवळ ता नगर जि अहमदनगर2019030815023308-03-2019
67लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब डमाळवाडी ता पाथर्डी ता पाथर्डी जि अहमदनगर2019030815023408-03-2019
68लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु - बाळेवाडी ता नगर जि अहमदनगर2019030815023508-03-2019
69लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु पिंप्री ता अकोले जि अहमदनगर2019030815023608-03-2019
70लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु दैठणेगुंजाळ क्र.३ ता पारनेर जि अहमदनगर2019030815023708-03-2019
71लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा कोळगाव ता शेवगाव जि अहमदनगर2019030815023808-03-2019
72लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा रेणुकाईवाडी - शिंगवे मोहोजशिव ता पाथर्डी जि अहमदनगर2019030815023908-03-2019
73लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा खुंरंगेवाडी ता कर्जत जि अहमदनगर2019030815024008-03-2019
74लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सातवड - हाडोळावस्‍ती ता पाथर्डी जि अहमदनगर2019030815024108-03-2019
75लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सारोळाबदधी -अचानकवस्‍ती ता नगर जि अहमदनगर2019030815024208-03-2019
76महिला बालकल्‍याण विभागपंचायत समिती स्‍थरावर महिलांसाठी समुुुुपदेशन केंद्र सुरु करणे बाबत2019030708002207-03-2019
77ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.आनंदवाडी, ता.श्रीगोंदा)2019030706011907-03-2019
78सामान्य प्रशासन विभागश्री जवणे दिपक बबन,कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ पं.स. जामखेड यांचे विनंती बदलीबाबत. 2019030704009407-03-2019
79सामान्य प्रशासन विभागश्री वाळुंजकर किशोर किसनराव ,वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ सा. प्र.वि. -१ जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे विनंती बदलीबाबत. 2019030704009507-03-2019
80सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खळी ते कांगणवाडी ग्रामीण मार्ग ५८ साखळी क्रमांक ०/८०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. ता. संगमनेर 2019030713014807-03-2019
81सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- विरगाव ते (ईरटेक )ते गोरेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे.ता.अकोले.2019030713014907-03-2019
82सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- ज़ि. प. शाळा ते गोसावी दरा रस्ता सुधारणा करणे.ता.अकोले. 2019030713015007-03-2019
83लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब नांदगाव - नागझिरा ओढा ता.नगर जि.अहमदनगर2019030715020207-03-2019
84लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु शिंदेवाडी - शेंबडेवाडी ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर2019030715020307-03-2019
85लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु शिंदेवाडी - चुनखडी ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर2019030715020407-03-2019
86लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दु - वाळुंज ता.नगर जि.अहमदनगर2019030715020507-03-2019
87लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब इसळक - नारुंडी नदी ता.नगर जि.अहमदनगरसि ना ब2019030715020807-03-2019
88लघु पाटबंधारे विभागको प दु वडगाव गुप्‍ता - आळा ता.नगर जि. अहमदनगर2019030715020907-03-2019
89लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दु वडगावगुप्‍ता - वाघाचा आखाडा ता.नगर जि.अहमदनगर2019030715021007-03-2019
90लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब आंबीखालसा - तांगडी ता.संगमनेरजि.अहमदनगर2019030715021307-03-2019
91लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु धामणगाव - शेरी बंधारा ता अकोले जि.अहमदनगर2019030715021407-03-2019
92लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु कुळधरण - पवार मळा ता.कर्जत जि.अहमदनगर2019030715021507-03-2019
93लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु कुळधरण- पांढरीचा मळा ता.कर्जत जि.अहमदनगर2019030715021607-03-2019
94लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु नेप्‍ती - जामगाव नाला ता.नगर जि.अहमदनगर2019030715021707-03-2019
95लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठाबंधारा भेंडा बु - चौधरी चस्‍ती ता.नेवासा जि.अहमदनगर2019030715021807-03-2019
96सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सोनेवाडी (चास) ता.नगर येथील हरिजनवस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे,व फूटपाथ करणे.2019030712042607-03-2019
97सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळकी ता.नगर येथील चंभारवस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे,व फूटपाथ करणे.2019030712042707-03-2019
98सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळकी ता.नगर येथील आखाडेवस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे,व फूटपाथ करणे2019030712042807-03-2019
99सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळकी ता.नगर येथील हरिजन वस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे,व फूटपाथ करणे2019030712042907-03-2019
100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळकी ता.नगर येथील मातंग वस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे,व फूटपाथ करणे2019030712043107-03-2019
101लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु पाथरवाला - तुकाराम सावकार शेत ता नेवासा जि.अहमदनगर2019030715021907-03-2019
102पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग-3 यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी वर्ग-3 या पदावर पदोन्नती देणे बाबत. 2019030711000507-03-2019
103पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्री.नवनाथ भिमराज सोनवणे, पशुधन पर्यवेक्षक जि. उस्मानाबाद 2019030711000707-03-2019
104पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्री.एकनाथ परसराम मुटकुळे , पशुधन पर्यवेक्षक जि. हिंगोली 2019030711000807-03-2019
105पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्री. अनिल जालिंदर देशमुख , पशुधन पर्यवेक्षक जि. हिंगोली 2019030711000907-03-2019
106पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्री.राजेंद्र मोहोनराव भवर, पशुधन पर्यवेक्षक जि.सांगली 2019030711001007-03-2019
107पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्री. रमेश अशोक क्षीरसागर, पशुधन पर्यवेक्षक जि. बीड 2019030711001107-03-2019
108पशुसंवर्धन विभाग आंतर जिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्रीम,सुवर्णा अंबादास बाचकर पशुधन पर्यवेक्षक जि. नाशिक 2019030711001207-03-2019
109ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.सोनेवाडी (चास), ता.नगर व इतर ०४ कामे)2019030706012607-03-2019
110ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.सोनेवाडी (चास), ता.नगर व इतर ०१ कामे)2019030706012707-03-2019
111ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मालेवाडी, ता.पाथर्डी)2019030706012807-03-2019
112ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना एलआरएस प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.मालेवाडी, ता.पाथर्डी)2019030706012907-03-2019
113शिक्षण प्राथमिक विभागउध्दव कोंडीराम मरकड, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोहारवाडी, ता.नेवासा गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2019030716009207-03-2019
114शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन पोपट जावळे, प्राथमिक, जि.प.प्रा.सा. वाकी,ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे अनाधिकृतपणे गैरहजर गैरवर्तनाबाबत2019030716009407-03-2019
115शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.ईश्वर काशीनाथ जाधव, प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जळकेवाडी,ता.कर्जत यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2019030716009507-03-2019
116ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा. श्रीम. राजगुडे, उल्‍वला रुपचंद, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती अकोले 2019030706013307-03-2019
117सामान्य प्रशासन विभागश्री. एस.टी. माने,(सेवानिलंबीत) कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक कार्यालयीन कमी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्याने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. 2019030704010207-03-2019
118सामान्य प्रशासन विभागश्री. एस.टी. माने,(सेवानिलंबीत) कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक ए.बा.वि. से.यो. श्रीगोंदा यांना सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत.2019030704010307-03-2019
119लघु पाटबंधारे विभागसा ब दु धारवाडी - गोरेवस्‍ती ता पाथर्डी2019030715022207-03-2019
120लघु पाटबंधारे विभागसा ब दु कुळधरण -शिंदेमळा ता कर्जत 2019030715022307-03-2019
121लघु पाटबंधारे विभागसा ब दु कुळधरण हाडोळा ता कर्जत जि.अहमदनगर2019030715022407-03-2019
122सामान्य प्रशासन विभागश्री. भांड एस. के. वरिष्ठ सहाय्यक (सेवानिलंबित) पंचायत समिती पारनेर यांना सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. 2019030704010407-03-2019
123लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण डमाळवाडी ता.पाथर्डी.जि.अहमदनगर2019030615019606-03-2019
124लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु.संवत्‍सर- डंबरानाला ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर2019030615019706-03-2019
125लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब धायतडकवाडी - नानाभाऊ धायतडक ता. पाथर्डी जि.अहमदनगर2019030615019806-03-2019
126लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु आगडगाव - भैरवनाथ मंदिर ता.नगर जि.अहमदनगर2019030615019906-03-2019
127लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु खुंटेवाडी ता. अकोले जि.अहमदनगर2019030615020006-03-2019
128लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु राळेगण कडा ता. नगर जि.अहमदनगर2019030615020106-03-2019
129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील दहन - दफनभूमी बांधकामे / दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखालील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019030612033706-03-2019
130ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2019030606011806-03-2019
131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी सन २०१८-१९ मधील दहन - दफनभूमी बांधकामे / दुरुस्ती अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2019030612033806-03-2019
132सामान्य प्रशासन विभागश्री ओ. व्ही. दहिफळे,वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) सा. बां. दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या पुनःस्थापित आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत. 2019030604009306-03-2019
133सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- सावंतवाडी येथील स्मशानभूमी सुशोभिकरण करणे. ता.अकोले2019030613014606-03-2019
134सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- रुंभोडी येथील स्मशानभूमी सुशोभिकरण करणे. ता.अकोले 2019030613014706-03-2019
135सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे माळी बाभुळगाव ता.पाथर्डी येथील शिक्षक कॉलनी दलितवस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019030612042306-03-2019
136सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. बुरूडगाव ता.नगर येथील स्मशान भूमी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2019030612042406-03-2019
137सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे खेड ता.कर्जत येथील रोहिदासनगर ते चंभारवाडा दलितवस्ती रस्ता खडीकरण करणे2019030612042506-03-2019
138लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा येळी - बोंदरवाडी गट ११९ ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर2019030615022006-03-2019
139लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा थेरगाव - जांभुळओढा गट ७२ ता.कर्जत जि.अहमदनगर2019030615022106-03-2019
140सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगी ता.शेवगाव येथील झोपडपट्टी दलित वस्ती येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2019030612045206-03-2019
141सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दत्त मंदिर देवस्थान ट्रस्ट वाघुंडे खु. येथे परिसर सुशोभिकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030612035506-03-2019
142आरोग्‍य विभागअनधिकृत गैरहजेरीबाबत श्री.राजू रतन भगवाने,सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र बारागावनांदूर ता.राहूरी.2019030610007006-03-2019
143आरोग्‍य विभागआरोग्य् सेवक पुरूष या पदावर स्थायीत्व् प्रमाणपत्र देणे बाबत.2019030610007106-03-2019
144पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत मिशन (ग्रा.)अंतर्गत ग्रा.पं भांबोरा ,ता.कर्जत येथे सामुदायिक शौचालय अनुदान वितरित कारणेबाबत.. 2019030607003406-03-2019
145पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) अंतर्गत ग्रा.पं.घोटण,ता.शेवगाव येथे सामुदायिक शौचालयासाठी निधी वितरित करणेबाबत.. 2019030607003506-03-2019
146सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. घोडेगाव ते राजेगाव रस्ता ग्रामीण मार्ग १०४ साखळी क्रमांक ३/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2019030613011706-03-2019
147आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य‍ सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्‍या पदस्‍थापनेत अंशतः बदल झाल्‍याने पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.डॉ.एस.यु.दासरे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र कोळगांव,ता.श्रीगोंंदा2019030610007506-03-2019
148सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यालयीन कामकाजाचे सोयीच्या दृष्टीने अतिरिक्त कामकाज देणेबाबत.. 2019030612032206-03-2019
149सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.पाथरे ते सात्रळ इतर जिल्हा मार्ग ५३ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/७०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.राहुरी 2019030613012206-03-2019
150शिक्षण प्राथमिक विभागमा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.8445/2018 प्रकरणी दिनांक 27/02/2019 च्या निर्णयाचे अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत.2019030616008006-03-2019
151आरोग्‍य विभागआरोग्य् सेवक (पुरूष) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या विनंती नुसार आपसी बदली करणे बाबत. सन 20192019030610007606-03-2019
152ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत जनतेतुन थेट निवडुन आलेले सरपंच यांचेसाठी यशवंतराव चव्हाण प्रशिक्षण केंद्र, हिवरेबाजार, अहमदनगर येथे दि. ०८ ते ३० मार्च २०१९ या कालावधीत १० सत्रांमधे आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत..2019030606011006-03-2019
153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश खंडोबाची वाडी ते वांगदरी रस्ता साखळी क्रमांक १/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता. अकोले ग्रामीण मार्ग क्रमांक २९३2019030613012306-03-2019
154सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश-गळनिंब भागवतवस्ती,जातेवस्ती पयंतचा रस्ता दुरुस्त करणे. ता. श्रीरामपूर 2019030613012406-03-2019
155सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश-तामसवाडी जुना नेवासा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2019030613012506-03-2019
156सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कोपरगाव ग्रामीण मार्ग अंर्तगत गवारेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता. कोपरगाव 2019030613012606-03-2019
157सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश राज्य मार्ग ३२ ते वाघवाडी गर्दणी रस्ता ग्रामीण मार्ग ३३० साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० खडी पृष्ठ भागाची दुरुस्ती करणे ता. अकोले 2019030613012806-03-2019
158सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- करंजी ते बोकटा फाटा रस्ता सुधारणा करणे.२/४०० ते २/८०० (भाग-१) २/८०० ते ३/२०० ता. कोपरगाव 2019030613012906-03-2019
159सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कोपरगाव ग्रामीण मार्ग अंर्तगत नरवडेवस्ती येथील रस्ता दुरुस्त करणे.कि. मी. ०/०० ते ०/५०० ता. कोपरगाव 2019030613013106-03-2019
160सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सुगाव खुर्द ते गर्दणी रस्ता ग्रामीण मार्ग २७९ साखळी क्रमांक १/०० ते २/०० खडी पृष्ठ भागाची दुरुस्ती करणे ता. अकोले 2019030613013206-03-2019
161ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.तांदळी दुमाला, ता.श्रीगोंदा व इतर १० कामे)2019030606011206-03-2019
162सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- पूलवाडी ते मोढावस्ती रुंभोडी रस्ता खडीकरण करणे. ता. अकोले 2019030613013306-03-2019
163सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- धुमाळवाडी तेळेवाडी रस्ता खडीकरण करणे. ता. अकोले 2019030613013406-03-2019
164सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- धामणगाव आवारी ते आवारी मळा रस्ता खडीकरण करणे. ता. अकोले 2019030613013506-03-2019
165सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- रा.मा.५० ते अंबड रस्ता भराव व खडीकरण करणे. ता. अकोले 2019030613013606-03-2019
166सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- पारखतपूर ते हळकुंडे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता. अकोले 2019030613013706-03-2019
167सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कोल्हार खु. येथील सावता महाराज मंदिर ते चिंचोली फाटा रस्ता दुरुस्त करणे. ता. राहुरी 2019030613013806-03-2019
168ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी (वर्ग-3) यांना सध्‍याच्‍या पदावरील 12 वर्षाच्‍या नियमित सेवेनंतर त्‍यांच्‍या पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देणेबाबत. (जिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (पहिला लाभ) लागु करणेबाबत.)2019030606011306-03-2019
169सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कोल्हार खु. येथील साईमंदिर ते पाटीलवाडी रस्ता दुरुस्त करणे. ता. राहुरी 2019030613013906-03-2019
170ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्‍या बाबत.2019030606011406-03-2019
171ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्‍या बाबत. 2019030606011506-03-2019
172ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक म्‍हणुन तीन वर्षाच्‍या व्‍यतित केलेला सेवा कालावधी ग्राह्य धरुन 12 वर्षाच्‍या सेवेनंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (पहिला लाभ) लागु करण्‍याबाबत. 2019030606011606-03-2019
173सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश-वांगी खु. ते खिर्डी कारेगाव उमेश कांदळकर वस्ती कडे जाणारा रस्ता दुरुस्त करणे. ता. श्रीरामपूर 2019030613014006-03-2019
174सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- पढेगाव ते जुने गावठाण रस्ता दुरुस्त करणे. ता. श्रीरामपूर 2019030613014106-03-2019
175सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019030612032306-03-2019
176सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019030612032406-03-2019
177सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019030612032506-03-2019
178सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत .2019030513014505-03-2019
179सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ नाविन्य पूर्ण योजना अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मजले चिंचोली ता.नगर येथे ग्राम प्रशिक्षण केंद्र उभारणे . 2019030512042105-03-2019
180सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निघोज ता. पारनेर येथील तुकाई मंदिर ते बोदगेवाडी अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030512042205-03-2019
181सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मोहा ता.जामखेड येथील हापटेवस्ती . येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030512043005-03-2019
182सामान्य प्रशासन विभागपरिविक्षाधीन तहसिलदार ,नायब तहसिलदार (सीपीटीपी-४ अ ) यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत . 2019030504010605-03-2019
183सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत. 2019030504010005-03-2019
184ग्रामपंचायत विभागविस्‍तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका. (अापसी बदली)2019030506014705-03-2019
185महिला बालकल्‍याण विभागजिल्‍हा परिषदेच्‍या वर्ग-३संवर्ग परिवेक्षीका यांचे मुख्‍याल्‍या अंतर्गत बीट बदलाबाबत 2019030508001705-03-2019
186सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबाळा साहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लांडकवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे 2019030512045005-03-2019
187सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थनिक विकास कर्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. मजले चिंचोली ता.नगर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर ग्रा . प. मि क्र . ३७० मध्ये सभा मंडप बांधणे .2019030512045105-03-2019
188सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- वडगाव ते जिल्हा हद्द नाशिक कि. मी. १/५०० ते ३/५०० खडीकरण करणे. ता. कोपरगाव2019030513010505-03-2019
189सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- संवत्सर येथील कसलवाट ते जंगलपीर रस्ता सुधारणा करणे. ता. कोपरगाव 2019030513010605-03-2019
190सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- नगर संगमनेर हायवे ते कुटेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे. ता. संगमनेर 2019030513010705-03-2019
191सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश-राऊतवस्ती ते सायखिंडी रस्ता सुधारणा करणे. ता. संगमनेर 2019030513010805-03-2019
192आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा प्रभाकर कुलथे,आरोग्‍य सेवक महिला यांचेवर विभागीय चौकशीच्‍या अनुषंगाने शिस्‍तभंग कारवाई करणे बाबत.2019030510006905-03-2019
193सामान्य प्रशासन विभागसेवा निलंबित कर्मच-यांचे निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन - श्री पी पी देवळालीकर कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती शेवगाव 2019030504008905-03-2019
194सामान्य प्रशासन विभागश्री.शेख गफ्फार सत्तार,वरिष्ठ सहाय्यक साप्रवि-२ यांचे स्वेच्छा सेवा निवृती मंजूर करणेबाबत. 2019030504009005-03-2019
195शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत श्री हारदे किशोर भगवंत व इतर 49 2019030516007605-03-2019
196शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत. श्री. सोळसे सुनील पुंडलिक पदवीधर प्रा.शि.2019030516007705-03-2019
197ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.रेणुकाईवाडी ता पाथर्डी या योजनेचा कार्यरंभ आदेश देणेबाबत... 2019030514005105-03-2019
198अर्थ विभागसहय्यक लेखधिकरी पदी पदोन्नती पद्स्थपना देनेबाबत2019030505006305-03-2019
199लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बं आभाळवाडी -मुंजेवाडी क्र.२ ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019030515018005-03-2019
200लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु चौधरीवाडी -वरवंडी ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019030515018105-03-2019
201लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु कुळधरण -पाटील मळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515018205-03-2019
202लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त खोलीकरण सांडवे ता.नगर जि. अहमदनगर2019030515018305-03-2019
203लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु रुईगव्‍हाण क्र.३ ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515018405-03-2019
204लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु शेगुड -शेगडेमळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515018505-03-2019
205लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु शेगुड - नलावडे मळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515018605-03-2019
206सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग २७ आरडगाव केंदळ ब्राम्हणी चेडगाव कात्रड वांबोरी धामोरी खुर्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ६६ साखळी क्रमांक २५/५०० ते ३०/५०० डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे ता. राहुरी 2019030513011305-03-2019
207सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. करंजी ते बोकटा रस्ता ग्रामीण मार्ग ७५ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/४०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. कोपरगाव 2019030513011405-03-2019
208सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- करंजगाव ते तामतळेवस्ती बिरोबा मंदिर परिसर सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019030513011505-03-2019
209सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ३३ ते शिरेगाव रस्ता साखळी क्रमांक ०/३५० ते ०/४३५ ते १/१८० ते १/२७० व सोनई ते पानेगाव रस्ता ग्रामीण मार्ग १३६ साखळी क्रमांक ७/३७० ते ७/५१७ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2019030513011605-03-2019
210ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८2019030506010805-03-2019
211सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कनगर येथील नालकरवस्ती ते गाडेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे. ता. राहुरी 2019030513011805-03-2019
212सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- चिंचाळे ते हनुमानवाडी रस्ता सुधारणा करणे. ता. राहुरी 2019030513011905-03-2019
213सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कार्यारंभ आदेश- अंमळनेर ते मोठेबाबा रस्ता सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019030513012005-03-2019
214ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.ज्ञानेश्वर रतन कहार, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-तांभोरे, ता.राहुरी 2019030506010905-03-2019
215लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा चिलवडी -बिलोरा ओढा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515018905-03-2019
216लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा मढी - पाखरेवस्‍ती ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019030515019005-03-2019
217लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा भोसे -गाजर ओढा गट २०५ ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019030515019105-03-2019
218लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा कौडगाव - खंडोबामाळ ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019030515019305-03-2019
219लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु. बलठण -डोकला क्र.२ ता. अकोले जि.अहमदनगर2019030515019405-03-2019
220लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु. शिंदे नं.२ - वाकीचा डोह ता. अकोले जि.अहमदनगर2019030515019505-03-2019
221शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदली आदेश रद्द करणेबाबत. 2019030216008402-03-2019
222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसुकेवाडी गाव अंतर्गत कानिफनाथ मंदिर रस्ता सुधारणा करणे. ता.संगमनेर 2019030213008402-03-2019
223शिक्षण प्राथमिक विभागदिनांक 30 सप्टेंबर 2018 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हा स्तरावरील समायोजन2019030216006402-03-2019
224शिक्षण प्राथमिक विभागदिनांक 30 सप्टेंबर 2018 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हा स्तरावरील समायोजन2019030216006502-03-2019
225शिक्षण प्राथमिक विभागदिनांक 30 सप्टेंबर 2018 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त मुख्याध्यापक यांचे जिल्हा स्तरावरील समायोजन2019030216006602-03-2019
226सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील दहन-दफनभूमी बांधकामे/दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखालील कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019030212031202-03-2019
227सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019030212031302-03-2019
228शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळासाहेब सोपान बर्डे, मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.खानापूर, ता.श्रीरामपूर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरून तात्पुरते दुर करणेबाबत. 2019030216006702-03-2019
229ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेंतर्गत मंजूर ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.पारेवाडी, ता.पाथर्डी व इतर ७ कामे)2019030206009402-03-2019
230ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.चांदेबुद्रुक, ता.कर्जत व इतर ०३ कामे)2019030206009502-03-2019
231ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.बारगांव नांदुर, ता.राहुरी व इतर ०२ कामे)2019030206009602-03-2019
232ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बकुपिंपळ्गाव, ता.नेवासा व इतर ०६ कामे)2019030206009802-03-2019
233ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.चांदेबुद्रुक, ता.कर्जत व इतर ०६ कामे)2019030206009902-03-2019
234ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना एलआरएस प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचपुर पांगुळ, ता.पाथर्डी व इतर ८४ कामे)2019030206010002-03-2019
235सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2019030204008602-03-2019
236सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2019030204008702-03-2019
237शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडीबा जबाजी शेटे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे जि.प.सेवेतील पुन:स्थापीत करणेचे आदेशात बदल करणेबाबत2019030216006802-03-2019
238शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चहादु खंडू बांडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती संगमनेर यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत.2019030216006902-03-2019
239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब रतडगाव गट १ ता.नगर जि. अहमदनगर2019030215017002-03-2019
240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु पाडाळणे ता.अकोले जि. अहमदनगर2019030215017102-03-2019
241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सांगवी (पठार) ता.अकोले जि. अहमदनगर2019030215017302-03-2019
242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा तळे ता.अकोले जि. अहमदनगर2019030215017402-03-2019
243लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प बं. अंबड - वाघजाळ ओढा ता.अकोले जि. अहमदनगर2019030215017602-03-2019
244शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भास्कर शंकर औटी, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.भुुलदरा,ता.पारनेर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत2019030216007002-03-2019
245सामान्य प्रशासन विभागग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद अ.नगर येथे तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा उपलब्ध करून घेणेबाबत.2019030204008802-03-2019
246सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक 08/०3/२०१९ रोजीचे सभेची नोटीस..2019030213010902-03-2019
247शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रावसाहेब यशवंत बर्डे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.भोजडे चौकी, ता.कोपरगांव यांचे जिल्‍हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी निर्णयबाबत.2019030216007102-03-2019
248शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अब्दुल गफुर सय्यद, ग्रेड मुख्याध्यापक, नांदुर्खी बु., ता.राहाता, जि.अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी शिक्षा अंतिम करणेबाबत.2019030216007202-03-2019
249शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संजय सोन्याबापू आगळे, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा. म्‍हसले ता. नेवासा, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2019030216007302-03-2019
250शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संजय सोन्याबापू आगळे, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा म्‍हसले, ता.नेवासा, जि.अ.नगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2019030216007402-03-2019
251सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक 08/०3/२०१९ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र2019030213011002-03-2019
252सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग अहमदनगर अंतर्गत दि. ०८/०३/२०१९ रोजीच्या काम वाटपासाठी द्यावयाच्या कामांची यादी (३ लक्ष पर्यंत)2019030212031402-03-2019
253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतचे शुध्दीपत्रक.. 2019030212031502-03-2019
254ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणुका 2019030206010202-03-2019
255सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. गुप्तनाथ खंडोबा मंदिर देवस्थान खेड येथे संरक्षक भिंत, पेव्हिंग ब्लॉक ,पाण्याची टाकी ,पथदिवे , वाहनतळ व स्वच्छतागृह बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030212031602-03-2019
256शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत समुह साधन गट (CRG) अंतरक्रिया बैठक अनुदान वर्ग करणेबाबत.2019030216007502-03-2019
257सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जवळा (हजारेवस्ती ) येथे २ शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030212031702-03-2019
258सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा करंजी येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030212031802-03-2019
259सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मळाई वडजाई देवस्थान चिंचोली येथे पुरुष भक्तनिवास बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019030212032002-03-2019
260सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे परिसर सुशोभीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019030212032102-03-2019
261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु पिपळगावदेपा -माेधळवाडी ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019030215017902-03-2019
262महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.चित्रा वसंत भारती (निलंबीत)सहा.बालविकास प्रकल्प अधिकारी वर्ग-३ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प श्रीगोंदा यांना पुन:स्थापित करणे बाबत...2019030208001502-03-2019
263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना.बं. नारायणडोह - साठे फुंदेवस्‍ती ता. नगर जि.अहमदनगर2019030215018702-03-2019
264लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु. टाकळीकाझी ता. नगर जि.अहमदनगर2019030215018802-03-2019
265ग्रामपंचायत विभागसेवेतून बडतर्फचे आदेश रद्द करून ग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदमध्ये पुर्न : स्थापित करणेबाबत. (श्रीमती.पुष्पा विश्वनाथ गायके, बडतर्फ ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-हिंगणगाव ने व खामगाव, ता.शेवगाव )2019030206010302-03-2019
266ग्रामपंचायत विभागपुढील वेतनवाढ भविष्यातील वेतनवाढीवर कायमस्वरूपी परिणाम होईल अशारितीने एक वर्षासाठी बंद करणेबाबत. (श्रीमती.पुष्पा विश्वनाथ गायके, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-हिंगणगाव ने व खामगाव, ता.शेवगाव )2019030206010402-03-2019
267ग्रामपंचायत विभागश्री.शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत.2019030206010502-03-2019
268ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, तत्कालीन सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-टाकळिमियाँ, ता.राहुरी )2019030206010602-03-2019
269आरोग्‍य विभागआरोग्य् सेवक (पुरूष)या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.2019030210007202-03-2019
270आरोग्‍य विभागआरोग्य् सहाय्य्क (पुरूष)या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.2019030210007302-03-2019
271आरोग्‍य विभागआरोग्य् पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.2019030210007402-03-2019
272सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांडवे ता.नगर येथील हरिजन वस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112038401-03-2019
273सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआदर्श गाव योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे भाळवणी ता. पारनेर येथे संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. 2019030112038501-03-2019
274सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील गावठाण हरिजन वस्ती मध्ये समाज मंदिर बांधकाम करणे.2019030112038601-03-2019
275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील धनगर वस्ती दलितवस्ती वस्ती मध्ये सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019030112038701-03-2019
276सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील उजागरे वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112038801-03-2019
277सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लांडकवाडी ता.पाथर्डी येथील जोगसन तांडा येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे2019030112039001-03-2019
278सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बारडगाव दगडी ता.कर्जत येथील बेलवंडी गावठाण येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112039101-03-2019
279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाटेगाव ता.कर्जत येथील आंबेडकरनगर येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112039201-03-2019
280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घुमरी ता.कर्जत येथील गावठाण येथे रस्ता खडीकरण करणे. 2019030112039301-03-2019
281सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- (सुधारित अंदाजपत्रक ) मौजे. पिंगेवाडी ता.शेवगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. 2019030112039501-03-2019
282सामान्य प्रशासन विभागश्री. के. आर. कलोडे ,गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव जि.अहमदनगर यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 2019030104008101-03-2019
283सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. मदडगाव ता.नगर येथील अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019030112039601-03-2019
284सामान्य प्रशासन विभागसहाय्य्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत या पदाचा पदभार सोपविणेबाबत. 2019030104008201-03-2019
285सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. शिराढोंन ता.नगर येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील अंतर्गत स्मशान भूमी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.2019030112039701-03-2019
286सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. शिराढोंन ता.नगर येथील ग्रामपंचायत हद्दीत अंतर्गत रस्ते सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112039801-03-2019
287सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. हिवरेबाजार ता.नगर येथील सार्वजनिक नळ पाणी पुरवठा विहीर पोहच रस्ता व पाईप टाकणे. 2019030112039901-03-2019
288सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. बुरूडगाव ता.नगर येथील अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112040001-03-2019
289सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. मंदडगाव ता.नगर येथील समशानभूमी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे. 2019030112040101-03-2019
290सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे शाहपूर -केतकी ता.नगर येथील दलितवस्ती (यशवंतनगर ) अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. व बंदिस्त गटार बांधणे. 2019030112040201-03-2019
291सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे शाहपूर -केतकी ता.नगर येथील दलितवस्ती (शेळके वस्ती ) अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112040401-03-2019
292सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भांबोरा ता.कर्जत येथील लक्ष्मी नगर दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112040501-03-2019
293सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भांबोरा ता.कर्जत येथील बंगला हरिजन वस्ती मध्ये बंदिस्त गटार बांधणे. 2019030112040601-03-2019
294सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भांबोरा ता.कर्जत येथील इंदिरानगर दलित वस्ती मध्ये बंदिस्त गटार बांधणे.2019030112040701-03-2019
295सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रांम विकास निधीं सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नवनागपुर ता .नगर येथील १.नवंजीवन कॉलनी (दळवी घर ते मते घर ते वायभासे घर,आल्हाट घर ते साई इंग्लिश स्कुल ) येथे बंदिस्त गटार करणे. 2019030112040801-03-2019
296सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घाटशिरस ता.पाथर्डी येथील घाटशिरस ते पालवे वस्ती रस्ता तयार करणे . 2019030112040901-03-2019
297सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निघोज ता. पारनेर येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. (बारव जवळ )2019030112041001-03-2019
298सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निघोज ता. पारनेर येथे ठाकरवाडी मध्ये सभा मंडप बांधकाम करणे. 2019030112041101-03-2019
299सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता. श्रीगोंदा येथील जंगलेवाडी (शिवदास राजाराम जंगले ते मळीचा ओढा ) येथे बंदिस्त गटार करणे. 2019030112041201-03-2019
300सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता. श्रीगोंदा येथील साळवेवस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112041301-03-2019
301सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. गोळेगाव ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. 2019030112041401-03-2019
302सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. कुरुडगाव ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. 2019030112041501-03-2019
303सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे.लाडजळगाव ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकसीत करणे. 2019030112041601-03-2019
304सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे.चापडगाव ता.शेवगाव येथील स्मशान भूमी विकास करणे. 2019030112041701-03-2019
305सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. हिवरेबाजार ता.नगर येथील रावसाहेब पादीर वस्ती ते किसन पवार वस्ती रस्ता भराव,खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 2019030112041801-03-2019
306सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बाभुळगाव खालसा ता.कर्जत येथील आंबेडकरनगर गावठाण येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112041901-03-2019
307सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बाभुळगाव खालसा ता.कर्जत येथील अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112042001-03-2019
308सामान्य प्रशासन विभागश्री. बर्डे रामकिसन जगन्नाथ,वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ सा. बां.(द) जि.प. अ.नगर यांचे विनंती बदलीबाबत.2019030104008401-03-2019
309सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते सर्वसाधारण दुरुस्ती गट अ २०१८-१९ अंतर्गत बदल केलेल्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत 2019030112034001-03-2019
310सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीवर निवडुन आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. ११ ते १३ मार्च २०१९ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2019030104008501-03-2019
311ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (श्री कोरेगाव मंदिर देवस्थान, कोरेगाव ता.कर्जत व इतर ०१ कामे)2019030106008401-03-2019
312ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (श्री क्षेत्र दत्तदेवस्थान, पिंपळवाडी ता.कर्जत)2019030106008501-03-2019
313ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (जगदंबा मंदिर देवस्थान, कुळधरण ता.कर्जत व इतर ०२ कामे)2019030106008601-03-2019
314ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (श्री गाविंद महाराज देवस्थान, निमगाव डाकु ता.कर्जत व इतर ०१ कामे)2019030106008701-03-2019
315ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बजरंगवाडी, ता.कर्जत व इतर ३० कामे)2019030106008801-03-2019
316ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर ६५ कामे)2019030106008901-03-2019
317सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवं बौद्ध घटकांच्या वस्तीच्या विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०११८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे शहापूर -केतकी ता. नगर येथील दलित वस्ती(सैनिक मागर ) अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.व बंदिस्त गटार बंधने. 2019030112043201-03-2019
318ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत सन २०१८-१९ (ग्रा.पं.आनंदवाडी, ता.श्रीगोंदा व इतर ४ कामे)2019030106009001-03-2019
319ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.देवगांव, ता.नेवासा व इतर १५ कामे)2019030106009101-03-2019
320ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कुकाणा, ता.नेवासा व इतर ०५ कामे)2019030106009201-03-2019
321ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कुकाणा, ता.नेवासा)2019030106009301-03-2019
322सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षक व दुरुस्ती गट -अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे 2019030112043501-03-2019
323सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान व चौदावा वित्त आयोग योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. कुरुडगाव ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे.2019030112044201-03-2019
324सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वडगाव सावताळा ता.पारनेर अंतर्गत माळवाडी ठाकरवाडी ते वडगाव सावताळा रस्ता खडीकरण व मोरी पूल बांधकाम करणे. 2019030112044501-03-2019
325सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पेडगाव ता.श्रीगोंदा येथील आंबेडकरनगर दलित वस्ती मध्ये बंदिस्त गटार व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112044601-03-2019
326सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे शहाजापूर ता.पारनेर अंतर्गत ठाकर वस्ती कडे जाणारा सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112044701-03-2019
327सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे धोत्रे ता.पारनेर अंतर्गत तुफान वस्ती मध्ये रस्ता खडीकरण करणे. 2019030112044801-03-2019
328सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पळशी ता.पारनेर अंतर्गत गाडेझाप ते मनडोह रस्ता खडीकरण करणे. 2019030112044901-03-2019
329ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाच्या बदल्या व नेमणुका 2019030106010101-03-2019
330सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाकोडी ता. नगर येथिल गावठाण व वाडीवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019030112037901-03-2019
331सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. घाणेगाव ता.पारनेर येथील समशानभूमी परिसर विकास करणे.2019030112038001-03-2019
332सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नागरदेवळा ता.नगर येथील मिलिंद कॉलनी दलित वस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112038101-03-2019
333सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नागरदेवळा ता.नगर येथील प्रबुध्दनगर दलित वस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019030112038201-03-2019
334सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नागरदेवळा ता.नगर येथील इंद्रप्रस्त कॉलनी दलित वस्ती मध्ये बंदीस्त गटार करणे. 2019030112038301-03-2019
335लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा धामणगाव आवारी ता.अकोले जि. अहमदनगर2019022815016528-02-2019
336लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब निंबोडी - पाटीलवस्‍ती ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815016628-02-2019
337लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा मलठण -जिराफ गिराईवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022815016728-02-2019
338लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु आगडगाव -बर्डी ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815016828-02-2019
339लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु रुईगव्‍हाण 1 ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815016928-02-2019
340लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब बोंदरवाडी गट नं ३०१ ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019022815017228-02-2019
341लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब वडूले खु ता.शेवगाव जि. अहमदनगर2019022815015228-02-2019
342लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु धामणगाव - संगम ता.जामखेड जि. अहमदनगर2019022815015328-02-2019
343लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु सरदवाडी - कुसडगाव ता.जामखेड जि. अहमदनगर2019022815015428-02-2019
344लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब चिंचपुर पांगुळ ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019022815015528-02-2019
345लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु कुळधरण - राजेंद्र सुपेकर मळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022815015628-02-2019
346लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु वारुळवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815015728-02-2019
347लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु माथणी -गावठाण ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815015828-02-2019
348लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु माथणी गट न.७९ ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815015928-02-2019
349लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब मेहेकरी -सदगुरु वस्‍त्‍ाी ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815016028-02-2019
350लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु कोल्‍हेवाडी २ ता.नगर जि. अहमदनगर2019022815016128-02-2019
351सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मधील ३०५४-५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022712027627-02-2019
352सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मधील ३०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022712027727-02-2019
353सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान २०१८-१९ जि प इमारती देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय इमारत देखभाल दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022712031027-02-2019
354सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022712031127-02-2019
355ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८2019022706008327-02-2019
356सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशीर्ष ४९५३- रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेतंर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2019022713007227-02-2019
357सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2019022713007327-02-2019
358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत . 2019022713007427-02-2019
359सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत .2019022713007627-02-2019
360सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- कोकमठाण येथील रेलवाडी रस्ता ते बारवाचे अळी रस्ता खडीकरण करणे. ता. कोपरगाव 2019022713007927-02-2019
361सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- करंजी ते बोकटा फाटा रस्ता सुधारणा करणे. (भाग-२) २/८०० ते ३/२०० ता. कोपरगाव 2019022713008027-02-2019
362सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- गळनिंब ते हनुमानवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे. ता. नेवासा 2019022713008127-02-2019
363सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- धामोरी येथील मायगावदेवी चैफुली ते मांजरेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे. ता. कोपरगाव 2019022713008227-02-2019
364ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत रद्द झालेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा.पं.खरवंडी का, ता.पाथर्डी व इतर ३ कामे)2019022706007827-02-2019
365ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.काळ्सपिंप्री, ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2019022706007927-02-2019
366सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022612027526-02-2019
367सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019022612027826-02-2019
368सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अतंर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने / प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019022612027926-02-2019
369सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अतंर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने / प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019022612028026-02-2019
370सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अतंर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019022612028126-02-2019
371सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 अंतर्गत बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने /प्रथमोचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश 2019022612028326-02-2019
372सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ अतंर्गत प्राआकेंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ..2019022612028426-02-2019
373आरोग्‍य विभाग आरोग्य् सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍य क्रमानुुुुसार विनंती बदल्‍या सन-२०१९2019022610006426-02-2019
374सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- रामा-३१ पिंपळे मलदाड ते संगमनेर रस्ता इजिमा २६७कि.मी. १०/०० ते १५/०० डांबरी पृष्टभागाचे दुरुस्ती करणे. ता. संगमनेर 2019022613006926-02-2019
375ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन 2018-20192019022614003926-02-2019
376आरोग्‍य विभागश्री.चंद्रकांत बाबुराव बु-हाडे,आरोग्‍य सहायक (पु) तालुका आरोग्‍य अधिकारी कार्यालय ,पंचायत समिती शेवगाव जि.अहमदनगर यांचे स्‍वत:चे हृदयशस्‍त्रक्रिया खर्चासाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत.2019022610006526-02-2019
377आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.शितल अशोक आंधळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद् पागोरीपिंपळगांव,ता.पाथर्डी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019022610006626-02-2019
378सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विळद ता .जि .अहमदनगर येथील भिल्लवस्ती मध्ये सभामंडप बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019022612026626-02-2019
379सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- लाखेफळ ते वडाळा रस्ता गटार व मुरुमीकरण करणे. ता. नेवासा 2019022613007026-02-2019
380सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश- डाऊच खु. येथील रा. मा. १२ ते पिटेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे. ता.कोपरगांव 2019022613007126-02-2019
381सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र काळभैरवनाथ मंदिर देवस्थान ट्रस्ट जातेगाव ते डांबरी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019022612027226-02-2019
382सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देऊळगाव गलांडे येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ वर्ग खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019022612027326-02-2019
383सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशीर्ष २०५३०७७२ व २०५३०६५-३६ अंतर्गत निवृत्ती वेतन व ऑफलाईन देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे फेब्रुवारी २०१९ पेड इन मार्च २०१९) 2019022604008026-02-2019
384सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थनिक विकास कर्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. शिराढोण ता.नगर येथील जिल्हा परिषद शाळा गावठाण ते जगदंबा माता मंदिर चौक आरोग्य उप केंद्र पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. (लांबी १७०मीटर )2019022512044425-02-2019
385आरोग्‍य विभागश्री.राजु एकनाथ जोरी,औषध निर्माण अधिकारी यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने सामावून घेऊन पदस्‍थापना देणेबाबत.2019022510006325-02-2019
386सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019022512026525-02-2019
387लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु नेटकेवाडी - खंडोबा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022515014725-02-2019
388लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब विळद- फर्शीपुल ता.नगर जि. अहमदनगर2019022515014825-02-2019
389लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सांगवी पठार ता.अकोले जि. अहमदनगर2019022515014925-02-2019
390लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु खांडके २ ता.नगर जि.अहमदनगर2019022515015025-02-2019
391लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब कोल्‍हेवाडी -गावठाण ता.नगर जि. अहमदनगर2019022515015125-02-2019
392सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वासुंदे ता.पारनेर येथील गावठाण दलित वस्तीयेथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019022512037425-02-2019
393सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे करंदी ता.पारनेर येथील प्रबुध्दनगर येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे. 2019022512037525-02-2019
394सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे जलालपूर ता.कर्जत येथील गावठाण मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019022512037625-02-2019
395सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- (सुधारित अंदाजपञक ) मौजे आडगाव ता.पाथर्डी येथील बार्फे कांबळेवस्ती जोड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019022512037725-02-2019
396सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भालगाव ता.पाथर्डी येथील मातंगवस्ती येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2019022512037825-02-2019
397लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब माजमपुर गट न. १३५ ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019022515016225-02-2019
398आरोग्‍य विभागश्रीमती जाधव लिलावती कारभारी,आरोग्‍य सेवक (महिला) ,उपकेंद्र गांजीभोयरे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कान्‍हूरपठार ता.पारनेर यांची ऐच्छिक सेवानिवृत्‍ती मंजुुुरीबाबत.2019022210006222-02-2019
399शिक्षण प्राथमिक विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. 7430/2018 प्रकरणी दिनांक 21/11/2018 च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत.2019022216006022-02-2019
400लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प बं. अंबड - उंब-याची मळाई ता.अकोले जि. अहमदनगर2019022215017822-02-2019
401सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022212026422-02-2019
402सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगाव ता.पारनेर येथे ग्रामपंचायत मि .क्र.४७२ मध्ये चावडी बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019022212026822-02-2019
403सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४ व ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बचत रकमेतुन मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019022212027022-02-2019
404सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मधील ३०५४-५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बचत रकमेतून कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019022212027122-02-2019
405महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सलग सेवा झाल्याने त्यांंना सुधारित सेवातंर्गत आश्वासीत प्रगती योजना २ रा लाभ लागु करणे बाबत...2019022108001421-02-2019
406आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.राहुल सुदामराव जाधव एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र जवळेकडलग,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019022110006121-02-2019
407सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थनिक विकास कर्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. वरखेड ता.शेवगाव येथीलभगवान नगर मधील नागरेवस्ती मध्ये मोकळ्या जागेमध्ये मि कर. ३१४ मध्ये सभा मंडप बांधणे .2019022112044321-02-2019
408सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025221-02-2019
409सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025321-02-2019
410सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025421-02-2019
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025521-02-2019
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025621-02-2019
413सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019022112025721-02-2019
414ग्रामपंचायत विभागश्री.डी.एन.तिपुळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-रुई छत्रपती, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2019022106006921-02-2019
415ग्रामपंचायत विभागश्री.एन.बी.पुंड, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-रुई छत्रपती, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2019022106007021-02-2019
416ग्रामपंचायत विभागश्री.आर.डी.अभंग, विस्तार अधिकारी, (पं), पंचायत समिती पारनेर यांना विस्तार अधिकारी, (पं) या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2019022106007121-02-2019
417सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल करावयाच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019022112026921-02-2019
418सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोरेगाव ता.कर्जत येथील गावठाण येथे भूमिगत गटार करणे. 2019022112036221-02-2019
419सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे तरडगाव ता.जामखेड येथील गावठाण वस्ती येथे सिमेंट कांक्रीटीकरण रस्ता करणे.2019022112036321-02-2019
420सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुजेवाडी ता.जामखेड येथील धनगर गावठाण येथे सिमेंट कांक्रीटीकरण रस्ता करणे.2019022112036421-02-2019
421सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे जाटदेवळे ता.पाथर्डी येथील शेकूचा तांडा येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे . 2019022112036521-02-2019
422सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे तेलंगशी ता.जामखेड येथील चौरेवस्ती , केकाणवस्ती ,नेहरकरवस्ती, जायभायवस्ती,सोनारशेवस्ती ,या वस्त्या साठी मुख्य रस्त्याला जोडणारे रस्ते खडीकरण करणे. 2019022112036621-02-2019
423सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पारगाव मौला ता.नगर येथील नेटकेवस्ती जोड रस्ता खडीकरण करणे2019022112036721-02-2019
424सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील गावठाण हरिजनवस्ती (दलित वस्ती ) येथे भूमिगत गटार व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019022112036821-02-2019
425सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील धनगर वस्ती (दलित वस्ती ) येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019022112036921-02-2019
426सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मढेवडगाव ता.श्रीगोंदा येथील गावठाण हरिजन वस्ती जोड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019022112037021-02-2019
427सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. करंदी ता.पारनेर येथील समशानभूमी परिसर विकास करणे.2019022112037121-02-2019
428सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भालगाव ता.पाथर्डी येथील मातंग वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण व भूमिगत गटारबांधणे. 2019022112037221-02-2019
429सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे राणेगाव ता.शेवगाव येथील लमानतांडा पूर्व येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019022112037321-02-2019
430सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सुपा ता. पारनेर येथील गावठाण हरिजनवस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019022012021620-02-2019
431आरोग्‍य विभागनावात बदल करणेबाबत.श्रीम.कविता कारभारी ठोंबळ,आरोग्‍य सेवक (महिला)2019022010005820-02-2019
432सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीने सामावून घेणेबाबत श्री शिवाजी शंकर महांडुळे,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक,जिल्हा परिषद नाशिक 2019022013006720-02-2019
433सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश-ग्रामिण मार्ग ७ ते पिंपळदरावाडी दगडाचीवाडी ते सांगवी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ५/०० रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. अकोले 2019022013006820-02-2019
434आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रविण रामभाऊ बगाड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देवठाण,,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019022010006020-02-2019
435लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दु पिंपळदरी ता.अकोले जि. अहमदनगर2019022015013620-02-2019
436लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु देवगाव -तिरुकडोह ता.अकोले जि. अहमदनगर2019022015013720-02-2019
437लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा भोकर ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2019022015014020-02-2019
438लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा रेणुकावाडी -मोहोजशिव ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019022015014120-02-2019
439लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा कामतशिंगवे - बर्फेवस्‍ती ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019022015014220-02-2019
440सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्राम निधी सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे माथणी/ बाळेवाडी ता.नगर येथे एक शाळा खोली बांधकाम करणे. 2019022012034220-02-2019
441सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे विळद ता.नगर येथील भिल्ल वस्ती मध्ये सभा मंडप बांधकाम करणे. 2019022012034320-02-2019
442सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे खडकवाडी ता.पारनेर येथील अंतर्गत कामातवाडी रोड ते बोरवाक वस्तीकडे जाणारा रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2019022012034420-02-2019
443सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थनिक विकास कर्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे. ढोरजा ता.श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेमध्ये ग्रा .प मि . २७ मध्ये सभा मंडप बांधणे . 2019022012034520-02-2019
444सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना व चौदावा वित्त आयोग योजना सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. चांडगाव ता.श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2019022012034620-02-2019
445सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे. येळी ता. पाथर्डी येथील बडेवाडी लगत कराडवस्ती येथे हनुमान मंदिरासमोर सामाजिक सभा गृह बांधणे . 2019022012034720-02-2019
446सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्राम निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चपडगाव ता. कर्जत येथिल बाजार तळ येथे पेव्हिग ब्लॉक बसविणे. 2019022012034820-02-2019
447सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पिंपळगाव माळवी ता. नगर येथिल गावठाणातील बखळतील रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019022012034920-02-2019
448सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्राम निधी सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चिचोंडी पाटील ता. नगर येथिल ठोंबरे सर घर ते सुखदेव आगलावे ते राजू गोंधळी ते भिवा भन्द्रे घरापर्यंत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019022012035020-02-2019
449सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चिचोंडी पाटील ता. नगर येथिल आतार गोडाऊन ते कुमार चांदगुडे ते पिंपळा रोड पर्यंत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019022012035120-02-2019
450सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्राम निधी सन २०१७-१८अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बुऱ्हाणनगर ता. नगर येथिल अंगणवाडी इमारतीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे . 2019022012035220-02-2019
451सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळुंज ता.पाथर्डी येथील हरिजनवस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019022012035320-02-2019
452सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे खारे कर्जुने . ता. नगर येथील खारे कर्जुने ते गोकुडवाडी रस्ता खडीकरण करणे. 2019022012035420-02-2019
453सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ...2019022012026020-02-2019
454लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु नांदगाव- पिरवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022015014320-02-2019
455लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु नांदगाव दरा- गट नं४४० ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022015014420-02-2019
456लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु देशमुखवाडी - बरबडी ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019022015014520-02-2019
457लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा पळसपुर -मळई ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019022015014620-02-2019
458सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागतांडा/वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक आदेश देणे. -मोजे वनकुटे ता. पारनेर येथिल पाचखिळा काळनगर वस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019022012035620-02-2019
459सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे खतगांव टाकळी ता.नगर येथील गावठाण जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019022012035720-02-2019
460सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबळक ता. नगर येथिल १.निमगाव रोड ते सूर्यभान कोतकर २.निमगाव रोड ते अशोक कोतकर ३. खारे कर्जुने रोड ते रोकडे घर (पांडुरंग नगर ) रस्ते सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019022012035820-02-2019
461सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबळक ता. नगर येथिल १.निमगाव रोड ते संतोष लोखंडे २.वर्पे ते भाऊराव वस्ती ३.बबन मदने ते क्रांती नगर अंगणवाडी ४. हुलावळे घर ते इंगळे घर ५. खारे कर्जुने रोड ते राजू घोलप ६. लिंगतीर्थ रोड ते विष्णु पवार घर रस्ते सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019022012035920-02-2019
462सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबळक ता. नगर येथिल १.बोल्हेगाव रोड ते लक्समण होळकर घर २.खारे कर्जुने रोड ते भीमा जऱ्हाड घर ३.खारे कर्जुने रोड ते मंचरे घर ४. खारे कर्जुने रोड ते बबन घोडके घ घर ५. गेणू कोतकर ते बोल्हेगाव रोड ६.खारे कर्जुने रोड ते राजाराम घोलप घर ७. निमगाव रोड ते रवी कोतकर घर ८. जुना रोज ते रोकडे घर रस्ते सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019022012036020-02-2019
463सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मढेवडगाव ता.श्रीगोंदा येथील मातंगवस्ती दलित वस्ती जोड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019022012036120-02-2019
464सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घुगलवडगाव ता. श्रीगोंदा गावठाण येथिल रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019021812020018-02-2019
465ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत. (श्री क्षेत्र एकमुखी दत्त देवस्थान, जोर्वे ता.संगमनेर)2019021806006218-02-2019
466लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा जेऊर-नाईकमळा ता.नगर जि. अहमदनगर2019021815012718-02-2019
467लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना ब जांभळी -पिराचीपहाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021815012818-02-2019
468लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु अबितखिंड ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021815012918-02-2019
469लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु एरंडोली ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021815013018-02-2019
470लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दु मेहेकरी -सानपवस्‍ती ता.नगर जि. अहमदनगर2019021815013118-02-2019
471लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु वाळु्ंज -ठाणगेमळा ता.नगर जि. अहमदनगर2019021815013218-02-2019
472लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु खुरदैठण ता.जामखेड जि. अहमदनगर2019021815013318-02-2019
473लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती जेऊरहैबती -मेळावरचा ता.नेवासा जि. अहमदनगर2019021815013418-02-2019
474लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु खारेखर्जुने - लांडेवस्‍ती ता.नगर जि. अहमदनगर2019021815013518-02-2019
475सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021812024118-02-2019
476सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021812024218-02-2019
477शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळू दशरथ गर्जे, प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.,क-हे टाकळी,ता.शेवगांव यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019021816005618-02-2019
478शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अकबर हमीदभाई शेख,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा. मुर्शतपुर, ता.कोपरगांव, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2019021816005718-02-2019
479शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अकबर हमीदभाई शेख,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा. मुर्शतपुर, ता.कोपरगांव, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2019021816005918-02-2019
480लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु धामणगावपाट -शेंद-याचा बंधारा ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021815013818-02-2019
481लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा शरणखेल ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021815013918-02-2019
482लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं. वाळकी -वाळुंबा नदी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021815017518-02-2019
483लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं. आव्‍हाणे खु. ता.शेवगाव जि. अहमदनगर2019021815017718-02-2019
484समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती,जमाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना) या योजने अंतर्गत सन 2018-19 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजूरीस प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत2019021817000318-02-2019
485सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जवखेडे दुमाला ता.पाथर्डी येथील गामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत नंबर १३८/अ मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019021812026718-02-2019
486आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील खास बाब बदली -२०१९ श्रीम.राजश्री कलाभाऊ आपटे 2019021810005718-02-2019
487सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे कौठा ता. श्रीगोंदा येथील इंदिरा आवास घरकुल दलित वस्ती येथे बंदिस्त गटार व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019021812019818-02-2019
488लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा चखालेवाडी - पाणओढा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019021615019216-02-2019
489आरोग्‍य विभागगंभीर स्‍वरुपाचे गैरवर्तन केलेमुळे श्री.राजु श्रीराम धेंडवाल,सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र सावळीविहीर ता.राहाता यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्‍तीबाबत.2019021610005516-02-2019
490सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि -१ संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत. 2019021604007216-02-2019
491शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती मंजुश्री महेश डाळींबकर, प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, इंदिरानगर मराठी केंद्र शास्त्रीनगर,ता.शेवगाव, यांचे मा. राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र सासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2019021516005415-02-2019
492ग्रामपंचायत विभागश्री.बबन गेनबा डोंगरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बिरवाडी, ता.संगमनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019021506005815-02-2019
493ग्रामपंचायत विभागश्री.बबन गेनबा डोंगरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बिरवाडी, ता.संगमनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2019021506005915-02-2019
494सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे चिंचोली ता. पारनेर येथील मळाई देवी ते पिंपरकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ग्रा. मा. १६३ कि.मी. २/०० ते ३/०० 2019021512021715-02-2019
495सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021512021815-02-2019
496सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021512021915-02-2019
497सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021512022015-02-2019
498सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) दहन दफन भूमी बांधकामे / दुरुस्ती अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019021512022115-02-2019
499सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि.प.विश्रामगृह जि.प./पं.स. कार्यालय,जि.प.अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019021512022215-02-2019
500सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि.प.विश्रामगृह जि.प./पं.स. कार्यालय,जि.प.अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019021512022315-02-2019
501सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनगदवाडी, आनंदवाडी रस्ता कि.मी. १/८५० ते २/८५० रस्ता माबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा-५४ ता. कोपरगाव 2019021513008515-02-2019
502सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021512023815-02-2019
503सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा-३६ ते कारवाडी ते तालुका हद्द ग्रामा -५५ कि.मी. ०/०० ते १/०० माबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोपरगाव 2019021513008615-02-2019
504सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021512023915-02-2019
505सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021512024015-02-2019
506सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019021512025915-02-2019
507सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021512026115-02-2019
508सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021512026215-02-2019
509शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या मुलांचे स्वच्छतागृह 60 व मुलींचे स्वच्छतागृह 56 बांधकामांपैकी 90 बांधकामांना 20 टक्के रक्कम वितरीत करणेबाबत 2019021516005215-02-2019
510आरोग्‍य विभागजिल्‍हा प्रशिक्षण केद्र अहमदनगर येथे प्रशिक्षणार्थी करिता तसेच जिल्‍हा परिषद आरोग्‍य विभागातर्गंत विविध आढावा सभेस उपस्थित अधिकरी व कर्मचारी यांना चहा,जेवण व नाष्‍टा पुरवठा करणे सन २०१८-१९2019021510005415-02-2019
511सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (provisional Additional) सेवा जेष्टता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019021504007115-02-2019
512सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे बुरूडगाव . ता. नगर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2019021512019515-02-2019
513सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना अंतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-पिरेवाडी ता. पाथर्डी येथील घोड शिंगर तांडा येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019021512019615-02-2019
514सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदा वित्त आयोग योजना सन २०१७-१८ व २०१८-१९ व ग्रामनिधी अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे टाकळी ढोकेश्वर ता. पारनेर येथे बस स्टँड बांधकाम करणे.2019021512019715-02-2019
515सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020314-02-2019
516सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020414-02-2019
517सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020514-02-2019
518सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020614-02-2019
519सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020714-02-2019
520सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020814-02-2019
521सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412020914-02-2019
522सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021014-02-2019
523सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021114-02-2019
524सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021214-02-2019
525सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021314-02-2019
526सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021414-02-2019
527सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत मंजूर कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019021412021514-02-2019
528ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे येथे आयोजित ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता विस्तार अधिकारी (पं.)/(सां.) यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2019021406006514-02-2019
529सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023014-02-2019
530सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023114-02-2019
531सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023214-02-2019
532सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023314-02-2019
533सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023414-02-2019
534सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023514-02-2019
535सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023614-02-2019
536सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021412023714-02-2019
537लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. इसळक -झारझुटी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021415011714-02-2019
538लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा घोगरगाव -तरटेवस्‍ती ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021415011914-02-2019
539लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा वडनेर ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019021415012014-02-2019
540लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा गोंदोशी - मुळानदी ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021415012114-02-2019
541लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा पिंपळगाव टप्‍पा ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021415012214-02-2019
542लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा देवीभोयरे - देवनदी ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019021415012414-02-2019
543लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती धामोरी ख्‍ुा -देवनदी ता.राहुरी जि. अहमदनगर2019021415012514-02-2019
544लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु बारडगाव द-बेलवंडी ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019021415012614-02-2019
545लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा देऊळगावसिध्‍दी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021415016314-02-2019
546लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सारोळाकासार -बरेमळा ता.नगर जि. अहमदनगर2019021415016414-02-2019
547सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019021312022813-02-2019
548सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019021312022913-02-2019
549आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सूट देणेबाबत.2019021310005313-02-2019
550लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु. खारेखर्जुने-खोलदरी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021315011213-02-2019
551लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. नांदगाव -वाघुळ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021315011313-02-2019
552लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त पूनशर्भरणअरणगाव ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021315011413-02-2019
553लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु. अकलापुर ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019021315011513-02-2019
554सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि.प.विश्रामगृह जि.प./पं.स. कार्यालय,जि.प.अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे या लेखाशिर्षाखालील प्रशासकीय मान्यता करणेबाबत... 2019021312019013-02-2019
555सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग अहमदनगर अंतर्गत दि. २०/०२/२०१९ रोजीच्या काम वाटपासाठी द्यावयाच्या कामांची यादी (३ लक्ष पर्यंत )2019021312019413-02-2019
556सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक 20/०२/२०१९ रोजीचे सभेची नोटीस..2019021313006513-02-2019
557सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २०/०२/२०१९ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र2019021313006613-02-2019
558लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा बजरंगवाडी - रुपनर ओढा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019021315011813-02-2019
559आरोग्‍य विभागश्री.रावसाहेब भास्क्र वैरागर, आरोग्य सेवक पु. उपकेंद्र विखळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मायणी ता.खटाव जि.सातारा यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत.2019021210005012-02-2019
560सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2019021204006312-02-2019
561सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक या संवर्गातील आपसी विनंती बदलीबाबत. 2019021204006412-02-2019
562सामान्य प्रशासन विभागश्री.भांड एस के वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कमी गैरवर्तन केलेबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत2019021204006512-02-2019
563लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा राळेगण थेरपाळ ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019021215010012-02-2019
564लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. दुरुस्‍ती त्रिभुवनवाडी- तरवडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010112-02-2019
565लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती चोराचीवाडी ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021215010212-02-2019
566लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती धामणगावपाट -मुसळडोह ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010312-02-2019
567लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सोनोशी सव्‍हे न.६० ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010412-02-2019
568सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता,जि .प. सा. बा .उपविभाग - पाथर्डी यांची कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नतीने बदली झालेने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018412-02-2019
569सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता,जि .प.सा. बा .उपविभाग - शेवगाव (अतिरिक्त कार्यभार )यांची कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नतीने बदली झालेने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018512-02-2019
570सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यकारी अभियंता,जि.प.सा. बा .दक्षिण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018612-02-2019
571आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍यक्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१९ श्रीमती बनसोड मनिषा मधुकर.2019021210005112-02-2019
572लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती नाचणठाव ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010512-02-2019
573सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना अंतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-पत्र्याचा तांडा ता. पाथर्डी येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे. 2019021212018712-02-2019
574शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत. श्री. मांगडे शशिकांत गुलाब पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2019021216004812-02-2019
575लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठवण तलाव अंबितखिंड -कुत्‍तरकडा ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010612-02-2019
576लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठवण तलाव अंभोळ -देवाचे शेत ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010712-02-2019
577लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु निवडुंगे -देशमुखवस्‍ती ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010812-02-2019
578लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.१ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215010912-02-2019
579लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.२ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011012-02-2019
580लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.२ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011112-02-2019
581लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. बांधणे माथ्‍ाणी - गट नं १ व ५ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011612-02-2019
582सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागडोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे रतडगाव ता. नागर येथील वाघुलेवस्ती ते जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा ५०० मिटर अंतर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (कि. मी. ०/०० ते ०/५००)2019021212019212-02-2019
583शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019021216005012-02-2019
584शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्ती दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2019021216005112-02-2019
585लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती सोनेवाडी -पिंपळगावलांडगा ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215012312-02-2019
586सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ....2019021112022611-02-2019
587सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत शाळा खोली बांधकाम करणे या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019021112022711-02-2019
588शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग 3 श्रेणी 2 (माध्यम-मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत.2019021116004111-02-2019
589सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९६४ चे नियम २१ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अमंलबजावणीबाबत. 2019021104006011-02-2019
590सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९६४ चे नियम २१ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अमंलबजावणीबाबत. 2019021104006111-02-2019
591सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वडगावपान पुल ते सावकारवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.संगमनेर 2019021113005211-02-2019
592सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी ते दुधाडेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे. ता. राहुरी 2019021113005311-02-2019
593सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश भेंडा बु. येथील स्मशानभूमी रस्ता सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019021113005411-02-2019
594सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश रा. मा. ५० ते नवलेवस्ती भेंडा बु. रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2019021113005511-02-2019
595सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश बहिरवाडी शिव रस्त्यावर सी. डी. वर्क बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2019021113005611-02-2019
596सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश माळीचिंचोरे ते रांजणगाव रस्ता सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019021113005711-02-2019
597सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे अरणगाव ता.नगर येथील दौंड रस्ता ते शिंदेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2019021112018111-02-2019
598सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गोगलगाव राज्य मार्ग ३१ ते सादतपूर ते राज्य मार्ग ५० लोणी बु. रस्ता साखळी क्रमांक १/८७५ ते ३/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. लोणी बु. ता. राहता ते गोगलगाव रस्ता ग्रामीण मार्ग ३५ ता. राहता2019021113005911-02-2019
599सामान्य प्रशासन विभागRGSA अंतर्गत हिमाचल प्रदेश अभ्यास दौऱ्या करीता दि. १०/०२/२०१९ ते दि. १६/०२/२०१९ कालावधीत श्री. प्रशांत शामराव शिर्के , उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर व श्री. समर्थ शंकरराव शेवाळे ,गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती राहाता यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2019021104006611-02-2019
600सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गोगलगाव राज्य मार्ग ३१ ते सादतपूर ते राज्य मार्ग ५० लोणी बु. रस्ता ग्रामीण मार्ग ३५रस्ता साखळी क्रमांक २/५०० ते ५/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. राहता 2019021113006011-02-2019
601सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी बु. दाढ बु. रस्ता ते हळपट्टी रस्ता ग्रामीण मार्ग १३७ साखळी क्रमांक ०/४०० ते २/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता. 2019021113006111-02-2019
602शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षक यांची विशेष गरज असणा-या अध्ययन अक्षम निदान व प्रमाणीकरण केंद्र जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे प्रतिनियुक्ती बाबत .2019021116004911-02-2019
603ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (श्री हरी पुरूषोत्तम मंदिर, कासार दुमाला ता.संगमनेर)2019020806006008-02-2019
604ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.हिवरेझरे, ता.नगर व इतर ०१ कामे)2019020806006308-02-2019
605आरोग्‍य विभागश्री.अनिकेत शंकर कंडारे यांना वारसा हक्काने शैक्षणिक पात्रतेनुसार आरोग्य सेवक पुरूष वर्ग-3 या पदावर नियुक्ती देणे बाबत.2019020810004908-02-2019
606ग्रामपंचायत विभागश्री. भिमराज राधाकृष्‍ण शिंदे, ग्रामसेवक, पंचायत समिती संगमनेर, यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती बाबत2019020806005008-02-2019
607सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे मढेवडगाव ता. श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकासीत करणे. 2019020812016508-02-2019
608सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ड) सन २०१८-१९ मधील नवीन कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश2019020813004808-02-2019
609लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कोल्‍हेवाडी-१ ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009508-02-2019
610लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मठपिंप्री -कामठे ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009608-02-2019
611लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती गुणवडी -बाळासाहेब नागवडे ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009708-02-2019
612लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती अंबिलवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009808-02-2019
613लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा मतेवाडी ता.जामखेड जि. अहमदनगर2019020815009908-02-2019
614सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिपक मुरलीधर म्हस्के ,वरिष्ठ सहा. गशिअ पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी अनधिकृत गैरहजर राहून गैरवर्तन केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019020804005808-02-2019
615सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिपक मुरलीधर म्हस्के ,वरिष्ठ सहा. गशिअ पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी अनधिकृत गैरहजर राहून गैरवर्तन केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकरर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019020804005908-02-2019
616ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत. (श्री.संदीप बाबुराव बळीद, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खांडके, ता.नगर)2019020806005308-02-2019
617ग्रामपंचायत विभागश्री.भिमराव किसन बागुल, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता.नगर (सध्या पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019020806005408-02-2019
618ग्रामपंचायत विभागश्री.भिमराव किसन बागुल, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता.नगर (सध्या पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019020806005508-02-2019
619शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती मंदाकिनी गणपत चेडे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. नवलेवाडी,ता.पारनेर यांना पदावरुन तात्पुरते रित्या दूर केलेल्या कालावधीतील मुख्यालयाचे आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2019020816004208-02-2019
620शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेश कारभारी वाघ, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.कारेगांव,ता.पारनेर यांना पदावरुन तात्पुरते रित्या दूर केलेल्या कालावधीतील मुख्यालयाचे आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2019020816004308-02-2019
621सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेलवंडी बु. ता. श्रीगोंदा येथे अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019020812017608-02-2019
622सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भतोडी ता. नगर येथे गावठाण अंतर्गत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2019020812017708-02-2019
623सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे घारगाव . ता. श्रीगोंदा येथील पालखी रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020812017808-02-2019
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेलवंडी बु.. ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण समाज मंदिर समोर शेड बांधकाम करणे. 2019020812017908-02-2019
625सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पारगाव मौला . ता.नगर येथील दलित वस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020812018008-02-2019
626सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि प / पं स कार्यालय,जि प अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे या लेखाशिर्षाखालील कामास प्रशा. मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019020812018208-02-2019
627सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांचे विनंती बदली करणेबाबत.सन-20192019020804006708-02-2019
628ग्रामपंचायत विभागविस्‍तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गाच्‍या बदल्‍या व नेमणुका 2019020806005608-02-2019
629शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कल्याण खंडू पंडीत, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.रानमळा (पळशी),ता.पारनेर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2019020816004508-02-2019
630शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.लोहारवाडी,ता.नेवासा यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत2019020816004608-02-2019
631आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणे बाबत श्रीमती रोहिणी संजय धस, रा. घारगाव, तालुका श्रीगोंदा 2019020810005208-02-2019
632सामान्य प्रशासन विभागजि प सा बां उपविभाग राहता येथील कार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करून घेणेबाबत. 2019020704005207-02-2019
633शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019020716003807-02-2019
634शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्ती दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2019020716003907-02-2019
635सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2019020713004607-02-2019
636सामान्य प्रशासन विभागश्री. रवींद्र यादव कुलकर्णी,वरिष्ठ सहाय्यक,पंचायत समिती संगमनेर यांचे स्वेच्छा सेवानिवृती मंजुर करणेबाबत2019020704005307-02-2019
637सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005407-02-2019
638सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (नि श्रे ) गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005507-02-2019
639सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (उ श्रे ) गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005607-02-2019
640सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712016307-02-2019
641सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-खर्डा ता.जामखेड येथील शाम कुक्कडवाल ते विवेकानंद पत संस्था येथे अंतर्गत रस्ता बंदिस्त गटार करणे.2019020712016407-02-2019
642लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प बंधारा बेलापुर खु. ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2019020715009407-02-2019
643सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712018807-02-2019
644सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2019020712018907-02-2019
645सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712019307-02-2019
646सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत .. 2019020612015306-02-2019
647शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.दौलत विठ्ठलराव उगले, प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे शालेय गैरवर्तनाबाबत2019020616003606-02-2019
648शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती शोभा प्रभाकर क्षिरसागर, प्राथमिक शिक्षिका,जि.प.प्रा.शा. रायतेवाडी, ता.संगमनेर यांचे जिल्‍हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत.2019020616003706-02-2019
649सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती कोपरगांव या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. 2019020604005006-02-2019
650सामान्य प्रशासन विभागतांडा वस्ती सुधार योजना विषयक कामकाज करणेबाबत. 2019020604005106-02-2019
651सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारगाव सुद्रिक ते रेपाळेवस्ती ते कांडेकरमळा रस्ता मुरुमीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020612015606-02-2019
652ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.ताजनापुर, ता.शेवगांव व इतर १४ कामे)2019020606004506-02-2019
653ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत सन २०१८-१९ (ग्रा.पं.निमगांव खैरी, ता.श्रीरामपुर व इतर १२ कामे)2019020606004606-02-2019
654सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारगाव सुद्रिक ता. श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत दलीत वस्ती येथे ग्रा.पं.मि .क्र.४४२ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020612015706-02-2019
655ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.एस.जी.मगर, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-हंगा, ता.पारनेर)2019020606004706-02-2019
656ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअहमदनगर जिल्हयामध्ये टंचाईग्रस्त गाव/वाडयांना पिण्याच्‍या पाण्याच्या टँकर द्वारे पुरवठा हात असलेल्या गावे/वाडया वस्त्‍यांची दर महा तपासणी करणे.2019020614002306-02-2019
657पशुसंवर्धन विभागश्री.हारदे भिमाजी बाळासाहेब , पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे-2 निमोण ता.संगमनेर यांची विनंतीने बदली करणे बाबत. 2019020611000406-02-2019
658ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सुरेश आनंद भारती क.सहा जि.प.ग्रापापु उपविभाग पारनेर, यांना शासकीय सेवेतुन निलंबीत करणेबाबत.2019020614002406-02-2019
659समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मधील मंजूर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत 2019020617000106-02-2019
660सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीवर निवडुन आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. ०७ ते ०९ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2019020504004905-02-2019
661सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- खानापूर ता. शेवगाव येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मालमत्ता क्रमांक ३४७ मध्ये सभामंडप बांधकाम करणे.2019020512014805-02-2019
662सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१६-१७ व २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे बाबुर्डी ता.श्रीगोंदा येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली इमारत बांधकाम करणे.2019020512014905-02-2019
663सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेशाचे शुद्धिपत्रक- -मौजे बुऱ्हाणनगर ता. नगर येथील जागिंग पार्क मोकळ्या जागेत पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे .2019020512015005-02-2019
664आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र पागोरी पिंपळगांव,ता.पाथर्डी येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2019020510004605-02-2019
665आरोग्‍य विभागप्रा.आ पथक घाटघर,ता.अकोले येथील वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2019020510004705-02-2019
666लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती बोंदरवाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019020515008705-02-2019
667लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बं धारवाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019020515008805-02-2019
668सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशीर्ष ४९५५ तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास ) योजनेतंर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे. 2019020513004405-02-2019
669सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशीर्ष ४९५५ तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास ) योजनेतंर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे. 2019020513004505-02-2019
670लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बं निवडुंगे -खोजेवाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019020515008905-02-2019
671लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती बेनवडी - कवडेमळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019020515009005-02-2019
672लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती बेनवडी - धुमाळवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019020515009105-02-2019
673लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बं जोहारवाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019020515009205-02-2019
674लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बं वाडेगव्‍हाण -तुकाईमळा ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019020515009305-02-2019
675सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेलवन्डी ता.कर्जत येथील गावठाण दलितवस्ती येथे भूमिगत गटार बांधकाम करणे2019020512016005-02-2019
676सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-नेप्ती ता. नगर येथे कांडेकर गल्ली येथे अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019020512016205-02-2019
677सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकजाईवस्ती ते खांडगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-१०१) सा. क्र .०/० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020512024905-02-2019
678सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ते टाकळीलोणार रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा-३०४) सा. क्र .१/२०० ते २/५०० ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020512025005-02-2019
679सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033304-02-2019
680सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033404-02-2019
681सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033504-02-2019
682लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती नांदगाव -मोरेवस्‍त्‍ाी ता.नगर जि. अहमदनगर2019020415008604-02-2019
683सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412028804-02-2019
684सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412028904-02-2019
685सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029004-02-2019
686सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029104-02-2019
687सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029204-02-2019
688सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029304-02-2019
689सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029404-02-2019
690सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029804-02-2019
691सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412029904-02-2019
692सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतचे शुध्दीपत्रक ..2019020412015104-02-2019
693सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030004-02-2019
694सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल करावयाच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019020412015204-02-2019
695सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030104-02-2019
696सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030204-02-2019
697सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030304-02-2019
698सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030404-02-2019
699सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030504-02-2019
700सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030604-02-2019
701सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030704-02-2019
702सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030804-02-2019
703सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412030904-02-2019
704सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .... 2019020412022404-02-2019
705सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412032704-02-2019
706सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412032804-02-2019
707सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412032904-02-2019
708सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033004-02-2019
709सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033104-02-2019
710सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण अंगणवाडी इमारत बांधकामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020412033204-02-2019
711सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना अंतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-बांधखडक वनवेवस्ती ता. जामखेड येथे अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019020212014302-02-2019
712सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-निघोज ता. पारनेर येथील वसंत ढवण ते मारुती बोदगे येथे बंदिस्त गटार बांधणे . 2019020212014402-02-2019
713सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- नागरदेवळा ता. नगर येथील संकल्प कालिनी राधाकुषण मंदिर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत गट क्र २८५/२ अ मध्ये चावडी बांधकाम करणे. 2019020212014602-02-2019
714सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्रामपंचायत फंड सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-नागरदेवळा ता. नगर. येथे गाव अंतर्गत माकडू पैलवान घर ते सुलेमान शेख घर (आलमगीर नगर ) रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2019020212014702-02-2019
715सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ दहन-दफनभूमी बांधकामे/दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखालील कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत .. 2019020212015402-02-2019
716सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास या लेखाशिर्षाखालील कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत .. 2019020212015502-02-2019
717सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. ०७/०२/२०१९ रोजीच्या काम वाटप साठी द्यावयाच्या कामांची यादीचे शुध्दीपत्रक2019020212013102-02-2019
718सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सारोळा सोमवंशी ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020212014202-02-2019
719सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. ०७/०२/२०१९ रोजीच्या काम वाटप साठी द्यावयाच्या कामांची यादीचे शुध्दीपत्रक 2019020112012501-02-2019
720सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राळेगण सिद्धी ता. पारनेर येथील ढवळदेव ते मापारी वस्ती रस्ता सुधारणा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020112012901-02-2019
721लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती कुळधरण -सोरामळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019020115008201-02-2019
722लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पाडळी आळे -पवार डेरेमळा ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019020115008301-02-2019
723सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राळेगण सिद्धी ता. पारनेर येथील मापारी वस्ती ते कदम वस्ती रस्ता सुधारणा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019020112013001-02-2019
724लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती लांडकवाडी २ ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019020115008401-02-2019
725लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा आश्‍वी खु -दातीरवस्‍त्‍ी ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019020115008501-02-2019
726सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे शेडगाव ता.श्रीगोंदा येथे गावठाणात मलनिस्सरन व्यवस्थापन करणे.2019020112013301-02-2019
727सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आनंदवाडी ता.श्रीगोंदा येथे थोरातवस्ती गावठाण दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019020112013401-02-2019
728सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअतंर्गत निवड करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश .. 2019020112032601-02-2019
729सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगी ता.शेवगाव येथील मातंगवस्ती गावठाण दलितवस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019020112013501-02-2019
730सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगी ता.शेवगाव येथील बाजार तळ दलितवस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019020112013601-02-2019
731सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगी ता.शेवगाव येथील झोपडपट्टी गावठाण दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020112013701-02-2019
732सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-घारगाव ता. श्रीगोंदा येथील गावठाणात एक खोली शाळा इमारत बांधकाम करणे.2019020112013801-02-2019
733सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-निबळक ता. नगर दलितवस्ती मध्ये रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2019020112013901-02-2019
734सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे म्हतारपिंप्री ता.श्रीगोंदा शिरवाळवस्ती दलितवस्ती मध्ये स्म्शानभूमी बांधकाम करणे. 2019020112014001-02-2019
735सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे म्हतारपिंप्री ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण दलितवस्ती मध्ये समाज मंदिर बांधकाम करणे2019020112014101-02-2019
736लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती नारायणडोह ता.नगर जि. अहमदनगर2019013115008031-01-2019
737सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील दहन-दफनभूमी बांधकामे/दुरुस्ती या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत2019013112012731-01-2019
738सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2019013112013231-01-2019
739ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (आयआरडीपी ) या पदावर जिल्हा परिषदमध्ये पुर्नस्थापित करणेबाबत. (श्री.बी.टी.लावरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- बोटा / कुरकुटवाडी, ता.संगमनेर)2019013006004030-01-2019
740महिला बालकल्‍याण विभागश्री.राजुरे एल एम बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी राजुर ता. अकोले यांना बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत 2019013008001330-01-2019
741सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.. 2019013013006230-01-2019
742सामान्य प्रशासन विभागRGSA अंतर्गत हिमाचल प्रदेश अभ्यास दौऱ्या करीता दि. १०/०२/२०१९ ते दि. १६/०२/२०१९ कालावधीत श्री. प्रशांत शामराव शिर्के , उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर व श्री. समर्थ शंकरराव शेवाळे ,गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती राहाता यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2019013004004630-01-2019
743ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून तीन वर्षाचा व्यतीत केलेला सेवा कालावधी ग्राह्य धरून १२ वर्षाच्या सेवेनंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (पहिला लाभ) लागू करण्याबाबत 2019013006004130-01-2019
744सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आदळगाव ता.श्रीगोंदा येथे मातंगवस्ती मध्ये आर. सी. सी. पाईप गटार व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019013012012230-01-2019
745सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोकणगाव ता.कर्जत येथील दलितवती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019013012012330-01-2019
746लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषदेकडील कार्यरत असलेल्‍या शाखा अभियंता यांना सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागु करणेबाबत (वरिष्‍ठ वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत)2019013015008130-01-2019
747सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल करावयाच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019013012012630-01-2019
748सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीने सामावून घेणेबाबत श्री. रवींद्र अशोक गिते, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक,जिल्हा परिषद सोलापूर 2019013013004330-01-2019
749ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे. श्री.बाळू दामू वाळुंज, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खांडके, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2019012906004329-01-2019
750सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५३ ते बेडवस्ती (हाडोळा देवीभोयरे) ते रसाळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -८७) सा. क्र .०/० ते १/५०० ता. पारनेर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019012912024629-01-2019
751आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.ऋत्विज ज्ञानदेव म्‍हस्‍के एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र पिंपळगांवपिसा,ता.श्रीगोंदा येथील रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019012910004429-01-2019
752सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन अदा करण्यासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत. (माहे जानेवारी २०१९ पेड ईन फेब्रुवारी २०१९) 2019012904004129-01-2019
753सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल ण योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ड) सॅन २०१८-१९ मधील नवीन कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश 2019012913003729-01-2019
754सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये लेखाशिर्ष ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामास फेर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत .2019012913003829-01-2019
755सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक यांची सेवा जि.प. ई निवीदा कक्षातील पदस्थापनेबाबत. 2019012904004329-01-2019
756सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०७/०२/२०१९ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र2019012913004029-01-2019
757लघु पाटबंधारे विभागलघु पाटबंधारे कामवाटप यादी दिनांक७/२/२०१९2019012915007429-01-2019
758सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक ०७/०२/२०१९ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2019012912011329-01-2019
759लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि.नां.ब हाकेवाडी गट नं.१८ ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019012915007529-01-2019
760लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि.नां.ब काळेवाडी -रावसाहेब काळे ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019012915007629-01-2019
761लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पत्रयाचा. तांडा पाथर्डी जि. अहमदनगर2019012915007729-01-2019
762लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती सुरेशनगर ता.नेवासा जि. अहमदनगर2019012915007829-01-2019
763शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील 38 अतिरिक्त शाळा खोल्या बांधकामांना 20 टक्के रक्कम वितरीत करणेबाबत 2019012916003329-01-2019
764सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे काष्टी ता.श्रीगोंदा येथील इंदिरानगर येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019012912011729-01-2019
765सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे गुणवडी ता.नगर येथील गावठाण हरिजन वस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019012912011829-01-2019
766सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे वारणवाडी ता.पारनेर येथिल जिल्हा परिषद शाळा इमारतीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. 2019012912011929-01-2019
767सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे चिंचपूर पांगुळ ता. पाथर्डी येथे सभा मंडप बांधणे .2019012912012029-01-2019
768सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- जवखेडे दुमाला ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मि .क्र १३८/ अ मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे .2019012912012129-01-2019
769ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, दिनांक.07/01/2019 रोजीच्या कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे वाटप करावयाच्या कामाची यादी2019012914001729-01-2019
770सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०७/०२/२०१९ रोजीचे सभेची नोटीस..2019012813003928-01-2019
771सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2019012513004725-01-2019
772सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एन .एस .अहिरे शाखा अभियंता जि.प.सा.बा. उपविभाग पारनेर यांना उप अभियंता जि.प.सा.बा. उपविभाग पारनेर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार घेणे बाबत 2019012512010825-01-2019
773अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक ( लेखा ) व कनिष्‍ठ सहाय्यक ( लेखा ) जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019012505002325-01-2019
774आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वेदांत संजय लढढा (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शेवगांव(घोटण) ता.शेवगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019012510004125-01-2019
775आरोग्‍य विभागश्रीमती टेमकर सुप्रिया अर्जुन, आरोग्‍य सेवक महिला (बंधपत्रित) उपकेंद्र धालवडी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बारडगाव सुद्रिक ता.कर्जत यांचा राजीनामा मंजुरीबाबत.2019012510004225-01-2019
776आरोग्‍य विभागश्रीमती वाघमारे पल्‍लवी अनिल,आरोग्‍य सेवक महिला (बंधपत्रित) प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बारडगाव सुद्रिक ता.कर्जत यांचा राजीनामा मंजुरीबाबत.2019012510004325-01-2019
777सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2019012513002425-01-2019
778ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.वाटेफळ ता नगर या योजनेस अनुदान वितरण करणे बाबत2019012514001425-01-2019
779लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नांदगाव- दरेकरवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012515006725-01-2019
780लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नांदगाव- पोटकुळेवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012515006825-01-2019
781लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती नाचणठाव ता.अकोले जि. अहमदनगर 2019012515006925-01-2019
782लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती बेनवडी- भिताडेवस्‍ती ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012515007025-01-2019
783लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा भिलवडा -विठठलवस्‍ती ता पाथ्‍ार्डी जि. अहमदनगर2019012515007225-01-2019
784सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- कर्जुले हर्या ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर ग्रा. प. मि . क्र . १२० मध्ये परिसर सुशोभीकरण व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.2019012512010925-01-2019
785लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि.नां.ब मोधळवाडी - पिंपळगाव देपा ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019012515007325-01-2019
786ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्रीम मेश्राम स्‍नेहा अशोक, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती शेवगाव 2019012406003324-01-2019
787लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती वरवंडी ता.संगमनेर जि. अहमदनगर 2019012415005524-01-2019
788लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां. बांधणे हकीकतपुर गट नं.४३ ता.पारनेर जि. अहमदनगर 2019012415005624-01-2019
789लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती शिंदे नं. ३ ता.अकोले जि. अहमदनगर 2019012415005724-01-2019
790लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती वारुळवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर 2019012415005824-01-2019
791लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती टाकळी खातगाव -१ ता.नगर जि. अहमदनगर 2019012415005924-01-2019
792लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती म्‍हाळंगी - पा पु विहिरीजवळ ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012415006024-01-2019
793लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती टाकळी खंडेश्‍वरी - गोपाल तलाव ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012415006124-01-2019
794लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती बेनवडी - गायकवाड मळा ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012415006224-01-2019
795लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती टाकळी खंडेश्‍वरी - कडानी ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019012415006324-01-2019
796लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं. बांधणे बारागाव नांदुर - दावलमलिक दर्ग्‍याजवळ ता.राहुरी जि. अहमदनगर 2019012415006624-01-2019
797लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं. बांधणे वाकडी - गोटेवाडी ता.राहाता जि. अहमदनगर 2019012415007124-01-2019
798लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती बडेवाडी पाथर्डी जि. अहमदनगर2019012415007924-01-2019
799आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या पदावर स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणे बाबत.2019012310003923-01-2019
800सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003523-01-2019
801सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003623-01-2019
802सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003723-01-2019
803सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चांडगाव ता.श्रीगोंदा येथील मातंगवस्ती व हरिजनवस्ती मध्ये रस्ता डांबरीकरण करणे. 2019012312009923-01-2019
804अर्थ विभागमॉडेल अकाऊंटींग सिस्टीम (MAS) लेखा तयार करणेकरिता Web Based Online AS_Z-Net प्रणालीची अंमलबजावणी करणेबाबत.2019012305002223-01-2019
805सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राममा -२२२ ते खोजापुर (कर्जुले हर्या ) रस्ता खडीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2019012312010123-01-2019
806सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खडकवाडी ते पांदणवस्ती रस्ता सुधारणा करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2019012312010223-01-2019
807सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळी खातगाव येथील राज्य महामार्ग २२२ ते आडवाट रस्ता दुरुस्त करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2019012312010323-01-2019
808सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2019012312010423-01-2019
809सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कोळपेवाडी ता. कोपरगाव ते जुने सुरेगाव ग्रामीण मार्ग २८ साखळी क्रमांक ३/०० ते ४/०० रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. कोपरगाव 2019012313002523-01-2019
810लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती चास ता.अकोले जि. अहमदनगर 2019012315006423-01-2019
811आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१८ श्रीमती बोरसे वैजयंता पंडीत.2019012310002823-01-2019
812आरोग्‍य विभागश्रीमती चव्‍हाण अरुणा बळीराम,आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र चापडगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चापडगाव ता.शेवगाव यांना आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019012310002923-01-2019
813आरोग्‍य विभागश्री.संजय विठठल बोडखे, आरोग्य सेवक पु. उपेंद्र धोलवड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ओतुर ता.जुन्नर, जि.पुणे यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत.2019012310003023-01-2019
814महिला बालकल्‍याण विभागजिल्‍हा वार्षिक योजनेतून सन २०१८-२०१९ मधील अनुदानातून आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना धान्‍य साठविणेसाठी लोखंडी को‍ठीचा पुरवठा करणेबाबत.(टी एस पी )2019012208001122-01-2019
815महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या प्राध्‍यान्‍यक्रंमानुसार विनंती बदल्‍या सन -२०१८ आदेशाचेशुध्‍दीपत्रक2019012208001222-01-2019
816सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन अधिक्षक गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2019012204003422-01-2019
817आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेेेत्तर अनुदान प्रवास,सादिल दयके इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019012210004022-01-2019
818सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आढळगाव ता.श्रीगोंदा येथील हरिजनवस्ती दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019012212008922-01-2019
819सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- येळी ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत मि .क्र १६ मध्ये सभा मंडप बांधकाम करणे. 2019012212009022-01-2019
820सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- येळी ता. पाथर्डी येथील गोंधणीचा मळा येथील रस्ता तयार करून त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2019012212009122-01-2019
821सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास सुधारित तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- तिनखडी ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मालमत्ता .क्र २१९ मध्ये सभा मंडप बांधकाम करणे.2019012212009222-01-2019
822सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- निघोज ता. पारनेर येथील स्मशान भूमी परिसर सुशोभीकरण करणे. 2019012212009322-01-2019
823सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे ताजनापूर ता.शेवगाव येथील रमाईनगर दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019012212009422-01-2019
824सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-अजनूज ता. श्रीगोंदा येथील पवारवाडी येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे.2019012212009522-01-2019
825सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे डोणगाव ता. जामखेड येथील स्मशान भूमी विकास करणे.2019012212009822-01-2019
826सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल केलेल्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019012212010522-01-2019
827सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल केलेल्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019012212010622-01-2019
828सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019012212010722-01-2019
829यांत्रिकी उपविभागरिगमन पदावरून सहाय्य्क आवेधक पदावर पदोन्नती देणे बाबत .2019012221000222-01-2019
830सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा-१५० ते मुंजेवाडी खुटेवाडी ते प्रजिमा-७०(इजिमा-३१६) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा. क्र .७/० ते ८/५०० ता. जामखेड जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019012212024722-01-2019
831सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा -५७ ते बाळगव्हाण आपटी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -३६) सा. क्र .०/७०० ते १/७०० ता. जामखेड जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019012212024822-01-2019
832सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिखली ते गाडेकर मळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-२७१) सा.क्र.०/० ते १/० ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019012212025122-01-2019
833सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल केलेल्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेशाचे शुद्धिपत्रक 2019012212011022-01-2019
834आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.ऋत्विज ज्ञानदेव म्‍हस्‍के एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा येथील गैरहजर वै.अ.यांचे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019012110003621-01-2019
835आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.तुषार लक्ष्‍मण रहाणे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र जवळेबाळेश्‍वर, ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019012110003721-01-2019
836आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अझहरूददीन रफिक पटेल एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सलाबतपूर,ता.नेवासा येथील गैरहजर वै.अ.यांचे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019012110003821-01-2019
837सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सारोळा अडवाई ता.पारनेर येथील गावठाण दलितवस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019012112008521-01-2019
838सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग व ग्रामपंचायत फंड सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- निंबळक ता. नगर येथील वॉर्ड न. १मध्ये बंदिस्त गटार करणे. 2019012112008621-01-2019
839सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणी योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- वडुले ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे . 2019012112008721-01-2019
840ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (श्री मारुती मंदिर ट्रस्ट, सावरगांव ता.पारनेर व इतर ०४ कामे)2019012106003521-01-2019
841ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (हासोबा देवस्थान, सडे ता.राहुरी व इतर ०४ कामे)2019012106003621-01-2019
842लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती अंबड ता.अकोले जि. अहमदनगर 2019012115006521-01-2019
843आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अंशुला संजय गायकवाड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र भाळवणी,ता.पारनेर रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019011910003319-01-2019
844आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अमृता फुलसिंग मांडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आढळगांव,ता.श्रीगोंदा रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019011910003519-01-2019
845सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- अस्तगांव ता. पारनेर येथील तरडवस्ती मधील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मि .क्र ६५१ मध्ये सभा मंडप बांधणे 2019011912008419-01-2019
846सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. बी. बी. खोले, सेवा निलंबित शाखा अभियंता जि. प. सा. बा. उपविभाग- पाथर्डी यांना जि. प. सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत... 2019011912003119-01-2019
847सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सा.बा.उप विभाग पाथर्डी येथे शाखा अभियंता यांची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणे बाबत. 2019011912003219-01-2019
848सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत सन्माननीय पंचायत समिती सभापती यांचेसाठी यशदा, पुणे येथे दि. २९ ते ३१ जानेवारी २०१९ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षणासाठी पाठविणेबाबत. 2019011904003219-01-2019
849महिला बालकल्‍याण विभागमाझी कन्या भाग्याश्री या योजनेची माहिती अहमदनगर जिल्हयातील बसस्था‍नकावर जिंगल्सव्दारे जाहिरातीचे प्रसारण करणे बाबत .2019011908000819-01-2019
850महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधीमधून अंगणवाडी सेविका अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत पायाभुत ( पोषण आहार ) केटरींगसाठी अन्न पदार्थ स्वच्छता व सुरक्षा या बाबत प्रशिक्षण देणेसाठी कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.2019011908000919-01-2019
851महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधीमधून पुर्व प्राथमिक शिक्षण अंतर्गत अंगणवाडी सेविका अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत पायाभुत(पोषण आहार) केटरींगसाठी अन्न पदार्थ स्वच्छ‍ता व सुरक्षा या बाबत प्रशिक्षण देणेसाठी कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.2019011908001019-01-2019
852सामान्य प्रशासन विभागहजेरी सहा या पदाची सेवा नियमित करणेबाबत.2019011804004718-01-2019
853लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण तनपुरवाडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर 2019011815005018-01-2019
854सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देणेबाबत.2019011804004218-01-2019
855शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, उपक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षांमध्ये शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे बाबत. 2019011816003418-01-2019
856सामान्य प्रशासन विभागग्रामविकास विभाग,बांधकाम भवन मंत्रालय,मुंबई येथे उसनवारी तत्वावर सेवा उपलब्ध करणेबाबत. 2019011804002918-01-2019
857सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) १९६४ चे नियम 21 नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत2019011804003018-01-2019
858सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा (लि) वर्ग 3 या पदावर पदाेन्‍नती देणेकामी अंतिम पदोन्‍नती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019011804003318-01-2019
859सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ सर्वसाधारण योजना प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम या योजनेअतंर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश ... 2019011712024317-01-2019
860सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 2019011713002317-01-2019
861सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019011712009617-01-2019
862सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019011712009717-01-2019
863लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती वाकोडी ता.नगर जि. अहमदनगर2019011715004717-01-2019
864लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती सांडवे १ ता.नगर जि. अहमदनगर 2019011715004817-01-2019
865लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती देहरे - पानदरा ता.नगर जि. अहमदनगर 2019011715004917-01-2019
866लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती देवगाव - पुल मंदीराजवळ ता.अकोले जि. अहमदनगर 2019011715005217-01-2019
867लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती रुईगव्‍हाण गट नं.१९४ ता.कर्जत जि. अहमदनगर 2019011715005317-01-2019
868सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ (४५४२-५३) मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत . 2019011713003017-01-2019
869शिक्षण प्राथमिक विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.7154/2018 च्या निर्णयाचे अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत.2019011716002317-01-2019
870शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्‍यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्‍या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्‍ती देणेबाबत 2019011716002417-01-2019
871शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्‍यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्‍या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्‍ती देणेबाबत 2019011716002517-01-2019
872शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अंदुरे सचिन सुरेश , शिक्षणसेवक यांना प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत. 2019011716002617-01-2019
873ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी वर्ग 3 यांना विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी)वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणे बाबत2019011706003117-01-2019
874लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती माथनी- ठोंबेवस्‍ती ता.नगर जि. अहमदनगर2019011715004517-01-2019
875लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्ती बु-हाणनगर ता.नगर जि. अहमदनगर2019011715004617-01-2019
876आरोग्‍य विभागजिल्‍हा तांत्रिक सेवा गट-क (विस्‍तार अधिकारी आरोग्‍य) या संवर्गातील डॉ.श्रध्‍दा रामदास भालेराव (राजपत्रित अधिकारी दर्जा) प्रा.आ.केंद्र रूईछत्‍तीसी,ता.नगर यांना शासकीय/जिल्‍हा परिषदेेेत वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्राव्‍दारे पुढील सेवेसाठी अपात्र घोषित केल्‍याने रूग्‍णता सेवा निवृत्‍ती मंजुर करणेबाबत..2019011610003116-01-2019
877सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजळगावशे ता. शेवगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011612033916-01-2019
878सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता गट क या पदावर पदोन्नती देणे बाबत2019011613002216-01-2019
879सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुळेवाडी ता.कर्जत येथील गावठाण दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019011612008116-01-2019
880सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे मोहटे ता.पाथर्डी येथील हरिजनवस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2019011612008216-01-2019
881सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे- पागोरी पिंपळगाव ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय व हनुमान मंदिर परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2019011612008316-01-2019
882लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा खिर्डी - उपाळे ओढा ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर 2019011615005116-01-2019
883लघु पाटबंधारे विभागकनिष्‍ठ/शाखा अभियंता (गट क) सिंचन या संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2019011615005416-01-2019
884सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान कोपर्डी येथे वाहनतळ बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011612011216-01-2019
885ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019011606002416-01-2019
886ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019011606002516-01-2019
887ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कोळगाव थडी, ता. कोपरगाव)2019011606002616-01-2019
888ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.वीरगाव, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2019011606002716-01-2019
889सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती टपाल कक्षात टपाल सादर करणेबाबत महत्वाच्या सूचनेबाबत परिपत्रक 2019011604002716-01-2019
890सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रतापसिंग सेगजी वळवी,कनिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती कोपरगाव यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. 2019011604003116-01-2019
891आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अभिजीत शिवाजी वाडेकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019011510003215-01-2019
892सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील धनगरवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019011512008015-01-2019
893सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाबळफाटा इ खामकरवाडी - शिरापूर उचाळेवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -८२) सा.क्र. ४/० ते ५/० ता. पारनेर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011512016815-01-2019
894सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक गट क संवर्गाची दि. ०१/०१/१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513002615-01-2019
895सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दि. ०१/०१/१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513002715-01-2019
896सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513002815-01-2019
897सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.2019011513002915-01-2019
898सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513003215-01-2019
899सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513003315-01-2019
900सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513003515-01-2019
901सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुलेखक (नि .श्रे. )2019011504002015-01-2019
902सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुलेखक (उ .श्रे. )2019011504002115-01-2019
903सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुटंकलेखक 2019011504002215-01-2019
904सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार या संवर्गाची दि. १. १. २०१९ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019011513004115-01-2019
905सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - कक्ष अधिकारी 2019011504002315-01-2019
906सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - कार्यालयीन अधिकक्ष 2019011504002415-01-2019
907सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) १९६४ चे नियम १३ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत 2019011504002815-01-2019
908सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सात्रळ तांभेरे ता. राहुरी प्रमुख जिल्हा मार्ग ३६ रस्ता कणगर मल्हारवाडी राज्य मार्ग ६६ ला मिळणारा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १७७ साखळी क्रमांक ०/०० ते ७/६०० डांबरी पृष्ठ भागाची दुरुस्ती करणे. 2019011413001114-01-2019
909सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश शेडगाव मालुंजे डिग्रस रणखांब कौठे मलकापूर ता. संगमनेर राज्य मार्ग ६६ वरवंडी म्हैसगाव ते राज्य मार्ग ३६ ला मिळणारा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३४२ साखळी क्रमांक १/८०० ते २/२०० मध्ये डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001214-01-2019
910शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. कवडे नानासाहेब जगन्नाथ पदवीधर प्राथ. शिक्षक2019011416001714-01-2019
911शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्रीम. जाधव सपना हरिभाऊ, पदवीधर प्राथ. शिक्षक2019011416001814-01-2019
912आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गातील कम्रचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांकनुसार विनंती बदल्या सन 20182019011410002414-01-2019
913शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019011416001914-01-2019
914शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. श्रीम. खान तसनीम बानो बशीर, शिक्षणसेवक, ता. राहाता.2019011416002014-01-2019
915शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019011416002114-01-2019
916सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश झरेकाठी चणेगाव ता. संगमनेर रस्ता ग्रामीण मार्ग १८७ डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001314-01-2019
917सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश राज्य महामार्ग ५० ते रायतेवाडी हिवरगाव पावसा ते राज्य महामार्ग ५० रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३९ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001414-01-2019
918आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग 3 यांना आरोग्य सहाय्यक (महिला) वर्ग 3 या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणे बाबत.2019011410002514-01-2019
919सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गुंजाळवाडी राजापूर ता. संगमनेर प्रमुख जिल्हा मार्ग २१ रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० मध्ये डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. 2019011413001914-01-2019
920सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश शिरपूर ते कोलवाडे रोड सुधारणा करणे. ता. संगमनेर 2019011413002014-01-2019
921सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश चासनळी ते हांडेवाडी रस्ता दुरूस्त करणे. ता. कोपरगांव 2019011413002114-01-2019
922आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अक्षय अरूणराव कर्डिले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र चांदा,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019011410002614-01-2019
923आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रतिक गेणूदास काकडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019011410002714-01-2019
924सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019011412002914-01-2019
925सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दत्त मंदिर देवस्थान केशव शिंगवे येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011412003014-01-2019
926सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डेरेशिवार पाडळी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011412011114-01-2019
927लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती शिंदे नं. १ -हरबा-याचाकुंड ता अकोले जि. अहमदनगर2019011415003314-01-2019
928लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती राक्षी गट नं.९६ ता शेवगाव जि. अहमदनगर2019011415003414-01-2019
929लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती आनंदवाडी - खोसेमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011415003714-01-2019
930लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जांभळी २ ता पाथ्‍ार्डी जि. अहमदनगर2019011415004214-01-2019
931लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती लांडकवाडी - भापकरवाडी गाजरओढा ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019011415004314-01-2019
932सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांगवी दुमाला ता.श्रीगोंदा येथील हरिजनवस्ती न. १ दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112007911-01-2019
933सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडघुल ते केदारे वस्ती (महाडिकवस्ती) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-३५५) सा.क्र.०/० ते १/० ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019011112017511-01-2019
934शिक्षण प्राथमिक विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. 10840/2018 प्रकरणी दि. 27/09/2018 च्या निर्णयाचे अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत.2019011116003111-01-2019
935सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दिघोळ ता.जामखेड येथिल माळवाडी येथे अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112001211-01-2019
936सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे मांडवगण ता.श्रीगोंदा येथे अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019011112001311-01-2019
937सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नवनागपूर ता.नगर येथे महिला साठी जिम तयार करणे.2019011112001411-01-2019
938सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे (सुधारित अंदाजपत्रक )- मौजे यळपणे ता. श्रीगोंदा येथे गाव अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112001611-01-2019
939सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे (सुधारित अंदाजपत्रक )- मौजे दैठणे गुंजाळ ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2019011112001711-01-2019
940सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी येथिक गावठाण वस्ती (निकाळजे वस्ती ते स्मशान भूमी ) जोड रस्ता खडीकरणं करणे.2019011112001811-01-2019
941सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांगवी दुमाला ता.श्रीगोंदा येथील हरिजनवस्ती नं. २ दलित वस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण व बंदिस्त गटार करणे.2019011112001911-01-2019
942सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे हनुमान टाकळी ता.पाथर्डी येथील राजबेट वस्ती (शिरसातवस्ती ते मुळा कलानी ) पोहोच रस्ता खडीकरण करणे 2019011112002011-01-2019
943सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चांडगाव ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण मातंगवस्ती व हरिजनवस्ती मध्ये मलनिसरन व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112002111-01-2019
944सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील कुलथेनगर दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112002311-01-2019
945सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नवनागपूर ता.नगर येथे आंधळे चौरे पासून बोरकर घर शेलार घर ते जाधव घर येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2019011112002511-01-2019
946सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे कुसडगाव ता. जामखेड येथील स्मशान भूमी विकास करणे. 2019011112002611-01-2019
947सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खर्डा ता. जामखेड येथील साठे चौक ते नागोबाचीवाडी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे. 2019011112002711-01-2019
948सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खर्डा ता. जामखेड येथील बाबुलाल बागवान घर ते नवीन ग्रामपंचायत कार्यालय व दत्तात्रय पवार घर ते कैलास जाधव घर येथे बंदिस्त गटार बांधणे . 2019011112002811-01-2019
949यांत्रिकी उपविभागश्री.भाऊसाहेब नागुजी कासार व कै.श्री.बाजीराव गंगाधर रहाणे यांना मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कालेलकर करारानुसार पर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवर घेणे बाबत2019011121000111-01-2019
950सामान्य प्रशासन विभागसंपर्क अधिकारी नेमणूक बाबत . (सुधारीत आदेश )2019011104001611-01-2019
951महिला बालकल्‍याण विभागसन २०१९ या वर्षामधील अंगणवाडी सेविका /मिनी सेविका/ मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत2019011108000711-01-2019
952ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.देहरे, ता.नगर व इतर १६ कामे) 2019011106002011-01-2019
953ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचपुर पांगुळ, ता.पाथर्डी)2019011106002111-01-2019
954ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.अकोला, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2019011106002211-01-2019
955सामान्य प्रशासन विभागसा. प्र. वि. १ जि.प. अहमदनगर मध्ये कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2019011104001811-01-2019
956लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती थेरवडी - म्‍हसोबावाडी ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003511-01-2019
957लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती निंबोडी - हडोळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003611-01-2019
958लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती थेरवडी - गावठाण ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003811-01-2019
959लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती शिराढोण - वाघवस्‍ती लेंडीनाला ता नगर जि. अहमदनगर2019011115004011-01-2019
960लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती शिराढोण - लेंडीनाला ता नगर जि. अहमदनगर2019011115004111-01-2019
961लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती माळवडगाव ता श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2019011115004411-01-2019
962कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची दि.1/01/2019 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठाता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2019011009000110-01-2019
963सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.बारगाव नांदूर ते जांभळी ता राहुरी इतर जिल्हा मार्ग २६० साखळी क्रमांक १/०० ते ८/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. ता. राहुरी 2019011013000810-01-2019
964सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ब्राम्हणी केंदाळ खुर्द ता. राहुरी मानोरी रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६५ साखळी क्रमांक ०/०० ते ५/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. ता. राहुरी 2019011013000910-01-2019
965पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000110-01-2019
966पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000210-01-2019
967पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग-4 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000310-01-2019
968सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग २ कान्हेगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ जोडरस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० इतर जिल्हा मार्ग १२ ता. कोपरगाव 2019011013001010-01-2019
969शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.ईश्वर काशीनाथ जाधव, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जळकेवाडी, ता.कर्जत यांचे गैरवर्तना बाबत कार्यवाही करणेबाबत2019011016001010-01-2019
970ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. संवत्सर ता. कोपरगाव) 2019011006001710-01-2019
971ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचा-यांची दि. ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2019011006003710-01-2019
972शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक जिल्‍हा परिषदा प्राथमिक शाळा चास,ता.नगर यांचे जिल्‍हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत.2019011016001210-01-2019
973ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर जिल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.प्रशांत सुकदेव अहिरे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- चांभुर्डी,)2019011006001810-01-2019
974महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.ए.एन.एंखडे पर्यवेक्षिका यांचेकडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प बेलवंडी ता.श्रीगोंदा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2019011008000610-01-2019
975शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विश्‍वास रंगनाथ गायकवाड, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.दाढ बु.ता.राहाता यांनी केलेल्‍या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत.2019011016001310-01-2019
976शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.फक्‍कड नारायण शिंदे, प्राथमिक शिक्षक पं.स.नेवासा यांना जिल्‍हा परिषद सेवेतुन शालेय गैरवर्तनाबाबत बडतर्फ करणेबाबत.2019011016001410-01-2019
977ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहता. 2019011006001910-01-2019
978आरोग्‍य विभागसफाईकामगार (वर्ग-४) या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ची तात्‍पुरती (Provisional additional) सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2019010910002209-01-2019
979सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019010912001009-01-2019
980सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कक्ष अधिकारी गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2019010804001208-01-2019
981शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत 2019010816000908-01-2019
982सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019010812000308-01-2019
983सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019010812000408-01-2019
984सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019010812000508-01-2019
985आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 2018 श्रीमती जाधव सुनंदा गंगाधर2019010810002108-01-2019
986सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. - मौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथील अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे . 2019010812000708-01-2019
987सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणेबाबत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे.- मौजे कडूस ता. पारनेर येथे शादी खाना बांधकाम करणे. 2019010812000808-01-2019
988लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पठारवाडी - मावलाई कर्जत जि. अहमदनगर2019010815002408-01-2019
989ग्रामपंचायत विभागश्री.आत्माराम मोहन मरकड, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- बुरूडगाव, ता.नगर यांचे विरुद्ध लाचेच्या सापळ्यात अटक केल्याने सेवा निलंबित करणेबाबत. 2019010806001508-01-2019
990लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ सोमठाणे खु. - शिदोरे वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010815002508-01-2019
991लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे ल पा बिगर आदिवासी बेलवंडी - शिंदेवाडी ता श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019010815002608-01-2019
992लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोपर्डी ता कर्जत जि. अहमदनगर2019010815002708-01-2019
993लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ आगडगाव - गावठाण गट नं ३२४ ता नगर जि. अहमदनगर2019010815002808-01-2019
994लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबळक - भुडकी ता नगर जि. अहमदनगर2019010815002908-01-2019
995लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010815003108-01-2019
996लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी - कारखिले वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010815003208-01-2019
997सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.एम.जोशी,कनिष्ठ सहाय्यक (सेवानिलंबित ) सा. बा. दक्षिण विभाग,जि .प. अहमदनगर यांना सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. 2019010804001908-01-2019
998लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती मेहेकरी - मुलनआंबा ता नगर जि. अहमदनगर2019010815003908-01-2019
999सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते सर्वसाधारण दुरुस्ती गट- अ कर्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-खानापूर रावतळे ,कुरुडगाव ते राक्षी रस्ता डांबरी पुष्ठभाग खड्डे भरणे (ग्रा. मा. -१५) कि. मी. ०/० ते ६/०.2019010812011408-01-2019
1000सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परीक्षण व दुरुस्ती देखभाल गट- अ कर्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- प्र. जि. मा. ५३ ते राक्षसवाडी बु तळवाडी ,बारडगाव दगडी रा. मा. ६८ करमनवाडी ते प्र. जि. मा. ५३ रस्ता डांबरी पुष्ठभाग खड्डे भरणे (इ जि. मा. -१४५) कि. मी. ५/० ते ७/०. व ८/० ते १०/०.2019010812011508-01-2019
1001सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परीक्षण व दुरुस्ती देखभाल गट- अ कर्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- रा. मा. ६८ ते भांबोरा ,दुधोडी बेरडी देऊळवाडी ,सिध्दटेक पवारवस्ती ते जलालपूर ५३ रस्ता डांबरी पुष्ठभाग खड्डे भरणे (इ जि. मा. -३३८) सा . क्र . ७/० ते १०/०. व १०/० ते १३/०.2019010812011608-01-2019
1002सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश लोणी बु. येथील जि. प. शाळेला जाणा-या रस्त्यावर पाव्हिग ब्लॉक बसविणे . ता. राहाता 2019010713000507-01-2019
1003सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश लोणी बु. येथील जि. प. शाळेच्या स्टेजकडे जाणा-या रस्त्यावर पाव्हिग ब्लॉक बसविणे . ता. राहाता 2019010713000607-01-2019
1004आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संंवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010710001707-01-2019
1005आरोग्‍य विभागश्रीमती शोभा दादा कर्डक, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र मालुंजे बु प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपुर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2019010710001807-01-2019
1006आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010710001907-01-2019
1007आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रणाली रमेशराव लाेेखंडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र ढोरजळगांव,ता.शेवगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019010710002007-01-2019
1008शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2018-19 या वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या अतिरिक्त मागणीनुसार गणवेश अनुदान वर्ग करणेबाबत2019010716000407-01-2019
1009ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मालुंजे खुर्द, ता.राहुरी व इतर ११ कामे)2019010706000907-01-2019
1010शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत मॉडिफाय चेअर अनुदान गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत शाळा व्यवस्थापन समितीस वर्ग करणे बाबत.2019010716000607-01-2019
1011शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्याच्या मदतनिसास मदतनिस भत्ता अनुदान वर्ग करणेबाबत.2019010716000707-01-2019
1012शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.सुभाष हरीभाू मोहारे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. खामकर वस्ती ता.श्रीगोंदा2019010716000807-01-2019
1013सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2019010704001407-01-2019
1014सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरवंडी कासार ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मी.क्र. २११ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010712000907-01-2019
