जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागश्रीम. शकुंतला विठठल मोजड, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024825-05-2018
2आरोग्‍य विभागश्रीम. छाया दत्तात्रय सांगळे, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024925-05-2018
3शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021324-05-2018
4शिक्षण प्राथमिक विभागप्रशासकीय बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021424-05-2018
5सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्रा आ केंद्र चांदा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2018052404025024-05-2018
6सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018052404025124-05-2018
7शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रातुन बाहेर)2018052316020623-05-2018
8शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रामध्‍ये)2018052316020723-05-2018
9शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रांंतर्गत)2018052316020823-05-2018
10शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316020923-05-2018
11शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या सन २०१८ (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316021023-05-2018
12शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे तालुका समानीकरणांतर्गत प्रशासकीय बदल्‍या 2018052316021123-05-2018
13पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-गट -क संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311003923-05-2018
14पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.भांड बाबुराव महादू यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004023-05-2018
15पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. मिलिंद तुळशिराम कराडे यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004123-05-2018
16पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. जठार दत्तात्रय गोविंद यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004223-05-2018
17पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. गंभिरे कुशाबा सखाराम यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004323-05-2018
18पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. निधाने संदिप केशव यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004423-05-2018
19पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.नागरे भगवान पुंजाजी यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004523-05-2018
20पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.जरे देवराम दगडू व श्री.शिंदे जयप्रकाश कारभारी यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004623-05-2018
21पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004723-05-2018
22लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती हिवरगाव पावसा - देवगाव ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315038423-05-2018
23शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अशोक बापुराव बनसोडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा. लव्हाळवाडी, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2018052316021223-05-2018
24ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (प्रशासकिय बदली)2018052306024523-05-2018
25ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणनं (विनंती बदली)2018052306024623-05-2018
26ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2018052306024723-05-2018
27आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021723-05-2018
28ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024823-05-2018
29आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021823-05-2018
30ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024923-05-2018
31ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025023-05-2018
32ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025123-05-2018
33ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025223-05-2018
34ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025323-05-2018
35ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025423-05-2018
36आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021923-05-2018
37ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025523-05-2018
38ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025623-05-2018
39आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310022023-05-2018
40आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022123-05-2018
41महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (प्रशासकिय बदल्या)2018052308004323-05-2018
42आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022223-05-2018
43महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (समानीकरण बदल्या)2018052308004423-05-2018
44आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022323-05-2018
45आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022423-05-2018
46आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022523-05-2018
47आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022623-05-2018
48आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ आदिवासी क्षेत्रातुन बिगर आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022723-05-2018
49आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ बिगर आदिवासी क्षेत्रातुन आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022823-05-2018
50आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकीय बदल्‍या सन २०१८ समानीकरणा अंतर्गत प्रशासकीय2018052310022923-05-2018
51आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023023-05-2018
52आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023123-05-2018
53आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023223-05-2018
54आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023423-05-2018
55आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023523-05-2018
56आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण विनंंती बदल्‍या)2018052310023623-05-2018
57आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण प्रशासकीय बदल्‍या)2018052310023723-05-2018
58आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (प्रकरण १ मधील ४ (६) नुसार झालेल्‍या आपसी विनंती बदल्‍या)2018052310023823-05-2018
59सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय बदली2018052304025223-05-2018
60सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052304025323-05-2018
61सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती बदली2018052304025423-05-2018
62आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310023923-05-2018
63आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024023-05-2018
64आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024123-05-2018
65आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024223-05-2018
66आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024323-05-2018
67आरोग्‍य विभागश्रीमती सविता सुभाष गळंगे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024423-05-2018
68आरोग्‍य विभागश्रीमती विमल देवराम परते, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024523-05-2018
69आरोग्‍य विभागश्रीमती अर्चना हरिभाऊ काशिद, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024623-05-2018
70आरोग्‍य विभागश्रीमती संगिता आण्णासाहेब बाचकर, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024723-05-2018
71लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती दुले चांदगाव नं.२ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052215038522-05-2018
72लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कोरेगाव - सटवाईवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052215038622-05-2018
73आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेेेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2018052110019921-05-2018
74ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत अंबीलवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018052114015521-05-2018
75सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय कारणास्तव2018052104024021-05-2018
76सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 बिगर आदिवासी भागातुन आदिवासी भागात विनंती बदली2018052104024121-05-2018
77सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय 2018052104024221-05-2018
78सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052104024321-05-2018
79सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती.2018052104024421-05-2018
80सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 आपसी विनंती.2018052104024521-05-2018
81सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा शिस्त व अपील नियम 1964,चे नियम 21 नुसार पुनरिक्षण अर्जाच्या दि.10 एप्रिल 2018 रोजीचे निकालपत्राबाबत.2018052104024821-05-2018
82ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024321-05-2018
83ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024421-05-2018
84अर्थ विभागसहायक लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा;यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली 2018051905020819-05-2018
85अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका प्रशासकीय बदली 2018051905020919-05-2018
86अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली2018051905021019-05-2018
87अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021219-05-2018
88अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ विनंती बदल्‍या 2018051905021319-05-2018
89अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021519-05-2018
90ग्रामपंचायत विभागश्री.गोविंद बाबासाहेब चेमटे ग्रामसेवक प.स.शेवगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018051906023619-05-2018
91आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. आरोग्य सेवक (पुरुष)2018051910019719-05-2018
92आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. (लसटोचक)2018051910019819-05-2018
93ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.(हप्ता क्रं. २)2018051906023719-05-2018
94सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर.एस. शेख, सेवानिलंबीत शाखा अभियंता जि .प.सा.बा. उप विभाग नेवासा ता. नेवासा यांचे निर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत 2018051912016519-05-2018
95सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री व्ही.जी.सय्यद ,कनिष्ठ आरेखक जि .प.सा.बा. उप विभाग अकोले जि अ .नगर यांचे सेवानिलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत 2018051912016619-05-2018
96महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम उदावंत जे डी पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पारनेर या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018051908004119-05-2018
97महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा बालविकास प्रकल्प अधिकारी ( निलंबीत) कर्मचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजुर करणे बाबत2018051908004219-05-2018
98सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी , पंचायत समिती अकोले या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार विषयक सुधारीत आदेश बाबत.2018051804022718-05-2018
99ग्रामपंचायत विभागश्री दयपालसिंग भिमसिंग परदेशी विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती कर्जत यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत.2018051806023518-05-2018
100लघु पाटबंधारे विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या समानीकरणांतर्गत बदल्या व नेमणूका सन २०१८ 2018051815036018-05-2018
101आरोग्‍य विभागश्रीमती हेमा रॉबर्ट कांबळे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018051810019618-05-2018
102सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे,क सहा लि पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने सेवेतुन निलंबीत करणेबाबत.2018051804023118-05-2018
103लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार -कडयाजवळ ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037818-05-2018
104लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार - चोंडीनाला ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037918-05-2018
105लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018051815038018-05-2018
106लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कुक्‍कडवेढे ता. राहुरी जि अहमदनगर2018051815038118-05-2018
107लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडीपठार ब्रिटीशकालीन ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815038318-05-2018
108सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कण्हेर ओहोळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018051812016818-05-2018
109ग्रामपंचायत विभागश्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. श्रीगोंदा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051706023317-05-2018
110सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी अर्जित रजा रोखीकरण,अतिकालीन भत्ते देयके,वैदकीय प्रतिपूर्ती /अग्रीम तसेच लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत प्रवास व सादिल देयकासाठी अनुदान वितरण ( माहे मे २०१८ )2018051704022817-05-2018
111लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डीघुमट -चव्‍हाणवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036317-05-2018
112लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डी घुमट कावळे मळा ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036417-05-2018
113लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.१ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036517-05-2018
114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.२ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036617-05-2018
115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे भोसे - चुनखडा ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715036917-05-2018
116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण भोसे - म्‍हसोबानाला ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037017-05-2018
117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037117-05-2018
118लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव भगावान काकडे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037217-05-2018
119लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कौडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018051715037317-05-2018
120लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -गायकवाड भांडवलकर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018051715037417-05-2018
121लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे टाकळी ढोकेश्‍वर - तरोडीनाला ता. पारनेर जि अहमदनगर2018051715037517-05-2018
122लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे वांढेकर वस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037617-05-2018
123लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037717-05-2018
124ग्रामपंचायत विभागश्री. कामालुद्दीन इस्माईल शेख सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051606023116-05-2018
125ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्त साधकाश्रम दत्त मंदिर, चांदा ता.नेवासा)2018051606023416-05-2018
126शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विषय साधनव्यक्ती करार कर्मचाऱ्यांच्या नव नियुक्तीबाबत 2018051616020016-05-2018
127शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक नियुक्ती केल्याबाबत2018051516020115-05-2018
128शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020415-05-2018
129शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020515-05-2018
130लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा अंतरवली ता. नेवासा जि अहमदनगर2018051515035415-05-2018
131शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दूर करणेबाबत2018051416020314-05-2018
132सामान्य प्रशासन विभागश्री.गारुडकर व्‍ही.एम. प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018051404022914-05-2018
133आरोग्‍य विभागश्रीमती.संगिता बाबुराव कदम परिचारीका प्रसाविका यांचेे बदली बाबत (अंशत: बदल)2018051410019114-05-2018
134सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे / स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट - क2018051104021511-05-2018
135आरोग्‍य विभागज़िल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत श्री राहुल भदाणे 2018051110018711-05-2018
136आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेेेेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍येे सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारित अंतीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018051110018811-05-2018
137आरोग्‍य विभागऔषधनिर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारीत अंतिम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत..2018051110018911-05-2018
138आरोग्‍य विभागदिनांक 01/05/2018 पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक 71 साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2018051110019311-05-2018
139सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022111-05-2018
140सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022211-05-2018
141आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल नामदेव चिखले, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपुर हया अनाधिकृत गैरहजर असल्याने शिक्षा करणे बाबत.2018051010018510-05-2018
142आरोग्‍य विभागश्री.रामदास अशोक बुचुडे औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.टाकळीभान यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018051010018610-05-2018
143शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुर्यवंशी पौलास लक्ष्मण, प्रा.शि. पंचायत समिती अकोले यांनी शालेय कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत2018051016019710-05-2018
144ग्रामपंचायत विभागनिलंबन भत्याचे पुनर्विलाेकन करणे बाबत श्री विजय निवृत्ती चराटे सेवा निलंबीत विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती संगमनेर2018051006023010-05-2018
145लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची सुधारित अंतिम वास्तव्य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050915034509-05-2018
146शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब. अंतर्गत अ.नगर जि.प. कडून इतर जि.प. कडे जाणारे प्राथ. शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (एकूण 108 प्राथ. शिक्षक)2018050916019609-05-2018
147लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मोहोज देवढे ता. पाथ्‍ार्डी जि अहमदनगर2018050815035508-05-2018
148लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे रतडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035608-05-2018
149लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे टाकळी खातगाव - शेखवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035708-05-2018
150लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती गोंडेगाव स्‍मशानभुमी ता.श्रीरामपूर जि अहमदनगर2018050815035808-05-2018
151लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मांडवे ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035908-05-2018
152लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती खांडवी-भोसाखिंड ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815036108-05-2018
153लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती नेप्‍ती -सांळुंखे वस्‍त्‍ाी ता. नगर जि अहमदनगर2018050815036208-05-2018
154शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्व साधारण बदल्या सन 2018 च्या अनुषंगाने विंस्तार अधिकारी शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018050816019208-05-2018
155शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फ़ी आंजिब अंतर्गत अहमदनगर जिप कडुन इतर जिपकडे जाणा-या प्राथमिक शिक्षकांबाबत (एकुण 116 प्राथमिक शिक्षक)2018050816019308-05-2018
156लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कापरेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815034608-05-2018
157लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पाडोशी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034708-05-2018
158लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पिपळदरावाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034808-05-2018
159महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम गिते एस एन पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी राजुर ता अकोले ए बा वि से यो प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2018050808003908-05-2018
160महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम साळवे व्हि ई पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प नेवासा/वडाळा या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018050808004008-05-2018
161लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आंबीजळगाव - बेंद ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815035008-05-2018
162लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती येवती ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018050815035108-05-2018
163लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण -गवळीबाबा ता. जामखेड जि अहमदनगर2018050815035208-05-2018
164लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे वगवाडी -म्‍हाळादेवी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815035308-05-2018
165अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. ( सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ )2018050705017307-05-2018
166शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत2018050716018907-05-2018
167सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत. (एकाकी पद)2018050704021407-05-2018
168पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.संकेत रामहरी भोर यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 अळकुटी ता.पारनेर या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत. 2018050711003707-05-2018
169सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्‍तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2018050704021807-05-2018
170सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.उज्वला कोळसे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद,अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018050704021907-05-2018
171शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख सगीर अब्दुल रशीद, मुख्याध्यापक शेवगांव (उर्दु) मुले,ता.शेवगांव,यांचे अनाधिकृत गैरवर्तनाबाबत आदेशित करणेबाबत2018050716019907-05-2018
172शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019406-05-2018
173शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019506-05-2018
174शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा वांगी खु.ता.श्रीरामपूर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018050516018605-05-2018
175महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003405-05-2018
176महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003505-05-2018
177महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी सां या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003605-05-2018
178महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003705-05-2018
179लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050515034005-05-2018
180लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034105-05-2018
181लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त आरेखक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034205-05-2018
182ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी)(ग्रा.पा .पु)(गट-क )याची सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018050514014505-05-2018
183सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009105-05-2018
184सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009205-05-2018
185सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनि.आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009305-05-2018
186सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009405-05-2018
187आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्याासाठी अंतीम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018050510017605-05-2018
188आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018050510017705-05-2018
189लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे /ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त कनिष्‍ठ /शाखा अभियंता(स्‍थापत्‍य) संवर्गाचा रिक्‍त पदांचा तपशील प्रसिध्‍द करणे.2018050515034405-05-2018
190सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवर्गातील कर्मचा-यांची बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2018050504021205-05-2018
191सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत साप्रवि संवर्गातील कक्ष अधिकारी, कार्या. अधिक्षक, वरि. सहा, कनि.सहा. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050504021305-05-2018
192आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या सवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018050510017905-05-2018
193आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018005-05-2018
194आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेेेेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍येे सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018105-05-2018
195आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम वास्‍तव्‍य सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत .2018050510018205-05-2018
196आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018305-05-2018
197आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018405-05-2018
198शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य. जेष्ठाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . . 2018050516018805-05-2018
199कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018050509001205-05-2018
200कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ कृषि अधिकारी यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018050509001305-05-2018
201ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामविकास अधिकारी गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022605-05-2018
202ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामसेवक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022705-05-2018
203पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003405-05-2018
204पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003505-05-2018
205पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003605-05-2018
206ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (पंचायत) )गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022805-05-2018
207ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) )गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022905-05-2018
208सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरण,सेवाउपदान व इतर दयेकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे एप्रिल २०१८ पेड ईन मे २०१८ ) 2018050404020904-05-2018
209सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत परिचर गट ड या संवर्गातील रिक्त पदांबाबत शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणेबाबत.2018050404021004-05-2018
210लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती पळसुंदे -मुक्‍ताईदेवी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050415034904-05-2018
211आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2018050310017003-05-2018
212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पाडाळणे - खारीचा ओढा ता. अकोले जि अहमदनगर2018050315034303-05-2018
213महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2018 पर्यवेक्षिका सवर्गाची प्रकल्प निहाय पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003102-05-2018
214ग्रामपंचायत विभागश्री. काशिनाथ धोंडीराम सरोदे विस्तार अधिकारी (आय.आर. डी.पी. ) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अ.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना -परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018050206022102-05-2018
215आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बादल्या करण्यासाठी आरोग्य विभागांतर्गत औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत2018050210016102-05-2018
216आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी आरोग्य सेवक महिला या संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2018050210016202-05-2018
217आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2018050210016302-05-2018
218सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले, या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018050204020402-05-2018
219आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2018050210016402-05-2018
220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008702-05-2018
221सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ स्‍था.अभि. सहा. या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008802-05-2018
222लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधारण बदल्या २०१८. लघुपाटबंधारे / ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणे. 2018050215032802-05-2018
223आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरूष (वर्ग- ३) या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016502-05-2018
224आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक वर्ग- ३ या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016602-05-2018
225महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2018 पर्यवेक्षिका सवर्गाची अनुसुचित क्षेत्रातील रिकत पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003202-05-2018
226महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्यात 2018 विस्तार अधिकारी (सांख्य्) वर्गाची प्रकल्पनिहाय रिकत पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003302-05-2018
227लघु पाटबंधारे विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाची सर्वसाधारण बदल्या २०१८ मधील रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणे 2018050215032902-05-2018
228सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनि.आरेखक या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008902-05-2018
229सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ आरेखक या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213009002-05-2018
230आरोग्‍य विभागसफाई कामगार (वर्ग-४ ) या संवर्गातील सन-२०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दिनांक.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणे बाबत..2018050210016802-05-2018
231ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट क सन 2018 रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत. संवर्ग ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी दिनांक 31.05.2018 अखेर2018050206022202-05-2018
232अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत2018050205016602-05-2018
233आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरूष (वर्ग- ३) या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016902-05-2018
234शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ करीता विस्‍तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिद्ध् करणेबाबत . . . . . 2018050216018402-05-2018
235ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट क सन २०१८ रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबाबत संवर्ग- विस्तार अधिकारी (पंचायत व सांख्यिकी) दिनांक 31.05.2018 अखेर2018050206022302-05-2018
236अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत शुध्‍दीपत्रक2018050205016702-05-2018
237सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक संवर्गातील दि.३१/०५/२०१८ अखेर रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050204020502-05-2018
238सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018050204020602-05-2018
239सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदली 2018 च्या रिक्तपदांबाबत2018050204020802-05-2018
240पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागातील गट-क व गट- ड बदल्या सन 2018 रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत दि.31/05/2018 अखेर 2018050211003202-05-2018
241महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2018042708002727-04-2018
242महिला बालकल्‍याण विभाग अनुसूचित क्षेत्रा अंतर्गत पर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708002827-04-2018
243महिला बालकल्‍याण विभाग विस्तार अधिकारी सां या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708002927-04-2018
244लघु पाटबंधारे विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्था)(लपा /ग्रापापु)(गट-क )यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018042715031127-04-2018
245महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708003027-04-2018
246लघु पाटबंधारे विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (लपा)(गट-क )यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018042715031227-04-2018
247आरोग्‍य विभागश्रीमती मुक्ता तुकाराम परते, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018042710015027-04-2018
248आरोग्‍य विभागश्रीमती तारा पांडुरंग बारगजे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018042710015127-04-2018
249आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सुधारित तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042710015227-04-2018
250अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. ( सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ )2018042705016527-04-2018
251आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍यासन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018042710015327-04-2018
252आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या सवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018042710015427-04-2018
253आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2018042710015527-04-2018
254आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) (वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015627-04-2018
255आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरुष)(वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015727-04-2018
256आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक (वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015827-04-2018
257आरोग्‍य विभागसफाई कामगार (वर्ग 4) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015927-04-2018
258सामान्य प्रशासन विभागपरिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना विभागीय परिक्षा व कार्यशाळासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018042704020027-04-2018
259सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदल्‍या बाबतची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018042704020127-04-2018
260सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन 2018 बदल्यांबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018042704020227-04-2018
261सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवगाातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात बदल्‍याबाबतची वास्‍तव्‍य जेेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018042704020327-04-2018
262ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामसेवक गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021027-04-2018
263ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्राम विकास अधिकारी गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021127-04-2018
264ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (पं) गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021227-04-2018
265ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (सां) गट क यांची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021327-04-2018
266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती समशेरपूर नं.१ -सदगीर वस्‍त्‍ाी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715031627-04-2018
267लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती समशेरपूर -नागाची वाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715031727-04-2018
268लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती देऊळगावसिध्‍दी -शेरीचाडोह ता. नगर जि अहमदनगर2018042715031827-04-2018
269लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रेहकुरी नं.२ (गावठाण) ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715031927-04-2018
270लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश वि दु को प बंधारा लोणीमसदपूर - गरडवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032027-04-2018
271लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती सितपूर -खोकरनाला ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032127-04-2018
272लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती अळसुंदे -खडकमाऊली ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032227-04-2018
273लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती दरडवाडी -चव्‍हाणवस्‍ती ता. जामखेड जि अहमदनगर2018042715032427-04-2018
274लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती वडझरी बु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715032527-04-2018
275लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पिंपळगाव उज्‍जैनी -आढावदरा ता. नगर जि अहमदनगर2018042715032627-04-2018
276लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा बांधणे माहि जळगाव - मळईवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032727-04-2018
277आरोग्‍य विभागश्री.हिंमतराव सुकदेव चौधरी आरोग्‍य सेवक (पुरुष) उपकेंद्र धारणगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळी ब्राम्‍हणगाव ता.केापरगाव यांना आंतर‍जिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत. 2018042710017227-04-2018
278लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715038227-04-2018
279लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती साकीरवाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033027-04-2018
280लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती उडदावणे -हिरडीचा दहाड ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033227-04-2018
281लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033327-04-2018
282लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती चांदे बु २ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715033427-04-2018
283लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रेहेकुरी गावठाण क्र. १ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715033527-04-2018
284लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती काकडवाडी ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715033627-04-2018
285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मेंढवण ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715033727-04-2018
286लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती जोगेवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018042715033827-04-2018
287लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती सोमठाणे नलवडे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018042715033927-04-2018
288पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.संतोष पांडुरंग पिचड यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 देवगांव ता.अकोले या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018042711003127-04-2018
289सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे महादेव देवस्थान ता. शेवगाव येथे भक्तनिवास स्त्री - पुरुष शौचालय विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018042712016727-04-2018
290सामान्य प्रशासन विभागश्री.मनोज माधवराव ससे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018042604019826-04-2018
291ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थान, पळशी ता.पारनेर व इतर ०३ कामे)2018042606021426-04-2018
292शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. भांगरे युवराज मारुती व इतर दोन अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक यांना प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत. 2018042616016926-04-2018
293सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरत्या स्वरुपात बदल्याबाबतची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिध्द‍ करणे बाबत.2018042513008425-04-2018
294सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता गट क यांची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2018042513008525-04-2018
295सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण्‍ााबदल्या २०१८ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2018042513008625-04-2018
296आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०५ /२०१८ पासुन सुरू होणा-या एल.एच.व्‍ही प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ७१ साठी प्रतिनियुक्‍ती करणे बाबत.2018042410014224-04-2018
297पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002624-04-2018
298पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002724-04-2018
299पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002824-04-2018
300पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षसमूह समन्वयक या पदावर करार सेवा मानधनावर पुनर्नियुक्त केल्याबाबत ( पंचायत समिती राहता व श्रीरामपूर )2018042407009624-04-2018
301ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.पिंपळवाडी, ता.कर्जत व इतर ०२ कामे)2018042406020924-04-2018
302ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी)(ग्रामीण पाणी पुरवठा) (गट - क) यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्टता यादी प्रसिद्ध करणे.2018042314013223-04-2018
303सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मार्च २०१८ पेड इन एप्रिल २०१८ )2018042104018921-04-2018
304ग्रामपंचायत विभागशिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. श्री.संजय हरिभाऊ वाघमारे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वाळकी, पंचायत समिती नगर (सध्या पंचायत समिती अकोले)2018042106020021-04-2018
305ग्रामपंचायत विभागशिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. श्री.भाऊसाहेब महादेव रणसिंग, तत्कालीन ग्रामसेवक, पंचायत समिती पाथर्डी (सध्या पंचायत समिती अकोले)2018042106020121-04-2018
306सामान्य प्रशासन विभागश्री.पी.डी.गायकवाड,प्रकल्‍प संचालक,जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्राणा अहमदनगर अहमदनगर यांचे वैद्यकीय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2018042104019121-04-2018
307शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अब्दुल गफुर सय्यद, ग्रेड मुख्याध्यापक,नांदुर्खी बु.,ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017021-04-2018
308शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अब्दुल गफुर सय्यद, ग्रेड मुख्याध्यापक,नांदुर्खी बु.,ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017121-04-2018
309शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बालाजी कंठीराम चव्हाण, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017221-04-2018
310शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बालाजी कंठीराम चव्हाण, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017321-04-2018
311शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.सोनाली राजाराम झोरे, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017421-04-2018
312शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.सोनाली राजाराम झोरे, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017521-04-2018
313शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती श्रीकांत चौधरी, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017621-04-2018
314शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती श्रीकांत चौधरी, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017721-04-2018
315शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती बाबुराव रासकर, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017821-04-2018
316शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती बाबुराव रासकर, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017921-04-2018
317शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पद्मा गुलाब येणारे,मुख्याध्यापिका जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018021-04-2018
318शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पद्मा गुलाब येणारे,मुख्याध्यापिका जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018121-04-2018
319शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रक्रांत नारायण गोटमवाड , प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018221-04-2018
320शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रक्रांत नारायण गोटमवाड , प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018321-04-2018
321ग्रामपंचायत विभागश्री. अजिनाथ रामभाऊ कडलक ग्रामसेवक प.स. अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018042006019920-04-2018
322आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.प्रल्‍हाद ठकुजी बांबळे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013020-04-2018
323आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सविता अनिल ससाणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र वाळकी,ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013120-04-2018
324आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ. अविनाश वसंतराव कांगुणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र नेवासा खुर्द,ता.नेेेेवासा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013220-04-2018
325आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ. सुभाष भगवान शिंदे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र राशीन,ता.कर्जत यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013320-04-2018
326आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.अनिल बाबुराव ससाणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र रूईछत्‍तीसी, ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013420-04-2018
327आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.शैला महेंद्र डांगे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र आढळगांव,ता.श्रीगोंदा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013520-04-2018
328आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.महेबुब उमरअली लुकडे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र काष्‍टी,ता.श्रीगोंदा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013620-04-2018
329आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.दिपक प्रताप डिंबर वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव, ता.नेेेेवासा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013820-04-2018
330आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.निवेदिता वेताळ जाधव वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र टाकळीकाझी, ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013920-04-2018
331आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.दिलीप ठकाजी व्‍हरकटे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010014020-04-2018
332आरोग्‍य विभाग१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सुनिल चंद्रकांत काळेबाग वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र आश्‍वी,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010014120-04-2018
333शिक्षण प्राथमिक विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत.2018042016016520-04-2018
334शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अतंर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018042016016620-04-2018
335आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोहणे ता. अकोले यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041910012619-04-2018
336आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक 8360/2016 मधील आदेश दिनांक 05/03/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत. आरोग्य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्ती बाबत.2018041910012719-04-2018
337सामान्य प्रशासन विभागश्रीम संगिता अरविंद बनकर कनिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग- १ जि प अहमदनगर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018041904018819-04-2018
338ग्रामपंचायत विभागश्री पळसे पी जी विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती नेवासा यांना सेवा निलंबीत करणे बाबत.2018041906019819-04-2018
339महिला बालकल्‍याण विभागअादिवासी क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांना एकस्तर वेतनश्रेणी देणे बाबत 2018041908003819-04-2018
340सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत.2018041804018118-04-2018
341सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत शुद्धिपत्रक.2018041804018218-04-2018
342सामान्य प्रशासन विभागसेवाखंड क्षमापित करणेबाबत. श्री.एस.एस.भारमल, सेवा निवृत्‍त वाहन चालक.2018041804018418-04-2018
343सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018041813005818-04-2018
344सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने सहा.ग.वि.अ.पं.स.जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2018041804018518-04-2018
345सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018041804018618-04-2018
346लघु पाटबंधारे विभागदिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ल्‍ाघुपाटबंधारेे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018041815030118-04-2018
347शिक्षण प्राथमिक विभागसहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने अदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांना एकस्तर पदोन्नती वेतनाचा लाभ मंजूर करणेबाबत.2018041716016117-04-2018
348सामान्य प्रशासन विभागश्री भिमराज किसन गवते परिचर पंचायत समिती राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041704017917-04-2018
349लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक वर्ग -३ यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2018041715030017-04-2018
350सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री दादा आनंदा नलगे,सेवानिवृत्त स्थापत्य अभि. सहा. जि. प. सा. बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांना न्यायालयीन आदेशानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन अदा करणे बाबत 2018041712015217-04-2018
351शिक्षण प्राथमिक विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत.2018041716016217-04-2018
352आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना डॉ.एस.एम.हिराणी वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना ता.आ.अ.पं.स.शेवगांव या रिक्‍त पदावर हजर करून आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018041710012517-04-2018
353कृषि विभागस्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.. श्री. विनायक विश्‍वनाथ बोर्डे, विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती, नेवासा.2018041709001017-04-2018
354शिक्षण प्राथमिक विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदे अंतर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गाची सन 2018 बदल्या करीता तात्पुरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018041616016016-04-2018
355ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ नवले ग्रामसेवक प.स.अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018041606019116-04-2018
356ग्रामपंचायत विभागश्री. रेवन्नाथ त्रिंबक भिसे ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041606019216-04-2018
357लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती टाकळीकाझाी - पिंपळमळा ता. नगर जि अहमदनगर2018041615030516-04-2018
358आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्याच्‍या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010014-04-2018
359आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्रत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010114-04-2018
360आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010214-04-2018
361आरोग्‍य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010314-04-2018
362आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010414-04-2018
363आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010514-04-2018
364आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010614-04-2018
365आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010714-04-2018
366आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010814-04-2018
367आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010914-04-2018
368आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011014-04-2018
369आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011114-04-2018
370आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011214-04-2018
371आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011314-04-2018
372आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011414-04-2018
373आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011514-04-2018
374आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011614-04-2018
375आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011714-04-2018
376आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011814-04-2018
377आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011914-04-2018
378आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012014-04-2018
379आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012114-04-2018
380आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012214-04-2018
381आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012314-04-2018
382आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ 2018041410012414-04-2018
383लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती पोखर्डी -सुसेवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018041315031013-04-2018
384लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती जोगेवाडी ता. पाथ्‍ार्डी जि अहमदनगर2018041315031413-04-2018
385शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्यम)2018041316015913-04-2018
386लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट क याची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2018041315029813-04-2018
387समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत मंजुर कामे मुदतीत पुर्ण करणेसाठी वेळापत्रक / कालबध्द कार्यक्रम. (2018-19)2018041317001713-04-2018
388ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करणेबाबतचा निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018041306019013-04-2018
389सामान्य प्रशासन विभागश्रीम प्रतिभा मोहन तनपुरे परिचर ग्रापापु उपविभाग राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041304017413-04-2018
390सामान्य प्रशासन विभागश्रीम प्रतिभा मोहन तनपुरे परिचर ग्रापापु उपविभाग राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041304017513-04-2018
391सामान्य प्रशासन विभागश्री.नितीन संपत उबाळे जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041304017713-04-2018
392सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता गट क विदयुत या संवर्गाची दि.01/01/2018ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.2018041313007913-04-2018
393लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती थेरगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर2018041315030413-04-2018
394लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती सालवडगाव ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018041315030713-04-2018
395लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बांधणे म्‍हातार पिंप्री ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018041315030813-04-2018
396लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बांधणे हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018041315030913-04-2018
397शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पु‍रती वास्तव्य् जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . . 2018041216015512-04-2018
398सामान्य प्रशासन विभागश्री मोहन खेमा जाधव गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2018041204017112-04-2018
399शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. . . . . 2018041216015812-04-2018
400कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000812-04-2018
401कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000912-04-2018
402आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041110009811-04-2018
403आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबबात.2018041110009911-04-2018
404सामान्य प्रशासन विभागश्री सतिष दगडु वाघ कनिष्‍ठ सहा जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018041104016811-04-2018
405अर्थ विभागश्रीम मगर भारती परशराम उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015311-04-2018
406अर्थ विभागश्रीम सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम. पंचायत समिती राहुरी यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015411-04-2018
407अर्थ विभागश्रीम अनिता कमलाकर मंत्री पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2018041105015511-04-2018
408अर्थ विभागश्रीम छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहाय्यक ग्रा.पा.पु. ज़िल्हा परिषद अहमदनगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015611-04-2018
409शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांर्गत कार्यरत करार कर्मचारी फेर नियुक्ती बाबत. 2018041116015611-04-2018
410शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. शिंदे चंद्रकांत सोपान उपाध्याnपक जि.प.प्रा.शाळा पिंपळवाडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पु रते दुर करणेबाबत2018041116015711-04-2018
411महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से यो प्रकल्प श्रीगोदा यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणूकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत 2018041108002511-04-2018
412महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से यो प्रकल्प श्रीगोदा यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणूकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत 2018041108002611-04-2018
413लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती नागमठाण-जाधववस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018041115030211-04-2018
414शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्‍यम)2018041016015310-04-2018
415सामान्य प्रशासन विभागश्री.किशोर भिवराज मराठे सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041004017010-04-2018
416अर्थ विभागश्रीम. रासकर ए. एस. क. सहा. (लेखा) यांना महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगाच्‍या राज्‍यसेवा पूर्व परीक्षा-२०१८ व महाराष्‍ट्र दुय्यम सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षा २०१८ या परीक्षेस बसणेची परवानगी बाबत.2018041005015710-04-2018
417ग्रामपंचायत विभागश्री. गणपत रामदास शेटे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018410-04-2018
418ग्रामपंचायत विभागश्री. अमृत धनराज शेवाळे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018510-04-2018
419ग्रामपंचायत विभागश्री. विजय शिवाजी बनाते ग्रामविकास अधिकारी प.स. पाथर्डी यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2018041006018710-04-2018
420अर्थ विभागश्री पंढरीनाथ रामभाऊ व्यवहारे मुख्याध्यापक पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014210-04-2018
421अर्थ विभागश्री पुंजा खंडेराव बढे परिचर पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014310-04-2018
422अर्थ विभागश्री प्रल्हाद रामचंद्र नन्नवरे आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य विभाग यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014410-04-2018
423अर्थ विभागश्री तबासाहेब नाथा जगताप सहाय्यक पशुधन अधिकारी पवैदय श्रे २ हनुमंतगांव ता. राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014510-04-2018
424अर्थ विभागश्रीम रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे कार्यालयीन अधिक्षक सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर )विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014610-04-2018
425अर्थ विभागश्री.बबन बाबुराव बंदसोडे मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014710-04-2018
426अर्थ विभागश्री.मंगल मधुकर क्षीरसागर एल एच व्ही प्रा आ केंद्र अळकुटी ता पारनेर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014810-04-2018
427अर्थ विभागसौ.देशमुख प्रणिता पतींगराव मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014910-04-2018
428अर्थ विभागसौ.गौरी गंगाधर देशपांडे उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018041005015010-04-2018
429अर्थ विभागश्री नबाजी त्रिंबक ढोले मुख्याध्यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत2018041005015110-04-2018
430आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्या बाबत सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत.2018041010009710-04-2018
431ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक प.स.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018040906018109-04-2018
432सामान्य प्रशासन विभागश्री.मोहन खेमा जाधव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040904016309-04-2018
433आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. वेदांत विवके दिंडोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथे रिक्‍त होणारे पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040710009507-04-2018
