जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. घोलप सागर बबन व इतर 102018111316036413-11-2018
2शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्रीम. शेंडे गीतेश्वरी सोमाजी व इतर 112018111316036513-11-2018
3शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. विधाते शदर लक्ष्मण व इतर 62018111316036613-11-2018
4शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत 2018111316036713-11-2018
5आरोग्‍य विभागश्रीमती लता अलिराम बर्डे आरोग्‍य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने सामावून घेऊन पदस्‍थापना देणे बाबत.2018110510038105-11-2018
6आरोग्‍य विभागश्रीम.हेमा राजू शिंदे यांना वारसा हक्‍काने सफाईकामगार श्रेणीी-१गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038205-11-2018
7आरोग्‍य विभागश्रीम.सुनिता धिरज छजलानी यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेेेेणी-१ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038305-11-2018
8आरोग्‍य विभागश्री.प्रशांत मनोहर बनसोडे यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेणी-१गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038405-11-2018
9आरोग्‍य विभागश्री.संतोष बाळू भिंगारदिवे यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेणी-१ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत‍.2018110510038505-11-2018
10आरोग्‍य विभागश्री.शिवाजी धोंडिराम आंतरकरआरोग्‍य सेवक (पु) प्रा.आ.केंद्र शेंडी ता.अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिका-याची नियुक्‍ती करणेबाबत.2018110510038605-11-2018
11ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री पी जी पळसे, विस्तार अधिकारी (आय.आर.डी.पी) पंचायत समिती नेवासा)2018110506052205-11-2018
12ग्रामपंचायत विभागरोजगार हमी योजना कामात भ्रष्टाचार संपूर्ण पाथर्डी तालुका व एकनाथवाडी ग्रामपंचायत येथे दोषी दिसून आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करणेबाबत. 2018110506052305-11-2018
13आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे2018110510038705-11-2018
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027205-11-2018
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027305-11-2018
16सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018110512047505-11-2018
17आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-याची विनंती बदली- २०१८2018110310037903-11-2018
18आरोग्‍य विभागदिनांक 01/11/2018 पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक 72 साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2018110310038003-11-2018
19शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. डुकरे रविंद्र भास्कर त व इतर 372018110316036003-11-2018
20सामान्य प्रशासन विभागश्री.ओमप्रकाश विक्रम दहिफळे ,सेवानिलंबित,वरिष्ठ सहाय्यक ,सा.बां.दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी बंद करणेबाबत2018110304041703-11-2018
21सामान्य प्रशासन विभागश्री.ओमप्रकाश विक्रम दहिफळे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,(सेवानिलंबित),सा.बां.दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सेवेत पुनः स्थापीत करणेबाबत.2018110304041803-11-2018
22शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत श्री भालेकर प्रल्‍हाद मंजाबा पदवीधर प्रा शि2018110316036203-11-2018
23लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती ४४०२ ल पा बिगर आदिवासी जलयुक्त शिवार सोनाळवाडी - जाधववस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018110315048103-11-2018
24समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018110217002502-11-2018
25ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शिंगवेतुकाई ता नेवासा या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018110214026002-11-2018
26सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026602-11-2018
27सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026702-11-2018
28सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026802-11-2018
29ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.जांभळी ता पाथर्डी या योजनेस अनुदान वितरण 2018110214026102-11-2018
30सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती पारनेर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत 2018110204041602-11-2018
31सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018110212047202-11-2018
32शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्रीम. परबत मृण्मयी शिवराम व इतर 132018110216036102-11-2018
33लघु पाटबंधारे विभागलघुपाटबंधारे विभागाचे अधिनस्त विविध लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे ई-निविदाचे कामाकरिता अतिरिक्त कर्मचाऱ्याची तात्पुरत्या सेवा उपयोगात आणणेबाबत 2018110215048002-11-2018
34सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018110212047302-11-2018
35सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परीक्षण व दुरुस्ती गट अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे . १) रा.मा ५९ ते मोहटा देवी मंदिर रस्ता (इ जि मा १९३) सा . क्र ०/० ते १/५०० २) रा.मा ५९ ते मोहटा देवी मंदिर रस्ता (इ जि मा १९३) सा . क्र १/५०० ते ३/००2018110212047402-11-2018
36आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची सुधारित अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत.2018110110037201-11-2018
37आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची सुधारित अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत.2018110110037301-11-2018
38सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना-आदिवासी उपयोजना जि. प. लेखाशिर्ष टी.एस.पी. २२२५ ई १९६ योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये मधील कामांचा प्रशासकीय मान्यता देणे. 2018103113026531-10-2018
39आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.व्‍ही.एन.पारगांवकर वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत.2018103110036931-10-2018
40आरोग्‍य विभागश्री.गणेश रामदास बैरागी आरोग्य सेवक (पुरूष) यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत/ गैरवर्तणुकीबाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018103110037031-10-2018
41महिला बालकल्‍याण विभाग सन २०१८ या वर्षामधिल अंगणवाडी सेविका/मिनी सेविका/मदतनीस यांना दिवाळीची सुटटया अनुज्ञेय करणेबाबत...2018103108006431-10-2018
42आरोग्‍य विभागश्री.शिवाजी धोंडीराम आंतरकर, आरोग्य सेवक (पु) प्रा.आ.केंद्र शेंडी ता.अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिका-याची नियुक्त करणे बाबत.2018103110037131-10-2018
43आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित ए.एन.एम.मानधन,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक व रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत..2018103110037431-10-2018
44आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित ए.एन.एम.मानधन,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक व रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत...2018103110037531-10-2018
45आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक,रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वतन अनुदान वाटप करणेबाबत..2018103110037631-10-2018
46आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018103110037731-10-2018
47आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-याची विनंती बदली-२०१८2018103010036530-10-2018
48आरोग्‍य विभागश्री.वाकचौरे वाय.बी.आरोग्य् सहाय्य्क पुरुष प्रा.आ.केद्र सुगाव, ता.अकोले, जि.अहमदनगर यांची विनंतीने बदली करणे बाबत.2018103010036630-10-2018
49आरोग्‍य विभागआरोग्य् सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य् क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 20182018103010036730-10-2018
50शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. जाधव दिपक पांडुरंग त व इतर 322018103016034930-10-2018
51लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२ ल पा बिगर आदिवासी चिंचपूर इजदे ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018103015047630-10-2018
52लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२ ल पा बिगर आदिवासी झोटिंग बाबा, रांजणगाव मशीद ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018103015047730-10-2018
53अर्थ विभागश्री शेख एम.एफ.तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांचे पुनरिक्षण अर्जावरील मा. राज्यमंत्री ( ग्रामविकास ) यांचे आदेशानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018103005048730-10-2018
54शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड प्राथमिक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018103016035030-10-2018
55शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड प्राथमिक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018103016035130-10-2018
56शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती विद्या पांडुरंग भागवत, केंद्रप्रमुख केंद्रशाळा वळण, ता.राहुरी यांचे जि.प.सेवेती निलंबन कालावधी बाबत2018103016035230-10-2018
57लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. खोलीकरण ४४०२ ल पा बिगर आदिवासी जलयुक्त शिवार ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018103015047830-10-2018
58अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातून कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्थापना देणे.2018103005050230-10-2018
59अर्थ विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्था‍पना देणे2018103005050330-10-2018
60सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044130-10-2018
61सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044230-10-2018
62सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044330-10-2018
63सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044430-10-2018
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044530-10-2018
65सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044630-10-2018
66सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044730-10-2018
67सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044830-10-2018
68सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044930-10-2018
69सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045030-10-2018
70सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045130-10-2018
71सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045230-10-2018
72सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045330-10-2018
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045430-10-2018
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045530-10-2018
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045630-10-2018
76सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045730-10-2018
77सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045830-10-2018
78सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045930-10-2018
79सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046030-10-2018
80सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046130-10-2018
81सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046230-10-2018
82सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046330-10-2018
83सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046430-10-2018
84सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046530-10-2018
85सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046630-10-2018
86सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046730-10-2018
87सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046830-10-2018
88सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046930-10-2018
89सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047030-10-2018
90सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047130-10-2018
91आरोग्‍य विभागश्रीमती शिला सोपान राहींज, आरोग्य सेवक महिला उपकेंद्र कोकणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव ता. कर्जत यांचा राजीनामा मंजुरी बाबत.2018102910036229-10-2018
92आरोग्‍य विभागश्री. विशाल बन्सी राठोड, आरोग्य् सेवक पु. उपकेंद्र गुंजाळवाडी प्राथमिक आरोग्य् केंद्र निमोण तालुका संगमनेर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त् करणे बाबत.2018102910036329-10-2018
93सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018102912042529-10-2018
94सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८ मधील ३०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल ,कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018102912042629-10-2018
95सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) जि. इमारती देखभाल दुरुस्ती,अंतर्गत प्रशासकीय इमारत देखभाल,दुरुस्ती करणेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018102912042729-10-2018
96सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवा निवृत्ती बाबत. श्री संजय बाळकृष्ण अमोणे कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले 2018102904041229-10-2018
97शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. इंगळे राजाभाऊ भागवत व इतर 282018102916034729-10-2018
98सामान्य प्रशासन विभागउपजिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वये (म.ग्रा.रो.ह.यो. कक्ष) जि.प.अ.नगर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत.2018102904041329-10-2018
99सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेत येणारे सर्व विभागाचे टपाल घेणेकामी कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018102904041529-10-2018
100शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अन्सार कासमभाई,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा. तोरकडवाडी, ता.कर्जत, जिल्हा -अहमदनगर यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018102916034829-10-2018
101ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मेहकरी ता नगर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018102914025729-10-2018
102ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050329-10-2018
103ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050429-10-2018
104ग्रामपंचायत विभागश्री.एम. आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050529-10-2018
105ग्रामपंचायत विभागश्री.एम. आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018102906050629-10-2018
106ग्रामपंचायत विभागश्री.आर.एम.आबूज, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050829-10-2018
107ग्रामपंचायत विभागश्री.आर.एम.आबूज, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050929-10-2018
108ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051029-10-2018
109ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहाता, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051129-10-2018
110ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.कडूस, ग्रामसेवक, तत्कालीन ग्रामपंचायत-किन्ही-बहिरोबावाडी, ता.पारनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018102906051229-10-2018
111ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.कडूस, ग्रामसेवक, तत्कालीन ग्रामपंचायत-किन्ही-बहिरोबावाडी, ता.पारनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051329-10-2018
112ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.राजेंद्र रामदास जाधव, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खडांबे खु., खडांबे बु., ता.राहुरी व ग्रामपंचायत-वरवंडी, ता.संगमनेर)2018102906051429-10-2018
113ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.प्रशांत सुखदेव अहिरे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चांभुर्डी , ता.श्रीगोंदा)2018102906051529-10-2018
114सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. सिद्धेश्वर दत्त मंदिर देवस्थान ट्रस्ट हळगाव ता. जामखेड येथे भक्तनिवास शौचालय व पाण्याची टाकी बांधणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043629-10-2018
115सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागेश्वर मंदिर देवस्थान शिंदे ता. कर्जत येथे परिसर सुशोभीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043729-10-2018
116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोरमल हंगेवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043829-10-2018
117सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडाळी येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043929-10-2018
118पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवा निवÞत्ती बाबत श्री.धावड बबन दिनकर स.प.वि.अ.पंचायत समिती संगमनेर 2018102611006226-10-2018
119आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.यु.आर.लोंढे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र टाकळीभान,ता.श्रीरामपूर,जि.अ.नगर2018102610036426-10-2018
120ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मेंढवण ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018102614025626-10-2018
121ग्रामपंचायत विभागमा.अपर आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक , यांचेकडील अपील क्र. ३८/२०१७ चे निर्णयाची अंमलबजावणीबाबत. (श्री.व्ही.बी.सोनवणे, तत्कालीन सेवानिलंबित ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-निपाणी वडगाव, ता. श्रीरामपूर)2018102606051626-10-2018
122ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन बडतर्फ ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य, ता.पाथर्डी , यांचे गैरवर्तनाबाबत फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2018102606051726-10-2018
123ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन बडतर्फ ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य, ता.पाथर्डी , यांचे गैरवर्तनाबाबत फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2018102606051826-10-2018
124सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्ती वेतन,सन अग्रीम ,अर्जित रजा रोखीकरण /वैदयकिय देयके ,सादिल अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे आक्टोबर २०१८ पेड ईन नोव्हेंबर २०१८)2018102504040925-10-2018
125शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे भिकाजीशंकर, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नेमबाई मळा, ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत2018102516034625-10-2018
126लघु पाटबंधारे विभागश्री. बहिरू शंकर शेटे, शाखा अभियंता जि. प. ल. पा. उपविभाग श्रीगोंदा यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत 2018102515047525-10-2018
127सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगाव ने ता. शेवगाव येथे पथदिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102512043025-10-2018
128सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सावळीविहीर,नगरमनमाड रस्ता.ते सोनेवाडी रस्ता ता. राहता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग ४८ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता.2018102413026124-10-2018
129आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018102410035824-10-2018
130आरोग्‍य विभागश्रीमती हिवाळे संगिता दिनकर,आरोग्‍य सेवक (महिला), प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातगाव ता.शेवगाव यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2018102410035924-10-2018
131आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र वारी,ता.कोपरगांव येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018102410036024-10-2018
132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी.2018102412042324-10-2018
133सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी. 2018102413026324-10-2018
134सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018102404041024-10-2018
135सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018102404041124-10-2018
136ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी)2018102406051924-10-2018
137ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.आव्हाणे खु, ता.शेवगांव व इतर १० कामे)2018102406052024-10-2018
138सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.वाकडी ता. नेवासा ते धनगरवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/८०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे. ता. नेवासा 2018102413026924-10-2018
139सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचातीच्या हद्दीमध्ये ग्रा.पं.मि .क्र. १३५९ मध्ये सामाजिक केंद्र बांधणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018102312047623-10-2018
140सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018102304040523-10-2018
141सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018102304040623-10-2018
142सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. शिरसगाव ते शिंदेवस्ती लंघेवस्ती ते जुना वरखेड रस्ता ,ग्रामीण मार्ग १६९ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2018102313025923-10-2018
143ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049622-10-2018
144ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049722-10-2018
145ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049822-10-2018
146ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ मधील प्राप्त अनुदान वरील व्याजाची रक्कम विकास कामावर खर्च करणेस मान्यता देने बाबत 2018102206049922-10-2018
147लघु पाटबंधारे विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील लघु पाटबंधारे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी.2018102215047422-10-2018
148शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपळवाडी,ता.कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018102216034422-10-2018
149शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. पिंपळवाडी,ता.कर्जत, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018102216034522-10-2018
150आरोग्‍य विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2018102210036122-10-2018
151सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि प अर्थ व बांधकाम समिती सभापती यांचेसाठी लालटाकी परिसर अहमदनगर येथे नवीन निवासस्थान बांधणे या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018102212043422-10-2018
152आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.पी.एस.केदार वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र उस्‍थळदुमाला,ता.नेवासा,जि.अ.नगर2018102210035722-10-2018
153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018102213025722-10-2018
154सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018102213025822-10-2018
155ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कोल्हार, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018102206049522-10-2018
156ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी 2018102214024922-10-2018
157सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2018102212041622-10-2018
158सामान्य प्रशासन विभागश्री. जी.व्ही.पुराणे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक ,यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी हलगर्जीपणा केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. 2018102204040722-10-2018
159सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ (श्रीगोंदा विधान सभा मतदार संघ ) चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018102212041722-10-2018
160शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018102216034222-10-2018
161ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदली - श्रीम.नाईक विद्या अनिल, ग्रामसेवक यांना आंतरज़िल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत.2018102006050020-10-2018
162ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदली - श्री.नागरगोजे शशिकांत सिताराम, ग्रामसेवक यांना आंतरज़िल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018102006050120-10-2018
163सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये जि प अर्थ व बांधकाम समिती सभापती यांचेसाठी लालटाकी परिसर अहमदनगर येथे नवीन निवासस्थान बांधणे या कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.. 2018102012043320-10-2018
164सामान्य प्रशासन विभागयशदा पुणे येथे गट विकास अधिकारी यांचेसाठी दि.22/10/2018 ते दि.23/10/2018 याकालावधीत एकात्‍मिक पाणलोट व्‍यवस्‍थापन कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018102004040320-10-2018
165सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देणेबाबत. 2018102004040420-10-2018
166समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018102017002420-10-2018
167सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गोटेवस्ती शिरसगाव बोडखा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101912042919-10-2018
168आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदस्‍थापनेत अंशतःबदल झाल्‍याने पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणे बाबत..डॉ.एल.पी.राऊत वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र कांंन्‍हुरपठार, ता.पारनेर.2018101910035519-10-2018
169आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदस्‍थापनेत अंशतःबदल झाल्‍याने पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणे बाबत..डॉ.डी.एम.जुन्‍नरकर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र देेेेवठाण, ता.अकोले.2018101910035619-10-2018
170सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.अति.मु.का.अ. यांचे दालनात विनियर फिनिशिंगसह वॉल पॅनलिंग करणे या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018101912041319-10-2018
171सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्म्रचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20182018101704040117-10-2018
172सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा माने, सहा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांची प्रसूती रजा मंजुर करणे बाबत.2018101704040217-10-2018
173सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१७-१८ मध्ये ५०५४,मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018101712041017-10-2018
174सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१७-१८ मध्ये ३०५४,मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018101712041117-10-2018
175सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि प सेस निधी (२०१८-१९) जि प इमारत देखभाल दुरुस्ती,अंतर्गत अति.मु.का.अ. यांचे दालनात वॉल पॅनेलिंग करणेच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे.. 2018101712041217-10-2018
176शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती सुनिता बाबासाहेब खिलारी, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. वडाचीवाडी,ता.नगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018101716034117-10-2018
177सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर च्या लालटाकी येथील ए टाईप निवासस्थान क्र . २ व ४ दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018101612041416-10-2018
178पशुसंवर्धन विभागसेवा निलंबन कालावधि बाबत श्री.प्रकाश हिमतराव नेरकर सेवा निवÞत्त पशुधन पर्यवेक्षक 2018101511006115-10-2018
179सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा 165 अगस्ती कारखाना घोरपडवाडी धामणगाव आवारी तळेवाडी ते अंबड लिंबाचीवाडी रस्ता कि मी १/०० ते २/२०० इजिमा २७७ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले. 2018101513026215-10-2018
180सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे संजीवनीगड देवस्थान सोनेवाडी ता. नगर येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101512042815-10-2018
181सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राशीन मुली येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101512044015-10-2018
182सामान्य प्रशासन विभागश्री नामदेव श्रीपती साळे वरिष्ट सहा पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे परिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018101504039715-10-2018
183सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018101504039915-10-2018
184ग्रामपंचायत विभागश्री.सचिन बाळकृष्ण काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी, (सध्या पंचायत समिती शेवगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018101506048815-10-2018
185ग्रामपंचायत विभागश्री.सचिन बाळकृष्ण काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी, (सध्या पंचायत समिती शेवगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018101506048915-10-2018
186लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत साठवण तलाव कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018101515047315-10-2018
187शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.तरन्नुम बशीरखान खान, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. राहाता(उर्दु), ता.राहाता, जिल्हा- अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018101516033515-10-2018
188शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती तरन्नुम बशीरखान खान, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. राहाता (उर्दु), ता. राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018101516033615-10-2018
189शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सोमनाथ किसन वाजे प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. इंदिरानगर, ता.अकोले यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील सेवा निलंबन कालावधीबाबत2018101516033715-10-2018
190शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुरेश सोमाजी तडके, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018101516033815-10-2018
191शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शिरीष दगडु विटेकर, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.घुलेवाडी,ता.संगमनेर, निलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत2018101516033915-10-2018
192शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भोईटे आजिनाथ रामचंद्र , जि.प.प्रा.शा. पिपंरखेड, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचे निर्णयाबाबत2018101516034015-10-2018
193सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मजले चिंचोली ता.जि.अहमदनगर येथे ग्रामपंचायत मालमत्ता क्र. १ मध्ये स्वच्छतागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101212042412-10-2018
194सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख राज्य मार्ग ५ ते ब -हाणपूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३२३ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2018101213025612-10-2018
195आरोग्‍य विभागनावात बदल करणे बाबत. श्रीमती कांता आनंदा सोनवणे, आरोग्य सेवक महिला2018101210035412-10-2018
196ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत बाभुळगाव खालसा ता कर्जत येथील ग्रामपंचायतींचे सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असलेबाबत 2018101206048412-10-2018
197सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्माचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. श्री एस टी माने (सेवानिलंबित )कनिष्ट सहाय्यक एबाविसे योजना श्रीगोंदा 2018101204039612-10-2018
198सामान्य प्रशासन विभागश्री शशांक शशिकांत शहा कनिष्ठ सहाय्यक जि प ग्रा पा पु उपविभाग नगर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018101204039812-10-2018
199ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचा-यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018101206048712-10-2018
200सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018101212040612-10-2018
201ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.धनाजी निवृत्ति फरताडे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-शहापूर-केकटी, ता.नगर)2018101206049012-10-2018
202ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.कापरेवाडी, ता.कर्जत व इतर १२ कामे)2018101206049312-10-2018
203सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिनखडी ता. पाथर्डी येथे लक्षमी माता मंदिर ते गर्जेवस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018101112040311-10-2018
204आरोग्‍य विभागनावात बदल करणे बाबत. श्रीमती दिवे पुष्पा आनंदा, आरोग्य सेवक महिला2018101110035311-10-2018
205सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.उंदीरगाव ते नारायणगिरी महाराज आश्रम रस्ता ग्रामीण मार्ग ५० साखळी क्रमांक ०/२०० ते ४/०० डांबरी डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे.ता.श्रीरामपूर 2018101113025511-10-2018
206सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज तिनखडी तापाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018101112040411-10-2018
207सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे ढवळपुरी ता. पारनेर येथे जुनी ग्रामपंचायत इमारतेच्या जागेत व्यापार संकुलन बांधणे 2018101112040511-10-2018
208ग्रामपंचायत विभागजिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी यांना किमान वेतनापोटी आवश्यक १०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के अनुदान वाटप सन २०१७-१८ 2018101106048011-10-2018
209ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048111-10-2018
210ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048211-10-2018
211ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१८-१९ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048311-10-2018
212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी चेडे चांदगाव ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018101115047211-10-2018
213सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तांदळी दुमाला ते हराळवस्ती रस्ता मुरुमीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101112040911-10-2018
214आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018100910035209-10-2018
215सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे .मोजे गोरेगाव ता. पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४७२ मध्ये चावडी बांधकाम करणे . 2018100912040209-10-2018
216लघु पाटबंधारे विभागश्री.बी.एस.भोसले,शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद (ग्रा.पा.पु.) उपविभाग जामखेड यांची सेवा जिल्‍हा परिषद (ल.पा.) उपविभाग कर्जत येथे कार्यालयीन कामकाजासाठी उपयोगात आणणेबाबत.2018100915047109-10-2018
217सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज सुरोडी ता.श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018100812040108-10-2018
218आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र बेलापूर,ता.श्रीरामपूर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018100610035006-10-2018
219लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती ५९५१ जि. प. सेस लोणी खु. - आहेर वस्ती ता. राहाता जि. अहमदनगर2018100615046806-10-2018
220आरोग्‍य विभागप्रा.आ.पथक घाटघर,ता.अकोले येथील वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018100610035106-10-2018
221ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कुकाणा, ता.नेवासा व इतर ०३ कामे)2018100606048506-10-2018
222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीने सामावून घेणबाबत श्रीमती वनिता सुभाष दहिफळे स्थापत्य अभ्‍ाीयत्रिकी सहाय्यक जिल्हा परिषद सोलापूर2018100313024803-10-2018
223आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.महेश विष्‍णू कवडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018100310034803-10-2018
224आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.दुर्गा सयाजी बेरड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018100310034903-10-2018
225सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा सन २०१७ संदर्भात निकाल प्रसिध्द करणेबाबत..2018100304039203-10-2018
226सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्तीवेतन ,अर्जित रजा रोखीकरण /वैदकिय देयके प्रतिपूर्ती -अग्रीम /कार्यालयीन सादिल अनुदान करणे बाबत (माहे सप्टेंबर २०१८ पेड ईन आक्टोबर २०१८ )2018100304039303-10-2018
227सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे माजले चिंचोली ता.नगर येथे ग्रा.प. चे मालकीचे पुढील मिळकत क्रमांक निहाय नमुद इमारतीवर सोलर सिस्टीम बसविणे (१)मि.क्र. १ मधील जि .प.प्रा.शाळा (३)खोल्या (२)मी.क्र.१०१अ मधील सभामंडप (३)मि.क्र.३७० मधील सभामंडप (४)मि.क्र. ३७१ मधील अंगणवाडी (५)मि.क्र.३७२ मधील व्यायामशाळा (६)मि.क्र. ३७३अ मधील ग्रा.प. कार्यलय या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018100112041801-10-2018
228सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज आंनदवाडी ता. श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्र ०१ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018100112039401-10-2018
229सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कणसेवाडी (ग्रामपंचायत चिखलठाण /कणसेवाडी) ता. श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्र १२२ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018100112039501-10-2018
230सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024201-10-2018
231सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024301-10-2018
232सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024401-10-2018
233सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024501-10-2018
234सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ-२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018100113024601-10-2018
235सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ-२ सन २०१७-१८ मूळ मंजूर कामांत बदल केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018100113024701-10-2018
236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एरंडगाव भागवत येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018100112039801-10-2018
237शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अकबर हमीदभाई, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा, मुर्शतपुर, ता.कोपरगांव, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018100116033101-10-2018
238महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती अलका पाटिलबा दिघे पर्यवेक्षिका यांचेकडे बालविकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, प्रकल्प कार्यालय राहाता या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत …….2018100108006301-10-2018
239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा. त. दुरुस्ती ४४०२-२७८१ ई. जि. यो. जलयुक्त शिवार भोसे - चखालेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018100115046901-10-2018
240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. खोलीकरण ४४०२-२७८१ ई. जि. यो. जलयुक्त शिवार निम्बोडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018100115047001-10-2018
241ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शिराढोण ता नगर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114023901-10-2018
242ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मिरपुर ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024001-10-2018
243ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.कासारे ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024101-10-2018
244ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.निवडुंगे ता पाथर्डी या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024201-10-2018
245ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन 2017/18 चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत करणे बाबत...2018100114024301-10-2018
246सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपेमगिरी ते ब्राम्हणदरा रस्ता कि मी ०/५०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा १९० ता. संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018092913026429-09-2018
247सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख जिल्हा मार्ग २४ ते केळेवाडी ता. संगमनेर ते जिल्हा हद्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १८० साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० डांबरी पृष्ठ भागाचे दुरुस्ती करणे. संगमनेर 2018092913024029-09-2018
248सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018092904038529-09-2018
249सामान्य प्रशासन विभागकै श्री बी टी हराळ,परिचर,पं स शेवगांव,यांचे मा उच्च न्यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद मधील रिट याचीका क्रं.12499/2015 चे निकालानुसार सेवानिवृती आदेश पारीत करणे.2018092904038629-09-2018
250पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवा निवÞत्ती बाबत श्री.अभय बाबुराव क्षीरसागर स.प.वि.अ.पंचायत समिती नगर 2018092911005929-09-2018
251सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते सर्वसाधारण दुरुस्ती गट-अ (18-19) अंतर्गत बदल केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018092912039329-09-2018
252सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ५ ते मक्तपुर म्हसले ता. नेवासा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.नेवासा 2018092913024129-09-2018
253सामान्य प्रशासन विभागश्री.बी.व्ही.काळे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. सा. बा . (दक्षिण ) यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेच्या आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत. 2018092904038829-09-2018
254आरोग्‍य विभागआराेेेग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदली २०१८2018092810034728-09-2018
255सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९(श्रीगोंदा विधान सभा मतदार संघ)चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812038528-09-2018
256सामान्य प्रशासन विभागपंचायती राज समिती दौरा दिनांक ०४/१०/२०१८ ते दिनांक ०६/१०/२०१८ संदर्भात संपर्क अधिकारी /समन्वय अधिकारी व सहाय्यक यांची नियुक्त्ती केल्याबाबतचे सुधारित आदेश 2018092804038328-09-2018
257सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य)चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812039128-09-2018
258सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812039228-09-2018
259सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोणी व्यंकनाथ ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्टाफ कॉर्टर दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018092812039628-09-2018
260सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगाव ,नान्नज ,जवळा ,खर्डा ता.जामखेड येथे १२. ५ मीटर एलईडी हायमास्ट दिवे बसविणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018092812040028-09-2018
261सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथिल चर्मकार वस्ती ते पंडित जवाहरलाल नेहेरु विदयालय मुख्ये रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2018092712038127-09-2018
262सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज बेलवंडी ता.कर्जत ते पवारवस्ती पांदन रस्ता करणे. 2018092712038227-09-2018
263सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार र स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज महोज देवढे ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक क्र २/१ मध्ये सभामंड्प बांधणे.2018092712038327-09-2018
264सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ७ चांदेकासारे रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० जोडरस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे दुरुस्त करणे. ता. कोपरगाव 2018092713023927-09-2018
265ग्रामपंचायत विभागश्रीम.रोकडे तिलोत्तमा नारायण, ग्रामविकास अधिकारी, पं.स.पारनेर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत 2018092706045327-09-2018
266सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अंतरवली खु . शे. येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038627-09-2018
267सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दहिगावने येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038727-09-2018
268सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रावतळे येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038827-09-2018
269सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आघी नं . १ येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038927-09-2018
270सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कापरेवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712039027-09-2018
271शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आप्पा लक्ष्मण बेरड, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. वाळुंज, ता.नगर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018092716032927-09-2018
272सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगावने ता. शेवगाव येथे परिसर सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712039727-09-2018
273ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शेरणखेल ता अकोले या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018092614024426-09-2018
274शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्‍या जिल्‍हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्‍ये पदस्‍थापना न मिळालेल्‍या शिक्षकांना देण्‍यात आलेल्‍या पदस्‍थापनेमध्‍ये अंशत: बदलाबाबत2018092616032026-09-2018
275शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्‍या जिल्‍हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्‍ये पदस्‍थापना न मिळालेल्‍या शिक्षकांना देण्‍यात आलेल्‍या पदस्‍थापनेमध्‍ये अंशत: बदलाबाबत2018092616032126-09-2018
276शिक्षण प्राथमिक विभागश्री थोरात रविंद्र रंगनाथ केंद्र प्रमुख वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१८2018092616032226-09-2018
277शिक्षण प्राथमिक विभागश्री पवार संभाजी रामचंद्र केंद्रप्रमुख वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका2018092616032326-09-2018
278सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वांबोरी ता. राहुरी सोनई तालुका हद्द रस्ता साखळी क्रमांक २/०० ते ३/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामीण मार्ग क्रमांक १७९ ता. राहुरी 2018092613023126-09-2018
279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार र स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कारेगाव ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक गट क्र २८७ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018092612036326-09-2018
280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगूसवाडे ता. पाथर्डी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे . 2018092612036426-09-2018
281सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मंजूर सुरेगाव कोळगावथडी कुंभारी घाटी चांदेकसारे पोहेगाव सावळीविहीर ता. राहता वारी मढी राज्य मार्ग ७ रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १ साखळी क्रमांक ३५/५०० ते ४०/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता. राहता 2018092613023426-09-2018
282आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र मिरजगांव/ राशीन,ता.कर्जत येथील दैनंदीन ओपीडी कामकाजासह आहरण व संवितरणाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018092610034526-09-2018
283आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्रमांक 11581/2016 मधील आदेश दिनांक 13/08/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत. आरोग्य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्ती बाबत.2018092610034626-09-2018
284ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.पिंपळगांव माळवी ता.नगर व इतर ०३ कामे)2018092606041726-09-2018
285सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ४ ते ब्राह्मणगाव टाकळी कोपरगाव ते कोपरगाव रस्ता कोकमठाण,सडे,शिंगवे,पिंपळवाडी एकरूखे वाकडी रस्ता साखळी क्रमांक १८/०० ते २५/२०० इतर जिल्हा मार्ग ५ डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता 2018092513023025-09-2018
286आरोग्‍य विभागश्रीमती बोकंद छाया वसंत, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र देविभोयरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र निघोज ता. पारनेर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत. 2018092510033925-09-2018
287आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्रमांक 5018/2018 चा निकाल दिनांक 29/08/2018 ची अंमलबजावणी करणे बाबत. श्रीमती शोभा धोंडीराम भोकरे, आरोग्य सेवक महिला यांची प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदली बाबत.2018092510034025-09-2018
288आरोग्‍य विभागश्री.मुकेश आश्रू वाघमारे, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केद्र निघोज,ता.पारनेर ,जिल्‍हा अहमदनगर यांचे स्‍वतःचे कर्करोग शस्‍त्रक्रिया करणेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत..2018092510034225-09-2018
289ग्रामपंचायत विभागश्री.बडे जयसिंग रुस्तुम, ग्रामसेवक, पं.स.पाथर्डी यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत. 2018092406042024-09-2018
290ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्री.गणगे के.व्ही. 2018092406045424-09-2018
291ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्रीम.खरात एम.जी. 2018092406045524-09-2018
292ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्री.पाखरे जी.एस. 2018092406045624-09-2018
293लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२-५८५९ ल पा बिगर आदिवासी नांदूर शिकारी ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018092415046724-09-2018
294ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.काष्टी, ता.श्रीगोंदा)2018092406041324-09-2018
295लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी भोसे टेमकर वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046124-09-2018
296लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी भामाठाण ता श्रीरामपूर जि. अहमदनगर2018092415046224-09-2018
297लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी कडगाव काकडेवास्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046324-09-2018
298लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी राघोहीवरे ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046424-09-2018
299आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. अक्षय अशोक दिवटे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र निमगावखैरी,ता.श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018092410033724-09-2018
300सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. साकुर ता. संगमनेर दरेवाडी ते जोंधळेवाडी रस्ता ग्रामीण मार्ग ७४ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. . 2018092413022924-09-2018
301लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी रांजणगाव मशिद - पठारे वस्ती ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018092415046524-09-2018
302सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आघी येथे १ शाळा खोल्या बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092412038024-09-2018
303सामान्य प्रशासन विभागश्री गोविंद प्रकाश बोठे परिचर पंचायत समिती नगर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे परिपूर्ती रक्कम मंजूर करणे बाबत 2018092404038024-09-2018
304आरोग्‍य विभागहृदयविकार, किडणी,कर्करोग या दुुुुर्धर आजाराने पिडीत रूग्‍णांंना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत..2018092410034424-09-2018
305सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश मवेशी ता. अकोले अंतर्गत कोंढारवाडीमध्ये कोंढारगल्ली ते श्रीमती काळबाई वाळू कोंडार यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. ता. अकोले. 2018092213020822-09-2018
306सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश अंबिका नगर ता. अकोले येथे सभामंडप बांधकाम करणे. ता. अकोले. 2018092213020922-09-2018
307सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.. 2018092112041921-09-2018
308सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.. 2018092112042021-09-2018
309सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.. 2018092112042121-09-2018
310सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.. 2018092112042221-09-2018
311सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण ) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष- ३०५४ (४५)(०२) अंतर्गत मंजूर रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे. 2018092113024921-09-2018
312सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण ) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष- ३०५४ (४५)(०२) अंतर्गत मंजूर रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे. 2018092113025021-09-2018
313सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018092113025121-09-2018
314सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामाना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018092113025221-09-2018
315सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बचत निधी मधील रस्त्यांच्या कामाना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018092113025421-09-2018
316ग्रामपंचायत विभागश्री. बाळू मनोहर दावभट ग्रामसेवक प.स. शेवगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018092006041220-09-2018
317सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदा वा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे -मोजे मुंगी ता शेवगाव येथिल मारुती मंदिर ते प्रदीप काटे घर पर्यंत पेव्हिग ब्लाक बसविणे . 2018092012036020-09-2018
318सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदा वा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मोजे मुंगी ता शेवगाव येथिल प्राथमिक शाळेच्या आवारात पेव्हिग ब्लाक बसविणे . 2018092012036120-09-2018
319सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज बोधेगाव ता.शेवगाव येथील स्म्शान भूमी विकास करणे2018092012036220-09-2018
320सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक वर्ग 3 यांना कक्ष अधिकारी वर्ग 3 या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018092004037920-09-2018
321आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अंकिता विलासराव कदम एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018091910033519-09-2018
322सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिसगाव ता. पाथर्डी येथिल नवीन बेथलहेम वस्ती पोहोच रस्ता करणे 2018091912035519-09-2018
323सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आडगांव ता. पाथर्डी येथिल येडके ,बर्फे कांबळेवस्ती येथील पोहोच रस्ता डाबरीकरणं करणे . 2018091912035619-09-2018
324सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिसगाव ता. पाथर्डी येथिल दलितवस्ती येथे पोहोच रस्ता करणे 2018091912035719-09-2018
325सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिसगाव ता. पाथर्डी येथिल इंदिरानगर येथे पोहोच रस्ता करणे 2018091912035819-09-2018
326सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज पारेवाडी ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत मिळकत नंबर १५६ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे .2018091912035919-09-2018
327सामान्य प्रशासन विभागपंचायत राज समिती दौरा दिनांक ०४/०१०/२०१८ ते दिनांक ०६/१०/२०१८ संदर्भात संपर्क अधिकारी /समन्वय अधिकारी व सहाय्यक यांची नियुक्त्ती केल्याबाबत... 2018091804037318-09-2018
328सामान्य प्रशासन विभागपंचायत राज समिती दौरा दिनांक ०४/०१०/२०१८ ते दिनांक ०६/१०/२०१८ संदर्भात पंचायती राज समिती दौरा नियोजन व कामकाज कक्ष.. 2018091804037418-09-2018
329सामान्य प्रशासन विभागपंचायत राज समिती दौरा दिनांक ०४/०१०/२०१८ ते दिनांक ०६/१०/२०१८ संदर्भात. 2018091804037518-09-2018
330सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अहमदनगर यांचे दालनाची दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018091812034818-09-2018
331सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) या संवर्गातील कर्मचा -यांच्या जिल्हा परिषद मुख्यालयांतर्गत समुपदेशनाने स्थानांतरण करणेबाबत. 2018091804037718-09-2018
332सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक (लिपिक ) या संवर्गातील कर्मचा -यांच्या जिल्हा परिषद मुख्यालयांतर्गत समुपदेशनाने स्थानांतरण करणेबाबत. 2018091804037818-09-2018
333लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण संग्राम मुरलीधर सोनावणे शेतजवळ हिंगणगाव ता नगर जि. अहमदनगर2018091815044318-09-2018
334लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण चेमटे मळा हिंगणगाव ता नगर जि. अहमदनगर2018091815044418-09-2018
335लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण दरंदले वस्ती हिंगणगाव ता नगर जि. अहमदनगर2018091815044518-09-2018
336लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण हिंगणगाव हमिद्पूर स्मशानभूमी ता नगर जि. अहमदनगर2018091815044618-09-2018
337लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं खोलीकरण हिंगणगाव गुलाब चिमाजी सोनावणे शेताजवळ ता नगर जि. अहमदनगर2018091815044718-09-2018
338लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं हन्डाळवाडी ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018091815044818-09-2018
339लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं खोलीकरण निमगाव खैरी वाघाई देवी ता श्रीरामपूर जि. अहमदनगर2018091815044918-09-2018
340लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प खोलीकरण श्री सुरेंद्र भास्कर सोनावणे जमिनीजवळ ता नगर जि. अहमदनगर2018091815045918-09-2018
341लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश ज. शि. यो. सा. ब. दुरुस्ती पळसुंदे गावठाण ता अकोले जि. अहमदनगर2018091815046018-09-2018
342शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, (DIECPD) संगमनेर यांना अग्रीम वर्ग करणे बाबत. 2018091816032418-09-2018
343शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दिनांक १३/०८/२०१८ ते दिनांक १८/०८/२०१८ या कालावधीत झालेल्या मोजमाप शिबिरामधिल अलिमको साहित्याचे बील अदा करणे बाबत. 2018091816032518-09-2018
344ग्रामपंचायत विभागआंतरज़िल्हा बदलीच्या अंशतः बदल करणेबाबत.- श्री.जगधने आर.के. ग्रामसेवक2018091706044917-09-2018
345ग्रामपंचायत विभागआंतरज़िल्हा बदलीच्या अंशतः बदल करणेबाबत.- श्री.त्रिंबके आर.टी. ग्रामसेवक 2018091706045017-09-2018
346ग्रामपंचायत विभागआंतरज़िल्हा बदलीच्या अंशतः बदल करणेबाबत.- श्री.गुडधे ए.डी. 2018091706045117-09-2018
347आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018091710033417-09-2018
348सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. वाकडी ता.राहता. गणेशनगर रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता. 2018091713020517-09-2018
349सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.रुई,कान्हेगाव ता. राहता रस्ता ०/०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग ४२ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता. 2018091713020617-09-2018
350सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कर्जुलेहर्या ता.पारनेर येथील हरेश्वर मंदिर परिसरा मध्ये ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४७२ मध्ये (पेव्हिग ब्लाक ) सुशोभीकरण करणे.2018091712035217-09-2018
351सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कर्जुलेहर्या ता.पारनेर येथील हरेश्वर मंदिर परिसरा मध्ये ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४७२ मध्ये (पेव्हिग ब्लाक ) सुशोभीकरण करणे.2018091712035317-09-2018
352सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज नायगाव ता.जामखेड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018091712035417-09-2018
353सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091713022817-09-2018
354सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512038415-09-2018
355आरोग्‍य विभागश्रीम.सुनिता श्रीपाद बंड यांचे निलंबन कालावधीबाबत.2018091510033115-09-2018
356आरोग्‍य विभागश्रीम.सुनिता श्रीपाद बंड सेवाि‍ि‍निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षक यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगणक प्रमाण्‍ापत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2018091510033215-09-2018
357सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज बारडगांव सुद्रिक ता. कर्जत येथे दौंड राशीन ते अंबालिका कारखाना रस्ता खडीकरण व डाबरीकरण करणे (०/० ते ०/४०० मी ) 2018091512033415-09-2018
358सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज सोनेवाडी,मदडगाव ता. नगर येथील श्री . संजीवनीगड येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या खुल्या जागेत मिळकत क्रमांक १०२/२ मध्ये सभामंड्प बांधकाम करणे. 2018091512033515-09-2018
359शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्‍याध्‍यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील पदोन्नेतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2018091516031715-09-2018
360आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम-२००९ नुसार दि.०१.०१.२००६ रोजी प्रदान केलेले चुकीच्‍या वेतन निश्चितीमुळे अतिप्रदान झालेली रक्‍कम वसुल करून सुधारीत वेतन वाढीची रक्‍कम रू.१० च्‍या पटीत परिगणना करून व सुधारीत वेतन श्रेणीत व सेवा अंतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजनेचा लाभ व पदव्‍युत्‍तर पदवी अर्हताधारण करीत असल्‍याने सुधारीत वेतन निश्चिती करणेबाबत..डॉ.एस.एम.हिराणी ता.आ.अ.पं.स.शेवगांव,जि.नगर2018091510033315-09-2018
361सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ट सहाय्यक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018091504037015-09-2018
362ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.पिंपळगांव फुणगी ता राहुरी या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत.2018091514023715-09-2018
363ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.मनोली ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत.2018091514023815-09-2018
364सामान्य प्रशासन विभागश्री.गंगाधर बन्सी पाबळे ,कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०१८2018091504037215-09-2018
365लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती कापरेवाडी हत्तीदरा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018091515045015-09-2018
366लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण पारेवाडी ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018091515045115-09-2018
367लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करडवाडी बुधवंत वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018091515045215-09-2018
368लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कापरेवाडी दिवटे वस्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2018091515045315-09-2018
369लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती डोम्बाळवाडी शांतीलाल डोम्बाळ शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर2018091515045415-09-2018
370लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती डोम्बाळवाडी हनुमंत मासाळ शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर2018091515045515-09-2018
371लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कापरेवाडी गोलेवास्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2018091515045615-09-2018
372आरोग्‍य विभागश्रीमती प्राजक्ता रामनाथ पागर, आरोग्य सेवक महिला यांची विशेष बाब म्हणून औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये प्रतिनियुक्ती झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2018091510033615-09-2018
373सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512036515-09-2018
374सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512036615-09-2018
375सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512036715-09-2018
376सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512036815-09-2018
377सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512036915-09-2018
378सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे.. 2018091512037015-09-2018
379सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037115-09-2018
380सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037215-09-2018
381सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037315-09-2018
382सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037415-09-2018
383सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037515-09-2018
384सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037615-09-2018
385सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037715-09-2018
386सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018091512037815-09-2018
387सामान्य प्रशासन विभागअपर आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक यांनी दिलेल्या अपील क्रमांक ५९/१८ च्या निर्णयाबाबत.2018091504038115-09-2018
388आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागु करणेबाबत.2018091410033014-09-2018
389शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत अनुकुलित साहित्य, साधने, उपकरणे यांची देखभाल आणि दुरुस्ती तथा संसाधन कक्ष निर्मितीसाठी निधी वर्ग करणे बाबत.2018091416031614-09-2018
390शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संजय सोन्याबापू आगळे, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शा. म्हसले, ता.नेवासा, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018091416031814-09-2018
391शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना थेरपी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करून देणे बाबत.2018091416032714-09-2018
392सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- (सुधारित अंदाजपत्रक )मौज टाकळी लोणार ता.श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018091212033012-09-2018
393सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे त्रिभुनवाडी . पाथर्डी येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे 2018091212033112-09-2018
394सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे भांबोरा ता.कर्जत येथे दत्त नगर जिल्हा परिषद शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे.2018091212033312-09-2018
395लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दु रांजणगाव मशिद ता पारनेर जि. अहमदनगर2018091215043812-09-2018
396सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. शिवपार्वती मंगल कार्यालय ते साकुरी ता. राहाता रस्ता साखळी क्रमांक १/०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग क्रमांक ५० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता. 2018091213020312-09-2018
397सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मुंगी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018091212034712-09-2018
398सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022012-09-2018
399सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022112-09-2018
400सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022212-09-2018
401सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022412-09-2018
402सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022512-09-2018
403सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022612-09-2018
404सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091213022712-09-2018
405आरोग्‍य विभागआरोग्य सहायक वर्ग 3 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याबाबत सुधारित आश्वाशीत प्रगती योजना लागू करणेबाबत2018091110032911-09-2018
406सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३१ ते पाचमो-या प्रमुख जिल्हा मार्ग २१ ते राहता तालुका हद्द रामपूर रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/५०० ग्रामीण मार्ग ७८ डांबरी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे. ता. राहता 2018091113020011-09-2018
407सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यरंभ आदेश पळसखेड गावठाणातील आदिवासी वस्तीमध्ये रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ता संगमनेर 2018091113020111-09-2018
408सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यरंभ आदेश पिंपळगाव माथा ता संगमनेर अंतर्गत टाकेवाडी मध्ये समाजमंदिर बांधकाम करणे 2018091113020211-09-2018
409सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज आगासखंड ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत क्रमांक . ३७४ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018091112032411-09-2018
410सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज तिनखडी ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मालमत्ता क्रमांक . २१९ मध्ये सभामंड्प बांधणे 2018091112032511-09-2018
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज टाकळी मानूर अंतर्गत गाडेवाडी ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत सभामंड्प बांधणे2018091112032611-09-2018
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज गोळेगाव ता. शेवगाव येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत क्रमांक १ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018091112032711-09-2018
413सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे नेप्ती ता. नगर येथील मारुती मंदिर समोरील दिनेश भुजबळ घर ,मारुती मंदिर उत्तरेकडे रस्ता व मारुती मदीर ते भांगरबाबा मंदिर रस्ते कांक्रीटीकरण करणे .2018091112032811-09-2018
414सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार र स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज ठाकूर पिंपळ्गाव ता. शेवगाव येथे ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक २९५ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018091112032911-09-2018
415लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-२०१९ बिगर अादिवासी अंतर्गत साठा बंधारे कामांस प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.(पा.त.दु.डिग्रस व इतर)2018091115046611-09-2018
416लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जि प सेस सन २०१८-१९ अंतर्गत ल पा योजना दुरुस्‍ती कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत (पा त दु.कोतुळ ता.श्रीगोंदा)2018091115044111-09-2018
417ग्रामपंचायत विभागश्री. व्ही. एन. चराटे, सेवानिलंबित विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती संगमनेर यांचे गैरव्यवहार व गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणेबाबत. 2018091106039211-09-2018
418ग्रामपंचायत विभागश्री. व्ही. एन. चराटे, सेवानिलंबित विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत समिती संगमनेर यांचे गैरव्यवहार व गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणेबाबत.2018091106039311-09-2018
419सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वंजारवाडी येथे १ शाळा खोल्या बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018091112037911-09-2018
420सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.) यांचे विभागात गट विकास अधिकारी (मग्रारोहयो) व सहा. गट विकास अधिकारी यांचेसाठी केबिन तयार करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018091012031910-09-2018
421सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवानिवृतीबाबत.श्री अरुण नाथा अमृत,परिचर,जि.प.सा.बां.उत्तर,अहमदनगर.2018091004036710-09-2018
422सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवानिवृतीबाबत.श्री.सरफराजखान मोहमंद हयातखान पठाण,परिचर,प्राआके आढळगांव ता श्रीगोंदा.2018091004036810-09-2018
423सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१७-१८ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतचा आदेश.. 2018091012032010-09-2018
424ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.मालुंजा बु ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण 2018091014023410-09-2018
425सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे वडगाव सावताळा ता.पारनेर येथील माळवाडी येथे एक खोली शाळा बांधकाम करणे2018091012032110-09-2018
426सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आर्वी ता. श्रीगोंदा येथे पुनर्वसन दलितवस्ती रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 2018091012032210-09-2018
427सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे अनगरे ता. श्रीगोंदा येथील दलितवस्ती रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018091012032310-09-2018
428सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जयराम गणपत सावंत,उपअभियंता जि.प. सा. बा. उपविभाग पाथर्डी,अहमदनगर यांचे अर्जित रजा खाती शिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखीकरणा बाबत 2018091012033210-09-2018
429लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु राळेगणसिद्धी ता पारनेर जि अहमदनगर2018091015043710-09-2018
430लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश २७०२ सन २०१७-२०१८ बिगर अादिवासी अंतर्गत को प बंधारे कामांस प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत (को प बंधारा आठवड-पांढरेवस्‍ती गट नं.१३८ ता.नगर)2018091015044210-09-2018
431सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ३०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021010-09-2018
432सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश. 2018091013021110-09-2018
433सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश. 2018091013021210-09-2018
434सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश. 2018091013021410-09-2018
435सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021510-09-2018
436सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021610-09-2018
437सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021710-09-2018
438सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021810-09-2018
439सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३)मार्ग व पूल यावरील मोठी बांधकामे भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते विकास व अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018091013021910-09-2018
440सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे येळी ता. पाथर्डी येथे ढोले गल्ली ते तुकाराम महाराज मंदिर रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे 2018091012031210-09-2018
441सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे येळी (रेणुका माता मंदिर ) ता. पाथर्डी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे . 2018091012031310-09-2018
442सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे येळी ता. पाथर्डी येथील बडेवस्ती लगत कराडवस्ती येथे हनुमान मंदिर समोर सामाजिक सभागृह बांधणे . 2018091012031410-09-2018
443आरोग्‍य विभागश्रीम.सुनिता श्रीपाद बंड यांचे निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत व शिस्‍तभंग कारवाई करणेेेेबाबत.2018091010032810-09-2018
444लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश मिनी को प बंधारा तिसगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018090915043909-09-2018
445लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु खोलीकरण वाळुुंज शेळकेवस्‍ती ता पाथर्डी जि अहमदनग2018090915043109-09-2018
446लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु खोलीकरण करडवाडी गर्जेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018090915043209-09-2018
447लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु खोलीकरण दुलेचांदगाव क्र ०२ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018090915043309-09-2018
448लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु खोलीकरण करडवाडी जांभुळओढा ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018090915043409-09-2018
449लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दु खोलीकरण दुलेचांदगाव क्र ०३ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018090915043509-09-2018
450सामान्य प्रशासन विभागश्री वीरपाटील आबासाहेब रावसाहेब कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे वैद्यकीय खर्चाचे परिपुर्ती रक्मम मंजूर करणे बाबत 2018090704036607-09-2018
451सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मिरी ता.पाथर्डी येथे पुढील ठिकाणी प्रत्येकी ०१ एलइडी सेमी हायमास्ट बसविणे (अ)घोडेगाव कॉर्नर जुना रास्ता (ब)बसस्टँड जवळ एडीसीसी बँक (क) मेन रोड सोनार गल्ली (ड) पावन गणपती मंदिराजवळ (इ) शनी मंदिराजवळ या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090712031707-09-2018
452सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.उपाध्यक्ष जि. प. अहमदनगर,लालटाकी परिसर यांचे निवासस्थान दुरुस्त करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090712031807-09-2018
453ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.दुरगांव, ता.कर्जत व इतर ०५ कामे)2018090706038407-09-2018
454ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत सन २०१८-१९ (ग्रा.पं.राघोहिवरे, ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018090706038507-09-2018
455आरोग्‍य विभागश्री.आत्माराम भास्कर आंधळे आरोग्य सहाय्यक पु. यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणुकीबाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत2018090710032207-09-2018
456आरोग्‍य विभागश्री रंगनाथ अंबादास बनकर आरोग्य सेवक पु उपकेंद्र गुंजलवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमोंन तालुका संगमनेर यांना अंतर जिल्हा बदलाने कार्यमुक्त करणे बाबत2018090710032307-09-2018
457आरोग्‍य विभागश्री.अविनाश अशोक दुधाट औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.बारागाव नांदुर ता.राहुरी यांंचे राजीनामा मंजुरीबाबत.2018090710032407-09-2018
458आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018090710032507-09-2018
459ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.दवणगांव ता राहुरी या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत.2018090714023007-09-2018
460ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.साकत खु ता नगर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत.2018090714023107-09-2018
461शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विलास नारायण शिंदे, प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. निमगांव थडी, ता.राहाता, यांचे निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत2018090616031106-09-2018
462शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.मच्छिंद्र शंकर साळवे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. कंदमळा,ता.श्रीगोंदा2018090616031206-09-2018
463शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चहादु खंडु बांडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.टाळूची वाडी, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018090616031306-09-2018
464शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चहादु खंडु बांडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.टाळूची वाडी, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018090616031406-09-2018
465सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2018-19 मध्ये मार्ग व पुल(45)(02) अंतर्गत रस्त्यांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 2018090613020406-09-2018
466ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ मधील पेसा उपक्रमांतर्गत ग्रामसभा मोबिलायझर यांचे मानधन अदा करणेकामी निधी पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वितरण करणेबाबत 2018090606037006-09-2018
467ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली श्रीम. सानप भाग्यश्री विठ्ठलराव, ग्रामसेवक यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत 2018090606037106-09-2018
468सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खानापूर येथे २ शाळा खोली दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090612030806-09-2018
469ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.समशेरपूर, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2018090606037206-09-2018
470सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी. डी .काकडे ,सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि .प. सा. बा. उप विभाग - पारनेर यांना जि .प. सेवेत पुनः स्थापित करणे बाबत 2018090612030906-09-2018
471ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.शिरसाठवाडी, ता.पाथर्डी)2018090606037306-09-2018
472सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन,अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे ऑगष्ट २०१८ पेड ईन सप्टेंबर २०१८ ) 2018090604036506-09-2018
473सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. यादव भानुदास दारकुंडे मिस्त्री ग्रेड -२ जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग नगर यांना सुधारित दराने ( सहाव्या वेतन आयोगानुसार ) तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2018090612031506-09-2018
474ग्रामपंचायत विभागश्री.ए.जी.जेजुरकर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-देवठाण, ता.अकोले यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018090506038605-09-2018
475ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.माळी विनोद गिरधर, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- वेळापूर व मायगावदेवी, (अतिरिक्त), ता.कोपरगाव 2018090506038705-09-2018
476ग्रामपंचायत विभागश्री.राजू उमाजी पटेकर, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाबुर्डी, ता.पारनेर, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018090506038805-09-2018
477ग्रामपंचायत विभागश्री.राजू उमाजी पटेकर, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाबुर्डी, ता.पारनेर, यांचे गैरव्यवहार / गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018090506038905-09-2018
478शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्रीम.अकेलाबी अमीरभाई सय्यद, सेवा निलंबन प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. चौधरी वस्ती,ता.राहाता2018090516031505-09-2018
479ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानेश्वर बबनराव अजब, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नागलवाडी, ता.कर्जत, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018090506039005-09-2018
480ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानेश्वर बबनराव अजब, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नागलवाडी, ता.कर्जत, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018090506039105-09-2018
481आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास सादिल,इंधन,वीज देयक,कर इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2018090510032105-09-2018
482ग्रामपंचायत विभागश्री. रामदास विष्णू अकोलकर ग्रामसेवक प.स. श्रीरामपूर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018090506036805-09-2018
483सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज शिरढोण ता. नगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत क्र २५५ मध्ये सांकृतिक भवन बांधणे. 2018090512030305-09-2018
484सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन आधिक्षक यांची सेवा समाजकल्याण विभागात उपलब्ध करून देणेबाबत . 2018090504036305-09-2018
485शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती अर्चना बाबासाहेब ठाणगे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. पाउतकावस्ती,ता.नगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018090516030405-09-2018
486महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एम.आर.नागरे सहा.बा.वि.प्र.अधिकारी यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पआ श्रीगोंदा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत. 2018090508005905-09-2018
487सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्म्रचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20182018090504036405-09-2018
488महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्या प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018090508006005-09-2018
489महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्या प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018090508006105-09-2018
490महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्या प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018090508006205-09-2018
491शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.खेडकर रेणुका रामदास, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. जळगांव, ता.कर्जत, जिल्हा - अहमदनगर यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचे निर्णया बाबत2018090516030605-09-2018
492शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विठ्ठल माधव गंभीेरे, प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती जामखेड यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचे निर्णयाबाबत2018090516030705-09-2018
493शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.प्रमोद रभाजी झावरे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. जुनामळा, पळशी,ता.पारनेर पंचायत समिती पारनेर, जिल्हा अहमदनगर यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018090516030805-09-2018
494शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत, श्रीम. जानका आनंदा देवकर, सेवा निलंबित प्र.मुख्या.,जि.प.प्रा.शा.चौधरी वस्ती,ता.राहाता2018090516030905-09-2018
495ग्रामपंचायत विभागश्री. गोरक्षनाथ पंढरीनाथ शेळके ग्रामविकास अधिकारी प.स. कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018090406036704-09-2018
496सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ते मनाई वस्ती संवत्सर ता. कोपरगाव रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 2018090413017704-09-2018
497सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ब्राह्मणगाव ता. कोपरगाव ते टाकळी दत्तमंदिर रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 2018090413018904-09-2018
498सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिनखडी ता. पाथर्डी येथे समाजमंदिर बांधणें2018090412029104-09-2018
499सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोल्हार ता. पाथर्डी येथे कोल्हार गावठाण ते जावळे वस्ती अंतर्गत रस्ता कांक्रीटीकरण. 2018090412029204-09-2018
500सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे सोनोशी ता. पाथर्डी येथील दत्तात्रय दौंड घर ते सुखदेव दौंड घरा पर्येंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018090412029304-09-2018
501सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज जिरेवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे2018090412029404-09-2018
502सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील वार्ड क्र २ अंतर्गत गटार काम करणे . 2018090412029604-09-2018
503सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील वार्ड क्र ३ खंडोबानगर भाग-२ अंतर्गत गटार काम करणे .2018090412029704-09-2018
504सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील मोहिनीनगर येथे पाटोळे घर ते शेंडी बायपास भूमिगत गटार बांधकाम करणे .2018090412029804-09-2018
505सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील खंडोबानगर भाग-१ अंतर्गत गटार बांधकाम करणे .. 2018090412029904-09-2018
506सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील छत्रपती नगर ते अथर्व कालिनी भूमिगत गटार बांधकाम करणे .2018090412030004-09-2018
507सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील सम्राट नगर आणि मोहिनीनगर येथे भूमिगत गटार बांधकाम करणे .2018090412030104-09-2018
508सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील सम्राटनगर अंतर्गत भूमिगत गटार बांधकाम करणे ..2018090412031004-09-2018
509सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज नांदूर निबांदैत्य ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018090412031104-09-2018
510सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गदेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090412031604-09-2018
511लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जि प सेस सन २०१८-१९ अंतर्गत ल पा योजना दुरुस्‍ती कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत (सा ब खोलीकरण निमगाव-वाघाई देवी ता.श्रीरामपुर)2018090315044003-09-2018
512आरोग्‍य विभागमा. औदयोगीक न्यायालय, अहमदनगर यांचेकडील तक्रार क्रमांक 45/2017 मधील अंतरिम आदेश दिनांक 21/08/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत.2018090310032003-09-2018
513सामान्य प्रशासन विभागश्री.अशोक मारुती शेळके प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड यांचे रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार सोपविणे बाबतण.2018090304035803-09-2018
514सामान्य प्रशासन विभागभारतीय प्रशासन सेवा (2017 ची तुकडी) स्‍वतंत्र पदभार देणे बाबत. (श्री.प्राजित प्रभाकरन नायर परिविक्षाधिन भा.प्र.से.अधिकारी)2018090304035903-09-2018
515सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गांजीवाडी गांजीभोयरे येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090312030403-09-2018
516सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जवळा येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090312030503-09-2018
517सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पारनेर मुली येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018090312030603-09-2018
518सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष 4953 रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामाना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 2018090113017101-09-2018
519आरोग्‍य विभागसेवा निवृत्त कुष्ठरोग तंत्रज्ञ या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणे बाबत.2018090110031801-09-2018
520ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.गरडवाडी, ता.शेवगांव व इतर ०४ कामे)2018090106036401-09-2018
521ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.येळी, ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018090106036501-09-2018
522ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेंतर्गत मंजूर ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.गटेवाडी, ता.पारनेर)2018090106036601-09-2018
523सामान्य प्रशासन विभागश्री शकील दिलावर शेख,परिचर,पशुवैदयकीय दवाखाना शिरपुंजे ता अकोले यांना जिल्हा परिषद सोलापुरकडे आपसी आंतरजिल्हा बदलीने हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2018090104035601-09-2018
524सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ या सवंर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन -२०१८,श्री. रमेश दत्तात्रय निनाळ,2018090104036001-09-2018
525लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश मिनी को प बंधारा पिंपळेगव्‍हाण ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018090115042701-09-2018
526लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं खोलीकरण वाळुज बेळगेवस्‍ती ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018090115042801-09-2018
527लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश मिनी को प बंधारा कामतशिंगवे ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018090115042901-09-2018
528लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती तळेगाव भवानीआई ता संगमनेर जि अहमदनगर2018090115043001-09-2018
529ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.रवींद्र सहादु ताजणे, तत्कालीन ग्रामसेवक कोतुळ, पळसुंदे, अंबितखिंड, ता.अकोले, यांनी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत.2018083106036231-08-2018
530सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हनुमान टाकळी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018083112028931-08-2018
531सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १६ पासून हिवरगाव प्रजिमा २१ ते पिंपळगाव निपाणी वडगावलांडगा रामा ५० ला मिळणारा रस्ता कि मी २/२०० ते ३/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे इजिमा ३० ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083113017631-08-2018
532सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिंदेवस्ती (गणोरे) रस्ता कि मी ०/०० ते १/२०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा ४० ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018083113017931-08-2018
533सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी ते ढवळेवस्ती रस्ता कि मी ०/२०० ते १/२०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे इजिमा ६६ ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018083113018031-08-2018
534सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचिंचपूर ते मळाई मार्गे प्रतापपूर रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा ३० ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083113018331-08-2018
535सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० झोळे मिर्झापुर रस्ता कि मी ०/०० ते १/१०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा १५७ ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018083113018431-08-2018
536सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअस्तगाव ते एकरूखे रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे इजिमा २१८ ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018083113018531-08-2018
537सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे दाढ पशु वैदयकिय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे. ता. राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083113018731-08-2018
538सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे आंबितखिंड पशु वैदयकिय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे. ता. अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083113018831-08-2018
539सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज वडगाव गुप्ता ता. नगर. येथील अंतर्गत रस्ते खडीकरण करणे.2018083012027830-08-2018
540सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे. मौज अकोळनेर ता. नगर येथे गावठाण अंतर्गत रस्ते सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे 2018083012027930-08-2018
541सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज ताजनापूर ता.शेवगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 2018083012028030-08-2018
542सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज मिरजगाव ता. कर्जत . येथे समशानभूमी अंतर्गत पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणें. 2018083012028130-08-2018
543सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज माणिकदौंडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 2018083012028230-08-2018
544सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012033630-08-2018
545सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012033730-08-2018
546सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट-अ अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012033830-08-2018
547सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034030-08-2018
548सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034130-08-2018
549सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034230-08-2018
550सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034330-08-2018
551सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034430-08-2018
552सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034530-08-2018
553सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत बदल करावयाच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश... 2018083012034630-08-2018
554सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इंदिरानगर येथे १ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018083012028830-08-2018
555ग्रामपंचायत विभागसन २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणे बाबत.2018083006036330-08-2018
556सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाथरवाला ते सुलतानपूर रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा ५७ ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083013017330-08-2018
557सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआमलेवाडी बैलसोंडा ते सावरगाव घुले रस्ता कि मी ०/०० ते १/२०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा १३६ ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083013017430-08-2018
558सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावरगाव घुले ते टाळूचीवाडी रस्ता कि मी १/०० ते २/९०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा १३४ ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018083013017530-08-2018
559समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018082917002329-08-2018
560सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचे बदली करणेबाबत.2018082904035029-08-2018
561सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचे बदली करणेबाबत.2018082904035129-08-2018
562सामान्य प्रशासन विभागश्री जी.एस.शेख,वरिष्ठ सहाय्यक,सामान्य प्रशासन विभाग-1,अ,नगर यांचे वैदयकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2018082904035229-08-2018
563ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन 2018-20192018082914021729-08-2018
564शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.डहाळे सचिन हरिभाऊ प्रभारी मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर, ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018082916029729-08-2018
565शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रामदास किसन तांगडकर, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. ऐठेवाडी, ता.संगमनेर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018082916029829-08-2018
566शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मल्हारी आप्पा पारखे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. हनुमान वस्ती, (सावरगांव), ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीबाबत2018082916029929-08-2018
567शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अशोक बापु बनसोडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. लव्हाळवाडी, ता.अकोले, यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील अनाधिकृत गैरहजेरीबाबत2018082916030029-08-2018
568शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शिरीष दगडु विटेकर, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. घुलेवाडी, ता. संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018082916030129-08-2018
569शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.दिगंबर रघुनाथ ठोंबरे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. माळवाडी, निंबळक, ता.नगर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018082916030229-08-2018
570शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शिरीष दगडु विटेकर, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. घुलेवाडी, ता. संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018082916030329-08-2018
571सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इसळक येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082912028729-08-2018
572पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग-3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची नियमिती सेवा झाल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याबाबत दुसरा लाभ मंजुर करणे बाबत. 2018082911005729-08-2018
573सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडुले ते नांदूर शिकारी ग्रामा ५६ रस्ता कि मी ०/५०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018082913017229-08-2018
574सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोकमठाण ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे बाबत कार्यारंभ आदेश2018082913019729-08-2018
575सामान्य प्रशासन विभागश्री. ओ. व्ही.दहिफळे, वरिष्ठ सहाय्यक ,सा. बा . दक्षिण,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत चौकशी सुरु करणे कामी चौकशी अधिका -याची नेमणूक करणेबाबत. 2018082904036129-08-2018
576सामान्य प्रशासन विभागश्री.ओमप्रकाश विक्रम दहिफळे, सेवानिलंबीत वरिष्ठ सहाय्यक ,सा. बा . दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैर वर्तनाबाबत चौकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिका -याची नेमणूक करणेबाबत. 2018082904036229-08-2018
577ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत आंतरजिल्हा बदली - श्री.कदम सतीश तानाजी, ग्रामसेवक यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018082906036929-08-2018
578सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कामात शिंगवे ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत ग्रा. प मिळकत क्र१/२ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018082812027628-08-2018
579सामान्य प्रशासन विभागश्री रोहिदास महादेव पांढरे परिचर सामान्य प्रशासन विभाग -१ जि .प अ .नगर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018082804034928-08-2018
580महिला बालकल्‍याण विभागपंचायत समिती स्थसरावर महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरु करणे बाबत2018082808005428-08-2018
581महिला बालकल्‍याण विभागपंचायत समिती स्थसरावर महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरु करणे बाबत2018082808005528-08-2018
582महिला बालकल्‍याण विभागपंचायत समिती स्थसरावर महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरु करणे बाबत2018082808005628-08-2018
583सामान्य प्रशासन विभागश्री जी.एस.शेख,वरिष्ठ सहाय्यक,सामान्य प्रशासन विभाग-1,अ,नगर यांचे वैदयकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2018082804035328-08-2018
584शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बांबळे मच्छिंद्र सखाराम व इतर दोन अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक यांना प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत.2018082816029228-08-2018
585शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळु महादेव तनपुरे, प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. लटकेवस्ती,ता.जामखेड यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचे निर्णयाबाबत2018082816029428-08-2018
586शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष वामन डमाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. पाटोदा, ता.जामखेड, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018082816029528-08-2018
587शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष वामन डमाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. पाटोदा, ता.जामखेड, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018082816029628-08-2018
588सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बारडगाव दगडी (धुमकाईवस्ती ) येथे २ शाळा खोल्या बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082812028428-08-2018
589सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडाळा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082812028528-08-2018
590सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सांडवे येथे १ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082812028628-08-2018
591महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एन. ए. बागुल से. नि. प्रभारी बाल विकास प्रकल्प‍ अधिकारी ए.बा.वि.से.यो प्रकल्प श्रीरामपुर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणूकी बाबत 2018082808005728-08-2018
592महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती के.पी.वराडे सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कोपरगाव यांचे गैरवर्तणा बाबत कारवाई करणे बाबत 2018082808005828-08-2018
593आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.क्षितीजा अशोक निर्मळ एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र गुहा,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018082710031727-08-2018
594सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या पदावरुन वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता अतिम यादी प्रसिधद करणे बाबत.2018082704034827-08-2018
595सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज चिंचोली कळदात ता.कर्जत येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018082712027127-08-2018
596सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज खडके ता.शेवगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018082712027227-08-2018
597सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे वाळकी ता. नगर येथे रस्ता कांक्रीटीकरण व भूमिगत गटार करणे. 2018082712027327-08-2018
598सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज गदेवाडी ता. शेवगाव येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मालमत्ता क्र ४२९ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018082712027427-08-2018
599सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज शिरापूर ता. पारनेर येथील ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेतग्रा. प मिळकत क्र ७५७ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018082712027527-08-2018
600सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मंजूर बोरावकेनगर ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे2018082713019127-08-2018
601सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भोजडे ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणेबाबत कार्यारंभ आदेश 2018082713019227-08-2018
602सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भोजडे ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे बाबत कार्यारंभ आदेश.2018082713019327-08-2018
603सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे संवत्सर ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे 2018082713019427-08-2018
604सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे ब्राम्हणवाडा ता अकोले येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे बाबत कार्यारंभ आदेश2018082713019527-08-2018
605सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे लाहित खु ता अकोले येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणबाबत कार्यारंभ आदेश. 2018082713019627-08-2018
606आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अमेय भाऊसाहेब गोडगे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र निमोण,ता.संगमनेर रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018082410031624-08-2018
607सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख जिल्हा मार्ग ४ ते ब्राह्मणगाव ते टाकळी ता कोपरगाव ते कोकमठाण रस्ता पिंपळाची वाडी एकरूखे वाकडी क्रमांक ५/०० मध्ये बांधकाम करणे. ता. कोपरगाव 2018082413015924-08-2018
608सामान्य प्रशासन विभागश्री जी.एस.शेख,वरिष्ठ सहाय्यक,सामान्य प्रशासन विभाग-1,अ,नगर यांचे वैदयकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2018082404034724-08-2018
609ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (शांतनंद महाराज मंदिर, रायतळे ता.पारनेर)2018082406035524-08-2018
610सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ अंतर्गत जि.प.इमारती देखभाल दुरुस्ती करणे,या लेखाशीर्षाखाली कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 2018082412025524-08-2018
611सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे लोणी पशु वैदयकिय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे. ता. राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018082413016024-08-2018
612सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे आडगाव पशु वैदयकिय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे. ता. राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018082413016124-08-2018
613सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कोल्हार ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायतीच्या गट क्रं ८९३ मधील मि. क्रं. ५०६/२ मध्ये सभामंडपास संरक्षक भिंत बांधकाम करणे 2018082412026824-08-2018
614सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज शिराढांण ता. नगर येथील नगर सोलापूर हायवे ते जगदंबा माता मंदिर रास्ता कांक्रीटीकारण करणे. 2018082412026924-08-2018
615सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागविदयापीठ ते डिग्रस ग्रामा १०९ रस्ता कि मी ८/०० ते ९/०० रुंदीकरणासह मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018082413017024-08-2018
616सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वांगदरी येथे पशुवैद्यकिय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा ज़ि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082412035124-08-2018
617लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश मिनी को प बंधारा कोपरे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018082415042024-08-2018
618लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं खाेलीकरण वारी चाैंडीनाला ता कोपरगाव जि अहमदनगर2018082415042124-08-2018
619सामान्य प्रशासन विभागश्री.शरद सर्जेराव कोकाटे,परिविक्षाधीन सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना नियमित नेमणूकीच्‍या ठिकाणी रुजू होणेकामी कार्यमुक्त करणे बाबत.2018082304034623-08-2018
620सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिरवेकोर्डा ता. पारनेर येथे उपकेंद्र इमारत बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082312025423-08-2018
621आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018082310031523-08-2018
622ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.बी.बळीद, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खांडके, ता.नगर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018082306035423-08-2018
623सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदेवळाली ते केसापुर रस्ता कि मी ०/०० ते ३/६०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे इजिमा २६३ ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018082313015823-08-2018
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोटण टाकळकरवस्ती येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082312028323-08-2018
625ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं. संगमनेर खुर्द ता. संगमनेर)2018082306035823-08-2018
626ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं. मांडवगण ता. श्रीगोंदा) 2018082306035923-08-2018
627आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्य सेवक महिला हया अनाधिकृत गैरहजर, गैरवर्तणुक केल्याने त्यांना दिलेल्या शिक्षेविरुध्द त्यांनी अप्पर विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपिलावर दिलेल्या निकालानुसार कायवाही करणे बाबत. 2018082310031923-08-2018
628सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण,माहिजळ्गाव,राशीन,मिरजगाव ता.कर्जत येथे १२. ५ मीटर एलईडी हायमास्ट दिवे बसविणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018082312039923-08-2018
629आरोग्‍य विभागश्रीमती अर्चना दत्तात्रय खटके, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018082310031423-08-2018
630सामान्य प्रशासन विभागश्री. एम.डी.मुळे तत्का. कनिष्ठ सहा.पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी 2018082104035421-08-2018
631ग्रामपंचायत विभागश्री. संपत राधु दातीर ग्रामविकास अधिकारी प.स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018082106035321-08-2018
632सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाघुंडे खु. येथे २ शाळा खोल्या बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018082112025121-08-2018
633सामान्य प्रशासन विभागसौ.उज्‍वला विजय कोळसे तत्‍का.उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्‍वच्‍छता यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018082104034521-08-2018
634सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे - मौजे चिंचोली कळदात महाडूक वस्ती वाघमारे प्रहर येथे गटार / रस्ता कांक्रीटीकारण करणे कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे 2018082012026220-08-2018
635सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे - मौजे चिंचोली कळदात गावठाण येथे रस्ता कांक्रीटीकारण करणे कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे 2018082012026320-08-2018
636सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत मौजे चिंचोली कळदात फाटा येथे रस्ता कांक्रीटीकारण करणे या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश 2018082012026420-08-2018
637सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना )सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे चिंचोली कळदात फाटा येथे भूमीगत गटार करणे 2018082012026520-08-2018
638सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे मौज राशीन ता. कर्जत येथे गाव अंतर्गत रास्ता कांक्रीटीकारण करणे,पेव्हीग ब्लॉक बसवणे ,बसण्यास कट्टे करणें2018082012026620-08-2018
639सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे. मौज राशीन ता. कर्जत येथे (भांबोरा रोड ते गाव वेस पर्यंत ) रास्ता कांक्रीटीकारण करणे2018082012026720-08-2018
640सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018082004034320-08-2018
641सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदवर पदोन्नती व पदस्थापना.2018082013015620-08-2018
642सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. २३ ते २५ ऑगष्ट २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2018082004034420-08-2018
643शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सगीर अब्दुल रशीद शेख, मुख्याध्यापक शेवगांव (उर्दु) मुले, ता.शेवगांव, यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीबाबत2018082016028720-08-2018
644शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळनाथ आदिनाथ भिताडे, मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा. परीटवाडी, ता.कर्जत यांनी शालेय विद्यार्थिनिशी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2018082016028820-08-2018
645सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१६-१७ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे मौज वडारवाडी (डोकडे वस्ती ) येथील गावठाण अंतर्गत रास्ता कांक्रीटीकारण करणे 2018081812025718-08-2018
646सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे मौज जवळा ता. जामखेड येथील बाजार ओटे बांधकाम करणे.2018081812025818-08-2018
647सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज मुंगी ता.शेवगाव येथील बाजार पेठ विकास करणे.2018081812025918-08-2018
648सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज मठपिंप्री ता.नगर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018081812026018-08-2018
649सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज जेऊर (बा ) ता.अहमदनगर येथील मराठी शाळा ते काळेमळा रास्ता खडीकरण करणे .2018081812026118-08-2018
650आरोग्‍य विभागप्रकाश पंढरिनाथ पाठक, आरोग्य सेवक पु. उपकेंद्र आलेगांव पागा, प्रा.आ.केंद्र निमोणे ता.शिरुर जि.पुणे यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत2018081810031118-08-2018
651आरोग्‍य विभागश्री. युवराज शिवाजी चौभारे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाशाळा ता. मोखाडा जिल्हा पालघर यांचे एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीबाबत.2018081810031218-08-2018
652सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष- ३०५४ (४५)(०२) अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 2018081813015118-08-2018
653सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण ) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष- ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018081813015218-08-2018
654सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि -१ सवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सुट देणेबाबत 2018081804034018-08-2018
655सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि -१ सवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सुट देणेबाबत 2018081804034118-08-2018
656सामान्य प्रशासन विभागयशदा येथे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी यांना सुशासन या विषयावर प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018081804034218-08-2018
657सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बांगर्डा ता. श्रीगोंदा येथील सांडवा ते कठीणदेव शिवाचा रस्ता मुरुमीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018081812024918-08-2018
658सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बेनवडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018081812025218-08-2018
659सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भातोडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018081812025318-08-2018
660सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे संगमनेर खुर्द ता संगमनेर येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018081613016916-08-2018
661सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ४ मायेगाव देवी मंदिर रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा ४० ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018081613015316-08-2018
662सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचास मंजूर वेळापुर कोळगाव थडी कुंभारी घारी चांदेकासारे मढी पोहेगाव सावळी विहीर वारी ते प्ररामा १२ रस्ता कि मी २२/०० ते २५/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे इजिमा ०१ ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018081613015416-08-2018
663सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा खुनेगाव रस्ता ते वामन मापारी मार्ग गोंडेगाव ग्रामा १८० रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018081613015516-08-2018
664सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवंबौधद घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे. मौजे कातळवेडा ता. पारनेर येथे गावठाण अंतर्गत बंदिस्त गटार बांधणे 2018081612024816-08-2018
665सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअशोक नगर ते उंबरगाव जुना पढेगाव रस्ता कि मी 5/500 ते 7/500मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा ५९ ता. श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018081613015716-08-2018
666लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दूलेचांदगाव ढालेवस्‍ती ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018081415042214-08-2018
667लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा साकेगाव ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018081415042314-08-2018
668सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत... 2018081412023314-08-2018
669सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी,पंचायत समिती नेवासा,या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018081404033814-08-2018
670सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. हर्षल महादेव काकडे शाखा अभियंता जि. प. ल. पा. उपविभाग शेवगाव यांना उपअभियंता श्रेणी-२ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018081412023414-08-2018
671ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू बगाजी क्षीरसागर ग्रामविकास अधिकारी प.स. संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018081306034713-08-2018
672ग्रामपंचायत विभागश्रीमती मीनाबाई दशरथ जाधव ग्रामविकास अधिकारी प.स.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018081306034813-08-2018
673सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अतंर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सट देणेबाबत. 2018081304033713-08-2018
674ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्था)(ग्रा.पा. पु )(गट-क )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजी प्रारूप (तात्पुरती) सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2018081314021513-08-2018
675ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(ग्रा.पा. पु )(गट-क )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजी प्रारूप (तात्पुरती) सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2018081314021613-08-2018
676सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रमीण भागातील गावअंतर्गत सुविधा पूर्ववीने योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे ढोरजळगाव (खंडाळा ) ता. शेवगाव येथे गावठाण अंतर्गत रस्तास पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे 2018081312024513-08-2018
677सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे.मौजे रांधे ता. पारनेर येथिल ग्रामपंचात कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018081312024613-08-2018
678सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गंत मोठया ग्रामपंचातीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान. सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे जवळा ता. जामखेड येथिल बाजार ओटे बांधकाम करणे.2018081312024713-08-2018
679ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.तळेगांव मळे, ता.कोपरगांव व इतर ०४ कामे)2018081006034410-08-2018
680ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मालुंजे, ता.संगमनेर व इतर ०२ कामे)2018081006034510-08-2018
681ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.गुंजाळवाडी, ता.संगमनेर)2018081006034610-08-2018
682सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर, या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018081004033610-08-2018
683लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती खोलीकरण दुरगाव ता कर्जत जि अहमदनगर2018081015042410-08-2018
684सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे खंडाळा ता.कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकरण कारणे2018081012023510-08-2018
685सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे गुरवपिंप्री थेटे ता.कर्जत येथे वाडी अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकरण कारणे2018081012023610-08-2018
686सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे नवसावाडी येथे रस्ता तयार करणे2018081012023710-08-2018
687सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे तरंडगाव येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012023810-08-2018
688सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे मिरजगाव ता. कर्जत येथील वडारवाडी येथे अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024010-08-2018
689सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे रातंजनगाव ता. कर्जत येथील वडारवाडी गावठाण अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे2018081012024110-08-2018
690सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे अळसुंदे (देमनवाडी ) ता. कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024210-08-2018
691सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे गोयकारवाडा (खंडाळा ) ता. कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024310-08-2018
692सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे वायसेवाडी ता. कर्जत येथे खेड राशीन रस्ताय पासून वायसेवाडी कडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे .2018081012024410-08-2018
693सामान्य प्रशासन विभागश्री.संभाजी भिकाजी ठोंबरे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,म . व बा. क . जि. प . अ . नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033009-08-2018
694सामान्य प्रशासन विभागश्री.सर्जेराव शंकर भारती,वरिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033109-08-2018
695सामान्य प्रशासन विभागश्री.नामदेव श्रीपती साळे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती पारनेर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033209-08-2018
696सामान्य प्रशासन विभागश्री.पांडुरंग कृष्णाजी देशपांडे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,सा . प्र . वि . २ जि. प . अ . नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033309-08-2018
697आरोग्‍य विभागश्रीम.सुवार्ता बाबुराव क्षेत्रेे सेवानिवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगण्‍ाक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2018080910031009-08-2018
698सामान्य प्रशासन विभागतालुकास्तरीय खाते प्रमुखांनी ग्रामसेवक मासिक आढावा बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत 2018080904033509-08-2018
699सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत सन २०१८-१९ या लेखाशिर्षाखाली प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 2018080912030209-08-2018
700सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे शिंगणापूर कोपरगाव स्टेशन ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018080813016308-08-2018
701सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कारवाडी ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080813016408-08-2018
702सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे ओगदी ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080813016508-08-2018
703सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे करंजी ता कोपरगाव येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080813016608-08-2018
704आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अमित भास्‍कर खेडकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र पागोरी पिंपळगांव,ता.पाथर्डी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018080810030808-08-2018
705सामान्य प्रशासन विभागश्री.बी.व्ही.काळे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. सा. बा . (दक्षिण ) यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. 2018080804032508-08-2018
706सामान्य प्रशासन विभागश्री.डी.एस .पालवे, सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. पं . स .शेवगाव , यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. 2018080804032708-08-2018
707सामान्य प्रशासन विभागभारतीय प्रशासन सेवा (2017 ची तुकडी) स्‍वतंत्र पदभार देणे बाबत. (श्री.प्राजित प्रभाकरन नायर परिविक्षाधिन भा.प्र.से.अधिकारी)2018080804032808-08-2018
708सामान्य प्रशासन विभागभारतीय प्रशासन सेवा (2017 ची तुकडी) स्‍वतंत्र पदभार देणे बाबत. (श्री.प्राजित प्रभाकरन नायर परिविक्षाधिन भा.प्र.से.अधिकारी)2018080804032908-08-2018
709शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.चेतना सोपान शिवशरण, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षिका, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027308-08-2018
710शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन सर्जेराव हिंगे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027408-08-2018
711शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुजित अर्जुन भोंडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027508-08-2018
712शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.निजाम कासम सय्यद, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती शेवगांव यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027608-08-2018
713शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गफुर अब्दुल करीम सय्यद, सेवा निलंबित ग्रेड मुख्याध्यापक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027708-08-2018
714शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजु अरुण साळवे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027808-08-2018
715शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.वैशाली मधुकर ससाणे, जि.प.सेवेतुन बडतर्फ प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. माळी चिंचोरे, ता.नेवासा यांना मा.राज्यमंत्री, (ग्रामविकास) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेशानुसार जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027908-08-2018
716शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडीबा जबाजा शेटे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. म्हसे, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना जि.प.लसेवेत पुन:स्थापीत करणेबाबत2018080816028008-08-2018
717शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संजय मुरलीधर बोरुडे, सेवा निलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती पाथर्डी यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028108-08-2018
718शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रावसाहेब यशवंत बर्डे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजडे चौकी, पंचायत समिती कोपरगांव यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028208-08-2018
719शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. एकरुखे, ता.राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028308-08-2018
720शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती नगर यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028408-08-2018
721शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.वैशाली मधुकर ससाणे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा.माळी चिंचोरे, ता.नेवासा, जिल्हा - अहमदनगर यांची मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018080816028508-08-2018
722ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचा-यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018080806035008-08-2018
723सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018080712021607-08-2018
724सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगावने ता. शेवगाव येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुद्धीपत्रक 2018080612027006-08-2018
725आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018080610030706-08-2018
726सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देणेबाबत. 2018080604032406-08-2018
727ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.इंद्रभान आसाराम उनवणे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- कऱ्हे / सोनेवाडी, ता.संगमनेर. 2018080606034306-08-2018
728सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगावने ता. शेवगाव येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080612025006-08-2018
729लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी खडकाई मळा ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041504-08-2018
730लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी काटेमळा ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041604-08-2018
731लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी घायमुक्‍त ज‍मिन ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041704-08-2018
732लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी गुंडेगाव रोड ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041804-08-2018
733लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पाझर तलाव दुरुस्‍ती खांजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018080415041904-08-2018
734सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मिरजगाव - कर्जत रस्ता ते गोयकरवाडा खंडाळा रस्ता मुरुमीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080412020504-08-2018
735ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत.(श्री.गुडधे अशोक दादासाहेब, ग्रामसेवक)2018080406033704-08-2018
736सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार बाबत.2018080404032204-08-2018
737शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोया उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी व निदान उपचार शिबीरे आयोजित करणे बाबत. 2018080416026704-08-2018
738ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचोली काळदात, ता.कर्जत)2018080406033904-08-2018
739ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.पिंपळगांव माळवी ता.नगर व इतर ०३ कामे)2018080406034004-08-2018
740ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट-क या पदावरून ग्रामसेवक या पदावर पदावनत करणेबाबत - श्री.येडे सोमा मुरलीधर, ग्रा.वि.अ., पं.स.अकोले 2018080406034104-08-2018
741सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये ३०५४ मार्ग व पुल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत... 2018080412030704-08-2018
742सामान्य प्रशासन विभागमा.पंचायत राज समिती च्‍या भेट व बैठकीस उपस्थित राहणे कामी परवानगी देणे बाबत.2018080304032303-08-2018
743सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.एस.टी.पाटील, गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत पाथर्डी यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031602-08-2018
744सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.मुंढे गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत नेवासा यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031702-08-2018
745सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.के. जाधव गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत श्रीरामपूर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031802-08-2018
746सामान्य प्रशासन विभागसौ.उज्‍वला विजय कोळसे तत्‍का.उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्‍वच्‍छता यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018080204031902-08-2018
747ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री मळाई वडजाई देवस्थान, चिंचोली ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2018080206033202-08-2018
748सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ राहता,रांजणगाव खुर्द ते अस्तगांव प्रमुख जिल्हा मार्ग १२ रस्ता १२ साखळी क्रमांक ५/०० ते ७/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता. राहता 2018080213014402-08-2018
749सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सावरगाव घुले माळवाडी ते टाळूचीवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० ते ४/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरणं करणे. ता. संगमनेर. 2018080213014502-08-2018
750सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सांगवी हरिजनवस्ती ते नांदुरी दुमाला रस्ता ग्रामीण मार्ग १२३४ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरणं करणे. ता. संगमनेर. 2018080213014602-08-2018
751ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कौठा, ता.श्रीगोंदा व इतर ४२ कामे)2018080206033302-08-2018
752ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कौठा, ता.श्रीगोंदा व इतर ०६ कामे)2018080206033402-08-2018
753महिला बालकल्‍याण विभागदुय्यम सेवापुस्‍तक तयार करणेस परवानगी देणे बाबत श्रीम शकूंतला भाऊसाहेब आहेर परिवेक्षिका एकात्मिक बाल ि‍विकरस सेवा योजना राहुरी 2018080208005302-08-2018
754सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा हद्द तिळवणे आपेगाव तळेगाव मुळे ते खोपडी इजिमा २१४ रस्ता कि मी १२/०० ते १३/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018080213014802-08-2018
755शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती लता दशरथ भाकरे, प्राथ.शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. नाऊर, ता,श्रीरामपूर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018080216026602-08-2018
756आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे बाबत 2018080210030902-08-2018
757सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. डो-हाळे ते तालुका हद्द सोनेवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/२०० ग्रामीण मार्ग ४८ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता 2018073113014231-07-2018
758सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे नांदुर्खी ता राहाता येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018073113016731-07-2018
759सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट ड कार्यक्रम सन २०१७-१८ मधील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 2018073112021031-07-2018
760सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018073004031330-07-2018
761सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरीबाबत. 2018072704031227-07-2018
762महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्‍या वर्ग 3 संवर्ग पर्यवेक्षिका यांचे मुख्याुलयाअंतर्गत बीट बदलाबाबत ए बा वि से प्रकल्प कोपरगाव ता कोपरगाव2018072708005227-07-2018
763सामान्य प्रशासन विभागश्री. अंबादास रामभाऊ ठाणगे,तत्का. कानिष्ठ सहाय्यक,ग्रापापु विभाग ,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी व सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2018072704031427-07-2018
764सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गंत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे जुलै २०१८ पेड इन ऑगस्ट २०१८)2018072704031527-07-2018
765सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे. 2018072712020827-07-2018
766सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट अ कार्यक्रम सन २०१८-१९ मधील मंजूर कामाऐवजी नवीन कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 2018072712020927-07-2018
767सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नगरपंचायत कर्जत येथील बर्गेवाडी ता.कर्जत येथे नगरपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत मि.क्र . मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072712021527-07-2018
768सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चास येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072712023127-07-2018
769आरोग्‍य विभागDeputation of participants for the Seventh National Batch of Traning on accine & Cold Chain Management (T- Vacc) From 30th july to 3rd August, 2018 at NCCVMERC,NHHFW,New Delhi येथे प्रशिक्षणास निवड झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत...2018072710030627-07-2018
770सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) प्रजिमा ११ राहाता ते पिंपळवाडी ग्रामा १५८ (पिंपळवाडी धरम रस्ता वस्ती ) २) रामा ५० ते पिंप्री निर्मळ रस्ता (बाभळेश्वर श्रीरामपूर ते पायरन्स म्हस्केवस्ती ) कि मी ०/७०० ते १/७०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा २८ ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018072613014126-07-2018
771लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्‍यता अादेश सा.ब.दुरुस्‍ती संवत्‍सर-गणेश बंधारा ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर2018072615041426-07-2018
772सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मंगरूळ ते वरखेड रस्ता दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072612023026-07-2018
773सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ३३ ते शिरेगाव ता. नेवासा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. नेवासा 2018072613013626-07-2018
774सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.मौजे लोणी ता. राहाता येथे ग्रामपंचायत गट क्र. ५०९/१ मध्ये सार्वजनिक वाचनालय इमारत बांधणे. 2018072613013726-07-2018
775सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्म्रचा-यांची विनंती बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018072604030926-07-2018
776ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.आर.जी.खाजेकर,उपअभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग श्रीरामपूर यांना कार्यमुक्त करणे 2018072614020026-07-2018
777सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-६७ ते भोंद्रे ते कान्हूरपठार रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -१९४) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072512021725-07-2018
778सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबालम टाकळी ते मुरमे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रा मा -३६) सा. क्र. ०/०० ते ४/०० ता.शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072512021825-07-2018
779सामान्य प्रशासन विभागश्री. आर. बी.ठोकळ ,कानिष्ठ सहा. (बडतर्फ ) प्रा. आ .के. मांजरी ता. राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुद्ध अप्पर विभागीय आयुक्त ,नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत. 2018072504030525-07-2018
780आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत.2018072510030525-07-2018
781ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ ची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018072506032225-07-2018
782ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ ची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018072506032325-07-2018
783सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पिंपळवाडी ता राहाता येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस एक खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072413016824-07-2018
784सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे सातेवाडी मधील जांभळेवाडी मध्ये शनेश्वर मंदिरासमोर सभामंडप बांधकाम करणे तालुका अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072413013024-07-2018
785सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे उंचखडक खु. येथे जगदंबामाता मंदिरासमोर सभामंडप बांधकाम करणे तालुका अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072413013124-07-2018
786सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग.मौजे सडे गावांतर्गत महादेववाडीमध्ये सभामंडप बांधकाम करणे तालुका राहुरी कामाचा कार्यारंभ आदेश2018072413013224-07-2018
787सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018072404029924-07-2018
788आरोग्‍य विभाग प्रा.आ.केंद्र खडकवाडी,ता.पारनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणे व ओपीडीचे कामकाज पहाणेबाबत..2018072410030424-07-2018
789सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.अनघा मंगेश कुलकर्णी,परिचर,प्राआके माळवडगांव ता श्रीरामपुर यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2018072404030824-07-2018
790सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ जि.प.इमारती देखभाल दुरुस्ती करणेचा प्रशासकीय मान्यता आदेश 2018072112029021-07-2018
791सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चेकेवाडी आल्ह्णवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -९०) सा. क्र. ४/०० ते ५/०० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072112022721-07-2018
792सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडुले ते जोहरापुर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -१४५) सा. क्र. ०/०० ते ३/०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072112022821-07-2018
793समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे योजनेंतर्गत मंजुर कामे पुर्ण करणे बाबतच्या कार्यपध्दतीमध्ये जिल्हयात एकसमानता असणे आवश्यक असले बाबत. .2018072117002221-07-2018
794ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ ग्रा. पं. निंबळक ता. नगर व इतर १ काम 2018072106031621-07-2018
795आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी या रिक्‍त पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018072110030321-07-2018
796ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.डोणगांव, ता.जामखेड)2018072106031721-07-2018
797सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगाव ते जुने चांदगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -१२२) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072012022920-07-2018
798सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.26/7/2018 रोजी च्या कामवाटप सभेमध्ये वाटप करावयाच्या कामांची पुरवणी यादी2018072012018720-07-2018
799सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072012018920-07-2018
800सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.26/7/2018 रोजीच्या कामवाटप सभेसाठी दि.20/7/2018 रोजी प्रसिध्द केलेली पुरवणी यादीतील कामे वगळण्याबाबतचे शुध्दीपत्रक 2018072012019020-07-2018
801लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण शेंडी ता. नगर जि अहमदनगर2018072015041220-07-2018
802लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघुपाटबंधारे बारागाव नांदुर ता. राहुरी जि अहमदनगर2018072015041320-07-2018
803ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.खिर्डीगणेश ता कोपरगांव या योजनेस अनुदान वितरण करणे बाबत2018072014019520-07-2018
804सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. दिलीप झुंबर राऊत तत्कालीन रोजंदारी मैल कामगार जि. प. सा. बां उपविभाग कर्जत जि अ. नगर यांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु. १०००००/- अदा करणेबाबत 2018072012019720-07-2018
805शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विजय तुकाराम चिकणे, प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, डोंगरगांव, ता.अकोले यांची मा. अप्पर आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांचे आदेशानुसार सखोल चौकशीच्या अधिन राहून कार्यवाही करणेबाबत2018072016025820-07-2018
806शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भगवान ज्ञानेश्वर वाकचौेरे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.रायते, ता.संगमनेर यांचे जि.प.सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018072016025920-07-2018
807शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती अकेलाबी अमीरभाई सय्यद, प्राथमिक शिक्षिका, जि. प. प्रा. शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018072016026020-07-2018
808शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती अकेलाबी अमीरभाई सय्यद, प्राथमिक शिक्षिका, जि. प. प्रा. शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018072016026120-07-2018
809शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सोपान भाऊ झडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2018072016026220-07-2018
810शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,जि.प.प्रा.शा.गवळीवस्ती, ता.शेवगांव, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018072016026320-07-2018
811सामान्य प्रशासन विभागदि. ०१/१०/२००६ ते ३१/०३/२०१० या कालावधीत सेवा निवृत्त झाले/निधन झालेले वरिष्ठ सहाय्यक गट-क या संवर्गातील कर्मचार्‍यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत. 2018072004029620-07-2018
812महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम. गडगे डी. एस. पर्यवेक्षिका यांचे कडेस बा. वि. प्र. अ. संगमनेर ए. बा.वि.से.प्र.संगमनेर या प्रकल्पााचा कार्यभार सोपविणे बाबत..2018072008005120-07-2018
813सामान्य प्रशासन विभागश्री.किरणकुमार बाबासाहेब पागिरे,वरिष्ठ सहा. कृषी विभाग ,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुद्ध अप्पर विभागीय आयुक्त ,नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत. 2018072004029720-07-2018
814सामान्य प्रशासन विभागश्री बडवे निलेश गजानन कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018072004029820-07-2018
815ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.जयसिंग तुकाराम औटी, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-निंबोडी, ता.नगर)2018072006031820-07-2018
816ग्रामपंचायत विभागश्री.डी.एन.फरताडे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-शहापूर केकती] ता.नगर, यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहाराबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी नेमणूक करणे. 2018072006031920-07-2018
817ग्रामपंचायत विभागश्री.डी.एन.फरताडे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-शहापूर केकती] ता.नगर, यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहाराबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी नेमणूक करणे. 2018072006032020-07-2018
818ग्रामपंचायत विभागश्री.भाऊसाहेब संपत भांड, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-घोडसरवाडी, ता.अकोले सध्या पंचायत समिती संगमनेर यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत. 2018072006032120-07-2018
819सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018072004030220-07-2018
820सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018072004030320-07-2018
821सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,परिचर,प्राआके शेंडी ता अकोले यांनी कार्यालयीनकामी गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी व सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018072004030420-07-2018
822सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागटाकळीकाझी ते उक्कडगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजीमा -१९७) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071812022118-07-2018
823आरोग्‍य विभाग प्रा.आ.केंद्र बेलापूर,ता.श्रीरामपूर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018071810030218-07-2018
824समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018071717002117-07-2018
825शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांमधून विशेष तज्ज्ञ (अंध प्रवर्ग ) या पदावर नियुक्ती केले बाबत. 2018071716025317-07-2018
826सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे डोळेवाडी (ग्रा.प.राजूर ) ता. जामखेड जि .अहमदनगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेमधील ग्रा.प.मि .क्र.५३३ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071712017817-07-2018
827ग्रामपंचायत विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (विधान सभा सदस्य) सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कोतुळ, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2018071706031217-07-2018
828शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती जानका आनंदा देवकर, प्रभारी मुख्याध्यापिका, जि.प.प्रा.शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018071716025517-07-2018
829शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती जानका आनंदा देवकर, प्रभारी मुख्याध्यापिका, जि.प.प्रा.शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018071716025617-07-2018
830सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पवळदरा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071712019617-07-2018
831सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018071613010416-07-2018
832ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018071614019416-07-2018
833सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २६/७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाच्या कामांची यादी 2018071612017716-07-2018
834सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागइमामपूर ते महादेव मंदिर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रा मा -२४९) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612021916-07-2018
835सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागहंगेवाडी ते धायगुडेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रा मा -१२८) सा. क्र. ३/०० ते ५/०० ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612022016-07-2018
836सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखारेकर्जुने ते खातगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -१६) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612022216-07-2018
837लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती कोरेगाव शिवाचामळा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018071615040816-07-2018
838सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हंगा ते शाहांजापूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -३२८) सा. क्र. ०/०० ते १/०० ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612022316-07-2018
839सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कान्हूरपठार ते रानमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा -१५६) सा. क्र. ०/०० ते २/०० ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612022416-07-2018
840सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे धालवडी ते बारडगाव सुद्रिक रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा -२१) सा. क्र. ०/०० ते ३/०० ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612022616-07-2018
841सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जवळा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612019416-07-2018
842सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चोंभुत येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612019516-07-2018
843सामान्य प्रशासन विभागश्री. जेजुरकर एस.के. कनिष्ठ सहायक, जि.प.सा.बां. उपविभाग राहाता यांची विनंतीने बदली करणेबाबत.2018071304029213-07-2018
844सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती नेवासा या रिक्‍त प‍दाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणेबाबत.2018071304029313-07-2018
845सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. २४ ते २६ जुलै २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत. 2018071304029413-07-2018
846सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018071313010313-07-2018
847सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरुले ते धनगरवाडा ग्रामा १९ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/१०० (ग्रामा १९) ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071313012013-07-2018
848सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६५ ते सांगवी कळस रस्ता ग्रा.मा. १६६ कि मी ०/०० ते १/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071313012113-07-2018
849सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६५ ते सांगवी कळस रस्ता ग्रा.मा. १६६ कि मी १/२०० ते २/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012213-07-2018
850सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखरवंडी करजगाव ते ओसवाडी रस्ता इजिमा ७२ कि मी ०/०० ते २/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012313-07-2018
851सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई पानेगाव रस्ता ग्रा.मा. १३६ कि मी ५/०० ते १०/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012413-07-2018
852सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरेगाव ते सोनई खेडले रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा २४६ ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012513-07-2018
853लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा म्‍हाळस पिंपळगाव गट नं.१६४(1) अ व ११४(2) ता.नेवासा जि.अहमदनगर2018071315041113-07-2018
854सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018071312020213-07-2018
855सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) कोऱ्हाळे ते तालुका हद्द (कोऱ्हाळे ते भांबरेमळा ) रस्ता कि मी २/०० ते ४/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा १०७ २) पिंपळस ते नगर मनमाड रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा १४ ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011512-07-2018
856सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) प्ररामा ८ ते कुदळे वस्ती ते प्रजिमा १३ रस्ता ( निघोज ते कुदळेवस्ती वरवंडेवाडी रस्ता ) ग्रा. मा. ११३ रस्ता कि मी १/४०० ते ३/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे २) एकरूखे ते न. पा. वाडी रस्ता ग्रा. मा. ७ ( एकरूखे ते बोर्डे वस्ती न. पा. वाडी रस्ता ) कि मी ०/५०० ते ३/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011612-07-2018
857सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ४६ ते प्रजिमा १२ (नांदूर) व्हाया लांडेवाडी रस्ता (ग्रा. मा. ६८) डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011712-07-2018
858सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराजुरी कोल्हार रस्ता ते शेळकेवस्ती तालुका हद्द रस्ता ग्रा. मा. १२५ सा. क्र. ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011812-07-2018
859सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरवंदे ते माळेगाव थडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २/५०० ते ३/५०० ग्रामा १२ ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071213011912-07-2018
860सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ५० प्रमुख जिल्हा मार्ग ६ ते कारेगाव गुजरवाडी ते इतर जिल्हा मार्ग ५० रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ५४ साखळी क्रमांक ११/८०० ते १२/४०० डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. श्रीरामपूर. 2018071213012812-07-2018
861सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मालुंजा ता. श्रीरामपूर ते. कारेगाव ता. श्रीरामपूर मार्ग टिळेकरवस्ती मार्ग ६१ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. श्रीरामपूर. 2018071213012912-07-2018
862ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एस.एस.पानसरे उपअभियंत जिल्हा परीषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी यांना कार्यमुक्त करणे2018071114019211-07-2018
863शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकिय प्रातिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणे बाबत श्री दिलीप विष्णु खेडकर उपा. वाड्याबा नगर ता पाथर्डी2018071116024911-07-2018
864सामान्य प्रशासन विभागश्री सुभाष गहिनीनाथ भाबड परिचर प्रा आ के भातकुडगाव ता शेवगाव यांनी दोन अपत्येबाबतची खोटी माहिती देवुन गेरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2018071004029010-07-2018
865शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.हिराबाई बाबुराव शिंदे, प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माळवाडी, (ऊंबरे), ता.राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीबाबत2018071016025010-07-2018
866शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.खेडकर रेणुका रामदास, प्राथ.शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. जळगांव, ता.कर्जत, जिल्हा अहमदनगर यांचे अनाधिकृत गैरवर्तनाबाबत2018071016025110-07-2018
867आरोग्‍य विभागश्रीम.आशा बाळासाहेब परदेशी आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देवळाली प्रवरा ता.राहुरी यांचे अनधिकृृत गैैैैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2018070910029809-07-2018
868आरोग्‍य विभागश्रीम.कमल नामदेव चिखले आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरेाग्‍य केंद्र पढेगाव ता.श्रीरामपुर यांचे अनधिकृृृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2018070910029909-07-2018
869महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (T.S.P) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे.2018070908004909-07-2018
870महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (T.S.P) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे. 2018070908005009-07-2018
871आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.किरण शरद कांबळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टोका,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018070910030009-07-2018
872आरोग्‍य विभागपंढरपुर आषाढी यात्रा सन-२०१८,वै्दयकीय अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीवर कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018070910030109-07-2018
873महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.खामकर एस.डी.बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीगोंदा यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुकत करणे बाबत2018070708004607-07-2018
874ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.जांभळी, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018070706030707-07-2018
875ग्रामपंचायत विभागश्री. रमेश हरी डावखर (हल्ली सेवेतून काढून टाकलेले ) ग्रामसेवक प.स.संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018070706047707-07-2018
876सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरित करणे 2018070712020107-07-2018
877आरोग्‍य विभागआरोग्‍य विभाग,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या विभागासाठी प्रशासकिय कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत2018070610029706-07-2018
878अर्थ विभागश्री. डोंगरे आर.एम. वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033106-07-2018
879अर्थ विभागश्रीमती धानापुणे मंजुश्री साेपान वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) ग्रामपंचायत विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033206-07-2018
880अर्थ विभागश्रीमती राजगुरु व्‍ही. जी. कनिष्‍ठ सहायक (लेखा) सा.बांं. (उत्‍तर) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033306-07-2018
881शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. भागवत गंगाधर पोखरकर, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.देवठाण,ता.अकोले, जिल्हा – अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत 2018070616024606-07-2018
882शिक्षण प्राथमिक विभागअशोक पंढरीनाथ एखंडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. चिकणी, ता.अकोले, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018070616024706-07-2018
883सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे वाहनतळ बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070612018306-07-2018
884सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे वाहनतळ बांधणे या कामाचा आदेशाचे शुध्दिपत्रक 2018070612018806-07-2018
885शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीमध्‍ये (माध्‍यम- मराठी व उर्दु ) नियुक्‍तीच्‍या अनुषंगाने तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिद्ध् करणेबाबत. . . . 2018070516024305-07-2018
886सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.कल्पना दिपक सावंत गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती कर्जत यांचे अर्जित रजा खाती शिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखिकरणाबाबत.2018070504028605-07-2018
887ग्रामपंचायत विभागश्री.चंद्रशेखर बापूराव पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकदरे, ता.अकोले, यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे. 2018070506029705-07-2018
888ग्रामपंचायत विभागश्री.चंद्रशेखर बापूराव पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकदरे, ता.अकोले, यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे. 2018070506029805-07-2018
889ग्रामपंचायत विभागश्री.बाबासाहेब कोंडीबा घुले, सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत. 2018070506029905-07-2018
890ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.जी.मगर, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-हंगा, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018070506030005-07-2018
891शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. उघडे युवराज निवृत्ती, उपाध्यापक, रहाणे आखाडा, ता.संगमनेर यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2018070516024405-07-2018
892शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रावसाहेब यशवंत बर्डे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. भोजडेचौकी,ता.कोपरगांव यांचे गैरवर्तनाबाबत2018070516024505-07-2018
893शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रामदास कोंडीबा सातपुते, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. करकंडे मळा, ता.पारनेर, यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2018070516024805-07-2018
894सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता मागणी क्र.एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ निवृत्ती वेतन व लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी अर्जीत रजा रोखीकरण,अतिकालीन भत्ते देयके ,वैद्यकिय देयके प्रतिपूर्ति /अग्रीम देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण (माहे जुन २०१८ पेड इन जुलै २०१८) 2018070404028504-07-2018
895शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्‍याध्‍यापक (मराठी/ उर्दु) / अभावित केंद्रप्रमुख / विस्‍तार अधिकारी शिक्षण (मराठी / उर्दु) संवर्गातील पदोन्‍नतीच्‍या अनुषंगाने तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिद्ध् करणेबाबत. . . 2018070416024204-07-2018
896शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2018-19 या वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना गणवेश अनुदान वर्ग करणॆबाबत।2018070416025204-07-2018
897सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी येथे १४ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070412018404-07-2018
898सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी येथे शौचालय बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070412018504-07-2018
899सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी येथे संरक्षक भिंत बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070412018604-07-2018
900सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागरदेवळे येथे ता. जि .अहमदनगर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत नंबर ७१२ मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070312020403-07-2018
901समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018070317001903-07-2018
902सामान्य प्रशासन विभागश्री अनंत उध्दव परदेशी,सहा गट विकास अधिकारी,पं स नेवासा यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2018070304028303-07-2018
903सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी,पंचायत समिती राहुरी पदाचा तात्पुरता पदभाराबाबत.2018070304028403-07-2018
904ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणे बाबत ( ग्रापं तांदुळनेर ता राहुरी जि.अ .नगर)2018070306029403-07-2018
905ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणे बाबत ( ग्रापं दावणगाव ता राहुरी जि.अ .नगर)2018070306029503-07-2018
906सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुह्राणनगर ता.नगर जि .अहमदनगर येथील शिवाजीनगर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मा.क्र. ४८६ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070312019103-07-2018
907सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विळद ता. नगर येथे भिल्लवस्ती परिसरात ग्रामपंचातीच्या जागेतील रस्त्यावर एलईडी फिटींग ( 4 x 60 वॅट -३ नग ) बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070312019903-07-2018
908आरोग्‍य विभागडॉ.वाय.एस.बुरसे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र भातकुडगांव,ता.शेवगांव यांना पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी कार्यमुक्‍त करून प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेेेेबाबत.2018070210029602-07-2018
909सामान्य प्रशासन विभागश्री.गावडे निखिल लालासाहेब परिविक्षाधीन सहा गट विकास अधिकारी गट ब प्रशिक्षणानंतर दयावयाची वेगवेगळया पदावर नियुक्ती बाबत.2018070204028702-07-2018
910सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. नृसिंह मंदिर देवस्थान भातोडी ता. नगर येथे परिसर सुशोभिकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070212020302-07-2018
911सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे , शाखा अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांना जि प सेवेतून निलबीत करणे बाबत 2018063012017530-06-2018
912सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जगदीश मोहन कडाळे उप अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांची बदली झालेने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत2018063012017630-06-2018
913लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण संगमेश्‍वर ता. जामखेड जि अहमदनगर2018063015040230-06-2018
914लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती हांडाळवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018063015040330-06-2018
915लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा समशेरपुर ता. अकोले जि अहमदनगर2018063015040430-06-2018
916लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा संवत्‍सर -परजणेवस्‍ती ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018063015040530-06-2018
917लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा अस्‍तगाव -रांजणगाव ओढा ता.राहाता जि अहमदनगर2018063015040630-06-2018
918लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा आपेगाव ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018063015040730-06-2018
919लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण संगमेश्‍वर जामखेड ता जामखेड जि अहमदनगर2018063015042630-06-2018
920ग्रामपंचायत विभागश्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2018062906029029-06-2018
921ग्रामपंचायत विभागश्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत.2018062906029129-06-2018
922ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव)2018062906029229-06-2018
923ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव)2018062906029329-06-2018
924सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी पाथरे रस्त्यावर पाचमो-या नाला म्हसोबा मंदिर लोणी बु. ता. राहता येथे ड्रेन बांधणे ता. राहता. 2018062913010229-06-2018
925ग्रामपंचायत विभागकै श्री. वसंत रंगूनाथ डोळस मयत ग्रामसेवक प.स.पारनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती पुष्पलता वसंत डोळस याना पाचवी सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करणे बाबत. 2018062906029629-06-2018
926सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भातोडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018029-06-2018
927सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट जातेगाव ते डांबरी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018129-06-2018
928सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगावने येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018229-06-2018
929सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ- २ सन २०१७-१८ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश . 2018062913012629-06-2018
930सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ- २ सन २०१७-१८ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश 2018062913012729-06-2018
931अर्थ विभागश्री. जमदाडे अंबादास देविदास, कनिष्‍ठ सहा. (लेखा) ग्रामपंचायत विभाग यांना केलेल्‍या शिक्षेविरुध्‍द मा. राज्‍यमंत्री, ग्रामविकास यांचे न्‍यायालयात दाखल पुनरिक्षण अर्जावरील आदेशानुसार कार्यवाही व पुनःस्‍थापित करणेबाबत.2018062805031628-06-2018
932महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (T.S.P) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे .2018062808004728-06-2018
933महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (T.S.P) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे .2018062808004828-06-2018
934आरोग्‍य विभागश्री. देवेंद्र बोराडे आ. सेवक यांच्या आईचे ह्रदय शस्त्रक्रिया साठी अग्रिम मंजुरी बाबत 2018062710029527-06-2018
935लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा अंबड -शिवार ओढा ता.अकोले जि.अहमदनगर2018062715040927-06-2018
936आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित एएनएम मानधन, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक १2018062610029226-06-2018
937आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित एएनएम मानधन, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक १2018062610029326-06-2018
938आरोग्‍य विभागश्रीम फिलोमिना प्रमोद थुंबे सेवानिवृत्त एएनएम प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी व्यंकनाथ ता.श्रीगोंदा, यांना तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन अदायगीबाबत.2018062610029426-06-2018
939ग्रामपंचायत विभागश्री.केसू पाटीलबा बाचकर ग्राम विकास अधिकारी प.स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018062606028926-06-2018
940अर्थ विभागप्रशासकीय बदली-समतोल राखणे सन २०१४ बदलीच्‍या ठिकाणी हजर न झालेने केलेल्‍या शिक्षेविरुध्‍द मा. राज्‍यमंत्री, ग्रामविकास यांचे न्‍यायालयात दाखल पुनरिक्षण अर्जावरील आदेशानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018062505031325-06-2018
941अर्थ विभागश्री. सुडके डी. के. तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना विभागीय चौकशी प्रकरणातून दोषमुक्‍त करणेबाबत. 2018062505031425-06-2018
942अर्थ विभागजिल्‍हा परिषदे अंतर्गत अर्थ विभागातील लेखा संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत ( संवर्ग सहाय्यक लेखाधिकारी )2018062505031525-06-2018
943सामान्य प्रशासन विभागपरिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी गट अ यांना प्रशिक्षणानंतर दयावयाची वेगवेगळया पदावर नियुक्‍ती बाबत.2018062504028025-06-2018
944सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.पाटील,गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018062504028125-06-2018
945शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा. एकरुखे,ता.राहाता , जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018062516023825-06-2018
946शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा. एकरुखे,ता.राहाता , जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018062516023925-06-2018
947शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती संध्या मधुकर जगताप, प्राथमिक शिक्षिका हनुमान वस्ती (लावरगाव),ता.जामखेड यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018062516024025-06-2018
948लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा अंबड -तांबोळ कुंड ओढा ता.अकोले जि.अहमदनगर2018062515041025-06-2018
949ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणेबाबत (ग्रा.प.निवडुंगे ता.पाथर्डी जि.अ.नगर )2018062506027925-06-2018
950ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं मोहटे ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028025-06-2018
951ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं घाटशिरस ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028125-06-2018
952ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं चिंचपूर इजदे ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028225-06-2018
953ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणेबाबत (ग्रा.प.केळसांगवी ता.पाथर्डी जि.अ.नगर )2018062506028325-06-2018
954ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं जांभूळवाडी ता संगमनेर येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028425-06-2018
955ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं मालेवाडी ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत2018062506028525-06-2018
956ग्रामपंचायत विभागकै. (श्री.) बाबू गणपत जगदाळे मयत ग्रामसेवक प.स. श्रीगोंदा यांची वारस पत्नी श्रीमती सुनीता बाबू जगदाळे यांचे अंतिम गट विमा रक्कम मंजुरी बाबत. 2018062506028625-06-2018
957अर्थ विभागकै. सययद बाबासाहेब याकुबमियॉं, ( दि. २२/०२/२०१३ रोजी मयत ) से.नि.सहायक लेखाधिकारी, आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे वारसदार श्रीम. सययद कमरुन्निसा बाबासाहेब ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062205030622-06-2018
958अर्थ विभागकै. शिवाजी सुर्यभान हुगे, ( दि. १७/०९/२०१७ रोजी मयत ) वरिष्‍ठ सहा. (लेखा), ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्‍प जामखेड यांचे वारसदार श्रीम. अनिता शिवाजी हुगे ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062205030822-06-2018
959सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट-क.2018062204027922-06-2018
960ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत किन्ही बहिरोबावाडी, ता- पारनेर येथील ग्रामपंचायत मालकीची इमारत पाडणेस परवानगी देणेबाबत. 2018062206027722-06-2018
961ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत म्हाळंगी, ता- कर्जत येथील ग्रामपंचायत कार्यालय पाडणेस परवानगी देणेबाबत. 2018062206027822-06-2018
962पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ साठीचे पंचायत समिती-शेवगाव ग्रामपंचायतीस महिला सामुदायिक शौचालय निधीचे वितरण...2018062107014621-06-2018
963ग्रामपंचायत विभागराजपत्रानुसार नावात बदल करणेबाबत श्रीम.पवार यु.बी. व इतर ३ ग्रामसेवक 2018062106028821-06-2018
964ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री.बी.आर.डोईफोडे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-शेवगाव, ता.शेवगाव)2018062106028721-06-2018
965पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागिय बदल्या डॉ.वैभव गणतपराव वाकडे पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 टाकळीमियाँ ता. राहुरी या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018062111005521-06-2018
966पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014321-06-2018
967पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014421-06-2018
968पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014521-06-2018
969सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या पदावरुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता तात्‍पुरती यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018062004027720-06-2018
970ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग श्रीरामपूर पदाचा अतिरिक्त पदभार देणे बाबत 2018062014018020-06-2018
971आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युत्तर पदविक अर्हताधारकास ३(तीन)विशेष प्रोत्सहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एस.यु.दासरे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2018062010029120-06-2018
972सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी. एच. चौधरी ,कार्यकारी अभियंता ,जि. प. सा. बा. (दक्षिण) विभाग,अ. नगर यांची विनंती बदली झालेने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत2018062012017320-06-2018
973अर्थ विभागश्री. अरुण नामदेव ढोरमल, से. नि. वरिष्‍ठ सहा. ( लेखा ), पंचायत समिती राहाता यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062005029320-06-2018
974आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रियंका गंगाधर शिंदे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018061910028919-06-2018
975ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.बी.टी.लावरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- बोटा / कुरकुटवाडी, ता.संगमनेर (सध्या विस्तार अधिकारी (पं), पं. स. अकोले) यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2018061906027519-06-2018
976लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती चिलवडी होलेवाडी पाबळकरवस्‍त्‍ाी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018061815040118-06-2018
977आरोग्‍य विभागकम्‍युनिटी हेल्‍थ केअर पदविका व डिप्‍लोमा इन हेल्‍थ प्रमोशन एज्‍युकेशन प्रशिक्षण २०१८ - २०१९साठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018061810028818-06-2018
978शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2018061816023418-06-2018
979पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018061811005418-06-2018
980सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुरेश गोंविंद शिंदे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांचे वैदयकिय रजा कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018061804027618-06-2018
981ग्रामपंचायत विभागश्री. तानाजी बन्सी कोकाटे विस्तार अधिकारी (आय.आर.डी.पी.) डी.आर.डी.ए. अहमदनगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018061506027215-06-2018
982ग्रामपंचायत विभागश्री.देविदास मारुती वाघ सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी प.स.नेवासा यांचे अंतिम गट विमा प्रकरण मंजुरी बाबत. 2018061506027315-06-2018
983आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028315-06-2018
984आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028415-06-2018
985आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028515-06-2018
986आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेडपे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने हजर करून घेणेबाबत....2018061510028615-06-2018
987आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अक्षय रामकिशन बारवाल एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018061510028715-06-2018
988ग्रामपंचायत विभागश्री. मनोहर शंकर अभंग विस्तार अधिकारी (सां.) पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना- परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018061406027114-06-2018
989आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2018061410028214-06-2018
990सामान्य प्रशासन विभागश्रीम. गांगर्डे अनिता उत्‍तम वरिष्‍ठ सहा पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2018061404027814-06-2018
991सामान्य प्रशासन विभागश्री बी आर जगदाळे तत्‍का परिचर पवैद जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्‍द अप्‍पर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत 2018061304027513-06-2018
992ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.ए.आर.ठाणगे सेवानिलंबित कनिष्ठ सहायक ग्रा.प.पु.वि.जि.प.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनर्स्थापित केल्याने कार्यमुक्त करणे. 2018061214017812-06-2018
993आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2018061210028112-06-2018
994ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व ४४ गावे तालुका नगर भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017511-06-2018
995ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना घोगरगांव तालुका नेवासा भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017711-06-2018
996आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त झाल्यामुळे थोपवून धरलेल्या वेतन वाढी लागु करणे बाबत..डॉ.बी.व्‍ही सारूक वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ. केंद्र कुकाणा,ता.नेवासा,जि.अ.नगर2018061110028011-06-2018
997ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बारडगांव सुद्रिक, ता.कर्जत व इतर ०६ कामे)2018061106027011-06-2018
998सामान्य प्रशासन विभागवाहनांंचे देखभाल दुरुस्ती व इंधन/पेट्रोकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत.2018060804027308-06-2018
999सामान्य प्रशासन विभागश्री ए आर ठाणगे सेवानिलंबित कनि सहा ग्रापापु विभाग अहमदनगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2018060804027408-06-2018
1000आरोग्‍य विभागप्रा.आ.पथक घाटघर,ता.अकोले येथील वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060710027907-06-2018
1001सामान्य प्रशासन विभागश्री.भास्‍कर सावळेराम रेंगडे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018060704027207-06-2018
1002आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अजहरूददीन रफिक पटेल एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सोनई,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060610027706-06-2018
1003आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अाशिष एकनाथ खांदवे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र काष्‍टी,ता.श्रीगोंदा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060610027806-06-2018
1004आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्ष पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक पुरूष या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासून सुट मिळणेबाबत..2018060510027605-06-2018
1005आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.स्‍नेहल रमेश जाधव एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आश्‍वी खुर्द,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060410026804-06-2018
1006आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अनिकेत बाळासाहेब देशमुख एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टाकळीमियॉ,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060410027204-06-2018
1007आरोग्‍य विभागसेवा निलंबन कालावधी बाबत. श्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला2018060410027304-06-2018
1008सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.एम.ससे महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018060204026802-06-2018
1009पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018060211005302-06-2018
1010सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.डी.मोरे,जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.ल.पा.विभाग अहमदनगर यांचे नियत वयोमान सेवा निवृत्‍तीबाबत.2018060204027102-06-2018
1011आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026502-06-2018
1012आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026602-06-2018
1013आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026702-06-2018
1014आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.रूपाली बबन घुले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210026902-06-2018
1015आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अैश्‍वर्य सुर्यकांत रोकडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मांजरी,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210027002-06-2018
1016आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.गजानन मधूकर मोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210027102-06-2018
1017शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022702-06-2018
1018शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022802-06-2018
1019आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060210027402-06-2018
1020आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र टोका,ता.नेवासा येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060210027502-06-2018
1021ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026702-06-2018
1022ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026802-06-2018
1023पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१8-२०१9 गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018060207012702-06-2018
1024पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012802-06-2018
1025पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन२०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012902-06-2018
1026पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013002-06-2018
1027पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013102-06-2018
1028ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष ज्ञानदेव शेळके ग्रामविकास अधिकारी प.स.नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2018060106026201-06-2018
1029सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल दावजी भडके,कनि सहा जि प ल पा उपविभाग,पं स शेवगांव यांनी कार्यालयीनकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत.2018060104026901-06-2018
1030सामान्य प्रशासन विभागसांसद आदर्श ग्राम याेेेजना (SAGY)ग्रामिण विकास मंत्राालय, भारत सरकार आयोजित दुस-या व तिस-या टप्‍यातील प्रभारी अधिकारी (चार्ज ऑफिसर्स ) यांचे दि.06 व 07 जुन 2018 रोजी होणा-या प्रशिक्षणासाठी गट विकास अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणे बाबत. 2018060104027001-06-2018
1031ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या स्त्रोतांचे भूजल सर्वेक्षण करणेकरीता खाजगी भुवैद्यानिक सेवा सशुल्क उपलब्ध करणे. 2018060114016401-06-2018
1032लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती वाळुंज - बेळगेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018060115039701-06-2018
1033लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती तळेगाव -मावलाईचा ओढा ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018060115039801-06-2018
1034लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती तळेगाव मावलाईचा ओढा ता संगमनेर जि अहमदनगर2018060115042501-06-2018
1035आरोग्‍य विभागश्रीमती सिमा देवीदास नाईक, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018053110026131-05-2018
1036आरोग्‍य विभागनवनियुक्त बहुउद्देशिय आरोग्य सेवक 12 महिने मुळ प्रशिक्षणा बाबत.2018053110026231-05-2018
1037पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागिय बदल्या व कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018053111005031-05-2018
1038आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ, डॉ.सी.एस.ठोकळ वै.अ.गट-अ ता.आ.अ.पं.स.राहुरी हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026331-05-2018
1039आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब, डॉ.एल.डी.कुलकर्णी वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र पिंपळगांवपिसा,ता.श्रीगोंदा हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026431-05-2018
1040ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय शामराव नन्नवरे विस्तार अधिकारी (आय आर डी पी ) पंचायत समिती कोपरगाव यांचे ऎश्च्छिक सेवा निवृत्ती बाबत 2018053106026131-05-2018
1041सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग पाथर्डी हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017131-05-2018
1042सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017231-05-2018
1043महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्याण विभागातील अास्थापणावरील संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 2018 मधिल पर्यवेक्षिकांना कार्यमुकत करणे बाबत 2018053108004531-05-2018
1044शिक्षण प्राथमिक विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),पदाचा प्रभारी कार्यभारा बाबत.2018053016022030-05-2018
1045अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ बी वाय ३४२० इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025630-05-2018
1046अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ एन ३३३३ इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025730-05-2018
1047आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वर्षा सुर्यकांत शिंदे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018053010025530-05-2018
1048आरोग्‍य विभागजिल्हा समाज कल्याण जि प अहमदनगर यांचे कार्यालयात पूर्ण वेळ सेवा उपलब्ध करून दिलेबाबत2018053010025930-05-2018
1049शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.जाधव देवराम शिवनाथ, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.मांडवे बु., ता.संगमनेर यांचे निलंबित कालावधी निर्णयाबाबत2018053016022430-05-2018
1050ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत. 2018053014016330-05-2018
1051पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.सपना गंगाधर नेहे यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 शेंडी ता.अकोले या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018053011005230-05-2018
1052शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.चास,ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2018053016022630-05-2018
1053ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चंद्रशेखर वसंत हतवळणे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015829-05-2018
1054ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एकनाथ नामदेव वाडगे कक्ष अधिकारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015929-05-2018
1055सामान्य प्रशासन विभागश्री.पी.डी.यादव उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025629-05-2018
1056सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.यु.व्‍ही.कोळसे-बावके उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025729-05-2018
1057सामान्य प्रशासन विभागश्री.आय.डी.शेळकंदे, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025829-05-2018
1058सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.ए.यु.शिरसाठ,गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025929-05-2018
1059आरोग्‍य विभागश्री राजू रतन भगवाणे से नि सफाई कामगार प्रा आ केंद्र बारगांव नांदुर ता राहुरी याना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन अदायगीबाबत 2018052910025229-05-2018
1060शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळनाथ आदिनाथ भिताडे, सेवा निलंबित मुख्याध्यापक, पंचायत समिती कर्जत यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018052916021929-05-2018
1061सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026229-05-2018
1062सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026329-05-2018
1063शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे भिकाजी शंकर, उपाध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नेमबाी मळा,ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा देणेबाबत2018052916022129-05-2018
1064शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत श्री.धोंडीबा जबाजी शेटे,सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. म्हसे,ता.श्रीगोंदा2018052916022229-05-2018
1065सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध्काम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 2018. 2018052913010129-05-2018
1066ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.जे.रघुवंशी उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे कार्यालयीन कामी अनधिकृत गैरहजर असल्याने त्यांना त्याच्या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्त करणे.2018052914016229-05-2018
1067ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त होणा-या सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या कृती आराखडयामध्ये नव्याने समाविष्ट होणा-या ग्रामीण्‍ा पाणी पुरवठा योजनांच्या गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समिती गठित करणे बाबत.2018052814015728-05-2018
1068सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरणं,सेवा उपदान ,व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मे २०१८ पेड इन जुन २०१८ ) 2018052804025528-05-2018
1069आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052810025128-05-2018
1070शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली बाबत. 2018052816021828-05-2018
1071सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी (गट अ) व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018052804026028-05-2018
1072सामान्य प्रशासन विभागमा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या ई-मेल अकाऊंटवर प्राप्त होणारे ई-मेल डाऊनलोड करणे व फॉरवर्ड करणेबाबत.2018052504026425-05-2018
1073ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018052506026325-05-2018
1074आरोग्‍य विभागश्रीम. शकुंतला विठठल मोजड, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024825-05-2018
1075आरोग्‍य विभागश्रीम. छाया दत्तात्रय सांगळे, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024925-05-2018
1076सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रतडगाव ता.नगर येथे ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत ग्रा.पं.मी.क्र.२८६ मध्ये सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018052412017024-05-2018
1077अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या कामकाजाबाबत.2018052405025424-05-2018
1078आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. विष्‍णुु कृष्‍णकुमार नावंदर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नेवासा खुर्द,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018052410020324-05-2018
1079शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021324-05-2018
1080शिक्षण प्राथमिक विभागप्रशासकीय बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021424-05-2018
1081सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्रा आ केंद्र चांदा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2018052404025024-05-2018
1082सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018052404025124-05-2018
1083आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र कांंन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410020424-05-2018
1084आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र रूईछत्रपती,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410021524-05-2018
1085आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410021624-05-2018
1086शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अ.नगर जि.प.कडुन लातुर जि.प.कडे जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत(एकुण 03) 2018052416021524-05-2018
1087शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पुरी सुजाता नवनाथ उपा जि प प्रा शा अशोकनगर ता.श्रीरामपुर यांचा प्रतिक्षा कालावधी मंजुर करणेबाबत 2018052416021624-05-2018
1088सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद नविन प्रशासकीय इमारतीमधील टेलिफोन इपीबीएक्स यंत्रणा नविन बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018052312016923-05-2018
1089पशुसंवर्धन विभागशुध्दीपत्र-पशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004923-05-2018
1090आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310025323-05-2018
1091आरोग्‍य विभागश्रीमती माया चंदभान कल्हापुरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025423-05-2018
1092आरोग्‍य विभागश्रीमती नंदा कोंडीबा भांगरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025623-05-2018
1093आरोग्‍य विभागश्रीमती ज्योती अलिराम बर्डे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025823-05-2018
1094शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रातुन बाहेर)2018052316020623-05-2018
1095शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रामध्‍ये)2018052316020723-05-2018
1096शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रांंतर्गत)2018052316020823-05-2018
1097शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316020923-05-2018
1098शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या सन २०१८ (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316021023-05-2018
1099शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे तालुका समानीकरणांतर्गत प्रशासकीय बदल्‍या 2018052316021123-05-2018
1100सामान्य प्रशासन विभागश्री चौसाळकर विजय गणपत कार्या अधिक्षक जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018052304024923-05-2018
1101पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-गट -क संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311003923-05-2018
1102पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.भांड बाबुराव महादू यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004023-05-2018
1103पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. मिलिंद तुळशिराम कराडे यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004123-05-2018
1104पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. जठार दत्तात्रय गोविंद यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004223-05-2018
1105पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. गंभिरे कुशाबा सखाराम यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004323-05-2018
1106पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. निधाने संदिप केशव यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004423-05-2018
1107पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.नागरे भगवान पुंजाजी यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004523-05-2018
1108लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा दुरुस्‍ती देवीभाोयरे - जिंजरमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018052315038723-05-2018
1109पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.जरे देवराम दगडू व श्री.शिंदे जयप्रकाश कारभारी यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004623-05-2018
1110लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कडगाव क्र. ३ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052315038823-05-2018
1111सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खामगाव उर्दु येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018052312017923-05-2018
1112पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004723-05-2018
1113लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती दुलेचांदगाव क्र. ३ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052315038923-05-2018
1114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती हिवरगाव पावसा - देवगाव ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315038423-05-2018
1115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मांडवे -सुपेकर वस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018052315039023-05-2018
1116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती धाांदरफळ खु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315039123-05-2018
1117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती आळसुंदे -भांडवलकरवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039223-05-2018
1118शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अशोक बापुराव बनसोडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा. लव्हाळवाडी, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2018052316021223-05-2018
1119लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती चांदे बु -कुरंगेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039323-05-2018
1120लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती काळेवाडी -मुंजोबा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039423-05-2018
1121लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती अंबीजळगाव निकद अनारसे ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039523-05-2018
1122लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती खांजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315039623-05-2018
1123लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे तांदळी दुमाला - गावठाण ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018052315039923-05-2018
1124लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे काष्‍टी - मोटेवस्‍ती ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018052315040023-05-2018
1125ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (प्रशासकिय बदली)2018052306024523-05-2018
1126ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणनं (विनंती बदली)2018052306024623-05-2018