1015सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुरूडगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील बुरूडगाव गावठाण ते आझादनगर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे (ग्रामा-३४) सा. क. ०/८०० ते १/८०० ता. नगर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019010712018307-01-2019
1016लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - जगदाळे वस्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2019010515001105-01-2019
1017लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके १ ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001205-01-2019
1018लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - गोरे मळा ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010515001305-01-2019
1019लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - गट नं ६२३ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010515001405-01-2019
1020लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी नं १ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001505-01-2019
1021लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी नं २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001605-01-2019
1022लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांडवे नं २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001705-01-2019
1023लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - नवले वस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001805-01-2019
1024लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - मांग डोह ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001905-01-2019
1025लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - गंगोत्री ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515002005-01-2019
1026लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आनंदवाडी - कुतवळ वस्ती कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002105-01-2019
1027लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आनंदवाडी - पवार मळा कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002205-01-2019
1028लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबे - गावठाण कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002305-01-2019
1029सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे काष्टी ता.श्रीगोंदा येथिल जिल्हा परिषद प्रा . शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे व गेट बसविणे. 2019010512002205-01-2019
1030आरोग्‍य विभागप्रयाेेेगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग - ३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१९ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेेेेबाबत.2019010510001205-01-2019
1031सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे गार ता. श्रीगोंदा येथे गारेश्वर मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह बांधणे .2019010512000205-01-2019
1032आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001404-01-2019
1033आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001504-01-2019
1034आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001604-01-2019
1035ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्री कैलास भास्करराव खैरे, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)2019010406000604-01-2019
1036सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथे गाव अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण व साकव बांधणे . 2019010412000604-01-2019
1037सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पिंपळवाडी ता.कर्जत येथील गावठाण येथे स्मशान भूमी बांधकाम करणे. 2019010412002404-01-2019
1038आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.चेतन दत्‍तात्रय पटारे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टाकळीभान,ता.श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत.2019010410000804-01-2019
1039सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहायक (लिपिक ) गट -क या संवर्गातील कर्मचा-याना कार्यालयीन अधीक्षक गट -क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2019010404000504-01-2019
1040आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 2018 श्रीमती दिप्ती दिलीप दुधाडे2019010410000904-01-2019
1041आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत..2019010410001004-01-2019
1042आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010410001104-01-2019
1043सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पिंपळवाडी ता. कर्जत येथे स्म्शान भूमी बांधकाम करणे. 2019010412000104-01-2019
1044सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई ता. नेवासा ते तालुकाहद्द रस्ता ग्रामीण मार्ग १३३ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2019010413000104-01-2019
1045सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग २३ कौठे बु.वनकुटे भोजदरी,बेलापूर ता. अकोले ते जिह्वा हद्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३४१ साखळी क्रमांक २०/०० ते २३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले. 2019010413000204-01-2019
1046सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग १६ ते मेनखिंड वाडी ग्रामीण मार्ग ३५ साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले. 2019010413000304-01-2019
1047सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.डोंगरवाडी ता. अकोले. ते पिंपरकने इतर जिल्हा मार्ग १८ रस्ता ग्रामीण मार्ग ९१ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले2019010413000404-01-2019
1048ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.एस.टी.वळवी, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाभुळवाडे, ता.पारनेर 2019010306000403-01-2019
1049अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010305001003-01-2019
1050लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ सोनेवाडी ता संगमनेर जि. अहमदनगर2019010315000703-01-2019
1051लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ चिचोंडी पाटील - बेल्हेकर वस्ती ता नगर जि. अहमदनगर2019010315000803-01-2019
1052लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ डिग्रस ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2019010315000903-01-2019
1053लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे ल पा बिगर आदिवासी २७०२ पिंपरखेड ता जामखेड जि. अहमदनगर2019010315001003-01-2019
1054ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.दहेगांव को-हाळे, ता.राहता)2019010306001003-01-2019
1055ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत. (ग्रा.पं.इसळक, ता.नगर व इतर ०५ कामे)2019010306001203-01-2019
1056सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक यांची सेवा जि प ई-निविदा कक्षातील पदस्थापनेचा आदेश रद्द करणेबाबत. 2019010304001103-01-2019
1057सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा-६७ ते आळसुंदे (सटवाईवाडी) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -१४६) सा.क्र.०/५०० ते १/५०० ता.कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019010312017003-01-2019
1058सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा-५४ वायसेवाडी ते जिल्हा हद्द रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -२८) सा.क्र.०/० ते १/० ता.कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010312017103-01-2019
1059सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेनवडी ते गदादेवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -६२) सा.क्र.०/० ते १/५०० ता.कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019010312017203-01-2019
1060सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा-६० कोळगाव ते मोहरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-५९) सा.क्र.०/७०० ते २/० ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2019010312024403-01-2019
1061सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आनंदवाडी मलठण रस्ता ते खताळवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -४३) सा.क्र.०/० ते १/५०० ता.कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010312017403-01-2019
1062शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संभाजी कोंडीबा सरोदे,प्राथमिक शिक्षक, पं.स.शेवगांव, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधी बाबत2019010316001103-01-2019
1063सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ग्रामपंचायत टाकळीमानुर अंतर्गत गाडेवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायात मालकीच्या जागेत सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010312001103-01-2019
1064सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी या पदाचा अतिरिक्‍त पदभार सोपविणे बाबत.2019010304000203-01-2019
1065सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत.2019010304000303-01-2019
1066महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्यक्रंमानुसार विनंती बदल्या सन २०१८2019010308000103-01-2019
1067महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्यक्रंमानुसार विनंती बदल्या सन २०१८2019010308000203-01-2019
1068ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांना मान्यता देणे बाबत 2019010306000303-01-2019
1069लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती म्‍हाळंगी - बागवान अडसुळवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000203-01-2019
1070लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती खडका - कुलकर्णी शेताजवळ ता नेवासा जि. अहमदनगर 2019010315000303-01-2019
1071लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती निंबोडी - उलमलेवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000403-01-2019
1072लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कुळधरण - गावठाण ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000503-01-2019
1073लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कुळधरण- उंबराचा मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000603-01-2019
1074सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2019010304000603-01-2019
1075सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2019010304000703-01-2019
1076शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत श्री. सचिन रहीभाऊ डहाळे, सेवा निलंबित प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर,ता.संगमनेर2019010316000103-01-2019
1077शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविकरिण भास्कर भोजने, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.कापसेवस्ती,ता.जामखेड यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे जिल्हा परिषद सेवेतुन सेवा निलंबित करणेबाबत2019010316000203-01-2019
1078शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजाभाऊ शिवाजी म्हस्के , प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महारुळी,ता.जामखेड, यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019010316000303-01-2019
1079आरोग्‍य विभागश्रीमती देशमुख शांता निवृत्‍ती,आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र इंदोरी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र विठा ता.अकोले यांची ऐच्छिक सेवानिवृत्‍ती मंजुरीबाबत.2019010210000302-01-2019
1080आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.के.एस.गोयल वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत.2019010210000702-01-2019
1081महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2019 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2019010108000301-01-2019
1082आरोग्‍य विभागदिनांक ०८/०१/२०१९ रोजीच्या काम वाटप सभेची नोटीस 2019010110000101-01-2019
1083आरोग्‍य विभागदिनांक ०८/०१/२०१९ रोजीच्या काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2019010110000201-01-2019
1084आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य‍ सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वै्द्यकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.के.एस.घावटे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र मेहकरी,ता.नगर,जि.अ.नगर 2019010110000401-01-2019
1085आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.एस.बी.थाेरात वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019010110000501-01-2019
1086आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.एस.एल.तुरूकमानेे वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019010110000601-01-2019
1087महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्र‍सिध्दि करणे बाबत..2019010108000401-01-2019
1088महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्र‍सिध्दि करणे बाबत..2019010108000501-01-2019
1089कृषि विभागसन 2018-19 फलोत्‍पादन पीक संरक्षण योजना कांदा करपा व फुलकीडे नियंत्रण अंतर्गत शेतक-यांना 50 टक्‍के अनुदानावर पीक संरक्षण औषधाचा पुरवठा करणे. 2018123109001831-12-2018
1090सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोणी हवेली, कोल्हेवस्ती ते शहांजापूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -७८) सा.क्र. ०/० ते २/० ता. पारनेर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018123112080231-12-2018
1091सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र येळेश्वर संस्थान येळी ता. पाथर्डी येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122912079329-12-2018
1092सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र सिद्धेश्वर मंदिर देवस्थान हळगाव ता. जामखेड येथे शौचालय बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122912079429-12-2018
1093ग्रामपंचायत विभागफेर चौकशीबाबत. ग्रामपंचायत-इमामपूर, ता.नगर, येथील १४ वा वित्त आयोगांतर्गत केलेल्या कामाबाबत व तक्रारीबाबत. 2018122906062229-12-2018
1094ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत2018122906062329-12-2018
1095ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.घोसपुरी, ता.नगर व इतर ०१ कामे)2018122906062429-12-2018
1096ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.कडुस, ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2018122906062529-12-2018
1097सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे गव्हाणेवाडी ता.श्रीगोंदा येथील बेलवन्डी फाटा ते कार्ले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.2018122912077629-12-2018
1098सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील हरिमळा येथेबंदिस्त गटार बांधकाम करणे2018122912077729-12-2018
1099सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील भिंगारदिवे वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912077829-12-2018
1100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील भिंगारदिवे वस्ती स्म्शान भूमी बांधकाम व विकास करणे. 2018122912077929-12-2018
1101सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील तुक्कड ओढा येथे स्म्शान भूमी बांधकाम व विकास करणे2018122912078029-12-2018
1102सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील गोकुळवाडा येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078129-12-2018
1103सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नांदगाव ता. कर्जत येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078229-12-2018
1104सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाडळी ता. जामखेड येथील झोपडपट्टी येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122912078329-12-2018
1105सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भांबोरा ता. कर्जत येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078429-12-2018
1106सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पारगाव सुदिक ता. श्रीगोंदा येथिक मातंगवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078529-12-2018
1107सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे माठ ता. श्रीगोंदा येथिल अण्णाभाऊ साठे स्म्शान भूमी दलित वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078629-12-2018
1108सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बारबाभळी ता. नगर येथील महेश नगर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912078729-12-2018
1109सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे ता.गव्हाणेवाडी ता.श्रीगोंदा येथिल स्म्शान भूमी येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912078929-12-2018
1110सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसे येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122812079228-12-2018
1111आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.व्‍ही.के.काकडे यांना पदव्‍युत्‍तर पदविका अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2018122810041728-12-2018
1112सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश भेंडा बु. ते सौंदाळा रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032328-12-2018
1113सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश ग्रा. मा. १८७ ते भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032428-12-2018
1114सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश रा. मा. ५० पेट्रोल पंप ते फुलारी वस्ती भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा2018122813032528-12-2018
1115सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश इजिमा ६९ ते शेखवस्ती भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032628-12-2018
1116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) या योजना अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील बडेकर वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122812077128-12-2018
1117सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे कुळधरन ता.कर्जत येथील बोरीचे लवण येथे जिल्हा परिषद शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे2018122812077228-12-2018
1118सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे टाकली लोणार ता.श्रीगोंदा येथील येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122812077328-12-2018
1119सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खारे कर्जुने ता. नगर येथील बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.2018122812077428-12-2018
1120सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील सूर्यवंशी घर ते अरुण चजलानी घर रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2018122812077528-12-2018
1121महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतून सन २०१७-२०१८ मधील अनुदानातून सन २०१८-२०१९ मध्ये आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना व्हाईट प्लेबोर्ड पुरवठा करणे बाबत ( टि एस पी)2018122808007528-12-2018
1122सामान्य प्रशासन विभागश्री.पठाण राजू बशीर ,कनिष्ठ सहाय्यक तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय,पंचायत समिती कर्जत यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर कारणेबाबत. 2018122704046527-12-2018
1123सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १३२ चा भंग केले बाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी करणेसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे बाबत 2018122712073327-12-2018
1124लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शिंगवे - इस्लामपूर मानमोडी ता नगर जि. अहमदनगर2018122715071727-12-2018
1125सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. काळभैरवनाथ मंदिर देवस्थान ट्रस्ट जातेगाव ते डांबरी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता. पारनेर कामाचे कंत्राटदार श्री. राजकुमार मते ता. पारनेर यांची नोंदणी दोन वर्षाकरिता निलंबीत करणेबाबत. 2018122712073427-12-2018
1126ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना एलआरएस प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.ठाकुर पिंपळगाव, ता.शेवगांव व इतर ०४ कामे)2018122706062127-12-2018
1127सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जुले हर्या ता.पारनेर येथे पुढील ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी १ एलइडी हायमॅक्स बसविणे १.भटवडी २.वाफारेवाडी ३.दातेमळा ४.काळेझाप ५.आंधळेझाप ६. दांगटलवण ७. सोनटेंभी ८.खळवाडी ९.कमळजाई १०.जाधवझाप ११. भेडसे १२.शेरी १३.खडीवस्ती १४.कोकाटेझाप १५.इंदिराकॉलनी गावठाण या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074027-12-2018
1128सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिखोल,सुपा ता.पारनेर राजेवाडी ता.जामखेड केशव शिंगवे ता.पाथर्डी खडकी ता.नगर म्हसे ता.श्रीगोंदा येथे ७२ वॅट एलइडी दिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074127-12-2018
1129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ग्रामपंचायत भालगाव अंतर्गत भगवाननगर ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मि .क्र.११०१ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074227-12-2018
1130शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दि.13/08/2018 ते 18/08/2018 या कालावधित झालेल्या मोजमाप शिबिरामधिल विद्यार्थ्याचे अलिम्को साहित्य बीलाचे समायोजन मान्य करणे बाबत2018122716042527-12-2018
1131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भातकुडगांव ता. शेवगांव येथील प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018122712074327-12-2018
1132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगांवने ता. शेवगांव येथे कंपौडवॉल दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018122712074527-12-2018
1133सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018122712074627-12-2018
1134सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018122712074827-12-2018
1135लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ सांगवी सूर्या ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018122715068527-12-2018
1136लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ पिंगेवाडी ता. शेवगाव जि. अहमदनगर 2018122715068627-12-2018
1137लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी - चौधरी वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715068727-12-2018
1138लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी - पवारवस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715068827-12-2018
1139लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - धुमदरा ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715068927-12-2018
1140लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खारे कर्जुने ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069027-12-2018
1141लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी काझीं ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069127-12-2018
1142लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बारा बाभळी ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069227-12-2018
1143लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ रतडगाव - लिपटेवस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069327-12-2018
1144लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सुलतानपूर - मानमोडी बंधारा ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069427-12-2018
1145लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बाभुळखेडा - टेकाळे शेत ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069527-12-2018
1146लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ देहेरें - इनाम ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069627-12-2018
1147लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खडका - म्हस्केवस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069727-12-2018
1148लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खडका - पवारवस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069827-12-2018
1149लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - १ ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069927-12-2018
1150लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ बंदरवाडी - डमाळे श्रीधर ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715070027-12-2018
1151लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ बडेवाडी - डमाळे नवनाथ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715070127-12-2018
1152लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं बांधणे ल पा बिगर आदिवासी २७०२ चिकणी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2018122715070227-12-2018
1153लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शहापूर ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715070327-12-2018
1154सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाडगाव गुप्ता शेरनदी सावेडी ते प्रजिमा-८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -१२४) सा.क्र. ०/७०० ते १/७०० ता. नगर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018122712082427-12-2018
1155सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आगडगाव ता. नगर येथील दलित वस्ती स्म्शान भूमी संरक्षक भिंत बांधणे . 2018122712075527-12-2018
1156सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आगडगाव ता. नगर येथील हाडोळे वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712075627-12-2018
1157सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे अळकुटी ता.पारनेर येथील चांभार वस्ती बाजार तळ येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122712075727-12-2018
1158सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भोंद्रे ता.पारनेर येथील पवार वस्ती येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122712075827-12-2018
1159सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे बुऱ्हाणनगर ता. नगर येथील जागिंग पार्क मोकळ्या जागेत पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे .2018122712075927-12-2018
1160सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वडगाव गुप्ता ता. जि. अहमदनगर येथे गाव अंतर्गत रस्ता खडीकारण करणे. 2018122712076027-12-2018
1161सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग चौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे जवळा ता.पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालाय वेस ते तेली चौक सुतार आळी धर्मनाथ विदयालय कडे जाणारा न्हावी गल्ली मधून देवीचा रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076127-12-2018
1162सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दशमी गव्हाण ता. नगर येथील गावठाण हरिजन वस्ती मध्ये सी. डी वर्क व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076227-12-2018
1163सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोल्हेवाडी ता. नगर येथील गावठाण मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076327-12-2018
1164सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे खर्डा ता.जामखेड येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक ,सुशोभीकरण करणे व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076427-12-2018
1165सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे जाटदेवळे ता. पाथर्डी येथे सुदर्शन गड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076527-12-2018
1166सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे वांगदरी ता.श्रीगोंदा येथे विठ्ठल मंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2018122712076627-12-2018
1167सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेनवडी/कोळवडी ता.कर्जत गावठाण हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076727-12-2018
