जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सामान्य प्रशासन विभागसर्व्हर, फायरवॉल, बॅकअप व मॉनिटरिंग सिस्टीम खरेदी करणेबाबतचा पुरवठा आदेश2018011204002512-01-2018
2अर्थ विभागश्री विनायक विठठल शहाणे, सेवा निवृत्‍त स.ले.अ.पंचायत समिती पारनेर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे..2018010805000908-01-2018
3ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, उक्कडगांव, ता कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010814000108-01-2018
4सामान्य प्रशासन विभागदि.१/१०/२००६ ते दि.३१/०३/२०१० या कालावधीत स्‍वेच्‍छा/नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्‍त, मयत झालेल्‍या वाहन चालकांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्‍यानंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्ववासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2018010804002608-01-2018
5आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत..2018010610000706-01-2018
6सामान्य प्रशासन विभागसाई ज्‍योती स्‍वयंसहायता यात्रा २०१८ च्‍या नियोजनासाठी वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018010604002006-01-2018
7महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना पायाभुत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2018010608000206-01-2018
8अर्थ विभागजिल्‍हा सेवा वर्ग-४ परिचर या संवर्गातून जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ ( दुय्यम लेखा ) या संवर्गात पदोन्‍नतीने नेमणूक देऊन पदस्‍थापना देणेबाबत.2018010605000806-01-2018
9सामान्य प्रशासन विभागश्री पी जी कुलट तत्‍का कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कोपरगाव यांच्‍या विरुध्‍द विभागीय चौकशी बाबत 2018010504001805-01-2018
10ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001805-01-2018
11ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001905-01-2018
12सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018010404001304-01-2018
13कृषि विभागराज्‍य पुरस्‍कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्‍पादन पिके) सन 2017/18 अंतर्गत कांदा करपा व फुलकीडे नियंत्रण अंतर्गत 50 टक्‍के अनुदानावर पीकसंरक्षण औषधांचा पुरवठा करणे.2018010409000104-01-2018
14अर्थ विभागश्री कचरू बन्सी गोत्राळ परिचर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018010405000104-01-2018
15सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018010304001203-01-2018
16आरोग्‍य विभागश्रीमती शोभा शंकर खंडागळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देहरे ता नगर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत2018010310000203-01-2018
17आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2018010310000303-01-2018
18ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम करणारी कायमस्वरूपी थोपविण्याची शिक्षाचे आदेशाविरुद्ध अपिलाबाबत. 2018010206000202-01-2018
19सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा. शाळा पळसखेडे ता संगमनेर येथे दोन शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010213000202-01-2018
20सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे देवकौठे हरिजनवस्ती ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010113000101-01-2018
21महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000101-01-2018
22महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000301-01-2018
23महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018010108000401-01-2018
24सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक उच्‍च श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000401-01-2018
25सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000501-01-2018
26सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक निम्‍न श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000601-01-2018
27सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000701-01-2018
28सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 2018010104000801-01-2018
29सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक लिपिक वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018010104000901-01-2018
30अर्थ विभागश्री सुरेश नरसय्या कंडेपल्‍ली, सेवा निवृत्‍त क.ले.अ. अर्थ विभाग, जि.प.अ.नगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017123005001030-12-2017
31आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रामनंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झााल्‍याने डॉ.पी.एस.सायगांवकर वै.अ.गट-अ वर्ग-२,प्रा.आ.केंद्र चास,ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत...2017123010044030-12-2017
32पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट समन्वयक व समूह समन्वयक गट संसाधन केंद्र पाणी व स्वच्छता यांचे तात्पुरते समायोजन करणेबाबत 2017123007040930-12-2017
33ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.बालमटाकळी ता.शेवगांव व इतर ०४ कामे)2017123006000130-12-2017
34सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री हरिहर केशव गोविंदबन बेलापूर येथे भक्तनिवास (स्त्री )बांधणे ता . श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122913000329-12-2017
35सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्रीरामपुर देवळाली भराटेवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३६५ (नर्सरी महाडीक बाराहातेवस्ती ) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपुर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122913055229-12-2017
36सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा,पुणे येथे दि. ११ ते १३ जानेवारी २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2017122804092228-12-2017
37आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.एस.आर. मेहता वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, कोळगांव,ता.श्रीगोंदा यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122810043928-12-2017
38सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई,हिंगोणी,गणेशवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० ता. नेवासा डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017122813055028-12-2017
39शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत.2017122816084028-12-2017
40महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता मिळणे बाबत.2017122808016428-12-2017
41महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता मिळणे बाबत.2017122808016528-12-2017
42सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ता. कोपरगाव ते तालुकाहद्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे.2017122813055128-12-2017
43सामान्य प्रशासन विभागश्री जी व्‍ही पुराणे कनिष्‍ठ सहायक ग्रामपंचायत विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना सेवेतुन निलंबित करणेबाबत 2017122804092528-12-2017
44अर्थ विभागश्री विनायक तुकाराम बर्डे व्रणोपचारक पशुवैद्यकीय दवाखाना सोनई पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122705098227-12-2017
45अर्थ विभागश्रीम छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहायक ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्ती उपदान मंजुरीबाबत 2017122705098327-12-2017
46अर्थ विभागकै. श्री. परशराम आसाराम वडागळे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या वारसपत्नी श्रीम आशा परसराम वडागळे यांना कुटूंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2017122705098427-12-2017
47अर्थ विभागश्रीम मंदाकिनी पंढरीनाथ देशमुख मुख्याध्यापिका पंचायत समिती अकोले यांना अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2017122705098527-12-2017
48पशुसंवर्धन विभागगट विमा योजना नमुना क्रमांक 11 डॉ. अशोक जयराम मदने ,पशुधन विकास अधिकारी, गट-ब यांचे अंतिम गटविमा आदेश2017122711017327-12-2017
49शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सामावुन घेण्याबाबत.2017122716083827-12-2017
50शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. बायकर बापु चांगदेव, यांना शिक्षण सेवक (प्रशिक्षित) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. (मराठी माध्यम)2017122716083927-12-2017
51महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्याण विभाग,जिल्हा कक्ष व जिल्हातील एकात्मिक बाल विकास योजना प्रकल्प कार्यालयासांठी वाहने भाडयाने लावणे बाबत.2017122708016627-12-2017
52अर्थ विभागश्री जयवंतराव महादु घोडेराव सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097626-12-2017
53अर्थ विभागश्रीम छाया रंगनाथ अष्टेकर आरोग्य पर्यवेक्षिका यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097726-12-2017
54अर्थ विभागकै . श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेंडगे प्रा. आ.केंद्र तिसगाव ता. पाथर्डी यांचे कुटूंब निवृत्तीवेतन मृत्यु -नि - सेवा उपदान मुल्य मंजुरीबाबत 2017122605097826-12-2017
55अर्थ विभागश्री गोविंद नामदेव घिगे व्रणोपचारक पशु वैद्यकीय दवाखाना विठा पंचायत समिती अकोले यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605097926-12-2017
56अर्थ विभागश्री सीताराम हरी वाडेकर कनिष्ठ अभियंता जि. प.ल.पा.उपविभाग संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605098026-12-2017
57अर्थ विभागश्रीम मंजुषा माधव निसळ एन. एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017122605098126-12-2017
58ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, रस्तापुर ता. नेवासा जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041226-12-2017
59ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, भौसे, ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041326-12-2017
60ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, बेलपिंपळगांव ता. नेवासा जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041426-12-2017
61ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, माणिकदौंडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041626-12-2017
62ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, डोनगांव ता. जामखेड जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041726-12-2017
63ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, मजलेचिंचोली ता. नगर, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017122614041826-12-2017
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खारे कर्जुने ता.नगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या बाजारतळ परिसरात ग्रा. पं.मि.क्र.२४० मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122612046626-12-2017
65ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन 2017-20182017122614041926-12-2017
66समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नेवासा)2017122217009822-12-2017
67समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017122217009922-12-2017
68अर्थ विभागश्री आनंदा बाबुराव गावडे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097122-12-2017
69अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय सुर्यभान पवार से नि ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097322-12-2017
70अर्थ विभागश्री सुभाष किसन आव्‍हाड से नि वाहन चालक पंचायत समिती शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097422-12-2017
71अर्थ विभागश्री सखाराम यशवंत नन्‍नवरे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निमोण ता संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017122205097522-12-2017
72अर्थ विभागश्री प्रकाश गणेश औटी परिचर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2017122105097021-12-2017
73आरोग्‍य विभागडॉ.आबासाहेब लक्ष्‍मण काकडे वै.अ.गट-ब यांची निलंबनानंतर सामान्‍य रूग्‍णाल नाशिक येथे मुख्‍यालय दिल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043221-12-2017
74आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.यु.आर.गोडे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, निमगांवजाळी,ता.संगमनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043321-12-2017
75आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.व्हि.बी.वाघ वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र मवेशी,ता.अकोले येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043421-12-2017
76आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.पी.पी.गोडे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, म्‍‍हाळादेवी,ता.अकोले येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043521-12-2017
77आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.ए.एल.मदने वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, सलाबतपूर,ता.नेवासा येथे हजर करून घणेबाबत..2017122110043621-12-2017
78ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017122106084921-12-2017
79ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017122106085021-12-2017
80आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.ए.के.शेख वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, ढोरजळगांव,ता.शेवगांव यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017122110043721-12-2017
81समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीगोंदा)2017122117009621-12-2017
82समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स.कोपरगाव)2017122117009721-12-2017
83ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती सुजाता तुकाराम खाडे, ग्रामसेवक पं. स. नगर 2017122106085221-12-2017
84ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती गीतांजली पांडुरंग गिरी, ग्रामसेवक पं. स. नगर 2017122106085321-12-2017
85अर्थ विभागश्री कुलथे नारायण माधवराव सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017122005096920-12-2017
86शिक्षण प्राथमिक विभागइस्‍त्रो सहलीसाठी निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्‍यांची अंतिम निवड यादी2017122016083220-12-2017
87ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान वितरित करणे.2017122014041120-12-2017
88सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भेंडा श्री नागेबाबा गोसावीचे देऊळ येथे भक्तनिवास बांधणे (पुरुष ) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017122013054920-12-2017
89महिला बालकल्‍याण विभागश्री.अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ से.नि.बा.वि.प्र.अ.राहुरी यांचे पत्नीचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्कम मंजुरी बाबत…2017122008016320-12-2017
90आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाल्‍याने डॉ.वाय.के.कर्डिले वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र, जेऊर,ता.नगर, येथे हजर करून घणेबाबत..2017121910042919-12-2017
91समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017121917008219-12-2017
92समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स.संगमनेर)2017121917008319-12-2017
93समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पाथर्डी)2017121917008419-12-2017
94समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीरामपूर)2017121917008519-12-2017
95समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. जामखेड)2017121917008619-12-2017
96समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नगर)2017121917008719-12-2017
97समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहाता)2017121917008819-12-2017
98आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.आर.आर.भंगाळे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, भाळवणी,ता.पारनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017121910043019-12-2017
99समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहुरी)2017121917008919-12-2017
100समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. अकोले)2017121917009019-12-2017
101आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैैैैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी/पदविका अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना झाल्‍याने डॉ.एस.बी.पुंड वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र, आढळगांव येथून कार्यमुक्‍त करून ता.आ.अ.पं.स.कर्जत या रिक्‍त पदावर हजर करून घेणबाबत....2017121910043119-12-2017
102समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पारनेर)2017121917009419-12-2017
103समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. शेवगाव)2017121917009519-12-2017
104शिक्षण प्राथमिक विभागइ१ ली ते ५ वी च्या १०० टक्के विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम २०१७-१८ तालुकास्तरावरील प्रशिक्षणासाठी अग्रीम वितरीत करणॆबाबत।2017121916082919-12-2017
105शिक्षण प्राथमिक विभागस्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था संगमनेर यांना अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017121916083019-12-2017
106सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर, थुंबा, त्रिवेंद्रम, केरळ येथील शैक्षणिक सहलीसाठी आयोजित केलेल्‍या शिबीरासाठी वाहन अधिग्रहित करणेबाबत.2017121804092118-12-2017
107शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. कवडे रविदिप रामकिसन, उपाध्यापक, जि.प.प्राथ. शाळा एकरुखे , ता. राहाता, जि. अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत.2017121816082718-12-2017
108शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत मॉडिफाय चेअर अनुदान वर्ग करणेबाबत 2017121816082818-12-2017
109ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देने . 2017121606084416-12-2017
110ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणे2017121614040916-12-2017
111सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. अशोकनगर ते उंबरगाव रस्ता साखळी क्रमांक ३/२५० ते ५/०० ग्रामीण मार्ग ५९ ता. श्रीरामपूर मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121613054516-12-2017
112शिक्षण प्राथमिक विभागविविध गुणदर्शन व सांस्‍कृतिक कार्यक्रम स्‍पर्धांचे नियोजन २०१७-१८2017121616082616-12-2017
113ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.राजूर ता.अकोले व इतर ०६ ग्रा.पं)2017121606085416-12-2017
114आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या अार्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर, मजुरी इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबााााबत....2017121510042815-12-2017
115सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण ते सोनेवाडी ता. संगमनेर रस्ता मार्ग क्रमांक ४ साखळी क्रमांक ३/५०० ते ४/१०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2017121513054415-12-2017
116ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017121406084214-12-2017
117ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे .2017121406084314-12-2017
118सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.संक्रापूर दवनगाव ता. राहुरी साखळी क्रमांक १/०० ते ३/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121413054014-12-2017
119सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.मौजे केसापूर ते टाकसाळ वस्ती रस्ता साखळी क्रमांक १/५०० ते २/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121413054114-12-2017
120समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (कर्जत, अकोले, नगर, नेवासा, पाथर्डी व शेवगाव)2017121417008114-12-2017
121सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सायखिंडी येथिल नागझरी ओढा माळवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. कि.मी. ०/४५० ते १/१३५ (योजना बाहय ग्रामीण रस्ते) ता. संगमनेर 2017121413054314-12-2017
122शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.चंद्रकांत विश्ववनाथ सांगळे पदवीधर प्रा.शि. 2017121416082314-12-2017
123ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणे 2017121414040714-12-2017
124अर्थ विभागश्रीम ताई गंगाधर खताळ पर्यवेक्षिका ए.बा. वि.से. प्रकल्प शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशिकारण मूल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत 2017121305096613-12-2017
125अर्थ विभागकै श्री परसराम आसाराम वडागळे मयत कनिष्‍ठ सहायक लेखा अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017121305096713-12-2017
126अर्थ विभागश्री नवेद अंजूम गयासुलहक मिर्झा से नि विस्‍तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017121305096813-12-2017
127सामान्य प्रशासन विभागश्री.शशांक शशिकांत शहा कनिष्‍ठ सहा.ग्रा.पा.पु.उपविभाग, नगर यांचे आईचे हृदयशस्‍त्रक्रियेसाठी अग्रीम मंजुुुर करणेबाबत.2017121304091913-12-2017
128सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २७/१२/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी.2017121313053813-12-2017
129सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले जोड रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ०/८०० येथे मोरी बांधकाम करणे.2017121313053913-12-2017
130सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.मौजे त्रिंबकपूर ता. राहुरी जोडरस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017121313054213-12-2017
131सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत 2017121204091812-12-2017
132ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017121206084012-12-2017
133महिला बालकल्‍याण विभागमहिला वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत…2017121208014812-12-2017
134महिला बालकल्‍याण विभागमहिला वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत…2017121208014912-12-2017
135ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत पेसा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी - पेसा ग्रामपंचायत सदस्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी उर्वरित निधी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र गौडगाव ता . बार्शी जिल्हा सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत 2017121206084512-12-2017
136सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २७/१२/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017121113053711-12-2017
137महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015011-12-2017
138महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015111-12-2017
139महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015211-12-2017
140महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015311-12-2017
141महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015411-12-2017
142महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015511-12-2017
143महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015611-12-2017
144महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015711-12-2017
145महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015811-12-2017
146महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108015911-12-2017
147महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे.2017121108016011-12-2017
148महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी (TSP) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे.2017121108016211-12-2017
149सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रामा-314 सालेवडगांव रस्ता ते तळेवाडीवस्ती सालेवडगांव रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017121112046511-12-2017
150ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्राम विकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे केलेले समायोजन रद्द करणेबाबत 2017120906084109-12-2017
151समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कोपरगाव)2017120817006708-12-2017
152समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहाता)2017120817006808-12-2017
153समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीरामपूर)2017120817006908-12-2017
154समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. राहुरी)2017120817007008-12-2017
155समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नेवासा)2017120817007108-12-2017
156समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. शेवगाव)2017120817007208-12-2017
157समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पाथर्डी)2017120817007308-12-2017
158समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. जामखेड)2017120817007408-12-2017
159समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. कर्जत)2017120817007508-12-2017
160समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. श्रीगोंदा)2017120817007608-12-2017
161समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. पारनेर)2017120817007708-12-2017
162समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. नगर)2017120817007808-12-2017
163महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोकप्रतिनिधी यांचा राजस्थान राज्यातील महत्वाचे ठिकाणी अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे कार्यारंभ आदेश देणे बाबत..2017120808014708-12-2017
164ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा लोणी व 2 गांवे राहाता योजनेचे पंपीग मशिनरी दुरुस्ती करणे (7.50 एच पी) या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120814039408-12-2017
165आरोग्‍य विभागश्रीम.रंजना गुलाब भैसाडे एएनएम प्राथमिक आराेेेग्‍य केंद्र खर्डा ता.जामखेेड यांना तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन मंंजुरीबाबत.2017120810042008-12-2017
166ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा लोणी व 2 गांवे राहाता योजनेचे पंपीग मशिनरी दुरुस्ती करणे (30 एच. पी.) या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120814039508-12-2017
167सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग ७० भेंडा खुर्द ते खुनेगाव ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017120813053508-12-2017
168पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120807039908-12-2017
169पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120807040008-12-2017
170समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. अकोले)2017120817006508-12-2017
171समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत. (पं. स. संगमनेर)2017120817006608-12-2017
172सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे प्रतापपूर ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017120713053607-12-2017
173ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खिरविरे ता. अकोले येथील विहिरीचा गाळ काढणे व पाईपलाईन दुरुस्ती करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042607-12-2017
174ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी ता. अकोले येथील विहिरीचा गाळ काढणे, खोलीकरण करणे, आडवे बोर करणे, पाईपलाईन दुरुस्ती करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042707-12-2017
175ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कोहणे ता. अकोले येथील जुनी पाण्याची टाकी दुरुस्त करणे, पाईपलाईन दुरुस्ती करणे, स्टॅण्ड पोस्ट तयार करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714042807-12-2017
176ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा केळीकोतूळ ता. अकोले येथील विहिरीत आडवे बोर करणे, पाण्याची टाकी बांधणे, पाईपलाईन दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे, स्टॅण्ड पोस्ट तयार करणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714043007-12-2017
177ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआदिवासी उपाययोजना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा मवेशी ता. अकोले येथील विहिरीत आडवे बोर करणे, गाळ काढणे, पाईपलाईन दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे, अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.2017120714043107-12-2017
178अर्थ विभागश्री शरद पावलस ससाणे वि. अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2017120705096207-12-2017
179अर्थ विभागश्री.सुधाकर रामभाऊ कवडे वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र माणिकदौंड ता. पाथर्डी पंचायत समिती पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096307-12-2017
180अर्थ विभाग सौ.जोशी वैजयंती नंदकुमार मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096407-12-2017
181सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग मौजे कोळपेवाडी पशु वैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे, ता. कोपरगाव. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017120713053407-12-2017
182पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनंत शरदराव साखरे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द तांभेरे. ता.राहुरी जि.अहमदनगर भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्हीएमएच-6916 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा आदेश2017120711016207-12-2017
183ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य / कोळसांगवी, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017120706083707-12-2017
184ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. भाऊसाहेब संपत भांड, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत घोडसरवाडी ता. अकोले)2017120706083807-12-2017
185अर्थ विभागश्री गुलाब योहान पंडित ऐ से नि कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120705096507-12-2017
186आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३ (तीन) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.ए.के.शेख,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर2017120710041807-12-2017
187पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039406-12-2017
188पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039506-12-2017
189पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017120607039606-12-2017
190अर्थ विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्राथमिक आरोग्य केन्द्र चांदा पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मूल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017120605095406-12-2017
191अर्थ विभागश्री सुभाष किसन आव्हाड वाहनचालक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095506-12-2017
192अर्थ विभागश्रीम अनिता कमलाकर मंत्री उपाध्यापिका पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2017120605095606-12-2017
193अर्थ विभागश्री सिताराम तुकाराम लांडे व्रणोपचारक पशु वैद्यकीय दवाखाना देवगाव पंचायत समिती अकोले यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095706-12-2017
194अर्थ विभागश्री अशोक दामोधर बैरागी कनिष्ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095806-12-2017
195अर्थ विभागश्रीमती आप्रुगा जिवराज सानप ऐ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605095906-12-2017
196अर्थ विभागश्रीमती निलम कस्‍तुरीलाल खुराणा सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ अभियंता जि प ल पा उपविभाग कोपरगांव ता कोपरगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096006-12-2017
197अर्थ विभागश्री देविदास मारुती वाघ सेवा निवृत्‍त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096106-12-2017
198ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, खांडवी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120514038605-12-2017
199सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग २३ ते कोहोंडी माळेगाव ते धामनवन अंबित पाचनई ता. अकोले ते जिल्हा हद्द रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/००(वाघ्या ते अंबित)येथे संरक्षक भिंत व मोरी बांधकाम करणे. 2017120513053305-12-2017
200सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी ते कोल्हेवाडी ते पिंपळगांवलांडगा रस्ता करणे ग्रामा-229 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046105-12-2017
201अर्थ विभागकै. श्री बळवंत सीताराम कुलकर्णी सेवा निवृत्त प्रा. शिक्षक पंचायत समिती संगमनेर ता. संगमनेर यांची वारस मुलगी कु. वैशाली बळवंत कुलकर्णी यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120505094905-12-2017
202सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी येथील डाकेवस्ती बोरुडेवस्ती रस्ता करणे ग्रामा-106 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046205-12-2017
203सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-57 कोल्हेवाडी फाटा ते साठेवस्ती नारायणडोह रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046305-12-2017
204अर्थ विभागश्री.आनंदराव त्रिंबक शेळके वरिष्ठ सहायक जिल्हा परिषद अहमदनगर (सा. बा. उत्तर विभाग ) यांना सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मंजुरीबाबत 2017120505095005-12-2017
205सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा सन २०१६ संदर्भातील निकाल प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017120504091305-12-2017
206ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना मिरी तिसगाव तालुका पाथर्डी ,कानडगाव -निभेरे-तुळापूर तालुका राहुरी भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2017120514038805-12-2017
207ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रा .पं . इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोली टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017120506082905-12-2017
208सामान्य प्रशासन विभागदि.1/10/2006 ते दि.31/3/2010 या कालावधीत स्वेच्छा/नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत,मयत झालेल्या परिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षे सेवा पुर्ण झालेनंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2017120504091405-12-2017
209अर्थ विभागश्री विनायक तुकाराम बर्डे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095105-12-2017
210अर्थ विभागश्री सिताराम बाजीराव दारकुंडे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जेऊर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095205-12-2017
211अर्थ विभागकै श्री पोपट रंगनाथ मेहेर मयत वरिष्‍ठ सहायक जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095305-12-2017
212आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.वाय.एस.खोकले वै.अ.गट-अ, यांना प्रा.आ. केंद्र, खिरविरे,ता.अकोले,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120510041005-12-2017
213ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ (ग्रा.पं.राघोहिवरे ता.पाथर्डी)2017120506083405-12-2017
214अर्थ विभागश्री मोहन कृष्णाजी वाघ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) शिक्षण (प्राथ) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094604-12-2017
215अर्थ विभागश्रीम जगताप उषा गोविंद उपाध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094704-12-2017
216अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब आसाराम निकम वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाढ बु. ता. राहाता जि. अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन उपादान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत 2017120405094804-12-2017
217आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.सी.आर.हिले वै.अ.गट-अ यांना प्रा.आ.केंद्र,विठा,ता.अकोले येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120410040804-12-2017
218ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा, श्री. मुळे बाळू पांडुरंग, कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड 2017120406082704-12-2017
219ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत गैरव्यवहार व गैरवर्तणुक केले बाबत ( श्री गणेश सर्जेराव पाखरे ग्रामसेवक)2017120406083004-12-2017
220ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, लोणी खु. व बु. ता. राहाता येथील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची पंपीग मशिनरी दुरुस्‍त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120214038202-12-2017
221सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवाउपदान,व लेखाशिर्ष २०५३०७६५-३१ वेतनेत्तर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत ( माहे नोव्हेंबर २०१७ पेड इन डिसेंबर २०१७) 2017120204090602-12-2017
222ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2017120214038302-12-2017
223सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३१ ते पिंपळेमालदाड ते संगमनेर ता. संगमनेर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६७ मध्ये साखळी क्रमांक ६/००० ते ६/६०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे. 2017113013053230-11-2017
224आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक ९२६८/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... आरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्‍ती बाबत.2017113010040630-11-2017
225आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक १२०३४/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... 2017113010040730-11-2017
226शिक्षण प्राथमिक विभागइ१ ली ते ५ वी च्या 100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षणासाठी अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017113016081130-11-2017
227ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत.(श्री. जे. के. शिंदे, ग्रा. वि. अ.,पं.स. श्रीरामपूर व इतर)2017113006082630-11-2017
228सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करमनवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017113012046430-11-2017
229आरोग्‍य विभागस्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती मंजुरीबाबत .श्री.मनोहर बाबुराव बनसोडे सफाई कामगार प्रा.आ.कें.वाळकी ता .नगर जि.अहमदनगर2017112910040429-11-2017
230सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी पशु वैद्यकीय दवाखाना येथील पशुधन विकास अधिकारी निवासस्थान इमारतीचे विद्युतीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112913053029-11-2017
231ग्रामपंचायत विभागअपवादात्मक परिस्थितीत आपसी आंतरजिल्हा बदली श्री. चेके अनंत राजेश्वर, ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा, जिल्हा परिषद अहमदनगर 2017112906081929-11-2017
232सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेळपिंपळ्गाव ते जैनपूर रस्ता ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० खडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112913053129-11-2017
233अर्थ विभागसौ. कोकाटे नंदा प्रभाकर मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017112905094529-11-2017
234पशुसंवर्धन विभागडॉ.अरुण मोहनराव हरिश्चंद्रे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द तिसगांव ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017112811016128-11-2017
235अर्थ विभागश्री विठठल विश्‍वनाथ बाचकर सेवा निवृत्‍त शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094028-11-2017
236अर्थ विभागश्री मोहन कृष्‍णाजी वाघ से नि विस्‍तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094128-11-2017
237अर्थ विभागश्रीमती अरुणा पोपटराव भांबारे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळेविहीर ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094228-11-2017
238अर्थ विभागश्रीमती जेम्‍स पांडुरंग ससाणे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उबंरे ता राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094328-11-2017
239अर्थ विभागकै श्रीमती रेखा तुकाराम शेलार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राशिन मुले ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094428-11-2017
240महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहाराष्ट्र विकास सेवा गट - ब संवर्गातील अधिकाराच्या बदल्या. 2017112818001728-11-2017
241ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.बेलवंडी ता.श्रीगोंदा)2017112806082028-11-2017
242लघु पाटबंधारे विभागपती -पत्नी एकत्रिकरण अंतर्गत आंतरजिल्हा बादलीने नेमणूक देणेबाबत श्री. प्रल्हाद नाथा शिंदे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी. यांचा आंतर जिल्हा बदली आदेश. 2017112815034428-11-2017
243सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदौलावडगांव ते केळतलाव रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045827-11-2017
244सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बादरखेल जिल्हा हदद ग्रामा-240 रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045927-11-2017
245आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.बी.एस.डामसे,वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र,तळेगांव,ता.संगमनेर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017112710040227-11-2017
246सामान्य प्रशासन विभागश्री डी एस पालवे,क सहा पं स शेवगांव हे कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरहजर राहिल्याने व कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषदेच्या सेवेतुन निलंबित केलेल्या आदेशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2017112704090227-11-2017
247सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०५ /१२ /२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017112713052727-11-2017
248सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअंबितखिंड केळी कोतुळ करंडी ता. अकोले रस्ता घाट दुरुस्ती धक्का भिंत बांधणे साखळी क्रमांक ४०/०० ते ४५/०० ता. अकोले. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112713052827-11-2017
249शिक्षण प्राथमिक विभाग100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 तालुकास्तरीय सुलभकांची प्रशिक्षण पूर्व कार्यशाळॆस अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017112716079827-11-2017
250ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.चिचोंडी पाटील ता.नगर व इतर ०३ कामे)2017112706081627-11-2017
251ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.दत्तनगर ता.श्रीरामपूर व इतर ०१ कामे)2017112706081727-11-2017
252सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दिनांक ०५/१२/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची मागील शिल्लक कामांची यादी. 2017112713052927-11-2017
253अर्थ विभागश्री परदेशी सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग सेवा निवृत्त स.ले.अ.सा.बा.दक्षिण जि.प.यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093824-11-2017
254आरोग्‍य विभागश्री.निलेश आत्‍माराम चौधरी आरोग्‍य सेवक (पुरुष) उपकेंद्र सायखिंडी प्रा.आ.केंद्र जवळेबाळेश्‍वर ता.संगमनेर यांना आरोग्‍यसेवक (पुरुष) या पदावरुन कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017112410040124-11-2017
255अर्थ विभागश्री सुधाकर जनार्दन मिसाळ सेवा निवृत्‍त स.ले.अ. उपजिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वयक (मग्राराेेहयो) जि.प.अ.नगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093924-11-2017
256यांत्रिकी उपविभागश्री. कातोरे विनायक बन्सी, वरिष्ठ सहाय्यक, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे भ.नि.नि. खात्यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत..2017112321001423-11-2017
257अर्थ विभागश्रीम नीलम कस्तुरीलाल खुराणा कनिष्ठ अभियंता जिल्हा परिषद ल.पा. उपविभाग कोपरगाव यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017112305092923-11-2017
258ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्रामविकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे समायोजन करणेबाबत 2017112306081023-11-2017
259ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी यांच्या मंजूर पदांमध्ये बदल करणेबाबत2017112306081123-11-2017
260अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093023-11-2017
261अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय सावळेराम देशमुख सेवा निवृत्‍त कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथडी् ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093123-11-2017
262अर्थ विभागश्री आण्‍णा कचरु रामफळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093223-11-2017
263सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग खंडाळा ता. श्रीरामपूर येथील गणपती मंदिर रस्ता ग्रामीण ग्रामीण मार्ग ८६ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112313052623-11-2017
264अर्थ विभागश्री भिमाजी नामदेव सांगळे सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक जिप ग्रापापू उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093323-11-2017
265अर्थ विभागश्री फारुक रज्‍जाक हवालदार सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र अरणगांव ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093423-11-2017
266अर्थ विभागश्री दत्‍ताराम उध्‍दव राठोड उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिर्डी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093523-11-2017
267अर्थ विभागश्री शिवाजी बाबुराव गांगर्डे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चाहूरवाडी ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093623-11-2017
268अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला प्रकाश बुरा उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उक्‍क्‍डगांव ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093723-11-2017
269ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.वडझिरे ता.पारनेर)2017112306081323-11-2017
270ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.घुलेवाडी ता.संगमनेर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017112306081423-11-2017
271ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रामपंचयत इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोला टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017112306081523-11-2017
272सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळशी ता. पारनेर येथे मेनरोड रस्त्यावर सी डी वर्क बांधणे ता. पारनेर जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112312045723-11-2017
273आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्यर केंद् कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2017112210039522-11-2017
274आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला वर्ग-३ कर्मचारी यांना २४ वर्षाच्‍या नियमित सेवेनंतर त्‍यांंच्‍या पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेेेेणी मंजुरीच्‍या आदेशात शुध्‍दीपत्राकाबाबत.2017112210039622-11-2017
275आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अबोली सुनिल तरवडे,एमबीबीएस(बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,उंबरे,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017112210039722-11-2017
276अर्थ विभागश्री कै. रामकृष्ण रावसाहेब देशमुख मयत कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले ता. अकोले यांची वारस पत्नी श्रीम लता रामकृष्ण देशमुख यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपादानाची रक्कम मंजुरीबाबत 2017112205092822-11-2017
277आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2017112210040022-11-2017
278पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017112111015921-11-2017
279सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागलोणी बु. जनसेवा फाऊंडेशन ते हळपट्टी रस्ता दूरूस्ती करणे ता. राहाता 2017112113052421-11-2017
280महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014321-11-2017
281महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014421-11-2017
282ग्रामपंचायत विभागकै.ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे, सेवा निवृत्त, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कर्जत यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत.2017112106080921-11-2017
283आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2017112110039421-11-2017
284सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश मौजे लोणी ते पाथरे ता. राहाता रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कारणे .2017112013052220-11-2017
285ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चिंचोडी पाटील ता. नगर येथे नवीनवस्ती (पांढरेवस्ती) येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017111814037718-11-2017
286शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 करीता U-DISE प्रपत्रांसाठी अनुदान वर्ग करणेबाबत2017111816079518-11-2017
287सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी.2017111813052318-11-2017
288अर्थ विभागश्री आसाराम बापू काटे सेवा निवृत्‍त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092117-11-2017
289अर्थ विभागश्रीमती विमल दयानंद उन्‍हावणे सेवा निवृत्‍त ए एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुकाणा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092217-11-2017
290अर्थ विभागश्री सखाराम भिकाजी देशमाने सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092317-11-2017
291अर्थ विभागश्री सोपान बाळाजी शितोळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092417-11-2017
292अर्थ विभागश्री चिंधू नागू घोडे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बिरेवाडी ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092517-11-2017
293अर्थ विभागश्री धनाजी मालू पोते उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा गितेवाडी ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092617-11-2017
294आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ मधील पदव्‍युत्‍तर पदवी अर्हताधारकास ६ (सहा) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एस.आर.मेहता,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2017111710039317-11-2017
295आरोग्‍य विभागतांत्रिक खंड क्षमापित करणे बाबत. श्री. सुरेश गणेश गोहिरे, सफाई कामगार2017111610039116-11-2017
296सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव हे कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने सेवेतुन निलंबित करणेबाबत 2017111604089616-11-2017
297आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.एस.यु. दासरे यांना पदव्‍युत्‍तर पदविका अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017111610039216-11-2017
298सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल जयवंत पाटील सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत 2017111604089816-11-2017
299शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. एस.डि. शेजवळ, लेखा अधिकारी (शालेय पोषण आहार) शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत लेखा अधिकारी(शालेय पोषण आहार) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017111616079416-11-2017
300ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर दि.24/11/2017 ची कामवाटप यादी 2017111614037516-11-2017
301सामान्य प्रशासन विभागन्‍याय कक्ष स्‍थापन करुन न्‍यायकक्षासाठी कर्मचा-यांची सेवा वर्ग करणेबाबत 2017111604089516-11-2017
302लघु पाटबंधारे विभागलघु पाटबंधारे कामवाटप यादी 2017111515034015-11-2017
303सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गिडेगाव गोगलगाव ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते १/८५० रस्ता खडीकरण व डांबरीकारण करणे. 2017111513051815-11-2017
304ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, तालुका- बार्शी, जिल्हा- सोलापूर यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2017111506080015-11-2017
305अर्थ विभागश्री रामभाऊ द्वारकानाथ किर्तने वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र रुईछत्तीशी ता. पारनेर यांना सुधारित निवृत्तीवेतन उपादान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत. 2017111505091915-11-2017
306अर्थ विभागश्री विजय मोहन भोपळे मुख्याध्यापक जि. प. शाळा दहिफळ (जुने) ता. शेवगाव यांना निवृती वेतन उपादान कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017111505092015-11-2017
307सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी. 2017111513052015-11-2017
308आरोग्‍य विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2017111510038815-11-2017
309महिला बालकल्‍याण विभागइलेक्टॉनिक वजनकाटे (CGMS)यंत्राची देखभाल दुरुस्ती करणे बाबत…..2017111408014514-11-2017
310आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर, मजुरी इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत.2017111410038714-11-2017
311ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन २०१५ नियुक्तीच्या ठिकाणात अंशतः बदल करणेबाबत 2017111406079914-11-2017
312अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला प्रकाश बुरा उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2017111405091814-11-2017
313सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी कोळी,वरि सहा पं स शेवगांव यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017111404089414-11-2017
314सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017111413051914-11-2017
315ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.एस.बी.सोनावणे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-धांदरफळ खुर्द, ता.संगमनेर, यांचे गैरवर्तन व विनापरवानगी गैरहजर असलेबाबत. 2017111306079413-11-2017
316सामान्य प्रशासन विभागश्री बी व्‍ही काळे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक सा बा दक्षिण विभाग जि प अ नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने ि‍विभागीय चौकशी करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017111304089013-11-2017
317ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017111306079813-11-2017
318महिला बालकल्‍याण विभागए.बा.वि.से.यो. पाथर्डी अंतर्गत मिनी अंगणवाडी सेविका (तांडा) मिडसांगवी ता. पाथर्डी निवड प्रक्रिये विरुध्द तक्रार / अपिल सुनावणी बाबत2017111308014213-11-2017
319सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर भिवराज मराठे सहा गटविकास पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017111004088910-11-2017
320महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील कर्मचारी यांचे विनंती बदली बाबत2017111008014110-11-2017
321पशुसंवर्धन विभागश्री.संजयकुमार बापुराव निकाळे स.प.वि.अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना दहिगांव बोलका ता.कोपरगांव यांनी गंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केल्याने त्यांना जि.प.सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 2017111011015610-11-2017
322अर्थ विभागश्रीमती भारती परशराम मगर उपाध्‍यापिका पंचायत समिती कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना निवृतीवेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017110905091009-11-2017
323अर्थ विभागश्रीम छाया गोविंदराव शेटे उपाध्‍यापक शिक्षण विभाग पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091109-11-2017
324आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.भागवत भारती भिमाशंकर2017110910038309-11-2017
325आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.वायाळ सुंदराबाई भगवंत2017110910038409-11-2017
326आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेेेेमणुक देणेबाबत श्रीम.कांबळे ललिता प्रविण2017110910038509-11-2017
327अर्थ विभागश्री सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे सहायक लेखाधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन निवृत्‍ती उपदान निवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत.2017110905091209-11-2017
328अर्थ विभागश्रीम इंदिरा युवराज चित्‍ते मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091309-11-2017
329अर्थ विभागश्री गणेश रामचरण गुहेर सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देहरे ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091409-11-2017
330अर्थ विभागश्रीम सरोजिनी प्रमोद जगदाळे विस्‍तार अधिकारी (शिक्षण) ग्रेड -२ शिक्षण विभाग (प्राथ ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110905091509-11-2017
331अर्थ विभागकै.श्री.अशोक हिरालाल नाझरकर शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद ग्रा.पा.पु.उपविभाग जामखेड जि.अहमदनगर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम वैशाली अशोक नाझरकर यांना कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017110905091609-11-2017
332आरोग्‍य विभागराष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने लसिकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदावर नियुक्ती आदेश देणे राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने लसिकरण क्षेत्र सनियंत्रक या पदावर नियुक्ती आदेश देणे 2017110910038609-11-2017
333सामान्य प्रशासन विभागश्री गोरक्ष रामकिसन लांडे परिचर पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017110904088609-11-2017
334सामान्य प्रशासन विभागश्री चव्‍हाण भाऊसाहेब बापूराव परिचर पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110904088709-11-2017
335ग्रामपंचायत विभागअपवादात्मक परिस्थितीत आंतरजिल्हा बदली नेमणुक देणे बाबत.2017110906078909-11-2017
336आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या औषध निर्माण अधिेकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2017110810038208-11-2017
337ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत. 2017110806078408-11-2017
338ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078508-11-2017
339ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078608-11-2017
340ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017110806078708-11-2017
341सामान्य प्रशासन विभागश्री राहुल अशोक लाटणे परिचर पंचायत समिती राहाता यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110804088308-11-2017
342सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017110804088508-11-2017
343शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्‍याच्‍याशैक्षणिक सहलीसाठी विद्यार्थ्‍यांची निवड प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना सहलीचे ठिकाण- विक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर थुंबा, त्रिवेद्रम, केरळ.2017110716078207-11-2017
344आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र चांदा ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्याचसाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्तर करणे बाबत. 2017110710038007-11-2017
