जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीचे अंतर्गत सुविधा व सुशोभिकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031712009617-03-2018
2आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031710006417-03-2018
3सामान्य प्रशासन विभागसेवेतून निलंबित करणेबाबात - श्री. एम.बी. नाईक, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती शेवगाव2018031704011717-03-2018
4सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीवर २४ KWP क्षमतेचे सौर संच बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018031712009717-03-2018
5ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.येसगाव ता.कोपरगांव)2018031706011317-03-2018
6ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित उजळणी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018031706011417-03-2018
7ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन समानीकरण अनुदान 2018031606010816-03-2018
8ग्रामपंचायत विभागअहमदनगर जिल्ह्यातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य अनुदान वाटप सन २०१७-१८2018031606010916-03-2018
9ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल अनुदान 2018031606011016-03-2018
10सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ढोकरी ता. अकोले ते ठाकरवाडी (अंबिकानगर )रस्ता साखळी क्रमांक ०/२०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018031613004516-03-2018
11ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत करणेबाबत.2018031514008215-03-2018
12शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपा.यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018031516011215-03-2018
13सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मांजरी ता. राहुरी रस्ता गावठाण प्रमुख जिल्हा मार्ग ३३ ते ढसाळवस्ती रस्ता रेल्वेगेट नंबर ४० पर्यंत मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2018031413004214-03-2018
14सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018031404011314-03-2018
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी बु. ता. राहता इतर जिल्हा मार्ग ५२ येथे म्हसोबा मंदिर नाल्यावर मोरी बांधकाम करणे.2018031413004314-03-2018
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी लाख चौकी ता. राहुरी पवार वस्ती रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. साखळी क्रमांक ०/६०० ते १/६०० ता. राहुरी 2018031413004414-03-2018
17सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमजले चिंचोली ते विरभद्र मंदिर कडेस जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031412009414-03-2018
18लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती ससेवाडी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016913-03-2018
19लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी -होलेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017013-03-2018
20लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती डोंबाळवाडी -पापुविहिर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017113-03-2018
21लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी - कोळीवाडी नं.२ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017213-03-2018
22लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौंडाणे - दगडवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017313-03-2018
23लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौठेकमळेश्‍वर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315017413-03-2018
24लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती समशेरपूर नं. २ -इनामडोह ता. अकोले जि अहमदनगर2018031315017513-03-2018
25लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सारोळा अडवाई ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315017613-03-2018
26लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती उक्‍कलगाव - सोनेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017713-03-2018
27लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017813-03-2018
28लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती वाघुंडे बु. (एम.आय.डी.सी.) ता. पारनेर जि अहमदनग2018031315017913-03-2018
29लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशिद - पवारवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315018013-03-2018
30लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे बेलवंडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018113-03-2018
31लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे सुकेवाडी ता. संगमनेर जि.अहमदनगर2018031315018213-03-2018
32लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भोंद्रे - भुरकुड ता. पारनेर जि.अहमदनगर2018031315018313-03-2018
33लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे कोरडगाव ता. पाथर्डी जि.अहमदनगर2018031315018413-03-2018
34लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे म्‍हाळुंगी - जगतापमळा ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018513-03-2018
35लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे लाडजळगाव नं. ०५ ता. शेवगाव जि.अहमदनगर2018031315018613-03-2018
36लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे चास ता. नगर जि.अहमदनगर 2018031315018713-03-2018
37लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे नारायणडोह ता. नगर जि.अहमदनगर2018031315018813-03-2018
38लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मंगरुळ बु ता. शेवगाव जि.अहमदनगर 2018031315018913-03-2018
39सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नायगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031312009313-03-2018
40आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३(तीन) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत..डॉ.पी.एस.लाळगे वै.अ.गट-अ वर्ग-२,ता.आ.अ.पं.स.पारनेर,जि.अ.नगर2018031310005713-03-2018
41लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कोरेगाव -पाऊतका ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015513-03-2018
42लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव नं.१ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018031315015713-03-2018
43लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा -पवारमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315015813-03-2018
44लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती बहिरोबावाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015913-03-2018
45लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती शिरापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016013-03-2018
46लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कुंभारी ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018031315016113-03-2018
47लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती अकोले ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018031315016213-03-2018
48लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती एकरुखे ता. राहाता जि अहमदनगर2018031315016313-03-2018
49लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब .दुरुस्‍ती खरवंडी - फाटकेमळा ता. नेवासा जि अहमदनगर2018031315016513-03-2018
50लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती रुईछत्‍तीसी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016613-03-2018
51लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब..दुरुस्‍ती मळेगाव - हवेली ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016713-03-2018
52लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती आळकुटी -जाधव वस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315016813-03-2018
53अर्थ विभागकै. श्रीम वर्षा नामदेव सानप उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारसदार कु. तेजस विठ्ठल वारे व कु. तेजस्विनी विठ्ठल वारे यांचे कायदेशीर पालक श्री विठ्ठल यशवंत वारे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू - नि - सेवा उपादान मंजुरीबाबत2018031205009912-03-2018
54अर्थ विभागश्री ढवळे नामदेव भिमाजी कक्ष अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा याना सुधारीत निवृत्तीवेतन सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010012-03-2018
55अर्थ विभागकै. श्री. सुरेश गणेश गोहिरे वाहनचालक प्राथ. आ. केंद्र. घारगाव ता.संगमनेर यांची वारसपत्नी श्रीम विजया सुरेश गोहिरे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू - नि- सेवा उपदान मंजुरीबाबत2018031205010112-03-2018
56अर्थ विभागश्रीम शामला रामदास साळवे उपाध्यापक जि. प. शाळा किन्ही ता. पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010312-03-2018
57अर्थ विभाग श्री.पांडुरंग गहिनाजी खाडे विस्तार अधिकारी (कृषी)पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010412-03-2018
58अर्थ विभागश्रीम मीराबाई श्रीधर लोळगे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010512-03-2018
59सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा( लिपीक) वर्ग 3 या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018031204011012-03-2018
60सामान्य प्रशासन विभागश्री फुलारी किशोर कानिफनाथ परिचर प्रा आ केंद्र भाळवणी ता पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018031204011112-03-2018
61सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यरभं आदेश नेवासा बु ते बहिरवाडी ता. नेवासा शिवरस्ता भराव व खडीकरण करणे ता. नेवासा 2018031213004012-03-2018
62शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.खणसे राजाराम ठकाजी, से.नि.प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा.देवकरवस्ती/सोनेवाडी, ता.श्रीगोंदा यांचे निलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करुन 75 टक्के निर्वाह भत्ता देणेबाबत2018031216011112-03-2018
63सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब) 2018031204011212-03-2018
64ग्रामपंचायत विभागसन २००९ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2018031206010412-03-2018
65ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010512-03-2018
66ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010612-03-2018
67सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2018030913003609-03-2018
68ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे शिलेगांव (करपरावस्ती) ता.राहुरी साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामास मुदतवाढ आदेश2018030914007809-03-2018
69ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआ.स्था.वि.का. अंतर्गत मौजे लोणी बु ता.राहाता येथे गावातील सांडपाणी वाहुन जाणेसाठी भुयार गटर बांधणे (मुसळेवस्ती येथे गल्ली नं. ४ व ६ भालेराव वस्ती, पदमश्रीनगर व बाजारे निवास ते म्हसोबा मंदिर या कामाचा मुदतवाढ आदेश2018030914008009-03-2018
70सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030913003709-03-2018
71सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना बांधणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030912009109-03-2018
72लघु पाटबंधारे विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील लघु पाटबंधारे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030915012109-03-2018
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक 20/०3/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी 2018030912009209-03-2018
74सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. विद्यापीठ ता. राहुरी ते डिग्रस रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/२०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003809-03-2018
75सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.राहुरी खुर्द ता. राहुरी ते देसवंडी शिलेगाव केंदळ रस्ता साखळी क्रमांक २/७०० ते ४/१०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003909-03-2018
76आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान इंधन, पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया प्रोत्साहन अनुदान इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश अभिकरण2018030810005508-03-2018
77आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, मजुरी इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण2018030810005608-03-2018
78ग्रामपंचायत विभागश्री.विनोद गिरधर माळी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वेळापूर व मायगांवदेवी, ता.कोपरगाव यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2018030806009808-03-2018
79ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एन.के. भणगे शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी यांची विनंती बदली करणे. 2018030814007908-03-2018
80लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे -सुद्रिकवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815013408-03-2018
81लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे नं.३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815013508-03-2018
82लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती निमागाव गांगर्डा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013608-03-2018
83लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती आळसुंदे -सचगणी कर्जत जि अहमदनगर2018030815013708-03-2018
84लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सोनाळवाडी-केळदबुवा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013808-03-2018
85लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती धनगरवाडी थेरगाव कर्जत जि अहमदनगर2018030815013908-03-2018
86लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोरेगाव -गलांडेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014008-03-2018
87लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी -मारुती मंदीर ३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815014108-03-2018
88लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प .दुरुस्‍ती मसदपूर -रणसिंगवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014208-03-2018
89लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -अनारसे वस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014308-03-2018
90लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोकणगाव -ज्‍योतीबावाडी कर्जत जि अहमदनगर2018030815014408-03-2018
91लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती मसदपूर -होलेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014508-03-2018
92लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - धबधबी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018030815014608-03-2018
93लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती जामगाव -रामेश्‍वरमंदीर ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014708-03-2018
94लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती खरमाळेवस्‍ती - काळकुप ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014808-03-2018
95लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती रुईछत्रपती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014908-03-2018
96लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ठाकुरपिंपळगाव नं. १ ता.शेवगांव जि अहमदनगर2018030815015008-03-2018
97लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती भोसे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018030815015108-03-2018
98लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती कामरगाव - ठोकळवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015208-03-2018
99लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती म्‍हातारपिंप्री क्र. ३ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018030815015308-03-2018
100लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती विळद - साकळाई ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015408-03-2018
101आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनीता श्रीपाद बंड सेवानिवृत्त आरोग्य पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्पुरते सेवानिवृती वेतन आदेश 2018030710005407-03-2018
102सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती आणि परिरक्षण कामे तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणारी सर्व प्रकारची कामे यांची राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (एस.क्यू .एम ) यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2018030712009007-03-2018
103ग्रामपंचायत विभागश्री. अशोक उमाजी इरनक विस्तार अधिकारी (प.) पंचायत समिती अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018030606009506-03-2018
104सामान्य प्रशासन विभागश्री टी के गुगळे तत्‍का कनि सहा जि प सा बा उत्‍तर विभाग अहमदनगर यांचे दि ३१.१२.२००४ ते दि ५.८.२०१५ या कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत 2018030604009806-03-2018
105सामान्य प्रशासन विभागरिट याचीका क्रं.12043/2016 श्री कडु महादु भवार,विरुध्द महाराष्ट्र शासन हजेरी सहा पदावरील सेवा निवृतीवेतनासाठी ग्राहय धरणेबाबत.2018030604010806-03-2018
106ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कासली ता कोपरगांव येथील समाजमंदिर पाडणेस परवानगी देणे बाबत. 2018030506009405-03-2018
107अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018030505009705-03-2018
108सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबेलवंडी ता.श्रीगोंदा येथील पशुउपचार केंद्र इमारतीवरुन जाणारी 33 केव्ही ऐ तारा व पोल बदली करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030512008605-03-2018
109महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एच. एस. सानप पर्यवेक्षीका ए. बा .वि. से. यो. जामखेड यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. जामखेड कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001805-03-2018
110महिला बालकल्‍याण विभागश्री.के. बी. मराठे सहाय्यक गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. घारगाव 2 संगमनेर कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001905-03-2018
111महिला बालकल्‍याण विभागश्री. सुरेश शिदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांची प्राथमिक चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे बाबत 2018030508002005-03-2018
112ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. कांबळे आर. एच. से. नि. ग्रा. वि. अ. पंचायत समिती श्रीरामपूर 2018030506009705-03-2018
113सामान्य प्रशासन विभागश्री भदाणे विश्‍वास मधुकर परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग -२ जि प अहमदनगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018030304009703-03-2018
114ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.आंबीजळगाव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018030306009603-03-2018
115ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री कैलास दौलत पगारे2018030306009903-03-2018
116ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ रंजना अमोल सपकाळ2018030306010003-03-2018
117ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ वीनु संजय इस्सर2018030306010103-03-2018
118ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री नंदकुमार नाना अहिरे2018030306010203-03-2018
119ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री योगेश गोकुळ भूजबळ. 2018030306010303-03-2018
120ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे कुळधरण ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007101-03-2018
121ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे रेहकुरी ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007201-03-2018
122शिक्षण प्राथमिक विभागश्री विटेकर शिरीष दगडू उपा. जि प प्रा शाळा घुलेवाडी ता संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत 2018030116010201-03-2018
123सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर नगर वाट रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/०० ते १/६०० ता.नगर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112007801-03-2018
124सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कळमकरवस्ती घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112008201-03-2018
125सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008801-03-2018
126सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008901-03-2018
127ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.आंबीजळगांव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018022806008928-02-2018
128आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018022810004828-02-2018
129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाळुंज वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ग्रामा-51 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007428-02-2018
130सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपारगांव वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007528-02-2018
131आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार विंनती बदल्या सन 20182018022810004928-02-2018
132ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे पिंपळगांव माळवी ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006828-02-2018
133ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे चापडगांव ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006928-02-2018
134सामान्य प्रशासन विभागश्री.समर्थ शंकरराव शेवाळे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहाता यांची वैद्दकिय कारणास्ताव परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत. 2018022804009628-02-2018
135लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ कनिष्‍ठ /शाखा अभियंता गट क यांची तात्‍पुरती वास्‍त्‍ाव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018022815010128-02-2018
136सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉलमधील पब्लिक अड्रेस सिस्टिम अद्यावत करणे व जिल्हा परिषद अहमदनगर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉल सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812008128-02-2018
137सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आहेर वंदना रामेश्‍वर परिचर जि प ग्रापापु उपविभाग संगमनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018022704009027-02-2018
138अर्थ विभागश्री छोटू केरू जोशी हवालदार लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009227-02-2018
139अर्थ विभागश्रीम. नंदा शाहूराव घोडके आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009327-02-2018
140अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा हेमंत देशमुख मुख्याध्यापक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022705009427-02-2018
141पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणुक देणेबाबत श्री.सतिश भिमराज शिरसाठ पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाचोरा जि.जळगाव यांचे आदेशात अशंत: बदल आदेश. 2018022711001827-02-2018
142ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018022706008627-02-2018
143ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.आश्वी खु ता.संगमनेर)2018022706008727-02-2018
144ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.चिंबळे ता.श्रीगोंदा व इतर ०४ कामे)2018022706008827-02-2018
145सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018022704009127-02-2018
146सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018022704009327-02-2018
147लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती हिंगणगाव ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007727-02-2018
148लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती ससेवाडी नं.१ ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007827-02-2018
149लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती तळेगाव-आरामपुर ता संगमनेर जि अहमदनगर 2018022715007927-02-2018
150लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008027-02-2018
151लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर झोडगेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008127-02-2018
152लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती टाकळी लोणार १ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2018022715008227-02-2018
153लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्ती पाडोशी ता अकोले जि अहमदनगर 2018022715008327-02-2018
154सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुमितकुमार सुभाषराव पाटील गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुुरता कार्यभार देणे बाबत. 2018022704009427-02-2018
155लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना टाकळी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008427-02-2018
156लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना पांगरी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008527-02-2018
157लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती गुरवपिंप्री गोंदर्डी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008627-02-2018
158लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब. दुरुस्ती निमगाव गांगर्डा गाडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008727-02-2018
159लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती कामरगाव - जानबा ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008827-02-2018
160लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. पिंपळगाव उज्‍जैनी ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008927-02-2018
161लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ससेवाडी नं.२ ता नगर जि अहमदनगर2018022715009027-02-2018
162लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कळस पिंप्री बु.क्र.२ ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009127-02-2018
163लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती शेकटे ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009227-02-2018
164लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भ्‍ाोयरे गांगर्डा पंचमन मळा ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009327-02-2018
165लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणीमसदपुर पाटीलवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर2018022715009427-02-2018
166सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंर्गत निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे फेब्रुवारी २०१८ पेड इन मार्च २०१८ )2018022704009527-02-2018
167लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा शिवाजी गांगट वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009527-02-2018
168लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खडकवाडी आंब्‍याची खोरी ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009627-02-2018
169लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - गायकवाड वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009727-02-2018
170लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती अंतरवली खु. ता शेवगाव जि अहमदनगर2018022715009827-02-2018
171लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कौडगाव ता नगर जि अहमदनगर2018022715009927-02-2018
172लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार - शेळके मळा ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715010027-02-2018
173सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा ते घारगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007727-02-2018
174सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगावआमली (ढोणेवस्ती ) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007927-02-2018
175लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घुमरी नं. १ कर्जत जि अहमदनगर2018022715010227-02-2018
176लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी - नागेश्‍वर मंदीर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018022715010327-02-2018
177लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती नागमठाण कर्जत जि अहमदनगर2018022715010427-02-2018
178लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद -स्‍मशानभ्‍ाूमी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010527-02-2018
179लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती जामगाव - फलकेवस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010627-02-2018
180लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती काताळवेढा - दत्‍तवाडी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010727-02-2018
181लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शेंडी - भगतदरा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715010827-02-2018
182लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती गर्दनी ता.अकोले जि अहमदनगर2018022715010927-02-2018
183लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार ३ ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715011027-02-2018
184लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती पिंपळगाव वाघा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715011427-02-2018
185लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शहांजापूर - ज-याचा ओढा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011527-02-2018
186लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती दरडवाडी -पा.पु. विहिरीजवळ ता.जामखेड जि अहमदनगर2018022715011627-02-2018
187लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती वाळुंज - शेळकेवस्‍ती ता.पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715011727-02-2018
188लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती थेरगाव - गिरदरा ता.कर्जत जि अहमदनगर2018022715011827-02-2018
189लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती अळकुटी - परांडवाळ वस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011927-02-2018
190लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती लोणीहवेली - शंभूदरा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715012027-02-2018
191ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती अकोलकर मनिषा भाऊसाहेब, ग्रामसेवक, पं. स. शेवगाव 2018022606008226-02-2018
192ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. घारे बी. बी. ग्रामसेवक, पं. स. राहाता 2018022606008326-02-2018
193शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये हंगामी निवासी वसतिगृहास अनुदान वितरीत करणेबाबत 2018022616009926-02-2018
194शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक पदाचा राजीमाना मंजूर करणेबाबत श्रीम मगर सुनीता आंद्रेस उपा जि प प्रा शा ढोरावस्ती ता शेवगाव 2018022616010026-02-2018
195सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बांदलमळा घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022612007326-02-2018
196सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सुदाम सिताराम नरोडे व इतर ४ सर्व तत्का. रोजंदारी मैल कामगार जि. प. सा. बां . उपविभाग पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रक्कम रु. १०००००/- अदा करणेबाबत. 2018022612008726-02-2018
197सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली करणेबाबत.2018022604008526-02-2018
198ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचात) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत (श्री लक्ष्मण रामचंद्र अभंग पंचायत समिती श्रीरामपुर.)2018022406008124-02-2018
199सामान्य प्रशासन विभागश्री.शरद सर्जेराव कोकाटे,परिविक्षाधीन सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2018022304008923-02-2018
200अर्थ विभागश्रीम. प्रमिला हरिचंद नकवाल सफाईकामगार पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018022305008023-02-2018
201आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2018022310004423-02-2018
202आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004523-02-2018
203आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004623-02-2018
204अर्थ विभागश्री.सुरेश खंडूजी संगमकर विदयुत तंत्रज्ञ पंचायत समिती राहाता जि .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018022305008323-02-2018
205अर्थ विभागश्रीम.अस्मा नवाब शेख ए.एन.एम. प्रा.आ.केंद्र चासनळी ता.कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008423-02-2018
206अर्थ विभागकै.श्री. अनिकेत सुभाष मुसळे कनिष्ठ सहायक पंचायत समिती नगर ता. नगर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.प्रीती अनिकेत मुसळे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत 2018022305008723-02-2018
207अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णी उपाध्यापक पंचायत समिती राहाता जि . अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008823-02-2018
208अर्थ विभागश्री दत्तात्रय सावळेराम देशमुख कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009023-02-2018
209अर्थ विभागश्री भिमाजी गणपत गाडे केंद्रप्रमुख दहेगाव बोलका ता. कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009123-02-2018
210सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामणगाव आवारी ते तळेवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे,ता. अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018022313003523-02-2018
211सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाबळफाटा ते खामकरवस्ती, उचाळेवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022212008022-02-2018
212लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011122-02-2018
213लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011222-02-2018
214लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011322-02-2018
215अर्थ विभागश्री हरिश्‍चंद्र सयाजी सूपे से नि ग्राम विकास अधिकारी पंचायत स‍मिती राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006622-02-2018
216अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे सेवा निवृत्‍त कुष्‍ठरोग तंत्राज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातबांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006722-02-2018
217अर्थ विभागश्री गणी अब्‍दुल शेख सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006822-02-2018
218अर्थ विभागश्रीमती शोभा सुधीर ठोकळ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उस्‍थळ दुमाला ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006922-02-2018
219अर्थ विभागश्री जगन्‍नाथ लक्ष्‍मण ठोंबरे से नि परिचर पंचायत समिती नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007022-02-2018
220अर्थ विभागश्री उत्‍तम सुखदेव बर्डे से नि कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007122-02-2018
221अर्थ विभागश्री राधाकृष्‍ण विठइलराव अनकुरकर विस्‍तार अधिकारी कृषि पंचायत स‍मिती अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2018022205007222-02-2018
222अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णि उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा जी आर बी वाडी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007322-02-2018
223अर्थ विभाग श्रीमती वैजयंती नंदकुमार जोशी मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेल्‍हाळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007422-02-2018
224अर्थ विभागश्रीमती गायत्राी रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007522-02-2018
225ग्रामपंचायत विभागश्री. लालासाहेब शहाजी मोहिते ग्रामसेवक प.स.कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018022206007422-02-2018
226सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगोणी ता. कोपरगाव ते देर्डेचांदवड ते डाऊच बुद्रुक ढमाले वस्ती साखळी क्रमांक ४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018022213003422-02-2018
227समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018022217001022-02-2018
228कृषि विभागविस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्नेती देणे बाबत.2018022209000522-02-2018
229लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्ती पाडळी नं. २ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215006622-02-2018
230लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती जवळके ता कोपरगाव जि अहमदनगर 2018022215006722-02-2018
231लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी जनाईचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006822-02-2018
232लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव कुलथेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006922-02-2018
233लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007022-02-2018
234लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव पाटीलमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007122-02-2018
235लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007222-02-2018
236लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती आळकुटी आढाववस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर 2018022215007322-02-2018
237लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती पाडळी नं १ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215007422-02-2018
238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती नांदुरनिंबदैत्‍य -१ ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007522-02-2018
239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती नांदुर‍निंबदैत्‍य ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007622-02-2018
240शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन ग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्रीम.सुद्रिक नामदेव मारुती व इतर ४१2018022216008622-02-2018
241शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्री.ठुबे कैलास लक्ष्‍मण व इतर ५१2018022216008722-02-2018
242शिक्षण प्राथमिक विभागग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदोन्‍नतीबाबत श्रीम.बढे शकुंतला आबाजी व इतर २५2018022216008822-02-2018
243शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-3 श्रेणी 3 (माध्यम-मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत2018022216008922-02-2018
244पशुसंवर्धन विभागश्री.संजयकुमार बापुराव निकाळे स.प.वि.अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना दहिगांव बोलका ता.कोपरगांव यांना सेवेतुन निलंबित केल्याने निलंबन कालावधित उपस्थित राहणेसाठी देण्यात आलेल्या मुख्यालयात बदल करणे बाबत. 2018022211001622-02-2018
245आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004021-02-2018
246आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004121-02-2018
247आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004221-02-2018
248आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004321-02-2018
249सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर विष्‍णु काळे सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होणयासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018022104007921-02-2018
250अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006221-02-2018
251अर्थ विभागश्री. हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. सा.बां.उत्‍तर विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006321-02-2018
252अर्थ विभागश्री. बाबु मना औटे, से.नि. वरिष्‍ठ सहा. (लेखा) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्‍प नगर ( ग्रा) १ अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006421-02-2018
253सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018022104008021-02-2018
254सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अर्चना लक्ष्मण सकट,तत्कालीन परिचर,प्राअाके खडकवाडी ता पारनेर यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार प्रशासकीय कारवाई करणेबाबत.2018022104008121-02-2018
255ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा उपलब्ध करणे बाबत. 2018022106007921-02-2018
256सामान्य प्रशासन विभागश्री नाटे आर आर कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांचे भ नि निधी खातयातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018022104008221-02-2018
257सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी ए.यु.सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018022104008421-02-2018
258आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003720-02-2018
259आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003820-02-2018
260आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003920-02-2018
261ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे बाभुर्डी घुमट ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत.2018021714004817-02-2018
262ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कुरणवाडी ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005017-02-2018
263ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे पोखडी (वारुळवाडी रोड परिसर ) ता.नगर येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005117-02-2018
264ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे हसनापुर ता.शेवगांव येथील वाडयावस्त्याकरिता विस्तारीत पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005417-02-2018
265ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वाडगांव ता.शेवगांव योजनेसाठी हसनापुर ता.शेवगांव येथे सम्प व विदयुत पंप बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005517-02-2018
266सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम ससे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे कामी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018021704007417-02-2018
267सामान्य प्रशासन विभागश्री ओमप्रकाश विक्रमराव दहिफळे वरिष्‍ठ सहायक सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचेविरुध्‍द फौजदारी गुन्‍हा दाखल झााल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2018021704007517-02-2018
268सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018021704007617-02-2018
269सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिवरगाव ता. अकोले ते गवळींबबानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2018021713003017-02-2018
270सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/500 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021712004817-02-2018
271सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपूर इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003217-02-2018
272सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र घारगाव इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003317-02-2018
273ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण सन २०१७-१८ २०५३ जिल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतींचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी ३१- सहाय्यक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२) माहे जून २०१७ ते ऑगस्ट २०१७2018021706007217-02-2018
274महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021708001417-02-2018
275महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे .2018021708001517-02-2018
276सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा १ खंडाळा वाळकी साकत ते प्ररामा ८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712005717-02-2018
277सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिंगणगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना रामा २२२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नगर सा क्र ०/०० ते १/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006517-02-2018
278सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ६७ ते माळेवाडी ते पळशी ते नागपूरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता पारनेर सा क्र ७/०० ते ८/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006617-02-2018
279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगांव आमली रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612003916-02-2018
280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारनेर येथील जुने पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004016-02-2018
281सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.3/00 ते 5/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004116-02-2018
282शिक्षण प्राथमिक विभागकै.कुलट बाबासाहेब चंद्रभान,उपा.ता.नगर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018021616006016-02-2018
283आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणे.2018021610003016-02-2018
284आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2018021610003116-02-2018
285आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003216-02-2018
286आरोग्‍य विभागश्री. पोपट सहादू मरभळ, आरोग्य सहाय्यक पुरुष यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018021610003316-02-2018
287आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003416-02-2018
288ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018021606006916-02-2018
289सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड यासंवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा आरोग्य,विभाग जि प अ,नगर या कार्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018021604007716-02-2018
290महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608000916-02-2018
291शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मोहारे सुभाष हरीभाऊ, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा खामकरवस्ती ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018021616008016-02-2018
292महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001016-02-2018
293महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001116-02-2018
294महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001216-02-2018
295महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001316-02-2018
296सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंडेगव्हाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612005416-02-2018
297सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील चवरसांगवी ते तरडगव्हाण शिव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006016-02-2018
298सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ता. श्रीगोंदा येथील कोसेगव्हाण ते महादेवदरा रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006116-02-2018
299सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरडगाव ते वडगाव रस्ता खडीकरण करणे सा क्र २/०० ते २/५०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006416-02-2018
300अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुंतोडे मैलकामगार जि प सा. बा. उपविभाग संगमनेर जि अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004115-02-2018
301अर्थ विभागश्री.राजू मथूरदास बग्गन सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कान्हूरपठार ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004415-02-2018
302अर्थ विभागश्री. शंकर मंगल कंडारे सफाईगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगाव खैरी ता.श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004515-02-2018
303अर्थ विभागश्रीम शशिकला शामुवेल सुर्यवंशी सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र धांदरफळ ता. संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505004615-02-2018
304अर्थ विभागश्रीम संध्या सुभाष जोशी मुख्याध्यापिका पंचायत समिती श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004715-02-2018
305अर्थ विभागश्रीम लुसिया रंगनाथ पवार परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र डोऱ्हाळे ता.राहाता यांचे सेवानिवृत्ती वेतन मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505004815-02-2018
306अर्थ विभागश्रीम शेख नजमा माशूम केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018021505004915-02-2018
307अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505005015-02-2018
308अर्थ विभागश्रीम सुनंदा गोविंदसिंह ठाकूर केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005115-02-2018
309अर्थ विभागकै श्री शेख महंमद अल्लाबक्ष से.नि. मुख्याध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वारस पत्नी श्रीम मदिना महंमद शेख यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005215-02-2018
310अर्थ विभागकै श्री कपिल त्रिंबक जऱ्हाड उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारस पत्नी श्रीम जयश्री कपिल जऱ्हाड यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505005415-02-2018
311अर्थ विभागश्री शेख अय्युब नूरमहंमद मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005515-02-2018
312अर्थ विभागश्री रामचंद्र विठ्ठल शिंदे मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत2018021505005715-02-2018
313अर्थ विभागश्री घुणके गुलाबराव दत्तू कृषी अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान रक्कम अदा करणेबाबत 2018021505005815-02-2018
314सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षे विरुद्ध् मा.अपर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018021504006215-02-2018
315सामान्य प्रशासन विभागश्री:एस:एम:कदम कार्यकारी अभियंता - ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांच्‍या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्‍त करणे बाबत: 2018021504006315-02-2018
316अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक ( लेखा ) यांना महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद उपलोखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे2018021505006015-02-2018
317अर्थ विभागश्री घुले संतोष वामन, क.सहा. (लेखा) यांना वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्‍यामूळे सेवा प्रवेशोत्‍तर परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2018021505006115-02-2018
318सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे श्री क्षेत्र कामक्षा मंदिर देवस्थान कामरगाव येथे भक्तनिवास बांधणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512004715-02-2018
319सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र राहुरी खुर्द इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021513003115-02-2018
320सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार देणे बाबत.2018021504007815-02-2018
321सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कामरगाव ता. नगर येथे श्री क्षेत्र कामाक्षा माता मंदिरासमोर ग्रा. पं .मालकीच्या जागेत सिटी सर्व्हे नंबर १४८,१४७मालमत्ता क्र.१२६ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005215-02-2018
322सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे ता. पारनेर येथे ग्रा. पं .मि .क्र .७ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005315-02-2018
323सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा ५० ते करंदी ते रामा ६७ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/१०० ते १/७०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005515-02-2018
324सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळसपूर ते डोंगरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते २/०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005615-02-2018
325सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रमुख रामा ते इस्लामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005815-02-2018
326सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भालगाव ते येळी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/१०० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005915-02-2018
327सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्ररामा ८ गजाननवाडी कॉलनी ते वडगाव गुप्ता रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर सा क्र०/०० ते ४/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006215-02-2018
328सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रभूवडगाव ते खामपिंप्री रस्ता दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006315-02-2018
329सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खडांबे खुर्द ते सडे चौकी ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १२० साखळी क्रमांक १/२०० ते ३/००. 2018021413002714-02-2018
330सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.पिंप्रीअवघड ते सडे रस्ता ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १३३ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० 2018021413002814-02-2018
331सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुपटी ते पुनतगांव रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.ता. नेवासा 2018021413002914-02-2018
332सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगाव ता. नगर येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि .क्र. १५९ मध्ये सभामंडप बांधणे व त्यास वॉल कंपाउंड बांधणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018021412005114-02-2018
333ग्रामपंचायत विभागश्री.सुरेश नामदेव हरदास सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक प.स. नगर यांना न्यायालायीन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय होईपर्यँत तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2018021406006714-02-2018
334सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004212-02-2018
335सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नरवडेवाडी कुरुंद येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004312-02-2018
336सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004612-02-2018
337सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.2/00 ते कि.मी.4/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003709-02-2018
338सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निघोज येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003809-02-2018
339अर्थ विभागश्रीमती. गावडे एस.एन., व.सहा. (लेखा ), अर्थ विभाग, यांच्याभ रजेबाबत त्यांवचेविरुध्दध शिस्तसभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018020905005909-02-2018
340सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरे बाजार ता. नगर या आदर्श गावामधील यशवंत कृषी ग्राम व पाणलोट विकास संस्था अंतर्गत गट क्र . उपविभाग ६/१ मध्ये यशवंत माध्यमिक विद्यालय येथे स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे (नोंदणीकृत न्यास/संस्थेचे काम) या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018020912005009-02-2018
341सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण ते पिंपळवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912006709-02-2018
342सामान्य प्रशासन विभागशासकीय ओळ्खप्रत्र /गणवेश परिधान करणेबाबत.. 2018020904006109-02-2018
343सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जांभूळवाडी ते एकनाथवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/५०० ता. पाथर्डी जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912007009-02-2018
344सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथील मांडवगण ते वादरवाडी रास्ता दुरुस्त करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912007209-02-2018
345सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-50 ते गोरेगांव डिकसळ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.6/00 ते 10/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003509-02-2018
346सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचिचोंडी पाटील ते दौलावडगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003609-02-2018
347पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचा-यांच्या वेतन देयकामध्ये अनियमितता केल्याने श्री.अशोक अंबादास पंडीत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा यांना जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत..2018020911001309-02-2018
348पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचा-यांच्या वेतन देयकामध्ये अनियमितता केल्याने घोडके जे.डी.वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांना जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत..2018020911001409-02-2018
349ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.लोहसर ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018020806006608-02-2018
350आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा प्रभाकर कुलथे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोधेगाव ता. शेवगाव यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020710002607-02-2018
351आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा प्रभाकर कुलथे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोधेगाव ता. शेवगाव यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020710002707-02-2018
352सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-50 ते सोनांबी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002207-02-2018
353सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकासार पिंपळगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002307-02-2018
354सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे काकणेवाडी ता.पारनेर येथे काकणेवाडी ते पिंपळगांव तुर्क रस्ता कॉक्रटीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002407-02-2018
355सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/000 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002507-02-2018
356ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणे. 2018020714004407-02-2018
357आरोग्‍य विभागआरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील अस्थांयी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत.2018020610002506-02-2018
358अर्थ विभागकै श्री रंगनाथ देवराम पंधरकर से.नि.( प्राथ )शिक्षक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वारस पत्नी श्रीम .लंकावती रंगनाथ पंधरकर यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605003606-02-2018