1127ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2018052306024723-05-2018
1128आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021723-05-2018
1129ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024823-05-2018
1130आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021823-05-2018
1131ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024923-05-2018
1132ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025023-05-2018
1133ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025123-05-2018
1134ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025223-05-2018
1135ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025323-05-2018
1136ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025423-05-2018
1137आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021923-05-2018
1138ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025523-05-2018
1139ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025623-05-2018
1140आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310022023-05-2018
1141आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022123-05-2018
1142महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (प्रशासकिय बदल्या)2018052308004323-05-2018
1143आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022223-05-2018
1144महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (समानीकरण बदल्या)2018052308004423-05-2018
1145आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022323-05-2018
1146आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022423-05-2018
1147आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022523-05-2018
1148आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022623-05-2018
1149आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ आदिवासी क्षेत्रातुन बिगर आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022723-05-2018
1150आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ बिगर आदिवासी क्षेत्रातुन आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022823-05-2018
1151आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकीय बदल्‍या सन २०१८ समानीकरणा अंतर्गत प्रशासकीय2018052310022923-05-2018
1152आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023023-05-2018
1153आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023123-05-2018
1154आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023223-05-2018
1155आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023423-05-2018
1156आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023523-05-2018
1157आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण विनंंती बदल्‍या)2018052310023623-05-2018
1158आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण प्रशासकीय बदल्‍या)2018052310023723-05-2018
1159आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (प्रकरण १ मधील ४ (६) नुसार झालेल्‍या आपसी विनंती बदल्‍या)2018052310023823-05-2018
1160सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय बदली2018052304025223-05-2018
1161सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052304025323-05-2018
1162सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती बदली2018052304025423-05-2018
1163आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310023923-05-2018
1164आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024023-05-2018
1165आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024123-05-2018
1166आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024223-05-2018
1167आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024323-05-2018
1168आरोग्‍य विभागश्रीमती सविता सुभाष गळंगे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024423-05-2018
1169आरोग्‍य विभागश्रीमती विमल देवराम परते, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024523-05-2018
1170आरोग्‍य विभागश्रीमती अर्चना हरिभाऊ काशिद, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024623-05-2018
1171आरोग्‍य विभागश्रीमती संगिता आण्णासाहेब बाचकर, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024723-05-2018
1172सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052313010023-05-2018
1173आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310025023-05-2018
1174ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत आंतरजिल्हा बदली - श्रीम.दळवी रामेश्वरी दशरथ, ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर, जिल्हा परिषद अहमदनगर 2018052206025922-05-2018
1175आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युत्‍तर अर्हताधारकास विशेष प्रोत्सुहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एच.जी.कुलकर्णी ,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र कोतुळ,ता.अकोल,जिल्‍हा अ.नगर2018052210020022-05-2018
1176आरोग्‍य विभागनव्‍याने स्‍‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या प्रा.आ.केंद्र सुगांव खुर्द,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052210020122-05-2018
1177आरोग्‍य विभागनव्‍याने स्‍‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या प्रा.आ.केंद्र म्‍हैसगांव,ता.राहुरी येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052210020222-05-2018
1178लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती दुले चांदगाव नं.२ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052215038522-05-2018
1179लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कोरेगाव - सटवाईवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052215038622-05-2018
1180सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018052104026521-05-2018
1181आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेेेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2018052110019921-05-2018
1182ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत अंबीलवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018052114015521-05-2018
1183सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय कारणास्तव2018052104024021-05-2018
1184सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 बिगर आदिवासी भागातुन आदिवासी भागात विनंती बदली2018052104024121-05-2018
1185सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय 2018052104024221-05-2018
1186सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052104024321-05-2018
1187सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती.2018052104024421-05-2018
1188सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 आपसी विनंती.2018052104024521-05-2018
1189सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल छोटु नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018052104024621-05-2018
1190सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल छोटु नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018052104024721-05-2018
1191सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा शिस्त व अपील नियम 1964,चे नियम 21 नुसार पुनरिक्षण अर्जाच्या दि.10 एप्रिल 2018 रोजीचे निकालपत्राबाबत.2018052104024821-05-2018
1192ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024321-05-2018
1193ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024421-05-2018
1194कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन 20182018051909001719-05-2018
1195अर्थ विभागसहायक लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा;यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली 2018051905020819-05-2018
1196अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका प्रशासकीय बदली 2018051905020919-05-2018
1197अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली2018051905021019-05-2018
1198अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021219-05-2018
1199अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ विनंती बदल्‍या 2018051905021319-05-2018
1200अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021519-05-2018
1201ग्रामपंचायत विभागश्री.गोविंद बाबासाहेब चेमटे ग्रामसेवक प.स.शेवगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018051906023619-05-2018
1202आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. आरोग्य सेवक (पुरुष)2018051910019719-05-2018
1203आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. (लसटोचक)2018051910019819-05-2018
1204ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.(हप्ता क्रं. २)2018051906023719-05-2018
1205सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट अ कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे. 2018051912020719-05-2018
1206सामान्य प्रशासन विभागश्री व्ही एम आमले,कनि सहा लि पं स जामखेड,यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने सेवेतुन निलंबित करणेबाबत2018051904023819-05-2018
1207सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर.एस. शेख, सेवानिलंबीत शाखा अभियंता जि .प.सा.बा. उप विभाग नेवासा ता. नेवासा यांचे निर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत 2018051912016519-05-2018
1208सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री व्ही.जी.सय्यद ,कनिष्ठ आरेखक जि .प.सा.बा. उप विभाग अकोले जि अ .नगर यांचे सेवानिलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत 2018051912016619-05-2018
1209महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम उदावंत जे डी पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पारनेर या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018051908004119-05-2018
1210महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा बालविकास प्रकल्प अधिकारी ( निलंबीत) कर्मचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजुर करणे बाबत2018051908004219-05-2018
1211सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबऱ्हाणपूर म्हाळसपिंपळ्गाव कारेगाव प्रजिमा ३२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० (इजिमा ७३) ता. नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010619-05-2018
1212सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागब्राम्हणी ते मोकळआहेळ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १४२) ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010719-05-2018
1213सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाका ते पाचुंदा रस्ता इजिमा २४१ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० (इजिमा २४१) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018051913010819-05-2018
1214सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा बु ते खुणेगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/६१५ ते २/१०० ( ग्रामा १८५) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010919-05-2018
1215सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६४ कासली गोधेगाव घोयेगाव ते वाकचौरे वस्ती ( तळेगाव मळे ) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० इजिमा ०७ ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011019-05-2018
1216सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागलोणी खु ते आहेर वस्ती ते लोणी सादतपुर रस्ता ग्रामा ९४ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/७०० ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011119-05-2018
1217सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ५३ ते काडुवस्ती प्रवरानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/५०० ग्रामा ८१ ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011219-05-2018
1218सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलपिंपळगाव घोगरगाव इजिमा ६७ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २/४०० ते ४/०० (इजिमा ६७) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011319-05-2018
1219सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ३२ ते खेडलेपरमानंद बेल्हेकरवाडी ते रामा ६६ रस्ता मजबुतीकरण कि मी ०/०० ते ३/०० व डांबरीकरण करणे (इजिमा १८२) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011419-05-2018
1220कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन 20182018051809001618-05-2018
1221सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी , पंचायत समिती अकोले या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार विषयक सुधारीत आदेश बाबत.2018051804022718-05-2018
1222ग्रामपंचायत विभागश्री दयपालसिंग भिमसिंग परदेशी विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती कर्जत यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत.2018051806023518-05-2018
1223लघु पाटबंधारे विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या समानीकरणांतर्गत बदल्या व नेमणूका सन २०१८ 2018051815036018-05-2018
1224आरोग्‍य विभागश्रीमती हेमा रॉबर्ट कांबळे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018051810019618-05-2018
1225सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचेे बदली करणेबाबत.2018051804026618-05-2018
1226सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचेे बदली बाबत.2018051804026718-05-2018
1227सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे,क सहा लि पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने सेवेतुन निलंबीत करणेबाबत.2018051804023118-05-2018
1228सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे,कनि सहा पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018051804023218-05-2018
1229सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे,कनि सहा पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018051804023318-05-2018
1230ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.अंजनापुर, ता.कोपरगांव व इतर ०३ कामे)2018051806023818-05-2018
1231लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार -कडयाजवळ ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037818-05-2018
1232लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार - चोंडीनाला ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037918-05-2018
1233लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018051815038018-05-2018
1234लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कुक्‍कडवेढे ता. राहुरी जि अहमदनगर2018051815038118-05-2018
1235लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडीपठार ब्रिटीशकालीन ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815038318-05-2018
1236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कण्हेर ओहोळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018051812016818-05-2018
1237सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगाव ता.जि. अहमदनगर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत मि.क्र. १९४ मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018051812020018-05-2018
1238ग्रामपंचायत विभागश्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. श्रीगोंदा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051706023317-05-2018
1239सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी अर्जित रजा रोखीकरण,अतिकालीन भत्ते देयके,वैदकीय प्रतिपूर्ती /अग्रीम तसेच लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत प्रवास व सादिल देयकासाठी अनुदान वितरण ( माहे मे २०१८ )2018051704022817-05-2018
1240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डीघुमट -चव्‍हाणवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036317-05-2018
1241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डी घुमट कावळे मळा ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036417-05-2018
1242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.१ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036517-05-2018
1243लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.२ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036617-05-2018
1244लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे भोसे - चुनखडा ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715036917-05-2018
1245लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण भोसे - म्‍हसोबानाला ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037017-05-2018
1246लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037117-05-2018
1247लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव भगावान काकडे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037217-05-2018
1248लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कौडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018051715037317-05-2018
1249लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -गायकवाड भांडवलकर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018051715037417-05-2018
1250लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे टाकळी ढोकेश्‍वर - तरोडीनाला ता. पारनेर जि अहमदनगर2018051715037517-05-2018
1251लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे वांढेकर वस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037617-05-2018
1252लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037717-05-2018
1253ग्रामपंचायत विभागश्री. कामालुद्दीन इस्माईल शेख सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051606023116-05-2018
1254आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त झाल्यामुळे थोपवून धरलेल्या वेतन वाढी लागु करणे बाबत..डॉ.एस.यु.दासरे, वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ. केंद्र, कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2018051610019416-05-2018
1255आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युढत्तरर पदविक अर्हताधारकास विशेष प्रोत्सुहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.डी.सी.कापसे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र दाढ बु,ता.राहाता,जि.अ.नगर2018051610019516-05-2018
1256ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्त साधकाश्रम दत्त मंदिर, चांदा ता.नेवासा)2018051606023416-05-2018
1257शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विषय साधनव्यक्ती करार कर्मचाऱ्यांच्या नव नियुक्तीबाबत 2018051616020016-05-2018
1258सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018051613009516-05-2018
1259सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018051613009616-05-2018
1260शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक नियुक्ती केल्याबाबत2018051516020115-05-2018
1261शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020415-05-2018
1262शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020515-05-2018
1263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा अंतरवली ता. नेवासा जि अहमदनगर2018051515035415-05-2018
1264शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दूर करणेबाबत2018051416020314-05-2018
1265सामान्य प्रशासन विभागश्री.गारुडकर व्‍ही.एम. प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018051404022914-05-2018
1266आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. संकेत शिवाजी झरेकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018051410019014-05-2018
1267आरोग्‍य विभागश्रीमती.संगिता बाबुराव कदम परिचारीका प्रसाविका यांचेे बदली बाबत (अंशत: बदल)2018051410019114-05-2018
1268ग्रामपंचायत विभागसुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2018051106025811-05-2018
1269सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे / स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट - क2018051104021511-05-2018
1270आरोग्‍य विभागज़िल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत श्री राहुल भदाणे 2018051110018711-05-2018
1271आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेेेेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍येे सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारित अंतीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018051110018811-05-2018
1272आरोग्‍य विभागऔषधनिर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारीत अंतिम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत..2018051110018911-05-2018
1273आरोग्‍य विभागदिनांक 01/05/2018 पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक 71 साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2018051110019311-05-2018
1274सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022111-05-2018
1275सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022211-05-2018
1276आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल नामदेव चिखले, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपुर हया अनाधिकृत गैरहजर असल्याने शिक्षा करणे बाबत.2018051010018510-05-2018
1277आरोग्‍य विभागश्री.रामदास अशोक बुचुडे औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.टाकळीभान यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018051010018610-05-2018
1278शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुर्यवंशी पौलास लक्ष्मण, प्रा.शि. पंचायत समिती अकोले यांनी शालेय कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत2018051016019710-05-2018
1279ग्रामपंचायत विभागनिलंबन भत्याचे पुनर्विलाेकन करणे बाबत श्री विजय निवृत्ती चराटे सेवा निलंबीत विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती संगमनेर2018051006023010-05-2018
1280लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची सुधारित अंतिम वास्तव्य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050915034509-05-2018
1281शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब. अंतर्गत अ.नगर जि.प. कडून इतर जि.प. कडे जाणारे प्राथ. शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (एकूण 108 प्राथ. शिक्षक)2018050916019609-05-2018
1282लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मोहोज देवढे ता. पाथ्‍ार्डी जि अहमदनगर2018050815035508-05-2018
1283लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे रतडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035608-05-2018
1284लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे टाकळी खातगाव - शेखवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035708-05-2018
1285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती गोंडेगाव स्‍मशानभुमी ता.श्रीरामपूर जि अहमदनगर2018050815035808-05-2018
1286लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मांडवे ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035908-05-2018
1287लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती खांडवी-भोसाखिंड ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815036108-05-2018
1288लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती नेप्‍ती -सांळुंखे वस्‍त्‍ाी ता. नगर जि अहमदनगर2018050815036208-05-2018
1289सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुरहाणनगर ता.नगर येथील मज्जिद ते बाणेश्वर रस्त्यापर्यंत काँक्रिटीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018050812019308-05-2018
1290शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्व साधारण बदल्या सन 2018 च्या अनुषंगाने विंस्तार अधिकारी शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018050816019208-05-2018
1291शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फ़ी आंजिब अंतर्गत अहमदनगर जिप कडुन इतर जिपकडे जाणा-या प्राथमिक शिक्षकांबाबत (एकुण 116 प्राथमिक शिक्षक)2018050816019308-05-2018
1292लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कापरेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815034608-05-2018
1293लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पाडोशी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034708-05-2018
1294लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पिपळदरावाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034808-05-2018
1295महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम गिते एस एन पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी राजुर ता अकोले ए बा वि से यो प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2018050808003908-05-2018
1296महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम साळवे व्हि ई पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प नेवासा/वडाळा या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018050808004008-05-2018
1297लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आंबीजळगाव - बेंद ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815035008-05-2018
1298लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती येवती ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018050815035108-05-2018
1299लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण -गवळीबाबा ता. जामखेड जि अहमदनगर2018050815035208-05-2018
1300लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे वगवाडी -म्‍हाळादेवी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815035308-05-2018
1301सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरसाठवाडी येथील दशक्रियाभुमीकडे जाणारा रस्ता दुरुस्त करणे ता.पाथर्डी जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018050812016308-05-2018
1302अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. ( सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ )2018050705017307-05-2018
1303शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत2018050716018907-05-2018
1304सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत. (एकाकी पद)2018050704021407-05-2018
1305पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.संकेत रामहरी भोर यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 अळकुटी ता.पारनेर या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत. 2018050711003707-05-2018
1306सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्‍तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2018050704021807-05-2018
1307सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.उज्वला कोळसे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद,अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018050704021907-05-2018
1308शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख सगीर अब्दुल रशीद, मुख्याध्यापक शेवगांव (उर्दु) मुले,ता.शेवगांव,यांचे अनाधिकृत गैरवर्तनाबाबत आदेशित करणेबाबत2018050716019907-05-2018
1309शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019406-05-2018
1310शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019506-05-2018
1311सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांनी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशीचे अनुषंगाने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018050604022306-05-2018
1312शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा वांगी खु.ता.श्रीरामपूर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018050516018605-05-2018
1313आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब, डॉ.व्‍ही.एम.घाडगे.वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करुन व्दितीय वैदयकीय अधिकारी या पदाचे कामकाज पहाणे बाबत..2018050510017505-05-2018
1314महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003405-05-2018
1315महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003505-05-2018
1316महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी सां या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003605-05-2018
1317महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003705-05-2018
1318लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050515034005-05-2018
1319लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034105-05-2018
1320लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त आरेखक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034205-05-2018
1321ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी)(ग्रा.पा .पु)(गट-क )याची सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018050514014505-05-2018
1322सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009105-05-2018
1323सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009205-05-2018
1324सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनि.आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009305-05-2018
1325सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता य