जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्रीम मेश्राम स्‍नेहा अशोक, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती शेवगाव 2019012406003324-01-2019
2आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या पदावर स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणे बाबत.2019012310003923-01-2019
3सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003523-01-2019
4सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003623-01-2019
5सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019012304003723-01-2019
6आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍य क्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१८ श्रीमती बोरसे वैजयंता पंडीत.2019012310002823-01-2019
7आरोग्‍य विभागश्रीमती चव्‍हाण अरुणा बळीराम,आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र चापडगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चापडगाव ता.शेवगाव यांना आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019012310002923-01-2019
8आरोग्‍य विभागश्री.संजय विठठल बोडखे, आरोग्य सेवक पु. उपेंद्र धोलवड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ओतुर ता.जुन्नर, जि.पुणे यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत.2019012310003023-01-2019
9महिला बालकल्‍याण विभागजिल्‍हा वार्षिक योजनेतून सन २०१८-२०१९ मधील अनुदानातून आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना धान्‍य साठविणेसाठी लोखंडी को‍ठीचा पुरवठा करणेबाबत.(टी एस पी )2019012208001122-01-2019
10महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या प्राध्‍यान्‍यक्रंमानुसार विनंती बदल्‍या सन -२०१८ आदेशाचेशुध्‍दीपत्रक2019012208001222-01-2019
11सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन अधिक्षक गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2019012204003422-01-2019
12आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेेेत्तर अनुदान प्रवास,सादिल दयके इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019012210004022-01-2019
13सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. बी. बी. खोले, सेवा निलंबित शाखा अभियंता जि. प. सा. बा. उपविभाग- पाथर्डी यांना जि. प. सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत... 2019011912003119-01-2019
14सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सा.बा.उप विभाग पाथर्डी येथे शाखा अभियंता यांची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणे बाबत. 2019011912003219-01-2019
15महिला बालकल्‍याण विभागमाझी कन्या भाग्याश्री या योजनेची माहिती अहमदनगर जिल्हयातील बसस्था‍नकावर जिंगल्सव्दारे जाहिरातीचे प्रसारण करणे बाबत .2019011908000819-01-2019
16महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधीमधून अंगणवाडी सेविका अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत पायाभुत ( पोषण आहार ) केटरींगसाठी अन्न पदार्थ स्वच्छता व सुरक्षा या बाबत प्रशिक्षण देणेसाठी कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.2019011908000919-01-2019
17महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधीमधून पुर्व प्राथमिक शिक्षण अंतर्गत अंगणवाडी सेविका अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत पायाभुत(पोषण आहार) केटरींगसाठी अन्न पदार्थ स्वच्छ‍ता व सुरक्षा या बाबत प्रशिक्षण देणेसाठी कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.2019011908001019-01-2019
18सामान्य प्रशासन विभागग्रामविकास विभाग,बांधकाम भवन मंत्रालय,मुंबई येथे उसनवारी तत्वावर सेवा उपलब्ध करणेबाबत. 2019011804002918-01-2019
19सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) १९६४ चे नियम 21 नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत2019011804003018-01-2019
20सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनि सहा (लि) वर्ग 3 या पदावर पदाेन्‍नती देणेकामी अंतिम पदोन्‍नती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019011804003318-01-2019
21सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये लेखाशिर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 2019011713002317-01-2019
22शिक्षण प्राथमिक विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.7154/2018 च्या निर्णयाचे अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत.2019011716002317-01-2019
23शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्‍यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्‍या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्‍ती देणेबाबत 2019011716002417-01-2019
24शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्‍यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्‍या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्‍ती देणेबाबत 2019011716002517-01-2019
25ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी वर्ग 3 यांना विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी)वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणे बाबत2019011706003117-01-2019
26लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती माथनी- ठोंबेवस्‍ती ता.नगर जि. अहमदनगर2019011715004517-01-2019
27लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्ती बु-हाणनगर ता.नगर जि. अहमदनगर2019011715004617-01-2019
28आरोग्‍य विभागजिल्‍हा तांत्रिक सेवा गट-क (विस्‍तार अधिकारी आरोग्‍य) या संवर्गातील डॉ.श्रध्‍दा रामदास भालेराव (राजपत्रित अधिकारी दर्जा) प्रा.आ.केंद्र रूईछत्‍तीसी,ता.नगर यांना शासकीय/जिल्‍हा परिषदेेेत वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्राव्‍दारे पुढील सेवेसाठी अपात्र घोषित केल्‍याने रूग्‍णता सेवा निवृत्‍ती मंजुर करणेबाबत..2019011610003116-01-2019
29सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता गट क या पदावर पदोन्नती देणे बाबत2019011613002216-01-2019
30ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019011606002416-01-2019
31ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या सवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019011606002516-01-2019
32ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कोळगाव थडी, ता. कोपरगाव)2019011606002616-01-2019
33ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.वीरगाव, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2019011606002716-01-2019
34सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेच्या मध्यवर्ती टपाल कक्षात टपाल सादर करणेबाबत महत्वाच्या सूचनेबाबत परिपत्रक 2019011604002716-01-2019
35सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रतापसिंग सेगजी वळवी,कनिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती कोपरगाव यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. 2019011604003116-01-2019
36सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील धनगरवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2019011512008015-01-2019
37सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुलेखक (नि .श्रे. )2019011504002015-01-2019
38सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुलेखक (उ .श्रे. )2019011504002115-01-2019
39सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - लघुटंकलेखक 2019011504002215-01-2019
40सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - कक्ष अधिकारी 2019011504002315-01-2019
41सामान्य प्रशासन विभागदि ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत - संवर्ग - कार्यालयीन अधिकक्ष 2019011504002415-01-2019
42सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) १९६४ चे नियम १३ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत 2019011504002815-01-2019
43सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सात्रळ तांभेरे ता. राहुरी प्रमुख जिल्हा मार्ग ३६ रस्ता कणगर मल्हारवाडी राज्य मार्ग ६६ ला मिळणारा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १७७ साखळी क्रमांक ०/०० ते ७/६०० डांबरी पृष्ठ भागाची दुरुस्ती करणे. 2019011413001114-01-2019
44सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश शेडगाव मालुंजे डिग्रस रणखांब कौठे मलकापूर ता. संगमनेर राज्य मार्ग ६६ वरवंडी म्हैसगाव ते राज्य मार्ग ३६ ला मिळणारा रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३४२ साखळी क्रमांक १/८०० ते २/२०० मध्ये डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001214-01-2019
45शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. कवडे नानासाहेब जगन्नाथ पदवीधर प्राथ. शिक्षक2019011416001714-01-2019
46शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्रीम. जाधव सपना हरिभाऊ, पदवीधर प्राथ. शिक्षक2019011416001814-01-2019
47आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गातील कम्रचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांकनुसार विनंती बदल्या सन 20182019011410002414-01-2019
48शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019011416001914-01-2019
49शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. श्रीम. खान तसनीम बानो बशीर, शिक्षणसेवक, ता. राहाता.2019011416002014-01-2019
50शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019011416002114-01-2019
51सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश झरेकाठी चणेगाव ता. संगमनेर रस्ता ग्रामीण मार्ग १८७ डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001314-01-2019
52सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश राज्य महामार्ग ५० ते रायतेवाडी हिवरगाव पावसा ते राज्य महामार्ग ५० रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३९ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2019011413001414-01-2019
53आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग 3 यांना आरोग्य सहाय्यक (महिला) वर्ग 3 या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देणे बाबत.2019011410002514-01-2019
54सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश शिरपूर ते कोलवाडे रोड सुधारणा करणे. ता. संगमनेर 2019011413002014-01-2019
55सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश चासनळी ते हांडेवाडी रस्ता दुरूस्त करणे. ता. कोपरगांव 2019011413002114-01-2019
56सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील बदल कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019011412002914-01-2019
57लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती शिंदे नं. १ -हरबा-याचाकुंड ता अकोले जि. अहमदनगर2019011415003314-01-2019
58लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती राक्षी गट नं.९६ ता शेवगाव जि. अहमदनगर2019011415003414-01-2019
59लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती आनंदवाडी - खोसेमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011415003714-01-2019
60लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जांभळी २ ता पाथ्‍ार्डी जि. अहमदनगर2019011415004214-01-2019
61लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती लांडकवाडी - भापकरवाडी गाजरओढा ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019011415004314-01-2019
62सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दिघोळ ता.जामखेड येथिल माळवाडी येथे अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112001211-01-2019
63सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे मांडवगण ता.श्रीगोंदा येथे अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019011112001311-01-2019
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नवनागपूर ता.नगर येथे महिला साठी जिम तयार करणे.2019011112001411-01-2019
65सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे (सुधारित अंदाजपत्रक )- मौजे यळपणे ता. श्रीगोंदा येथे गाव अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112001611-01-2019
66सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे (सुधारित अंदाजपत्रक )- मौजे दैठणे गुंजाळ ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2019011112001711-01-2019
67सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी येथिक गावठाण वस्ती (निकाळजे वस्ती ते स्मशान भूमी ) जोड रस्ता खडीकरणं करणे.2019011112001811-01-2019
68सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांगवी दुमाला ता.श्रीगोंदा येथील हरिजनवस्ती नं. २ दलित वस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण व बंदिस्त गटार करणे.2019011112001911-01-2019
69सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे हनुमान टाकळी ता.पाथर्डी येथील राजबेट वस्ती (शिरसातवस्ती ते मुळा कलानी ) पोहोच रस्ता खडीकरण करणे 2019011112002011-01-2019
70सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे चांडगाव ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण मातंगवस्ती व हरिजनवस्ती मध्ये मलनिसरन व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112002111-01-2019
71सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा येथील कुलथेनगर दलितवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019011112002311-01-2019
72सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नवनागपूर ता.नगर येथे आंधळे चौरे पासून बोरकर घर शेलार घर ते जाधव घर येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2019011112002511-01-2019
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे कुसडगाव ता. जामखेड येथील स्मशान भूमी विकास करणे. 2019011112002611-01-2019
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खर्डा ता. जामखेड येथील साठे चौक ते नागोबाचीवाडी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे. 2019011112002711-01-2019
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खर्डा ता. जामखेड येथील बाबुलाल बागवान घर ते नवीन ग्रामपंचायत कार्यालय व दत्तात्रय पवार घर ते कैलास जाधव घर येथे बंदिस्त गटार बांधणे . 2019011112002811-01-2019
76यांत्रिकी उपविभागश्री.भाऊसाहेब नागुजी कासार व कै.श्री.बाजीराव गंगाधर रहाणे यांना मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कालेलकर करारानुसार पर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवर घेणे बाबत2019011121000111-01-2019
77सामान्य प्रशासन विभागसंपर्क अधिकारी नेमणूक बाबत . (सुधारीत आदेश )2019011104001611-01-2019
78महिला बालकल्‍याण विभागसन २०१९ या वर्षामधील अंगणवाडी सेविका /मिनी सेविका/ मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत2019011108000711-01-2019
79ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.देहरे, ता.नगर व इतर १६ कामे) 2019011106002011-01-2019
80ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचपुर पांगुळ, ता.पाथर्डी)2019011106002111-01-2019
81ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.अकोला, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2019011106002211-01-2019
82सामान्य प्रशासन विभागसा. प्र. वि. १ जि.प. अहमदनगर मध्ये कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2019011104001811-01-2019
83लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती थेरवडी - म्‍हसोबावाडी ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003511-01-2019
84लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती निंबोडी - हडोळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003611-01-2019
85लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती थेरवडी - गावठाण ता कर्जत जि. अहमदनगर2019011115003811-01-2019
86लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती शिराढोण - वाघवस्‍ती लेंडीनाला ता नगर जि. अहमदनगर2019011115004011-01-2019
87लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती शिराढोण - लेंडीनाला ता नगर जि. अहमदनगर2019011115004111-01-2019
88लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्ती माळवडगाव ता श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2019011115004411-01-2019
89कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची दि.1/01/2019 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठाता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2019011009000110-01-2019
90सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.बारगाव नांदूर ते जांभळी ता राहुरी इतर जिल्हा मार्ग २६० साखळी क्रमांक १/०० ते ८/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. ता. राहुरी 2019011013000810-01-2019
91सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ब्राम्हणी केंदाळ खुर्द ता. राहुरी मानोरी रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६५ साखळी क्रमांक ०/०० ते ५/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. ता. राहुरी 2019011013000910-01-2019
92पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000110-01-2019
93पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000210-01-2019
94पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग-4 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2019011011000310-01-2019
95सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग २ कान्हेगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ जोडरस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० इतर जिल्हा मार्ग १२ ता. कोपरगाव 2019011013001010-01-2019
96शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.ईश्वर काशीनाथ जाधव, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, जळकेवाडी, ता.कर्जत यांचे गैरवर्तना बाबत कार्यवाही करणेबाबत2019011016001010-01-2019
97ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. संवत्सर ता. कोपरगाव) 2019011006001710-01-2019
98शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक जिल्‍हा परिषदा प्राथमिक शाळा चास,ता.नगर यांचे जिल्‍हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत.2019011016001210-01-2019
99ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर जिल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.प्रशांत सुकदेव अहिरे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- चांभुर्डी,)2019011006001810-01-2019
100महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.ए.एन.एंखडे पर्यवेक्षिका यांचेकडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प बेलवंडी ता.श्रीगोंदा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2019011008000610-01-2019
101शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विश्‍वास रंगनाथ गायकवाड, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.दाढ बु.ता.राहाता यांनी केलेल्‍या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत.2019011016001310-01-2019
102शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.फक्‍कड नारायण शिंदे, प्राथमिक शिक्षक पं.स.नेवासा यांना जिल्‍हा परिषद सेवेतुन शालेय गैरवर्तनाबाबत बडतर्फ करणेबाबत.2019011016001410-01-2019
103ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहता. 2019011006001910-01-2019
104आरोग्‍य विभागसफाईकामगार (वर्ग-४) या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ची तात्‍पुरती (Provisional additional) सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2019010910002209-01-2019
105सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019010912001009-01-2019
106सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कक्ष अधिकारी गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2019010804001208-01-2019
107शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत 2019010816000908-01-2019
108सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2019010812000308-01-2019
109सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019010812000408-01-2019
110सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2019010812000508-01-2019
111आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 2018 श्रीमती जाधव सुनंदा गंगाधर2019010810002108-01-2019
112सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. - मौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथील अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे . 2019010812000708-01-2019
113सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणेबाबत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे.- मौजे कडूस ता. पारनेर येथे शादी खाना बांधकाम करणे. 2019010812000808-01-2019
114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पठारवाडी - मावलाई कर्जत जि. अहमदनगर2019010815002408-01-2019
115ग्रामपंचायत विभागश्री.आत्माराम मोहन मरकड, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- बुरूडगाव, ता.नगर यांचे विरुद्ध लाचेच्या सापळ्यात अटक केल्याने सेवा निलंबित करणेबाबत. 2019010806001508-01-2019
116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ सोमठाणे खु. - शिदोरे वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010815002508-01-2019
117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे ल पा बिगर आदिवासी बेलवंडी - शिंदेवाडी ता श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019010815002608-01-2019
118लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोपर्डी ता कर्जत जि. अहमदनगर2019010815002708-01-2019
119लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ आगडगाव - गावठाण गट नं ३२४ ता नगर जि. अहमदनगर2019010815002808-01-2019
120लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबळक - भुडकी ता नगर जि. अहमदनगर2019010815002908-01-2019
121लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010815003108-01-2019
122लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी - कारखिले वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010815003208-01-2019
123लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती मेहेकरी - मुलनआंबा ता नगर जि. अहमदनगर2019010815003908-01-2019
124सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश लोणी बु. येथील जि. प. शाळेला जाणा-या रस्त्यावर पाव्हिग ब्लॉक बसविणे . ता. राहाता 2019010713000507-01-2019
125सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश लोणी बु. येथील जि. प. शाळेच्या स्टेजकडे जाणा-या रस्त्यावर पाव्हिग ब्लॉक बसविणे . ता. राहाता 2019010713000607-01-2019
126आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संंवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010710001707-01-2019
127आरोग्‍य विभागश्रीमती शोभा दादा कर्डक, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र मालुंजे बु प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपुर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2019010710001807-01-2019
128आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010710001907-01-2019
129आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रणाली रमेशराव लाेेखंडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र ढोरजळगांव,ता.शेवगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019010710002007-01-2019
130शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2018-19 या वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या अतिरिक्त मागणीनुसार गणवेश अनुदान वर्ग करणेबाबत2019010716000407-01-2019
131ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मालुंजे खुर्द, ता.राहुरी व इतर ११ कामे)2019010706000907-01-2019
132शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत मॉडिफाय चेअर अनुदान गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत शाळा व्यवस्थापन समितीस वर्ग करणे बाबत.2019010716000607-01-2019
133शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्याच्या मदतनिसास मदतनिस भत्ता अनुदान वर्ग करणेबाबत.2019010716000707-01-2019
134शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.सुभाष हरीभाू मोहारे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. खामकर वस्ती ता.श्रीगोंदा2019010716000807-01-2019
135सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2019010704001407-01-2019
136सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरवंडी कासार ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मी.क्र. २११ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010712000907-01-2019
137लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - जगदाळे वस्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2019010515001105-01-2019
138लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके १ ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001205-01-2019
139लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - गोरे मळा ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010515001305-01-2019
140लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - गट नं ६२३ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2019010515001405-01-2019
141लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी नं १ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001505-01-2019
142लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी नं २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001605-01-2019
143लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांडवे नं २ ता नगर जि. अहमदनगर2019010515001705-01-2019
144लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - नवले वस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001805-01-2019
145लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - मांग डोह ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515001905-01-2019
146लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मेहेकरी - गंगोत्री ता. नगर जि. अहमदनगर2019010515002005-01-2019
147लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आनंदवाडी - कुतवळ वस्ती कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002105-01-2019
148लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आनंदवाडी - पवार मळा कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002205-01-2019
149लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबे - गावठाण कर्जत जि. अहमदनगर2019010515002305-01-2019
150सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे काष्टी ता.श्रीगोंदा येथिल जिल्हा परिषद प्रा . शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे व गेट बसविणे. 2019010512002205-01-2019
151आरोग्‍य विभागप्रयाेेेगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग - ३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१९ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेेेेबाबत.2019010510001205-01-2019
152सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे गार ता. श्रीगोंदा येथे गारेश्वर मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह बांधणे .2019010512000205-01-2019
153आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001404-01-2019
154आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001504-01-2019
155आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2019010410001604-01-2019
156ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत. श्री कैलास भास्करराव खैरे, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)2019010406000604-01-2019
157सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथे गाव अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण व साकव बांधणे . 2019010412000604-01-2019
158सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पिंपळवाडी ता.कर्जत येथील गावठाण येथे स्मशान भूमी बांधकाम करणे. 2019010412002404-01-2019
159आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.चेतन दत्‍तात्रय पटारे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टाकळीभान,ता.श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत.2019010410000804-01-2019
160सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहायक (लिपिक ) गट -क या संवर्गातील कर्मचा-याना कार्यालयीन अधीक्षक गट -क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2019010404000504-01-2019
161आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 2018 श्रीमती दिप्ती दिलीप दुधाडे2019010410000904-01-2019
162आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत..2019010410001004-01-2019
163आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010410001104-01-2019
164सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पिंपळवाडी ता. कर्जत येथे स्म्शान भूमी बांधकाम करणे. 2019010412000104-01-2019
165सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई ता. नेवासा ते तालुकाहद्द रस्ता ग्रामीण मार्ग १३३ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2019010413000104-01-2019
166सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग २३ कौठे बु.वनकुटे भोजदरी,बेलापूर ता. अकोले ते जिह्वा हद्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३४१ साखळी क्रमांक २०/०० ते २३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले. 2019010413000204-01-2019
167सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग १६ ते मेनखिंड वाडी ग्रामीण मार्ग ३५ साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले. 2019010413000304-01-2019
168सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.डोंगरवाडी ता. अकोले. ते पिंपरकने इतर जिल्हा मार्ग १८ रस्ता ग्रामीण मार्ग ९१ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले2019010413000404-01-2019
169ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषद सेवेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.एस.टी.वळवी, सेवा निलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाभुळवाडे, ता.पारनेर 2019010306000403-01-2019
170अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019010305001003-01-2019
171लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ सोनेवाडी ता संगमनेर जि. अहमदनगर2019010315000703-01-2019
172लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ चिचोंडी पाटील - बेल्हेकर वस्ती ता नगर जि. अहमदनगर2019010315000803-01-2019
173लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ल पा बिगर आदिवासी २७०२ डिग्रस ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2019010315000903-01-2019
174लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे ल पा बिगर आदिवासी २७०२ पिंपरखेड ता जामखेड जि. अहमदनगर2019010315001003-01-2019
175ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.दहेगांव को-हाळे, ता.राहता)2019010306001003-01-2019
176सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक यांची सेवा जि प ई-निविदा कक्षातील पदस्थापनेचा आदेश रद्द करणेबाबत. 2019010304001103-01-2019
177शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संभाजी कोंडीबा सरोदे,प्राथमिक शिक्षक, पं.स.शेवगांव, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधी बाबत2019010316001103-01-2019
178सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ग्रामपंचायत टाकळीमानुर अंतर्गत गाडेवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायात मालकीच्या जागेत सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2019010312001103-01-2019
179सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी या पदाचा अतिरिक्‍त पदभार सोपविणे बाबत.2019010304000203-01-2019
180सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत.2019010304000303-01-2019
181महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्यक्रंमानुसार विनंती बदल्या सन २०१८2019010308000103-01-2019
182महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्यक्रंमानुसार विनंती बदल्या सन २०१८2019010308000203-01-2019
183ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांना मान्यता देणे बाबत 2019010306000303-01-2019
184लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती म्‍हाळंगी - बागवान अडसुळवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000203-01-2019
185लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती खडका - कुलकर्णी शेताजवळ ता नेवासा जि. अहमदनगर 2019010315000303-01-2019
186लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती निंबोडी - उलमलेवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000403-01-2019
187लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कुळधरण - गावठाण ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000503-01-2019
188लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती कुळधरण- उंबराचा मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर 2019010315000603-01-2019
189सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2019010304000603-01-2019
190सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2019010304000703-01-2019
191शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत श्री. सचिन रहीभाऊ डहाळे, सेवा निलंबित प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर,ता.संगमनेर2019010316000103-01-2019
192शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविकरिण भास्कर भोजने, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.कापसेवस्ती,ता.जामखेड यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे जिल्हा परिषद सेवेतुन सेवा निलंबित करणेबाबत2019010316000203-01-2019
193शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजाभाऊ शिवाजी म्हस्के , प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महारुळी,ता.जामखेड, यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019010316000303-01-2019
194आरोग्‍य विभागश्रीमती देशमुख शांता निवृत्‍ती,आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र इंदोरी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र विठा ता.अकोले यांची ऐच्छिक सेवानिवृत्‍ती मंजुरीबाबत.2019010210000302-01-2019
195आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.के.एस.गोयल वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत.2019010210000702-01-2019
196महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2019 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2019010108000301-01-2019
197आरोग्‍य विभागदिनांक ०८/०१/२०१९ रोजीच्या काम वाटप सभेची नोटीस 2019010110000101-01-2019
198आरोग्‍य विभागदिनांक ०८/०१/२०१९ रोजीच्या काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2019010110000201-01-2019
199आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैदयकीय व आरोग्य‍ सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वै्द्यकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.के.एस.घावटे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र मेहकरी,ता.नगर,जि.अ.नगर 2019010110000401-01-2019
200आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.एस.बी.थाेरात वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019010110000501-01-2019
201आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.एस.एल.तुरूकमानेे वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019010110000601-01-2019
202महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्र‍सिध्दि करणे बाबत..2019010108000401-01-2019
203महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्र‍सिध्दि करणे बाबत..2019010108000501-01-2019
204कृषि विभागसन 2018-19 फलोत्‍पादन पीक संरक्षण योजना कांदा करपा व फुलकीडे नियंत्रण अंतर्गत शेतक-यांना 50 टक्‍के अनुदानावर पीक संरक्षण औषधाचा पुरवठा करणे. 2018123109001831-12-2018
205सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र येळेश्वर संस्थान येळी ता. पाथर्डी येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122912079329-12-2018
206सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र सिद्धेश्वर मंदिर देवस्थान हळगाव ता. जामखेड येथे शौचालय बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122912079429-12-2018
207ग्रामपंचायत विभागफेर चौकशीबाबत. ग्रामपंचायत-इमामपूर, ता.नगर, येथील १४ वा वित्त आयोगांतर्गत केलेल्या कामाबाबत व तक्रारीबाबत. 2018122906062229-12-2018
208ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत2018122906062329-12-2018
209ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.घोसपुरी, ता.नगर व इतर ०१ कामे)2018122906062429-12-2018
210ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.कडुस, ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2018122906062529-12-2018
211सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे गव्हाणेवाडी ता.श्रीगोंदा येथील बेलवन्डी फाटा ते कार्ले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.2018122912077629-12-2018
212सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील हरिमळा येथेबंदिस्त गटार बांधकाम करणे2018122912077729-12-2018
213सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील भिंगारदिवे वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912077829-12-2018
214सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील भिंगारदिवे वस्ती स्म्शान भूमी बांधकाम व विकास करणे. 2018122912077929-12-2018
215सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील तुक्कड ओढा येथे स्म्शान भूमी बांधकाम व विकास करणे2018122912078029-12-2018
216सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील गोकुळवाडा येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078129-12-2018
217सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे नांदगाव ता. कर्जत येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078229-12-2018
218सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाडळी ता. जामखेड येथील झोपडपट्टी येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122912078329-12-2018
219सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भांबोरा ता. कर्जत येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078429-12-2018
220सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पारगाव सुदिक ता. श्रीगोंदा येथिक मातंगवस्ती मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078529-12-2018
221सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे माठ ता. श्रीगोंदा येथिल अण्णाभाऊ साठे स्म्शान भूमी दलित वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122912078629-12-2018
222सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बारबाभळी ता. नगर येथील महेश नगर दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912078729-12-2018
223सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे ता.गव्हाणेवाडी ता.श्रीगोंदा येथिल स्म्शान भूमी येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122912078929-12-2018
224सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसे येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122812079228-12-2018
225आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.व्‍ही.के.काकडे यांना पदव्‍युत्‍तर पदविका अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2018122810041728-12-2018
226सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश भेंडा बु. ते सौंदाळा रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032328-12-2018
227सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश ग्रा. मा. १८७ ते भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032428-12-2018
228सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश रा. मा. ५० पेट्रोल पंप ते फुलारी वस्ती भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा2018122813032528-12-2018
229सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश इजिमा ६९ ते शेखवस्ती भेंडा बु. रस्ता सुधारणा करणे . ता. नेवासा 2018122813032628-12-2018
230सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) या योजना अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील बडेकर वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122812077128-12-2018
231सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे कुळधरन ता.कर्जत येथील बोरीचे लवण येथे जिल्हा परिषद शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे2018122812077228-12-2018
232सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे टाकली लोणार ता.श्रीगोंदा येथील येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122812077328-12-2018
233सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे खारे कर्जुने ता. नगर येथील बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.2018122812077428-12-2018
234सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दरेवाडी ता. नगर येथील सूर्यवंशी घर ते अरुण चजलानी घर रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे2018122812077528-12-2018
235महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतून सन २०१७-२०१८ मधील अनुदानातून सन २०१८-२०१९ मध्ये आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना व्हाईट प्लेबोर्ड पुरवठा करणे बाबत ( टि एस पी)2018122808007528-12-2018
236सामान्य प्रशासन विभागश्री.पठाण राजू बशीर ,कनिष्ठ सहाय्यक तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय,पंचायत समिती कर्जत यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर कारणेबाबत. 2018122704046527-12-2018
237सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १३२ चा भंग केले बाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी करणेसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे बाबत 2018122712073327-12-2018
238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शिंगवे - इस्लामपूर मानमोडी ता नगर जि. अहमदनगर2018122715071727-12-2018
239सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. काळभैरवनाथ मंदिर देवस्थान ट्रस्ट जातेगाव ते डांबरी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता. पारनेर कामाचे कंत्राटदार श्री. राजकुमार मते ता. पारनेर यांची नोंदणी दोन वर्षाकरिता निलंबीत करणेबाबत. 2018122712073427-12-2018
240ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना एलआरएस प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.ठाकुर पिंपळगाव, ता.शेवगांव व इतर ०४ कामे)2018122706062127-12-2018
241सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जुले हर्या ता.पारनेर येथे पुढील ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी १ एलइडी हायमॅक्स बसविणे १.भटवडी २.वाफारेवाडी ३.दातेमळा ४.काळेझाप ५.आंधळेझाप ६. दांगटलवण ७. सोनटेंभी ८.खळवाडी ९.कमळजाई १०.जाधवझाप ११. भेडसे १२.शेरी १३.खडीवस्ती १४.कोकाटेझाप १५.इंदिराकॉलनी गावठाण या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074027-12-2018
242सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिखोल,सुपा ता.पारनेर राजेवाडी ता.जामखेड केशव शिंगवे ता.पाथर्डी खडकी ता.नगर म्हसे ता.श्रीगोंदा येथे ७२ वॅट एलइडी दिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074127-12-2018
243सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ग्रामपंचायत भालगाव अंतर्गत भगवाननगर ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मि .क्र.११०१ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122712074227-12-2018
244शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दि.13/08/2018 ते 18/08/2018 या कालावधित झालेल्या मोजमाप शिबिरामधिल विद्यार्थ्याचे अलिम्को साहित्य बीलाचे समायोजन मान्य करणे बाबत2018122716042527-12-2018
245सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भातकुडगांव ता. शेवगांव येथील प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018122712074327-12-2018
246सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगांवने ता. शेवगांव येथे कंपौडवॉल दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018122712074527-12-2018
247सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018122712074627-12-2018
248सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018122712074827-12-2018
249लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ सांगवी सूर्या ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018122715068527-12-2018
250लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ पिंगेवाडी ता. शेवगाव जि. अहमदनगर 2018122715068627-12-2018
251लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी - चौधरी वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715068727-12-2018
252लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी - पवारवस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715068827-12-2018
253लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ जांभळी - धुमदरा ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715068927-12-2018
254लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खारे कर्जुने ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069027-12-2018
255लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी काझीं ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069127-12-2018
256लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बारा बाभळी ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069227-12-2018
257लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ रतडगाव - लिपटेवस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069327-12-2018
258लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सुलतानपूर - मानमोडी बंधारा ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069427-12-2018
259लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बाभुळखेडा - टेकाळे शेत ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069527-12-2018
260लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ देहेरें - इनाम ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069627-12-2018
261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खडका - म्हस्केवस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069727-12-2018
262लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खडका - पवारवस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर 2018122715069827-12-2018
263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - १ ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715069927-12-2018
264लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ बंदरवाडी - डमाळे श्रीधर ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715070027-12-2018
265लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ बडेवाडी - डमाळे नवनाथ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122715070127-12-2018
266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं बांधणे ल पा बिगर आदिवासी २७०२ चिकणी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2018122715070227-12-2018
267लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शहापूर ता. नगर जि. अहमदनगर 2018122715070327-12-2018
268सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आगडगाव ता. नगर येथील दलित वस्ती स्म्शान भूमी संरक्षक भिंत बांधणे . 2018122712075527-12-2018
269सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे आगडगाव ता. नगर येथील हाडोळे वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712075627-12-2018
270सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे अळकुटी ता.पारनेर येथील चांभार वस्ती बाजार तळ येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122712075727-12-2018
271सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भोंद्रे ता.पारनेर येथील पवार वस्ती येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे.2018122712075827-12-2018
272सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे बुऱ्हाणनगर ता. नगर येथील जागिंग पार्क मोकळ्या जागेत पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे .2018122712075927-12-2018
273सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी वेशष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वडगाव गुप्ता ता. जि. अहमदनगर येथे गाव अंतर्गत रस्ता खडीकारण करणे. 2018122712076027-12-2018
274सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग चौदावा वित्त अयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे जवळा ता.पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालाय वेस ते तेली चौक सुतार आळी धर्मनाथ विदयालय कडे जाणारा न्हावी गल्ली मधून देवीचा रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076127-12-2018
275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दशमी गव्हाण ता. नगर येथील गावठाण हरिजन वस्ती मध्ये सी. डी वर्क व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076227-12-2018
276सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोल्हेवाडी ता. नगर येथील गावठाण मध्ये रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076327-12-2018
277सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे खर्डा ता.जामखेड येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक ,सुशोभीकरण करणे व रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076427-12-2018
278सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे-मौजे जाटदेवळे ता. पाथर्डी येथे सुदर्शन गड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076527-12-2018
279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे वांगदरी ता.श्रीगोंदा येथे विठ्ठल मंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. 2018122712076627-12-2018
280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेनवडी/कोळवडी ता.कर्जत गावठाण हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122712076727-12-2018
281सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निमगाव गांगर्डा ता.कर्जत येथील सीन कालीन हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122712076827-12-2018
282सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधासाठी विशेष अनुदान योजना २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घोडेगाव ता.जामखेड ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतबांधकाम करणे.2018122712076927-12-2018
283सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे बालमटाकळी ता. शेवगाव येथे गाळे बांधकाम करणे.2018122712077027-12-2018
284लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - तांबे शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070427-12-2018
285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - पाटील शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070527-12-2018
286लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती टाकळी खंडेश्वरी - ढोबे वस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715070627-12-2018
287लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती शेगुड - अडसुळ वस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071127-12-2018
288लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती बेनवडी - खंडोबा मंदीर ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071227-12-2018
289लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती शिंदे - पळसवाडी ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071327-12-2018
290लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती निंबोडी - पिंपळे काळे शेत ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071427-12-2018
291लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे रुपेवाडी ता पाथर्डी जि. अहमदनगर 2018122715071527-12-2018
292लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती म्‍हाळंगी - मोरेवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018122715071627-12-2018
293सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत निवृत्ती वेतन व ऑफलाईन देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत .(माहे डिसेंबर २०१८ पेड इन जानेवारी २०१९)2018122604046426-12-2018
294महिला बालकल्‍याण विभागश्री.के.आर.कलोडे गट विकास अधिकारी यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो.कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2018122608007126-12-2018
295शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. खरे प्रदिप रामा, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2018122616042126-12-2018
296शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत, श्री. प्रशांत राजेंद्र सोळंकी, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 2018122616042226-12-2018
297शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारणेबाबत. श्री. गवळी राजेंद्र विष्‍णू , पदवीधर प्राथमिक शिक्षक 2018122616042326-12-2018
298सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबोडी रोड ते अरुण बेरड घर रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018122412072924-12-2018
299सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निंबोडी रोड ते मच्छिन्द्र बेरड घर रस्ता कांक्रीटीकरण करणे .2018122412073024-12-2018
300सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे दिघोड (माळेवाडी ) गाव अंतर्गत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे . 2018122412073124-12-2018
301सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबाळासाहेब ठाकरे स्मुर्ती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे घाणेगाव ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे . 2018122412073224-12-2018
302सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे पुणेवाडी ता. पारनेर येथे मराठी शाळा ते मेन गेट निरंकारी भवन रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412074924-12-2018
303सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे दरेवाडी ता.नगर येथील सूर्यभान जाधव घर ते ग्रामपंचायत कार्यालाय येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2018122412075024-12-2018
304सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग चौदावा वित्त अयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. मौजे नागरदेवळा ता.नगर येथील देशमुख हॉल ते लक्ष्मण रासकर घर ते अशोक कार्ले घर (अमेय नगर ) रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412075124-12-2018
305सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे वडगाव तांदळी ता. नगर येथील माळवाडी येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे. 2018122412075224-12-2018
306सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे निघोज ता. पारनेर येथील भिमनगर येथे समाज मंदिरबांधकाम करणे.2018122412075324-12-2018
307सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे ढवळपुरी ता. पारनेर येथील दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2018122412075424-12-2018
308सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे( दलित वस्ती सुधार योजना) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे निमगाव गांगर्डा ता कर्जत येथील गावठाण हरिजन वस्ती येथे रस्ता सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे. 2018122412078824-12-2018
309सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वालवड येथे २शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122412079124-12-2018
310सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचाऱ्यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत.2018122104046321-12-2018
311शिक्षण प्राथमिक विभागअंशकालीन कला, क्रीडा व कार्यानुभव निदेशक यांना सन २०१८-१९ करीता मानधन वितरित करणेबाबत. 2018122116042021-12-2018
312सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ढगेवस्ती (चांभुर्डी ) येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018122112079021-12-2018
313लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव - भवऱ्याचा मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015068420-12-2018
314आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास अर्हताधारकास ३(तीन) वशिेष प्रोत्‍सहानपर विशेष वेतनवाढीची चुकीची परिगणना केल्‍यामुळे फेर वेतननिश्चिती मंजुर करणेबाबत ..डॉ.सी.एल.परदेशी वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र घोटण,ता.शेवगांव,जि.अ.नगर2018122010041620-12-2018
315सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.करंजी फाटा ता. कोपरगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ग्रामीण मार्ग १८ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव2018122013031920-12-2018
316सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.करंजी फाटा ता. कोपरगाव ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ग्रामीण मार्ग १८ साखळी क्रमांक १/०० ते २/१०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव2018122013032020-12-2018
317लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ तनपुरवाडी - गिरी वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015066820-12-2018
318लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ तनपुरवाडी - आय टी आय जवळ ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015066920-12-2018
319लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - चैगुलेमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067020-12-2018
320लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - नलवडे मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067120-12-2018
321लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कोळवडी - सुरवसे मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067220-12-2018
322लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ राळेगण - कुंजीर मळा ता नगर जि. अहमदनगर2018122015067320-12-2018
323लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ गुणवाडी - विलास शेळके जमिनीजवळ ता. नगर जि. अहमदनगर2018122015067420-12-2018
324सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी कात्रड पटारेवस्ती शिव रस्ता मुरुमीकरण करणे . ता.राहुरी 2018122013032120-12-2018
325सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी बाजारतळ ते खडांबे खु रस्ता दुरुस्त करणे . ता.राहुरी2018122013032220-12-2018
326लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ गुणवडी - सतीश शेळके जमीन जवळ ता नगर जि. अहमदनगर2018122015067520-12-2018
327लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कुळधरण - रानमळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018122015067620-12-2018
328लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ बडेवाडी - किनदरा ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018122015067720-12-2018
329लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ राळेगण - सुधीर भापकर वस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर2018122015068020-12-2018
330लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबळक - धबधबी ता. नगर जि. अहमदनगर2018121915066419-12-2018
331लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिचडगाव - गव्हाणे वस्ती ता नेवासा जि. अहमदनगर2018121915066519-12-2018
332सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत या पदाचा पदभार सोपविणेबाबत.2018121904046019-12-2018
333सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत या पदाचा पदभार सोपविणेबाबत.2018121904046119-12-2018
334ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.के.पल्हारे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-इमामपूर, ता.नगर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018121906061319-12-2018
335शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.मंदाकिनी गणपत चेडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.नवलेवाडी,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018121916041119-12-2018
336शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती मंगल साहेबराव नरवडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.नवलेवाडी,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018121916041219-12-2018
337शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेश कारभारी वाघ, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.कारेगांव,ता.पारनेर यांनी केलेल्या गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018121916041419-12-2018
338शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.तरन्‍नुम बशेरखान खान,प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.शिर्डी (उर्दु), ता.राहाता यांचे पदस्‍थापना आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत.2018121916041619-12-2018
339महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम के.पी.वराडे सहा.बा.वि.प्र.अधि. यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.प्र.यो.कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत 2018121908006919-12-2018
340महिला बालकल्‍याण विभागश्री.ए.यु.परदेशी सहा.ग.वि.अ.अधिकारी यांचेकडेस बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.प्र.यो.राहुरी या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत 2018121908007019-12-2018
341ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, श्री.एम.आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी व श्री.आर.एम.अबुज, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याचाही नेमणूक करणेबाबत. 2018121906061419-12-2018
342ग्रामपंचायत विभागश्री.ढोरकुले एच.एस., सक्तीने सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत. 2018121906061619-12-2018
343ग्रामपंचायत विभागश्री.ढोरकुले एच.एस., सक्तीने सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती पारनेर यांचे कडील अपहरित रक्कमेच्या वसुलीबाबत. 2018121906061719-12-2018
344शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन हरीभाऊ डहाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018121916041719-12-2018
345शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन हरीभाऊ डहाळे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. शिबलापूर, ता.संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018121916041819-12-2018
346पशुसंवर्धन विभागसेवा निलंबन कालावधि निर्णय बाबत कै.कशव साहेबराव पुराणे पशुधन पर्यवेक्षक 2018121911006519-12-2018
347ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत गुंजाळवाडी ता. संगमनेर येथील ग्रा. पं. मालकीची इमारत पाडणेस परवानगी देणे बाबत 2018121806060818-12-2018
348शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग शिक्षकांना अपंग वाहन भत्‍ता मंजुर करणे बाबत.2018121816041918-12-2018
349आरोग्‍य विभागहृदयविकार,किडणी,कर्करोग या दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजूर करणेबाबत.2018121710041517-12-2018
350सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९६९ दहन व दफन भूमी व्यवस्थापन) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2018121713031717-12-2018
351सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018121713031817-12-2018
352सामान्य प्रशासन विभागग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांचया कामकाजासाठी समिती गठीत करणेबाबत 2018121704045817-12-2018
353ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.पोखरीहवेली ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणेबाबत...2018121714027917-12-2018
354ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.संदीप देवराम धिंदळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-आपेगाव, ता.कोपरगाव. 2018121706061517-12-2018
355सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत रस्त्यांच्या मूळ मंजूर कामास बदल प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.2018121513031615-12-2018
356शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018121516039715-12-2018
357शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018121516039815-12-2018
358सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073515-12-2018
359सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073615-12-2018
360सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073715-12-2018
361सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512073815-12-2018
362आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.मंगेश मच्छिंद्र मोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेवून प्रथम वैदयकीय अघिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत..2018121510041215-12-2018
363सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत2018121504045315-12-2018
364शिक्षण प्राथमिक विभागसौ.अनिता बाळासाहेब जाधव,प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणोरे, ता.अकोले यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018121516040015-12-2018
365आरोग्‍य विभागश्रीमती वेरोणीका आनंदराव ब्राम्हणे, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप त्यांनी मान्य केल्याने शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018121510041315-12-2018
366शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, सेवा निलंबन प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. पिंपळवाडी, ता.कर्जत2018121516040115-12-2018
367शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.चहादू खंडू बांडे, सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. टाळुची वाडी, ता.संगमनेर2018121516040215-12-2018
368शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.उध्दव कोंडीराम मरकड, सेवा निलंबित प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा. कडगांव, ता.पाथर्डी2018121516040315-12-2018
369सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती श्रीरामपूर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत . 2018121504045415-12-2018
370ग्रामपंचायत विभागकै. वसंत रघुनाथ डोळस, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर यांचा गैरहजर कालावधी नियमित करण्‍याबाबत.2018121506060215-12-2018
371पशुसंवर्धन विभागश्री.वाकचौरे भास्कर यंशवत , सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी यांची विनंतीने बदली करणे बाबत. 2018121511006415-12-2018
372ग्रामपंचायत विभागमोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. संगमनेर खुर्द ता. संगमनेर)2018121506060315-12-2018
373आरोग्‍य विभागजिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या पदाचे प्रशासकीय कामकजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018121510041415-12-2018
374सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचाऱ्यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. 2018121504045715-12-2018
375ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेंतर्गत मंजूर ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.वडुले, ता.पारनेर)2018121506060515-12-2018
376शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती नजमा युसुफ शेख, अनाधिकृत गैरहजर (बेपत्ता) प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. निमोण,ता.संगमनेर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040415-12-2018
377शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती नजमा युसुफ शेख, अनाधिकृत गैरहजर (बेपत्ता) प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. निमोण,ता.संगमनेर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040515-12-2018
378शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष मोहन ढेपे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. मोहा, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040615-12-2018
379शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुभाष मोहन ढेपे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. मोहा, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040715-12-2018
380शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुनिल पन्नालाल पवार, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. खेमनर वस्ती, ता.नेवासा, जिल्हा - अहमदनगर - यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018121516040815-12-2018
381लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांगवी - दगड्या डोह ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121515065415-12-2018
382लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ बेलगाव - काकडे वस्ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018121515065515-12-2018
383ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित उजळणी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2018121506060915-12-2018
384लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव टाकळी - भागीरथी कुलट फार्म ता नगर जि. अहमदनगर2018121515065615-12-2018
385लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ उंचखडक खु. ता अकोले जि. अहमदनगर2018121515065715-12-2018
386लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिसेवाडी क्र १ ता अकोले जि. अहमदनगर2018121515065815-12-2018
387लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगांव - गावठाण ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121515065915-12-2018
388लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी खातगांव - गोपाळवस्ती ता नगर जि. अहमदनगर2018121515066015-12-2018
389लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ म्हस्केवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018121515066115-12-2018
390लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ रूपेवाडी - गोडसेवस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066215-12-2018
391लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी - तरवडी (करंजी शिव) ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066315-12-2018
392लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ त्रिभुवनवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121515066615-12-2018
393सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512070715-12-2018
394सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512070815-12-2018
395सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071015-12-2018
396सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071215-12-2018
397सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071315-12-2018
398सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071415-12-2018
399सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071515-12-2018
400सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512071615-12-2018
401सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018121512072015-12-2018
402सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. करंजी ता. कोपरगाव ते राज्य मार्ग ६५ जोडरस्ता रस्ता ग्रामीण मार्ग १८ रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. कोपरगाव साखळी क्रमांक २/४०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग १८ कोपरगाव2018121413031314-12-2018
403शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गातील दि.१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018121416039614-12-2018
404आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल नामदेव चिखले, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र कारेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2018121410041014-12-2018
405सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशीर्ष ५०५४ (४५४२-५३) मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018121413031414-12-2018
406सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील सन २०१७-१८ मधील बचत रक्कमे मधून रस्ते दुरुस्ती (गट अ) कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018121413031514-12-2018
407लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कानगुडवाडी - मारुती कानगुडे शेत ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121415060514-12-2018
408सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेतंर्गत कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेने सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतून सूट देणेबाबत . 2018121404045514-12-2018
409सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेतंर्गत कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेने सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतून सूट देणेबाबत .2018121404045614-12-2018
410लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत साठा बंधारे (तळे ता.अकोले) कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018121415066714-12-2018
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे बेलवंडी ता श्रीगोंदा येथे गावठाण दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता व बंदिस्त गटार बांधणे 2018121412071814-12-2018
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे शिंपोरा ता कर्जत येथे गावठाण दलित मध्ये सिमेंट कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे 2018121412071914-12-2018
413लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खातगाव - वाघवस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315060413-12-2018
414लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - पुळाई वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315060613-12-2018
415लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ चिंचपूर पांगुळ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315060713-12-2018
416लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ चैतन्यपूर ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315060813-12-2018
417लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ केळी रुम्हणवाडी ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315060913-12-2018
418लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ जोहारवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315061013-12-2018
419लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ डोंगरवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315061113-12-2018
420लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके - गावठाणता. नगर जि. अहमदनगर2018121315061213-12-2018
421लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ खांडके - दर्या ता. नगर जि. अहमदनगर2018121315061313-12-2018
422लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कुळधरण - शिसन सुपेकर मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315061413-12-2018
423लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ दगडवाडी ता. अकोले जि. अहमदनगर2018121315061513-12-2018
424लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ दरेवाडी गट नं ३७, २१ ता. नगर जि. अहमदनग2018121315061613-12-2018
425लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आगडगाव - भैरवनाथ मंदिर ता. नगर जि. अहमदनगर2018121315061713-12-2018
426लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ रस्तापूर ता. राहाता जि. अहमदनगर2018121315061813-12-2018
427लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ पिंपरीशहाली - गेवराई पिंपरीशहाली रोड ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018121315061913-12-2018
428लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ आगडगाव - नवभीगा ता. नगर जि. अहमदनगर2018121315062013-12-2018
429लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ निंबोडी - पाटेगाव नाला ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062113-12-2018
430लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शिंदे - मळई ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062213-12-2018
431लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ देशमुखवाडी - नार्जुत ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062313-12-2018
432लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ धांडेवाडी - शिवाचा मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062413-12-2018
433लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि. ना. बं. बांधणे जलयुक्त शिवार ४४०२ रुपनरवाडी - कारभारी रुपनर ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121315062513-12-2018
434लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मलठण - इनाम ओढा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062613-12-2018
435लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मलठण - भिसे वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062713-12-2018
436लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी खंडेश्वरी - देवाचा ओढा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062813-12-2018
437लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी खंडेश्वरी - मैंड मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315062913-12-2018
438लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ म्हाळंगीं - जगताप वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063013-12-2018
439लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ देशमुखवाडी - वडाचा मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063113-12-2018
440लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ टाकळी खंडेश्वरी - गावठाण ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063213-12-2018
441लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ रुईगव्हाण - राहुल जामदार वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063313-12-2018
442लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पठारवाडी - मळई ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063413-12-2018
443लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कानगुडवाडी - रामदास कानगुडे ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063513-12-2018
444लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ करमणवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063613-12-2018
445लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शेगूड - शेगडे शेत ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063713-12-2018
446लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ म्हाळंगीं - गावठाण ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063813-12-2018
447लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पठारवाडी - चौधरी मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315063913-12-2018
448लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ नेटकेवाडी नं - १ ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315064013-12-2018
449लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कानगुडवाडी -वेताळ वस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315064113-12-2018
450लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांडवे ता. नगर जि. अहमदनगर2018121315064213-12-2018
451लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शेगूड - खंडोबा मंदिर ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121315064313-12-2018
452लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार 3451 पठारवाडी - बोदगेवस्ती ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018121315064413-12-2018
453लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ मावळेवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018121315064513-12-2018
454लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सांगवी सूर्या - गट न. ४५२ ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018121315064613-12-2018
455सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे बेलगाव ता कर्जत येथे गावठाण अंतर्गत बंदीस्त गटार बांधणे 2018121312070513-12-2018
456सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे मिरजगांव ता कर्जत येथे मातंगवस्ती मध्ये सिमेंट कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे 2018121312070613-12-2018
457सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे मिरजगांव ता कर्जत येथे ढोरगल्ली मध्ये सिमेंट कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे 2018121312070913-12-2018
458सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे मिरजगांव ता कर्जत येथे श्रीरामनगर मध्ये सिमेंट कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे 2018121312071113-12-2018
459सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधासाठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भोसे ता.कर्जत येथे पिरफाटा ते पोतकुलेवस्ती रस्ता करणे 2018121312071713-12-2018
460लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती रुईगव्‍हाण - गावठाण ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018121315070713-12-2018
461लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती रुईगव्‍हाण - रजपुत मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018121315070813-12-2018
462लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती रुईगव्‍हाण - जामदार मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018121315070913-12-2018
463लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती रुईगव्‍हाण - पवार मळा ता कर्जत जि. अहमदनगर 2018121315071013-12-2018
464सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दरडवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121212067812-12-2018
465सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दहिगावने येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121212068512-12-2018
466सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018121212068812-12-2018
467आरोग्‍य विभागआराेेेग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018121210040912-12-2018
468लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुकट शिवार ४४०२ विळद - जानाई नाला ता. नगर जि. अहमदनगर2018121215059112-12-2018
469सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बेलवंडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121112067711-12-2018
470सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बेलगाव येथे २ शाळा खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121112068311-12-2018
471सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चाहूरवाडी खांडवी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121112068411-12-2018
472सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा / वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे निंबे येथील खामगळवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे 2018121112069211-12-2018
473सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंर्तगत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे रेहकरी येथील वाघमोडे गावठाण रस्ता तयार करणे 2018121112069311-12-2018
474सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे रुई गव्हाण येथील काळेवस्ती रस्ता करणे 2018121112069411-12-2018
475सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे दुरगाव येथील जायभाय वस्ती रस्ता करणे 2018121112069511-12-2018
476सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआदर्शगाव विकास कार्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे पिंपरी गवळी येथे गट नंबर १७५ मध्ये सभामंडप बांधकाम करणे 2018121112069611-12-2018
477सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे दलित वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे अरणगाव येथील हरिजनवस्ती येथे स्त्री व पुरुष सार्वजनिक शौचालय बांधणे2018121112070011-12-2018
478सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे निबळक येथील प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे 2018121112070111-12-2018
479सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे निबळक येथील प्राथमिक शाळेस प्रयोगशाळा बांधणे 2018121112070211-12-2018
480सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे मौजे मांडवगण ता.श्रीगोंदा येथे तांबेमळा एक शाळा खोली बांधणे 2018121112070311-12-2018
481सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे मांडवगण ता.श्रीगोंदा येथील हरिजन वस्ती स्मशानभूमी बांधणे व विकास करणे 2018121112070411-12-2018
482सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक याना जिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत 2018121104044711-12-2018
483सामान्य प्रशासन विभागश्री एम बी नाईक, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक याना जिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत 2018121104044811-12-2018
484लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ शेळकेवाडी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2018121115059211-12-2018
485लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश स्रोत बळकटीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ शिंदेवाडी - सार्व. विहीर ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121115059311-12-2018
486लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ चिंचपूर पांगुळ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121115059411-12-2018
487लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पत्र्याचा तांडा क्र. ०२ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018121115059511-12-2018
488लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ कुळधरण - आंब्याचा मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018121115059611-12-2018
489लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ पाथरवाला - कुकाणा पाथरवाला रोड ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018121115059711-12-2018
490ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत सन २०१८-१९ (ग्रा.पं.पिंपळगांव कौडा, ता.नगर व इतर ०३ कामे)2018121006059710-12-2018
491लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बं . दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ विळद - आंबेकर वस्ती ता. नगर जि. अहमदनगर 2018121015060110-12-2018
492लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ विळद - साकळाई ता. नगर जि. अहमदनगर2018121015060210-12-2018
493लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत समवर्ती मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी अधिकारी नेमणूकीबाबत2018121015060310-12-2018
494सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सातेफळ ता. जामखेड येथे ग्रामपंचातीच्या मोकळ्या जागेत ग्रा. पं .मि .क्र . १९४ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018121012072110-12-2018
495आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018121010040710-12-2018
496लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती ताजु - कळकाई ता कर्जत जि. अहमदनगर2018121015058810-12-2018
497आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्‍य अधिकारी,पंचायत समिती शेवगांव,या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018121010040810-12-2018
498सामान्य प्रशासन विभागसहाय्य्क गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव या पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत 2018121004044910-12-2018
499महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजनेअंतर्गत सन २०१८-२०१९ मधील प्राप्त् अनुदानातुन ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलीना तसेच महिलांना मोफत सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणेसाठी पुरवठा आदेश देणे बाबत.. 2018121008007210-12-2018
500सामान्य प्रशासन विभागसहाय्य्क गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी या पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत . 2018121004045010-12-2018
501महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजनेअंतर्गत सन २०१७-२०१८ मधील प्राप्त अनुदानातुन ग्रामिण भागातील किशोरवयीन मुलीना तसेच महिलांना मोफत सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणेसाठी पुरवठा आदेश देणे बाबत.. 2018121008007310-12-2018
502महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधी सन २०१८-२०१९ मधून किशोरवयीन मुलीना मोफत सॅनेटरी नॅपकीन पुरविणेसाठी पुरवठा आदेश देणे बाबत.. 2018121008007410-12-2018
503लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गॅबियन बंधारा बांधणे जि. प. सेस ५९५१ संवत्सर ता. कोपरगाव जि. अहमदनगर 2018121015059810-12-2018
504लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ नायगाव - आमलेवस्ती ता. श्रीरामपूर जि. अहमदनगर2018121015059910-12-2018
505लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ सुरोडी - स्मशानभूमी ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018121015060010-12-2018
506ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बोलकी, ता.कोपरगांव व इतर ०२ कामे)2018121006059610-12-2018
507शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.प्रतिभा नामदेव सानप, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. चिंचोली, ता.राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018120716039407-12-2018
508आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्टॅपलेडर प्रशिक्षण उत्तीर्ण दिनांकापासुन 12 वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केल्याने पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी मंजुर करणे बाबत.2018120710041107-12-2018
509सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत बचत रक्कमेतून करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018120713035707-12-2018
510ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत पेसा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी - पेसा ग्रामपंचायत सदस्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्, गौडगाव तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर यांस निधी वितरित करणेबाबत 2018120706058807-12-2018
511ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत पेसा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमासाठी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांस निधी वितरित करणेबाबत 2018120706058907-12-2018
512ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१७-१८ मधील पेसाउपक्रमांतर्गत ग्रामसभा मोबिलायझर यांचे माहे सप्टेंबर २०१८ चे मानधन अदा करणेकामी पेसा क्षेत्रातील ७९ ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करणेबाबत 2018120706059007-12-2018
513ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.कोळवाडे ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणेबाबत...2018120714027707-12-2018
514सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेत येणारे सर्व विभागाचे टपाल घेणेकामी कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018120704044607-12-2018
515ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनासाठी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2018120706059207-12-2018
516ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे येथे आयोजित ६ दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2018120706059407-12-2018
517ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१८-१९ अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचेसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2018120706059507-12-2018
518लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती कुळधरण- खंडोबामळा ता कर्जत जि. अहमदनगर2018120715058907-12-2018
519लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती निंबे- भिसेवस्‍ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2018120715059007-12-2018
520अर्थ विभागश्री. श्रीकांत शंकर अनारसे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि. प. अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजूर करणे 2018120705052807-12-2018
521सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भायगाव येथे २ शाळा खोली दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120612067606-12-2018
522सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. विठ्ठल मंदिर देवस्थान साकत येथे परिसर सुशोभिकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120612067906-12-2018
523सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे रांजणी ता. पाथर्डी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे.2018120612068906-12-2018
524लघु पाटबंधारे विभागश्री वसंत सुभाष बेंद्रे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी जि.प. ल पा उपविभाग कर्जत यांची बदली जिल्‍हा परिषद ल पा उपविभाग वडसा ता.वडसा जिल्‍हा गडचिरोली येथे बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018120615057006-12-2018
525सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख राज्य मार्ग ८ नगर मनमाड रस्त्यापासून बोरुडे वस्ती, नेहे वस्तीगंगापूर चिंचोली रस्ता ग्रामीण मार्ग १७ साखळी क्रमांक २/५०० ते ३/५०० खडी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे ता. राहुरी. 2018120613031106-12-2018
526सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख राज्य मार्ग ८ नगर मनमाड रस्त्यापासून चिंचोली रस्ता ग्रामीण मार्ग १६ साखळी क्रमांक १/०० ते २/०० खडी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे ता. राहुरी. 2018120613031206-12-2018
527शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038606-12-2018
528शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038706-12-2018
529शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038806-12-2018
530लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - भवरवस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057106-12-2018
531लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - पा पु विहिरीजवळ ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057206-12-2018
532लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - जंजिरे मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057306-12-2018
533सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाडळी रांजणगाव येथील गावठाण येथे रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 2018120612066506-12-2018
534सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे कोळगाव ता. श्रीगोंदा येथील उजागरे वस्ती येथे दलित वस्ती रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 2018120612066606-12-2018
535लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ गेवराई - कुकाणा शिरसगाव रोड ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018120615058006-12-2018
536लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार - ४४०२ बेलपांढरी ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018120615058406-12-2018
537लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ ताजु - वाघजाई ता कर्जत जि. अहमदनगर2018120615058706-12-2018
538सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोल्हार,डमाळवाडी,धारवाडी,ता.पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेमध्ये दलीत वस्ती मध्ये (अनु.जाती )एलइडी (४८ वॅट) सहा मीटर पोल हायमॅक्स दिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120612067406-12-2018
539सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश पिंप्रीशहाली ते धनगरवाडी मागें सोमनाथ नवथर वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे.ता. नेवासा  2018120513030605-12-2018
540आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र माणिकदौंडी,ता.पाथर्डी येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018120510040505-12-2018
541आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र पागोरी पिंपळगांव,ता.पाथर्डी येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018120510040605-12-2018
542सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य )चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018120512063805-12-2018
543सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९(राहुरी विधान सभा मतदार संघ ) चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018120512067205-12-2018
544सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-२०१८ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018120512067305-12-2018
545सामान्य प्रशासन विभागमाहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सोळा) नुसार सहाय्यक माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्तांबाबत (जिल्हा परिषद स्तर/पंचायत समिती/ग्रामिण स्तर) 2018120404044004-12-2018
546सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश संगमनेर साखर कारखाना ते कानिफनाथ मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.संगमनेर 2018120413029604-12-2018
547सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सुकेवाडी गावातर्गत ते कानिफनाथ मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.संगमनेर 2018120413029704-12-2018
548सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश गोपाळपूर शिरसगाव रस्ता ते दासपूते वस्ती रस्ता सुधारणा करणे.ता. नेवासा 2018120413029804-12-2018
549सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वरखेड ते गोरेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे.ता. नेवासा 2018120413029904-12-2018
550सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० शिंगणवाडी ते राज्य मार्ग ५० रस्ता ग्रामीण मार्ग ६० साखळी क्रमांक १/०० ते ३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले 2018120413030104-12-2018
551सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018120413030204-12-2018
552सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट-ड सन २०१७-१८ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018120413030304-12-2018
553सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्व साधारण ) सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष- ३०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बचत निधी मधील रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 2018120413030404-12-2018
554सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउपअभियंता,जि.प.सा.बा. उपविभाग -नगर हे दिनांक ३०/११/२०१८ रोजी नियत वयोमाना नुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणेबाबत 2018120412063404-12-2018
555आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र भाळवणी,ता.पारनेर येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018120410040404-12-2018
556सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोळेवस्ती येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120412065104-12-2018
557शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. धोंडीबा जबाजी शेटे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे जि.प. सेवेतील पुनःस्थापीत करणेचे आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत2018120416038904-12-2018
558सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत - चौकशी अधिकारी नियुक्ती करणेबाबत 2018120304043703-12-2018
559सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत - सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018120304043803-12-2018
560आरोग्‍य विभागहृदयविकार,किडणी,कर्करोग व दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत.2018120310040103-12-2018
561सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शांतानंद महाराज मंदिर रायतळे ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120312065403-12-2018
562आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018120110040001-12-2018
563ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. खर्डा ता. जामखेड)2018120106057301-12-2018
564सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यकारी अभियंता,जि.प.सा.बा. दक्षिण विभाग ,जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार देणे बाबत 2018120112061601-12-2018
565सामान्य प्रशासन विभागश्री.वासुदेव सोळंके ,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा )जिल्हा परिषद ,अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजूरी व अतिरिक्त पदभार बाबत. 2018120104043901-12-2018
566शिक्षण प्राथमिक विभागसुनिल उर्फ उत्तरेश्वर शंभू मोहोळकर, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक बारडगांव दगडी, ता. कर्जत यांचे बडतर्फ कालावधीचे निर्णयाबाबत2018120116038501-12-2018
567ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.लोणी ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114026801-12-2018
568ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.जवळके ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114026901-12-2018
569ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.काकणेवाडी ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114027001-12-2018
570ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.सोनोशी ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018120114027101-12-2018
571लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती देऊळगाव - नलगेमळा ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018120115055401-12-2018
572लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती पिसेवाडी नं.२ ता. अकोले जि. अहमदनगर2018120115055501-12-2018
573लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती कातकडे शेत गट न.२७९ राक्षी ता. श्‍ोवगाव जि. अहमदनगर2018120115055601-12-2018
574लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती बेलगाव -काकडेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055701-12-2018
575लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती राक्षी - झुंबडशेत गट न.१९ ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055801-12-2018
576लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती गदेवाडी -निकेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055901-12-2018
577लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती माथणी गट न.७८ ता. नगर जि. अहमदनगर2018120115056001-12-2018
578लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती बु-हाणनगर ता. नगर जि. अहमदनगर2018120115056201-12-2018
579लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण कडगाव क्र.३ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018120115056301-12-2018
580लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण राक्षी नं.४ ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115056401-12-2018
581लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण बेलगाव -पोपटेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115056501-12-2018
582लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण पिचडगाव - बनसोडेवस्‍ती ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018120115056601-12-2018
583सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पीर शेख बहुद्दीन चिस्ती रहे दर्गाह दरोडी ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120112065201-12-2018
584सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र खंडेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आपधुप ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120112065301-12-2018
585लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार - ४४०२ अल्हणवाडी - धारवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018120115058301-12-2018
586सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद अहमदनगरच्या आवारातील जुन्या ४ इमारती व नविन प्रशासकिय १ इमारत अशा सर्व इमारतीमधील व आवारातील दैनंदिन साफसफाई व स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120112072801-12-2018
587सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश जोर्वे,करपडवाडी संगमनेर साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे ता. संगमनेर 2018113013029530-11-2018
588लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ३४५१ खडांबे बु - घोडकेवस्ती ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018113015054930-11-2018
589लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ बोरसेवाडी - वाघ वस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018113015055330-11-2018
590सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शहरटाकळी येथे २ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018113012062630-11-2018
591सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दिंडेवाडी १ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018113012062730-11-2018
592सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मालकीच्या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असणा-या जागा खाजगीकरणाच्या माद्यमातून बी. ओ. टी. व्यापारी तत्वावर विकसीत करणेसाठी संबधीत प्रकल्पाचे कामाकरिता खाजगी वस्तू विशारद ( आर्चिटेक्ट )यांचे नियुक्ती करणे.  2018113013030530-11-2018
593लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती चापडगाव - भिसेवस्‍ती गट नं.508 ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018113015056130-11-2018
594सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने /प्रथमोचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश -पशुवैद्यकीय दवाखाना ढवळपुरी येथे नवीन दवाखाना इमारत बांधकाम करणे .ता. पारनेर 2018113012065030-11-2018
595लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ खडांबे खु. - जाधव वस्ती ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018113015058230-11-2018
596सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018113012067130-11-2018
597ग्रामपंचायत विभागवयाची 50 वर्षे पुर्ण झाल्‍यामुळे संगणक परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यामधुन सुट देणे बाबत2018112906057029-11-2018
598सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे मेहेकरी ता.नगर येथे कुंभार यांचे पडीक जमीन येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112912060229-11-2018
599सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे भोसे ता. पाथर्डी येथील साळवे वस्ती जोड रस्ता खडीकरण व सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018112912060329-11-2018
600सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे दगडवाडी ता. पाथर्डी येथील गावठाण दलित वस्ती (आदिनाथ उमाप घर ते दगडादेवी मंदिर पर्यंत ) सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112912060429-11-2018
601सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजेबाबुर्डी ता. पारनेर येथील गावठाण दलित वस्ती (रोकडोबा मंदिर ते वाघमारे घर ते देठे घर ) रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018112912060529-11-2018
602सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजेबाबुर्डी ता. पारनेर येथील गावठाण दलित वस्ती ( पाण्याची टाकी ते चावडी ते कदम घर ) रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018112912060629-11-2018
603लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पाझर तलाव दुरुस्ती जि. प. सेस कोथूळ ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112915054529-11-2018
604आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर येथे व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी या पदावर हजर करून घेणे बाबत..2018112910039929-11-2018
605सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अ. नगर यांचे दालनात विनियर फिनिशिंग सह वॉल पॅनेलिंग करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912068229-11-2018
606सामान्य प्रशासन विभागश्री. सिताराम चिमाजी बाचकर ,कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ पंचायत समिती राहुरी यांचे विनंती बदलीबाबत. 2018112904043529-11-2018
607सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक गट क (लिपीक ) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत. (१२ वर्षाची सेवा झालेनंतर )2018112904043629-11-2018
608सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने/प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश -पशुवैद्यकीय दवाखाना मिरजगाव ता. कर्जत येथे नवीन दवाखाना इमारत बांधकाम करणे.2018112912061329-11-2018
609सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटोदा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061429-11-2018
610सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भवरवाडी येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061529-11-2018
611सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खामगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061729-11-2018
612सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे खंडोबा मंदिर देवस्थान निंबळक येथे संरक्षक भिंत बांधणे व परिसर सुधारणा करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061829-11-2018
613सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेंडेवाडी लिंपणगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061929-11-2018
614सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळी खातगाव येथे १शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062029-11-2018
615सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा महादेववाडी (लोणीव्यंकनाथ )येथे १शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062129-11-2018
616सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घारगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062229-11-2018
617ग्रामपंचायत विभागमोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. निंबळक ता. नगर)2018112906058429-11-2018
618सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सोनेवाडी,मदडगाव ता.नगर येथील श्री संजीवनीगड येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत मि.क्र. १०२/२ मध्ये सभामंडप बांधने या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912079529-11-2018
619सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे वडारवाडी ता. नगर येथील इ . एम . आय कॉलनी येथे बंदिस्त पाइप गटार करणे .2018112912066229-11-2018
620सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे वडारवाडी ता. नगर येथे अंतर्गत रस्ता करणे .2018112912066329-11-2018
621सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मदडगाव ता. नगर येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे 2018112912066429-11-2018
622सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागयशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत एका वसाहत प्रकल्पास सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे खर्डा ता.जामखेड येथे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत (मुस्लिम मदारी वसाहत) एका प्रकल्पास मान्यता देणेबाबत. 2018112912066729-11-2018
623सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोल्हार एका ठिकाणी ,पारेवाडी येथे २ ठिकाणी ,आडगाव येथे २ ठिकाणी ,वैजु बाभळगाव येथे २ ठिकाणी ,डमाळवाडी येथे २ ठिकाणी ,कामातशिंगवे येथे १ ठिकाणी ता.पाथर्डी व बुह्राणनगर ता.नगर येथील २ ठिकाणी ४८ वॅट एलईडी ०४ दिवे व ६ मीटरचा पोल मिनी हायमॅक्स बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912072429-11-2018
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059328-11-2018
625सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059428-11-2018
626सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे कडूस ता. पारनेर येथील जाधव वस्ती येथे समाजमंदिर बांधकाम करणे.2018112812059928-11-2018
627सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज घाटशिरस ता.पाथर्डी येथे स्मशान भूमी विकास करणे . 2018112812060028-11-2018
628सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत /पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे बाबत सन २०१६-१७ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे-मौजे आंबिजळगाव ता.कर्जत येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112812060128-11-2018
629आरोग्‍य विभागदि.०१/१०/२००६ ते ३१/३/२०१० या कालावधीत सेवानिवृृृृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्‍वासित प्रगती याेेेजनेअंतर्गत दुसरा लाभ मंंजुर करणेबाबत.2018112810039728-11-2018
630सामान्य प्रशासन विभागश्री एम बी नाईक, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत-सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018112804043228-11-2018
631सामान्य प्रशासन विभागश्री एम बी नाईक, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत. 2018112804043328-11-2018
632सामान्य प्रशासन विभागश्री. पोपट कचरू साळवे, वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ जि.प. ग्रा.पा.पु. उपविभाग , जामखेड यांचे विनंती बदलीबाबत. सन २०१८2018112804043428-11-2018
633सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य) अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे -मौजे वासुंदे ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्र ५५८/४ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे . 2018112812058828-11-2018
634सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाटेवाडी ता. कर्जत गावठाण हरिजनवस्ती येथे रस्ता कांक्रीटीकरण करणे.2018112812058928-11-2018
635सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे शिंदे ता.कर्जत येथील टाकावस्ती प्राथमिक शाळा संरक्षक भिंत बांधणे .2018112812059028-11-2018
636सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059228-11-2018
637आरोग्‍य विभाग श्री.नंनवरे लहु माणिकराव, आरोग्य सेवक पुरूष यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे बाबत.2018112710039827-11-2018
638सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ ते पळसखेडे खंडोबामंदिर कऱ्हे निमोण रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713028727-11-2018
639सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरुडी पठार (इजिमा ३४ पासून) सारोळे पठार रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ग्रामा १३१ ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713028827-11-2018
640सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ८४ ते मालुंजा मातापूर ते रामा ५० रस्ता कि मी ४/८०० ते ६/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. इजिम ५५ ता श्रीरामपूर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018112713028927-11-2018
641सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते गुजरवाडी चौफुला ते हळनोर वस्ती रस्ता कि मी ८/०० ते ९/२०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. इजिम २२७ ता श्रीरामपूर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018112713029027-11-2018
642सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश आश्वी, निमगाव जाळी ता. संगमनेर रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक ३० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर2018112713029127-11-2018
643सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे धांदरफळ येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029227-11-2018
644सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे डोळासने येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029327-11-2018
645सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे लोहारे येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029427-11-2018
646सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.राज्य मार्ग ३१ पासून नान्नज दुमाला पारेगाव खुर्द ते संगमनेर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३२ साखळी क्रमांक ८/०० ते १०/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2018112713028627-11-2018
647लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं बांधणे २७०२ ल पा बिगर आदिवासी रवंदे - अगस्ती नदी ता. कोपरगाव जि. अहमदनगर 2018112715053427-11-2018
648ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.वडगांव सावताळ, ता.पारनेर व इतर ०२ कामे)2018112606056826-11-2018
649ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत सन २०१८-१९ (ग्रा.पं.वडगांव सावताळ, ता.पारनेर व इतर ०६ कामे)2018112606056926-11-2018
650सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणेशनगर येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112612061026-11-2018
651सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खुंटेफळ नं . १ येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112612061126-11-2018
652शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतन श्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री पाटोळे रमेश गजाराम पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2018112616038226-11-2018
653सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्ती वेतन अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे नोव्हेंबर २०१८ पेड इन डिसेंबर २०१८)2018112604043026-11-2018
654आरोग्‍य विभागश्री.एहसान उस्‍मान शहा औषध निर्माण अधिकारी प्राथि‍मिेेेक आरोग्‍य केंद्र दहीगाव बोलका,ता.कोपरगाव यांना आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018112610039626-11-2018
655सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक गट क (लिपिक) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत. ( १२ वर्षाची सेवा झाल्यानंतर )2018112604043126-11-2018
656सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज शिंगोरी ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018112612057526-11-2018
657सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे सोनोशी ता. पाथर्डी. येथील डॉ . आंबेडकर नगर ते दलित वस्ती स्माशान भूमी रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2018112612057626-11-2018
658सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील वॉर्ड क्र ३ सम्राट नगर अंतर्गत भूमिगत गटार बांधकाम करणे.2018112612057726-11-2018
659सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांडवे ता. नगर येथे गाव अंतर्गत व पोहोच रस्ते करणे .2018112612057826-11-2018
660सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे देहरे ता. नगर येथे करंडेवस्ती प्राथमिक शाळा संरक्षक भिंत बांधणे . 2018112612057926-11-2018
661सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे चापडगाव ता.कर्जत येथे शॉपिंग सेंटर गाळे बांधकाम करणे. 2018112612058026-11-2018
662सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कुळधरण ता.कर्जत येथील जगदंबा मंदिर ते होळकर चौक रस्ता डांबरीकरण व अंतर्गत गटार बांधकाम करणे.2018112612058126-11-2018
663सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे चापडगाव ता.कर्जत येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112612058226-11-2018
664सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे वैजूबाभूळगाव ता. पाथर्डी. येथील दलित वस्ती (जुने ग्रामपंचायत कार्यालय ते जाधव घरा पर्यंत ) रस्ता कांक्रीटीकरण करणे.2018112612058326-11-2018
665सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा . येथील दलित वस्ती येथे भूमिगत गटार व रस्ता कांक्रीटीकरण करणे.2018112612058426-11-2018
666सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा . येथीलनवीन स्टँड दलित वस्ती येथे रस्ता कांक्रीटीकरण करणे.2018112612058526-11-2018
667सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजेनारायणडोहो ता. नगर येथे नवीन स्मशान भूमी शेड व अंतर्गत सोयी सुविधा करणे . 2018112612058626-11-2018
668सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.बी.बी. खोले ,शाखा अभियंता जि.प.सा.बा. उपविभाग - पाथर्डी यांना जि .प. सेवेतुन निलंबित करणे बाबत 2018112612058726-11-2018
669लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ देशमुखवाडी - वडाचा मळा न २ ता कर्जत जि. अहमदनगर2018112615068126-11-2018
670लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिंपळवाडी - सोलनकर वस्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2018112615068226-11-2018
671लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ पिंपळवाडी - भोंडवे वस्ती ता कर्जत जि. अहमदनगर2018112615068326-11-2018
672सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बोडखे येथे ३ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112212060922-11-2018
673सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र करंजी ता. पाथर्डी येथील इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112212062922-11-2018
674सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र वाळकी ता.नगर येथील मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112212063022-11-2018
675सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हाळगांव ता.जामखेड येथे उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018112212063122-11-2018
676सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण ता.कर्जत येथे मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112212063222-11-2018
677शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. श्रीम. गाढवे रसिका महालिंग व इतर 122018112216037722-11-2018
678सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश- गोगलगांव ता. राहाता राज्य मार्ग ३१ ते सादतपूर ते राज्य मार्ग ५० लोणी बु. रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/५०० ग्रामीण मार्ग ३५ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहाता2018112213027722-11-2018
679सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश- पानेगाव ता.नेवासा सोनई रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ग्रामीण मार्ग १३६ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० ता.नेवासा 2018112213027822-11-2018
680सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश- सोनाई ते हनुमानवाडी रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ग्रामीण मार्ग १२९ साखळी क्रमांक ०/०० ते ६/०० ता.नेवासा 2018112213027922-11-2018
681सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश चांदा ता.नेवासा ते म्हाळसपिपळगाव ग्रामीण मार्ग १२९ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्त्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.नेवासा2018112213028022-11-2018
682सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश- राज्य मार्ग मुकिंदपूर पिचडगाव सलाबतपूर गळनिम्ब इतर जिल्हा मार्ग ६८ साखळी क्रमांक १२/०० ते १५/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.नेवासा 2018112213028122-11-2018
683सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश- प्रमुख जिल्हा मार्ग ७५ मेंडवण कौठेकमळेश्वर तळेगाव दिघे चिंचोली गुरव ते जिल्हा हद्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६८ साखळी क्रमांक ११/०० ते १५/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.संगमनेर 2018112213028222-11-2018
684सामान्य प्रशासन विभागअंध /अस्थीव्यंग /कण्याच्या विकाराने पीडित /मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत. 2018112204042822-11-2018
685सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग ४ ते ओगदी पढेगाव संवत्सर ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ जोडरस्ता रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे क्रमांक १०/०० ते ११/०० ता. कोपरगाव 2018112213028422-11-2018
686शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2018112216038022-11-2018
687सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश राज्य मार्ग ५० धांदरफळ बु. ते धांदरफळ रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक ०/०० ते १/०० डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. ता. संगमनेर 2018112213028522-11-2018
688लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार वाडेगव्हाण ता. पारनेर जि. अहमदनगर 2018112215052022-11-2018
689लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार मावळेवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर 2018112215052122-11-2018
690लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार रुपनरवाडी सर्वे नं २६ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018112215052222-11-2018
691लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार हाकेवाडी - परिट धुणे ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018112215052322-11-2018
692लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार रुपनरवाडी सर्वे नं - ०६ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018112215052422-11-2018
693लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार हाकेवाडी - महादेव मंदिर ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018112215052522-11-2018
694लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ सडे - वांबोरी रोड ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018112215057622-11-2018
695लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार सुरोडी - कांडेकर वस्ती ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112215052622-11-2018
696लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ खडांबे खु. - गावठाण ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018112215057722-11-2018
697लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार खडांबे खु. ता. राहुरी जि. अहमदनगर 2018112215052722-11-2018
698लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार पिंपळनेर ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018112215052822-11-2018
699लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ खडांबे खु. - पवारवस्ती ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018112215057922-11-2018
700लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार गुहा - बिरोबा तळे ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018112215052922-11-2018
701लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार सुरोडी - मारुती मंदिर ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112215053022-11-2018
702लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार सुरोडी - गावठाण ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112215053122-11-2018
703ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या बाबत 2018112206055622-11-2018
704लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ गुहा - नवीन वाबळे वस्ती ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018112215058122-11-2018
705लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ सुरोडी ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112215058522-11-2018
706ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचपुर पांगुळ, ता.पाथर्डी)2018112206056222-11-2018
707सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद सेस पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत सन २०१८-१९ या लेखाशिर्षाखालील कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 2018112212056722-11-2018
708ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना(पहिला लाभ) लागू करण्याबाबत. 2018112206056322-11-2018
709ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना(पहिला लाभ) लागू करण्याबाबत. 2018112206056422-11-2018
710ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पं/सक/आयआरडीपी ) यांना सध्याच्या पदावरील १२ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देणे बाबत (जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत)2018112206056522-11-2018
711सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मजले चिंचोली ता. नगर येथे ग्रामपंचायत इमारतीचे बांधकाम करणे .2018112212057022-11-2018
712सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे अकोला ता. पाथर्डी रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112212057122-11-2018
713सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे माळेवाडी ता. पाथर्डी रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018112212057222-11-2018
714सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे एकनाथवाडी ता. पाथर्डी येथे मायंबा देवस्थान रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112212057322-11-2018
715सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे नंदुर पठार ता. पारनेर येथे इंदिरानगर (दलित वस्ती ) येथे भूमिगत गटार बांधकाम करणे 2018112212057422-11-2018
716लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ३४६१ जलयुक्त शिवार पिंपळदरी - बामटेक ता. अकोले जि. अहमदनगर2018112215053222-11-2018
717लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार देशमुखवाडी - महादेव मंदिर ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018112215053322-11-2018
718लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरस्ती ३४५१ जलयुक्त शिवार धामोरी - हनुमान मंदिर ता. राहुरी जि. अहमदनगर 2018112215053522-11-2018
719लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार चापडगाव - गट नं ४५३ ता. शेवगाव . जि. अहमदनगर2018112215053622-11-2018
720लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार चापडगाव ता. शेवगाव . जि. अहमदनगर2018112215053722-11-2018
721लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार चापडगाव - गेवराई रस्ता ता. शेवगाव . जि. अहमदनगर2018112215053822-11-2018
722लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार माजमपूर ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018112215053922-11-2018
723लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार उस्थळ दुमाला - स्मशानभूमी जवळ ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018112215054022-11-2018
724लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार उस्थळ दुमाला - सानप वस्ती ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018112215054122-11-2018
725लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार उस्थळ दुमाला - भदगले वस्ती ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018112215054222-11-2018
726लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार चिंचपूर पांगुळ - जोगेवाडी नदी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018112215054322-11-2018
727लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ नेटकेवाडी - २ ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018112215067822-11-2018
728लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ४४०२ धांडेवाडी - स्मशानभूमी ता कर्जत जि. अहमदनगर2018112215067922-11-2018
729सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018112012059820-11-2018
730सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विरोली येथे २ शाळा खोली दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112012060720-11-2018
731सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बक्तरपूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112012060820-11-2018
732सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेश्वर मंदिर देवस्थान गोरेगाव ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112012061220-11-2018
733ग्रामपंचायत विभागमोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. कुकाणा ता. नेवासा व इतर १ काम)2018112006058320-11-2018
734सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५५ तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास ) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018112013027520-11-2018
735सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९६९ दहन व दफन भूमी व्यवस्थापन) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे. 2018112013027620-11-2018
736सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018112012055120-11-2018
737सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018112012055320-11-2018
738सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012055720-11-2018
739सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012055820-11-2018
740सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012055920-11-2018
741सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण2018112012056020-11-2018
742सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056120-11-2018
743सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056220-11-2018
744सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056320-11-2018
745सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056420-11-2018
746सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056520-11-2018
747सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2018112012056620-11-2018
748महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ संवर्ग परिवेक्षिका यांचे मुख्यालयांर्गत बीट बदलाबाबत . ए.बा. वि .से. यो. प्रकल्प घारगाव -२ ता. संगमनेर 2018112008006720-11-2018
749शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेंद्र रघुनाथ रावळे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कांबी, ता.शेवगांव,, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018112016038120-11-2018
750सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे दुलेचांदगाव ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत क्र. ३६९ मध्ये सभामंडप बांधकाम करणे . 2018112012066120-11-2018
751ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्या बाबत 2018112006055520-11-2018
752ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून तीन वर्षाचा व्यतीत केलेला सेवा कालावधी ग्राह्य धरून १२ वर्षाच्या सेवेनंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (पहिला लाभ) लागू करण्याबाबत 2018112006055720-11-2018
753आरोग्‍य विभागदि.01/10/2006 ते दि. 31/03/2010 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले कुष्ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवा अंतर्गत् आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दुसरा लाभ मंजूर करणे बाबत.2018112010039420-11-2018
754सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे देऊळगाव गलांडे ता. श्रीगोंदा येथील मारुती मंदिर ते सोसायटी रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018112012056920-11-2018
755लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत साठा बंधारे कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018111915054419-11-2018
756आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.दिपक दामोधर कळमकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018111910039319-11-2018
757लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत को.प. बंधारे कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018111915054619-11-2018
758लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन २०१८-१९ अंतर्गत साठा बंधारे कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018111915054719-11-2018
759लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111915050819-11-2018
760लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार लांडकवाडी - भापकर वस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111915050919-11-2018
761सामान्य प्रशासन विभागश्री. गणेश निकम चव्हाण,कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती,श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा यांचा राजीनामा मंजुरीबाबत. 2018111904042719-11-2018
762शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.मंगल श्रावण वाघमारे, प्रा.शि., जि.प.प्रा.शा.डोंगरगांव, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2018111916037819-11-2018
763शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.नागनाथ मालोजी शिंदे, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018111916037919-11-2018
764पशुसंवर्धन विभागश्री.पाटेकर हंसराज आसाराम, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना सलाबतपुर ता.नेवासा यांनी गंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केलयाने त्यांना जि.प.सेवेतून निलंबित करणे बाबत. 2018111911006319-11-2018
765आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍यक्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१८.2018111710039117-11-2018
766आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍यक्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१८.2018111710039217-11-2018
767सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शेपाळ अंजली बळवंत,कनिष्ट सहाय्यक वर्ग ३ यांची सेवा समाजकल्याण विभागात उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018111704042317-11-2018
768सामान्य प्रशासन विभागउपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (म. ग्रा.रो. ह.यो. कक्ष जि.प.अहमदनगर )या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत. 2018111704042417-11-2018
769सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन कनिष्ठ सहा लि वर्ग 3 या पदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018111704042517-11-2018
770सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडाळी येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुद्धिपत्रक 2018111712053117-11-2018
771सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे खरवंडी कासार ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018111712053817-11-2018
772सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे खरवंडी कासार ता.पाथर्डी येथे प्रा. आ. केंद्रात पेव्हर ब्लॉक बसविणे . 2018111712054017-11-2018
773लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ हाकेवाडी - स्मशानभूमी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111715054817-11-2018
774सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मिडसांगवी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत अंतर्गत लमाण तांडा येथे सिमेंट कांक्रीटीकरणं रस्ता करणे .2018111712054417-11-2018
775लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा ल पा बिगर आदिवासी - २७०२ महालवाडी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर2018111715055117-11-2018
776लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे ल पा बिगर आदिवासी - २७०२ उंबरे ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018111715055217-11-2018
777सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मिडसांगवी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत अंतर्गत लमाण तांडा येथे हनुमान मंदिर पर्यंत सिमेंट कांक्रीटीकरणं रस्ता करणे .2018111712054817-11-2018
778सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे कौठा ता.श्रीगोंदा येथे राम मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह बांधणें . 2018111712054917-11-2018
779सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कामातशिंगवे येथे ३ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018111712055017-11-2018
780लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा. त. दुरुस्‍ती कळमकरवाडी -पिराचे तळे ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111715056717-11-2018
781लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा. त. दुरुस्‍ती कळमकरवाडी - येलदरा ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111715056817-11-2018
782लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा. त. दुरुस्‍ती पठारवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111715056917-11-2018
783सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माळेवाडी बिटकेवाडी येथे २ शाळा खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018111712065517-11-2018
784लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ पिंपळनेर - गट नं ५८ ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111715057417-11-2018
785लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ३४५१ पिंपळनेर ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111715057517-11-2018
786लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार - ४४०२ बोन्दरवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111715058617-11-2018
787आरोग्‍य विभाग श्री.जाधव विठ्ठल प्रभाकर सफाईकामगार प्राथमिेेक आरोग्‍य केंद्र टाकळीकाझी ता.नगर जि.अहमदनगर यांचे आईचे कर्करोग शस्‍त्रक्रियेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत.2018111610039016-11-2018
788ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. कुळधरण ता. कर्जत)2018111606053816-11-2018
789ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. राशिन ता. कर्जत व इतर १ काम)2018111606053916-11-2018
790सामान्य प्रशासन विभागश्री.जी.व्ही. पुराणे,(सेवानिलंबित ) कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग,जि.प. अ. नगर यांना वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. 2018111604042116-11-2018
791सामान्य प्रशासन विभागश्री.जी.व्ही. पुराणे,(सेवानिलंबित ) कनिष्ठ सहाय्यक ग्रामपंचायत विभाग,जि.प. अ. नगर यांना सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. 2018111604042216-11-2018
792ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बक्तरपुर, ता.शेवगांव व इतर १७ कामे)2018111606054216-11-2018
793लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार लाडकंवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048216-11-2018
794लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नं २ ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048316-11-2018
795लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी (पवार तांडा) ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048416-11-2018
796लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048516-11-2018
797लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी (गांगर्डा दरा) ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048616-11-2018
798लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नं १ ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048716-11-2018
799लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती नं १ ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048816-11-2018
800लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती नं २ ४४०२ जलयुक्त शिवार बोरसेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615048916-11-2018
801लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार चेकेवाडी - श्री जिवडे शेत ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049116-11-2018
802लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार चेकेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049216-11-2018
803लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार चेकेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049316-11-2018
804लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार चेकेवाडी (चितळे शेत) ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049416-11-2018
805लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार पत्र्याचा तांडा ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049516-11-2018
806लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार पत्र्याचा तांडा (पुलाजवळ) ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049616-11-2018
807लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार पत्र्याचा तांडा (शिवनादी) ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049716-11-2018
808लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नं १ ४४०२ जलयुक्त शिवार पत्र्याचा तांडा ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049816-11-2018
809लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नं २ ४४०२ जलयुक्त शिवार शिंदेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615049916-11-2018
810सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगांव पशुवैद्यकीय दवाखाना येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018111612063316-11-2018
811लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार शिंदेवाडी - शेम्बडे वस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050016-11-2018
812लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती नं १ ४४०२ जलयुक्त शिवार शिंदेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050116-11-2018
813लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार शिंदेवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050216-11-2018
814लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार शिंदेवाडी - चोपान ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050316-11-2018
815लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण ४४०२ जलयुक्त शिवार लांडकवाडी - म्हळई ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050416-11-2018
816लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार लांडकवाडी - भापकर वस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050516-11-2018
817लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती नं १ ४४०२ जलयुक्त शिवार लाडकंवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050616-11-2018
818लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार लांडकवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615050716-11-2018
819लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार राळेगणसिद्धी - औटीमळा नं २ ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111615051116-11-2018
820लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार काळेवाडी स न १४९/१५० ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615051216-11-2018
821लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार रुपनरवाडी सर्वे नं ०३ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018111615051316-11-2018
822लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार राळेगण सिद्धी - पठारदरा ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111615051416-11-2018
823लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सि ना बां बांधणे ४४०२ जलयुक्त शिवार राळेगण सिद्धी - औटी मळा १ ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111615051516-11-2018
824लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार सुरोडी बानुबाई - ससानेमळा ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018111615051616-11-2018
825लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण करणे ४४०२ जलयुक्त शिवार हकीकतपूर ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111615051716-11-2018
826लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती ४४०२ जलयुक्त शिवार कळमकरवाडी ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111615051816-11-2018
827ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कौठा, ता.श्रीगोंदा व इतर ०३ कामे)2018111506053415-11-2018
828सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512053915-11-2018
829सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054115-11-2018
830सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054215-11-2018
831सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054315-11-2018
832सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054515-11-2018
833सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054615-11-2018
834सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512054715-11-2018
835लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे २७०२ ल पा बिगर आदिवासी वडुले - भापकर वस्ती ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018111515051915-11-2018
836सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111512059115-11-2018
837ग्रामपंचायत विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेंतर्गत मंजूर ग्रामपंचायतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.घाणेगांव, ता.पारनेर)2018111406053114-11-2018
838ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मजले चिंचोली, ता.नगर)2018111406053214-11-2018
839ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रीकरण आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018111406053314-11-2018
840ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018111406053514-11-2018
841ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१८-१९ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018111406053614-11-2018
842ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018111406053714-11-2018
843सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे रेहेकुरी येथील हरिजन वस्ती येथे गटार/रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 2018111412065914-11-2018
844शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सतिष बबन धनवडे, प्राथ. शिक्षक,जि.प.प्रा.शा. अमरापूर (मराठी), ता.शेवगांव यांचे जि.प.सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018111416036814-11-2018
845शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. जगताप अनंत महादेव व इतर 092018111416036914-11-2018
846शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. सत्यनारायण बाबुराव पळनाटे व इतर 232018111416037014-11-2018
847शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्रीम. मनियार यास्मिन युनुस व इतर 152018111416037114-11-2018
848आरोग्‍य विभागश्री.वाकचौरे वाय.बी. आरोग्य सहाय्यक पुरूष, प्रा.आ.केंद्र सुगांव ता.अकोले, जि.अहमदनगर याची विनंतीने बदली करणे बाबत सुधारित आदेश 2018111410038814-11-2018
849शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत.2018111416037214-11-2018
850सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे टाकळी लोणार ता. श्रीगोंदा येथील रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018111312053413-11-2018
851सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आनंदवाडी ता.श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय कंपाऊन्ड व सुशोभीकरण करणे .2018111312053513-11-2018
852सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे अजनूज ता.श्रीगोंदा येथे अजनूज ते विकासवाडी मार्ग आर्वी रस्ता खडीकरण करणे .2018111312053613-11-2018
853सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे काष्टी ता.श्रीगोंदा येथे महालक्ष्मी चौक ते मोरे वस्ती चौकाचे सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018111312053713-11-2018
854शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. घोलप सागर बबन व इतर 102018111316036413-11-2018
855शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्रीम. शेंडे गीतेश्वरी सोमाजी व इतर 112018111316036513-11-2018
856शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. विधाते शदर लक्ष्मण व इतर 62018111316036613-11-2018
857शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत 2018111316036713-11-2018
858सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबतचे शुद्धिपत्रक... 2018111212059512-11-2018
859सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोल्हेवाडी ता.नगर येथे ग्रामपंचातीच्या मोकळया जागेत ग्रा.पं.मि.क्र. १७१ मध्ये सांस्कृतिक भवन बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018111212050012-11-2018
860सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (२०१८-१९) जि.प.इमारती देखभाल दुरुस्ती,अंतर्गत प्रशासकीय इमारत देखभाल,दुरुस्ती करणेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यतेबाबतचे शुद्धिपत्रक... 2018111212059712-11-2018
861सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212051612-11-2018
862सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212051712-11-2018
863सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212051812-11-2018
864सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212051912-11-2018
865सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052012-11-2018
866सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052112-11-2018
867सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052212-11-2018
868सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052312-11-2018
869सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052412-11-2018
870सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052512-11-2018
871सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052612-11-2018
872सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018111212052712-11-2018
873ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.निपाणीवडगांव (मालवीयवाडी) ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण करणे बाबत2018111214026612-11-2018
874ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.वीरगाव, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2018111206052412-11-2018
875ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.रांजणी, ता.पाथर्डी व इतर ०५ कामे)2018111206052512-11-2018
876सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घोगरगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018111212048512-11-2018
877सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ग्रामपंचायत खरवंडी कासार अंतर्गत काटेवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मि.क्र. ९८ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018111212072312-11-2018
878सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट -अ कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - परीटवाडी ते लोहारवस्ती रस्त्याचे खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ग्रा .मा २५७ कि. मी ०/० ते २/५००2018111212072712-11-2018
879सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मजले चिंचोली ता. नगर येथे ग्रांमपंचायत मिळकत क्र १ मध्ये ४० फूट बाय १० फूट पोर्टबल अभ्यासिका उभारणे . 2018110512053305-11-2018
880सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट - अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे. 2018110512062405-11-2018
881सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परिरक्षण व दुरुस्ती गट - अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे. 2018110512062505-11-2018
882आरोग्‍य विभागश्रीमती लता अलिराम बर्डे आरोग्‍य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने सामावून घेऊन पदस्‍थापना देणे बाबत.2018110510038105-11-2018
883आरोग्‍य विभागश्रीम.हेमा राजू शिंदे यांना वारसा हक्‍काने सफाईकामगार श्रेणीी-१गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038205-11-2018
884आरोग्‍य विभागश्रीम.सुनिता धिरज छजलानी यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेेेेणी-१ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038305-11-2018
885आरोग्‍य विभागश्री.प्रशांत मनोहर बनसोडे यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेणी-१गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2018110510038405-11-2018
886आरोग्‍य विभागश्री.संतोष बाळू भिंगारदिवे यांना वारसाहक्‍काने सफाईकामगार श्रेणी-१ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत‍.2018110510038505-11-2018
887आरोग्‍य विभागश्री.शिवाजी धोंडिराम आंतरकरआरोग्‍य सेवक (पु) प्रा.आ.केंद्र शेंडी ता.अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिका-याची नियुक्‍ती करणेबाबत.2018110510038605-11-2018
888ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री पी जी पळसे, विस्तार अधिकारी (आय.आर.डी.पी) पंचायत समिती नेवासा)2018110506052205-11-2018
889ग्रामपंचायत विभागरोजगार हमी योजना कामात भ्रष्टाचार संपूर्ण पाथर्डी तालुका व एकनाथवाडी ग्रामपंचायत येथे दोषी दिसून आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करणेबाबत. 2018110506052305-11-2018
890आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे2018110510038705-11-2018
891सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027005-11-2018
892सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027105-11-2018
893सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027205-11-2018
894सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2018110513027305-11-2018
895सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018110512047505-11-2018
896समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2018-19 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश.2018110517002605-11-2018
897सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110313033603-11-2018
898सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110313034103-11-2018
899आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-याची विनंती बदली- २०१८2018110310037903-11-2018
900आरोग्‍य विभागदिनांक 01/11/2018 पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक 72 साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2018110310038003-11-2018
901शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. डुकरे रविंद्र भास्कर त व इतर 372018110316036003-11-2018
902सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110313034903-11-2018
903सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110313035203-11-2018
904महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम .ए.एन.एंखडे पर्यवेक्षिका,यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,प्रकल्पत बेलवंडी ता.श्रीगोंदा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत......2018110308006603-11-2018
905सामान्य प्रशासन विभागश्री.ओमप्रकाश विक्रम दहिफळे ,सेवानिलंबित,वरिष्ठ सहाय्यक ,सा.बां.दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी बंद करणेबाबत2018110304041703-11-2018
906सामान्य प्रशासन विभागश्री.ओमप्रकाश विक्रम दहिफळे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,(सेवानिलंबित),सा.बां.दक्षिण विभाग,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सेवेत पुनः स्थापीत करणेबाबत.2018110304041803-11-2018
907सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110313035503-11-2018
908शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत श्री भालेकर प्रल्‍हाद मंजाबा पदवीधर प्रा शि2018110316036203-11-2018
909लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती ४४०२ ल पा बिगर आदिवासी जलयुक्त शिवार सोनाळवाडी - जाधववस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018110315048103-11-2018
910समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018110217002502-11-2018
911ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शिंगवेतुकाई ता नेवासा या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018110214026002-11-2018
912सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026602-11-2018
913सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026702-11-2018
914सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ -२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2018110213026802-11-2018
915ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.जांभळी ता पाथर्डी या योजनेस अनुदान वितरण 2018110214026102-11-2018
916सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती पारनेर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत 2018110204041602-11-2018
917सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,कार्यकारी अभियंता दक्षिण विभाग ,शिक्षणाधिकारी(प्रा),जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची दालने दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018110212069802-11-2018
918सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जिना पॅसेज चे रंगकाम व इतर कामे करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018110212069902-11-2018
919सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213034302-11-2018
920सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213034402-11-2018
921सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018110212047202-11-2018
922सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213034502-11-2018
923आरोग्‍य विभागदि. 01/10/2006 ते 31/03/2010 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेले कुष्ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवा अंतर्गत एकाकी पदाला अधिक ग्रेड पे देणे बाबत.2018110210037802-11-2018
924सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213034602-11-2018
925सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213034802-11-2018
926शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्रीम. परबत मृण्मयी शिवराम व इतर 132018110216036102-11-2018
927सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213035002-11-2018
928लघु पाटबंधारे विभागलघुपाटबंधारे विभागाचे अधिनस्त विविध लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व कामांचे ई-निविदाचे कामाकरिता अतिरिक्त कर्मचाऱ्याची तात्पुरत्या सेवा उपयोगात आणणेबाबत 2018110215048002-11-2018
929सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213035102-11-2018
930सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018110212047302-11-2018
931सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110213035602-11-2018
932सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते परीक्षण व दुरुस्ती गट अ कार्यक्रम अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणे . १) रा.मा ५९ ते मोहटा देवी मंदिर रस्ता (इ जि मा १९३) सा . क्र ०/० ते १/५०० २) रा.मा ५९ ते मोहटा देवी मंदिर रस्ता (इ जि मा १९३) सा . क्र १/५०० ते ३/००2018110212047402-11-2018
933सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बाभुळगाव खालसा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018110212048402-11-2018
934सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंदी ता.पारनेर येथे ग्रामपंचायत मोकळ्या जागेत ग्रा.पं.मि.क्र. ९८,९९ व १०० मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018110212072202-11-2018
935आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची सुधारित अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत.2018110110037201-11-2018
936आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरूष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची सुधारित अंतिम (Final) सेवाजेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत.2018110110037301-11-2018
937सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113032701-11-2018
938सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113032801-11-2018
939सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113032901-11-2018
940सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033001-11-2018
941सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033101-11-2018
942सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033201-11-2018
943सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033301-11-2018
944सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033401-11-2018
945सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखा शिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113033501-11-2018
946सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113034201-11-2018
947सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113035301-11-2018
948सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018110113035401-11-2018
949सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112051331-10-2018
950सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112051431-10-2018
951सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112051531-10-2018
952सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112052831-10-2018
953सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112052931-10-2018
954सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103112053031-10-2018
955सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना-आदिवासी उपयोजना जि. प. लेखाशिर्ष टी.एस.पी. २२२५ ई १९६ योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये मधील कामांचा प्रशासकीय मान्यता देणे. 2018103113026531-10-2018
956आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉ.व्‍ही.एन.पारगांवकर वै.अ.गट-ब(अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत.2018103110036931-10-2018
957आरोग्‍य विभागश्री.गणेश रामदास बैरागी आरोग्य सेवक (पुरूष) यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत/ गैरवर्तणुकीबाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018103110037031-10-2018
958महिला बालकल्‍याण विभाग सन २०१८ या वर्षामधिल अंगणवाडी सेविका/मिनी सेविका/मदतनीस यांना दिवाळीची सुटटया अनुज्ञेय करणेबाबत...2018103108006431-10-2018
959आरोग्‍य विभागश्री.शिवाजी धोंडीराम आंतरकर, आरोग्य सेवक (पु) प्रा.आ.केंद्र शेंडी ता.अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिका-याची नियुक्त करणे बाबत.2018103110037131-10-2018
960आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित ए.एन.एम.मानधन,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक व रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत..2018103110037431-10-2018
961आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित ए.एन.एम.मानधन,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक व रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत...2018103110037531-10-2018
962आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक,रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वतन अनुदान वाटप करणेबाबत..2018103110037631-10-2018
963आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018103110037731-10-2018
964सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018103113033931-10-2018
965सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ लेखाशिर्ष ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) (०२) ग्रामीण रस्ते विकास अंतर्गत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.2018103113034031-10-2018
966सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भानगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018103112048331-10-2018
967सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049730-10-2018
968सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049830-10-2018
969सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049930-10-2018
970सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050130-10-2018
971सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050230-10-2018
972सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050330-10-2018
973सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050430-10-2018
974सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050530-10-2018
975सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050630-10-2018
976सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050730-10-2018
977सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050830-10-2018
978सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012050930-10-2018
979सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012051030-10-2018
980सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012051130-10-2018
981सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012051230-10-2018
982आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-याची विनंती बदली-२०१८2018103010036530-10-2018
983आरोग्‍य विभागश्री.वाकचौरे वाय.बी.आरोग्य् सहाय्य्क पुरुष प्रा.आ.केद्र सुगाव, ता.अकोले, जि.अहमदनगर यांची विनंतीने बदली करणे बाबत.2018103010036630-10-2018
984आरोग्‍य विभागआरोग्य् सहाय्यक (पुरूष) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य् क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन 20182018103010036730-10-2018
985शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. जाधव दिपक पांडुरंग त व इतर 322018103016034930-10-2018
986लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२ ल पा बिगर आदिवासी चिंचपूर इजदे ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018103015047630-10-2018
987लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२ ल पा बिगर आदिवासी झोटिंग बाबा, रांजणगाव मशीद ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018103015047730-10-2018
988अर्थ विभागश्री शेख एम.एफ.तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांचे पुनरिक्षण अर्जावरील मा. राज्यमंत्री ( ग्रामविकास ) यांचे आदेशानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018103005048730-10-2018
989शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड प्राथमिक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018103016035030-10-2018
990शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड प्राथमिक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018103016035130-10-2018
991शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती विद्या पांडुरंग भागवत, केंद्रप्रमुख केंद्रशाळा वळण, ता.राहुरी यांचे जि.प.सेवेती निलंबन कालावधी बाबत2018103016035230-10-2018
992लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. खोलीकरण ४४०२ ल पा बिगर आदिवासी जलयुक्त शिवार ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018103015047830-10-2018
993अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातून कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्थापना देणे.2018103005050230-10-2018
994अर्थ विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात पदोन्‍नतीने पदस्था‍पना देणे2018103005050330-10-2018
995सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044130-10-2018
996सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044230-10-2018
997सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044330-10-2018
998सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044430-10-2018
999सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044530-10-2018
1000सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044630-10-2018
1001सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044730-10-2018
1002सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044830-10-2018
1003सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012044930-10-2018
1004सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045030-10-2018
1005सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045130-10-2018
1006सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045230-10-2018
1007सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045330-10-2018
1008सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045430-10-2018
1009सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045530-10-2018
1010सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045630-10-2018
1011सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045730-10-2018
1012सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045830-10-2018
1013सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012045930-10-2018
1014सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046030-10-2018
1015सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046130-10-2018
1016सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046230-10-2018
1017सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046330-10-2018
1018सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046430-10-2018
1019सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046530-10-2018
1020सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046630-10-2018
1021सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046730-10-2018
1022सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046830-10-2018
1023सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012046930-10-2018
1024सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047030-10-2018
1025सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047130-10-2018
1026सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047730-10-2018
1027सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047830-10-2018
1028सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012047930-10-2018
1029सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012048030-10-2018
1030सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दगडवाडी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचातीच्या मोकळ्या जागेत ग्रा.पं.मि.क्र. ०४ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018103012072530-10-2018
1031सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012048630-10-2018
1032सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012048730-10-2018
1033सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012048830-10-2018
1034सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012048930-10-2018
1035सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049030-10-2018
1036सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049130-10-2018
1037सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049230-10-2018
1038सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049330-10-2018
1039सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049530-10-2018
1040सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग"अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ ज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ३०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च (४५) ज़िल्हा वार्षिक योजना अहमदनगर (४५)(०२) ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण" अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश...2018103012049630-10-2018
1041आरोग्‍य विभागश्रीमती शिला सोपान राहींज, आरोग्य सेवक महिला उपकेंद्र कोकणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव ता. कर्जत यांचा राजीनामा मंजुरी बाबत.2018102910036229-10-2018
1042आरोग्‍य विभागश्री. विशाल बन्सी राठोड, आरोग्य् सेवक पु. उपकेंद्र गुंजाळवाडी प्राथमिक आरोग्य् केंद्र निमोण तालुका संगमनेर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त् करणे बाबत.2018102910036329-10-2018
1043सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018102912042529-10-2018
1044सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८ मधील ३०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल ,कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018102912042629-10-2018
1045सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) जि. इमारती देखभाल दुरुस्ती,अंतर्गत प्रशासकीय इमारत देखभाल,दुरुस्ती करणेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2018102912042729-10-2018
1046सामान्य प्रशासन विभागस्वेच्छा सेवा निवृत्ती बाबत. श्री संजय बाळकृष्ण अमोणे कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले 2018102904041229-10-2018
1047शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत श्री. इंगळे राजाभाऊ भागवत व इतर 282018102916034729-10-2018
1048सामान्य प्रशासन विभागउपजिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वये (म.ग्रा.रो.ह.यो. कक्ष) जि.प.अ.नगर या पदाचा पदभार सोपविणे बाबत.2018102904041329-10-2018
1049सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेत येणारे सर्व विभागाचे टपाल घेणेकामी कर्मचा-यांची तात्पुरती सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018102904041529-10-2018
1050शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अन्सार कासमभाई,उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा. तोरकडवाडी, ता.कर्जत, जिल्हा -अहमदनगर यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018102916034829-10-2018
1051ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मेहकरी ता नगर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018102914025729-10-2018
1052ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050329-10-2018
1053ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.आर.पुंड, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050429-10-2018
1054ग्रामपंचायत विभागश्री.एम. आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050529-10-2018
1055ग्रामपंचायत विभागश्री.एम. आर.बनकर, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018102906050629-10-2018
1056ग्रामपंचायत विभागश्री.आर.एम.आबूज, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050829-10-2018
1057ग्रामपंचायत विभागश्री.आर.एम.आबूज, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-नागरदेवळे, ता.नगर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906050929-10-2018
1058ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051029-10-2018
1059ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळू जगन्नाथ डोळस, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-केलवाड, ता.राहाता, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051129-10-2018
1060ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.कडूस, ग्रामसेवक, तत्कालीन ग्रामपंचायत-किन्ही-बहिरोबावाडी, ता.पारनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018102906051229-10-2018
1061ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.कडूस, ग्रामसेवक, तत्कालीन ग्रामपंचायत-किन्ही-बहिरोबावाडी, ता.पारनेर, यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018102906051329-10-2018
1062ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.राजेंद्र रामदास जाधव, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खडांबे खु., खडांबे बु., ता.राहुरी व ग्रामपंचायत-वरवंडी, ता.संगमनेर)2018102906051429-10-2018
1063ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.प्रशांत सुखदेव अहिरे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चांभुर्डी , ता.श्रीगोंदा)2018102906051529-10-2018
1064सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. सिद्धेश्वर दत्त मंदिर देवस्थान ट्रस्ट हळगाव ता. जामखेड येथे भक्तनिवास शौचालय व पाण्याची टाकी बांधणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043629-10-2018
1065सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागेश्वर मंदिर देवस्थान शिंदे ता. कर्जत येथे परिसर सुशोभीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043729-10-2018
1066सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोरमल हंगेवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043829-10-2018
1067सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडाळी येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912043929-10-2018
1068सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सांगवी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912048129-10-2018
1069सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पारेवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102912048229-10-2018
1070पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवा निवÞत्ती बाबत श्री.धावड बबन दिनकर स.प.वि.अ.पंचायत समिती संगमनेर 2018102611006226-10-2018
1071आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.यु.आर.लोंढे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र टाकळीभान,ता.श्रीरामपूर,जि.अ.नगर2018102610036426-10-2018
1072ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मेंढवण ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018102614025626-10-2018
1073ग्रामपंचायत विभागमा.अपर आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक , यांचेकडील अपील क्र. ३८/२०१७ चे निर्णयाची अंमलबजावणीबाबत. (श्री.व्ही.बी.सोनवणे, तत्कालीन सेवानिलंबित ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-निपाणी वडगाव, ता. श्रीरामपूर)2018102606051626-10-2018
1074ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन बडतर्फ ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य, ता.पाथर्डी , यांचे गैरवर्तनाबाबत फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2018102606051726-10-2018
1075ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.एस.दातीर, तत्कालीन बडतर्फ ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-नांदूर निंबादैत्य, ता.पाथर्डी , यांचे गैरवर्तनाबाबत फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे.2018102606051826-10-2018
1076महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय प्रतिपुर्तीची रक्क म मंजुर करणे बाबत श्रीम.शकु देविदास कासार पर्यवेक्षिका एबाविसे,प्रकल्प अकोले जि.अहमदनगर2018102608006526-10-2018
1077सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्ती वेतन,सन अग्रीम ,अर्जित रजा रोखीकरण /वैदयकिय देयके ,सादिल अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे आक्टोबर २०१८ पेड ईन नोव्हेंबर २०१८)2018102504040925-10-2018
1078शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे भिकाजीशंकर, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नेमबाई मळा, ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी निर्णयाबाबत2018102516034625-10-2018
1079लघु पाटबंधारे विभागश्री. बहिरू शंकर शेटे, शाखा अभियंता जि. प. ल. पा. उपविभाग श्रीगोंदा यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत 2018102515047525-10-2018
1080सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगाव ने ता. शेवगाव येथे पथदिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018102512043025-10-2018
1081सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सावळीविहीर,नगरमनमाड रस्ता.ते सोनेवाडी रस्ता ता. राहता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग ४८ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता.2018102413026124-10-2018
1082आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018102410035824-10-2018
1083आरोग्‍य विभागश्रीमती हिवाळे संगिता दिनकर,आरोग्‍य सेवक (महिला), प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातगाव ता.शेवगाव यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2018102410035924-10-2018
1084आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र वारी,ता.कोपरगांव येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण, संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2018102410036024-10-2018
1085सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी.2018102412042324-10-2018
1086सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी. 2018102413026324-10-2018
1087सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018102404041024-10-2018
1088सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018102404041124-10-2018
1089ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी)2018102406051924-10-2018
1090ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.आव्हाणे खु, ता.शेवगांव व इतर १० कामे)2018102406052024-10-2018
1091सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.वाकडी ता. नेवासा ते धनगरवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/८०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे. ता. नेवासा 2018102413026924-10-2018
1092सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी ता.पाथर्डी येथे ग्रामपंचातीच्या हद्दीमध्ये ग्रा.पं.मि .क्र. १३५९ मध्ये सामाजिक केंद्र बांधणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018102312047623-10-2018
1093सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018102304040523-10-2018
1094सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018102304040623-10-2018
1095सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. शिरसगाव ते शिंदेवस्ती लंघेवस्ती ते जुना वरखेड रस्ता ,ग्रामीण मार्ग १६९ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2018102313025923-10-2018
1096ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049622-10-2018
1097ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049722-10-2018
1098ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे . 2018102206049822-10-2018
1099ग्रामपंचायत विभाग१४ वा केंद्रिय वित्त आयोगानंतर्गत सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ मधील प्राप्त अनुदान वरील व्याजाची रक्कम विकास कामावर खर्च करणेस मान्यता देने बाबत 2018102206049922-10-2018
1100लघु पाटबंधारे विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील लघु पाटबंधारे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी.2018102215047422-10-2018
1101शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपळवाडी,ता.कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018102216034422-10-2018
1102शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रकांत सोपान शिंदे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. पिंपळवाडी,ता.कर्जत, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018102216034522-10-2018
1103आरोग्‍य विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2018102210036122-10-2018
1104सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि प अर्थ व बांधकाम समिती सभापती यांचेसाठी लालटाकी परिसर अहमदनगर येथे नवीन निवासस्थान बांधणे या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018102212043422-10-2018
1105सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- (सुधारित अंदाजपत्रक ) मौजे टाकळी काझी ता व जि . अहमदनगर स्म्शान भूमी विकास करणे.2018102212064822-10-2018
1106सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे भूयरे खुर्द ता.नगर गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018102212064922-10-2018
1107सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे टाकळी काझी ता.नगर गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं व गटार करणे .2018102212065622-10-2018
1108सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे मढेवडगाव ता.श्रीगोंदा येथे सत्वाई मंदिर ते स्वागत कमान रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018102212065722-10-2018
1109आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.पी.एस.केदार वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र उस्‍थळदुमाला,ता.नेवासा,जि.अ.नगर2018102210035722-10-2018
1110सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018102213025722-10-2018
1111सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018102213025822-10-2018
1112ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कोल्हार, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018102206049522-10-2018
1113ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी 2018102214024922-10-2018
1114सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि. २९/१०/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2018102212041622-10-2018
1115सामान्य प्रशासन विभागश्री. जी.व्ही.पुराणे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहाय्यक ,यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी हलगर्जीपणा केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. 2018102204040722-10-2018
1116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-१९ (श्रीगोंदा विधान सभा मतदार संघ ) चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018102212041722-10-2018
1117शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018102216034222-10-2018
1118ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदली - श्रीम.नाईक विद्या अनिल, ग्रामसेवक यांना आंतरज़िल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत.2018102006050020-10-2018
1119ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदली - श्री.नागरगोजे शशिकांत सिताराम, ग्रामसेवक यांना आंतरज़िल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018102006050120-10-2018
1120सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडगाव ता.श्रीगोंदा येथील पानसरे वस्ती रस्ता ते मारुग रस्ता भराव करणे (लांबी ३१३ मीटर) या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018102012043220-10-2018
1121सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये जि प अर्थ व बांधकाम समिती सभापती यांचेसाठी लालटाकी परिसर अहमदनगर येथे नवीन निवासस्थान बांधणे या कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.. 2018102012043320-10-2018
1122सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र टाकळी खातगांव ता.नगर येथे केंद्रातील कर्मचारी कॉर्टर दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018102012063620-10-2018
1123सामान्य प्रशासन विभागयशदा पुणे येथे गट विकास अधिकारी यांचेसाठी दि.22/10/2018 ते दि.23/10/2018 याकालावधीत एकात्‍मिक पाणलोट व्‍यवस्‍थापन कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018102004040320-10-2018
1124सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देणेबाबत. 2018102004040420-10-2018
1125समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018102017002420-10-2018
1126सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गोटेवस्ती शिरसगाव बोडखा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101912042919-10-2018
1127सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे कापरेवाडी ता. कर्जत येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018101912064719-10-2018
1128आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदस्‍थापनेत अंशतःबदल झाल्‍याने पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणे बाबत..डॉ.एल.पी.राऊत वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र कांंन्‍हुरपठार, ता.पारनेर.2018101910035519-10-2018
1129आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या पदस्‍थापनेत अंशतःबदल झाल्‍याने पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणे बाबत..डॉ.डी.एम.जुन्‍नरकर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र देेेेवठाण, ता.अकोले.2018101910035619-10-2018
1130सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.अति.मु.का.अ. यांचे दालनात विनियर फिनिशिंगसह वॉल पॅनलिंग करणे या कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2018101912041319-10-2018
1131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाकोडी येथील गवळी मळा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता.जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101912072619-10-2018
1132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश-मौजे अरणगाव ता नगर येथे अभ्यास वर्ग बांधकाम करणे.2018101712056817-10-2018
1133सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्म्रचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20182018101704040117-10-2018
1134सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा माने, सहा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांची प्रसूती रजा मंजुर करणे बाबत.2018101704040217-10-2018
1135सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१७-१८ मध्ये ५०५४,मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018101712041017-10-2018
1136सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)सन २०१७-१८ मध्ये ३०५४,मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018101712041117-10-2018
1137सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि प सेस निधी (२०१८-१९) जि प इमारत देखभाल दुरुस्ती,अंतर्गत अति.मु.का.अ. यांचे दालनात वॉल पॅनेलिंग करणेच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे.. 2018101712041217-10-2018
1138शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती सुनिता बाबासाहेब खिलारी, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. वडाचीवाडी,ता.नगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018101716034117-10-2018
1139सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडगाव ता.श्रीगोंदा येथील मारुग रस्ता ते पानसरे वस्ती रस्ता मांदळी मार्गे भराव करणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018101612043116-10-2018
1140सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर च्या लालटाकी येथील ए टाईप निवासस्थान क्र . २ व ४ दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018101612041416-10-2018
1141पशुसंवर्धन विभागसेवा निलंबन कालावधि बाबत श्री.प्रकाश हिमतराव नेरकर सेवा निवÞत्त पशुधन पर्यवेक्षक 2018101511006115-10-2018
1142सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा 165 अगस्ती कारखाना घोरपडवाडी धामणगाव आवारी तळेवाडी ते अंबड लिंबाचीवाडी रस्ता कि मी १/०० ते २/२०० इजिमा २७७ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले. 2018101513026215-10-2018
1143सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे संजीवनीगड देवस्थान सोनेवाडी ता. नगर येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101512042815-10-2018
1144शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे मंजुर वरिष्‍ठ वेतनश्रेणी मंजुर आदेशाचे शुध्‍दीपत्रक 2018101516039915-10-2018
1145सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राशीन मुली येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101512044015-10-2018
1146सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा. बाळासाहेब ठाकरे स्मुर्ती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे गटेवाडी ता. पारनेर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018101512064515-10-2018
1147सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे गटेवाडी ता. पारनेर येथील स्म्शान भूमी विकास करणे . 2018101512064615-10-2018
1148सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे -मौजे करंजी ता. पाथर्डी येथील मंगल कार्यालय इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे . 2018101512066015-10-2018
1149सामान्य प्रशासन विभागश्री नामदेव श्रीपती साळे वरिष्ट सहा पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे परिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018101504039715-10-2018
1150सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक (लिपिक ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018101504039915-10-2018
1151ग्रामपंचायत विभागश्री.सचिन बाळकृष्ण काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी, (सध्या पंचायत समिती शेवगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018101506048815-10-2018
1152ग्रामपंचायत विभागश्री.सचिन बाळकृष्ण काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी, (सध्या पंचायत समिती शेवगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत.2018101506048915-10-2018
1153लघु पाटबंधारे विभागप्र.मा.आदेश जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत साठवण तलाव कामांना प्रशासकीय मान्‍यता देणेबाबत.2018101515047315-10-2018
1154शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.तरन्नुम बशीरखान खान, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. राहाता(उर्दु), ता.राहाता, जिल्हा- अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018101516033515-10-2018
1155शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती तरन्नुम बशीरखान खान, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. राहाता (उर्दु), ता. राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018101516033615-10-2018
1156शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सोमनाथ किसन वाजे प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. इंदिरानगर, ता.अकोले यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील सेवा निलंबन कालावधीबाबत2018101516033715-10-2018
1157शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुरेश सोमाजी तडके, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत2018101516033815-10-2018
1158शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शिरीष दगडु विटेकर, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा.घुलेवाडी,ता.संगमनेर, निलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत2018101516033915-10-2018
1159शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भोईटे आजिनाथ रामचंद्र , जि.प.प्रा.शा. पिपंरखेड, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचे निर्णयाबाबत2018101516034015-10-2018
1160सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मजले चिंचोली ता.जि.अहमदनगर येथे ग्रामपंचायत मालमत्ता क्र. १ मध्ये स्वच्छतागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101212042412-10-2018
1161सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे भालगाव ता. पाथर्डी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे2018101212053212-10-2018
1162सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तांदळी दुमाला ता. श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018101212063912-10-2018
1163सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे देऊळगांव गलांडे ता.श्रीगोंदा गावठाण येथे रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे .2018101212064112-10-2018
1164सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आंनदवाडी ता. जामखेड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018101212064212-10-2018
1165सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत पायाभूत सूविधा उपलब्ध करून देणे साठी क्षेत्र विकास कर्यक्रम सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे साकेगाव ता. पाथर्डी येथे जमतखाना बांधकाम करणे. 2018101212064312-10-2018
1166सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्राम विकास निधी योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे बुऱ्हाणनगर ता. नगर येथे बाणेश्वर गार्डन येथे जगिंग ट्रॅक वर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे . 2018101212064412-10-2018
1167सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख राज्य मार्ग ५ ते ब -हाणपूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३२३ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. नेवासा 2018101213025612-10-2018
1168आरोग्‍य विभागनावात बदल करणे बाबत. श्रीमती कांता आनंदा सोनवणे, आरोग्य सेवक महिला2018101210035412-10-2018
1169ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत बाभुळगाव खालसा ता कर्जत येथील ग्रामपंचायतींचे सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असलेबाबत 2018101206048412-10-2018
1170सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्माचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. श्री एस टी माने (सेवानिलंबित )कनिष्ट सहाय्यक एबाविसे योजना श्रीगोंदा 2018101204039612-10-2018
1171सामान्य प्रशासन विभागश्री शशांक शशिकांत शहा कनिष्ठ सहाय्यक जि प ग्रा पा पु उपविभाग नगर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018101204039812-10-2018
1172ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचा-यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018101206048712-10-2018
1173सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018101212040612-10-2018
1174ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.धनाजी निवृत्ति फरताडे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-शहापूर-केकटी, ता.नगर)2018101206049012-10-2018
1175ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.कापरेवाडी, ता.कर्जत व इतर १२ कामे)2018101206049312-10-2018
1176सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे तिनखडी ता. पाथर्डी येथे लक्षमी माता मंदिर ते गर्जेवस्ती रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरणं करणे . 2018101112040311-10-2018
1177आरोग्‍य विभागनावात बदल करणे बाबत. श्रीमती दिवे पुष्पा आनंदा, आरोग्य सेवक महिला2018101110035311-10-2018
1178सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.उंदीरगाव ते नारायणगिरी महाराज आश्रम रस्ता ग्रामीण मार्ग ५० साखळी क्रमांक ०/२०० ते ४/०० डांबरी डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे.ता.श्रीरामपूर 2018101113025511-10-2018
1179सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज तिनखडी तापाथर्डी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018101112040411-10-2018
1180सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे ढवळपुरी ता. पारनेर येथे जुनी ग्रामपंचायत इमारतेच्या जागेत व्यापार संकुलन बांधणे 2018101112040511-10-2018
1181ग्रामपंचायत विभागजिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी यांना किमान वेतनापोटी आवश्यक १०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के अनुदान वाटप सन २०१७-१८ 2018101106048011-10-2018
1182ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048111-10-2018
1183ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048211-10-2018
1184ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१८-१९ मधील बदली कामांना मान्यता देणे 2018101106048311-10-2018
1185लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी चेडे चांदगाव ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018101115047211-10-2018
1186सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तांदळी दुमाला ते हराळवस्ती रस्ता मुरुमीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018101112040911-10-2018
1187आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018100910035209-10-2018
1188सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे .मोजे गोरेगाव ता. पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४७२ मध्ये चावडी बांधकाम करणे . 2018100912040209-10-2018
1189लघु पाटबंधारे विभागश्री.बी.एस.भोसले,शाखा अभियंता जिल्‍हा परिषद (ग्रा.पा.पु.) उपविभाग जामखेड यांची सेवा जिल्‍हा परिषद (ल.पा.) उपविभाग कर्जत येथे कार्यालयीन कामकाजासाठी उपयोगात आणणेबाबत.2018100915047109-10-2018
1190सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज सुरोडी ता.श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018100812040108-10-2018
1191आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र बेलापूर,ता.श्रीरामपूर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018100610035006-10-2018
1192लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. दुरुस्ती ५९५१ जि. प. सेस लोणी खु. - आहेर वस्ती ता. राहाता जि. अहमदनगर2018100615046806-10-2018
1193आरोग्‍य विभागप्रा.आ.पथक घाटघर,ता.अकोले येथील वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018100610035106-10-2018
1194ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कुकाणा, ता.नेवासा व इतर ०३ कामे)2018100606048506-10-2018
1195सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीने सामावून घेणबाबत श्रीमती वनिता सुभाष दहिफळे स्थापत्य अभ्‍ाीयत्रिकी सहाय्यक जिल्हा परिषद सोलापूर2018100313024803-10-2018
1196आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.महेश विष्‍णू कवडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018100310034803-10-2018
1197आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.दुर्गा सयाजी बेरड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018100310034903-10-2018
1198सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा सन २०१७ संदर्भात निकाल प्रसिध्द करणेबाबत..2018100304039203-10-2018
1199सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ व २०५३०५६५ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्तीवेतन ,अर्जित रजा रोखीकरण /वैदकिय देयके प्रतिपूर्ती -अग्रीम /कार्यालयीन सादिल अनुदान करणे बाबत (माहे सप्टेंबर २०१८ पेड ईन आक्टोबर २०१८ )2018100304039303-10-2018
1200सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे माजले चिंचोली ता.नगर येथे ग्रा.प. चे मालकीचे पुढील मिळकत क्रमांक निहाय नमुद इमारतीवर सोलर सिस्टीम बसविणे (१)मि.क्र. १ मधील जि .प.प्रा.शाळा (३)खोल्या (२)मी.क्र.१०१अ मधील सभामंडप (३)मि.क्र.३७० मधील सभामंडप (४)मि.क्र. ३७१ मधील अंगणवाडी (५)मि.क्र.३७२ मधील व्यायामशाळा (६)मि.क्र. ३७३अ मधील ग्रा.प. कार्यलय या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018100112041801-10-2018
1201सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज आंनदवाडी ता. श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्र ०१ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018100112039401-10-2018
1202सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कणसेवाडी (ग्रामपंचायत चिखलठाण /कणसेवाडी) ता. श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्र १२२ मध्ये सभामंड्प बांधणे. 2018100112039501-10-2018
1203सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024201-10-2018
1204सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024301-10-2018
1205सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये ३०५४ मार्ग व पूल (४५)(०२) अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024401-10-2018
1206सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ मध्ये लेखाशीर्ष ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत बदल प्रस्तावीत रस्त्यांच्या कामाना फेरप्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत.2018100113024501-10-2018
1207सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ-२ सन २०१७-१८ मधील रस्ते दुरुस्ती कामाचा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018100113024601-10-2018
1208सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ-२ सन २०१७-१८ मूळ मंजूर कामांत बदल केलेल्या कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश.2018100113024701-10-2018
1209सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एरंडगाव भागवत येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018100112039801-10-2018
1210शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अकबर हमीदभाई, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा, मुर्शतपुर, ता.कोपरगांव, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2018100116033101-10-2018
1211महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती अलका पाटिलबा दिघे पर्यवेक्षिका यांचेकडे बालविकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, प्रकल्प कार्यालय राहाता या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत …….2018100108006301-10-2018
1212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा. त. दुरुस्ती ४४०२-२७८१ ई. जि. यो. जलयुक्त शिवार भोसे - चखालेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर2018100115046901-10-2018
1213लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं. खोलीकरण ४४०२-२७८१ ई. जि. यो. जलयुक्त शिवार निम्बोडी ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018100115047001-10-2018
1214ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शिराढोण ता नगर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114023901-10-2018
1215ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.मिरपुर ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024001-10-2018
1216ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.कासारे ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024101-10-2018
1217ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.निवडुंगे ता पाथर्डी या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018100114024201-10-2018
1218ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन 2017/18 चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत करणे बाबत...2018100114024301-10-2018
1219सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपेमगिरी ते ब्राम्हणदरा रस्ता कि मी ०/५०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा १९० ता. संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018092913026429-09-2018
1220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख जिल्हा मार्ग २४ ते केळेवाडी ता. संगमनेर ते जिल्हा हद्द रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १८० साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० डांबरी पृष्ठ भागाचे दुरुस्ती करणे. संगमनेर 2018092913024029-09-2018
1221सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018092904038529-09-2018
1222सामान्य प्रशासन विभागकै श्री बी टी हराळ,परिचर,पं स शेवगांव,यांचे मा उच्च न्यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद मधील रिट याचीका क्रं.12499/2015 चे निकालानुसार सेवानिवृती आदेश पारीत करणे.2018092904038629-09-2018
1223पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छा सेवा निवÞत्ती बाबत श्री.अभय बाबुराव क्षीरसागर स.प.वि.अ.पंचायत समिती नगर 2018092911005929-09-2018
1224सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरस्ते सर्वसाधारण दुरुस्ती गट-अ (18-19) अंतर्गत बदल केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 2018092912039329-09-2018
1225सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ५ ते मक्तपुर म्हसले ता. नेवासा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता.नेवासा 2018092913024129-09-2018
1226सामान्य प्रशासन विभागश्री.बी.व्ही.काळे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. सा. बा . (दक्षिण ) यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेच्या आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत. 2018092904038829-09-2018
1227आरोग्‍य विभागआराेेेग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदली २०१८2018092810034728-09-2018
1228सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९(श्रीगोंदा विधान सभा मतदार संघ)चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812038528-09-2018
1229सामान्य प्रशासन विभागपंचायती राज समिती दौरा दिनांक ०४/१०/२०१८ ते दिनांक ०६/१०/२०१८ संदर्भात संपर्क अधिकारी /समन्वय अधिकारी व सहाय्यक यांची नियुक्त्ती केल्याबाबतचे सुधारित आदेश 2018092804038328-09-2018
1230सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य)चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812039128-09-2018
1231सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018092812039228-09-2018
1232सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोणी व्यंकनाथ ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्टाफ कॉर्टर दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018092812039628-09-2018
1233सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगाव ,नान्नज ,जवळा ,खर्डा ता.जामखेड येथे १२. ५ मीटर एलईडी हायमास्ट दिवे बसविणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018092812040028-09-2018
1234सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथिल चर्मकार वस्ती ते पंडित जवाहरलाल नेहेरु विदयालय मुख्ये रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2018092712038127-09-2018
1235सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज बेलवंडी ता.कर्जत ते पवारवस्ती पांदन रस्ता करणे. 2018092712038227-09-2018
1236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार र स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज महोज देवढे ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या मोकळ्या जागेत ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक क्र २/१ मध्ये सभामंड्प बांधणे.2018092712038327-09-2018
1237सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ७ चांदेकासारे रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० जोडरस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे दुरुस्त करणे. ता. कोपरगाव 2018092713023927-09-2018
1238ग्रामपंचायत विभागश्रीम.रोकडे तिलोत्तमा नारायण, ग्रामविकास अधिकारी, पं.स.पारनेर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत 2018092706045327-09-2018
1239सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अंतरवली खु . शे. येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038627-09-2018
1240सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दहिगावने येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038727-09-2018
1241सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रावतळे येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038827-09-2018
1242सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आघी नं . १ येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712038927-09-2018
1243सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कापरेवाडी येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712039027-09-2018
1244शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आप्पा लक्ष्मण बेरड, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. वाळुंज, ता.नगर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018092716032927-09-2018
1245सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दहिगावने ता. शेवगाव येथे परिसर सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092712039727-09-2018
1246ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.शेरणखेल ता अकोले या योजनेस अंतिम हप्ता अनुदान वितरण करणे बाबत2018092614024426-09-2018
1247शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्‍या जिल्‍हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्‍ये पदस्‍थापना न मिळालेल्‍या शिक्षकांना देण्‍यात आलेल्‍या पदस्‍थापनेमध्‍ये अंशत: बदलाबाबत2018092616032026-09-2018
1248शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्‍या जिल्‍हांतर्गत बदली प्रक्रियेमध्‍ये पदस्‍थापना न मिळालेल्‍या शिक्षकांना देण्‍यात आलेल्‍या पदस्‍थापनेमध्‍ये अंशत: बदलाबाबत2018092616032126-09-2018
1249शिक्षण प्राथमिक विभागश्री थोरात रविंद्र रंगनाथ केंद्र प्रमुख वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१८2018092616032226-09-2018
1250शिक्षण प्राथमिक विभागश्री पवार संभाजी रामचंद्र केंद्रप्रमुख वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका2018092616032326-09-2018
1251सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वांबोरी ता. राहुरी सोनई तालुका हद्द रस्ता साखळी क्रमांक २/०० ते ३/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामीण मार्ग क्रमांक १७९ ता. राहुरी 2018092613023126-09-2018
1252सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार र स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज कारेगाव ता. पाथर्डी येथे ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक गट क्र २८७ मध्ये सभामंड्प बांधणे2018092612036326-09-2018
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे मुंगूसवाडे ता. पाथर्डी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे . 2018092612036426-09-2018
1254सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मंजूर सुरेगाव कोळगावथडी कुंभारी घाटी चांदेकसारे पोहेगाव सावळीविहीर ता. राहता वारी मढी राज्य मार्ग ७ रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १ साखळी क्रमांक ३५/५०० ते ४०/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता. राहता 2018092613023426-09-2018
1255आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र मिरजगांव/ राशीन,ता.कर्जत येथील दैनंदीन ओपीडी कामकाजासह आहरण व संवितरणाचे अाधिकार प्रदान करणे बाबत..2018092610034526-09-2018
1256आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्रमांक 11581/2016 मधील आदेश दिनांक 13/08/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत. आरोग्य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्ती बाबत.2018092610034626-09-2018
1257ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (ग्रा.पं.पिंपळगांव माळवी ता.नगर व इतर ०३ कामे)2018092606041726-09-2018
1258सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ४ ते ब्राह्मणगाव टाकळी कोपरगाव ते कोपरगाव रस्ता कोकमठाण,सडे,शिंगवे,पिंपळवाडी एकरूखे वाकडी रस्ता साखळी क्रमांक १८/०० ते २५/२०० इतर जिल्हा मार्ग ५ डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता 2018092513023025-09-2018
1259आरोग्‍य विभागश्रीमती बोकंद छाया वसंत, आरोग्य सेवक (महिला), उपकेंद्र देविभोयरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र निघोज ता. पारनेर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत. 2018092510033925-09-2018
1260आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्रमांक 5018/2018 चा निकाल दिनांक 29/08/2018 ची अंमलबजावणी करणे बाबत. श्रीमती शोभा धोंडीराम भोकरे, आरोग्य सेवक महिला यांची प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदली बाबत.2018092510034025-09-2018
1261आरोग्‍य विभागश्री.मुकेश आश्रू वाघमारे, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केद्र निघोज,ता.पारनेर ,जिल्‍हा अहमदनगर यांचे स्‍वतःचे कर्करोग शस्‍त्रक्रिया करणेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत..2018092510034225-09-2018
1262ग्रामपंचायत विभागश्री.बडे जयसिंग रुस्तुम, ग्रामसेवक, पं.स.पाथर्डी यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत. 2018092406042024-09-2018
1263ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्री.गणगे के.व्ही. 2018092406045424-09-2018
1264ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्रीम.खरात एम.जी. 2018092406045524-09-2018
1265ग्रामपंचायत विभागपंचायत राज समिती शक पूर्तता न केल्याने वेतनवाढ बंद करणेबाबत - श्री.पाखरे जी.एस. 2018092406045624-09-2018
1266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प. बंधारा २७०२-५८५९ ल पा बिगर आदिवासी नांदूर शिकारी ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018092415046724-09-2018
1267ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.काष्टी, ता.श्रीगोंदा)2018092406041324-09-2018
1268लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी भोसे टेमकर वस्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046124-09-2018
1269लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी भामाठाण ता श्रीरामपूर जि. अहमदनगर2018092415046224-09-2018
1270लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी कडगाव काकडेवास्ती ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046324-09-2018
1271लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी राघोहीवरे ता पाथर्डी जि. अहमदनगर2018092415046424-09-2018
1272आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. अक्षय अशोक दिवटे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र निमगावखैरी,ता.श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018092410033724-09-2018
1273सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. साकुर ता. संगमनेर दरेवाडी ते जोंधळेवाडी रस्ता ग्रामीण मार्ग ७४ साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे. . 2018092413022924-09-2018
1274लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा २७०२-५८४१ ल पा बिगर आदिवासी रांजणगाव मशिद - पठारे वस्ती ता. पारनेर जि. अहमदनगर2018092415046524-09-2018
1275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आघी येथे १ शाळा खोल्या बांधकाम करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018092412038024-09-2018
1276सामान्य प्रशासन विभागश्री गोविंद प्रकाश बोठे परिचर पंचायत समिती नगर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे परिपूर्ती रक्कम मंजूर करणे बाबत 2018092404038024-09-2018
1277आरोग्‍य विभागहृदयविकार, किडणी,कर्करोग या दुुुुर्धर आजाराने पिडीत रूग्‍णांंना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत..2018092410034424-09-2018
1278सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्य