359अर्थ विभागश्री.भिमराव सखाराम मोटे वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605003706-02-2018
360अर्थ विभागश्रीम. साठे शामला वामन उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018020605003806-02-2018
361अर्थ विभागगायत्री रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता.नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605004006-02-2018
362सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगाव ते जुना कुकाणा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/०० ते ४/०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020612007106-02-2018
363सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खांडगेदरा, कौठे खुर्द, कौठे बुद्रुक, पैसेवाडी भोजदारी पिंपळघाट ता. संगमनेर रस्ता साखळी क्रमांक ७/०० ते ८/०० मजबुतीकरण करणे. 2018020513002605-02-2018
364ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वळण ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020514003805-02-2018
365शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवक पदाचा राजिनामा मंजुर करणेबाबत.श्री.जाधव प्रशांत चद्रभान,शिक्षणसेवक ता.राहाता.2018020516005205-02-2018
366ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे डिग्रस ता.राहुरी येथील प्राथमिक शाळेस पाण्याची टाकी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020514003905-02-2018
367अर्थ विभागश्रीम. अहिल्याबाई लक्ष्मण खेडकर परिचर शिक्षण विभाग (प्राथ ) जि.प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत . 2018020505003005-02-2018
368अर्थ विभागश्री. भरत तुळशीराम पोपेरे वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत .2018020505003105-02-2018
369अर्थ विभागश्री. दादाभाऊ बाबाजी तांबे उपाध्यापक पंचायत समिती पारनेर जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत . 2018020505003205-02-2018
370अर्थ विभागश्रीम अलका धोंडीराम व्यास ए.एन.एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र संवत्सर ता.कोपरगाव जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018020505003305-02-2018
371अर्थ विभागकै.श्री. मुंतोडे अण्णा यशवंत मयत उपाध्यापक पंचायत समिती संगमनेर ता. संगमनेर यांची वारस पत्नी श्रीम मुंतोडे मीना अण्णा यांना कुटूंब निवृत्त्तीवेतन मृत्यू-नि -सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018020505003505-02-2018
372सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगाव ता. नगर येथे ग्रा .पं .मालकीच्या जागेत मि .क्र १५८(खुल्या जागेत ) मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ 2018020512001805-02-2018
373सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सुरेगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512001905-02-2018
374सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिंभळा गावठाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512002005-02-2018
375सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडारवाडी ता. नगर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय बेल्हेश्वर कॉलनी येथे बंदीस्त गटार करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512002105-02-2018
376लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बा. दुरुस्ती पोस्‍टमनवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004505-02-2018
377लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बा दुरुस्ती बारवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004605-02-2018
378लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती उरेवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004705-02-2018
379लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा सरोदे मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004805-02-2018
380लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा पाटीलमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004905-02-2018
381लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा उंबराचामळा ता कर्जत जि अहमदनगर2018020515005005-02-2018
382लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा डबडीचा ता कर्जत जि अहमदनगर2018020515005105-02-2018
383महिला बालकल्‍याण विभागश्री.व्ही‍.डब्ल्‍यू .पाटिल सेवा निवत्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी राहुरी यांचे परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत……..2018020508000805-02-2018
384सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. देवगड येथील ज़िल्हा परीषद विश्रामगृह संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2018020313001903-02-2018
385ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष बाजीराव गर्जे ग्रामसेवक प.स. नेवासा भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मजुरी बाबत. 2018020306005903-02-2018
386सामान्य प्रशासन विभागश्री महंमद इब्राहिम शेख वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018020304004903-02-2018
387सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र वाकडी इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020313002403-02-2018
388पशुसंवर्धन विभागश्री.हंसराज असाराम पाटेकर सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांचे स्वत:चे वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश 2018020311001203-02-2018
389लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) को प बंधारे सन २०१७-१८2018020315005803-02-2018
390लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) को प बंधारे सन २०१७-१८2018020315005903-02-2018
391ग्रामपंचायत विभागश्री दिलीप मुरलीधर कपिले ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांचे स्वत:चे ह्रदयशस्त्राकििंयेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत. 2018020206005502-02-2018
392सामान्य प्रशासन विभागशासकिय वाहनाचे वाटप करणेबाबत.2018020204004802-02-2018
393सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रामा-47 चिचोंडीपाटील जिल्हा हदद ते सालेवडगांव रस्ता खडीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001402-02-2018
394सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाकोडी ते वाळुंज रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे कि.मी.1/800 ते कि.मी.3/500 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001502-02-2018
395सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमढेवडगांव ते सुभाष शिंदे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001602-02-2018
396शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता १ ली ते ५ वी तील १०० % विद्यार्थ्यांचे संख्याज्ञान व संख्येवरील क्रिया संबोध विकसन कार्यक्रम जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षण 2017-182018020216004902-02-2018
397ग्रामपंचायत विभागधोंडिभाऊ तुकाराम भांगरे ग्रामसेवक पंचायत समिती अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018020206005702-02-2018
398आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल भाऊसाहेब पाटील आ.स.म.प्रा.आ.कें.सोनई ता.नेवासा यांचे ऐच्छिक सेवा निवृृृृत्‍ती.2018020210002102-02-2018
399आरोग्‍य विभागश्रीमती भारती टायटस जावळे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपुर ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020210002202-02-2018
400आरोग्‍य विभागश्रीमती भारती टायटस जावळे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपुर ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020210002302-02-2018
401सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र नेवासा बु इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018020213002002-02-2018
402सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पिंप्रीलौकाई ता. राहाता येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चार खोल्या बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020213002202-02-2018
403सामान्य प्रशासन विभागश्री.पंकज शिवाजीराव शेळके सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2018020204010902-02-2018
404लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती बारडगाव शेटेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020215004402-02-2018
405सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाडळी तर्फे कान्हुर ते काळपटी गोरेगांव रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112001301-02-2018
406सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मांडावंदरा ते कळस ता. अकोले रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018020113001401-02-2018
407सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३२ ते भवानी मंदिर वाशेरे ता. अकोले रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018020113001501-02-2018
408सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या पदावरुन वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता अंतिम यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018020104004501-02-2018
409सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता ,एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे जानेवारी २०१८ पेड इन फेब्रुवारी २०१८ )2018020104004601-02-2018
410सामान्य प्रशासन विभागश्री सोमनाथ शिवाजी शेलार कनिष्‍ठ सहा. जि.प.सा.बा.उपविभाग पाथर्डी यांचे भविष्‍य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत .. दुसरा हप्‍ता 2018020104004701-02-2018
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बारडगाव दगडी ते टाळवाडी रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112006801-02-2018
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी ते नाथाची वाडी रस्त्यावर मोरी पूल बांधकाम करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112006901-02-2018
413सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी ते सुरवसेवस्ती डिसलेवाडी रस्ता कि. मी. ०/५०० ते २/२०० खडीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112002601-02-2018
414सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी ते खंडोबाचीवाडी रस्ता बांधकाम खडीकरण करणे मी. १/२०० ते २/३५० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002701-02-2018
415सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आडगांव ते माका रस्ता बांधकाम व खडीकरण करणे मी. ०/२०० ते १/०५० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002801-02-2018
416सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोल्हार ते साकेवाडी रस्ता व खडीकरण करणे मी. ०/०० ते १/५०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002901-02-2018
417सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कापूरवाडी ते कासारवाडी रस्ता खडीकरण करणे मी. २/०० ते २/९०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003001-02-2018
418सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते घोटन रस्ता खडीकरण करणे मी. ०/०० ते १/५०० ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003101-02-2018
419सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुऱ्हानगर ते नागरदेवळे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०/०० ते १/४०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003201-02-2018
420सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निघोज पिंप्रीजलसेन रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०२/३०० ते ३/७०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003301-02-2018
421सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे औरंगाबादरस्ता ते तोडमलवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०/०० ते १/४०० ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112003401-02-2018
422लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018020115006301-02-2018
423लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता रद्द आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018020115006401-02-2018
424समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घ्टकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेचे 10% अंतिम हप्ता अदा करणे बाबत 2018013117000931-01-2018
425ग्रामपंचायत विभागकै.श्री. विलास काशिनाथ धराडे मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती कविता विलास धराडे यांचे गट विमा अंतीम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018013106004531-01-2018
426ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानदेव सीताराम भोसले ग्राम विकास अधिकारी प.स. पारनेर यांचे गट विमा अंतीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018013106004631-01-2018
427ग्रामपंचायत विभागश्री.दत्तात्रय सूर्यभान पवार ग्राम विकास अधिकारी प.स.शेवगाव यांचे गट विमा अंतीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018013106004731-01-2018
428आरोग्‍य विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजी काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2018013110001431-01-2018
429सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018013112000931-01-2018
430आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब संवर्गातील डॉ.दिलीप चिंतामण शेजवळ वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र बेलापूर, ता.श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांना सेवा निवृत्‍तीची नोटिस बजावणेबाबत..2018013110001631-01-2018
431आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉि‍.डि.सी.शेजवळ वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र बेलापूर, ता.श्रीरामपूर हे यांना नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने अतिरिक्‍त कार्यभाराबाबत..2018013110001731-01-2018
432सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018013113001331-01-2018
433आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वेदांत संजय लढढा एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शेवगांव,ता.शेवगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018013110001831-01-2018
434सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाडळी ते काळकुप रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013112001031-01-2018
435सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगांव येथील पशुवैदयकीय इमारत परिसर कॉक्रटीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013112001131-01-2018
436लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018013115005531-01-2018
437लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018013115005631-01-2018
438सामान्य प्रशासन विभागश्री निनाळ रमेश दत्‍तात्रय वरिष्‍ठ सहायक जि.प.ल.पा. उपविभाग कर्जत यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018013004003930-01-2018
439आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (18 महिने) अस्थायी नेमणुक देणे बाबत.2018013010001230-01-2018
440सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सावरगांव ता.पारनेर येथील सावरगांव ते मेनदरा रस्ता दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013012000730-01-2018
441सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागतिसगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना आवारात भराव करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013012000830-01-2018
442सामान्य प्रशासन विभागश्री सुमितकुमार सुभाषराव पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2018013004004130-01-2018
443सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2018013013001230-01-2018
444सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे थेरवडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018013012001730-01-2018
445लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती डोंबाळवाडी लक्ष्‍मणदंड ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015003730-01-2018
446लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी म्‍हसलेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015003830-01-2018
447लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी जगन्‍नाथ मासाळ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015004030-01-2018
448लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी गोविंद मासाळ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015004130-01-2018
449लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती ताहाराबाद चंगुणायदरा ता राहुरी जि अहमदनगर 2018013015004230-01-2018
450लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती तांदुळनेर शांतीबन ता राहुरी जि अहमदनगर 2018013015004330-01-2018
451लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी गलांडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015005230-01-2018
452ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मौजे महालक्ष्मीहिवरे ता.नेवासा येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018012914003029-01-2018
453अर्थ विभागश्रीम रत्नमाला रमेश वाल्मिक सफाईकामगार पंचायत समिती नगर ता. नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012905002729-01-2018
454सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि.प.सा.बां. उपविभाग जामखेड, ता. जामखेड पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराबाबत.2018012912000129-01-2018
455आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2018012910001129-01-2018
456ग्रामपंचायत विभागलोकसेवक श्री विजय निव.त्ती चराटे विस्तार अधिकारी (पंचायत) ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर. यांचे निलंबनाबाबत.2018012506004425-01-2018
457सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कान्हूरपठार येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012512000425-01-2018
458सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जि . प . प्राथमिक शाळा सदाफुलेवस्ती येथे शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012512000525-01-2018
459लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौंडाणे पांढरीचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002325-01-2018
460लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती दुलेचांदगाव ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018012515002425-01-2018
461लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती जवळकेवाडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002525-01-2018
462लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती अंबीजळगाव अनारसेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002625-01-2018
463लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौडाणे सौदडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002725-01-2018
464लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती चांदं बु सटवाईमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002825-01-2018
465लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौडाणे जाईचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002925-01-2018
466लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती ढाकणवाडी ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018012515003025-01-2018
467लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती सोनाळवाडी धोंडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003125-01-2018
468लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती खांडवी यशवंतनगर ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003225-01-2018
469लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती अंबीजळगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003325-01-2018
470लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती खांडवी गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003425-01-2018
471लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती वाघचा मळा चांदे बु ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003525-01-2018
472लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती पापु विहिरीजवळ खांडवी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003625-01-2018
473ग्रामपंचायत विभागकै. वसंत रघुनाथ डोळस मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांची पत्नी श्रीमती पुष्पलता वसंत डोळस यांचे चतुर्थ सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2018012506004225-01-2018
474पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511000825-01-2018
475पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511000925-01-2018
476पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग 4 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511001025-01-2018
477अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018012505002525-01-2018
478ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन दादराम आढाव ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018012506004325-01-2018
479अर्थ विभागश्रीमती. रणभोर जे.एस.से.नि.वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांनी कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत त्‍यांचेविरुध्‍द केलेल्‍या शिस्‍तभंगाची कारवाई वरील अपिलाबाबत.2018012505002625-01-2018
480अर्थ विभागश्री ज्ञानेश्वर तुकाराम वागस्कर वरिष्ठ सहायक (लेखा) पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012405002224-01-2018
481अर्थ विभागश्री भाऊराव बन्सी नगरे स्विपर प्रा. आ. केंद्र बोटा ता. संगमनेर जि. अ. नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012405002324-01-2018
482ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत दि. २९ जानेवारी ते ०१ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत आयोजित अभ्यास दौर्‍यासाठी उपस्थित राहणेबाबत. 2018012406004124-01-2018
483सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे चिचोंडी पेडशेत ता. अकोले या रस्त्यावर सा .क्र . ०/०० मध्ये कमी उंचीची मोरी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018012313000523-01-2018
484सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र एकदरा इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018012313001623-01-2018
485सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोंभाळणे इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018012313001723-01-2018
486सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एम पालवे,परिचर,प्राआके जेऊर ता नगर हया दि.20.2.2013 पासुन अनाधिकृत गैरहजर असलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018012304003623-01-2018
487सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हंगेवाडी ता.श्रीगोंदा ग्रामपंचायत हद्दीत फुटपाथवर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012212000622-01-2018
488लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव स्‍मशानभूमी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012215002222-01-2018
489ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.पिंगेवाडी, ता.शेवगाव व इतर ०४ कामे)2018012206004022-01-2018
490अर्थ विभागकै. श्री ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत यांचे निवृत्तीवेतन व सेवा निवृत्ती उपदान व त्यांच्या वारस पत्नी श्रीम जनाबाई नामदेव खाडे कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012205002422-01-2018
491लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018012215005422-01-2018
492सामान्य प्रशासन विभागश्री. देवचके अजय नारायण, कार्या. अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजूर करणेबाबत.2018012004003720-01-2018
493सामान्य प्रशासन विभागश्री. बडवे निलेश गजानन, कनिष्ठ सहा. पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणेबाबत.2018012004003820-01-2018
494आरोग्‍य विभागश्रीमती शरयु कचरु गरुड, आरोग्य सेवक (महिला), प्राथमिक आरोग्य केंद्र अरणगाव ता. जामखेड यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2018012010002020-01-2018
495सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग अहमदनगर प्राप्त दर व निविदा अटी शर्तीनुसार भाडे तत्वावर परिनिरीक्षण वाहने भाडेने उपलब्ध करणेबाबत. 2018012013002120-01-2018
496शिक्षण प्राथमिक विभागश्री ज्ञानेश्वर बरीकराव कौले उपा. जि प प्रा शाळा तासगवठाण ता.पारनेर यांचे पदस्थापणे बाबत2018012016001220-01-2018
497अर्थ विभागश्री म्हस्के सर्जेराव मोहनराव सहा . पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंबनिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत. 2018012005001020-01-2018
498अर्थ विभागश्री म्हस्के जानकू नारायण ऐच्छिक सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर निवृत्तीवेतन उपदान व कुटूंबनिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2018012005001120-01-2018
499अर्थ विभागकै . श्री बाळासाहेब दगडू चेडे परिचर जि. प. उपविभाग पारनेर ता.पारनेर यांच्या वारस पत्नी श्रीम कमल बाळासाहेब यांना कुटूंबनिवृत्ती वेतन ,मृत्यू -नि-उपदान मंजूरीबाबत. 2018012005001320-01-2018
500अर्थ विभागश्री प्रकाश लक्ष्मण फ़ंड आरोग्य पर्यवेक्षक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजूरीबाबत. 2018012005001420-01-2018
501अर्थ विभागश्रीम भागीरथी रामभाऊ पांचाळ महिला आरोग्य अभ्यागता (एल. एच .व्ही )प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत मंजुरीबाबत 2018012005001520-01-2018
502अर्थ विभागश्री. मच्छिन्द्र बाबुराव नालकर मैलकामगार जि. प. सा. बा उपविभाग राहुरी यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001620-01-2018
503अर्थ विभागश्री. रघुनाथ बबन झावरे पदवीधर जि. प. शाळा करंदी ता. पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001720-01-2018
504अर्थ विभागश्री. सयाजी मंड्याबा भवार वाहनचालक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प नेवासा यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001820-01-2018
505अर्थ विभागकै श्री. वसंत दगडू कवडे ग्रामसेवक पंचायत समिती संगमनेर यांच्या वारस पत्नी श्रीम विजया वसंत कवडे यांना कुटूंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान मंजुरीबाबत 2018012005001920-01-2018
506अर्थ विभागश्रीम विमल दयानंद उन्हावणे ए.एन.एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता.नेवासा यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018012005002020-01-2018
507अर्थ विभागश्री महादेव बन्सी बोरुडे उपाध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005002120-01-2018
508सामान्य प्रशासन विभागश्री. लोंढे रतन अनंता, वाहन चालक, पंचायत समिती कर्जत यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018012004003420-01-2018
509महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.अस्मिता तांबे सहा गटविकास अधिकारी पं.स. पारनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.पारनेर कार्यभार सोपविणे बाबत.2018012008000520-01-2018
510महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस.आर.पालवे सहा-बाल विकास प्रकल्पब अधिकारी पारनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.शेवगाव कार्यभार सोपविणे बाबत.2018012008000620-01-2018
511सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. वाघाचा आखाडा ते येवले आखाडा ता. राहुरी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग ६८ खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. 2018011913001019-01-2018
512सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र विठा इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018011913001819-01-2018
513लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट चव्‍हाणवस्‍ती ता.नगर जि अहमदनगर 2018011915001119-01-2018
514लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. रेहेकुरी यादववस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001219-01-2018
515लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. राक्षसवाडी चांभ्‍ाारडोह ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001319-01-2018
516लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती.राक्षसवाडी बराते ईवरे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001419-01-2018
517लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. रेहेकुरी मळाई ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001519-01-2018
518लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती राक्षसवाडी शेळके ता.कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001619-01-2018
519लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव राजपूतमळा नं.१ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001719-01-2018
520लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती काळेवाडी झाेटींग बाबा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001819-01-2018
521लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव अकोबा मळा बासवन ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001919-01-2018
522लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती कडगाव नं.२ ता.पाथर्डी जि अहमदनगर 2018011915002019-01-2018
523लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. सोनाळवाडी बनसोडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915002119-01-2018
524सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011812000318-01-2018
525शिक्षण प्राथमिक विभागअभावीत मधून केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोनत्ती बाबत श्रीम.बडे प्रयागा सयाजी व इतर 502018011816001018-01-2018
526ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचातीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्‍यात आलेल्‍या विकास कामांची प्रशासकिय मान्‍यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर १२४ कामे)2018011806003418-01-2018
527ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर 123 कामे)2018011806003518-01-2018
528ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्‍थान, वाकडी ता.राहाता व इतर ०४ कामे)2018011806003618-01-2018
529ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री क्षेत्र दत्‍तदेवस्‍थान, पिंपळवाडी ता.कर्जत)2018011806003718-01-2018
530ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री वज्रेश्‍वरी माता देवस्‍थान, एकरुखे ता.राहाता व इतर ०१ कामे)2018011806003818-01-2018
531ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्‍थान, वाकडी ता.राहाता व इतर ०७ कामे)2018011806003918-01-2018
532सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. चंदकापूर ते वांढेकर वस्ती ता. राहुरी साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० खडी नुतनीकरण करणे.2018011713000717-01-2018
533सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सात्रळ गीतेवस्ती,इरिगेशन बंगला ता. राहुरी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० खडी नुतनीकरण करणे. 2018011713000917-01-2018
534सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. जळका बुद्रुक ते खेडले ता. नेवासा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५००मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018011713001117-01-2018
535लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती जांभ्‍ाुळवाडी-काळेवाडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000117-01-2018
536लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती नागापूर ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000217-01-2018
537लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती गोबरेमळा-रेहेकुरी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000317-01-2018
538लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती मांडगेमळा-रेहेकुरी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000417-01-2018
539लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कडगाव नं.२ ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018011715000517-01-2018
540लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव-शिवाजी शेळके शेत ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000617-01-2018
541लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती म्‍हसले गव्‍हाणेवस्‍ती ता.नेवासा जि अहमदनगर 2018011715000717-01-2018
542लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट-कावळेमळा ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715000817-01-2018
543लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट वशागाव जवळ ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715000917-01-2018
544लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट पत्रयाचामळा ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715001017-01-2018
545समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०टक्के) अदा करणे बाबत.2018011717000117-01-2018
546लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018011715005317-01-2018
547लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१७-१८2018011715005717-01-2018
548आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची तात्पुरती ( Provisionl Additional ) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018011610001916-01-2018
549सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011612004516-01-2018
550ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2018011606003316-01-2018
551लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018011615006216-01-2018
552लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता रद्द आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018011615006516-01-2018
553महिला बालकल्‍याण विभागसन 2018 या वर्षामधील अंगणवाडी सेविका / मिनी सेविका /मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे .2018011508000715-01-2018
554सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल भागीनाथ सोनवणे, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती रक्कम मंजूर करणे बाबत. 2018011504002715-01-2018
555सामान्य प्रशासन विभागश्री निमसे प्रशांत भास्कर, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती पारनेर यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018011504002815-01-2018
556सामान्य प्रशासन विभागश्री पाटील अरुण गुलाबराव, कनिष्ठ सहायक, प्रा.आ.के. शेंडी, ता. अकोले यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018011504002915-01-2018
557लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी) सन २०१७-१८2018011515006015-01-2018
558सामान्य प्रशासन विभागसर्व्हर, फायरवॉल, बॅकअप व मॉनिटरिंग सिस्टीम खरेदी करणेबाबतचा पुरवठा आदेश2018011204002512-01-2018
559ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागचांदेकसारे ता कोपरगांव येथील श्री क्षेत्र भैरवनाथ जोगेश्वरी देवस्थान येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधकाम करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत2018011214000512-01-2018
560सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे उंबरी बाळापूर ता. संगमनेर येथे अंगणवाडीचे उर्वरित बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011113000611-01-2018
561सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी जगदाळे परिचर पवैद्य जवळा ता पारनेर यांनी कार्यलयानी कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2018011104003211-01-2018
562सामान्य प्रशासन विभागश्री सतीष शिवाजी शिंदे परिचर गट शिक्षण ता श्रीरामपुर यांचा परिचर गट ड पदाचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत . 2018011104003311-01-2018
563ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002410-01-2018
564ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002510-01-2018
565ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002610-01-2018
566शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत मदतनीस भत्ता अनुदान अदा करणे बाबत. 2018011016004110-01-2018
567शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान अदा करणे बाबत. 2018011016004210-01-2018
568सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबादेवी मंदिर देवस्थान राशीन येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010812000208-01-2018
569अर्थ विभागश्री विनायक विठठल शहाणे, सेवा निवृत्‍त स.ले.अ.पंचायत समिती पारनेर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे..2018010805000908-01-2018
570ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, उक्कडगांव, ता कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010814000108-01-2018
571ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.गोगलगांव ता राहाता या योजनेस अनुदान वितरण2018010814000208-01-2018
572सामान्य प्रशासन विभागदि.१/१०/२००६ ते दि.३१/०३/२०१० या कालावधीत स्‍वेच्‍छा/नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्‍त, मयत झालेल्‍या वाहन चालकांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्‍यानंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्ववासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2018010804002608-01-2018
573अर्थ विभागश्री राजेंद्र दिगंबर बारटक्‍के से नि लघुलेखक नि श्रेणी शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000206-01-2018
574अर्थ विभागश्रीमती ज्‍योती सुरेश रणभोर ऐ सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहा लेखा अर्थ विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000306-01-2018
575अर्थ विभागश्री भिमराव सखाराम मोटे से नि वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000406-01-2018
576अर्थ विभागश्रीमती अहिल्‍याबाई लक्ष्‍मण खेडकर से नि परिचर शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000506-01-2018
577अर्थ विभागश्रीमती तााई गंगाधर खताळ सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प शेवगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000606-01-2018
578अर्थ विभागश्री शरद पावलस ससाणे से नि विस्‍तार अधिकारी पंचायत स‍मिती कोपरगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000706-01-2018
579आरोग्‍य विभागआैैैैषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतरीम जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018010610000606-01-2018
580आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत..2018010610000706-01-2018
581सामान्य प्रशासन विभागसाई ज्‍योती स्‍वयंसहायता यात्रा २०१८ च्‍या नियोजनासाठी वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018010604002006-01-2018
582महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना पायाभुत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2018010608000206-01-2018
583अर्थ विभागजिल्‍हा सेवा वर्ग-४ परिचर या संवर्गातून जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ ( दुय्यम लेखा ) या संवर्गात पदोन्‍नतीने नेमणूक देऊन पदस्‍थापना देणेबाबत.2018010605000806-01-2018
584सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एम घोरपडे,परिचर,गशिअ नेवासा यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018010604002306-01-2018
585सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस राऊत,परिचर,प्राआके काष्टी ता श्रीगोंदा यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018010604002406-01-2018
586सामान्य प्रशासन विभागश्री मंगळे सुनिल जगन्‍नाथ कार्या अधिक्षक पंचायत समिती पारनेर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018010504001605-01-2018
587सामान्य प्रशासन विभागश्री पी जी कुलट तत्‍का कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कोपरगाव यांच्‍या विरुध्‍द विभागीय चौकशी बाबत 2018010504001805-01-2018
588ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001805-01-2018
589ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001905-01-2018
590सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018010404001304-01-2018
591कृषि विभागराज्‍य पुरस्‍कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्‍पादन पिके) सन 2017/18 अंतर्गत कांदा करपा व फुलकीडे नियंत्रण अंतर्गत 50 टक्‍के अनुदानावर पीकसंरक्षण औषधांचा पुरवठा करणे.2018010409000104-01-2018
592अर्थ विभागश्री कचरू बन्सी गोत्राळ परिचर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018010405000104-01-2018
593ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर ८१ कामे)2018010406001404-01-2018
594ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री म्हसोबा महाराज देवस्थान, लोणी बु ता.राहता)2018010406001504-01-2018
595ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्थान, वाकडी ता.राहता व इतर ०४ कामे)2018010406001604-01-2018
596ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री नरहरी नृसिह देवस्थान, कान्हेगांव ता.कोपरगांव व इतर ०७ कामे)2018010406001704-01-2018
597ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.दैठणगुंजाळ, ता.पारनेर व इतर ४२ कामे)2018010406002004-01-2018
598ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री कळसेश्वर देवस्थान, कळस बु ता.अकोले व इतर ०१ काम)2018010406002104-01-2018
599ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ देवस्थान, जातेगांव ता.पारनेर व इतर ०६ कामे)2018010406002204-01-2018
600सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018010304001203-01-2018
601आरोग्‍य विभागश्रीमती शोभा शंकर खंडागळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देहरे ता नगर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत2018010310000203-01-2018
602आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2018010310000303-01-2018
603ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम करणारी कायमस्वरूपी थोपविण्याची शिक्षाचे आदेशाविरुद्ध अपिलाबाबत. 2018010206000202-01-2018
604ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.बेलापुर बु ता.श्रीरामपूर व इतर ०७ कामे)2018010206000802-01-2018
605ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.रमजान चिंचोली ता.कर्जत व इतर २१ कामे)2018010206000902-01-2018
606शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे बाबत बाबत.2018010216000302-01-2018
607ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.ढोरजळगांव ने ता.शेवगाव व इतर २२ कामे)2018010206001002-01-2018
608ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.चास ता.अकोले व इतर २७ कामे)2018010206001102-01-2018
609ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.निळवंडे ता.अकोले व इतर ७८ कामे)2018010206001202-01-2018
610सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा. शाळा पळसखेडे ता संगमनेर येथे दोन शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010213000202-01-2018
611सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे देवकौठे हरिजनवस्ती ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010113000101-01-2018
612सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंभळी ता. कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010112004401-01-2018
613महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000101-01-2018
614महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000301-01-2018
615महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000401-01-2018
616सामान्य प्रशासन विभागश्रीम नवगिरे उषा सुनिल परिचर पंचायत समिती नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018010104000201-01-2018
617सामान्य प्रशासन विभागश्री नन्‍नवरे रविंद्र मधुकर परिचर प्रा आ केंद्र टाकळी ब्रा ता कोपरगाव यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018010104000301-01-2018
618सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक उच्‍च श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000401-01-2018
619सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000501-01-2018
620सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक निम्‍न श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000601-01-2018
621सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000701-01-2018
622सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 2018010104000801-01-2018
623सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक लिपिक वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000901-01-2018
624अर्थ विभागश्री सुरेश नरसय्या कंडेपल्‍ली, सेवा निवृत्‍त क.ले.अ. अर्थ विभाग, जि.प.अ.नगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017123005001030-12-2017
625आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रामनंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झााल्‍याने डॉ.पी.एस.सायगांवकर वै.अ.गट-अ वर्ग-२,प्रा.आ.केंद्र चास,ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत...2017123010044030-12-2017
626पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट समन्वयक व समूह समन्वयक गट संसाधन केंद्र पाणी व स्वच्छता यांचे तात्पुरते समायोजन करणेबाबत 2017123007040930-12-2017
627ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.गोवर्धनपुर ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017123014042030-12-2017
628ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे जाफ्राबाद ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017123014042130-12-2017
629ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.महांकाळ वडगांव ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017123014042230-12-2017
630ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.वांजुळशेत ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण2017123014042330-12-2017
631ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.प्रवरासंगम ता नेवासा या योजनेस अनुदान वितरण2017123014042530-12-2017
632ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.बालमटाकळी ता.शेवगांव व इतर ०४ कामे)2017123006000130-12-2017
633सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र जोर्वे इमारत व संरंक्षक भिंत बांधणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122913000529-12-2017
634अर्थ विभागश्री जगन्नाथ लक्ष्मण ठोंबरे परिचर पशुवैद्यकीय दवाखाना देहरे पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122905000229-12-2017
635सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री हरिहर केशव गोविंदबन बेलापूर येथे भक्तनिवास (स्त्री )बांधणे ता . श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122913000329-12-2017
636सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्रीरामपुर देवळाली भराटेवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३६५ (नर्सरी महाडीक बाराहातेवस्ती ) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपुर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122913055229-12-2017
637सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा,पुणे येथे दि. ११ ते १३ जानेवारी २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2017122804092228-12-2017
638आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.एस.आर. मेहता वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, कोळगांव,ता.श्रीगोंदा यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122810043928-12-2017
639सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई,हिंगोणी,गणेशवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० ता. नेवासा डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017122813055028-12-2017
640सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017122804092328-12-2017
641सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017122804092428-12-2017
642शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत.2017122816084028-12-2017
643महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता मिळणे बाबत.2017122808016428-12-2017
644महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता मिळणे बाबत.2017122808016528-12-2017
645सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ता. कोपरगाव ते तालुकाहद्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे.2017122813055128-12-2017
646सामान्य प्रशासन विभागश्री जी व्‍ही पुराणे कनिष्‍ठ सहायक ग्रामपंचायत विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना सेवेतुन निलंबित करणेबाबत 2017122804092528-12-2017
647अर्थ विभागश्री विनायक तुकाराम बर्डे व्रणोपचारक पशुवैद्यकीय दवाखाना सोनई पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122705098227-12-2017
648अर्थ विभागश्रीम छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहायक ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्ती उपदान मंजुरीबाबत 2017122705098327-12-2017
649अर्थ विभागकै. श्री. परशराम आसाराम वडागळे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या वारसपत्नी श्रीम आशा परसराम वडागळे यांना कुटूंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2017122705098427-12-2017
650अर्थ विभागश्रीम मंदाकिनी पंढरीनाथ देशमुख मुख्याध्यापिका पंचायत समिती अकोले यांना अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2017122705098527-12-2017
651पशुसंवर्धन विभागगट विमा योजना नमुना क्रमांक 11 डॉ. अशोक जयराम मदने ,पशुधन विकास अधिकारी, गट-ब यांचे अंतिम गटविमा आदेश2017122711017327-12-2017
652शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सामावुन घेण्याबाबत.2017122716083827-12-2017
653शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. बायकर बापु चांगदेव, यांना शिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. (मराठी माध्यम)2017122716083927-12-2017
654महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्याण विभाग,जिल्हा कक्ष व जिल्हातील एकात्मिक बाल विकास योजना प्रकल्प कार्यालयासांठी वाहने भाडयाने लावणे बाबत.2017122708016627-12-2017
655अर्थ विभागश्री जयवंतराव महादु घोडेराव सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097626-12-2017
656अर्थ विभागश्रीम छाया रंगनाथ अष्टेकर आरोग्य पर्यवेक्षिका यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097726-12-2017
657अर्थ विभागकै . श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेंडगे प्रा. आ.केंद्र तिसगाव ता. पाथर्डी यांचे कुटूंब निवृत्तीवेतन मृत्यु -नि - सेवा उपदान मुल्य मंजुरीबाबत 2017122605097826-12-2017
658अर्थ विभागश्री गोविंद नामदेव घिगे व्रणोपचारक पशु वैद्यकीय दवाखाना विठा पंचायत समिती अकोले यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097926-12-2017
659अर्थ विभागश्री सीताराम हरी वाडेकर कनिष्ठ अभियंता जि. प.ल.पा.उपविभाग संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605098026-12-2017
660अर्थ विभागश्रीम मंजुषा माधव निसळ एन. एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605098126-12-2017
661ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, रस्तापुर ता. नेवासा जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041226-12-2017
662ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, भौसे, ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041326-12-2017
663ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, बेलपिंपळगांव ता. नेवासा जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041426-12-2017
664ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, माणिकदौंडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041626-12-2017
665ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, डोनगांव ता. जामखेड जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041726-12-2017
666ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, मजलेचिंचोली ता. नगर, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041826-12-2017
667सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खारे कर्जुने ता.नगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या बाजारतळ परिसरात ग्रा. पं.मि.क्र.२४० मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122612046626-12-2017
668सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खारे कर्जुने ता.नगर येथील ग्रां. पं.मि.क्र.७५३ मधील स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122612046726-12-2017
669ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन 2017-20182017122614041926-12-2017
670समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नेवासा)2017122217009822-12-2017
671समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017122217009922-12-2017
672अर्थ विभागश्री आनंदा बाबुराव गावडे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097122-12-2017
673अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय सुर्यभान पवार से नि ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097322-12-2017
674अर्थ विभागश्री सुभाष किसन आव्‍हाड से नि वाहन चालक पंचायत समिती शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097422-12-2017
675अर्थ विभागश्री सखाराम यशवंत नन्‍नवरे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निमोण ता संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097522-12-2017
676अर्थ विभागश्री प्रकाश गणेश औटी परिचर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2017122105097021-12-2017
677आरोग्‍य विभागडॉ.आबासाहेब लक्ष्‍मण काकडे वै.अ.गट-ब यांची निलंबनानंतर सामान्‍य रूग्‍णाल नाशिक येथे मुख्‍यालय दिल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043221-12-2017
678आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.यु.आर.गोडे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, निमगांवजाळी,ता.संगमनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043321-12-2017
679आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.व्हि.बी.वाघ वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र मवेशी,ता.अकोले येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043421-12-2017
680आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.पी.पी.गोडे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, म्‍‍हाळादेवी,ता.अकोले येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043521-12-2017
681आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.ए.एल.मदने वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, सलाबतपूर,ता.नेवासा येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043621-12-2017
682ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017122106084921-12-2017
683ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017122106085021-12-2017
684आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.ए.के.शेख वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, ढोरजळगांव,ता.शेवगांव यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043721-12-2017
685समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीगोंदा)2017122117009621-12-2017
686समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स.कोपरगाव)2017122117009721-12-2017
687ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती सुजाता तुकाराम खाडे, ग्रामसेवक पं. स. नगर 2017122106085221-12-2017
688ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती गीतांजली पांडुरंग गिरी, ग्रामसेवक पं. स. नगर 2017122106085321-12-2017
689अर्थ विभागश्री कुलथे नारायण माधवराव सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017122005096920-12-2017
690शिक्षण प्राथमिक विभागइस्‍त्रो सहलीसाठी निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्‍यांची अंतिम निवड यादी2017122016083220-12-2017
691ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान वितरित करणे.2017122014041120-12-2017
692सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भेंडा श्री नागेबाबा गोसावीचे देऊळ येथे भक्तनिवास बांधणे (पुरुष ) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122013054920-12-2017
693महिला बालकल्‍याण विभागश्री.अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ से.नि.बा.वि.प्र.अ.राहुरी यांचे पत्नीचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्कम मंजुरी बाबत…2017122008016320-12-2017
694आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.वाय.के.कर्डिले वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, जेऊर,ता.नगर, येथे हजर करून घणेबाबत..2017121910042919-12-2017
695समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017121917008219-12-2017
696समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स.संगमनेर)2017121917008319-12-2017
697समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पाथर्डी)2017121917008419-12-2017
698समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीरामपूर)2017121917008519-12-2017
699समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. जामखेड)2017121917008619-12-2017
700समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नगर)2017121917008719-12-2017
701समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहाता)2017121917008819-12-2017
702आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.आर.आर.भंगाळे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, भाळवणी,ता.पारनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017121910043019-12-2017
703समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहुरी)2017121917008919-12-2017
704समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. अकोले)2017121917009019-12-2017
705आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.एस.बी.पुंड वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, आढळगांव येथून कार्यमुक्‍त करून ता.आ.अ.पं.स.कर्जत या रिक्‍त पदावर हजर करून घेणबाबत....2017121910043119-12-2017
706समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पारनेर)2017121917009419-12-2017
707समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. शेवगाव)2017121917009519-12-2017
708शिक्षण प्राथमिक विभागइ१ ली ते ५ वी च्या १०० टक्के विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम २०१७-१८ तालुकास्तरावरील प्रशिक्षणासाठी अग्रीम वितरीत करणॆबाबत।2017121916082919-12-2017
709शिक्षण प्राथमिक विभागस्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था संगमनेर यांना अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017121916083019-12-2017
710सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर, थुंबा, त्रिवेंद्रम, केरळ येथील शैक्षणिक सहलीसाठी आयोजित केलेल्‍या शिबीरासाठी वाहन अधिग्रहित करणेबाबत.2017121804092118-12-2017
711शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. कवडे रविदिप रामकिसन, उपाध्यापक, जि.प.प्राथ. शाळा एकरुखे , ता. राहाता, जि. अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत.2017121816082718-12-2017
712शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत मॉडिफाय चेअर अनुदान वर्ग करणेबाबत 2017121816082818-12-2017
713ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देने . 2017121606084416-12-2017
714ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणे2017121614040916-12-2017
715सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. अशोकनगर ते उंबरगाव रस्ता साखळी क्रमांक ३/२५० ते ५/०० ग्रामीण मार्ग ५९ ता. श्रीरामपूर मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121613054516-12-2017
716शिक्षण प्राथमिक विभागविविध गुणदर्शन व सांस्‍कृतिक कार्यक्रम स्‍पर्धांचे नियोजन २०१७-१८2017121616082616-12-2017
717ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.राजूर ता.अकोले व इतर ०६ ग्रा.पं)2017121606085416-12-2017
718आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या अार्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर, मजुरी इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबााााबत....2017121510042815-12-2017
719सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण ते सोनेवाडी ता. संगमनेर रस्ता मार्ग क्रमांक ४ साखळी क्रमांक ३/५०० ते ४/१०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2017121513054415-12-2017
720ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017121406084214-12-2017
721ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे .2017121406084314-12-2017
722सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.संक्रापूर दवनगाव ता. राहुरी साखळी क्रमांक १/०० ते ३/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121413054014-12-2017
723सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.मौजे केसापूर ते टाकसाळ वस्ती रस्ता साखळी क्रमांक १/५०० ते २/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121413054114-12-2017
724समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (कर्जत, अकोले, नगर, नेवासा, पाथर्डी व शेवगाव)2017121417008114-12-2017
725सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सायखिंडी येथिल नागझरी ओढा माळवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. कि.मी. ०/४५० ते १/१३५ (योजना बाहय ग्रामीण रस्ते) ता. संगमनेर 2017121413054314-12-2017
726शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.चंद्रकांत विश्ववनाथ सांगळे पदवीधर प्रा.शि. 2017121416082314-12-2017
727ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणे 2017121414040714-12-2017
728अर्थ विभागश्रीम ताई गंगाधर खताळ पर्यवेक्षिका ए.बा. वि.से. प्रकल्प शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशिकारण मूल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत 2017121305096613-12-2017
729अर्थ विभागकै श्री परसराम आसाराम वडागळे मयत कनिष्‍ठ सहायक लेखा अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017121305096713-12-2017
730अर्थ विभागश्री नवेद अंजूम गयासुलहक मिर्झा से नि विस्‍तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017121305096813-12-2017
731सामान्य प्रशासन विभागश्री.शशांक शशिकांत शहा कनिष्‍ठ सहा.ग्रा.पा.पु.उपविभाग, नगर यांचे आईचे हृदयशस्‍त्रक्रियेसाठी अग्रीम मंजुुुर करणेबाबत.2017121304091913-12-2017
732सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २७/१२/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी.2017121313053813-12-2017
733सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले जोड रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ०/८०० येथे मोरी बांधकाम करणे.2017121313053913-12-2017
734सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.मौजे त्रिंबकपूर ता. राहुरी जोडरस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121313054213-12-2017
735सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत 2017121204091812-12-2017
736ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017121206084012-12-2017
737महिला बालकल्‍याण विभागमहिला वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत…2017121208014812-12-2017
738महिला बालकल्‍याण विभागमहिला वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत…2017121208014912-12-2017
739ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत पेसा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी - पेसा ग्रामपंचायत सदस्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी उर्वरित निधी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र गौडगाव ता . बार्शी जिल्हा सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत 2017121206084512-12-2017
740सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २७/१२/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017121113053711-12-2017
741महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015011-12-2017
742महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015111-12-2017
743महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015211-12-2017
744महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015311-12-2017
745महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015411-12-2017
746महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015511-12-2017
747महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015611-12-2017
748महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015711-12-2017
749महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015811-12-2017
750महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015911-12-2017
751महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108016011-12-2017
752महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे.2017121108016211-12-2017
753सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रामा-314 सालेवडगांव रस्ता ते तळेवाडीवस्ती सालेवडगांव रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017121112046511-12-2017
754ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्राम विकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे केलेले समायोजन रद्द करणेबाबत 2017120906084109-12-2017
755समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कोपरगाव)2017120817006708-12-2017
756समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहाता)2017120817006808-12-2017
757समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीरामपूर)2017120817006908-12-2017
758समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहुरी)2017120817007008-12-2017
759समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नेवासा)2017120817007108-12-2017
760समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. शेवगाव)2017120817007208-12-2017
761समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पाथर्डी)2017120817007308-12-2017
762समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. जामखेड)2017120817007408-12-2017
763समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017120817007508-12-2017
764समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीगोंदा)2017120817007608-12-2017
765समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पारनेर)2017120817007708-12-2017
766समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नगर)2017120817007808-12-2017
767महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोकप्रतिनिधी यांचा राजस्थान राज्यातील महत्वाचे ठिकाणी अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे कार्यारंभ आदेश देणे बाबत..2017120808014708-12-2017
768ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा लोणी व 2 गांवे राहाता योजनेचे पंपीग मशिनरी दुरुस्ती करणे (7.50 एच पी) या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120814039408-12-2017
769आरोग्‍य विभागश्री. शिवाजी धोंडीराम आंतरकर, आरोग्य सेवक पुरुष यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी बाबत./ गैरवर्तणुकी बाबत शिक्षा अंतीम करणे बाबत.2017120810041908-12-2017
770आरोग्‍य विभागश्रीम.रंजना गुलाब भैसाडे एएनएम प्राथमिक आराेेेग्‍य केंद्र खर्डा ता.जामखेेड यांना तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन मंंजुरीबाबत.2017120810042008-12-2017
771ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा लोणी व 2 गांवे राहाता योजनेचे पंपीग मशिनरी दुरुस्ती करणे (30 एच. पी.) या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120814039508-12-2017
772सामान्य प्रशासन विभागश्री बाबासाहेब नारायण जठार वाहनचालक एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120804091508-12-2017
773सामान्य प्रशासन विभागश्रीम प्रतिभा मोहन तनपुरे परिचर ग्रापापु उपविभाग राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120804091608-12-2017
774सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग ७० भेंडा खुर्द ते खुनेगाव ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017120813053508-12-2017
775पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120807039908-12-2017
776पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120807040008-12-2017
777समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. अकोले)2017120817006508-12-2017
778समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. संगमनेर)2017120817006608-12-2017
779सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे प्रतापपूर ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017120713053607-12-2017
780ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खिरविरे ता. अकोले येथील विहिरीचा गाळ काढणे व पाईपलाईन दुरुस्ती करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042607-12-2017
781ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी ता. अकोले येथील विहिरीचा गाळ काढणे, खोलीकरण करणे, आडवे बोर करणे, पाईपलाईन दुरुस्ती करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042707-12-2017
782ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कोहणे ता. अकोले येथील जुनी पाण्याची टाकी दुरुस्त करणे, पाईपलाईन दुरुस्ती करणे, स्टॅण्ड पोस्ट तयार करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042807-12-2017
783ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा केळीकोतूळ ता. अकोले येथील विहिरीत आडवे बोर करणे, पाण्याची टाकी बांधणे, पाईपलाईन दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे, स्टॅण्ड पोस्ट तयार करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714043007-12-2017
784ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा मवेशी ता. अकोले येथील विहिरीत आडवे बोर करणे, गाळ काढणे, पाईपलाईन दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे, अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714043107-12-2017
785अर्थ विभागश्री शरद पावलस ससाणे वि. अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2017120705096207-12-2017
786अर्थ विभागश्री.सुधाकर रामभाऊ कवडे वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र माणिकदौंड ता. पाथर्डी पंचायत समिती पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096307-12-2017
787अर्थ विभाग सौ.जोशी वैजयंती नंदकुमार मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096407-12-2017
788ग्रामपंचायत विभागदुय्यम सेवापुस्तकावरून मुळ सेवापुस्तक तयार करणेस परवानगी बाबत - श्री.राजळे बी.बी., ग्रामसेवक, पंचायत समिती अकोले2017120706083607-12-2017
789ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.उंबरी बाळापुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2017120714039207-12-2017
790ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.चिंचपुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2017120714039307-12-2017
791सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग मौजे कोळपेवाडी पशु वैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे, ता. कोपरगाव. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017120713053407-12-2017
792पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनंत शरदराव साखरे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द तांभेरे. ता.राहुरी जि.अहमदनगर भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्हीएमएच-6916 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा आदेश2017120711016207-12-2017
793ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य / कोळसांगवी, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017120706083707-12-2017
794ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. भाऊसाहेब संपत भांड, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत घोडसरवाडी ता. अकोले)2017120706083807-12-2017
795अर्थ विभागश्री गुलाब योहान पंडित ऐ से नि कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120705096507-12-2017
796आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३ (तीन) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.ए.के.शेख,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर2017120710041807-12-2017
797पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039406-12-2017
798पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039506-12-2017
799पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039606-12-2017
800अर्थ विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्राथमिक आरोग्य केन्द्र चांदा पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मूल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017120605095406-12-2017
801अर्थ विभागश्री सुभाष किसन आव्हाड वाहनचालक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095506-12-2017
802अर्थ विभागश्रीम अनिता कमलाकर मंत्री उपाध्यापिका पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2017120605095606-12-2017
803अर्थ विभागश्री सिताराम तुकाराम लांडे व्रणोपचारक पशु वैद्यकीय दवाखाना देवगाव पंचायत समिती अकोले यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095706-12-2017
804अर्थ विभागश्री अशोक दामोधर बैरागी कनिष्ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095806-12-2017
805अर्थ विभागश्रीमती आप्रुगा जिवराज सानप ऐ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605095906-12-2017
806अर्थ विभागश्रीमती निलम कस्‍तुरीलाल खुराणा सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ अभियंता जि प ल पा उपविभाग कोपरगांव ता कोपरगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096006-12-2017
807अर्थ विभागश्री देविदास मारुती वाघ सेवा निवृत्‍त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096106-12-2017
808सामान्य प्रशासन विभागश्री रामकिसन आसाराम चव्‍हाण कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र कुकाणा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120504091105-12-2017
809सामान्य प्रशासन विभागश्रीम माने अस्मिता छबु परिचर पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120504091205-12-2017
810ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, खांडवी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120514038605-12-2017
811सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग २३ ते कोहोंडी माळेगाव ते धामनवन अंबित पाचनई ता. अकोले ते जिल्हा हद्द रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/००(वाघ्या ते अंबित)येथे संरक्षक भिंत व मोरी बांधकाम करणे. 2017120513053305-12-2017
812सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी ते कोल्हेवाडी ते पिंपळगांवलांडगा रस्ता करणे ग्रामा-229 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046105-12-2017
813अर्थ विभागकै. श्री बळवंत सीताराम कुलकर्णी सेवा निवृत्त प्रा. शिक्षक पंचायत समिती संगमनेर ता. संगमनेर यांची वारस मुलगी कु. वैशाली बळवंत कुलकर्णी यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120505094905-12-2017
814सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी येथील डाकेवस्ती बोरुडेवस्ती रस्ता करणे ग्रामा-106 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046205-12-2017
815सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-57 कोल्हेवाडी फाटा ते साठेवस्ती नारायणडोह रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046305-12-2017
816अर्थ विभागश्री.आनंदराव त्रिंबक शेळके वरिष्ठ सहायक जिल्हा परिषद अहमदनगर (सा. बा. उत्तर विभाग ) यांना सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मंजुरीबाबत 2017120505095005-12-2017
817सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा सन २०१६ संदर्भातील निकाल प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017120504091305-12-2017
818ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना मिरी तिसगाव तालुका पाथर्डी ,कानडगाव -निभेरे-तुळापूर तालुका राहुरी भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2017120514038805-12-2017
819ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रा .पं . इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोली टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017120506082905-12-2017
820सामान्य प्रशासन विभागदि.1/10/2006 ते दि.31/3/2010 या कालावधीत स्वेच्छा/नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत,मयत झालेल्या परिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षे सेवा पुर्ण झालेनंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2017120504091405-12-2017
821अर्थ विभागश्री विनायक तुकाराम बर्डे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095105-12-2017
822अर्थ विभागश्री सिताराम बाजीराव दारकुंडे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जेऊर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095205-12-2017
823अर्थ विभागकै श्री पोपट रंगनाथ मेहेर मयत वरिष्‍ठ सहायक जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095305-12-2017
824आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.वाय.एस.खोकले वै.अ.गट-अ, यांना प्रा.आ. केंद्र, खिरविरे,ता.अकोले,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120510041005-12-2017
825ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ (ग्रा.पं.राघोहिवरे ता.पाथर्डी)2017120506083405-12-2017
826अर्थ विभागश्री मोहन कृष्णाजी वाघ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) शिक्षण (प्राथ) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094604-12-2017
827अर्थ विभागश्रीम जगताप उषा गोविंद उपाध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094704-12-2017
828अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब आसाराम निकम वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाढ बु. ता. राहाता जि. अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन उपादान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत 2017120405094804-12-2017
829सामान्य प्रशासन विभागश्री दिपक भगवान कंगे कक्ष अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017120404090804-12-2017
830सामान्य प्रशासन विभागश्री राजाराम गोरख मोहिते कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120404090904-12-2017
831सामान्य प्रशासन विभागश्री राजाराम गोरख मोहिते कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017120404091004-12-2017
832आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.सी.आर.हिले वै.अ.गट-अ यांना प्रा.आ.केंद्र,विठा,ता.अकोले येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120410040804-12-2017
833ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा, श्री. मुळे बाळू पांडुरंग, कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड 2017120406082704-12-2017
834ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष सखाराम सातपुते विस्तार अधिकारी (सां ) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017120406082804-12-2017
835ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत गैरव्यवहार व गैरवर्तणुक केले बाबत ( श्री गणेश सर्जेराव पाखरे ग्रामसेवक)2017120406083004-12-2017
836ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, लोणी खु. व बु. ता. राहाता येथील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची पंपीग मशिनरी दुरुस्‍त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120214038202-12-2017
837सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवाउपदान,व लेखाशिर्ष २०५३०७६५-३१ वेतनेत्तर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत ( माहे नोव्हेंबर २०१७ पेड इन डिसेंबर २०१७) 2017120204090602-12-2017
838ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2017120214038302-12-2017
839सामान्य प्रशासन विभागश्री राहुरकर गिरीश चंद्रकांत वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती अकोले यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017120204090702-12-2017
840लघु पाटबंधारे विभागपाझर तलाव दुरुस्ती करंजी घोडदरा ता पाथर्डी ज़िल्हा अहमदनगर कार्यारंभ आदेश2017120215034502-12-2017
841लघु पाटबंधारे विभागपाझर तलाव दुरुस्ती अकोळनेर ता .नगर ज़िल्हा अहमदनगर कार्यारंभ आदेश2017113015034330-11-2017
842सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३१ ते पिंपळेमालदाड ते संगमनेर ता. संगमनेर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६७ मध्ये साखळी क्रमांक ६/००० ते ६/६०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे. 2017113013053230-11-2017
843आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक ९२६८/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... आरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्‍ती बाबत.2017113010040630-11-2017
844आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक १२०३४/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... 2017113010040730-11-2017
845शिक्षण प्राथमिक विभागइ१ ली ते ५ वी च्या 100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षणासाठी अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017113016081130-11-2017
846ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत.(श्री. जे. के. शिंदे, ग्रा. वि. अ.,पं.स. श्रीरामपूर व इतर)2017113006082630-11-2017
847सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करमनवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017113012046430-11-2017
848आरोग्‍य विभागस्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती मंजुरीबाबत .श्री.मनोहर बाबुराव बनसोडे सफाई कामगार प्रा.आ.कें.वाळकी ता .नगर जि.अहमदनगर2017112910040429-11-2017
849सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी पशु वैद्यकीय दवाखाना येथील पशुधन विकास अधिकारी निवासस्थान इमारतीचे विद्युतीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112913053029-11-2017
850ग्रामपंचायत विभागअपवादात्मक परिस्थितीत आपसी आंतरजिल्हा बदली श्री. चेके अनंत राजेश्वर, ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा, जिल्हा परिषद अहमदनगर 2017112906081929-11-2017
851सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेळपिंपळ्गाव ते जैनपूर रस्ता ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० खडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112913053129-11-2017
852अर्थ विभागसौ. कोकाटे नंदा प्रभाकर मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017112905094529-11-2017
853पशुसंवर्धन विभागडॉ.अरुण मोहनराव हरिश्चंद्रे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द तिसगांव ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017112811016128-11-2017
854अर्थ विभागश्री विठठल विश्‍वनाथ बाचकर सेवा निवृत्‍त शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094028-11-2017
855अर्थ विभागश्री मोहन कृष्‍णाजी वाघ से नि विस्‍तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094128-11-2017
856अर्थ विभागश्रीमती अरुणा पोपटराव भांबारे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळेविहीर ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094228-11-2017
857अर्थ विभागश्रीमती जेम्‍स पांडुरंग ससाणे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उबंरे ता राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094328-11-2017
858अर्थ विभागकै श्रीमती रेखा तुकाराम शेलार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राशिन मुले ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094428-11-2017
859महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहाराष्ट्र विकास सेवा गट - ब संवर्गातील अधिकाराच्या बदल्या. 2017112818001728-11-2017
860सामान्य प्रशासन विभागश्री मैड सचिन वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग-२ जि.प.अहमदनगर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017112804090528-11-2017
861ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.बेलवंडी ता.श्रीगोंदा)2017112806082028-11-2017
862लघु पाटबंधारे विभागपती -पत्नी एकत्रिकरण अंतर्गत आंतरजिल्हा बादलीने नेमणूक देणेबाबत श्री. प्रल्हाद नाथा शिंदे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी. यांचा आंतर जिल्हा बदली आदेश. 2017112815034428-11-2017
863सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदौलावडगांव ते केळतलाव रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045827-11-2017
864सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बादरखेल जिल्हा हदद ग्रामा-240 रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045927-11-2017
865आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.बी.एस.डामसे,वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र,तळेगांव,ता.संगमनेर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017112710040227-11-2017
866सामान्य प्रशासन विभागश्री डी एस पालवे,क सहा पं स शेवगांव हे कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरहजर राहिल्याने व कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषदेच्या सेवेतुन निलंबित केलेल्या आदेशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2017112704090227-11-2017
867सामान्य प्रशासन विभागश्री दिपक मुरलीधर म्‍हस्‍के वरिष्ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017112704090427-11-2017
868सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०५ /१२ /२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017112713052727-11-2017
869सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअंबितखिंड केळी कोतुळ करंडी ता. अकोले रस्ता घाट दुरुस्ती धक्का भिंत बांधणे साखळी क्रमांक ४०/०० ते ४५/०० ता. अकोले. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112713052827-11-2017
870शिक्षण प्राथमिक विभाग100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 तालुकास्तरीय सुलभकांची प्रशिक्षण पूर्व कार्यशाळॆस अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017112716079827-11-2017
871ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.चिचोंडी पाटील ता.नगर व इतर ०३ कामे)2017112706081627-11-2017
872ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.दत्तनगर ता.श्रीरामपूर व इतर ०१ कामे)2017112706081727-11-2017
873सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दिनांक ०५/१२/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची मागील शिल्लक कामांची यादी. 2017112713052927-11-2017
874अर्थ विभागश्री परदेशी सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग सेवा निवृत्त स.ले.अ.सा.बा.दक्षिण जि.प.यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093824-11-2017
875आरोग्‍य विभागश्री.निलेश आत्‍माराम चौधरी आरोग्‍य सेवक (पुरुष) उपकेंद्र सायखिंडी प्रा.आ.केंद्र जवळेबाळेश्‍वर ता.संगमनेर यांना आरोग्‍यसेवक (पुरुष) या पदावरुन कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017112410040124-11-2017
876अर्थ विभागश्री सुधाकर जनार्दन मिसाळ सेवा निवृत्‍त स.ले.अ. उपजिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वयक (मग्राराेेहयो) जि.प.अ.नगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093924-11-2017
877यांत्रिकी उपविभागश्री. कातोरे विनायक बन्सी, वरिष्ठ सहाय्यक, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे भ.नि.नि. खात्यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत..2017112321001423-11-2017
878अर्थ विभागश्रीम नीलम कस्तुरीलाल खुराणा कनिष्ठ अभियंता जिल्हा परिषद ल.पा. उपविभाग कोपरगाव यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017112305092923-11-2017
879सामान्य प्रशासन विभागश्री चित्रांग सुरेश सोनार कनिष्‍ठ सहा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना राहुरी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017112304090123-11-2017
880ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्रामविकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे समायोजन करणेबाबत 2017112306081023-11-2017
881ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी यांच्या मंजूर पदांमध्ये बदल करणेबाबत2017112306081123-11-2017
882अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093023-11-2017
883अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय सावळेराम देशमुख सेवा निवृत्‍त कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथडी् ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093123-11-2017
884अर्थ विभागश्री आण्‍णा कचरु रामफळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093223-11-2017
885सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग खंडाळा ता. श्रीरामपूर येथील गणपती मंदिर रस्ता ग्रामीण ग्रामीण मार्ग ८६ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112313052623-11-2017
886अर्थ विभागश्री भिमाजी नामदेव सांगळे सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक जिप ग्रापापू उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093323-11-2017
887अर्थ विभागश्री फारुक रज्‍जाक हवालदार सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र अरणगांव ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093423-11-2017
888अर्थ विभागश्री दत्‍ताराम उध्‍दव राठोड उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिर्डी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093523-11-2017
889अर्थ विभागश्री शिवाजी बाबुराव गांगर्डे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चाहूरवाडी ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093623-11-2017
890अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला प्रकाश बुरा उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उक्‍क्‍डगांव ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093723-11-2017
891ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.वडझिरे ता.पारनेर)2017112306081323-11-2017
892ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.घुलेवाडी ता.संगमनेर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017112306081423-11-2017
893ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रामपंचयत इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोला टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017112306081523-11-2017
894सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळशी ता. पारनेर येथे मेनरोड रस्त्यावर सी डी वर्क बांधणे ता. पारनेर जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112312045723-11-2017
895आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्यर केंद् कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2017112210039522-11-2017
896आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला वर्ग-३ कर्मचारी यांना २४ वर्षाच्‍या नियमित सेवेनंतर त्‍यांंच्‍या पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेेेेणी मंजुरीच्‍या आदेशात शुध्‍दीपत्राकाबाबत.2017112210039622-11-2017
897आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अबोली सुनिल तरवडे,एमबीबीएस(बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,उंबरे,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017112210039722-11-2017
898अर्थ विभागश्री कै. रामकृष्ण रावसाहेब देशमुख मयत कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले ता. अकोले यांची वारस पत्नी श्रीम लता रामकृष्ण देशमुख यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपादानाची रक्कम मंजुरीबाबत 2017112205092822-11-2017
899आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2017112210040022-11-2017
900पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017112111015921-11-2017
901सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागलोणी बु. जनसेवा फाऊंडेशन ते हळपट्टी रस्ता दूरूस्ती करणे ता. राहाता 2017112113052421-11-2017
902महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014321-11-2017
903महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014421-11-2017
904ग्रामपंचायत विभागकै.ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे, सेवा निवृत्त, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कर्जत यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत.2017112106080921-11-2017
905आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2017112110039421-11-2017
906सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश मौजे लोणी ते पाथरे ता. राहाता रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कारणे .2017112013052220-11-2017
907ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चिंचोडी पाटील ता. नगर येथे नवीनवस्ती (पांढरेवस्ती) येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017111814037718-11-2017
908शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 करीता U-DISE प्रपत्रांसाठी अनुदान वर्ग करणेबाबत2017111816079518-11-2017
909सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी.2017111813052318-11-2017
910अर्थ विभागश्री आसाराम बापू काटे सेवा निवृत्‍त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092117-11-2017
911अर्थ विभागश्रीमती विमल दयानंद उन्‍हावणे सेवा निवृत्‍त ए एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुकाणा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092217-11-2017
912अर्थ विभागश्री सखाराम भिकाजी देशमाने सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092317-11-2017
913अर्थ विभागश्री सोपान बाळाजी शितोळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092417-11-2017
914अर्थ विभागश्री चिंधू नागू घोडे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बिरेवाडी ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092517-11-2017
915अर्थ विभागश्री धनाजी मालू पोते उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा गितेवाडी ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092617-11-2017
916आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ मधील पदव्‍युत्‍तर पदवी अर्हताधारकास ६ (सहा) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एस.आर.मेहता,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2017111710039317-11-2017
917आरोग्‍य विभागतांत्रिक खंड क्षमापित करणे बाबत. श्री. सुरेश गणेश गोहिरे, सफाई कामगार2017111610039116-11-2017
918सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव हे कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने सेवेतुन निलंबित करणेबाबत 2017111604089616-11-2017
919आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.एस.यु. दासरे यांना पदव्‍युत्‍तर पदविका अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017111610039216-11-2017
920सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल जयवंत पाटील सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत 2017111604089816-11-2017
921शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. एस.डि. शेजवळ, लेखा अधिकारी (शालेय पोषण आहार) शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत लेखा अधिकारी(शालेय पोषण आहार) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017111616079416-11-2017
922ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर दि.24/11/2017 ची कामवाटप यादी 2017111614037516-11-2017
923सामान्य प्रशासन विभागन्‍याय कक्ष स्‍थापन करुन न्‍यायकक्षासाठी कर्मचा-यांची सेवा वर्ग करणेबाबत 2017111604089516-11-2017
924लघु पाटबंधारे विभागलघु पाटबंधारे कामवाटप यादी 2017111515034015-11-2017
925सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गिडेगाव गोगलगाव ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते १/८५० रस्ता खडीकरण व डांबरीकारण करणे. 2017111513051815-11-2017
926ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, तालुका- बार्शी, जिल्हा- सोलापूर यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2017111506080015-11-2017
927अर्थ विभागश्री रामभाऊ द्वारकानाथ किर्तने वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र रुईछत्तीशी ता. पारनेर यांना सुधारित निवृत्तीवेतन उपादान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत. 2017111505091915-11-2017
928अर्थ विभागश्री विजय मोहन भोपळे मुख्याध्यापक जि. प. शाळा दहिफळ (जुने) ता. शेवगाव यांना निवृती वेतन उपादान कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017111505092015-11-2017
929सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी. 2017111513052015-11-2017
930आरोग्‍य विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2017111510038815-11-2017
931महिला बालकल्‍याण विभागइलेक्टॉनिक वजनकाटे (CGMS)यंत्राची देखभाल दुरुस्ती करणे बाबत…..2017111408014514-11-2017
932आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर, मजुरी इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत.2017111410038714-11-2017
933ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन २०१५ नियुक्तीच्या ठिकाणात अंशतः बदल करणेबाबत 2017111406079914-11-2017
934अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला प्रकाश बुरा उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2017111405091814-11-2017
935सामान्य प्रशासन विभागश्री नायर राजेंद्र वासुदेवन वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग -१ जि.प.अहमदनगर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017111404089314-11-2017
936सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी कोळी,वरि सहा पं स शेवगांव यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017111404089414-11-2017
937सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017111413051914-11-2017
938ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन रघुनाथ सांगळे ग्रामविकास अधिकारी प.स. राहता यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2017111306079213-11-2017
939ग्रामपंचायत विभागश्री. राजू उमाजी पटेकर सेवानिलंबित ग्रामसेवक प. स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017111306079313-11-2017
940ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.एस.बी.सोनावणे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-धांदरफळ खुर्द, ता.संगमनेर, यांचे गैरवर्तन व विनापरवानगी गैरहजर असलेबाबत. 2017111306079413-11-2017
941सामान्य प्रशासन विभागश्री बी व्‍ही काळे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक सा बा दक्षिण विभाग जि प अ नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने ि‍विभागीय चौकशी करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017111304089013-11-2017
942ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017111306079813-11-2017
943महिला बालकल्‍याण विभागए.बा.वि.से.यो. पाथर्डी अंतर्गत मिनी अंगणवाडी सेविका (तांडा) मिडसांगवी ता. पाथर्डी निवड प्रक्रिये विरुध्द तक्रार / अपिल सुनावणी बाबत2017111308014213-11-2017
944सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर भिवराज मराठे सहा गटविकास पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017111004088910-11-2017
945महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील कर्मचारी यांचे विनंती बदली बाबत2017111008014110-11-2017
946पशुसंवर्धन विभागश्री.संजयकुमार बापुराव निकाळे स.प.वि.अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना दहिगांव बोलका ता.कोपरगांव यांनी गंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केल्याने त्यांना जि.प.सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 2017111011015610-11-2017
947अर्थ विभागश्रीमती भारती परशराम मगर उपाध्‍यापिका पंचायत समिती कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना निवृतीवेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017110905091009-11-2017
948अर्थ विभागश्रीम छाया गोविंदराव शेटे उपाध्‍यापक शिक्षण विभाग पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091109-11-2017
949आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.भागवत भारती भिमाशंकर2017110910038309-11-2017
950आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.वायाळ सुंदराबाई भगवंत2017110910038409-11-2017
951आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.कांबळे ललिता प्रविण2017110910038509-11-2017
952अर्थ विभागश्री सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे सहायक लेखाधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन निवृत्‍ती उपदान निवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत.2017110905091209-11-2017
953अर्थ विभागश्रीम इंदिरा युवराज चित्‍ते मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091309-11-2017
954अर्थ विभागश्री गणेश रामचरण गुहेर सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देहरे ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091409-11-2017
955अर्थ विभागश्रीम सरोजिनी प्रमोद जगदाळे विस्‍तार अधिकारी (शिक्षण) ग्रेड -२ शिक्षण विभाग (प्राथ ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091509-11-2017
956अर्थ विभागकै.श्री.अशोक हिरालाल नाझरकर शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद ग्रा.पा.पु.उपविभाग जामखेड जि.अहमदनगर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम वैशाली अशोक नाझरकर यांना कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017110905091609-11-2017
957आरोग्‍य विभागराष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने लसिकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदावर नियुक्ती आदेश देणे राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने लसिकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदावर नियुक्ती आदेश देणे 2017110910038609-11-2017
958सामान्य प्रशासन विभागश्री गोरक्ष रामकिसन लांडे परिचर पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017110904088609-11-2017
959सामान्य प्रशासन विभागश्री चव्‍हाण भाऊसाहेब बापूराव परिचर पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110904088709-11-2017
960सामान्य प्रशासन विभागश्री पांडुरंग कृष्‍णाजी देशपांडे वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग- २ जि.प.अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017110904088809-11-2017
961ग्रामपंचायत विभागअपवादात्मक परिस्थितीत आंतरजिल्हा बदली नेमणुक देणे बाबत.2017110906078909-11-2017
962आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या औषध निर्माण अधिेकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2017110810038208-11-2017
963ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत. 2017110806078408-11-2017
964ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078508-11-2017
965ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078608-11-2017
966ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078708-11-2017
967सामान्य प्रशासन विभागश्री राहुल अशोक लाटणे परिचर पंचायत समिती राहाता यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110804088308-11-2017
968सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017110804088508-11-2017
969शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्‍याच्‍याशैक्षणिक सहलीसाठी विद्यार्थ्‍यांची निवड प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना सहलीचे ठिकाण- विक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर थुंबा, त्रिवेद्रम, केरळ.2017110716078207-11-2017
970आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र चांदा ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्याचसाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्तर करणे बाबत. 2017110710038007-11-2017
971आरोग्‍य विभागस्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती मंजुरी बाबत. श्री. शंकर मंगलाजी कंडारे, सफाई कामगार, प्रा.आ.केंद्र निमगाव खैरी ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2017110710038107-11-2017
972सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत नव्याने निवडुन आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. ०४ ते ०६ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत. 2017110704088207-11-2017
973सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जांबुत येथे इमारत बांधकाम करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017110713051507-11-2017
974शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षण अभ्याक्रम 2012 इयत्ता सातवी पुर्नरचित अभ्यासक्रम पाठयपुस्तक प्रशिक्षण खर्च डी आय ई सी पी डी संगमनेर यांना अदा करणॆबाबत2017110716079307-11-2017
975पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर प्रथम तीन क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना रोख बक्षिसे देणेबाबत 2017110607036106-11-2017
976सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एम गोडभरले,गविअ पं स शेवगांव,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087606-11-2017
977सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आर डी होजगे गविअ पं स नगर,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087706-11-2017
978सामान्य प्रशासन विभागश्री जे डी उगले गविअ पं स राहाता,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087806-11-2017
979सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017110604087906-11-2017
980सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017110604088006-11-2017
981ग्रामपंचायत विभागसन २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2017110606078106-11-2017
982सामान्य प्रशासन विभागश्री झिरपे सुभाष दत्‍तात्रय पचिर पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017110604088106-11-2017
983शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान मोफत पाठयपुस्तक योजना सन 2017-18 तालुकास्तर ते शाळास्तर वाहतूक देयके अदा करणेबाबत 2017110616077806-11-2017
984अर्थ विभागश्री बबन नारायण झरेकर विस्‍तार अधिकारी जिल्‍हा परिषद शाळा नागापूर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110305090703-11-2017
985सामान्य प्रशासन विभागसहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017110304087303-11-2017
986अर्थ विभागश्री शिंदे समिंद्रा तुकाराम मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा टाकळी लोणार ता.श्रीगो्ंदा जि.अहमदनगर यांना सुधारीत सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110305090803-11-2017
987अर्थ विभागश्रीम शोभा रामकृष्‍ण फळे उपाध्‍यापिका पंचायत समिती जामखेड यांना सेवानिवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत2017110305090903-11-2017
988सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ,तत्कालीन परिचर,पवैद मालुंजा ता श्रीरामपुर,यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017110304087403-11-2017
989आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब (अस्‍थायी) डॉ.एन.आर.वायभासे वै.अ.गट-ब यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत..2017110310037803-11-2017
990ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.डी.व्ही.काळे, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-मुकिंदपूर, ता.नेवासा 2017110306077903-11-2017
991शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संभाजी कोंडीबा सरोदे,जि.प.प्रा.शा.देऊळगांव,ता.श्रीागोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत2017110316077203-11-2017
992सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एम जाधव,तत्कालीन परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017110304087503-11-2017
993सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी सुरवसेवस्ती डिसलेवाडी कि. मी. २/०० ते २/८०० खडीकरण करणे ता. जामखेड जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017110212045402-11-2017
994ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त अयोगातर्गत सन २०१६-२०१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे बाबत. 2017110206077602-11-2017
995अर्थ विभागश्रीमती लता सखाराम फुगारे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिलेगांव ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017110205090602-11-2017
996सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017110204086902-11-2017
997ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. जाखु कोंडाजी जाधव मयत ग्रामसेवक प.स. अकोले यांची वारस पत्नी श्रीमती मीना जाखु जाधव यांचे गट विमा यॊजना अंतिम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2017110206077702-11-2017
998सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी पानमळकर वरिष्‍ठ सहा लिपिक सा बा उत्‍तर जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087002-11-2017
999सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर वाघमारे कनिष्‍ठ सहायक लिपिक सा बा उत्‍तर जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087102-11-2017
1000सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एन नवले वरिष्‍ठ सहायक लिपिक पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087202-11-2017
1001आरोग्‍य विभागश्रीम.रत्‍नमाला रमेश वाल्मिक सेवाि‍निवृृृृत्‍त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहेकरी, ता.नगर यांचे तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन मंजुर करणेबाबत.2017110210037502-11-2017
1002आरोग्‍य विभागश्रीम.धांडे राधाबाई बबन अर्धवेळ स्‍त्री परिचर यांना नेमणुक देणेबाबत. 2017110210037602-11-2017
1003आरोग्‍य विभागश्रीम.गायकवाड कांता विजय यांना अर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेमणुक देणेेेेबाबत.2017110210037702-11-2017
1004पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय आगाऊ निधी वर्ग करणे बाबत . 2017110207036202-11-2017
1005पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय आगाऊ निधी वर्ग करणे बाबत .. 2017110207036302-11-2017
1006पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036402-11-2017
1007पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036502-11-2017
1008पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036602-11-2017
1009पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036702-11-2017
1010पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036802-11-2017
1011पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036902-11-2017
1012अर्थ विभागश्री सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017110105090101-11-2017
1013सामान्य प्रशासन विभागश्री बिल्‍लाडे राजेंद्र बंन्‍शीलाल वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017110104086401-11-2017
1014सामान्य प्रशासन विभागश्री सुनिल साहेबराव सरोदे वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017110104086501-11-2017
1015सामान्य प्रशासन विभागश्री भागवत काशिनाथ काशिद वाहनचालक पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत2017110104086601-11-2017
1016सामान्य प्रशासन विभागश्री तोटे गणेश माधव वरिष्‍ठ सहा पंचायत समिती अकोले यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110104086701-11-2017
1017सामान्य प्रशासन विभागश्री सचिन ज्ञानदेव चितळे परिचर पशु वैदयकिय दवाखाना तिसगाव ता पाथर्डी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110104086801-11-2017
1018यांत्रिकी उपविभागहातपंप दुरुस्ती पथकावर कंत्राटी पद्धतीवर वाहन चालक पुरविणे बाबत . 2017110121001301-11-2017
1019ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत मौजे शेकटे ता.पाथर्डी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता.2017110114037001-11-2017
1020अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातून सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090201-11-2017
1021अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातून कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090301-11-2017
1022अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090401-11-2017
1023सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑक्‍टोंबर २०१७ पेडईन नोव्‍हेंबर २०१७)2017103104086331-10-2017
1024आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/११/२०१७ पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ७० साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2017103110037031-10-2017
1025आरोग्‍य विभागश्री. विश्‍वनाथ आनंदा पवार, सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ब्राम्‍हणवाडा ता. अकोले यांचे दिनांक ०१/०३/१९९९ ते ०९/१०/२००० या कालावधीतील अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2017103110037131-10-2017
1026आरोग्‍य विभागसफाई कामगार वर्ग ४ कर्मचारी यांना १२ वर्षाच्‍या नियमित सेवेनंतर त्‍यांच्‍या पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी मंजुरीच्‍या आदेशात शुध्‍दीपत्रका बाबत.2017103110037231-10-2017
1027आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अ‍धिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदली. श्री.वसंत रामचंद्र अंबिलवादे 2017103110037331-10-2017
1028ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.निंबेनांदुर ता.शेवगांव)2017103106077531-10-2017
1029अर्थ विभागश्री कचरु पांडूरंग लोखंडे शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग अकोले ता.अकोले यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089230-10-2017
1030अर्थ विभागश्री रेवजी बबन भालेराव परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कान्‍हूर पठार ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन व उपदान मंजुरीबाबत.2017103005089330-10-2017
1031अर्थ विभागश्री नारायण बापू करडे मैलकामगार जि.प.अहमदनगर लघुपाटबंधारे उपविभाग कर्जत पं.स.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत2017103005089430-10-2017
1032अर्थ विभागश्री आनंदा बाबुराव गावडे मैलकामगार पंचायत समिती पारनेर ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089530-10-2017
1033अर्थ विभागश्रीम जयश्री बाबुराव पंधारे मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा शेंडी ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089630-10-2017
1034सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. शिरसगाव ते निमगावखैरी रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० श्रीरामपूर खडीकरण डांबरीकरण करणे. 2017103013051330-10-2017
1035सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. भालगाव तनपुरेवस्ती ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017103013051430-10-2017
1036जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सातपुते एस. एस.,विस्तार अधिकारी (सां) जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003007930-10-2017
1037जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्रीम. शिंदे के. बी., कनिष्ठ सहा., जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची वैदयकीय कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008030-10-2017
1038जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सय्यद ए. सी., वाहनचालक, जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची वैदयकीय कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008130-10-2017
1039जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. शेटे एन. आर.,विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांचे मुलाच्या आजारपणाचे वैदयकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजूर करणेबाबत 2017103003008230-10-2017
1040जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. पाटील आर. डी., ‍ उप अभियंता, जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008330-10-2017
1041अर्थ विभागश्री शरद सदाशिव ढाकणे केद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017103005089830-10-2017
1042अर्थ विभागश्रीमती कमल साहेबराव आव्‍हाड मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोहरी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017103005089930-10-2017
1043शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.श्रीकांत नवल खैरनार प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. नायकरवाडी, ता.अकोले यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017103016076230-10-2017
1044ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.चिंचपुर ता.संगमनेर व इतर ०८ ग्रा.पं)2017103006077130-10-2017
1045ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.पिंपरखेड ता.जामखेड व इतर ०१ ग्रा.पं)2017103006077230-10-2017
1046सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी जगदाळे,सेवानिलंबित परिचर,यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017102804086128-10-2017
1047आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.सुलभा अंकुश जंजिरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,जेऊर,ता.नगर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत.. 2017102710036727-10-2017
1048ग्रामपंचायत विभागनिलंबन आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत शुद्धिपत्रक. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, सध्या ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव. 2017102706076927-10-2017
1049सामान्य प्रशासन विभागश्री ईशाधिन शेळकंंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017102704085927-10-2017
1050सामान्य प्रशासन विभागश्रीम मनिषा योगेश सटाणकर वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017102704086027-10-2017
1051सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. राळेभात एम. बी. मिस्त्री-२ जि.प. ल.पा. उपविभाग कर्जत जि.अहमदनगर यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत , श्रीम. रासकर कनिष्ठ सहायक यांची कायमस्वरूपी बंद केलेली वेतनवाढ तात्पुरती बंद 2017102712044627-10-2017
1052आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७,डॉ.एम.ए.दहिफळे यांना प्रा.आ.केंद्र,पिंपळगांवटप्‍पा,ता.पाथर्डी येथे हजर करून घेणेबाबत..2017102710036927-10-2017
1053ग्रामपंचायत विभागचौदावा वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017102706077027-10-2017
1054अर्थ विभागकै श्री गंगाधर दौलतराव जगतप मयत उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खडके ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705088927-10-2017
1055अर्थ विभागश्री दिपक महादु कचरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कासली ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705089027-10-2017
1056अर्थ विभागश्री दिलीप भगवान शिंदे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ढोरजा ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705089127-10-2017
1057शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2015 वर्षातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे मंजुर आदेशातील अशत: बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक2017102716075727-10-2017
1058सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक यांची प्रशासकिय बदली करणेबाबत 2017102704086227-10-2017
1059सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरापुर ता.पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास संरक्षण भिंत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017102712045227-10-2017
1060सामान्य प्रशासन विभागसभापती,कृषी,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जि.प.अ,नगर यांचे कार्यालयाकरीता परिचराची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017102604085826-10-2017
1061सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरखेड पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारतीचे विद्युतीकरण करणे. ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017102613051026-10-2017
1062सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी पशु वैद्यकीय दवाखाना कर्मचारी निवासस्थान इमारतीचे विद्युतीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017102613051126-10-2017
1063ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस निधिमधुन सन २०१७-१८ करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भुमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान. (ग्रा.पं.म्हसणे-सुलतानपुर ता.पारनेर व इतर ०१ ग्रा.पं)2017102606076626-10-2017
1064सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग 4 यापदावर पदोन्नती देणेकामी अंतिम पदोन्नती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017102604085726-10-2017
1065आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष संवर्गातील प्राधान्‍य क्रमानुसार बदल्‍या सन २०१७ 2017102610036426-10-2017
1066आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील बदल्‍या सन २०१७2017102610036526-10-2017
1067आरोग्‍य विभागश्रीमती वत्‍सला तुकाराम शिंदे, आरोग्‍य सेवक महिला उपकेंद्र लिंपणगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र काष्‍टी ता. श्रीगोंदा यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017102610036626-10-2017
1068ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१५-१६ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2017102606076726-10-2017
1069ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१५-१६ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१६-१७ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2017102606076826-10-2017
1070ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत मढी ता पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी यात्राकराऐवजी सहाय्य्क अनुदान वितरित करेंबाबत 2017102506077825-10-2017
1071ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देने . 2017102506076025-10-2017
1072ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजीत करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता. हवेली, जि. पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2017102506076125-10-2017
1073ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था , मांजरी फार्म, पुणे येथे आयोजीत ६ दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017102506076225-10-2017
1074अर्थ विभागश्री कुलथे एन.एम.तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांना विभागीय चौकशी प्रकरणातून दोषमुक्‍त करणे.2017102505088825-10-2017
1075सामान्य प्रशासन विभागश्री अरगडे संजय रंगनाथ कनिष्‍ठ सहा पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017102404085324-10-2017
1076आरोग्‍य विभाग¨महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.सिमा बाळासाहेब वेडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र, मवेशी,ता.अ‍कोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017102410036224-10-2017
1077सामान्य प्रशासन विभागश्रीम गवळी ताराबाई सुखदेव परिचर पंचायत समिती नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017102404085424-10-2017
1078सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017102404085524-10-2017
1079सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.शेख अजमतुल्‍ला सुलतान, कनिष्‍ठ अभियंता, जि.प.सा.बां.दक्षिण विभाग अहमदनगर यांच्‍या वैद्यकिय प्रतिपुर्तीची रक्‍कम मंजूर करणेबाबत2017102412044524-10-2017
1080शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अन्सार कासमभाई,प्राथमिक शिक्षक गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017102416075124-10-2017
1081समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत तालुकास्त्रीय समिती प्रदान करणेत आलेले काम मंजुरीचे अधिकार काढुण घेणेत येऊन पुर्ववत मा. समाज कल्याण समितीकडे घेणेत आले बाबत.2017102417005524-10-2017
1082महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012523-10-2017
1083महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308012623-10-2017
1084महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 जिल्हातील कुपोंषीत बालके एच आय व्ही ग्रस्थ बालके यांना विशेष आहार पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012723-10-2017
1085महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 जिल्हातील कुपोंषीत बालके एच आय व्ही ग्रस्थ बालके यांना विशेष आहार पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308012823-10-2017
1086महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलींना सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012923-10-2017
1087महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलींना सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013023-10-2017
1088महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.4 थी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना कराटे प्रशिक्षण देणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013123-10-2017
1089महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.4 थी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना कराटे प्रशिक्षण देणे ता‍ंत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013223-10-2017
1090महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील आदर्श अंगणवाडी सेविका यांना पुरस्कार देणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017102308013323-10-2017
1091महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील आदर्श अंगणवाडी सेविका यांना पुरस्कार देणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2017102308013423-10-2017
1092महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील अपंग महिलांना साहित्य पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013523-10-2017
1093महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील अपंग महिलांना साहित्य पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013623-10-2017
1094महिला बालकल्‍याण विभागमहिलासाठी समुपदेशन केंद्र/मदत केंद्र चालविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017102308013723-10-2017
1095महिला बालकल्‍याण विभागमहिलासाठी समुपदेशन केंद्र/मदत केंद्र चालविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2017102308013823-10-2017
1096महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोक प्रतिनिधी यांचा अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013923-10-2017
1097महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोक प्रतिनिधी यांचा अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308014023-10-2017
1098अर्थ विभागश्री आनंदराव त्रिंबक शेळके वरिष्‍ठ सहायक जि.प.सां. बा.उत्‍तर विभाग अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088123-10-2017
1099अर्थ विभागश्री वाबळे बाई बबन केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088323-10-2017
1100अर्थ विभागश्री मच्छिंद्र सिताराम चिंधे स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक जि.प.(सां.बा.)उप वि भाग श्रीगोंदा पंचायत समिती श्रीगोंदा सहाव्‍या वेतन आयांगानुसार सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088423-10-2017
1101अर्थ विभागश्री भालचंद्र विठठ्ल भाकरे हातपंप यांत्रिकी यांत्रिकी उपवि भाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017102305088523-10-2017
1102अर्थ विभागश्री रामचंद्र विठठ्ल शिंदे मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा इसळक ता.नगर जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088623-10-2017
1103महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एल एन बडे पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पप अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना शेवगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2017102308011323-10-2017
1104महिला बालकल्‍याण विभागश्री. एम.एस.वळवी सहा. गटविकास अधिकारी यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2017102308011423-10-2017
1105सामान्य प्रशासन विभागश्री शंकर दगडु महाडुळे,कार्या अधि.आरोग्य विभाग,जि.प.अ,नगर यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2017102304085023-10-2017
1106आरोग्‍य विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत श्रीमती शकुंतला रामचंद्र चव्हाण सफाईकामगार प्रा आ केंद्र मांडवगण तालुका श्रीगोंदा 2017102310036123-10-2017
1107ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत मौजे, लोणी खुर्द व बुद्रूक ता. राहाता येथील आस्तित्वातील साठवण तलावाची गळती थांबविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017102314036623-10-2017
1108ग्रामपंचायत विभागश्री.जयसिंग मुरलीधर काळे, सेवानिवृत्त, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कर्जत यांचा अनधिकृत गैरहजेर कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजणेबाबत .2017102306075823-10-2017
1109सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन वाहनचालक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता तात्‍पुरती यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017102304085123-10-2017
1110ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.दत्तनगर ता.श्रीरामपूर)2017102306075923-10-2017
1111अर्थ विभागश्री संपत शंकर यादव सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017101705087917-10-2017
1112अर्थ विभागश्रीमती विमल मारुती कारंडे सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बारडगांव ता कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017101705088017-10-2017
1113ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017101706075117-10-2017
1114ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017101706075217-10-2017
1115ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पिय अनुदान वितरण सन २०१७-२०१८, २०५३-ज़िल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी, ३१-सहायक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२). माहे एप्रिल-२०१७ ते मे-२०१७ 2017101706075317-10-2017
1116आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा नियमित कार्यभार सोपविणे बाबत..2017101710036017-10-2017
1117सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग मौजे भानसहिवरे येथील पशु वैद्यकीय कर्मचारी निवासस्थान बांधणे. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017101613050916-10-2017
1118ग्रामपंचायत विभागश्री. सुरेश नामदेव हरदास सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक प.स. नगर यांचे प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017101606074716-10-2017
1119सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद ई-निविदा कक्षातील केलेली नेमणुक रदद करणेबाबत.2017101604084616-10-2017
1120सामान्य प्रशासन विभागश्री डी एम म्हस्के,व सहा गशिअ पं स पारनेर हे कार्यालयीन कामी गैरहजर राहिल्याने शिस्तभंगाची अंतिम कारवाई करणेबाबत.2017101604084716-10-2017
1121शिक्षण प्राथमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (IEDSS माध्यमिकस्तर) उपक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ मधील वंचित राहिलेल्या दिव्यांग विद्यार्थिनींना विद्यावेतन भत्ता अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2017101616073416-10-2017
1122पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत शौचालय बांधकाम व वापरासाठी लाभार्थ्यास प्रवृत्त केलेबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रवर्तक आशा वर्कर्स यांना प्रोत्साहन मानधन अदा करणे बाबत... 2017101607035616-10-2017
1123ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. श्रीमती.काजलकिरण कमलाकर गायकवाड, सेवानिलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-लौकी, ता.कोपरगाव.2017101606074916-10-2017
1124शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.कृष्णा भुजंग वारे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती,ता.पाथर्डी2017101616074016-10-2017
1125ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.कोल्हार खु ता.राहुरी व इतर ०२ कामे)2017101606075016-10-2017
1126पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017101607035716-10-2017
1127सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे खंडाळा उक्कलगाव रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101613050216-10-2017
1128अर्थ विभागश्रीम गिरवले रत्‍नमाला रामभाउ उपाध्‍यापिका पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087113-10-2017
1129अर्थ विभागश्री राजेंद्र दिगंबर बारटक्‍के लघुलेखक (नि.श्रेे.),शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087213-10-2017
1130अर्थ विभागश्रीम शशिकला बाबुराव गाढे एल एच व्‍ही प्रा आ केंद्र कुकाणा ता.नेवासा यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087313-10-2017
1131ग्रामपंचायत विभागश्री. उद्धव विठ्ठलराव जाधोर ग्रामसेवक प.स. पाथर्डी यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017101306074013-10-2017
1132ग्रामपंचायत विभागश्री.रमेश नारायण बांगर ग्रामविकास अधिकारी प.स. कोपराव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017101306074113-10-2017
1133अर्थ विभागश्री बाबा किसन कांडेकर सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी(कृषि) पंचायत समिती राहुरी यांचे सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभाबाबत2017101305087413-10-2017
1134अर्थ विभागश्री कचेश्‍वर नामदेव वर्पे सेवा निवृत्‍त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे सुधारीत निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान मंंजुरीबाबत.2017101305087513-10-2017
1135अर्थ विभागमयत श्रीमती सरोजनी कमलाकर सिंग मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहुरी यांचे वारस पती श्री कमलाकर चंपालाल सिंग यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087613-10-2017
1136सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहा वर्ग-3 लिपीक यांना वरिष्ठ सहा.वर्ग-3 लिपीक या पदावर पदोन्नती देणेबाबत..2017101304084513-10-2017
1137अर्थ विभागश्रीम मंगल दामोधर गायकवाड उपाध्‍यापक जि.प.शाळा पानोली ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087713-10-2017
1138अर्थ विभागश्री आर.जे.उदमले, तत्‍कालीन कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने अंतिम शिक्षा करणे.2017101305087813-10-2017
1139आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.एम.डी.शिंदे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र,नान्‍नज,ता.जामखेड यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017101310035913-10-2017
1140ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.निपाणीवडगांव ता.श्रीरामपूर व इतर ०१ कामे)2017101306074313-10-2017
1141ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.आश्वी खु ता.संगमनेर)2017101306074513-10-2017
1142ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.वंजारवाडी ता.नेवासा व इतर ०१ कामे)2017101306074613-10-2017
1143सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी अनंत उध्दवराव पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101204084012-10-2017
1144अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी / कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे. 2017101205087012-10-2017
1145सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजाकामी सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017101204084112-10-2017
1146सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एस शेळके,क सहा पं स राहाता यांची विभागीय चौकशी करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017101204084212-10-2017
1147सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री प्रशांत मधुकर कुलकर्णी, शाखा अभियंता जि.प.सा.बा. उपविभाग अकोले, यांना सेवा निलंबीत करणे बाबत.2017101213049612-10-2017
1148ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सॅन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017101206073812-10-2017
1149शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2017101216072712-10-2017
1150सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस, विश्रामगृह दुरूस्ती व संरक्षण भिंत बांधकाम करणे.2017-18 कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश.2017101213049812-10-2017
1151अर्थ विभागश्री.प्रकाश दत्‍तात्रय गायकवाड वाहनचालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आढळगाव ता.श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086711-10-2017
1152अर्थ विभागश्री बाळासाहेब फकिरा बोरबने वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086811-10-2017
1153अर्थ विभागश्री प्रकाश बन्‍सी कोळेकर शाखा अ‍भियंता जिल्‍हा परिषद लघुपाटबंधारेे उपविभाग कर्जत यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086911-10-2017
1154सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ अंंतर्गत लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत सण अग्रीम,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑक्‍टोबर २०१७)2017101104083611-10-2017
1155शिक्षण निरंतर विभागशिक्षणाधिकारी (निरंतर ) यांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबत2017101120000611-10-2017
1156सामान्य प्रशासन विभागमा ना अध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017101104083711-10-2017
1157महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस यांना दिवाळी सणा निमित्त् सुटटी देणे बाबत 2017101108011211-10-2017
1158सामान्य प्रशासन विभागमा ना अध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन दिलेले आदेश रदद करणेबाबत.2017101104083811-10-2017
1159सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101104083911-10-2017
1160सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागत्रिंबकपूर ते लाख शिवरस्ता कारणे तालुका राहुरी 2017101113049911-10-2017
1161सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागत्रिंबकपूर ते टाकळिमियाँ शिवरस्ता कारणे तालुका राहुरी 2017101113050011-10-2017
1162सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग परिषद प्रा शाळा सवंत्सर निरगुडेवस्ती आवारातील उच्च दाब वीज स्तलांतरित करणे तालुका कोपरगाव 2017101113050111-10-2017
1163सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी येथील स्व. कमलाकर म्हसे वस्ती ते बबन गंगाराम म्हसे वस्तीकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017101113050611-10-2017
1164सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी गाडीवान बाबा रस्ता ते मछिंद्र देवराम हिवाळे रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101113050711-10-2017
1165सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी येथील भाऊसाहेब विश्वनाथ म्हसे ते मनोज औटी घराकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101113050811-10-2017
1166पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत कोष अंतर्गत वापरत नसलेले नादुरुस्त शौचालये दुरुस्त करून वापरत आणनेबाबत 2017101007035410-10-2017
1167पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे कमी लोणी बु// गावी बाजारतळ,गावठाण, विठ्ठलनगर येथे सुलभ शौचालयासाठी निधी उपलब्ध करून देणे बाबत... 2017101007035510-10-2017
1168सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049110-10-2017
1169सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049210-10-2017
1170आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ ,डॉ.एस.अे.कोकरे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,जेऊर ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017101010035710-10-2017
1171अर्थ विभागकै श्री अशोक हिरालाल नाझरकर मयत शाखा अभियंता जि प ग्रा पा पु उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085809-10-2017
1172अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085909-10-2017
1173अर्थ विभागश्रीमती सरोजिनी प्रमोद जगदाळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086009-10-2017
1174महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती ए टी गांगुर्डे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अकोले यांची प्रसूती रजा मंजूरी .....2017100908011109-10-2017
1175ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.2017100914036109-10-2017
1176अर्थ विभागश्री अकीम गुलाब बागवान उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मातापूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086109-10-2017
1177अर्थ विभागश्री पाडुरंग नामदेव घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नगर ताण्‍ नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086209-10-2017
1178अर्थ विभागश्रीमती जिजाबाई मुरलीधर पवार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोपरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086309-10-2017
1179अर्थ विभागश्रीमती संगिता सिताराम सगणे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सोंगाळवाडी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086409-10-2017
1180आरोग्‍य विभागश्रीमती राणी पोपट लोंढे, पद आरोग्‍य सेवक महिला प्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर यांचे स्‍वत:चे ह्रदय शस्‍त्रक्रिया उपचारासाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017100910035409-10-2017
1181आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक ३2017100910035509-10-2017
1182आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम, सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक ३2017100910035609-10-2017
1183सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913048909-10-2017
1184सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913049009-10-2017
1185सामान्य प्रशासन विभागश्री.पंकज शिवाजीराव शेळके पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017100904083409-10-2017
1186आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (१८ महिने)अस्‍थायी नेमणूक देणेबाबत.2017100710035107-10-2017
1187सामान्य प्रशासन विभागश्री.कलोडे के.आर. पदनाम गट विकास अधिकारी पं.स.कोपरगांव यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2017100704082507-10-2017
1188शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071807-10-2017
1189शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071907-10-2017
1190सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्‍हा परिषद मध्‍ये वकील महोदयांची न्‍यायालयीन विषयक सल्‍ला देणे व न्‍यायालयीन कामकाज पाहणेसाठी नियुक्‍ती करणे बाबत 2017100704082607-10-2017
1191आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2017100710035207-10-2017
1192आरोग्‍य विभागश्री.अशोक तुळीशराम दाते आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत/गैरवर्तणुकीबाबत शिक्ष अंतिम करणेबाबत.2017100710035307-10-2017
1193पशुसंवर्धन विभागगट विमा योजना नमुना क्रमांक 11 डॉ. अशोक राधाजी राजपुरे,पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ यांचे अंतिम गटविमा आदेश2017100711015207-10-2017
1194सामान्य प्रशासन विभागश्री होळकर संतोष विजय परिचर प्रा आ केंद्र कोळगाव ता श्रीगोंदा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017100704082707-10-2017
1195सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कापरे सविता विठठल कनिष्‍ठ सहायक एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्‍प वडाळा-२ ता नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017100704082807-10-2017
1196सामान्य प्रशासन विभागश्री.उगले जे.डी.पदनाम गट विकास अधिकारी, पं.स.राहाता यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2017100704082907-10-2017
1197अर्थ विभागश्री शेख शब्‍बीर अहमद व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना जवळे कडलग पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085306-10-2017
1198अर्थ विभागश्री सत्‍यवार पांडुरंग मोरे व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरजगाव पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085406-10-2017
1199अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातगाव ता.शेवगाव जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085506-10-2017
1200अर्थ विभागश्री रामफळे अाण्‍णा कचरु वि.अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085606-10-2017
1201अर्थ विभागश्री उल्‍हास शरद मुंगी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) कृषि वि भाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085706-10-2017
1202सामान्य प्रशासन विभागश्री मराठे के बी सहा गविअ पं स संगमनेर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017100604082206-10-2017
1203सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पं.स.श्रीगेांदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2017100604082306-10-2017
1204सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.सय्यद ए.एम. पदनाम सहा गट विकास अधिकारी पं.स.नगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2017100604082406-10-2017
1205सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जे. जी. सावंत, उपअभियंता जी प सा बा उपविभाग, पाथर्डी ता पाथर्डी हे प्ररावर्तित रजेवर गेलेले असल्यानें उपअभियंता पदाच्या अतिरिक्त कार्यभार बाबत 2017100512044305-10-2017
1206अर्थ विभागश्री सुभाष भागुजी ढोकळे उपाध्‍यापक जि.प. शाळा खडकवाडी ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084304-10-2017
1207अर्थ विभागश्री इंदू सिताराम कदम मुख्‍याध्‍याप‍क जि.प.शाळा सुपा ता.पारनेर यांना निवृ्त्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटुंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084404-10-2017
1208अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय सुर्यभान पवार ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084504-10-2017
1209अर्थ विभागश्री बबन शंकर भालके उपाध्‍यापक जि.प.शाळा उचाळेवस्‍ती ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084604-10-2017
1210अर्थ विभागश्री भाउसाहेेब शिवराम कातोरे परिचर प्रा.आ.केंद्र धांदरफळ पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084704-10-2017
1211अर्थ विभागश्रीम शैला मिलिंद वाळुंजकर ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र माळवाडगांव ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017100405084804-10-2017
1212अर्थ विभागश्री शेख इब्राहिम अब्‍दुल अजीज मुख्‍याध्‍यापक ता.जामखेड पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084904-10-2017
1213सामान्य प्रशासन विभागश्री सिताराम गंगाधर खर्जुले वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नेवासा यांचे वेदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017100404081804-10-2017
1214अर्थ विभागश्री लक्ष्‍मण सदाशिव बेलेकर सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085004-10-2017
1215अर्थ विभागश्रीमती मंगल चंद्रकांत गिरमे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085104-10-2017
1216सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सप्‍टेंबर २०१७ पेडईन ऑक्‍टोंबर २०१७)2017100404081904-10-2017
1217सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १६ ते बिताका तळपेवाडी ते बाभुळवंडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की . मी . २/५०० ते ५/०० ता .अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048704-10-2017
1218सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउडदावणे शिंगणवाडी रस्ता ते कांदळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण व २ मोरी बांधणे कि मी ०/०० ते ०/६०० ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048804-10-2017
1219सामान्य प्रशासन विभागकै बी डी चेडे,परिचर,ग्रापापु उपविभाग पारनेर,यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेला दुस-या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017100404082004-10-2017
1220अर्थ विभागकै.श्री दिलीपकुमार दौलत साळवे आरोग्‍य कर्मचारी पु.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगावने ता.शेवगाव यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम एलिझाबेथ दिलीप साळवे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू नि सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017100405085204-10-2017
1221ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.हरेगांव ता.श्रीरामपूर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017100406073204-10-2017
1222शिक्षण प्राथमिक विभागसशिअ अंतर्गत करार कर्मचाऱ्यांच्या नवनियुक्तीबाबत 2017100416073304-10-2017
1223शिक्षण प्राथमिक विभागसशिअ अंतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत 2017100416073504-10-2017
1224शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्या बाबत 2017100416073604-10-2017
1225शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्या बाबत 2017100416074104-10-2017
1226सामान्य प्रशासन विभागश्री राजु बशीर पठाण क.सहा,जि.प.सा. बां.उपविभाग श्रीगोंदा,यांना वयाची 45 वर्षे पुर्ण झालेने सेवाप्रवेशोतर परिक्षेतुन सुट देणेबाबत.2017100304081503-10-2017
1227ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073003-10-2017
1228सामान्य प्रशासन विभागश्री पाडळे सुरेश सोनाजी परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना निघोज ता पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017100304081603-10-2017
1229महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एम एस चव्हाण पर्यवेक्षीका यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प अकोले या पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत ..... 2017100308011003-10-2017
1230समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (पारनेर, पाथर्डी, श्रीरामपूर, श्रीगोंदा, राहुरी, कोपरगाव, कर्जत, संगमनेर, जामखेड, नगर, नेवासा व शेवगाव)2017100317005303-10-2017
1231ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073103-10-2017
1232सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दत्तनगर १ ता श्रीरामपूर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017092913050429-09-2017
1233सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दत्तनगर २ ता श्रीरामपूर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017092913050529-09-2017
1234शिक्षण प्राथमिक विभागशाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी रक्कम प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, DIECPD, संगमनेर यांना वर्ग करणे बाबत.2017092916070529-09-2017
1235शिक्षण प्राथमिक विभागश्री गुलाब गफुर सय्यद, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा पदाचा प्रभारी कार्यभार श्री. निळकंठ बोरुडे विस्तार अधिकारी (शिक्षण),यांचेकडे सोपविणे बाबत.2017092816070228-09-2017
1236जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) व लिपिक टंकलेखक (महिला शाखा) यांचा करार कालावधी समाप्त झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017092803007628-09-2017
1237जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) या पदावर 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत.2017092803007728-09-2017
1238जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणालिपिक टंकलेखक (महिला शाखा) या पदावर 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत.2017092803007828-09-2017
1239अर्थ विभागश्री गभाले महादु भाउ सेवानिवृत्‍त उपाध्‍यापक पंचायत समिती अकोले (शिक्षण वि भाग )यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705083927-09-2017
1240अर्थ विभागश्री वाकचौरे भरत विश्‍वनाथ सेवानिवृत्‍त वि.अ.(शि) पंचायत समिती अकोले (शिक्षण विभाग) यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705084027-09-2017
1241अर्थ विभागश्रीमती सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र टाकळीमियॉं ता.राहुरी जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092705084127-09-2017
1242जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री तुपे डी. एन., विस्तार अधिकारी (स. सं व क्ष बां ), जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांच्या अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017092703007527-09-2017
1243ग्रामपंचायत विभागजिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कर्माचा-यांना किमान वेतनापोटी आवश्यक १०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के अनुदान वाटप सन २०१७-१८2017092706072927-09-2017
1244ग्रामपंचायत विभागचौदावा वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2017092606072526-09-2017
1245सामान्य प्रशासन विभागश्री बी डी भवार,सेवानिलंबित कन‍ि सहा,यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017092604080926-09-2017
1246सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री शेख अजमतुल्ला सुलतान कनिष्ट अभियंता जी प सा बा दक्षिण विभाग अहमदनगर यांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणे बाबत 2017092612043826-09-2017
1247सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र शासनाच्या महा ई-ऑफिस या संगणकीय प्रणालीच्या एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2017092604081026-09-2017
1248सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड या पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत2017092504080425-09-2017
1249अर्थ विभागश्री कुंडलीक श्रीपती औटी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत..2017092505083125-09-2017
1250अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर वि भाग जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083225-09-2017
1251अर्थ विभागश्री पोपट गोपाळा बोरुडे उपाध्‍यापक जि.प.शाळा काळुनगर ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083325-09-2017
1252अर्थ विभागश्री भाउसाहेब बाबुराव आरेकर व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरी ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083425-09-2017
1253अर्थ विभागश्रीम उषा वसंत ठुबे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद शाळा देवी भोयरे ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017092505083525-09-2017
1254अर्थ विभागश्री शांताराम श्रीपती चांगण व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना राशिन ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083625-09-2017
1255अर्थ विभागश्र‍ीमती नसीमबानो शेख याकुब मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहाता यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083725-09-2017
1256अर्थ विभागश्री अशोक केरुजी बोरुडे विस्‍तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती श्रीरामपुर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092505083825-09-2017
1257सामान्य प्रशासन विभागम जि प जि से शिस्त व अपील नियम 1964 चे 13नुसार अपीलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत.2017092504080625-09-2017
1258आरोग्‍य विभाग कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२वर्षाची ि‍नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत.2017092510035025-09-2017
1259शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा अनुदान 2017-18 वितरीत करणेबाबत 2017092516069725-09-2017
1260शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये देखभाल दुरुस्ती अनुदानाच्या विनियोगाबाबत 2017092516069825-09-2017
1261शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी नेमणेबाबत2017092516069925-09-2017
1262शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी सादरकर्ता अधिकारी नेमणेबाबत2017092516070025-09-2017
1263सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्न:स्थापीत करणेबाबत.2017092504080825-09-2017
1264सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कर्हे गाव अंतर्गत कर्हे ते खंडोबा मंदिर रस्ता ता.. संगमनेर मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. संगमनेर 2017092513048325-09-2017
1265सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठोकळ सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंग विषयक अंतिम शिक्षा करणे 2017092204080022-09-2017
1266सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017092204080122-09-2017
1267पशुसंवर्धन विभागडॉ.प्रकाश चांगदेव आहेर पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द श्रे.1 कोतुळ ता.अकोले जि.अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत..2017092211014422-09-2017
1268अर्थ विभागश्री कुडंलिक श्रीपती औटी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक लेखा पंचायत समिती शेवगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082722-09-2017
1269अर्थ विभागश्री बाजीराव साहेबराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082822-09-2017
1270अर्थ विभागश्री विनायक विष्‍णू शहाणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082922-09-2017
1271सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग 4 यापदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती पदोन्नती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017092204080222-09-2017
1272सामान्य प्रशासन विभागश्री यादव परिक्षीत उपुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सामान्‍य जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017092204080322-09-2017
1273अर्थ विभागश्री रामदास देवराम घोडके उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राघोहिवरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205083022-09-2017
1274शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आपसी बदलीने नव्याने हजर झालेल्या फिरते विशेष शिक्षक यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017092216069322-09-2017
1275शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एकतर्फी विनंती बदलीने नव्याने हजर झालेल्या फिरते विशेष शिक्षक यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017092216069422-09-2017
1276शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्ग कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक यांचे बदलीबाबत 2017092216069522-09-2017
1277ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत देवगांव ता.नेवासा मालकीची गावठाणमधील सहाण जागा जयहरी प्रतिष्ठाण यांना व्यायामशाळा बांधणेसाठी देणेबाबत.2017092006072120-09-2017
1278सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेल्या पहिल्या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017092004079920-09-2017
1279आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.सरोज नंदकुमार भांगरे ,एमबीबीएस (बंधपत्रित)यांना प्रा.आ.केंद्र,खिरविरे,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2017092010034920-09-2017
1280ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करण्याबाबतचे निर्णया विरुध्द अपील 2017092006072420-09-2017
1281ग्रामपंचायत विभागअनुसूचित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतनिहाय पेसा ग्रामसभांचे ससंगीकरण (Mobilization) या उपक्रमाकरिता प्राप्त निधी तालुकास्तरावर वितरण करणेबाबत (निधी वितरण आदेश क्रमांक २०१७/३)2017091906071819-09-2017
1282ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत पेसा प्रक्षिक्षण व क्षमता बांधणी - पेसा ग्रामपंचायत सदस्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य , पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव ता. बार्शी, जिल्हा - सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत (निधी वितरण आदेश क्रमांक २०१७/०२)2017091906072019-09-2017
1283सामान्य प्रशासन विभागश्री भोसले शिवाजी बाबुराव कनिष्‍ठ सहायक जि.प.सा.बा.उपविभाग राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091904079319-09-2017
1284आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र नेवासा बु ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034319-09-2017
1285आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र नेवासा बु ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034419-09-2017
1286आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्‍वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034519-09-2017
1287आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्‍वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034619-09-2017
1288आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ता. संगमनेर यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034719-09-2017
1289आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ता. संगमनेर यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034819-09-2017
1290अर्थ विभागश्री अशोक बबन भगत सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082319-09-2017
1291अर्थ विभागश्रीमती शैला मिलिंद वाळुंजकर ऐ‍च्छिक सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र माळ वडगांव ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082419-09-2017
1292महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हास्तरीय महिला तक्रार निवारण समिती पुर्नगठीत करणे बाबत 2017091908010919-09-2017
1293अर्थ विभागश्री दादाभाऊ बाबजी तांबे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कळमकरवस्‍ती ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082519-09-2017
1294अर्थ विभागश्रीमती अलका सहादु भगत उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राहिंजवाडी ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082619-09-2017
1295सामान्य प्रशासन विभागखातेप्रमुखांना नविन शासकिय वाहनाचे वाटप करणेबाबत 2017091904079619-09-2017
1296सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकांची बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017091904079719-09-2017
1297अर्थ विभागश्रीमती मुक्‍ता परशुराम कांबळे आरोग्‍य सेविका महिला प्रा.आ.‍केंद्र देवठाण यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान व अंश‍राशीकरण मूल्‍य मंजुरीबाबत.2017091805082218-09-2017
1298आरोग्‍य विभागअधवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम.छाया विश्‍वास घोडके.2017091810034218-09-2017
1299अर्थ विभागश्री पुंजाहारी राणुजी बनसोडे सेवा निवृत्‍त सहा पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081116-09-2017
1300अर्थ विभागश्रीमती सुंनदा यादवराव भांगे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो वडाळा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081216-09-2017
1301अर्थ विभागश्री शब्‍बीर अहमद शेख सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081316-09-2017
1302अर्थ विभागश्री माणिक बाजीराव कचरे सेवा निवृत्‍त केंद्रप्रमुख पंचायत समिती शेवगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081416-09-2017
1303अर्थ विभागश्रीमती मिना पांडूरंग देशपांडे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो वडाळा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081516-09-2017
1304आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल गंगाधर ओहोळ सेवा निलंबित आरोग्य सहायक महिला यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017091610034116-09-2017
1305अर्थ विभागश्री अशोक देवराम गुडघे आरोग्‍य सहायक प्रा.आ.के्ंद्र दहिगाव बोलका ता.कोपरगाव यांचे सेवानिवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091605081616-09-2017
1306ग्रामपंचायत विभागराजपत्रानुसार नावात बदल करणेबाबत अंत्रे रेखा नामदेव, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी 2017091606071416-09-2017
1307ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. डी. टी. सोनवणे ग्रा.वि. अ. पंचायत समिती नेवासा व इतर 2017091606071516-09-2017
1308अर्थ विभागश्रीमती भारती परशराम मगर उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मुर्शतपूर ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081716-09-2017
1309अर्थ विभागश्री रोहीदास लक्ष्‍मण जाधव उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा भगूर ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081816-09-2017
1310अर्थ विभागश्रीमती जयश्री पंढरीनाथ मोटे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसलेवाडी ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081916-09-2017
1311अर्थ विभागश्री बबन विठठल गायकवाड मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कांबी ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605082016-09-2017
1312अर्थ विभागश्री रघूनाथ बबन झावरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा करंदी ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605082116-09-2017
1313जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. काळोखे सुखदेव देवराम, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सनियंत्रण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017091503007415-09-2017
1314सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१७-१८ करिता एल-२ अंंतर्गत लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयके, व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३१) अंतर्गत प्रवासभत्‍ते व सादील देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सप्‍टेंबर २०१७)2017091504078415-09-2017
1315ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणे2017091514035215-09-2017
1316ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणेबाबत2017091514035315-09-2017
1317सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक या पदावर १२ वर्षाची नियमित सेवा झााल्‍याने सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजनेंतर्गत वरच्‍या पदाची वेतनसंरचना मंजुर करणेबाबत पहिला लाभ 2017091504078515-09-2017
1318सामान्य प्रशासन विभागश्री बडाख भाऊसाहेब भारत कनिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पु उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091504078615-09-2017
1319सामान्य प्रशासन विभागश्री माळी अरुण नामदेव वरिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पू उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017091504078715-09-2017
1320सामान्य प्रशासन विभागश्री श्रीराम पांडुरंग चव्‍हाण कक्ष अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091504078815-09-2017
1321अर्थ विभागश्रीमती तारा सॅम्‍युअल मानमोटे एल.एच.व्‍ही.प्रा.आ.केंद्र शेवगाव ता.शेवगाव यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505080715-09-2017
1322अर्थ विभागश्रीमती कौशल्‍या पुंजाजी लाडके एल.एच.व्‍ही.प्रा.आ.‍केंद्र दहिगावने ता.शेवगाव यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505080815-09-2017
1323अर्थ विभागकै.श्री शंकर सुखदेव वाघुंडे उपाध्‍यापक जि.प. प्रा.शाळा पारदरा ता.पारनेर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीमती मंगल शंकर वाघुंडे यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू.-नि-सेवा उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505081015-09-2017
1324सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा लेखा वर्ग 3 या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती पदोन्‍नती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबतण्‍2017091504078915-09-2017
1325सामान्य प्रशासन विभागमिशन अंत्योतदयअंतर्गत ग्राम समृद्धी स्वृच्छता पंधरवाडा जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्ती बाबत.2017091504079015-09-2017
1326आरोग्‍य विभागप्रा. आ.केंद्र,शेंडी,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी,या पदाचा आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कमकाजाचा कार्यभार पहाणे बाबत...2017091510034015-09-2017
1327अर्थ विभागश्रीमती रणभोर ज्‍योती सुरेश वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचा एैच्छिक सेवानिवृत्‍ती मंजूर करणे.2017091405080614-09-2017
1328ग्रामपंचायत विभागश्री.ताराचंद एकनाथ साळवे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कौडगाव व देवराई, ता.पाथर्डी, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017091406070814-09-2017
1329ग्रामपंचायत विभागश्री.डी. व्ही. काळे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-मुकिंदपूर, ता.नेवासा, यांना ग्रामविकास अधिकारी पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2017091406070914-09-2017
1330शिक्षण प्राथमिक विभागसुभाष भाऊ पवार, प्राथमिक शिक्षक गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017091316067913-09-2017
1331आरोग्‍य विभागश्रीम.बंड सुनिता श्रीपाद से.नि.आरोग्‍य पर्यवेक्षिका गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन देणेबाबत.2017091310033913-09-2017
1332अर्थ विभागश्री फारूक रज्‍जाक हवालदार मुख्‍य औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.अरणगाव ता.जामखेड यांचे सेवा निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-सेवा उपदान मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091305079913-09-2017
1333अर्थ विभागश्री रामदास पंढरीनाथ कांबळे परिचर पंचायत समिती नगर जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017091305080013-09-2017
1334सामान्य प्रशासन विभागकै श्री विजय विनायक देशमुख मयत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांच्‍या वारसपत्‍नी श्रीम उषा विजय देशमुख यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017091304078313-09-2017
1335अर्थ विभागश्री साहेबराव बाबुराव फुंदे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राणेगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080213-09-2017
1336अर्थ विभागश्री राकेश काशिनाथ पाटील उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मायगांव देवी ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080313-09-2017
1337अर्थ विभागकै श्री विठठल गणपत घाणे उपा जि प प्राथ शाळा डामसेवाडी ता अकोले यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080413-09-2017
1338पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033613-09-2017
1339पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033713-09-2017
1340अर्थ विभागश्री सखारात दगडू कोरडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बारागांव नांदूर ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080513-09-2017
1341पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033813-09-2017
1342पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033913-09-2017
1343पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034013-09-2017
1344पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034113-09-2017
1345पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034213-09-2017
1346पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034313-09-2017
1347पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034413-09-2017
1348पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034513-09-2017
1349पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034613-09-2017
1350पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034713-09-2017
1351पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034813-09-2017
1352शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम. प्रतिभा नामदेव सानप, उपाध्यापक, जि.प.प्रा. शाळा शिरेगाव ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017091316068413-09-2017
1353आरोग्‍य विभागश्री. बाळु नाना भिंगारदिवे, सफाई कामगार यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017091210033712-09-2017
1354सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एम दिघे,व सहा.पं.स.संगमनेर यांचा निलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2017091204077812-09-2017
1355सामान्य प्रशासन विभागश्री अमोल सोपान उजागरे,परिचर,प्राआके म्हाळादेवी ता अकोले यांचा परिचर गट ड या पदाचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत.2017091204078012-09-2017
1356शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.वाकचौरे विलास विश्वनाथ मुख्या. पेमगिरी, ता.संगमनेर यांचे निलंबन कालावधी नियमित करणेबाबत2017091216067712-09-2017
1357ग्रामपंचायत विभागसुधारीत आकृती बंधानुसार विस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) पदे मंजुर करण्या बाबत.2017091206071012-09-2017
1358ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.राजूर ता.अकोले व इतर ०३ ग्रा.पं)2017091206071112-09-2017
1359लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2017091215006112-09-2017
1360ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ भविष्यातील वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल अशारितीने बंद करणेबाबत. श्री.भाऊसाहेब बाळकृष्ण घारे. सक्तीने सेवानिवृत्त तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत चिंचोली गुरव, ता.संगमनेर 2017091106070311-09-2017
1361सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एस पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2017091104077311-09-2017
1362सामान्य प्रशासन विभागश्री देवचके ए एन कार्या. अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091104077411-09-2017
1363सामान्य प्रशासन विभागश्री लहांगे जी के कक्ष अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091104077511-09-2017
1364अर्थ विभागश्री बर्डे उत्‍तम सुखदेव सेवानिवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक ता.नेवासा पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091105079511-09-2017
1365आरोग्‍य विभागश्रीम.मंजुषा माधव निसळ परिचारीका प्रसाविका यांची ऐच्‍छीक स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती मंजुर करणेबाबत.2017091110033511-09-2017
1366अर्थ विभागश्रीम उषा रामचंद्र चव्‍हाण्‍ा मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती जामखेड यांना सेवानिवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091105079611-09-2017
1367सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने विभागाीय चौकशी करणे कामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 2017091104077611-09-2017
1368सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने विभागाीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 2017091104077711-09-2017
1369अर्थ विभागश्री.आर.जे.म्‍हस्‍के सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती नगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनःस्‍थापित करणे.2017091105079811-09-2017
1370ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.ज्योती माणिक विधाटे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-विवाद, ता.नगर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017091106070411-09-2017
1371कृषि विभागअपारंपारिक ऊर्जा विकास योजना जिल्‍हा परिषदेच्‍या बांधकाम विभागा मार्फत राबविणे बाबत.2017091109004211-09-2017
1372सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा लि वर्ग 3 या पदावर पदोन्नती देणेकामी अंतिम पदोन्न्ती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017090804077208-09-2017
1373ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. सतिष अंबादास कदम मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांचे वारस पत्नी श्रीमती जोती सतिश कदम यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2017090706069607-09-2017
1374ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. सीताराम काशिनाथ लोहकरे मयत ग्रामसेवक प.स.संगमनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती लता सीताराम लोहकरे यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2017090706069707-09-2017
1375अर्थ विभागश्रीम प्रमिला हरिचंद नकवाल सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चास ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व उपदान मंजुरीबाबत.2017090705079307-09-2017
1376अर्थ विभागश्रीम महानंदा नानासाहेब कचरे एन. एम. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहेकरी ता.नगर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090705079407-09-2017
1377सामान्य प्रशासन विभागश्री देवचके ए एन कार्या.अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017090704077007-09-2017
1378यांत्रिकी उपविभागहातपंप दुरुस्ती देखभाली करीत कंत्राट पद्धतीवर हातपंप दुरुस्ती पथकावर वाहन चालक घेणे साठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत2017090721001107-09-2017