345आरोग्‍य विभागस्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती मंजुरी बाबत. श्री. शंकर मंगलाजी कंडारे, सफाई कामगार, प्रा.आ.केंद्र निमगाव खैरी ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2017110710038107-11-2017
346सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत नव्याने निवडुन आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. ०४ ते ०६ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत. 2017110704088207-11-2017
347सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जांबुत येथे इमारत बांधकाम करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017110713051507-11-2017
348शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षण अभ्याक्रम 2012 इयत्ता सातवी पुर्नरचित अभ्यासक्रम पाठयपुस्तक प्रशिक्षण खर्च डी आय ई सी पी डी संगमनेर यांना अदा करणॆबाबत2017110716079307-11-2017
349पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर प्रथम तीन क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना रोख बक्षिसे देणेबाबत 2017110607036106-11-2017
350सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एम गोडभरले,गविअ पं स शेवगांव,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087606-11-2017
351सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आर डी होजगे गविअ पं स नगर,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087706-11-2017
352सामान्य प्रशासन विभागश्री जे डी उगले गविअ पं स राहाता,यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017110604087806-11-2017
353सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017110604087906-11-2017
354सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017110604088006-11-2017
355ग्रामपंचायत विभागसन २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2017110606078106-11-2017
356शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान मोफत पाठयपुस्तक योजना सन 2017-18 तालुकास्तर ते शाळास्तर वाहतूक देयके अदा करणेबाबत 2017110616077806-11-2017
357अर्थ विभागश्री बबन नारायण झरेकर विस्‍तार अधिकारी जिल्‍हा परिषद शाळा नागापूर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110305090703-11-2017
358सामान्य प्रशासन विभागसहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017110304087303-11-2017
359अर्थ विभागश्री शिंदे समिंद्रा तुकाराम मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा टाकळी लोणार ता.श्रीगो्ंदा जि.अहमदनगर यांना सुधारीत सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017110305090803-11-2017
360अर्थ विभागश्रीम शोभा रामकृष्‍ण फळे उपाध्‍यापिका पंचायत समिती जामखेड यांना सेवानिवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत2017110305090903-11-2017
361सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ,तत्कालीन परिचर,पवैद मालुंजा ता श्रीरामपुर,यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017110304087403-11-2017
362आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब (अस्‍थायी) डॉ.एन.आर.वायभासे वै.अ.गट-ब यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत..2017110310037803-11-2017
363ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.डी.व्ही.काळे, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-मुकिंदपूर, ता.नेवासा 2017110306077903-11-2017
364शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संभाजी कोंडीबा सरोदे,जि.प.प्रा.शा.देऊळगांव,ता.श्रीागोंदा यांचे गैरवर्तनाबाबत2017110316077203-11-2017
365सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एम जाधव,तत्कालीन परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017110304087503-11-2017
366सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी सुरवसेवस्ती डिसलेवाडी कि. मी. २/०० ते २/८०० खडीकरण करणे ता. जामखेड जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017110212045402-11-2017
367ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त अयोगातर्गत सन २०१६-२०१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे बाबत. 2017110206077602-11-2017
368अर्थ विभागश्रीमती लता सखाराम फुगारे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिलेगांव ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017110205090602-11-2017
369सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017110204086902-11-2017
370ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. जाखु कोंडाजी जाधव मयत ग्रामसेवक प.स. अकोले यांची वारस पत्नी श्रीमती मीना जाखु जाधव यांचे गट विमा यॊजना अंतिम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2017110206077702-11-2017
371सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी पानमळकर वरिष्‍ठ सहा लिपिक सा बा उत्‍तर जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087002-11-2017
372सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर वाघमारे कनिष्‍ठ सहायक लिपिक सा बा उत्‍तर जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087102-11-2017
373सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एन नवले वरिष्‍ठ सहायक लिपिक पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत 2017110204087202-11-2017
374आरोग्‍य विभागश्रीम.रत्‍नमाला रमेश वाल्मिक सेवाि‍निवृृृृत्‍त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहेकरी, ता.नगर यांचे तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन मंजुर करणेबाबत.2017110210037502-11-2017
375आरोग्‍य विभागश्रीम.धांडे राधाबाई बबन अर्धवेळ स्‍त्री परिचर यांना नेमणुक देणेबाबत. 2017110210037602-11-2017
376आरोग्‍य विभागश्रीम.गायकवाड कांता विजय यांना अर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदी नेमणुक देणेेेेबाबत.2017110210037702-11-2017
377पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय आगाऊ निधी वर्ग करणे बाबत . 2017110207036202-11-2017
378पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय आगाऊ निधी वर्ग करणे बाबत .. 2017110207036302-11-2017
379पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036402-11-2017
380पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036502-11-2017
381पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036602-11-2017
382पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036702-11-2017
383पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036802-11-2017
384पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017110207036902-11-2017
385अर्थ विभागश्री सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017110105090101-11-2017
386सामान्य प्रशासन विभागश्री सुनिल साहेबराव सरोदे वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017110104086501-11-2017
387सामान्य प्रशासन विभागश्री तोटे गणेश माधव वरिष्‍ठ सहा पंचायत समिती अकोले यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110104086701-11-2017
388सामान्य प्रशासन विभागश्री सचिन ज्ञानदेव चितळे परिचर पशु वैदयकिय दवाखाना तिसगाव ता पाथर्डी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017110104086801-11-2017
389यांत्रिकी उपविभागहातपंप दुरुस्ती पथकावर कंत्राटी पद्धतीवर वाहन चालक पुरविणे बाबत . 2017110121001301-11-2017
390ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत मौजे शेकटे ता.पाथर्डी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता.2017110114037001-11-2017
391अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातून सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090201-11-2017
392अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातून कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090301-11-2017
393अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे.2017110105090401-11-2017
394सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑक्‍टोंबर २०१७ पेडईन नोव्‍हेंबर २०१७)2017103104086331-10-2017
395आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/११/२०१७ पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ७० साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2017103110037031-10-2017
396आरोग्‍य विभागश्री. विश्‍वनाथ आनंदा पवार, सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ब्राम्‍हणवाडा ता. अकोले यांचे दिनांक ०१/०३/१९९९ ते ०९/१०/२००० या कालावधीतील अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2017103110037131-10-2017
397आरोग्‍य विभागसफाई कामगार वर्ग ४ कर्मचारी यांना १२ वर्षाच्‍या नियमित सेवेनंतर त्‍यांच्‍या पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी मंजुरीच्‍या आदेशात शुध्‍दीपत्रका बाबत.2017103110037231-10-2017
398आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अ‍धिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदली. श्री.वसंत रामचंद्र अंबिलवादे 2017103110037331-10-2017
399ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.निंबेनांदुर ता.शेवगांव)2017103106077531-10-2017
400अर्थ विभागश्री कचरु पांडूरंग लोखंडे शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग अकोले ता.अकोले यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089230-10-2017
401अर्थ विभागश्री रेवजी बबन भालेराव परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कान्‍हूर पठार ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन व उपदान मंजुरीबाबत.2017103005089330-10-2017
402अर्थ विभागश्री नारायण बापू करडे मैलकामगार जि.प.अहमदनगर लघुपाटबंधारे उपविभाग कर्जत पं.स.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत2017103005089430-10-2017
403अर्थ विभागश्री आनंदा बाबुराव गावडे मैलकामगार पंचायत समिती पारनेर ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089530-10-2017
404अर्थ विभागश्रीम जयश्री बाबुराव पंधारे मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा शेंडी ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017103005089630-10-2017
405सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. शिरसगाव ते निमगावखैरी रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० श्रीरामपूर खडीकरण डांबरीकरण करणे. 2017103013051330-10-2017
406सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. भालगाव तनपुरेवस्ती ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017103013051430-10-2017
407जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सातपुते एस. एस.,विस्तार अधिकारी (सां) जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003007930-10-2017
408जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्रीम. शिंदे के. बी., कनिष्ठ सहा., जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची वैदयकीय कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008030-10-2017
409जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सय्यद ए. सी., वाहनचालक, जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची वैदयकीय कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008130-10-2017
410जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. शेटे एन. आर.,विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांचे मुलाच्या आजारपणाचे वैदयकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजूर करणेबाबत 2017103003008230-10-2017
411जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. पाटील आर. डी., ‍ उप अभियंता, जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत... 2017103003008330-10-2017
412अर्थ विभागश्री शरद सदाशिव ढाकणे केद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017103005089830-10-2017
413अर्थ विभागश्रीमती कमल साहेबराव आव्‍हाड मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोहरी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017103005089930-10-2017
414शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.श्रीकांत नवल खैरनार प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. नायकरवाडी, ता.अकोले यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017103016076230-10-2017
415ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.चिंचपुर ता.संगमनेर व इतर ०८ ग्रा.पं)2017103006077130-10-2017
416ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.पिंपरखेड ता.जामखेड व इतर ०१ ग्रा.पं)2017103006077230-10-2017
417सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी जगदाळे,सेवानिलंबित परिचर,यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017102804086128-10-2017
418आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.सुलभा अंकुश जंजिरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,जेऊर,ता.नगर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत.. 2017102710036727-10-2017
419ग्रामपंचायत विभागनिलंबन आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत शुद्धिपत्रक. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, सध्या ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव. 2017102706076927-10-2017
420सामान्य प्रशासन विभागश्री ईशाधिन शेळकंंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017102704085927-10-2017
421सामान्य प्रशासन विभागश्रीम मनिषा योगेश सटाणकर वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017102704086027-10-2017
422सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. राळेभात एम. बी. मिस्त्री-२ जि.प. ल.पा. उपविभाग कर्जत जि.अहमदनगर यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत , श्रीम. रासकर कनिष्ठ सहायक यांची कायमस्वरूपी बंद केलेली वेतनवाढ तात्पुरती बंद 2017102712044627-10-2017
423आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७,डॉ.एम.ए.दहिफळे यांना प्रा.आ.केंद्र,पिंपळगांवटप्‍पा,ता.पाथर्डी येथे हजर करून घेणेबाबत..2017102710036927-10-2017
424ग्रामपंचायत विभागचौदावा वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017102706077027-10-2017
425अर्थ विभागकै श्री गंगाधर दौलतराव जगतप मयत उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खडके ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705088927-10-2017
426अर्थ विभागश्री दिपक महादु कचरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कासली ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705089027-10-2017
427अर्थ विभागश्री दिलीप भगवान शिंदे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ढोरजा ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017102705089127-10-2017
428शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2015 वर्षातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे मंजुर आदेशातील अशत: बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक2017102716075727-10-2017
429सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक यांची प्रशासकिय बदली करणेबाबत 2017102704086227-10-2017
430सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरापुर ता.पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास संरक्षण भिंत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017102712045227-10-2017
431सामान्य प्रशासन विभागसभापती,कृषी,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जि.प.अ,नगर यांचे कार्यालयाकरीता परिचराची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017102604085826-10-2017
432सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरखेड पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारतीचे विद्युतीकरण करणे. ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017102613051026-10-2017
433सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी पशु वैद्यकीय दवाखाना कर्मचारी निवासस्थान इमारतीचे विद्युतीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017102613051126-10-2017
434ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस निधिमधुन सन २०१७-१८ करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भुमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान. (ग्रा.पं.म्हसणे-सुलतानपुर ता.पारनेर व इतर ०१ ग्रा.पं)2017102606076626-10-2017
435सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग 4 यापदावर पदोन्नती देणेकामी अंतिम पदोन्नती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017102604085726-10-2017
436आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष संवर्गातील प्राधान्‍य क्रमानुसार बदल्‍या सन २०१७ 2017102610036426-10-2017
437आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील बदल्‍या सन २०१७2017102610036526-10-2017
438आरोग्‍य विभागश्रीमती वत्‍सला तुकाराम शिंदे, आरोग्‍य सेवक महिला उपकेंद्र लिंपणगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र काष्‍टी ता. श्रीगोंदा यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017102610036626-10-2017
439ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१५-१६ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2017102606076726-10-2017
440ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१५-१६ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१६-१७ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2017102606076826-10-2017
441ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत मढी ता पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी यात्राकराऐवजी सहाय्य्क अनुदान वितरित करेंबाबत 2017102506077825-10-2017
442ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देने . 2017102506076025-10-2017
443ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजीत करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता. हवेली, जि. पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2017102506076125-10-2017
444ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था , मांजरी फार्म, पुणे येथे आयोजीत ६ दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017102506076225-10-2017
445अर्थ विभागश्री कुलथे एन.एम.तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांना विभागीय चौकशी प्रकरणातून दोषमुक्‍त करणे.2017102505088825-10-2017
446आरोग्‍य विभाग¨महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.सिमा बाळासाहेब वेडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र, मवेशी,ता.अ‍कोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017102410036224-10-2017
447सामान्य प्रशासन विभागश्रीम गवळी ताराबाई सुखदेव परिचर पंचायत समिती नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017102404085424-10-2017
448सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017102404085524-10-2017
449सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.शेख अजमतुल्‍ला सुलतान, कनिष्‍ठ अभियंता, जि.प.सा.बां.दक्षिण विभाग अहमदनगर यांच्‍या वैद्यकिय प्रतिपुर्तीची रक्‍कम मंजूर करणेबाबत2017102412044524-10-2017
450शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अन्सार कासमभाई,प्राथमिक शिक्षक गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017102416075124-10-2017
451समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द् घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे अंतर्गत तालुकास्त्रीय समिती प्रदान करणेत आलेले काम मंजुरीचे अधिकार काढुण घेणेत येऊन पुर्ववत मा. समाज कल्याण समितीकडे घेणेत आले बाबत.2017102417005524-10-2017
452महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012523-10-2017
453महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना लेडीज सायकल पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308012623-10-2017
454महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 जिल्हातील कुपोंषीत बालके एच आय व्ही ग्रस्थ बालके यांना विशेष आहार पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012723-10-2017
455महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 जिल्हातील कुपोंषीत बालके एच आय व्ही ग्रस्थ बालके यांना विशेष आहार पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308012823-10-2017
456महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलींना सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308012923-10-2017
457महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलींना सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013023-10-2017
458महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.4 थी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना कराटे प्रशिक्षण देणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013123-10-2017
459महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील इ.4 थी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना कराटे प्रशिक्षण देणे ता‍ंत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013223-10-2017
460महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील आदर्श अंगणवाडी सेविका यांना पुरस्कार देणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017102308013323-10-2017
461महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील आदर्श अंगणवाडी सेविका यांना पुरस्कार देणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2017102308013423-10-2017
462महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील अपंग महिलांना साहित्य पुरविणे प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013523-10-2017
463महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या योजना सन 2017-18 ग्रामिण भागातील अपंग महिलांना साहित्य पुरविणे तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308013623-10-2017
464महिला बालकल्‍याण विभागमहिलासाठी समुपदेशन केंद्र/मदत केंद्र चालविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017102308013723-10-2017
465महिला बालकल्‍याण विभागमहिलासाठी समुपदेशन केंद्र/मदत केंद्र चालविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2017102308013823-10-2017
466महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोक प्रतिनिधी यांचा अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017102308013923-10-2017
467महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोक प्रतिनिधी यांचा अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017102308014023-10-2017
468अर्थ विभागश्री आनंदराव त्रिंबक शेळके वरिष्‍ठ सहायक जि.प.सां. बा.उत्‍तर विभाग अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088123-10-2017
469अर्थ विभागश्री वाबळे बाई बबन केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088323-10-2017
470अर्थ विभागश्री मच्छिंद्र सिताराम चिंधे स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक जि.प.(सां.बा.)उप वि भाग श्रीगोंदा पंचायत समिती श्रीगोंदा सहाव्‍या वेतन आयांगानुसार सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088423-10-2017
471अर्थ विभागश्री भालचंद्र विठठ्ल भाकरे हातपंप यांत्रिकी यांत्रिकी उपवि भाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017102305088523-10-2017
472अर्थ विभागश्री रामचंद्र विठठ्ल शिंदे मुख्‍याध्‍यापक जि.प.शाळा इसळक ता.नगर जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017102305088623-10-2017
473महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एल एन बडे पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पप अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना शेवगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2017102308011323-10-2017
474महिला बालकल्‍याण विभागश्री. एम.एस.वळवी सहा. गटविकास अधिकारी यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2017102308011423-10-2017
475सामान्य प्रशासन विभागश्री शंकर दगडु महाडुळे,कार्या अधि.आरोग्य विभाग,जि.प.अ,नगर यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्या गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2017102304085023-10-2017
476आरोग्‍य विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत श्रीमती शकुंतला रामचंद्र चव्हाण सफाईकामगार प्रा आ केंद्र मांडवगण तालुका श्रीगोंदा 2017102310036123-10-2017
477ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत मौजे, लोणी खुर्द व बुद्रूक ता. राहाता येथील आस्तित्वातील साठवण तलावाची गळती थांबविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017102314036623-10-2017
478ग्रामपंचायत विभागश्री.जयसिंग मुरलीधर काळे, सेवानिवृत्त, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कर्जत यांचा अनधिकृत गैरहजेर कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजणेबाबत .2017102306075823-10-2017
479सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन वाहनचालक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता तात्‍पुरती यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017102304085123-10-2017
480ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.दत्तनगर ता.श्रीरामपूर)2017102306075923-10-2017
481अर्थ विभागश्री संपत शंकर यादव सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017101705087917-10-2017
482अर्थ विभागश्रीमती विमल मारुती कारंडे सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बारडगांव ता कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017101705088017-10-2017
483ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017101706075117-10-2017
484ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017101706075217-10-2017
485ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पिय अनुदान वितरण सन २०१७-२०१८, २०५३-ज़िल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी, ३१-सहायक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२). माहे एप्रिल-२०१७ ते मे-२०१७ 2017101706075317-10-2017
486आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा नियमित कार्यभार सोपविणे बाबत..2017101710036017-10-2017
487सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग मौजे भानसहिवरे येथील पशु वैद्यकीय कर्मचारी निवासस्थान बांधणे. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017101613050916-10-2017
488ग्रामपंचायत विभागश्री. सुरेश नामदेव हरदास सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक प.स. नगर यांचे प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017101606074716-10-2017
489सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद ई-निविदा कक्षातील केलेली नेमणुक रदद करणेबाबत.2017101604084616-10-2017
490सामान्य प्रशासन विभागश्री डी एम म्हस्के,व सहा गशिअ पं स पारनेर हे कार्यालयीन कामी गैरहजर राहिल्याने शिस्तभंगाची अंतिम कारवाई करणेबाबत.2017101604084716-10-2017
491शिक्षण प्राथमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (IEDSS माध्यमिकस्तर) उपक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ मधील वंचित राहिलेल्या दिव्यांग विद्यार्थिनींना विद्यावेतन भत्ता अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2017101616073416-10-2017
492पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत शौचालय बांधकाम व वापरासाठी लाभार्थ्यास प्रवृत्त केलेबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रवर्तक आशा वर्कर्स यांना प्रोत्साहन मानधन अदा करणे बाबत... 2017101607035616-10-2017
493ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. श्रीमती.काजलकिरण कमलाकर गायकवाड, सेवानिलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-लौकी, ता.कोपरगाव.2017101606074916-10-2017
494शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.कृष्णा भुजंग वारे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती,ता.पाथर्डी2017101616074016-10-2017
495ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.कोल्हार खु ता.राहुरी व इतर ०२ कामे)2017101606075016-10-2017
496पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017101607035716-10-2017
497सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे खंडाळा उक्कलगाव रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101613050216-10-2017
498अर्थ विभागश्रीम गिरवले रत्‍नमाला रामभाउ उपाध्‍यापिका पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087113-10-2017
499अर्थ विभागश्री राजेंद्र दिगंबर बारटक्‍के लघुलेखक (नि.श्रेे.),शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087213-10-2017
500अर्थ विभागश्रीम शशिकला बाबुराव गाढे एल एच व्‍ही प्रा आ केंद्र कुकाणा ता.नेवासा यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087313-10-2017
501ग्रामपंचायत विभागश्री. उद्धव विठ्ठलराव जाधोर ग्रामसेवक प.स. पाथर्डी यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017101306074013-10-2017
502ग्रामपंचायत विभागश्री.रमेश नारायण बांगर ग्रामविकास अधिकारी प.स. कोपराव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017101306074113-10-2017
503अर्थ विभागश्री बाबा किसन कांडेकर सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी(कृषि) पंचायत समिती राहुरी यांचे सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभाबाबत2017101305087413-10-2017
504अर्थ विभागश्री कचेश्‍वर नामदेव वर्पे सेवा निवृत्‍त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे सुधारीत निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान मंंजुरीबाबत.2017101305087513-10-2017