1168सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निमगाव गांगर्डा ता.कर्जत येथील सीन कालीन हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076827-12-2018
1169सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधासाठी विशेष अनुदान योजना २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घोडेगाव ता.जामखेड ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतबांधकाम करणे.2018122712076927-12-2018
1170सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे बालमटाकळी ता. शेवगाव येथे गाळे बांधकाम करणे.2018122712077027-12-2018
1171लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - तांबे शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070427-12-2018
1172लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - पाटील शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070527-12-2018
1173लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - ढोबे वस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070627-12-2018
1174लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती शेगुड - अडसुळ वस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071127-12-2018
1175लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती बेनवडी - खंडोबा मंदीर ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071227-12-2018
1176लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती शिंदे - पळसवाडी ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071327-12-2018
1177लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती निंबोडी - पिंपळे काळे शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071427-12-2018
1178लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे रुपेवाडी ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715071527-12-2018
1179लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती म्‍हाळंगी - मोरेवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071627-12-2018
1180सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत निवृत्ती वेतन व ऑफलाईन देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत .(माहे डिसेंबर २०१८ पेड इन जानेवारी २०१९)2018122604046426-12-2018
1181महिला बालकल्‍याण विभागश्री.के.आर.कलोडे गट विकास अधिकारी यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो.कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2018122608007126-12-2018
1182शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. खरे प्रदिप रामा, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2018122616042126-12-2018
1183शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत, श्री. प्रशांत राजेंद्र सोळंकी, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 2018122616042226-12-2018
1184शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. गवळी राजेंद्र विष्‍णू , पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 2018122616042326-12-2018
1185सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबोडी रोड ते अरुण बेरड घर रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018122412072924-12-2018
1186सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबोडी रोड ते मच्छिन्द्र बेरड घर रस्ता कांक्रीटीकरण करणे .2018122412073024-12-2018
1187सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दिघोड (माळेवाडी ) गाव अंतर्गत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018122412073124-12-2018
1188सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबाळासाहेब ठाकरे स्मुर्ती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घाणेगाव ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे . 2018122412073224-12-2018
1189सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळ्गाव पिसा ते शेडेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-६०) सा.क्र.०/०० ते १/० ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018122412080524-12-2018
1190सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे माठ ते ढवळगाव फाटा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-२४१) सा.क्र.३/६०० ते ६/४०० ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018122412082724-12-2018
1191सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे इजिमा-३४९ शिवाचामळा ते रवळगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -१७५) सा.क्र.२/० ते ३/० ता.कर्जत जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412083424-12-2018
1192सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे इजिमा-३४९ ते मिरजगाव रवळमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -०३) सा.क्र. ०/० ते २/० ता.कर्जत जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412083524-12-2018
1193सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा-५७, खर्डा ते तित्रज जिल्हा हद्द रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-३७) सा.क्र.०/७०० ते १/४०० ता.जामखेड जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018122412083924-12-2018
1194सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे पुणेवाडी ता. पारनेर येथे मराठी शाळा ते मेन गेट निरंकारी भवन रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412074924-12-2018
1195सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बारडगाव दगडी ते तळवडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा-४५) सा. क्र .९/० ते १२/० ता. कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412084124-12-2018
1196सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दरेवाडी ता.नगर येथील सूर्यभान जाधव घर ते ग्रामपंचायत कार्यालाय येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2018122412075024-12-2018
1197सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग चौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नागरदेवळा ता.नगर येथील देशमुख हॉल ते लक्ष्मण रासकर घर ते अशोक कार्ले घर (अमेय नगर ) रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412075124-12-2018
1198सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वडगाव तांदळी ता. नगर येथील माळवाडी येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412075224-12-2018
1199सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निघोज ता. पारनेर येथील भिमनगर येथे समाज मंदिरबांधकाम करणे.2018122412075324-12-2018
1200सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे ढवळपुरी ता. पारनेर येथील दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122412075424-12-2018
1201सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रेहेकुरी - शिंदे (ग्रामा -१२) ते गबारवस्ती मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-२६९) सा. क्र .०/० ते १/० ता. कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412084924-12-2018
1202सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे( दलित वस्ती सुधार योजना) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे निमगाव गांगर्डा ता कर्जत येथील गावठाण हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे. 2018122412078824-12-2018
1203सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वालवड येथे २शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412079124-12-2018
1204सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचाऱ्यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत.2018122104046321-12-2018
1205सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुरूडगाव ते आझादनगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-३४) सा. क्र. ०/० ते २/० ता. नगर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018122112082021-12-2018
1206शिक्षण प्राथमिक विभागअंशकालीन कला, क्रीडा व कार्यानुभव निदेशक यांना सन २०१८-१९ करीता मानधन वितरित करणेबाबत. 2018122116042021-12-2018
1207सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ढगेवस्ती (चांभुर्डी ) येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122112079021-12-2018
1208लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव - भवऱ्याचा मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015068420-12-2018
1209आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास अर्हताधारकास ३(तीन) वशिेष प्रोत्‍सहानपर विशेष वेतनवाढीची चुकीची परिगणना केल्‍यामुळे फेर वेतननिश्चिती मंजुर करणेबाबत ..डॉ.सी.एल.परदेशी वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र घोटण,ता.शेवगांव,जि.अ.नगर2018122010041620-12-2018
1210सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.करंजी फाटा ता. कोपरगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ग्रामीण मार्ग १८ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव2018122013031920-12-2018
1211सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.करंजी फाटा ता. कोपरगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ग्रामीण मार्ग १८ साखळी क्रमांक १/०० ते २/१०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव2018122013032020-12-2018
1212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ तनपुरवाडी - गिरी वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015066820-12-2018
1213लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ तनपुरवाडी - आय टी आय जवळ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015066920-12-2018
1214लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - चैगुलेमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067020-12-2018
1215लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - नलवडे मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067120-12-2018
1216लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - सुरवसे मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067220-12-2018
1217लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ राळेगण - कुंजीर मळा ता नगर जि. अहमदनगर2018122015067320-12-2018
1218लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ गुणवाडी - विलास शेळके जमिनीजवळ ता. नगर जि. अहमदनगर2018122015067420-12-2018
1219सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी कात्रड पटारेवस्ती शिव रस्ता मुरुमीकरण करणे . ता.राहुरी 2018122013032120-12-2018
1220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी बाजारतळ ते खडांबे खु रस्ता दुरुस्त करणे . ता.राहुरी2018122013032220-12-2018
1221लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ गुणवडी - सतीश शेळके जमीन जवळ ता नगर जि. अहमदनगर2018122015067520-12-2018
1222लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कुळधरण - रानमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067620-12-2018
1223लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बडेवाडी - किनदरा ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015067720-12-2018
1224लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ राळेगण - सुधीर भापकर वस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर2018122015068020-12-2018
1225लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबळक - धबधबी ता. नगर जि. अहमदनगर2018121915066419-12-2018
1226लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिचडगाव - गव्हाणे वस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर2018121915066519-12-2018
1227सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत या पदाचा पदभार सोपविणेबाबत.2018121904046019-12-2018
1228सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत या पदाचा पदभार सोपविणेबाबत.2018121904046119-12-2018
1229ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.के.पल्हारे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-इमामपूर, ता.नगर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018121906061319-12-2018
1230शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.मंदाकिनी गणपत चेडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.नवलेवाडी,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018121916041119-12-2018
1231शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती मंगल साहेबराव नरवडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.नवलेवाडी,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018121916041219-12-2018
1232शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेश कारभारी वाघ, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.कारेगांव,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018121916041419-12-2018
1233शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.तरन्‍नुम बशेरखान खान,प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.शिर्डी (उर्दु), ता.राहाता यांचे पदस्‍थापना आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत.2018121916041619-12-2018
1234महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम के.पी.वराडे सहा.बा.वि.प्र.अधि. यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.प्र.यो.कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत 2018121908006919-12-2018
1235महिला बालकल्‍याण विभागश्री.ए.यु.परदेशी सहा.ग.वि.अ.अधिकारी यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.प्र.यो.राहुरी या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत 2018121908007019-12-2018
1236ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, श्री.एम.आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी व श्री.आर.एम.अबुज, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याचाही नेमणूक करणेबाबत. 2018121906061419-12-2018
1237ग्रामपंचायत विभागश्री.ढोरकुले एच.एस., सक्तीने सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत. 2018121906061619-12-2018
1238ग्रामपंचायत विभागश्री.ढोरकुले एच.एस., सक्तीने सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर यांचे कडील अपहरित रक्कमेच्या वसुलीबाबत. 2018121906061719-12-2018
1239शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन हरीभाऊ डहाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018121916041719-12-2018
1240शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन हरीभाऊ डहाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018121916041819-12-2018
1241पशुसंवर्धन विभागसेवा निलंबन कालावधि निर्णय बाबत कै.कशव साहेबराव पुराणे पशुधन पर्यवेक्षक 2018121911006519-12-2018
1242ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत गुंजाळवाडी ता. संगमनेर येथील ग्रा. पं. मालकीची इमारत पाडणेस परवानगी देणे बाबत 2018121806060818-12-2018
1243शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग शिक्षकांना अपंग वाहन भत्‍ता मंजुर करणे बाबत.2018121816041918-12-2018
1244आरोग्‍य विभागहृदयविकार,किडणी,कर्करोग या दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजूर करणेबाबत.2018121710041517-12-2018
1245सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९६९ दहन व दफन भूमी व्यवस्थापन) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2018121713031717-12-2018
1246सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018121713031817-12-2018
1247सामान्य प्रशासन विभागग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांचया कामकाजासाठी समिती गठीत करणेबाबत 2018121704045817-12-2018
1248ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.पोखरीहवेली ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणेबाबत...2018121714027917-12-2018
1249ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.संदीप देवराम धिंदळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-आपेगाव, ता.कोपरगाव. 2018121706061517-12-2018
1250सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत रस्त्यांच्या मूळ मंजूर कामास बदल प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2018121513031615-12-2018
1251शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018121516039715-12-2018
1252शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018121516039815-12-2018
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073515-12-2018
1254सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073615-12-2018
1255सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073715-12-2018
1256सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073815-12-2018
1257आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.मंगेश मच्छिंद्र मोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेवून प्रथम वैदयकीय अघिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत..2018121510041215-12-2018
1258सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत2018121504045315-12-2018
1259शिक्षण प्राथमिक विभागसौ.अनिता बाळासाहेब जाधव,प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणोरे, ता.अकोले यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018121516040015-12-2018
1260आरोग्‍य विभागश्रीमती वेरोणीका आनंदराव ब्राम्हणे, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप त्यांनी मान्य केल्याने शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018121510041315-12-2018
1261शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, सेवा निलंबन प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. पिंपळवाडी, ता.कर्जत2018121516040115-12-2018
1262शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.चहादू खंडू बांडे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. टाळुची वाडी, ता.संगमनेर2018121516040215-12-2018
1263शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.उध्दव कोंडीराम मरकड, सेवा निलंबित प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा. कडगांव, ता.पाथर्डी2018121516040315-12-2018
1264सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2018121504045415-12-2018
1265सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भाळवणी इ काळकूप रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -१४८) सा.क्र. ०/० ते २/० ता. पारनेर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121512079915-12-2018
1266ग्रामपंचायत विभागकै. वसंत रघुनाथ डोळस, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर यांचा गैरहजर कालावधी नियमित करण्‍याबाबत.2018121506060215-12-2018
1267पशुसंवर्धन विभागश्री.वाकचौरे भास्कर यंशवत , सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांची विनंतीने बदली करणे बाबत. 2018121511006415-12-2018
1268ग्रामपंचायत विभागमोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. संगमनेर खुर्द ता. संगमनेर)2018121506060315-12-2018
1269आरोग्‍य विभागजिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या पदाचे प्रशासकीय कामकजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018121510041415-12-2018
1270सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचाऱ्यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. 2018121504045715-12-2018
1271ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत. (श्री हनुमान मंदिर देवस्थान, हनुमान टाकळी ता.पाथर्डी)2018121506060415-12-2018
1272ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेंतर्गत मंजूर ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.वडुले, ता.पारनेर)2018121506060515-12-2018
1273शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती नजमा युसुफ शेख, अनाधिकृत गैरहजर (बेपत्ता) प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. निमोण,ता.संगमनेर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040415-12-2018
1274शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती नजमा युसुफ शेख, अनाधिकृत गैरहजर (बेपत्ता) प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. निमोण,ता.संगमनेर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040515-12-2018
1275शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष मोहन ढेपे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. मोहा, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040615-12-2018
1276शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष मोहन ढेपे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. मोहा, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040715-12-2018
1277शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुनिल पन्नालाल पवार, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. खेमनर वस्ती, ता.नेवासा, जिल्हा - अहमदनगर - यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040815-12-2018
1278लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांगवी - दगड्या डोह ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121515065415-12-2018
1279लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ बेलगाव - काकडे वस्ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018121515065515-12-2018
1280ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित उजळणी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2018121506060915-12-2018
1281लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव टाकळी - भागीरथी कुलट फार्म ता नगर जि. अहमदनगर2018121515065615-12-2018
1282लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ उंचखडक खु. ता अकोले जि. अहमदनगर2018121515065715-12-2018
1283लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिसेवाडी क्र १ ता अकोले जि. अहमदनगर2018121515065815-12-2018
1284लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगांव - गावठाण ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121515065915-12-2018
1285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी खातगांव - गोपाळवस्ती ता नगर जि. अहमदनगर2018121515066015-12-2018
1286लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ म्हस्केवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018121515066115-12-2018
1287लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ रूपेवाडी - गोडसेवस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066215-12-2018
1288लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी - तरवडी (करंजी शिव) ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066315-12-2018
1289लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066615-12-2018
1290सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512070715-12-2018
1291सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512070815-12-2018
1292सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071015-12-2018
1293सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071215-12-2018
1294सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071315-12-2018
1295सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071415-12-2018
1296सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071515-12-2018
1297सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071615-12-2018
1298सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512072015-12-2018
1299सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. करंजी ता. कोपरगाव ते राज्य मार्ग ६५ जोडरस्ता रस्ता ग्रामीण मार्ग १८ रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव साखळी क्रमांक २/४०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग १८ कोपरगाव2018121413031314-12-2018
1300शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गातील दि.१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018121416039614-12-2018
1301आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल नामदेव चिखले, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र कारेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2018121410041014-12-2018
1302सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३) मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018121413031414-12-2018
1303सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील सन २०१७-१८ मधील बचत रक्कमे मधून रस्ते दुरुस्ती (गट अ) कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018121413031514-12-2018
1304लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कानगुडवाडी - मारुती कानगुडे शेत ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121415060514-12-2018
1305सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेतंर्गत कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेने सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतून सूट देणेबाबत . 2018121404045514-12-2018
1306सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेतंर्गत कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेने सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतून सूट देणेबाबत .2018121404045614-12-2018
1307सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगाव वाळकी ते शेळकेमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -९५) सा.क्र. ०/० ते १/० ता. नगर जि अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121412082514-12-2018
1308सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण ते पिंपळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -१५) सा. क्र .३/० ते ४/० ता. कर्जत जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121412084414-12-2018
1309लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत साठा बंधारे (तळे ता.अकोले) कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018121415066714-12-2018
1310सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे बेलवंडी ता श्रीगोंदा येथे गावठाण दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व बंदिस्त गटार बांधणे 2018121412071814-12-2018
1311सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे शिंपोरा ता कर्जत येथे गावठाण दलित मध्ये सिमेंट कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे 2018121412071914-12-2018
1312लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव - वाघवस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315060413-12-2018
1313लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - पुळाई वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315060613-12-2018
1314लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ चिंचपूर पांगुळ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315060713-12-2018
1315लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ चैतन्यपूर ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315060813-12-2018
1316लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ केळी रुम्हणवाडी ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315060913-12-2018
1317लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315061013-12-2018
1318लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ डोंगरवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315061113-12-2018
1319लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके - गावठाणता. नगर जि. अहमदनगर2018121315061213-12-2018
1320लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके - दर्या ता. नगर जि. अहमदनगर2018121315061313-12-2018
1321लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कुळधरण - शिसन सुपेकर मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315061413-12-2018
1322लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ दगडवाडी ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315061513-12-2018
1323लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ दरेवाडी गट नं ३७, २१ ता. नगर जि. अहमदनग2018121315061613-12-2018