505अर्थ विभागमयत श्रीमती सरोजनी कमलाकर सिंग मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहुरी यांचे वारस पती श्री कमलाकर चंपालाल सिंग यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087613-10-2017
506सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहा वर्ग-3 लिपीक यांना वरिष्ठ सहा.वर्ग-3 लिपीक या पदावर पदोन्नती देणेबाबत..2017101304084513-10-2017
507अर्थ विभागश्रीम मंगल दामोधर गायकवाड उपाध्‍यापक जि.प.शाळा पानोली ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101305087713-10-2017
508अर्थ विभागश्री आर.जे.उदमले, तत्‍कालीन कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने अंतिम शिक्षा करणे.2017101305087813-10-2017
509आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.एम.डी.शिंदे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र,नान्‍नज,ता.जामखेड यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017101310035913-10-2017
510ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.निपाणीवडगांव ता.श्रीरामपूर व इतर ०१ कामे)2017101306074313-10-2017
511ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.आश्वी खु ता.संगमनेर)2017101306074513-10-2017
512ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.वंजारवाडी ता.नेवासा व इतर ०१ कामे)2017101306074613-10-2017
513सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी अनंत उध्दवराव पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101204084012-10-2017
514अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी / कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे. 2017101205087012-10-2017
515सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजाकामी सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017101204084112-10-2017
516सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एस शेळके,क सहा पं स राहाता यांची विभागीय चौकशी करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017101204084212-10-2017
517सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री प्रशांत मधुकर कुलकर्णी, शाखा अभियंता जि.प.सा.बा. उपविभाग अकोले, यांना सेवा निलंबीत करणे बाबत.2017101213049612-10-2017
518ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सॅन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017101206073812-10-2017
519शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2017101216072712-10-2017
520सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस, विश्रामगृह दुरूस्ती व संरक्षण भिंत बांधकाम करणे.2017-18 कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश.2017101213049812-10-2017
521अर्थ विभागश्री.प्रकाश दत्‍तात्रय गायकवाड वाहनचालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आढळगाव ता.श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086711-10-2017
522अर्थ विभागश्री बाळासाहेब फकिरा बोरबने वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086811-10-2017
523अर्थ विभागश्री प्रकाश बन्‍सी कोळेकर शाखा अ‍भियंता जिल्‍हा परिषद लघुपाटबंधारेे उपविभाग कर्जत यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086911-10-2017
524सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ अंंतर्गत लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत सण अग्रीम,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑक्‍टोबर २०१७)2017101104083611-10-2017
525शिक्षण निरंतर विभागशिक्षणाधिकारी (निरंतर ) यांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबत2017101120000611-10-2017
526सामान्य प्रशासन विभागमा ना अध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017101104083711-10-2017
527महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस यांना दिवाळी सणा निमित्त् सुटटी देणे बाबत 2017101108011211-10-2017
528सामान्य प्रशासन विभागमा ना अध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन दिलेले आदेश रदद करणेबाबत.2017101104083811-10-2017
529सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101104083911-10-2017
530सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागत्रिंबकपूर ते लाख शिवरस्ता कारणे तालुका राहुरी 2017101113049911-10-2017
531सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागत्रिंबकपूर ते टाकळिमियाँ शिवरस्ता कारणे तालुका राहुरी 2017101113050011-10-2017
532सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग परिषद प्रा शाळा सवंत्सर निरगुडेवस्ती आवारातील उच्च दाब वीज स्तलांतरित करणे तालुका कोपरगाव 2017101113050111-10-2017
533सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी येथील स्व. कमलाकर म्हसे वस्ती ते बबन गंगाराम म्हसे वस्तीकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017101113050611-10-2017
534सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी गाडीवान बाबा रस्ता ते मछिंद्र देवराम हिवाळे रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101113050711-10-2017
535सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोंढवड ता राहुरी येथील भाऊसाहेब विश्वनाथ म्हसे ते मनोज औटी घराकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे. ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017101113050811-10-2017
536पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत कोष अंतर्गत वापरत नसलेले नादुरुस्त शौचालये दुरुस्त करून वापरत आणनेबाबत 2017101007035410-10-2017
537पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे कमी लोणी बु// गावी बाजारतळ,गावठाण, विठ्ठलनगर येथे सुलभ शौचालयासाठी निधी उपलब्ध करून देणे बाबत... 2017101007035510-10-2017
538सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049110-10-2017
539सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049210-10-2017
540आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ ,डॉ.एस.अे.कोकरे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,जेऊर ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017101010035710-10-2017
541अर्थ विभागकै श्री अशोक हिरालाल नाझरकर मयत शाखा अभियंता जि प ग्रा पा पु उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085809-10-2017
542अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085909-10-2017
543अर्थ विभागश्रीमती सरोजिनी प्रमोद जगदाळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086009-10-2017
544महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती ए टी गांगुर्डे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अकोले यांची प्रसूती रजा मंजूरी .....2017100908011109-10-2017
545ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.2017100914036109-10-2017
546अर्थ विभागश्री अकीम गुलाब बागवान उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मातापूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086109-10-2017
547अर्थ विभागश्री पाडुरंग नामदेव घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नगर ताण्‍ नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086209-10-2017
548अर्थ विभागश्रीमती जिजाबाई मुरलीधर पवार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोपरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086309-10-2017
549अर्थ विभागश्रीमती संगिता सिताराम सगणे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सोंगाळवाडी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086409-10-2017
550आरोग्‍य विभागश्रीमती राणी पोपट लोंढे, पद आरोग्‍य सेवक महिला प्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर यांचे स्‍वत:चे ह्रदय शस्‍त्रक्रिया उपचारासाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017100910035409-10-2017
551आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक ३2017100910035509-10-2017
552आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम, सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक ३2017100910035609-10-2017
553सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913048909-10-2017
554सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913049009-10-2017
555सामान्य प्रशासन विभागश्री.पंकज शिवाजीराव शेळके पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017100904083409-10-2017
556आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (१८ महिने)अस्‍थायी नेमणूक देणेबाबत.2017100710035107-10-2017
557सामान्य प्रशासन विभागश्री.कलोडे के.आर. पदनाम गट विकास अधिकारी पं.स.कोपरगांव यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2017100704082507-10-2017
558शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071807-10-2017
559शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071907-10-2017
560सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्‍हा परिषद मध्‍ये वकील महोदयांची न्‍यायालयीन विषयक सल्‍ला देणे व न्‍यायालयीन कामकाज पाहणेसाठी नियुक्‍ती करणे बाबत 2017100704082607-10-2017
561आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2017100710035207-10-2017
562आरोग्‍य विभागश्री.अशोक तुळीशराम दाते आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत/गैरवर्तणुकीबाबत शिक्ष अंतिम करणेबाबत.2017100710035307-10-2017
563पशुसंवर्धन विभागगट विमा योजना नमुना क्रमांक 11 डॉ. अशोक राधाजी राजपुरे,पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ यांचे अंतिम गटविमा आदेश2017100711015207-10-2017
564सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कापरे सविता विठठल कनिष्‍ठ सहायक एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्‍प वडाळा-२ ता नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017100704082807-10-2017
565सामान्य प्रशासन विभागश्री.उगले जे.डी.पदनाम गट विकास अधिकारी, पं.स.राहाता यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2017100704082907-10-2017
566अर्थ विभागश्री शेख शब्‍बीर अहमद व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना जवळे कडलग पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085306-10-2017
567अर्थ विभागश्री सत्‍यवार पांडुरंग मोरे व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरजगाव पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085406-10-2017
568अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातगाव ता.शेवगाव जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085506-10-2017
569अर्थ विभागश्री रामफळे अाण्‍णा कचरु वि.अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085606-10-2017
570अर्थ विभागश्री उल्‍हास शरद मुंगी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) कृषि वि भाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085706-10-2017
571सामान्य प्रशासन विभागश्री मराठे के बी सहा गविअ पं स संगमनेर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017100604082206-10-2017
572सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पं.स.श्रीगेांदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2017100604082306-10-2017
573सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.सय्यद ए.एम. पदनाम सहा गट विकास अधिकारी पं.स.नगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2017100604082406-10-2017
574सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जे. जी. सावंत, उपअभियंता जी प सा बा उपविभाग, पाथर्डी ता पाथर्डी हे प्ररावर्तित रजेवर गेलेले असल्यानें उपअभियंता पदाच्या अतिरिक्त कार्यभार बाबत 2017100512044305-10-2017
575अर्थ विभागश्री सुभाष भागुजी ढोकळे उपाध्‍यापक जि.प. शाळा खडकवाडी ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084304-10-2017
576अर्थ विभागश्री इंदू सिताराम कदम मुख्‍याध्‍याप‍क जि.प.शाळा सुपा ता.पारनेर यांना निवृ्त्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटुंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084404-10-2017
577अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय सुर्यभान पवार ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084504-10-2017
578अर्थ विभागश्री बबन शंकर भालके उपाध्‍यापक जि.प.शाळा उचाळेवस्‍ती ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084604-10-2017
579अर्थ विभागश्री भाउसाहेेब शिवराम कातोरे परिचर प्रा.आ.केंद्र धांदरफळ पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084704-10-2017
580अर्थ विभागश्रीम शैला मिलिंद वाळुंजकर ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र माळवाडगांव ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017100405084804-10-2017
581अर्थ विभागश्री शेख इब्राहिम अब्‍दुल अजीज मुख्‍याध्‍यापक ता.जामखेड पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084904-10-2017
582सामान्य प्रशासन विभागश्री सिताराम गंगाधर खर्जुले वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नेवासा यांचे वेदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017100404081804-10-2017
583अर्थ विभागश्री लक्ष्‍मण सदाशिव बेलेकर सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085004-10-2017
584अर्थ विभागश्रीमती मंगल चंद्रकांत गिरमे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085104-10-2017
585सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सप्‍टेंबर २०१७ पेडईन ऑक्‍टोंबर २०१७)2017100404081904-10-2017
586सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १६ ते बिताका तळपेवाडी ते बाभुळवंडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की . मी . २/५०० ते ५/०० ता .अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048704-10-2017
587सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउडदावणे शिंगणवाडी रस्ता ते कांदळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण व २ मोरी बांधणे कि मी ०/०० ते ०/६०० ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048804-10-2017
588सामान्य प्रशासन विभागकै बी डी चेडे,परिचर,ग्रापापु उपविभाग पारनेर,यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेला दुस-या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017100404082004-10-2017
589अर्थ विभागकै.श्री दिलीपकुमार दौलत साळवे आरोग्‍य कर्मचारी पु.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगावने ता.शेवगाव यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम एलिझाबेथ दिलीप साळवे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू नि सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017100405085204-10-2017
590ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.हरेगांव ता.श्रीरामपूर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017100406073204-10-2017
591शिक्षण प्राथमिक विभागसशिअ अंतर्गत करार कर्मचाऱ्यांच्या नवनियुक्तीबाबत 2017100416073304-10-2017
592शिक्षण प्राथमिक विभागसशिअ अंतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत 2017100416073504-10-2017
593शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्या बाबत 2017100416073604-10-2017
594शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्या बाबत 2017100416074104-10-2017
595सामान्य प्रशासन विभागश्री राजु बशीर पठाण क.सहा,जि.प.सा. बां.उपविभाग श्रीगोंदा,यांना वयाची 45 वर्षे पुर्ण झालेने सेवाप्रवेशोतर परिक्षेतुन सुट देणेबाबत.2017100304081503-10-2017
596ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073003-10-2017
597महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एम एस चव्हाण पर्यवेक्षीका यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प अकोले या पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत ..... 2017100308011003-10-2017
598समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (पारनेर, पाथर्डी, श्रीरामपूर, श्रीगोंदा, राहुरी, कोपरगाव, कर्जत, संगमनेर, जामखेड, नगर, नेवासा व शेवगाव)2017100317005303-10-2017
599ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073103-10-2017
600सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दत्तनगर १ ता श्रीरामपूर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017092913050429-09-2017
601सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दत्तनगर २ ता श्रीरामपूर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017092913050529-09-2017
602शिक्षण प्राथमिक विभागशाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी रक्कम प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, DIECPD, संगमनेर यांना वर्ग करणे बाबत.2017092916070529-09-2017
603शिक्षण प्राथमिक विभागश्री गुलाब गफुर सय्यद, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा पदाचा प्रभारी कार्यभार श्री. निळकंठ बोरुडे विस्तार अधिकारी (शिक्षण),यांचेकडे सोपविणे बाबत.2017092816070228-09-2017
604जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) व लिपिक टंकलेखक (महिला शाखा) यांचा करार कालावधी समाप्त झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017092803007628-09-2017
605जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) या पदावर 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत.2017092803007728-09-2017
606जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणालिपिक टंकलेखक (महिला शाखा) या पदावर 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पध्दतीने नियुक्ती देणेबाबत.2017092803007828-09-2017
607अर्थ विभागश्री गभाले महादु भाउ सेवानिवृत्‍त उपाध्‍यापक पंचायत समिती अकोले (शिक्षण वि भाग )यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705083927-09-2017
608अर्थ विभागश्री वाकचौरे भरत विश्‍वनाथ सेवानिवृत्‍त वि.अ.(शि) पंचायत समिती अकोले (शिक्षण विभाग) यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705084027-09-2017
609अर्थ विभागश्रीमती सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र टाकळीमियॉं ता.राहुरी जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092705084127-09-2017
610जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री तुपे डी. एन., विस्तार अधिकारी (स. सं व क्ष बां ), जि. ग्रा. वि. यं., अहमदनगर यांच्या अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017092703007527-09-2017
611ग्रामपंचायत विभागजिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कर्माचा-यांना किमान वेतनापोटी आवश्यक १०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के अनुदान वाटप सन २०१७-१८2017092706072927-09-2017
612ग्रामपंचायत विभागचौदावा वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2017092606072526-09-2017
613सामान्य प्रशासन विभागश्री बी डी भवार,सेवानिलंबित कन‍ि सहा,यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017092604080926-09-2017
614सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री शेख अजमतुल्ला सुलतान कनिष्ट अभियंता जी प सा बा दक्षिण विभाग अहमदनगर यांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणे बाबत 2017092612043826-09-2017
615सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र शासनाच्या महा ई-ऑफिस या संगणकीय प्रणालीच्या एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2017092604081026-09-2017
616सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड या पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत2017092504080425-09-2017
617अर्थ विभागश्री कुंडलीक श्रीपती औटी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत..2017092505083125-09-2017
618अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर वि भाग जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083225-09-2017
619अर्थ विभागश्री पोपट गोपाळा बोरुडे उपाध्‍यापक जि.प.शाळा काळुनगर ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083325-09-2017
620अर्थ विभागश्री भाउसाहेब बाबुराव आरेकर व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरी ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083425-09-2017
621अर्थ विभागश्रीम उषा वसंत ठुबे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद शाळा देवी भोयरे ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017092505083525-09-2017
622अर्थ विभागश्री शांताराम श्रीपती चांगण व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना राशिन ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083625-09-2017
623अर्थ विभागश्र‍ीमती नसीमबानो शेख याकुब मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहाता यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083725-09-2017
624अर्थ विभागश्री अशोक केरुजी बोरुडे विस्‍तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती श्रीरामपुर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092505083825-09-2017
625सामान्य प्रशासन विभागम जि प जि से शिस्त व अपील नियम 1964 चे 13नुसार अपीलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत.2017092504080625-09-2017
626आरोग्‍य विभाग कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२वर्षाची ि‍नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत.2017092510035025-09-2017
627शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा अनुदान 2017-18 वितरीत करणेबाबत 2017092516069725-09-2017
628शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये देखभाल दुरुस्ती अनुदानाच्या विनियोगाबाबत 2017092516069825-09-2017
629शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी नेमणेबाबत2017092516069925-09-2017
630शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी सादरकर्ता अधिकारी नेमणेबाबत2017092516070025-09-2017
631सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्न:स्थापीत करणेबाबत.2017092504080825-09-2017
632सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कर्हे गाव अंतर्गत कर्हे ते खंडोबा मंदिर रस्ता ता.. संगमनेर मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. संगमनेर 2017092513048325-09-2017
633सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठोकळ सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंग विषयक अंतिम शिक्षा करणे 2017092204080022-09-2017
634सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017092204080122-09-2017
635पशुसंवर्धन विभागडॉ.प्रकाश चांगदेव आहेर पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द श्रे.1 कोतुळ ता.अकोले जि.अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत..2017092211014422-09-2017
636अर्थ विभागश्री कुडंलिक श्रीपती औटी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक लेखा पंचायत समिती शेवगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082722-09-2017
637अर्थ विभागश्री बाजीराव साहेबराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082822-09-2017
638अर्थ विभागश्री विनायक विष्‍णू शहाणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082922-09-2017
639सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग 4 यापदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती पदोन्नती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017092204080222-09-2017
640सामान्य प्रशासन विभागश्री यादव परिक्षीत उपुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सामान्‍य जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017092204080322-09-2017
641अर्थ विभागश्री रामदास देवराम घोडके उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राघोहिवरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205083022-09-2017
642शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आपसी बदलीने नव्याने हजर झालेल्या फिरते विशेष शिक्षक यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017092216069322-09-2017
643शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एकतर्फी विनंती बदलीने नव्याने हजर झालेल्या फिरते विशेष शिक्षक यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017092216069422-09-2017
644शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्ग कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक यांचे बदलीबाबत 2017092216069522-09-2017
645ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत देवगांव ता.नेवासा मालकीची गावठाणमधील सहाण जागा जयहरी प्रतिष्ठाण यांना व्यायामशाळा बांधणेसाठी देणेबाबत.2017092006072120-09-2017
646सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेल्या पहिल्या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017092004079920-09-2017
647आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.सरोज नंदकुमार भांगरे ,एमबीबीएस (बंधपत्रित)यांना प्रा.आ.केंद्र,खिरविरे,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2017092010034920-09-2017
648ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करण्याबाबतचे निर्णया विरुध्द अपील 2017092006072420-09-2017
649ग्रामपंचायत विभागअनुसूचित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतनिहाय पेसा ग्रामसभांचे ससंगीकरण (Mobilization) या उपक्रमाकरिता प्राप्त निधी तालुकास्तरावर वितरण करणेबाबत (निधी वितरण आदेश क्रमांक २०१७/३)2017091906071819-09-2017
650ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ अंतर्गत पेसा प्रक्षिक्षण व क्षमता बांधणी - पेसा ग्रामपंचायत सदस्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य , पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव ता. बार्शी, जिल्हा - सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत (निधी वितरण आदेश क्रमांक २०१७/०२)2017091906072019-09-2017
651सामान्य प्रशासन विभागश्री भोसले शिवाजी बाबुराव कनिष्‍ठ सहायक जि.प.सा.बा.उपविभाग राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091904079319-09-2017
652आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र नेवासा बु ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034319-09-2017
653आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र नेवासा बु ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034419-09-2017
654आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्‍वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034519-09-2017
655आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्‍वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034619-09-2017
656आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ता. संगमनेर यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034719-09-2017
657आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ता. संगमनेर यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017091910034819-09-2017
658अर्थ विभागश्री अशोक बबन भगत सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082319-09-2017
659अर्थ विभागश्रीमती शैला मिलिंद वाळुंजकर ऐ‍च्छिक सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र माळ वडगांव ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082419-09-2017
660महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हास्तरीय महिला तक्रार निवारण समिती पुर्नगठीत करणे बाबत 2017091908010919-09-2017
661अर्थ विभागश्री दादाभाऊ बाबजी तांबे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कळमकरवस्‍ती ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082519-09-2017
662अर्थ विभागश्रीमती अलका सहादु भगत उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राहिंजवाडी ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091905082619-09-2017
663सामान्य प्रशासन विभागखातेप्रमुखांना नविन शासकिय वाहनाचे वाटप करणेबाबत 2017091904079619-09-2017
664सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकांची बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017091904079719-09-2017
665अर्थ विभागश्रीमती मुक्‍ता परशुराम कांबळे आरोग्‍य सेविका महिला प्रा.आ.‍केंद्र देवठाण यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान व अंश‍राशीकरण मूल्‍य मंजुरीबाबत.2017091805082218-09-2017
666आरोग्‍य विभागअधवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम.छाया विश्‍वास घोडके.2017091810034218-09-2017
667अर्थ विभागश्री पुंजाहारी राणुजी बनसोडे सेवा निवृत्‍त सहा पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081116-09-2017
668अर्थ विभागश्रीमती सुंनदा यादवराव भांगे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो वडाळा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081216-09-2017
669अर्थ विभागश्री शब्‍बीर अहमद शेख सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081316-09-2017
670अर्थ विभागश्री माणिक बाजीराव कचरे सेवा निवृत्‍त केंद्रप्रमुख पंचायत समिती शेवगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081416-09-2017
671अर्थ विभागश्रीमती मिना पांडूरंग देशपांडे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो वडाळा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081516-09-2017
672आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल गंगाधर ओहोळ सेवा निलंबित आरोग्य सहायक महिला यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017091610034116-09-2017
673अर्थ विभागश्री अशोक देवराम गुडघे आरोग्‍य सहायक प्रा.आ.के्ंद्र दहिगाव बोलका ता.कोपरगाव यांचे सेवानिवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवा उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091605081616-09-2017
674ग्रामपंचायत विभागराजपत्रानुसार नावात बदल करणेबाबत अंत्रे रेखा नामदेव, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी 2017091606071416-09-2017
675ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. डी. टी. सोनवणे ग्रा.वि. अ. पंचायत समिती नेवासा व इतर 2017091606071516-09-2017
676अर्थ विभागश्रीमती भारती परशराम मगर उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मुर्शतपूर ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081716-09-2017
677अर्थ विभागश्री रोहीदास लक्ष्‍मण जाधव उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा भगूर ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081816-09-2017
678अर्थ विभागश्रीमती जयश्री पंढरीनाथ मोटे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा भोसलेवाडी ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605081916-09-2017
679अर्थ विभागश्री बबन विठठल गायकवाड मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कांबी ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605082016-09-2017
680अर्थ विभागश्री रघूनाथ बबन झावरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा करंदी ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091605082116-09-2017
681जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. काळोखे सुखदेव देवराम, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सनियंत्रण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017091503007415-09-2017
682सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१७-१८ करिता एल-२ अंंतर्गत लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयके, व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३१) अंतर्गत प्रवासभत्‍ते व सादील देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सप्‍टेंबर २०१७)2017091504078415-09-2017
683ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणे2017091514035215-09-2017
684ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणेबाबत2017091514035315-09-2017
685सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक या पदावर १२ वर्षाची नियमित सेवा झााल्‍याने सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजनेंतर्गत वरच्‍या पदाची वेतनसंरचना मंजुर करणेबाबत पहिला लाभ 2017091504078515-09-2017
686सामान्य प्रशासन विभागश्री बडाख भाऊसाहेब भारत कनिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पु उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091504078615-09-2017
687सामान्य प्रशासन विभागश्री माळी अरुण नामदेव वरिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पू उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017091504078715-09-2017
688सामान्य प्रशासन विभागश्री श्रीराम पांडुरंग चव्‍हाण कक्ष अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091504078815-09-2017
689अर्थ विभागश्रीमती तारा सॅम्‍युअल मानमोटे एल.एच.व्‍ही.प्रा.आ.केंद्र शेवगाव ता.शेवगाव यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505080715-09-2017
690अर्थ विभागश्रीमती कौशल्‍या पुंजाजी लाडके एल.एच.व्‍ही.प्रा.आ.‍केंद्र दहिगावने ता.शेवगाव यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505080815-09-2017
691अर्थ विभागकै.श्री शंकर सुखदेव वाघुंडे उपाध्‍यापक जि.प. प्रा.शाळा पारदरा ता.पारनेर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीमती मंगल शंकर वाघुंडे यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू.-नि-सेवा उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091505081015-09-2017
692सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा लेखा वर्ग 3 या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती पदोन्‍नती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबतण्‍2017091504078915-09-2017
693सामान्य प्रशासन विभागमिशन अंत्योतदयअंतर्गत ग्राम समृद्धी स्वृच्छता पंधरवाडा जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्ती बाबत.2017091504079015-09-2017
694आरोग्‍य विभागप्रा. आ.केंद्र,शेंडी,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी,या पदाचा आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कमकाजाचा कार्यभार पहाणे बाबत...2017091510034015-09-2017
695अर्थ विभागश्रीमती रणभोर ज्‍योती सुरेश वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचा एैच्छिक सेवानिवृत्‍ती मंजूर करणे.2017091405080614-09-2017
696ग्रामपंचायत विभागश्री.ताराचंद एकनाथ साळवे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कौडगाव व देवराई, ता.पाथर्डी, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017091406070814-09-2017
697ग्रामपंचायत विभागश्री.डी. व्ही. काळे, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-मुकिंदपूर, ता.नेवासा, यांना ग्रामविकास अधिकारी पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2017091406070914-09-2017
698शिक्षण प्राथमिक विभागसुभाष भाऊ पवार, प्राथमिक शिक्षक गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017091316067913-09-2017
699आरोग्‍य विभागश्रीम.बंड सुनिता श्रीपाद से.नि.आरोग्‍य पर्यवेक्षिका गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन देणेबाबत.2017091310033913-09-2017
700अर्थ विभागश्री फारूक रज्‍जाक हवालदार मुख्‍य औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.अरणगाव ता.जामखेड यांचे सेवा निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-सेवा उपदान मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091305079913-09-2017
701अर्थ विभागश्री रामदास पंढरीनाथ कांबळे परिचर पंचायत समिती नगर जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017091305080013-09-2017
702सामान्य प्रशासन विभागकै श्री विजय विनायक देशमुख मयत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांच्‍या वारसपत्‍नी श्रीम उषा विजय देशमुख यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017091304078313-09-2017
703अर्थ विभागश्री साहेबराव बाबुराव फुंदे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राणेगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080213-09-2017
704अर्थ विभागश्री राकेश काशिनाथ पाटील उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मायगांव देवी ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080313-09-2017
705अर्थ विभागकै श्री विठठल गणपत घाणे उपा जि प प्राथ शाळा डामसेवाडी ता अकोले यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080413-09-2017
706पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033613-09-2017
707पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033713-09-2017
708अर्थ विभागश्री सखारात दगडू कोरडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बारागांव नांदूर ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017091305080513-09-2017
709पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033813-09-2017
710पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307033913-09-2017
711पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034013-09-2017
712पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034113-09-2017
713पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034213-09-2017
714पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034313-09-2017
715पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034413-09-2017
716पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034513-09-2017
717पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034613-09-2017
718पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034713-09-2017
719पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017091307034813-09-2017
720शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम. प्रतिभा नामदेव सानप, उपाध्यापक, जि.प.प्रा. शाळा शिरेगाव ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017091316068413-09-2017
721आरोग्‍य विभागश्री. बाळु नाना भिंगारदिवे, सफाई कामगार यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017091210033712-09-2017
722सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एम दिघे,व सहा.पं.स.संगमनेर यांचा निलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2017091204077812-09-2017
723सामान्य प्रशासन विभागश्री अमोल सोपान उजागरे,परिचर,प्राआके म्हाळादेवी ता अकोले यांचा परिचर गट ड या पदाचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत.2017091204078012-09-2017
724शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.वाकचौरे विलास विश्वनाथ मुख्या. पेमगिरी, ता.संगमनेर यांचे निलंबन कालावधी नियमित करणेबाबत2017091216067712-09-2017
725ग्रामपंचायत विभागसुधारीत आकृती बंधानुसार विस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) पदे मंजुर करण्या बाबत.2017091206071012-09-2017
726ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.राजूर ता.अकोले व इतर ०३ ग्रा.पं)2017091206071112-09-2017
727ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ भविष्यातील वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल अशारितीने बंद करणेबाबत. श्री.भाऊसाहेब बाळकृष्ण घारे. सक्तीने सेवानिवृत्त तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत चिंचोली गुरव, ता.संगमनेर 2017091106070311-09-2017
728सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एस पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2017091104077311-09-2017
729सामान्य प्रशासन विभागश्री देवचके ए एन कार्या. अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091104077411-09-2017
730सामान्य प्रशासन विभागश्री लहांगे जी के कक्ष अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017091104077511-09-2017
731अर्थ विभागश्री बर्डे उत्‍तम सुखदेव सेवानिवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक ता.नेवासा पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017091105079511-09-2017
732आरोग्‍य विभागश्रीम.मंजुषा माधव निसळ परिचारीका प्रसाविका यांची ऐच्‍छीक स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती मंजुर करणेबाबत.2017091110033511-09-2017
733अर्थ विभागश्रीम उषा रामचंद्र चव्‍हाण्‍ा मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती जामखेड यांना सेवानिवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017091105079611-09-2017
734सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने विभागाीय चौकशी करणे कामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 2017091104077611-09-2017
735सामान्य प्रशासन विभागश्री डी जी पालवे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने विभागाीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 2017091104077711-09-2017
736अर्थ विभागश्री.आर.जे.म्‍हस्‍के सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती नगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनःस्‍थापित करणे.2017091105079811-09-2017
737ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.ज्योती माणिक विधाटे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-विवाद, ता.नगर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017091106070411-09-2017
738कृषि विभागअपारंपारिक ऊर्जा विकास योजना जिल्‍हा परिषदेच्‍या बांधकाम विभागा मार्फत राबविणे बाबत.2017091109004211-09-2017
739सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा लि वर्ग 3 या पदावर पदोन्नती देणेकामी अंतिम पदोन्न्ती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017090804077208-09-2017
740ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. सतिष अंबादास कदम मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांचे वारस पत्नी श्रीमती जोती सतिश कदम यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2017090706069607-09-2017
741ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. सीताराम काशिनाथ लोहकरे मयत ग्रामसेवक प.स.संगमनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती लता सीताराम लोहकरे यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2017090706069707-09-2017
742अर्थ विभागश्रीम प्रमिला हरिचंद नकवाल सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चास ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व उपदान मंजुरीबाबत.2017090705079307-09-2017
743अर्थ विभागश्रीम महानंदा नानासाहेब कचरे एन. एम. प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहेकरी ता.नगर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090705079407-09-2017
744सामान्य प्रशासन विभागश्री देवचके ए एन कार्या.अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017090704077007-09-2017
745यांत्रिकी उपविभागहातपंप दुरुस्ती देखभाली करीत कंत्राट पद्धतीवर हातपंप दुरुस्ती पथकावर वाहन चालक घेणे साठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत2017090721001107-09-2017
746ग्रामपंचायत विभागश्री.हरीश्चन्द्र सयाजी सुपे, सक्तीने सेवा निवृत्त, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-निंबळक, ता.नगर, ­यांचे कालावधीतील दप्तर तपासणी करणेबाबत. 2017090706069907-09-2017
747सामान्य प्रशासन विभागश्री ईशाधिन शेळके गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017090704077107-09-2017
748सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपिंपळवाडी ते कुळधरण रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.1/550 ते कि.मी.3/950 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017090712043707-09-2017
749अर्थ विभागश्री सिताराम बाजीराव दारकुंडे परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जेउर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090605079206-09-2017
750सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017090604076706-09-2017
751अर्थ विभागश्री नेवाळ जी.एल.कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांना पंचायत समिती अकोले येथील कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार देणे.2017090605078706-09-2017
752सामान्य प्रशासन विभागश्री भोसले शिवाजी बाबुराव कनिष्‍ठ सहायक जि.प.सा.बा.उपविभाग राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017090604076406-09-2017
753आरोग्‍य विभागश्री.योगेश दिलिप पटेकर आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अ‍नधिकृत गैरहजेरीबाबत/गैरवर्तणुकीबाबत शिक्षा अंतिम करणेबाबत.2017090610033406-09-2017
754सामान्य प्रशासन विभागश्री. एस. ई. बोरुडे,क. सहा.उपविभाग ल.पा.संगमनेर यांचे निलंबन कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2017090604076506-09-2017
755सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहा वर्ग-3 लिपीक यांना वरिष्ठ सहा.वर्ग-3 लिपीक या पदावर पदोन्नती आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत.2017090604076606-09-2017
756अर्थ विभागश्री जी.एस.वाघ तत्‍कालीन सेवानिवृत्‍त सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती राहाता यांचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिक्षा अंतिम करणे.2017090605078806-09-2017
757अर्थ विभागश्री जे.एम.घोडेराव, तत्‍कालीन सेवानिवृत्‍त सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती राहाता यांचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिक्षा अंतिम करणे.2017090605078906-09-2017
758अर्थ विभागश्रीमती मुक्‍ता परशुराम कांबळे आरोग्‍य सेविका महिला प्रा.आ.केंद्र देवठाण ता.अकोले यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू -नी-सेवा निवृ्त्‍ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017090605079006-09-2017
759अर्थ विभागश्रीम जिजाबाई मुरलीधर पवार विस्‍तार अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव ता.शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017090605079106-09-2017
760ग्रामपंचायत विभागसन २०१३ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना नियमित करणेबाबत 2017090506069805-09-2017
761शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गोविंद विष्णु नागरगोजे प्राथ.शिक्षक यांचे सेवा निलंबन काळातील मुख्यालयांत अंशता बदल करणेबाबत2017090516066105-09-2017
762सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग-वाहनचालक गट-क2017090504075905-09-2017
763शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब हरी गायकवाड केंद्र प्रमुख मा.अप्पर आयुक्त यांच्या आदेशावर कार्यवाही करणेबाबत2017090516066605-09-2017
764आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या – २०१७ संवर्ग - परिचारीका प्रसाविका (अंशत: बदल)2017090510033305-09-2017
765सामान्य प्रशासन विभागश्री श्रीराम पांडुरंग चव्‍हाण कक्ष अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017090504076005-09-2017
766सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत नवीन वाहन खरेदीसाठी पुरवठा आदेश 2017090504076105-09-2017
767शिक्षण प्राथमिक विभागश्री कचरु लक्ष्मण पटारे,सेवा निवृत्त गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती पारनेर,जिल्हा अहमदनगर यांचे अर्जित रजेचे रोखीकरणास मंजूरी देणे बाबत. 2017090416066004-09-2017
768समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद अपंग कल्याण निधी फंडामधुन घेण्यात आलेल्या अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य् देणे (सन 2016-17) या योजनेस प्रशासकिय मंजुरी देण्या बाबत. . .2017090417005204-09-2017
769अर्थ विभागश्रीम शोभा कारभारी क्षिरसागर मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090405078204-09-2017
770अर्थ विभागश्री मोरे रामदास म्‍हाळू केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृ्त्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090405078304-09-2017
771अर्थ विभागश्रीम विमल दयानंद उन्‍हावणे ए.एन.एम.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुकाणा ता.नेवासा यांना‍ निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब‍ निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090405078404-09-2017
772अर्थ विभागश्री. शिवाजी तुकाराम धाडगे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना, वांबोरी, पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017090405078604-09-2017
773सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑगस्‍ट २०१७ पेडईन सप्‍टेंबर २०१७)2017090404075804-09-2017
774ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब नाना आतकर, ग्रामविकास अधिकारी, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-भोरवाडी, ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2017090406069204-09-2017
775ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब नाना आतकर, ग्रामविकास अधिकारी, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-भोरवाडी, ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2017090406069304-09-2017
776ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ (ग्रा.पं.वांबोरी ता.राहुरी व इतर ०१ ग्रा.पं)2017090406069404-09-2017
777अर्थ विभागश्रीम नंदा रमेश घोडके वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍तीवेतन कुटूंबनिवृत्‍तीवेतन व उपदान मुजूरीबाबत.2017090105077301-09-2017
778अर्थ विभागश्री बबन विठठल गायकवाड मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव ता.शेवगाव यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090105077401-09-2017
779अर्थ विभागश्री कै घाणे विठठल गणपत उपाध्‍यापक पंचायत समिती अकोले यांचे वारस पत्‍नी नंदा विठठल घाणे यांना निवृत्‍तीवेतन मृत्‍यू-नि-सेवा निवृृृृत्‍ती उपदान मंजुरीबाबत.2017090105077501-09-2017
780ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणुका 2017090106068201-09-2017
781अर्थ विभागश्रीम कमल गुलाब शिंदे ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र न‍ि घोज पंचायत समिती पारनेर ता.पारनेर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090105077601-09-2017
782अर्थ विभागश्री शरद सदाशिव ढाकणे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017090105077701-09-2017
783सामान्य प्रशासन विभागश्रीम ए एच वळवी वरिष्‍ठ सहायक यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत- जिल्‍हा परिषद निवासस्‍थान रिक्‍त न केलेबाबत 2017090104075601-09-2017
784सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री. आर. एस. शेख शाखा अभियंता जि. प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांना शाखा अभियंता या पदावरून सेवा निलंबित करणेबाबत 2017090113046501-09-2017
785ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी ता जि अहमदनगर येथील स्लॅब कोसळून जीवितहानी झालेने सदर प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करणेबाबत 2017090106068301-09-2017
786ग्रामपंचायत विभागश्री. जे. टी. औटी, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत निंबोडी ता नगर सद्यस्थितीत ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांना पदावरून सेवा निलंबित करणेबाबत 2017090106068401-09-2017
787ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017090106068501-09-2017
788महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.ए.डी.लिप्टे पर्यवेक्षिका श्रीरामपुर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीरामपुर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प श्रीरामपुर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत…… 2017090108010601-09-2017
789पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017090107032501-09-2017
790पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017090107032601-09-2017
791पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017090107032701-09-2017
792पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017090107032801-09-2017
793पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017090107032901-09-2017
794सामान्य प्रशासन विभागदि १/१०/२००६ ते ३१/३/२०१० या कालावधीत सेवानिवृत्‍त झााले/निधन झाालेले वरिष्‍ठ सहायक गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित आश्‍वासित प्रगती योजनेंतर्गत दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत 2017090104075701-09-2017
795आरोग्‍य विभागविकलांग अपत्‍य असलेल्‍या राज्‍य शासकीय कर्मचा-यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजुर करणे बाबत. श्रीमती कळमकर आश्‍विनी नानाभाऊ, आरोग्‍य सेवक महिला2017090110033201-09-2017
796ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत गैरवर्तणुक केले बाबत (श्रीम.सुंबे बी एस ग्रामसेवक)2017090106068801-09-2017
797ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत गैरव्यवहार व गैरवर्तणुक केले बाबत (श्रीम. माहिनी बाबुराव तरवडे ग्रामविकास अधिकारी)2017090106068901-09-2017
798महिला बालकल्‍याण विभागसन 2014-15 मधील मंजूर करण्यात आलेल्या पंरतू अदयाप सुरु न झालेल्या अंगणवाडी इमारत बांधकामे रदद करणे बाबत-------2017090108010701-09-2017
799ग्रामपंचायत विभागरावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, -गोळेगाव, ता.कोपरगाव, सध्या ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती राहता यांना पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017083106068131-08-2017
800पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत श्री.बाजीराव किसन टेमकर पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना अळकुटी ता.पारनेर जि.अहमदनगर यांना शासकीय सेवेतुन सेवामुक्त करणेबाबत. 2017083111014231-08-2017
801अर्थ विभागश्रीमती कुदारुथ डॅनिअल क्षेत्र सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळी खातगांव ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017083105077131-08-2017
802अर्थ विभागकै श्री बाळू देवराम जाधव मयत परिचर पंचायत समिती नगर ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017083105077231-08-2017
803सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017083104075131-08-2017
804सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,परिचर,प्राआकेंद्र देवळालीप्र,ता राहुरी यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017083104075231-08-2017
805सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,परिचर,प्राआकेंद्र देवळालीप्र,ता राहुरी यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017083104075331-08-2017
806सामान्य प्रशासन विभागश्री ए बी गाडे कार्यालयीन अधिक्षक पं स जामखेड यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्‍या गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्‍द केलेल्‍या अपिलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत 2017083104075431-08-2017
807जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. गायकवाड एस. एम., प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत . 2017083103007131-08-2017
808जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. वाळके पी. ए. कनिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत . 2017083103007231-08-2017
809जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. काळोखे एस. डी.. सहायक प्रकल्प अधिकारी सनियंत्रण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत . 2017083103007331-08-2017
810आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, सेवानिवृत्त ए एन एम प्राथमिक आरोग्य केंद्र खर्डा ता.जामखेड यांना तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन अदायगीबाबत2017083010032830-08-2017
811सामान्य प्रशासन विभागश्री. व्ही.यु.अहिरे -सहा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांना बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत2017083004074730-08-2017
812सामान्य प्रशासन विभागश्री.ए.ए.शेख -सहा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत2017083004074830-08-2017
813आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी पध्दतीने वाहनचालक पुरविणे बाबत2017083010032930-08-2017
814आरोग्‍य विभागश्री. राजु मथुरदास बग्गन, सफाई कामगार यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत2017083010033030-08-2017
815सामान्य प्रशासन विभागश्री जगदीश शांताराम पवार कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017083004074930-08-2017
816ग्रामपंचायत विभागनिर्वाहभत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.बाळासाहेब दामोधर जाधव, सेवानिलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोळेगाव/शेकटे खु. , ता. शेवगाव, )2017083006068030-08-2017
817आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०१/२००१ रोजी किंवा त्‍यापुर्वी निवड प्रक्रिया सुरु झालेल्‍या तसेच त्‍यापुर्वी शासन सेवेत असलेल्‍या अधिकारी कर्मचा-यांनी संगणक हाताळणी / वापरा बाबतचे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्‍त न केल्‍यास अशाबाबत करावयाची उपाय योजना.2017083010033130-08-2017
818महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हाु वार्षिक आदिवासी उप योजनाअंतर्गत ओ टी एस पी योजनेतून आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना जलशुध्दी करण यंत्र पुरविणे बाबत 2017083008010430-08-2017
819महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हाु वार्षिक आदिवासी उप योजनाअंतर्गत टी एस पी योजनेतून आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना जलशुध्दीधकरण यंत्र पुरविणे बाबत 2017083008010530-08-2017
820अर्थ विभागश्री सहादू उमाजी काळे सेवा निवृत्‍त हातपंप मदतनीस पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905075529-08-2017
821अर्थ विभागश्री रावसाहेब मोगल गायकवाड सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905075629-08-2017
822अर्थ विभागश्रीमती शिल्‍पा सुभाष शेळके सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो नगर 2 ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905075729-08-2017
823अर्थ विभागश्रीमती रुख्मिणी दत्‍तात्राय अाडसूळ सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो शेवगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905075829-08-2017
824अर्थ विभागश्री ज्ञानदेव सिताराम भोसले सेवा निवृत्‍त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905075929-08-2017
825अर्थ विभागश्री वसंत निवृत्‍ती वमने सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी कृषि पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076029-08-2017
826अर्थ विभागश्री प्रकाश लक्ष्‍मण फंड सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षक पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076129-08-2017
827अर्थ विभागश्री विजय उत्‍तम अहिरे विस्‍तार अधिकारी पंचायत पंचायत समिती नगर ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082905076229-08-2017
828यांत्रिकी उपविभागजिल्हा परिषद अधिनस्त निरुपयोगी मोटार वाहने / यंत्र सामुग्री निर्लेखन करून त्याऐवजी नवीन वाहने खरेदीस प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत . 2017082921001029-08-2017
829आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक २2017082910032529-08-2017
830आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक २2017082910032629-08-2017
831ग्रामपंचायत विभागश्री. राजीव काशिनाथ गायकवाड ग्रामविकास अधिकारी प.स.राहता यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2017082906067829-08-2017
832अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला गंगाराम रोकडे सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र माण्किदौंडी ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076329-08-2017
833अर्थ विभागश्री अर्जून भिमाजी दांडेकर सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076429-08-2017
834अर्थ विभागश्रीमती उषा गोंविद जगताप उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बिटकेवस्‍ती ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076529-08-2017
835अर्थ विभागश्रीमती छाया नाथा सोनवणे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा जगदंबा ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082905076629-08-2017
836पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षग्रामपंचायत स्तरावरील अंगणवाडी सेविका आशा कार्यकर्त्या जलसुरक्षक ग्रामपंचायत सदस्य व ग्राम पाणी स्वच्छता आरोग्य समिती सदस्याचे पाणी गुणवत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण अनुदान वितरीत करणेबाबत . 2017082907032129-08-2017
837अर्थ विभागश्री सबाजी दगडू आरोटे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पवारवाडी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076729-08-2017
838अर्थ विभागश्रीमती शकुंतला किसन नाईक उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा माळवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076829-08-2017
839अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला लक्ष्‍मण सोनवणे मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोढंवड ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082905076929-08-2017
840सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या आवारातील तसेच नवीन आणि जुन्या इमारतीमधील साफसफाई व स्वछतागृहाची स्वच्छता व नवीन इमारती समोरील मिनी गार्डनची देखभालीच्या कामकाजाबाबत 2017082912043429-08-2017
841ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवकांच्या नविन मंजुर पदांबाबत 2017082906069029-08-2017
842सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र अशोक कुलकर्णी कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017082804074128-08-2017
843सामान्य प्रशासन विभागश्री मिसाळ रामदास भिमराव कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017082804074228-08-2017
844सामान्य प्रशासन विभागश्री एस पी पवार कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती जामखेड या कर्मचा-याची विनंती बदली करणेबाबत 2017082804074328-08-2017
845सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक वर्ग.३ लिपिक यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017082804074428-08-2017
846अर्थ विभागकै.श्री कैलास कारभारी इंगळे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम अलका कैलास इंगळे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017082805075228-08-2017
847आरोग्‍य विभागश्री. धनंजय दिगंबर भागवत, आरोग्‍य सेवक पुरुष उपकेंद्र खारे कर्जुने प्रा.आ.केंद्र टाकळी खातगाव यांना आरोग्‍य सेवक पुरुष पदावरुन कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2017082810032428-08-2017
848पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807030928-08-2017
849पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031028-08-2017
850पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031128-08-2017
851पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031228-08-2017
852पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031328-08-2017
853पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031428-08-2017
854पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031528-08-2017
855पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031628-08-2017
856पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017082807031728-08-2017
857सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम जोशी निलंबित कर्मचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत 2017082804074528-08-2017
858अर्थ विभागश्री नामदेव जिवनाथ मोढवे वाहनचालक सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017082805075328-08-2017
859अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के, सहाय्यक लेखाधिकारी,पंचायत समिती नगर यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017082805075428-08-2017
860सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. तरवडी नांदूर शिकारी ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते १/२०० ग्रामीण मार्ग १९० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. नेवासा2017082513048425-08-2017
861सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. तरवडी ते नजीक चोंचोली ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/७०० ते १/८०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. नेवासा2017082513048525-08-2017
862सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. तरवडी ते नांदूर ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग १९० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. नेवासा2017082513048625-08-2017
863अर्थ विभागश्रीमती छाया रंगनाथ अष्‍टेकर सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षक आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405073724-08-2017
864अर्थ विभागश्री आश्रूबा वामन आव्‍हाड सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा भिलवडे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405073824-08-2017
865अर्थ विभागश्रीमती शकुंतला तुकाराम भालसिंग उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा हंगेवाडी ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082405073924-08-2017
866अर्थ विभागश्री पोपट गोपाळा बोरुडे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा काळुनगर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082405074024-08-2017
867अर्थ विभागश्रीमती कमल खंडू गायकवाड मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा समशेरपूर ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082405074124-08-2017
868अर्थ विभागश्री शरद नाना फापाळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रंधे ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017082405074224-08-2017
869अर्थ विभागश्री काशिनाथ यादवराव सातपुते सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कर्जूनेखारे ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074324-08-2017
870अर्थ विभागश्री सुभाष एकनाथ उराडे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074424-08-2017
871अर्थ विभागश्रीमती आशालता नामदेव अनाप उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा गोसावीदरा ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074524-08-2017
872अर्थ विभागश्रीमती इंदु जनार्दन सोनवणे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लोहगांव ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074624-08-2017
873अर्थ विभागश्रीमती इंदु सिताराम कदम उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सूपे ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074724-08-2017
874अर्थ विभागश्री अशोक बन्‍सी बडे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शहापूर ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017082405074824-08-2017
875ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017082406067424-08-2017
876अर्थ विभागश्री विनायक विष्‍णू शहाणे सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082405074924-08-2017
877अर्थ विभागश्री भिमाजी रेवजी थोरात केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082405075024-08-2017
878अर्थ विभागश्रीम मिना पांडुरंग देशपांडे पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालविकास प्र‍कल्‍प वडाळा ता.नेवासा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082405075124-08-2017
879शिक्षण प्राथमिक विभागपंचायत समिती मधील अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पदे रिक्त असलेल्या अधीक्षक पदाचे अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडे सोपविणे बाबत2017082416065424-08-2017
880सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिनकर रामकिसन सुपेकर,परिचर,प्राआकेंद्र खरवंडीकासार,ता.पाथर्डी यांचा परिचर गट ड या पदाचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत.2017082404074024-08-2017
881ग्रामपंचायत विभागश्री ठकाराम मनाजी जासूद, ग्राम विकास अधिकारी, पं स पारनेर यांचे भ नि‍ नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (दुतीय हप्ता)2017082406067524-08-2017
882ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.केदारनाथ प्रकाशराव मुरुडकर, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-माळेगाव शे., ता.शेवगाव. यांचे अनियमितता व गैरव्यवहाराबाबत.2017082406067624-08-2017
883ग्रामपंचायत विभागज़िल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.बाबासाहेब भगवान भोसले, सेवानिलंबित ग्रामसेवक. 2017082406067724-08-2017
884सामान्य प्रशासन विभागश्री भाऊसाहेब गणपत शिर्के कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती नगर यांचे स्‍वत चे हदयशस्‍त्रक्रीयेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत 2017082304073923-08-2017
885ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना रांजणगाव देशमुख, शहरटाकळी,बोधेगाव, शनिशिंगणापूर भरणा केलेल्या वीज देयकांच्या ५० टक्के प्रोत्साहन अनुदानाबाबत2017082314034923-08-2017
886अर्थ विभागश्री ढुमणे विलास शंकर उपाध्‍याप‍क पंचायत समिती संगमनेर यांना सेवानिवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017082305072623-08-2017
887अर्थ विभागश्री शाकीर तसदूक बोहरी औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.खिरविरे ता.अकोले यांना निवृत्‍ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017082305072723-08-2017
888ग्रामपंचायत विभागमा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, यांचेकडील अपिलावरील पुनरिक्षण निकालाबाबत. श्री.बाळासाहेब नामदेव वने, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कडगाव, ता.पाथर्डी, जि . अहंमदनगर सध्या- पंचायत समिती राहुरी. 2017082306067023-08-2017
889अर्थ विभागश्री जाधव रोहिदास लक्ष्‍मण उपाध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना सेेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082305072823-08-2017
890अर्थ विभागश्रीम कदम शिला विश्‍वनाथ उपाध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटू्ंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082305072923-08-2017
891अर्थ विभागश्रीम चंद्रकला लक्ष्‍मण सोनवणे मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017082305073023-08-2017
892अर्थ विभागश्री मोहन दशरथ दुधाडे मैलकामगार जि.प.सा.बां.उपविभाग पारनेर पं.स.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082305073123-08-2017
893अर्थ विभागश्री सिद्राम चनबसप्‍पा सज्‍जन मैलकामगार जि.प.(लपा) उपवि भाग कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍या संबंधातील लाभ्‍ा मंंजुरीबाबत.2017082305073223-08-2017
894ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत 2017082306067123-08-2017
895ग्रामपंचायत विभागश्री. संतोष निवृत्ती सोनावणे ग्रामविकास अधिकारी प.स. कोपरगाव भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. शुद्धिपत्रक 2017082306067323-08-2017
896अर्थ विभागश्री कारभारी काशिनाथ भागवत परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पोहेगाव ता.कोपरगाव यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017082305073623-08-2017
897शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.लोटके रामेश्वर भगवान उपा. जि.प.प्राथ.शाळा मोहोजदेवढे ता.पाथर्डी जि.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत2017082316065323-08-2017
898अर्थ विभागश्री सोमनाथ चिंधू भांगरे सेवा निवृत्‍त परिचर प्रा.आ.केंद्र शेंडी पंचायत समिती अकोले ता.अकोले (सुधारीत) निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017082205072522-08-2017
899सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री.ए.जी.राऊत शाखा अभियंता जि.प.सा.बां.उपविभाग श्रीगोंदा यांची वय वर्षे 53 पुर्ण झालेने जि.प.सा.बां उपविभाग नगर येथे विनंतीने बदली होणेबाबत.2017082213046222-08-2017
900सामान्य प्रशासन विभागशासकिय वाहनाचे वाटप करणेबाबत 2017082204073222-08-2017
901सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017082204073322-08-2017
902सामान्य प्रशासन विभागश्री शरद शांताराम साळुंके कनिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग -१ जि.प.अहमदनगर यांचे भ.नि.नि.खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017082204073422-08-2017
903महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा कक्ष महिला व बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या विभागासाठी प्रशासकिय कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत2017082208010322-08-2017
904महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ज़िल्हा स्थरीय स्तरीय कक्षासाठी वाहन उपलब्धते बाबत 2017082218001322-08-2017
905अर्थ विभाग२२४५ नैसर्गिक आपत्‍ती अंतर्गत पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी/शासकीय जलवाहिनी वरील खर्चाचे देयकांची लेखापूर्व तपासणी बाबत.2017082205073322-08-2017
906अर्थ विभागश्री एस.एल.लेंभे, तात्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालाबाबत--2017082205073522-08-2017
907आरोग्‍य विभागश्रीम.ओहोळ मंगल गंगाधर, आरोग्य सहायक महि‍ला,प्राथमिक आरोग्य केंद्र केाहणे, पथक कोथळे, ता.अकोले यांचे विनापरवानगी गैरहजेरीबाबत व गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणेबाबत.2017082110032221-08-2017
908महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3 संवर्ग पर्यवेक्षिका यांचे प्रकल्पा अंतर्गत बीट बदला बाबत 2017082108010021-08-2017
909ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.वासुंदे ता.पारनेर)2017082106066621-08-2017
910अर्थ विभागश्री पी.एन.गोसावी व श्री एस.वाय.बोल्‍ली कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना दिलेली पदोन्‍नती रदद करणे.2017082105072321-08-2017
911अर्थ विभागश्री काळे बी.बी.कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पं.सं.नेवासा यांना खुलया प्रवर्गातून अनु.जाती या प्रवर्गात समायोजन करणे.2017082105072421-08-2017
912ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.सोनई ता.नेवासा व इतर ०१ कामे)2017082106066721-08-2017
913पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत टॉयलेट एक प्रेम कथा या चित्रपटाचा निमंत्रितांसाठी विशेष शो चे आयोजन 2017082107030721-08-2017
914ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.राळेगण थेरपाळ ता.पारनेर व इतर ०२ कामे)2017082106066821-08-2017
915ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.सोनई ता.नेवासा)2017082106066921-08-2017
916सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिंचपूर इजदे (डोळेवस्ती ) येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017082112043321-08-2017
917सामान्य प्रशासन विभागकार्यमुक्‍त करणेबाबत श्रीम प्रणाली संभाजीराव खोचरे परिविक्षाधिन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी /गटविकास अधिकारी गट-अ2017081904073019-08-2017
918सामान्य प्रशासन विभागकार्यमुक्‍त करणेबाबत श्री शरद सर्जेराव कोकाटे परिविक्षाधिन सहा गटविकास अधिकारी गट-ब2017081904073119-08-2017
919शिक्षण प्राथमिक विभागस्थायीत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.ता.अकोले2017081816064818-08-2017
920शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागृती उपक्रमांतर्गत प्रेरणा सभा / लोकजागर कार्यक्रमाचे आयोजन करणे बाबत. 2017081816064918-08-2017
921ग्रामपंचायत विभागसक्तीची सेवा निवृत्ती रद्द करून ग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनर्स्थापित करणेबाबत. (श्री.भाऊसाहेब बाळकृष्ण घरे, सक्तीने सेवा निवृत्त, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चिंचोली गुरव, ता.संगमनेर, ज़ि.अहमदनगर)2017081806066118-08-2017
922सामान्य प्रशासन विभागश्री भानुसे शिवाजी दगडु परिचर पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वेदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017081804072818-08-2017
923सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५२ ते खडांबे खु रस्ता ( ग्राम १२०) कि मी ०/०० ते १/२०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017081813046818-08-2017
924ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत. (श्री.मच्छिन्द्र दौलत करवंदे, ग्रामसेवक)2017081806066218-08-2017
925ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. मच्छिन्द्र दौलत करवंदे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत लाडगाव ता. अकोले)2017081806066318-08-2017
926महिला बालकल्‍याण विभाग2017 या वर्षा मधिल अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत ------2017081808009918-08-2017
927सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनेवासा पंचायत समिती प्रशासकीय इमारतीच्या ठिकाणी अंतर्गत फर्निचर सुविधा व इतर उपकाम करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081813046918-08-2017
928सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सडे तालुका राहुरी येथे ५ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081813047018-08-2017
929सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चाफेवाडी (गर्दणी) ता अकोले येथे १वर्गखोली दुरूस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081813047118-08-2017
930सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चेडगाव ता राहुरी येथे ४ वर्गखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081813047218-08-2017
931सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सायीखिंडी ता संगमनेर येथे दोन शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081813047318-08-2017
932सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपंचयत समिती कोपरगाव इमारतीचे नूतनीकरण व विस्तारीकरण करणे ता कोपरगाव 2017081813046318-08-2017
933सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचापडगाव ते दिघी रस्त्यालगत काट्या काढणे ता. कर्जत जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081812045518-08-2017
934सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पशु वैद्यकीय दवाखाना तिरडे बांधकाम करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017081813048018-08-2017
935सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जवळा,अलतफ लियाकत आतार यांचे घर ते अब्बास अत्तार यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता.जामखेड जि. अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081812043118-08-2017
936सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रुई छत्रपती ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या रिकाम्या जागेत ग्रा.पं. मि .क्र .४४७ मध्ये सभामंडप बांधने कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081812043218-08-2017
937सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे शिबलापूर (रकटेवस्ती) ता संगमनेर येथील अंगणवाडीचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करणे2017081813046418-08-2017
938सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचिंचपूर मळइ ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017081813050318-08-2017
939आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) यांना आरोग्य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापनेत अंशत: बदलाबाबत.2017081610032016-08-2017
940अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना (पहिला / दुसरा लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2017081605071516-08-2017
941अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना (दुसरा लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2017081605071616-08-2017
942अर्थ विभागश्री रामदास पंढरीनाथ कांबळे सेवा निवृत्‍त परिचर पंचायत समिती नगर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605071716-08-2017
943अर्थ विभागश्रीमती भागीरथी रामभाऊ पांचाळ सेवा निवृत्‍त एनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मिरजगांव ता कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605071816-08-2017
944अर्थ विभागश्री अशोक गंगाधर बनकर सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605071916-08-2017
945अर्थ विभागश्री रामदास सिताराम सोनवणे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605072016-08-2017
946अर्थ विभागश्री धोंडु शंकर मुंढे मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस खुर्द ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605072116-08-2017
947अर्थ विभागश्री विलास केरु चव्‍हाण मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेलगांव ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081605072216-08-2017
948आरोग्‍य विभागश्रीम.उषा सुनिल काळभोर परिचारीका प्रसाविका यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत.2017081610032116-08-2017
949जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतर करणेबाबत. 2017081503007015-08-2017
950सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मुसलमानवाडी गाव अंतर्गत रस्ता भराव व मुरमी कारण करणे ता.जामखेड जि. अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081412042914-08-2017
951सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खामगाव ते मुसलमानवाडी कि.मी. ०/०० ते ०/५०० मध्ये मुरुमीकरण व भराव करणे ता.जामखेड जि. अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081412043014-08-2017
952सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. पटारे पागिरे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ता. राहुरी. 2017081413046114-08-2017
953सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्रा आ केंद्र चांदा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017081404072514-08-2017
954सामान्य प्रशासन विभागमा.उपाध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयाकरीता परिचराची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017081404072614-08-2017
955अर्थ विभागश्री आश्रुबा वामन आव्‍हाड मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती पाथर्डी ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017081405071314-08-2017
956अर्थ विभागश्री चव्‍हाण विलास केरू पदवीधर पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017081405071414-08-2017
957पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029114-08-2017
958पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029214-08-2017
959पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029314-08-2017
960पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029414-08-2017
961पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029514-08-2017
962पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029614-08-2017
963पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029714-08-2017
964पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029814-08-2017
965पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017081407029914-08-2017
966सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागधुमकाई फाटा ते करमनवाडी डांबरी पृष्ठभाग रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे ता. कर्जत जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081112045611-08-2017
967सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोल्हेवाडी ते रेणुकामंदिर ते सारोळाबध्दी रस्ता करणे ग्रामा-229 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017081112042011-08-2017
968महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील जुन्या अंगणवाडी इमारत केंद्राची दुरुस्ती करणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017081108011511-08-2017
969महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातून ग्रामिण भागातील जुन्या अंगणवाडी इमारत केंद्राची दुरुस्ती करणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017081108011611-08-2017
970महिला बालकल्‍याण विभागग्रामिण आदिवासी भागातील मुलीना व महिलांना व्यवसायिक व प्रशिक्षण देणे (मोटार ड्रायव्हींग) योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017081108011711-08-2017
971महिला बालकल्‍याण विभागग्रामिण आदिवासी भागातील मुलीना व महिलांना व्यवसायिक व प्रशिक्षण देणे (मोटार ड्रायव्हींग) योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2017081108011811-08-2017
972महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन किशोर वयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायदे‍ विषयक प्रशिक्षण देणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2017081108011911-08-2017
973महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन किशोर वयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायदे‍ विषयक प्रशिक्षण देणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबते2017081108012011-08-2017
974महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन पुर्व प्राथमिक शिक्षण, अंगणवाडी सेविका,पर्यवेक्षिका,यांना प्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षण साहित्य देणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे2017081108012111-08-2017
975महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन पुर्व प्राथमिक शिक्षण्‍,अंगणवाडी सेविका,पर्यवेक्षिका,यांना प्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षण साहित्य देणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे2017081108012211-08-2017
976महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे,प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत 2017081108012311-08-2017
977महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन अंगणवाडयांना साहित्य पुरविणे,प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2017081108012411-08-2017
978अर्थ विभागश्रीम रजनी आनंद शिरसाठ ए.एन.एम. प्रा.आ.केंद्र कुकाणा पंचायत समिती नेेवासा यांना सुधारीत दराने निवृत्‍तीवेतन उपदान मंंजुरीबाबत.2017081105071111-08-2017
979सामान्य प्रशासन विभागमा.सभापती,महिला व बालकल्याण समिती,जि.प.अ,नगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017081104072211-08-2017
980अर्थ विभागश्री राहींज आबा गुलाब मुख्‍याध्‍यापक जि.प.प्रा.शाळा चोराचीवाडी ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017081105071211-08-2017
981सामान्य प्रशासन विभागश्री भदाणे,व्ही एम,तत्कालीन परिचर,ग्रांपविभाग,यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी हलगर्जीपणा केलेने त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017081104072311-08-2017
982महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती के.बी.नागरे पर्यवेक्षीका यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प राहाता या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत...... 2017081108009711-08-2017
983महिला बालकल्‍याण विभागश्री पी डी वाघीरे प्रभारी गटविकास अधिकारी पं स कोपरगाव यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प. कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत......2017081108009811-08-2017
984जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. चौरे एस. डी., वि. अ. (स. सं. व क्षमता बांधणी), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांची वैदयकीय कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत...2017081103006911-08-2017
985आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2017081110031811-08-2017
986आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ. रूपाली रधुनाथराव भंगाळे यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदवी(आयुर्वेद) कायाचिकित्‍सा अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017081110031911-08-2017
987सामान्य प्रशासन विभागश्री जयवंत दशरथ उगले गटविकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017081104072411-08-2017
988लघु पाटबंधारे विभाग साठा बंधारा लोणीव्यकनाथ ता श्रीगोंदा जि.अहमदनग 2017081015033210-08-2017
989अर्थ विभागश्रीमती रेखा हनुमंत पोळ सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळीविहीर ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081005070910-08-2017
990अर्थ विभागश्रीमती काशिबाई शकंर टेकाळे सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तिसगांव ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081005071010-08-2017
991शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2017081016064510-08-2017
992सामान्य प्रशासन विभागश्री सुभाष गहिनीनाथ भाबड,परिचर,प्राआके भातकुडगांव ता शेवगांव यांनी दोन अपत्ये असलेबाबत खोटी माहिती देवुन शासनाची फसवणुक केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादर कर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017081004072010-08-2017
993सामान्य प्रशासन विभागश्री सुभाष गहिनीनाथ भाबड,परिचर,प्राआके भातकुडगांव ता शेवगांव यांनी दोन अपत्ये असलेबाबत खोटी माहिती देवुन शासनाची फसवणुक केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017081004072110-08-2017
994सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मूर्शतपूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081012041710-08-2017
995सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त मंदिर पिंपळवाडी येथे पोहोच रस्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081012041810-08-2017
996सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सुसरे ता.पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची इमारत बांधणे बाबत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017080912045009-08-2017
997ग्रामपंचायत विभागश्री. अजित वसंत घुले ग्रामसेवक प.स. संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017080906065309-08-2017
998ग्रामपंचायत विभागश्री. संतोष निवृत्ती सोनवणे ग्रामविकास अधिकारी प.स.कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017080906065409-08-2017
999ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधील उपअभियंता (स्थापत्य)गट-अ या पदावरील नियमित पदोन्नती झालेल्या शाखा अभियंता (गट-ब )यांना कार्यमुक्त करणे. 2017080914034509-08-2017
1000अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय कृष्‍णाजी राळेभात सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080905070809-08-2017
1001ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ श्री. क्षेत्र कामक्षा मंदिर देवस्थान कामरगाव ता नगर 2017080906065609-08-2017
1002सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावरकुटे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जोड रस्ता व मोरी बांधकाम करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080913045809-08-2017
1003सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामणगाव आवारी ते बोरदरा रस्ता ग्रामा २७६ कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017080913045909-08-2017
1004सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखांडगेदरा, कौठे बु, पैसेवाडी, भोजदरी, पिंपळदरा ते तालुका हद्द ग्रामा १२४ रस्ता कि मी ७/५०० ते ८/५०० रस्ता करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017080913046009-08-2017
1005लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.पोपट रामभाऊ तडके)2017080915032709-08-2017
1006लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.राजेंद्र दत्‍तात्र्य झांंबरे)2017080915032809-08-2017
1007लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.सोमनाथ निवृत्‍ती थोरात)2017080915033009-08-2017
1008लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.चंद्रकांत शामराव मुळे)2017080915033109-08-2017
1009महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा-बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी वर्ग-3 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पा श्रीगोंदा यांचे निलंबना बाबत........2017080908009609-08-2017
1010ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत 2017080906065709-08-2017
1011आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या/पदस्‍थापना डॉ.संदिप नामदेव सांगळे,यांना जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी, जिल्‍हा परिषद,अहमदनगर या रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017080810031508-08-2017
1012अर्थ विभागकै.श्री भरत यशवंत कुलाळ आरोग्‍य सहायक प्रा.आ.केंद्र विठा ता.अकोले यांचे वारस पत्‍नी श्रीम उर्मिला भरत कुलाळ यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू -नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान मंजुरीबाबत.2017080805070008-08-2017
1013अर्थ विभागश्री रामदास देवराम घोडके पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा रोघोहिवरे ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080805070108-08-2017
1014अर्थ विभागश्री पांडुरंग नामदेव घोडके केंद्र प्रमुख्‍ृा पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080805070208-08-2017
1015शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत दिलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदलाबाबत श्रीम.मासाळकर तेजस्विनी हिरामन. . . . 2017080816063708-08-2017
1016सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर भिवराज मराठे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080804071608-08-2017
1017अर्थ विभागश्री भाऊ यशवंत पठारे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक जि प ल पा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070308-08-2017
1018अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब सुभाजी साळवे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहकरी ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070408-08-2017
1019अर्थ विभागश्री रामदास म्‍हाळू माोरे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070508-08-2017
1020अर्थ विभागश्रीमती काशिबाई बाबुराव शिरसाठ मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पाथर्डी मुले ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070608-08-2017
1021सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आघाव ए बी परिचर जि.प.सा.बा. उपविभाग राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017080804071708-08-2017
1022शिक्षण प्राथमिक विभागअतिरिक्त पदवीधर प्राथ.शिक्षकांचे समायोजनाबाबत विषय- भाषा 2017080816064108-08-2017
1023अर्थ विभागश्री अर्जून विठोबा डोमकावळे सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक जि प सा बां उपविभाग पाथर्डी ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070708-08-2017
1024कृषि विभागग्राम विकास अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गातुन विस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017080809004008-08-2017
1025सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017080804071808-08-2017
1026सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017080804071908-08-2017
1027शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत2017080816064208-08-2017
1028शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत2017080816064308-08-2017
1029सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील येथील गणपती मंदिर ते मारुती मंदिर रस्ता करणे व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता .नगर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080712042607-08-2017
1030सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सारोळाबद्धी येथील भैरवनाथ मंदिर समोरील रस्ता करणे , पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे मंदिर रस्ता करणे नगर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080712042707-08-2017
1031पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षराहता तालुक्यासाठी हागणदारीमुक्तीचा उत्सव साजरा करणेबाबत 2017080707028607-08-2017
1032पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दिनांक ९ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत खुले में शौच से आजादी हे विशेष राबविणेबाबत2017080707028707-08-2017
1033ग्रामपंचायत विभागकामकाजातील अनियमिततेबाबत. श्री.राजेंद्र बन्सी वाळेकर, ग्रामसेवक, पंचायत समिती जामखेड. 2017080706064907-08-2017
1034पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080707028907-08-2017
1035पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080707029007-08-2017
1036ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.कल्पना विठ्ठल दुर्गुडे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चिकणी, ता.संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2017080706065207-08-2017
1037अर्थ विभागश्री उमाकांत तुकाराम भांड कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांना खुल्‍या प्रवर्गातून त्‍यांच्‍या भ.ज.क.या प्रवर्गात समायोजन करणे.2017080605069906-08-2017
1038ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017080506066005-08-2017
1039अर्थ विभागश्री अर्जुन भिमाजी दांडेकर मैलकामगार जि.प.सा.बा.उपविभाग श्रीगोंदा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080505069505-08-2017
1040अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय कृष्‍णाजी राळेभात केंद्रप्रमुख पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080505069605-08-2017
1041पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट समन्वयक व समूह समन्वयक या पदावर करार सेवा मानधनावर पुनर्नियुक्त केलेबाबत (पंचायत समिती संगमनेर, राहता, नेवासा, जामखेड )2017080507028505-08-2017
1042अर्थ विभागश्री गोंविंद मारुती साबळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ग्रापापू उप‍विभाग जामखेड ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080505069705-08-2017
1043अर्थ विभागश्री दगडू भाऊ जपकर सेवा निवृत्‍त परिचर शिक्षण विभाग पंचायत समिती नगर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080505069805-08-2017
1044सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चापडगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080512041605-08-2017
1045अर्थ विभागश्री बाबासाहेब भिवसेन भोर केंद्र प्रमुख शिक्षण विभाग पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080405068704-08-2017
1046अर्थ विभागश्री भास्‍कर पनाजी गोरे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017080405068804-08-2017
1047अर्थ विभागकै श्री अरविंद सहादू कार्ले सेवा निवृत्‍त सहायक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405068904-08-2017
1048अर्थ विभागश्री विकास वसंत सोनवणे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिपंळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017080405069004-08-2017
1049अर्थ विभागश्रीमती विदया मोहन सगणे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा दरेवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017080405069104-08-2017
1050अर्थ विभागश्री सुरेश कारभारी मिसाळ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिपंळगांव टप्‍पा ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405069204-08-2017
1051अर्थ विभागश्री सर्जेराव गोपाळा कातोरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शहाजापूर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405069304-08-2017
1052सामान्य प्रशासन विभागश्रीम रणनवरे सरिता राजेंद्र परिचर प्रा आ केंद्र डो-हाळे ता राहाता यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080404070904-08-2017
1053सामान्य प्रशासन विभागकु कुबडे दिपाली बलभिम परिचर पंचायत समिती पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080404071004-08-2017
1054आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.समीर शिवबीर ठाकुर ,एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,अस्‍तगांव,ता.राहाता येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017080410031104-08-2017
1055अर्थ विभागश्री अशोक बबन भगत सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर यांना नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080405069404-08-2017
1056सामान्य प्रशासन विभागश्री कपिलनाथ रमेशराव कलोडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080404071104-08-2017
1057सामान्य प्रशासन विभागश्री महेश सतिष वळवी सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080404071204-08-2017
1058पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2017080411014004-08-2017
1059शिक्षण प्राथमिक विभागश्री दरेकर तानाजी दामु उपा खेपडी ता कोपरगाव यांचे स्वताचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत2017080316063103-08-2017
1060शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर दिलेल्याा पदस्थापनेच्या ठिकाणात अंशत: बदलाबाबत . . . 2017080316063203-08-2017
1061शिक्षण प्राथमिक विभागश्री रायकर महेश पंडीत उपा मालवडी ता श्रीगोंदा यांच्या आईचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत2017080316063303-08-2017
1062अर्थ विभागश्री आप्‍पा जयराम आरेकर सेवा निवृत्‍त वाहन चालक एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068303-08-2017
1063अर्थ विभागश्रीमती शरयू भास्‍कर म्‍हंकाळे सेवा निवृत्‍त सहायक बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068403-08-2017
1064अर्थ विभागश्री सुधाकर जनार्दन मिसाळ सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यालय जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068503-08-2017
1065अर्थ विभागश्री सुरेश नरसया कंडेपल्‍ली सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ लेखाधिकारी अर्थ विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068603-08-2017
1066शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अतंर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत2017080316063403-08-2017
1067पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307027803-08-2017
1068पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307027903-08-2017
1069पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307028003-08-2017
1070पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307028103-08-2017
1071पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307028203-08-2017
1072पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307028303-08-2017
1073पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017080307028403-08-2017
1074सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.व्‍ही.जी.सय्यद तत्‍का.कनिष्‍ठ आरेखक जि.प.ग्रा.पा.पु.उपविभाग जामखेड यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017080312041303-08-2017
1075पशुसंवर्धन विभागजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त असलेला कार्यभार काढून घेणेबाबत. 2017080311013903-08-2017
1076सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे माळीवस्ती शिऊर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोली दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080312041503-08-2017
1077अर्थ विभागश्री फुंदे साहेबराव बाबुराव उपाध्‍यापक पंचायत स‍मिती शेवगाव यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067202-08-2017
1078ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.वाघापुर ता.अकोले व इतर ०३ कामे)2017080206064102-08-2017
1079सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017080204070202-08-2017
1080शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील सेवानिलंबन काळातील मुख्यालयांत अंशत: बदल करणेबाबत2017080216062602-08-2017
1081आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब (अस्‍थायी) डॉ.अजय विजय सांगळे वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत...2017080210030902-08-2017
1082सामान्य प्रशासन विभागतात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017080204070302-08-2017
1083ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.कान्हुर पठार ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2017080206064202-08-2017
1084समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3% फंडातुन घेण्यात आलेल्या अपंग व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देणे या योजनेंतर्गत दाम्पत्यांना अनुदान मंजुर करणे बाबत.2017080217004902-08-2017
1085सामान्य प्रशासन विभागश्री आय बी सययद वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग -१ यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070402-08-2017
1086सामान्य प्रशासन विभागश्रीम घिगे पी बी वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि.प.अ.नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070502-08-2017
1087सामान्य प्रशासन विभागश्री गाडे नामदेव त्रिंबक परिचर पंचायत समिती अकोले यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017080204070602-08-2017
1088सामान्य प्रशासन विभागश्री सोलाट पंडित रोहिदास परिचर जि प ग्रा पा पु उपविभाग पाथर्डी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070702-08-2017
1089सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर ग्रामसेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत 2017080204070802-08-2017
1090शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री डोळे विक्रम आदिनाथ पदवीधर प्रा.शि. 2017080216062802-08-2017
1091ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना लोणी तालुका राहाता १०० टक्के भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2017080214034002-08-2017
1092ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये महावितरण कंपनीस भरणा केलेलया वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण 2017080214034102-08-2017
1093अर्थ विभागश्री मुरलीधर दगडू झडे परिचर प्रा आ केंद्र शेंडी पंचायत समिती अकोले यांना सेेवा निवृत्‍ती वेतन व उपदान व अंशराशीकरण मंजुरीबाबत.2017080205067302-08-2017
1094अर्थ विभागश्री रेखा हनुमंत पोळ ए.एन.एम.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळीविहीर ता.राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067402-08-2017
1095अर्थ विभागश्रीम सुनंदा यादवराव भांगे पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्‍प वडाळा ता.नेवासा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067502-08-2017
1096अर्थ विभागश्री सहादू उमाजी काळे हातपंप मदतनीस पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067602-08-2017
1097अर्थ विभागकै.श्री अरविंद सहादू कार्ले सहायक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपुर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम सुनंदा अरविंद कार्ले यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू - नि - सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017080205067702-08-2017
1098अर्थ विभागकै.श्री जाखू कोंडाजी जाधव ग्रामसेवक पंचायत समिती अकोले यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीमती मिना जाखू जाधव यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू - नि- सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017080205067802-08-2017
1099अर्थ विभागश्री कांतीलाल बाळू कचरे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्‍ती वेतन कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवानिवृत्‍ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017080205067902-08-2017
1100अर्थ विभागश्रीमती लता तुकाराम फणसे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017080205068002-08-2017
1101अर्थ विभागश्रीमती रंजना मोहन वाघस्‍कर उपाध्‍यापक जिल्‍हा परि षद शाळा श्रीगोंदा शुगर ता.श्रीगोंदा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205068102-08-2017
1102आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर पदावर नेमणूक देणे बाबत श्रीम ढेंकले उषाबाई बापू2017080210031002-08-2017
1103ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.दवणगाव ता.राहुरी व इतर ०५ कामे)2017080206064302-08-2017
1104अर्थ विभागश्री सोनवणे गणेश श्रीरंग कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती राहता यांना पंचायत समिती कोपरगाव येथील कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार देणे.2017080205068202-08-2017
1105सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा ३२७ ते ढोकरा तलाव रस्ता करणे ता .पारनेर जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080212042502-08-2017
1106सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक यांची जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता विभागात प्रतिनियुक्‍ती देणेबाबत 2017080104069801-08-2017
1107अर्थ विभागश्री. विठठल विश्‍वनाथ बाचकर शाखा अभियंता जि.प.(बांधकाम)उपविभाग राहुरी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत.2017080105066301-08-2017
1108आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे बाबत.2017080110030501-08-2017
1109महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनाउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मग्रारोहयो ) ज़िल्हा परिषद अहमदनगर हे दिनांक ३१/०८/२०१७ रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2017080118001201-08-2017
1110सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-याना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेला पहिल्या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017080104069901-08-2017
1111ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.गळनिंब ता.नेवासा)2017080106063801-08-2017
1112सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आंबरे सुनिता शिवदास परिचर जि.प.ग्रा.पा.पु उपविभाग यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017080104070001-08-2017
1113महिला बालकल्‍याण विभागसंगणक अर्हता परिक्षेतून सुट देणे बाबत श्रीम मिना पाडुरंग देशपाडे पर्यवेक्षिका ए बा वि सेवा प्रकल्पर नेवासा ता नेवासा 2017080108009501-08-2017
1114अर्थ विभागश्री.बाळासाहेब लक्ष्‍मण बळीद मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066401-08-2017
1115अर्थ विभागश्रीम जगताप उषा गोविंद उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066501-08-2017
1116अर्थ विभागकै.गंगाधर दाैलतराव जगताप उपाध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम विमल गंगाधर जगताप यांचे कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066601-08-2017
1117आरोग्‍य विभागह्रदयविकार, किडणी व कर्करोग या दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस मधुन आर्थिक मदत देणे बाबत. 2017080110030701-08-2017
1118अर्थ विभागश्रीम कमल साहेबराव आव्‍हाड मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066701-08-2017
1119सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग-वाहनचालक गट-क2017080104070101-08-2017
1120अर्थ विभागकै.श्रीमती रेखा तुकाराम शेलार उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत यांचे वारस पती श्री राजेंद्रकुमार माधव साळवे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-उपदान मंजुरीबाबत.2017080105066801-08-2017
1121अर्थ विभागश्रीमती रुख्मिणी दत्‍तात्रय आडसूळ पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्‍प कार्यालय शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066901-08-2017
1122अर्थ विभागश्री सुर्यभान तबाजी महांडुळे ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105067001-08-2017
1123ग्रामपंचायत विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (विधान सभा सदस्य) सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.राजुर ता.अकोले)2017080106064001-08-2017
1124अर्थ विभागश्री दगडु भाउ जपकर परिचर गट शिक्षण पंचायत समिती नगर ता.जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान मंजुरीबाबत.2017080105067101-08-2017
1125सामान्य प्रशासन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणे संदर्भातील आदेश रदद करणेबाबत श्री जयंत विठठल चव्‍हाण - पशुधन पर्यवेक्षक2017080104071501-08-2017
1126अर्थ विभागश्रीमती लता तुकाराम फणसे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065631-07-2017
1127अर्थ विभागश्री किसन कारभारी आहेर सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065731-07-2017
1128अर्थ विभागश्रीमती विजूबाई नामदेव ससे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रामवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065831-07-2017
1129अर्थ विभागश्री गोरक्षनाथ केरु आव्‍हाड सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ससेवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065931-07-2017
1130अर्थ विभागश्रीमती शकुंतला सुभाष कावरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रानमळा ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105066031-07-2017
1131अर्थ विभागश्री बापूसाहेब आसाराम इंगळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सलाबतपूर ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105066131-07-2017
1132शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत सन 20162017073116062131-07-2017
1133शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत सन 20152017073116062331-07-2017
1134सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड या पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017073104069231-07-2017
1135ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017073106063231-07-2017
1136सामान्य प्रशासन विभागश्री इदे विठठल संतु परिचर पंचायत समिती अकोले यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017073104069331-07-2017
1137सामान्य प्रशासन विभागश्री आआर एस घायतडक सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017073104069531-07-2017
1138अर्थ विभागश्री. सुधाकर जनार्दन मिसाळ सहाय‍क लेखाधिकारी महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यालय जि. प. अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017073105066231-07-2017
1139शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.नवले सुनिल रावसाहेब 2017073116062431-07-2017
1140आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ. सुदर्शनकुमार रमेशचंद्र मेहता यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017073110030431-07-2017
1141सामान्य प्रशासन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत 2017073104069631-07-2017
1142पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017073107027531-07-2017
1143पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017073107027631-07-2017
1144शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट ब मधील अधिका-यांच्या बदल्या झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017073116062531-07-2017
1145पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017073107027731-07-2017
1146शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी अपात्र/स्थगितीबाबत सन 20152017073116062731-07-2017
1147सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हातगांव ता.शेवगांव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्रास संरक्षण भिंत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017073112044831-07-2017
1148सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अंबीजळगांव ता.कर्जत प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017073112045131-07-2017
1149अर्थ विभागश्री विलास गणपतराव पवार सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065231-07-2017
1150अर्थ विभागश्रीमती रत्‍नाबाई रमेश वा‍‍ल्मिक सेवा निवृत्‍त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहकरी ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065331-07-2017
1151अर्थ विभागश्री यमनाजी भाऊ भारती सेवा निवृत्‍त वाहन चालक पंचायत समिती संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065431-07-2017
1152अर्थ विभागश्रीमती स्मिता वसंतराव भूजबळ उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वंजारवाडी ता राहूरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065531-07-2017
1153सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गदेवाडी ता.शेवगांव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017072912044929-07-2017
1154सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद आवारात जुन्या प्रशासकीय इमारतीजवळ ए .टी .एम .रूम बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072912042429-07-2017
1155ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पं./सक/आयआरडीपी) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2017072906064829-07-2017
1156सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोळगाव तोंडेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072912041429-07-2017
1157अर्थ विभागश्रीम शिल्‍पा सुभाष शेळके पर्यवेक्षिका एकात्‍मिक बाल विकास सेवा योजना भिंगार (ग्रामीण)जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072905065029-07-2017
1158अर्थ विभागसौ कमल सदानंद सोनवणे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072905065129-07-2017
1159शिक्षण प्राथमिक विभागअंगणवाडी केंद्रातील विशेष गरजा धारक मुलांच्या शैक्षणिक विकासा बाबत.2017072916061729-07-2017
1160आरोग्‍य विभागश्रीमती अपर्णा सुरेश ननवरे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव सध्या कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्र बारडगाव सुद्रिक ता. कर्जत यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत. 28-06-2017072910030129-07-2017
1161शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी अंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत. 2017072916061829-07-2017
1162शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी अंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत.2017072916061929-07-2017
1163ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे करंजी ता.पाथर्डी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता.2017072814033428-07-2017
1164लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा सारोळा कासार काळे मळा ता.नगर जि .अहमदनगर2017072815032528-07-2017
1165लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा सारोळा कासार पन्हाळी ओढा ता.नगर जि .अहमदनगर2017072815032628-07-2017
1166सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर शितोळे कनिष्‍ठ सहायक सक्‍तीने सेवानिवृत्‍त यांच्‍या अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत 2017072804069128-07-2017
1167महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3 संवर्ग पर्यवेक्षिका यांचे मुख्यालयाअंतर्गत बीट बदला बाबत ए बा वि से प्रकल्पं राहाता 2017072808009428-07-2017
1168पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2017072807026728-07-2017
1169पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807026828-07-2017
1170पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807026928-07-2017
1171पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027028-07-2017
1172पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027128-07-2017
1173पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027228-07-2017
1174पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027328-07-2017
1175पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027428-07-2017
1176अर्थ विभागश्री अशोक भास्‍कर सांगळे वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन व कामकजात हलगर्जीपणा केलेमुळे शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017072805064928-07-2017
1177ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कायमपणाचे / स्थायित्व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017072706063127-07-2017
1178सामान्य प्रशासन विभागनविन मोटार वाहने (कार) खरेदीकामी दरपत्रक सादर करणेबाबत. 2017072704069727-07-2017
1179सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा ५० ते खटकाळी तलावाखाली रस्ता करणे ता. पारनेर जि .अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072712042227-07-2017
1180सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राळेगण थेरपाल ते वाडेगव्हाण रस्ता खडीकरण करणे ता. पारनेर जि .अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072712042327-07-2017
1181जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री बडे अरुण बाबुराव, उप अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची विनंतीने बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017072703006827-07-2017
1182शिक्षण प्राथमिक विभागस्थायीत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.ता.नगर,कोपरगाव2017072716060827-07-2017
1183आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० +ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.भारत लेणाजी टाले एमबीबीएस यांना प्रा.आ.केंद्र,ब्राम्‍हणवाडा, ता.अकोले येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणेबाबत..2017072710029627-07-2017
1184ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्रीमती.छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहायक ग्रा. पा. पु विभाग जि .प. अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे . 2017072714033227-07-2017
1185सामान्य प्रशासन विभागतात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017072704068827-07-2017
1186शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.महंमद मकबुल कराम अत्‍तर2017072716060927-07-2017
1187शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.गोसावी नंदकुमार आण्‍णा2017072716061027-07-2017
1188शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री कांबळे मनोहर गोरख 2017072716061127-07-2017
1189शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री हरड गणेश दशरथ2017072716061227-07-2017
1190शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.गफार खान नवाज खान2017072716061327-07-2017
1191आरोग्‍य विभागश्री.राजु श्रीराम धेंडवाल सफाई कामगार यांना सेवेतुन निलंबित करणेबाबत.2017072710029727-07-2017
1192आरोग्‍य विभागश्री.राजश्री प्रसाद भोसले अर्धवेळ श्री.परिचर पदी नेमणुक देणेबाबत2017072710029827-07-2017
1193सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे जुलै २०१७ पेडईन ऑगस्‍ट २०१७)2017072704068927-07-2017
1194सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक वर्ग-३ लिपिक यांना वरिष्‍ठ सहायक वर्ग-३ लिपिक या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017072604068526-07-2017
1195आरोग्‍य विभागश्री. योगेश दिलीप पटेकर, सेवा निलंबीत आरोग्‍य सेवक पुरुष यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुर्नस्‍थापित करणे बाबत.2017072610029526-07-2017
1196शिक्षण प्राथमिक विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट मिळणेबाबत2017072616060726-07-2017
1197सामान्य प्रशासन विभागश्री गांगर्डे प्रताप माणिकराव वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017072604068726-07-2017
1198सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ४ खिर्डीगणेश ता कोपरगाव रस्ता स्टेशनरस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017072513045525-07-2017
1199सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हांडेवाडी ते पुतळेवाडी ता. कोपरगाव रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2017072513045625-07-2017
1200अर्थ विभागश्री. जगन्‍नाथ माधवराव कडुस सेवानिवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी (कृषी)पंचायत समिती नगर यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान मंजुरीबाबत.2017072505064125-07-2017
1201आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.संदिप बाळासाहेब पुंड यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017072510029225-07-2017
1202आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना डॉ. कैलास विजय कोळपकर एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणेबाबत...2017072510029325-07-2017
1203आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० +ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.योगेश वसंत कुलकर्णी एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव,ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017072510029425-07-2017
1204सामान्य प्रशासन विभागश्री ए एम हरिश्‍चंद्रे प्रभारी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी हे आजारी असल्‍याने गटविकास अधिकारी पाथर्डी पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017072504068225-07-2017
1205ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017072506062925-07-2017
1206सामान्य प्रशासन विभागश्री मोहन यादव कडलग वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती अकोले यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017072504068325-07-2017
1207अर्थ विभागकै श्रीमती राणी रामदास कोतकर सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मांडव्रगण ता श्रीगोंदा यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064225-07-2017
1208अर्थ विभागश्री सुखदेव हौशीराम थोरात सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वडगांव पान ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064325-07-2017
1209अर्थ विभागश्री प्रकाश भाऊराव केदार सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा गिडेगांव ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064425-07-2017
1210अर्थ विभागश्रीमती उषा रामचंद्र चव्‍हाण मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खर्डा मुले ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064525-07-2017
1211अर्थ विभागश्री सुरेश शकंर जवणे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा नागलवाडी ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064625-07-2017
1212अर्थ विभागश्रीमती मणकर्णिका नाथु साठे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धर्मगड ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064725-07-2017
1213शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सामावुन घेण्याबाबत.2017072516060625-07-2017
1214समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचाविकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (अकोले, श्रीगोंदा, शेवगाव, कर्जत, नेवासा, पाथर्डी, नगर व राहुरी)2017072417004824-07-2017
1215ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत टाकळीमियॉ ता राहुरी मालकीच्या गट नं 245 पैकी 5 गंठे जागा जुंदरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस हस्तांतरीत करण्यास परवानगी देणेबाबत.2017072406062724-07-2017
1216शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम गायकवाड मंदाकिनी किसनराव विस्तार अधिकारी (शि) पंचायत समिती राहुरी यांना सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतुन सुट देणेबाबत2017072416060524-07-2017
1217महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ज़िल्हा स्तरीय कक्ष मधील अधिकारी / कर्मचारी यांचे प्रवास भत्ते रक्कम मंजूरी बाबत 2017072418001124-07-2017
1218ग्रामपंचायत विभागश्री. राजाराम रंगनाथ कांदळकर ग्रामसेवक प.स. संगमनेर यांचे भ.नि.निधी. ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2017072406062824-07-2017
1219शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्री तांबे दिपक परमेश्वर व इतर 22017072216060422-07-2017
1220ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. भालचंद्र बाबुराव लोंढे सेवानिवृत्त उप अभियंता( यांत्रिकी )देखभाल दुरुस्ती कक्ष ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे राजा रोखीकरण रक्कम मंजूर करणे. 2017072114033021-07-2017
1221पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026221-07-2017
1222पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026321-07-2017
1223पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026421-07-2017
1224पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026521-07-2017
1225पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026621-07-2017
1226सामान्य प्रशासन विभागश्री जाधव सुभाष धोंडिबा वाहनचालक पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुर करणेबाबत 2017072104068021-07-2017
1227सामान्य प्रशासन विभागसामान्‍य प्रशासन विभाग - १ जि प अहमदनगर येथे कार्यालयीन कामकाजाकामी परिचरांची सेवा उपलब्‍ध करुन घेणेबाबत 2017072104068121-07-2017
1228पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छानिवृत्तीबाबत श्री.रामचंद्र भाऊसाहेब थोरात पशुधन विकास अधिकारी गट ब शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.2017072111012821-07-2017
1229पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छानिवृत्तीबाबत श्री.अरविंद विठठलराव ऊंडे पशुधन विकास अधिकारी गट ब शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.2017072111012921-07-2017
1230अर्थ विभागश्री.बापू गुलाब सोनवणे , मैलकामगार ,जि.प.लघुपाटबंधारे उपविभाग ,कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072105063821-07-2017
1231अर्थ विभागश्रीम मंंगल चंद्रकांत गिरमे पर्यवेक्षिका एबाविसे प्रकल्‍प श्रीरामपूर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017072105063921-07-2017
1232अर्थ विभागश्रीम प्रवरा जगन्‍नाथ भांड उपाध्‍यापिका पंचायत समिती श्र‍ीरामपुर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017072105064021-07-2017
1233ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बारागांव नांदूर व १४ गांवे योजनेची मुळा नदीपात्रातील गुरुत्ववाहिनी दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017072114033121-07-2017
1234पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना प्रशासकीय कामकाजाचे व आर्थिक व्यवहाराचे सनियंत्रण अधिकार प्रदान करणेबाबत.2017072111013521-07-2017
1235अर्थ विभागश्रीम जनाबाई कचरू कांबळे उपाध्‍यापक पंचायत समिती नेवासा जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062620-07-2017
1236सामान्य प्रशासन विभागदि.1.10.2006 ते 31.3.2010 कालावधीत स्वेच्छा/नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत/मयत झाालेल्या परिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2017072004067920-07-2017
1237अर्थ विभागश्री शंकर विठठल लोहकरे ,व्रणोपचारक पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017072005062720-07-2017
1238आरोग्‍य विभागश्री.पोपट सहादु मरभळ आरोग्‍य सहायक तालुका आरोग्‍य अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत.2017072010029020-07-2017
1239आरोग्‍य विभागश्री.पोपट सहादु मरभळ आरोग्‍य सहायक तालुका आरोग्‍य अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी सादर कर्ता अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत.2017072010029120-07-2017
1240शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यारत आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.खोडदे रामकृष्णण जयराम 2017072016059820-07-2017
1241शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.जाधव अशोक रामदास 2017072016059920-07-2017
1242अर्थ विभागश्री.पानगे अशोक भानुदास केंद्रप्रमुख पंचायत स‍मिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन , उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062820-07-2017
1243अर्थ विभागश्री.कचरे माणीक बाजीराव केंद्रप्रमुख पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटू्ंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062920-07-2017
1244अर्थ विभागश्री शाकीर तसदुक बोहरी ऐ सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खिरविरे ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063020-07-2017
1245शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्याात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.चव्हांण राजकुमार विश्वनाथ 2017072016060020-07-2017
1246अर्थ विभागश्री व्‍यंकट रामराव बिराजदार सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती नगर ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063120-07-2017
1247अर्थ विभागश्री अशोक केरुजी बोरुडे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी आयआरडीपी पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063220-07-2017
1248अर्थ विभागश्रीमती कमल सदानंद सोनवणे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहूरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063320-07-2017
1249अर्थ विभागश्री पांडुरंग तुकाराम हिरगळ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कानडगांव ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063420-07-2017
1250अर्थ विभागकै श्री सुरेश छबू शिंदे उपा जि प प्राथ शाळा पिपंळगांव वाघा ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063520-07-2017
1251शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.शिंदे संतोष अर्जुन 2017072016060120-07-2017
1252अर्थ विभागश्री बाबासाहेब रामभाऊ पठारे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळी खातगांव ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063620-07-2017
1253अर्थ विभागश्रीमती जनाबाई कचरु कांबळे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोरया चिंचोंरे ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063720-07-2017
1254सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य पथक सातेवाडी इमारत विद्युतीकरण करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072013045320-07-2017
1255सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र गर्दणी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072013045420-07-2017
1256शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत MIS-Coordinator यांची पदस्थापना देणेबाबत 2017071916059419-07-2017
1257शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत साधन व्यक्ती यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017071916059519-07-2017
1258शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्री.भोसले सतिषकुमार रामदास 2017071916059619-07-2017
1259सामान्य प्रशासन विभागश्री विजय विठठल साळवे वरिष्‍ठ सहायक लिपिक पंचायत समिती जामखेड यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2017071904067819-07-2017
1260सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक नानासाहेब कडूस शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017071804067418-07-2017
1261सामान्य प्रशासन विभागआरोग्‍य सेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत - श्रीम स्‍वाती अतुल राजदेव आरोग्‍य सेवक महिला 2017071804067518-07-2017
1262सामान्य प्रशासन विभागआरोग्‍य सेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत - श्री अमित दत्‍तात्रय वारे 2017071804067618-07-2017
1263पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षज़िल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत सन २०१६-२०१७ केंद्र व राज्य शासनाचे योजनांचे लेखा परीक्षण करणे कामी श्री उल्हास बोरसे & कं. चार्टर्ड अकाउंटंट यांची नियुक्ती करणे बाबत... 2017071807026018-07-2017
1264आरोग्‍य विभागश्री गणेश रामदास बैरागी, आरोग्‍य सेवक (पुरुष) यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी / गैरवर्तणुक शिक्षा अंतीम करणे बाबत.2017071810028818-07-2017
1265सामान्य प्रशासन विभागश्री डमाळे प्रकाश विठठल परिचर प्रा आ केंद्र नेवासा खुर्द ता नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017071804067718-07-2017
1266शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD) संगमनेर यांना वर्ग करणे बाबत. 2017071816059318-07-2017
1267अर्थ विभागश्री भास्‍कर पनाजी गोरे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062118-07-2017
1268अर्थ विभागकै श्री अदिनाथ साहेबराव देवकुळे उपा जि प प्राथ शाळा चेडेचांदगांव ता शेवगांव यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062218-07-2017
1269अर्थ विभागश्रीमती मंदाकिनी महादु गायकवाड मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राजापूर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062318-07-2017
1270अर्थ विभागकै श्रीमती सुनंदा शंकर दळे उपा जि प प्राथ शाळा वडाळा महादेव ता नेवासा यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062418-07-2017
1271अर्थ विभागश्री सिताराम किसन आव्‍हाड सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घोडेगांव ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062518-07-2017
1272आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.पी.एल.सायगावकर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,चास,ता.नगर यांनी सेवांतर्गत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017071810028918-07-2017
1273शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत . . . . . 2017071716058417-07-2017
1274शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 क्षेत्रिय अधिकारी, सहायक परिरक्षक व केंद्रसंचालक यांच्या नियुक्तीबाबत .2017071716058517-07-2017
1275शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 क्षेत्रिय अधिकारी, सहायक परिरक्षक व केंद्रसंचालक यांच्या नियुक्तीबाबत .2017071716058617-07-2017
1276शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 साठी वाहने अधिग्रहीत करणेबाबत.2017071716058717-07-2017
1277अर्थ विभागश्रीम शकुंतला किसन नाईक उपाध्‍यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017071705061817-07-2017
1278अर्थ विभागश्रीम काशीबाई शंकर टेकाळे सहा.‍परिचारिका प्रसाविका प्रा.आ.केंद्र तिसगाव ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन ,मृत्‍यू नि सेवा उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071705061917-07-2017
1279अर्थ विभागश्री. अाश्रू दिगंबर हजारे,मैलकामगार जि.प. लघुपाटबंधारे उपवि भाग ,कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017071705062017-07-2017
1280पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025617-07-2017
1281पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025717-07-2017
1282पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025817-07-2017
1283पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025917-07-2017
1284आरोग्‍य विभागश्री.उत्‍तम छबु माळी आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अन‍धिकृत गैरहजेरीबाबत.2017071710028717-07-2017
1285सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउपअभियंता जी प सा बा उपविभाग कर्जत ता कर्जतच्या कार्यभार हस्तांतरण बाबत 2017071712039217-07-2017
1286ग्रामपंचायत विभागनिलंबन आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत. (श्री.लहानू बुधा घिगे, तत्कालीन ग्रामसेवक सध्या ग्रामविकास अधिकारी. )2017071706062217-07-2017
1287सामान्य प्रशासन विभागश्री जी वाय पंडित कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने अंतिम शिक्षा देणेबाबत 2017071704067317-07-2017
1288ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना घोसपुरी व १७ गावे तालुका नगर भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत 2017071714032917-07-2017
1289शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक पदस्थारपनेत अंशत: बदलाबाबत . . . . श्री खडके राजेंद्र विश्वथनाथ 2017071716059117-07-2017
1290शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्रीम.कासार वर्षा महादेव 2017071716059217-07-2017
1291सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद ई-निविदा कक्षातील केलेली नेमणुक रदद होणेबाबत.2017071504066315-07-2017
1292ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ (ग्रा.पं.चापडगाव ता.कर्जत व इतर ०१ ग्रा.पं) 2017071506061915-07-2017
1293पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507024915-07-2017
1294पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025015-07-2017
1295पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025115-07-2017
1296पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025215-07-2017
1297पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025315-07-2017
1298पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025415-07-2017
1299पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025515-07-2017
1300सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लि) यांची सेवा मा. ना. अध्यक्षा यांचे कक्षात उपलब्ध करुन देणेबाबत..2017071504066415-07-2017
1301सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-1 संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणेबाबत.2017071504066615-07-2017
1302सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक,वर्ग-3 या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2017.2017071504066815-07-2017
1303सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्ठ सहा.गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्नती देणेबाबतच्या आदेशाबाबत शुध्दीपत्रक.2017071504066915-07-2017
1304अर्थ विभागश्री. आबाजी मुरलीधर गरुड ,ग्रामविकास अधिकारी , पंचायत समिती नगर, यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन,उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071505061515-07-2017
1305अर्थ विभागश्रीमती सिंधुताई सोनाजी कदम ,मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती ,राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017071505061615-07-2017
1306अर्थ विभागश्रीमती छाया रंगनाथ अष्‍टेकर आरोग्‍यपर्यवे‍क्षक ,आरोग्‍य विभाग जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन ,मृत्‍यू -नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071505061715-07-2017
1307सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आशा सोपान डगळे व सहा पंचायत समिती नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017071404066114-07-2017
1308ग्रामपंचायत विभागश्रीरंग बाळाजी पाटील सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी प. स. संगमनेर यांचे नावात बदल करणे बाबत. 2017071406061714-07-2017
1309सामान्य प्रशासन विभागश्री एस टी माने कनिष्‍ठ सहायक एबाविसे योजना श्रीगोंदा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असल्‍याने त्‍यांना सेवेतुन निलंबित करणे बाबत 2017071404066214-07-2017
1310ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांना न्यायालयिन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरते निवृत्ती वेतन मंजूर करणे बाबत. 2017071406061814-07-2017
1311आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत.. डॉ.प्रशांत शांतवनराव शेलार वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) 2017071410028614-07-2017
1312ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017071306061113-07-2017
1313ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.बुरूडगाव ता.नगर व इतर ०८ ग्रामपंचायत)2017071306061213-07-2017
1314सामान्य प्रशासन विभागश्री सुजित अशोक शेजवळ परिचर प्रा आ केंद्र रुईछत्तिसी ता नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017071304065213-07-2017
1315शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-ब व सामान्य् राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट ब मधिल अधिका-यांच्या बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2017071316057513-07-2017
1316ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.अरणगाव ता.नगर)2017071306061313-07-2017
1317ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. ए. आर. ठाणगे यांनी कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केले बाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणे 2017071314032713-07-2017
1318सामान्य प्रशासन विभागश्री खामकर बाजीराव निवृत्‍ती कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017071304065313-07-2017
1319शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. कृष्णमुरारी रंगनाथ गाडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शाळा मालेवाडी ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017071316057613-07-2017
1320ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017071306061413-07-2017
1321सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017071304065413-07-2017
1322सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणेबाबत.2017071304065613-07-2017
1323पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत खतरा / धोका गोल स्टिकर्स छपाई करणेबाबत 2017071307024813-07-2017
1324ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.काष्टी ता.श्रीगोंदा)2017071306061513-07-2017
1325शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. साळवे मच्छिंद्र शंकर, उपाध्यापक, जि.प.प्रा. शाळा कंदमळा ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017071316057713-07-2017
1326महिला बालकल्‍याण विभागश्री अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ से नि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे अर्जित रजा खाती शिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखीकरण करण्यास मंजुरी देणे बाबत2017071308009313-07-2017
1327ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.शिऊर ता.जामखेड) 2017071306061613-07-2017
1328अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब भिकाजी काळे कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची बदली करणे.2017071305061313-07-2017
1329आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,हातगांव,ता.शेवगांव येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017071310028513-07-2017
1330सामान्य प्रशासन विभागSyllabus and Design for Rural Development CPTP Module या विषयावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्‍याबाबत 2017071304065913-07-2017
1331अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017071305061413-07-2017
1332सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064612-07-2017
1333सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064712-07-2017
1334सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064812-07-2017
1335सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064912-07-2017
1336सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204065012-07-2017
1337सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204065112-07-2017
1338सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री क्षेत्र दत्त देवस्थान अकलापूर तालुका संगमनेर येथे परिसर सुशोभिकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045212-07-2017
1339अर्थ विभागश्रीमती सुप्रभा मुक्‍ताजी जाधव सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आढळगांव ता श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071205060912-07-2017
1340अर्थ विभागश्री सदाशिव विठठल शिंदे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सां बा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071205061012-07-2017
1341जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री वाळके पी ए, कनिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची परावर्तीत रजा मंजुरीबाबत 2017071203006712-07-2017
1342सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र कोहणे स्टाफ क्वार्टर - १ चे विद्युतीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017071213044912-07-2017
1343सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी कर्मचारी निवासस्थान जोड इमारत -१चे विदुतीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045012-07-2017
1344सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोकणगाव इमारत विदुतीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045112-07-2017