434सामान्य प्रशासन विभागडॉ श्री ए डी कोल्‍हे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची स्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुर झााल्‍याने त्‍यांना सेवामुक्‍त करणेबाबत .. 2018040704014907-04-2018
435सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष सुखदेव लबडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018040704015207-04-2018
436सामान्य प्रशासन विभागश्री संभाजी आण्‍णासाहेब जरे वरिष्‍ठ सहायक जि प ल पा उपविभाग पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018040704015307-04-2018
437सामान्य प्रशासन विभागडॉ.भरत कनिराम राठोड, सेवानिवृत्‍त जिल्‍हा पशुसवर्धन अधिकारी, गट-अ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अंतिम गट विमा आदेश.2018040704015407-04-2018
438ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.अहिरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चांभुर्डी, ता.श्रीगोंदा, यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018040706017907-04-2018
439लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. दुरुस्‍ती कौठेकमळेश्‍वर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018040615030306-04-2018
440आरोग्‍य विभागश्रीम.उषा सुनिल काळभोर परिचारीका प्रसाविका,प्राथमिक अारोग्‍य केंद्र वाळकी,ता.नगर यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्‍या हलगर्जीपणाबाबत शिक्षेविरुध्‍द केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018040610009306-04-2018
441लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं वांबोरी पंडीतवस्‍ती ता. राहुरी जि अहमदनगर2018040615030606-04-2018
442आरोग्‍य विभाग अादिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैदयकीय अधिकारी यांची पुर्न:नियुक्‍ती करणे बाबत..2018040610009406-04-2018
443सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली बाबत.2018040604015506-04-2018
444सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत.2018040604015606-04-2018
445ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018040506019705-04-2018
446आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्तर करणे बाबत. 2018040510009105-04-2018
447आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018040510009205-04-2018
448सामान्य प्रशासन विभागअंध /अस्थिव्यंग /कण्याच्या विकाराने पीडीत /मूकबधीर कर्मचा -यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत 2018040504014805-04-2018
449ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. बी. डी. जाधव, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत - गोळेगाव ता. शेवगाव)2018040506017605-04-2018
450सामान्य प्रशासन विभागप्रशासकिय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत 2018040504015005-04-2018
451सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे सहा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040504015105-04-2018
452ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.युवराज अंदु देशमुख, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-चंदनपुरी, ता.संगमनेर)2018040506018005-04-2018
453सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची सेवापुर्ण झालेने त्यांना सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2018040504016005-04-2018
454सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2018040504016105-04-2018
455सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणेबाबत. 2018040504016405-04-2018
456ग्रामपंचायत विभागश्री. सुनिल दशरथ लांडगे, ग्राम विकास अधिकारी, यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत 2018040506018805-04-2018
457सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 2018040404013704-04-2018
458अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा ) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( पहिला लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2018040405014004-04-2018
459अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी व वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( दुसरा लाभ ) अनुक्रमे लेखाधिकारी व कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत. 2018040405014104-04-2018
460सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक निम्‍न श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015804-04-2018
461सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक उच्‍च श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015904-04-2018
462लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती जांबुत बुद्रुक ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018040315029503-04-2018
463लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को.प. देहरे(देवनदी) ता. नगर जि अहमदनगर2018040315029603-04-2018
464आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. दिपीका विनायक मारोळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008803-04-2018
465आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. सागर रत्‍नाकर झिटे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कुळधरण,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008903-04-2018
466ग्रामपंचायत विभाग चौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018040306017203-04-2018
467आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अस्मिता संपतराव पवार एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कोळगांंव,ता.श्रीगोंदा,येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040210008602-04-2018
468आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. श्रेयस संदरदास गोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देहरे,ता.नगर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040210008702-04-2018
469सामान्य प्रशासन विभागश्री बारटक्‍के अंकुश रामचंद्र वरिष्‍ठ सहा पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018040204013402-04-2018
470ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. श्री.एस.बी.मगर, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वाघापूर, ता.अकोले 2018040206017002-04-2018
471सामान्य प्रशासन विभागश्री नि‍तीन रामकिसन चन्‍ने कनिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पु उपविभाग नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018040204013602-04-2018
472ग्रामपंचायत विभागश्री. अकोलकर महादेव जनार्दन, ग्रामसेवक पं. स. नगर यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत. 2018040206017102-04-2018
473लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ आरेखक यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018040115028901-04-2018
474लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहा. यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018040115029001-04-2018
475लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती आंबीजळगाव-निकद शेख जमिन ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033115029231-03-2018
476आरोग्‍य विभागश्रीमती आशा बाळासाहेब परदेशी, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा ता. राहुरी हया अनाधिकृत गैरहजर असल्याने शिक्षा अंतीम करणे.2018033110008531-03-2018
477ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा.पं.जळका ता.नेवासा)2018033106016131-03-2018
478ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.जळका बु ता.नेवासा)2018033106016231-03-2018
479ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील पंचायत समितींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल उपकर अनुदान वाटपाबाबत 2018033106016331-03-2018
480ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता पंचायत समित्या यांना द्यावयाचे जमीन महसूल वरील वाढीव उपकर अनुदान वाटप 2018033106016431-03-2018
481पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002131-03-2018
482पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002231-03-2018
483पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002331-03-2018
484ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.वांगदरी, ता.श्रीगोंदा व इतर १३ कामे)2018033106016831-03-2018
485अर्थ विभागश्रीं . अरविंद विठ्ठलराव दरेकर,सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , प. वै .द . १ टाकळिमियाँ ता- राहुरी, जी- अहमदनगर यांना सेवा निवृत्तीवेतन , कुटुंबनिवृत्ती वेतन व उपदान मंजुरी बाबतचा आदेश2018033105013631-03-2018
486ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१६-१७ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१७-१८ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2018033106016931-03-2018
487शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमातंर्गत प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी व निदान उपचार शिबीर अग्रीम समायोज़न बाबत2018033116013631-03-2018
488शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता पहिली ते पाचवीतील १००% विद्यार्थ्यांचे ख्याज्ञान व ख्येवरील क्रिया संबोध विकसन कार्यक्रम जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षण 2017-18 समायोजन सादर करणॆबाबत2018033116013731-03-2018
489समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०टक्के) अदा करणे बाबत.2018033117001831-03-2018
490अर्थ विभागश्री.भाऊसिंग शामराव कहार परिचर , प्रा. आ . केंद्र दाढ बु. ता.राहाता यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन , उपदान ,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018033105013731-03-2018
491अर्थ विभागश्रीम . शकुंतला रामचंद्र चव्हाण , ऐच्छिक सेवानिवृत्ती सफाई कामगार , पंचायत समिती श्रीगोंदा ,यांना निवृत्तीवेतन , उपदान मंजुरी बाबत 2018033105013831-03-2018
492अर्थ विभागश्रीम. सुरेखा दिनकर दरंदले , मुख्याध्यापिका , पंचायत समिती नेवासा , ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत 2018033105013931-03-2018
493ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.वडुले, ता.पारनेर)2018033106017431-03-2018
494ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.साकीरवाडी, ता.अकोले व इतर २७ कामे)2018033106017531-03-2018
495ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.करंजी, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018033106017731-03-2018
496पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009231-03-2018
497पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009431-03-2018
498पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009531-03-2018
499शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजनाचे समायोजन मान्य करणे बाबत. 2018033116014831-03-2018
500शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD ) संगमनेर यांना दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2018033116014931-03-2018
501शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत प्रेरणा सभा / लोकजागर कार्यक्रमाच्या अग्रीम समायोजना बाबत. 2018033116015031-03-2018
502लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती दरडवाडी -पा पु विहिरीजवळ ता. जामखेड जि अहमदनगर2018033115028731-03-2018
503शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्ह्यातील 25% शिक्षकांना गणित विषयात प्रगल्भ करण्यास्तव तीन दिवसीय प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2018033016013330-03-2018
504अर्थ विभागश्री.एस.एन.खर्से, तात्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती अहमदनगर यांचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्‍तभंगाची अंतिम कारवाई बाबत...2018033005013530-03-2018
505लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती नांदुरपठार गावठाण मोहदरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026530-03-2018
506लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती भोयरेगांगर्डा ई -जायरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026630-03-2018
507लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती सारोळा अडवाई ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026730-03-2018
508लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे थेरगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015026930-03-2018
509लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पारेगाव बु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018033015027030-03-2018
510लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे ढवळपुरी - खारओढा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027130-03-2018
511लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे जांभुळवाडी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027230-03-2018
512लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे किन्‍ही ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027330-03-2018
513लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे नागलवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015027430-03-2018
514लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे धनगरवाडी ता. नगर जि अहमदनगर2018033015027530-03-2018
515लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे चिंभळा - काळेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018033015027630-03-2018
516लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बांधणे भेर्डापूर कुरणओढा गट नं.३० ता. श्रीरामपूर जि अहमदनगर2018033015027730-03-2018
517लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे चंद्रापूर ता. राहाता जि अहमदनगर2018033015027830-03-2018
518लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प नागापूर कर्जत ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015028530-03-2018
519लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प बंधारा बांधणे म्‍हाळस पिंपळगाव ता. नेवासा जि अहमदनगर2018033015028630-03-2018
520शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान समायोजनाबाबत 2018032916013229-03-2018
521शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत माँडीफाय चेअर अनुदान समायोज़न मान्य करणेबाबत 2018032916013429-03-2018
522शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत मदतनीस भत्ता अनुदानाचे समायोज़न मान्य करणेबाबत 2018032916013529-03-2018
523लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे खांडवी देसलेवाडी ता. जामखेड जि अहमदनगर2018032915026829-03-2018
524आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हा निधी2018032810007728-03-2018
525आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण2018032810007828-03-2018
526आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. ज्‍योती सदू बांडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र ब्राम्‍हणवाडा,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018032810008228-03-2018
527आरोग्‍य विभागश्री. दिलीप तुकाराम भोसले, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र वारी ता. कोपरगाव विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिका-याची नियुक्ती करणेबाबत.2018032810008328-03-2018
528ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पुर्ण करण्यात आलेल्या ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षणासाठी प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2018032806015828-03-2018
529आरोग्‍य विभागश्री. दिलीप तुकाराम भोसले, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र वारी ता. कोपरगाव विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिका-याची नियुक्ती करणेबाबत.2018032810008428-03-2018
530सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३६) अंतर्गत ऑफलाईन देयके ,अतिकालीन भत्ता ,राजरोखीकरण ,वैधकिय अग्रीम /प्रतिपुर्ती व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) वेतनत्तर अंतर्गत प्रवासभत्ते,सादील , देयका करीता अनुदान वाटप करणे बाबत(मार्च २०१८ ) 2018032804012728-03-2018
531सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरेबाजार येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812010428-03-2018
532ग्रामपंचायत विभागश्री.बाबासाहेब कोंडीराम घुले, सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचा अनाधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत. 2018032806016528-03-2018
533ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब दामोधर जाधव, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोळेगांव / शेकाटे खु., ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018032806016628-03-2018
534ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब दामोधर जाधव, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोळेगांव / शेकाटे खु., ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018032806016728-03-2018
535समाज कल्‍याण विभाग अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 99 work2018032817001628-03-2018
536सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३६) अंतर्गत ऑफलाईन देयके ,अतिकालीन भत्ता ,राजरोखीकरण ,वैधकिय अग्रीम /प्रतिपुर्ती व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) वेतनत्तर अंतर्गत प्रवासभत्ते,सादील , देयका करीता सुधारित अनुदान वाटप करणे बाबत (मार्च २०१८ ) (सुधारित)2018032804013528-03-2018
537लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आळसुंदे - सिंध ओढा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032815027928-03-2018
538सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागराळेगण म्हसोबा पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812016028-03-2018
539सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग माणिकदौंडी पशुवैदयकीय दवाखाना नवीन इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812016128-03-2018
540सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुधन विकास अधिकारी कार्यालय पं.स.पारनेर येथे 2 कि.वॅट क्षमतेचे अपग्रीड सोलर पावर पॅक बसविणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011428-03-2018
541सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना जोहरापुर ता.शेवगांव दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011528-03-2018
542सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपाथर्डी येथील जुने पशु उपचार केंद्र इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011628-03-2018
543सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकी दवाखाना पाथर्डी निवासस्थाना समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011728-03-2018
544सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवनकुटे पशु उपचार केंद्र दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011828-03-2018
545सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागगुंडेगांव ता.नगर पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011928-03-2018
546सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरुईछत्तीसी ता.नगर पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812012028-03-2018
547सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना तिसगांव येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812013628-03-2018
548अर्थ विभागश्रीम ज्योती सुरेश रणभोर वरिष्ठ सहाय्यक अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018032805013428-03-2018
549शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान सन 2017-18 या वर्षी गणवेश उपक्रमासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2018032816012428-03-2018
550महिला बालकल्‍याण विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्रीम. स्वाती संदिप गाढवे पर्यवेक्षिका ए. बा .वि. से. प्रकल्प महाड जि. रायगड2018032708002427-03-2018
551लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे पळसुंदे ता. अकोले जि अहमदनगर 2018032715024927-03-2018
552सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ ते डांगेवाडी रस्ता रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा क्र १८९ सा क्र ०/०० ते १/०० ता. पाथर्डी जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032712014227-03-2018
553लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती कोल्‍हार ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032715029127-03-2018
554पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल झाल्याने डॉ.सहादु गंगाराम शिंदे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द शेंडी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2018032711002027-03-2018
555अर्थ विभागकै श्री जगदाळे बाबू गणपत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा ताल श्रीगोंदा यांच्या वारस पत्नी श्रीम सुनीता बाबु जगदाळे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2018032705012227-03-2018
556अर्थ विभागश्रीम. अलका चंद्रकांत जोशी महिला आरोग्य अभ्यागता (एल एच व्ही ) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देहेरे ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012327-03-2018
557अर्थ विभागश्री. मुरलीधर एकनाथ पालवे हातपंप यांत्रिकी पंचायत समिती नगर ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012427-03-2018
558अर्थ विभागश्रीम.मोहिनी सुभाष पोरे महिला आरोग्य अभ्यागता (एल एच व्ही) प्राथमिक आरोग्य केंद्र चास ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012527-03-2018
559शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता पहिली ते पाचवीतील १००% विद्यार्थ्यांना पायाभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 प्रायोगिक तत्वावर ,जिल्हा व केंद्रस्तरावर आयोजित प्रशिक्षणाचे समायोजन करणॆबाबत2018032716012127-03-2018
560अर्थ विभागश्री.सुरेश शंकर जवणे उपाध्यापक पंचायत समिती कर्जत ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018032705012627-03-2018
561अर्थ विभागश्री अशोक गोरखनाथ भोर केंद्र प्रमुख जिल्हा परिषद शाळा रांजणगाव मशिद ता.पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012827-03-2018
562अर्थ विभागश्रीम मीना हरी छजलानी सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र टाकळी ब्राह्मणगाव ता.कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन सेवा निवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2018032705012927-03-2018
563अर्थ विभागश्री. बडे अशोक बन्सी मुख्याध्यापक पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705013027-03-2018
564अर्थ विभागश्री.अशोक सुखदेव गुंजाळ सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705013127-03-2018
565समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (अकोले,संगमनेर,कोपरगाव,राहाता,श्रीरामपूर,राहुरी,नेवासा,शेवगाव,पाथर्डी,जामखेड,कर्जत व श्रीगोंदा)2018032717001427-03-2018
566समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (श्रीगोंदा,पारनेर व नगर)2018032717001527-03-2018
567ग्रामपंचायत विभागश्री.ए.ए.विधाते, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पुनतगाव, ता.नेवासा यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018032706015027-03-2018
568शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.लगड प्रज्ञा मनोहर पदवीधर शिक्षीका,जि.प.प्राथ.शाळा मान्हेरे ता.अकोले यांची असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018032716012227-03-2018
569आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018032710007627-03-2018
570सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा २७ चिचोंडी पाटील जिल्हा हद्द ते दौलावडगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. नगर जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032612014326-03-2018
571लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कापरेवाडी मलई ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032615029326-03-2018
572लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती देवीभोयरे (गजरे वस्‍ती) ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032615029426-03-2018
573लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा बांधणे चांदेकासारे - देवनदी ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032615026126-03-2018
574लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती कळसपिंप्री -१ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032615028026-03-2018
575लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती ठाकुरपिंपळगाव नं. २ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018032615028126-03-2018
576लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा गोंदोशी -साकीरवाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018032615028426-03-2018
577आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018032610007326-03-2018
578आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018032610007426-03-2018
579समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (अहमदनगर जिल्हा)2018032617001326-03-2018
580ग्रामपंचायत विभागश्री. शरद बाबुराव खोलमकर विस्तार अधिकारी (सा.) प.स. अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018032606013326-03-2018
581कृषि विभागश्री. शरद माधव कांबळे, सेवा निवृृृृत्‍त कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, पाथर्डी यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंग विषयक कारवाई करणे कामी त्‍यांचे पर्यवेक्षीय कामकाजात हलगर्जीपणा केले बाबत.2018032609000726-03-2018
582सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिष्‍ाद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट-क2018032604012326-03-2018
583ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.मोहरी, ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018032606013726-03-2018
584शिक्षण प्राथमिक विभागस्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था संगमनेर यांना वितरीत केलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2018032616012026-03-2018
585ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्तात्रय देवस्थान ट्रस्ट, अकलापूर ता.संगमनेर व इतर ०२ कामे)2018032606013826-03-2018
586ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री कळसेश्वर देवस्थान, कळस बु ता.अकोले)2018032606013926-03-2018
587ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्तात्रय देवस्थान ट्रस्ट, अकलापूर ता.संगमनेर व इतर ११ कामे)2018032606014026-03-2018
588ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री महिपती महाराज देवस्थान ट्रस्ट, ताहाराबाद ता.राहुरी व इतर ०५ कामे)2018032606014126-03-2018
589ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थान, पळशी ता.पारनेर)2018032606014226-03-2018
590ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचातीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकिय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.खिर्डी गणेश, ता.कोपरगांव व इतर ०१ कामे)2018032606014326-03-2018
591ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.खिर्डी गणेश, ता.कोपरगांव व इतर ५४ कामे)2018032606014426-03-2018
592ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. (श्री.ताराचंद एकनाथ साळवे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कौडगाव व देवराई, ता.पाथर्डी) 2018032606014626-03-2018
593लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती संवत्‍सर - डर्मा नाला ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032615028826-03-2018
594सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.उज्वला कोळसे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2018032604012626-03-2018
595ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.टी. वाळवी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाभुळवाडे, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018032606015326-03-2018
596ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018032606015526-03-2018
597लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती वडगाव तनपुरा ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032315024623-03-2018
598लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे अंबड नं.१ ता. अकोले जि अहमदनगर 2018032315024723-03-2018
599लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे कनगर ता. राहुरी जि अहमदनगर 2018032315024823-03-2018
600लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती गोगलगाव ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315025323-03-2018
601लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती हिवरगाव पावसा ता. संगमनेर जि अहमदनगर 2018032315025423-03-2018
602लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. दुरुस्‍ती नादुर्खी बु. ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315025523-03-2018
603लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती कडगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032315025623-03-2018
604लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती टाकळी खंडेश्‍वरी -लेंडीनाला ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032315025723-03-2018
605लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती संवत्‍सर -वाघीनाला ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032315025823-03-2018
606लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती संवत्‍सर - शेळीमेंढी गट नं. १/१९ ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032315025923-03-2018
607लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे माळेवाडी - किर्तनेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032315026023-03-2018
608सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती यांचे निवासस्थान दुरुस्त करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312015023-03-2018
609सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती यांचे निवासस्थानासाठी सोइसुविधा पुरविणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312015123-03-2018
610लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रामपूरवाडी ता. राहाता जि अहमदनगर2018032315028223-03-2018
611लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती गारगुंडी (कुरण) ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032315028323-03-2018
612आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालीवाल, आरोग्य सेवक महिला, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतिम करणे.2018032310007123-03-2018
613अर्थ विभागश्रीमती बेबीनाज यासिन शेख वरिष्ठ सहाय्यक कृषी विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032305012023-03-2018
614अर्थ विभागश्री. वाळू चंदर भांगरे कनिष्ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र लाडगाव ता. अकोले निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032305012123-03-2018
615ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन २०१५ मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत 2018032306013023-03-2018
616आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018032310007223-03-2018
617ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेस योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व आस्थापित करणे. 2018032306017823-03-2018
618सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राऊतवस्ती ते सौताडेवस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012123-03-2018
619सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बहिरोबावाडी रस्ता ते शारदानगरी रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012223-03-2018
620सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव ते मोरेवस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012323-03-2018
621सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दुरगाव ते जयभाय वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012423-03-2018
622सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव ते निंबाळकर वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012523-03-2018
623सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी रस्ता ते त्रिंबक सुद्रिक वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012623-03-2018
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी रस्ता ते सुपेकर वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012723-03-2018
625सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पंचायत समिती नगर कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे ता.नगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012823-03-2018
626सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भानगाव ते महाडिकमळा रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012923-03-2018
627सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिसोरेखांड ते श्रीरामवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013023-03-2018
628सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तरडगव्हाण ते चवरसांगवी रस्ता ते देवकाते,बेरडवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013123-03-2018
629सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकर्जत पंचायत समिती कार्यालय दुरुस्त करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013223-03-2018
630लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भातकुडगाव -फटांगरे वस्‍ती ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018032315023623-03-2018
631लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे पिंप्री जलसेन ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032315023723-03-2018
632लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती डोंगरवाडी - खोरी नाला ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032315024023-03-2018
633लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं दुरुस्‍ती जेऊर -तवले ससेवस्‍त्‍ाी ता. नगर जि अहमदनगर2018032315024123-03-2018
634लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती महांडुळवाडी - घोडके, पवारमळा ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2018032315024223-03-2018
635लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032315024323-03-2018
636लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे रामपुरवाडी -धनवटे -वडणेवस्‍ती ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315024523-03-2018
637सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेस शासनाकडून प्राप्त झालेल्या mahahmzp@nic.in या ई-मेल आय.डी. अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांच्या वापराबाबत2018032204012822-03-2018
638सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना पिंपळगांवपिसा ता.श्रीगोंदा दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032212011322-03-2018
639आरोग्‍य विभागसफाईकामगार वर्ग 4 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणे 2018032210006822-03-2018
640आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍ा सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018032210006922-03-2018
641आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍ा सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018032210007022-03-2018
642ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मोहरी ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018032206012922-03-2018
643ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.आश्वी खु, ता.संगमनेर व इतर ०५ कामे)2018032206013122-03-2018
644ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.येसगांव ता.कोपरगांव)2018032206013222-03-2018
645लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती हत्‍तलखिंडी - लेना ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020022-03-2018
646लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रांजणगाव मशिद ३ - शिंदेमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020122-03-2018
647लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती काळकुप - कदमवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020222-03-2018
648लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती जातेगाव - गावठाण ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020322-03-2018
649लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती अळकुटी - शिरोळेवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020422-03-2018
650लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती देवी भोयरे - पिंपळडोहा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020522-03-2018
651लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आळकुटी नं.२ ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020622-03-2018
652लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती घाणेगाव ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020722-03-2018
653लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती अळकुटी - खडकीवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020822-03-2018
654लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कौडगाव - मेंदनाला ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215020922-03-2018
655लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पिंपळगाव - मुलनओढा ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215021022-03-2018
656लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती कोकणगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021122-03-2018
657लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती बेलगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021222-03-2018
658शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.लता दशरथ भाकरे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षिका, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे पुन:स्थापना आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2018032216011922-03-2018
659लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती खांडवी - करन टेकडी ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021322-03-2018
660लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती धांदरफळ खु - नागझिरी ता. संगमनेर जि अहमदनगर 2018032215021422-03-2018
661लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कडगाव नं. १ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032215021522-03-2018
662लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती निंबोडी - त्रिभूवनवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032215021622-03-2018
663लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती हिंगणगााव - गुलाब चिमाजी ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215021722-03-2018
664ग्रामपंचायत विभागवि.अ. (कृषी) या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. (श्री.शिवराम बुधा सुपे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, लोणी खुर्द, ता.राहता. (सध्या सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी कृषी)2018032206013522-03-2018
665ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.शिवराम बुधा सुपे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, लोणी खुर्द, ता.राहता. सध्या सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी कृषी)2018032206013622-03-2018
666लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे कुरुंद ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215021822-03-2018
667लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे गोगलगाव ता. राहाता जि अहमदनगर2018032215021922-03-2018
668लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे म्‍हसोबा झाप -मोरचोंडी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022022-03-2018
669लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे ब-हाणपूर ता. नेवासा जि अहमदनगर2018032215022122-03-2018
670लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे मांढवे कडाईमाता ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022222-03-2018
671लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे सावरगाव घुले साईज्‍योत ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032215022322-03-2018
672लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प. बंधारा अंभोळ तांबोळ कुंड ओढा नं.२ ता. अकोले जि अहमदनगर2018032215022422-03-2018
673लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे रायतळे भैरवनाथ वस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022522-03-2018
674लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे कडगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215022622-03-2018
675लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे सारोळा अडवाई - बनोटीनाला ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022722-03-2018
676लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं बांधणे चांडगाव ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018032215022822-03-2018
677लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे केळेवाडी ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032215022922-03-2018
678लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे दुलेचांदगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215023022-03-2018
679लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भोतोडी -गट नं. १२० (पारगाव) ता. नगर जि अहमदनगर2018032215023222-03-2018
680लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे बाभुळवाडे - खांडकेदरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215023322-03-2018
681लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215023422-03-2018
682लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे शिरसगाव बोडखा ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018032215023522-03-2018
683लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं दुरुस्‍ती काळकुप - शेळकेवस्‍त्‍ाी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215023822-03-2018
684लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती निमगाव - भोजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032115025021-03-2018
685लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मालदाड ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032115025121-03-2018
686लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती मांडवे -चेमटेमळा ता. नगर जि अहमदनगर 2018032115025221-03-2018
687ग्रामपंचायत विभागश्री. सीताराम लक्ष्मण निकम ग्रामसेवक प. .स. संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018032106012521-03-2018
688आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अनुराधा विठठल होन एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र वारी,ता.कोपरगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018032110006721-03-2018
689सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरे बाजार ता.नगर येथे जि.प. प्रा. शाळा परिसरामध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032112010721-03-2018
690सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत येथील जिल्हा परिषद विश्रामगृह दुरुस्त करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032112011221-03-2018
691अर्थ विभागश्री. के. डी. कुंढारे स.ले.अ., पंचायत समिती नेवासा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात हलगर्जीपणा केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2018032105011721-03-2018
692अर्थ विभागश्री. एस. एन. आगलावे, तत्‍कालीन वरिष्‍ठ सहाय्यक अर्थ विभाग, जि.प. अहमदनगर यांनी १२ व्‍ाा वित्‍त आयोगातील जलशुध्‍दीकरण यंत्र खरेदीत कर्तव्‍यात कसूर केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018032105011821-03-2018
693अर्थ विभागश्री. एस. एल. परदेशी, तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी अर्थ विभाग, जि.प. अहमदनगर यांनी १२ व्‍ाा वित्‍त आयोगातील जलशुध्‍दीकरण यंत्र खरेदीत कर्तव्‍यात कसूर केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018032105011921-03-2018
694आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००)या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदली बाबत..2018032010006620-03-2018
695ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. श्रीमती.ज्योती माणिक विधाते, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-विळद, ता.नगर. 2018032006012720-03-2018
696ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.अकोला ता.पाथर्डी व इतर ०३ कामे)2018032006012820-03-2018
697महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018032008002320-03-2018
698ग्रामपंचायत विभागसन २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2018032006013420-03-2018
699सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखडकवाडी ते बोरवाक रस्ता करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032012010220-03-2018
700सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागशेगुड ते शेगुडवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032012010320-03-2018
701सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी ते वांगदरा साकव बांधकाम करणे ग्रामा ५५ ता. पाथर्डी जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031912014119-03-2018
702कृषि विभागश्री.सुरज मनिराम चव्‍हाण, विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती कर्जत जि.अहमदनगर यांनी गैरवर्तणुक केल्‍याने सेवा निलंबीत करण्‍याबाबत.2018031909000619-03-2018
703समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 2018031917001219-03-2018
704सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018031913004819-03-2018
705सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकै.अरुण लक्ष्मण आढाव (वारस -नागेश अरुण आढाव ) व इतर -४ सर्व तत्का. रोजंदारी मैलकामगार जि .प .सा . बां. उपविभाग -पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रक्कम रु. १,००,०००/- अदा करणेबाबत. 2018031912009819-03-2018
706सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर व दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018031913004919-03-2018
707सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश एकरूखे ता. राहाता ते रामपूरवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/५०० ग्रामीण मार्ग ६१ रस्त्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहाता2018031913005019-03-2018
708सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग २२ ते पिंपळ्गाव माथा , टाकेवाडी ता. संगमनेर प्रमुखजिल्हा मार्ग २२ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.साखळी क्रमांक ०/०० ते २/००2018031913005119-03-2018
709सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगणी मूर्शतपूर ता.कोपरगाव ते प्रमुख राज्य मार्ग ८ ला मिळणारा रस्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे १/०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग १०९ ता.कोपरगाव2018031913005219-03-2018
710सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख जिल्हा मार्ग ९ ते चिचोली गुरव नान्नज -दुमाला ता. संगमनेर बीरेवाडी सोनोशी मलदाड रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३१(भाग नान्नज -दुमाला ते मलदाड ) साखळी क्रमांक ५/०० ते ११/०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.2018031913005319-03-2018
711सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य महा मार्ग -५० हिवरगांव पावसा ता. संगमनेर निमगाव -टेंभी जाखुरी अंभोरे डीग्रस ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ८५ रस्ता साखळी क्रमांक २/०० ते ३/५०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. संगमनेर2018031913005419-03-2018
712सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख जिल्हा मार्ग १६ ते चिकणी ता. संगमनेर निमगांव भोजापूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १७४ साखळी क्रमांक ०/०० ते ६/०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. संगमनेर 2018031913005519-03-2018
713सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.तामसवाडी ता. नेवासा ते नारायणवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/४०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. ता नेवासा 2018031913005619-03-2018
714महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031908002119-03-2018
715महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031908002219-03-2018
716लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे मढी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018031915023119-03-2018
717सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राशीन ते परीटवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/२७० ते २/१०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013817-03-2018
718सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ ते थेरवाडी ते पिंपळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013917-03-2018
719सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ८ मांदळी ते निमगाव गांगर्डा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712014017-03-2018
720सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीचे अंतर्गत सुविधा व सुशोभिकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031712009617-03-2018
721आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031710006417-03-2018
722अर्थ विभागश्री म्हस्के जानकू नारायण ऐच्छिक सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031705011517-03-2018
723अर्थ विभागश्रीम.नंदा रमेश घोडके ,वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती पारनेर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031705011617-03-2018
724सामान्य प्रशासन विभागसेवेतून निलंबित करणेबाबात - श्री. एम.बी. नाईक, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती शेवगाव2018031704011717-03-2018
725सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीवर २४ KWP क्षमतेचे सौर संच बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018031712009717-03-2018
726ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.येसगाव ता.कोपरगांव)2018031706011317-03-2018
727ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित उजळणी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018031706011417-03-2018
728ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनर्स्थापित करणेबाबत. श्री.बाळासाहेब बाजीराव काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-जवखेड, ता.पाथर्डी,2018031706011617-03-2018
729ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यामधील ग्रा.पं . च्या भेटीवर आधाऱीत सादरीकरण व प्रलेखनासाठी आयोजित करावयाच्या तालुकास्तरीय कार्यशाळेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.2018031706012317-03-2018
730ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस निधिमधुन सन २०१७-१८ करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भुमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान. (ग्रा.पं.मोरया चिंचोरे ता.नेवासा)2018031706014517-03-2018
731सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि .प.नविन प्रशासकीय इमारत सभागृहामध्ये नविन पब्लीक ऍड्रेस सिस्टीम बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013517-03-2018
732लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सिमेंट नाला बंधारा दशमी गव्‍हान काळे वस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018031715023917-03-2018
733ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन समानीकरण अनुदान 2018031606010816-03-2018
734ग्रामपंचायत विभागअहमदनगर जिल्ह्यातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य अनुदान वाटप सन २०१७-१८2018031606010916-03-2018
735ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल अनुदान 2018031606011016-03-2018
736ग्रामपंचायत विभागवैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणेबाबत श्री. वसंत धोंडिबा वर्पे, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2018031606011116-03-2018
737सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ढोकरी ता. अकोले ते ठाकरवाडी (अंबिकानगर )रस्ता साखळी क्रमांक ०/२०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018031613004516-03-2018
738सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे रस्ता कॉ . करणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031613004616-03-2018
739सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031613004716-03-2018
740ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मुंगी ता.शेवगांव व इतर ०२ कामे)2018031606011216-03-2018
741ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.पानोडी, ता.संगमनेर व इतर २५ कामे)2018031506010715-03-2018
742ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत करणेबाबत.2018031514008215-03-2018
743अर्थ विभागकै. उल्‍हास शरद मुंगी, से.नि. वरिष्‍ठ सहा.(लेखा), कृषि विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे वारसदार श्रीम. ज्‍योत्‍स्‍ना उल्‍हास मुंगी ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे. 2018031505011415-03-2018
744लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती राणेगाव - नं. २ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018031515019015-03-2018
745लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती राणेगाव - नं. 1 ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018031515019115-03-2018
746लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती उख्‍खलगाव - शेळकेवस्‍ती ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018031515019215-03-2018
747लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.ब. दुरुस्‍ती घुमरे - चितळेवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019315-03-2018
748लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.ब. दुरुस्‍ती कोरेगाव ०१ - पिसेवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019415-03-2018
749लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती घुमरी - नं. २ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019515-03-2018
750लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणी हवेली - पननचक्‍की ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018031515019615-03-2018
751लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणी हवेली - दशक्रिया ओटा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018031515019715-03-2018
752लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे निघोज - लाळगेमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031515019815-03-2018
753लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे खडकवाडी - पाटील ओढा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031515019915-03-2018
754शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान ,समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दि ०७/०९/२०१७ ते १०/०९/२०१७ या कालावधीत झालेल्या मोजमाप शिबिरामधील विद्यार्थ्याचे अलिम्को साहित्त्य बिलाचे समायोजन मान्य करणे बाबत 2018031516011315-03-2018
755शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णा भुजंग वारे, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018031516011415-03-2018
756शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णा भुजंग वारे, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018031516011515-03-2018
757सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. नविन प्रशासकीय इमारतीतील उदवाहन १ व २ साठीचे वार्षिक निगा देखभाल करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031512011015-03-2018
758पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3)यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018031511001915-03-2018
759शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपा.यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018031516011215-03-2018
760सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत कोंभळी ते चांदे खु. रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031412014714-03-2018
761सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोणी मसदपूर ते बजरंगवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/५०० ते २/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031412014814-03-2018
762आरोग्‍य विभागदि.०१/१०/२००६ ते ३१/३/२०१० या कालावधीत सेवानिवृृृृत्‍त झाालेले कुष्‍ठरोग तंंत्रज्ञ वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्‍वासित प्रगती याेेेजनेअंतर्गत दुसरा लाभ मंंजुर करणेबाबत.2018031410005814-03-2018
763अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांचे नियमित अस्‍थापनेवर समायोजन करुन पदस्‍थापना देणेबाबत.2018031405011214-03-2018
764अर्थ विभागकै.श्रीम नबुताई चिमाजी कार्ले ए एन .एम प्रा. आ. केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर सुधारित दराने निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2018031405011314-03-2018
765सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मांजरी ता. राहुरी रस्ता गावठाण प्रमुख जिल्हा मार्ग ३३ ते ढसाळवस्ती रस्ता रेल्वेगेट नंबर ४० पर्यंत मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2018031413004214-03-2018
766सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018031404011314-03-2018
767सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी बु. ता. राहता इतर जिल्हा मार्ग ५२ येथे म्हसोबा मंदिर नाल्यावर मोरी बांधकाम करणे.2018031413004314-03-2018
768सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी लाख चौकी ता. राहुरी पवार वस्ती रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. साखळी क्रमांक ०/६०० ते १/६०० ता. राहुरी 2018031413004414-03-2018
769सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमजले चिंचोली ते विरभद्र मंदिर कडेस जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031412009414-03-2018
770लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती ससेवाडी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016913-03-2018
771लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी -होलेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017013-03-2018
772लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती डोंबाळवाडी -पापुविहिर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017113-03-2018
773लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी - कोळीवाडी नं.२ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017213-03-2018
774लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौंडाणे - दगडवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017313-03-2018
775लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौठेकमळेश्‍वर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315017413-03-2018
776लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती समशेरपूर नं. २ -इनामडोह ता. अकोले जि अहमदनगर2018031315017513-03-2018
777लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सारोळा अडवाई ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315017613-03-2018
778लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती उक्‍कलगाव - सोनेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017713-03-2018
779लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017813-03-2018
780लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती वाघुंडे बु. (एम.आय.डी.सी.) ता. पारनेर जि अहमदनग2018031315017913-03-2018
781सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबेलवंडी श्रीकृष्ण मळा ते शेलारवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031312013713-03-2018
782लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशिद - पवारवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315018013-03-2018
783लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे बेलवंडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018113-03-2018
784लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे सुकेवाडी ता. संगमनेर जि.अहमदनगर2018031315018213-03-2018
785लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भोंद्रे - भुरकुड ता. पारनेर जि.अहमदनगर2018031315018313-03-2018
786लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे कोरडगाव ता. पाथर्डी जि.अहमदनगर2018031315018413-03-2018
787लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे म्‍हाळुंगी - जगतापमळा ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018513-03-2018
788लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे लाडजळगाव नं. ०५ ता. शेवगाव जि.अहमदनगर2018031315018613-03-2018
789लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे चास ता. नगर जि.अहमदनगर 2018031315018713-03-2018
790लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे नारायणडोह ता. नगर जि.अहमदनगर2018031315018813-03-2018
791लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मंगरुळ बु ता. शेवगाव जि.अहमदनगर 2018031315018913-03-2018
792ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018031306016013-03-2018
793सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अमरापूर ता. शेवगाव येथील जमातखाना येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि. क्र.७६८/३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031312010913-03-2018
794सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नायगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031312009313-03-2018
795अर्थ विभागश्री. अनिल बाबुराव ढोरे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. पंचायत समिती संगमनेर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018031305011113-03-2018
796आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३(तीन) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत..डॉ.पी.एस.लाळगे वै.अ.गट-अ वर्ग-२,ता.आ.अ.पं.स.पारनेर,जि.अ.नगर2018031310005713-03-2018
797लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कोरेगाव -पाऊतका ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015513-03-2018
798लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव नं.१ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018031315015713-03-2018
799लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा -पवारमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315015813-03-2018
800लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती बहिरोबावाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015913-03-2018
801लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती शिरापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016013-03-2018
802लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कुंभारी ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018031315016113-03-2018
803लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती अकोले ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018031315016213-03-2018
804लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती एकरुखे ता. राहाता जि अहमदनगर2018031315016313-03-2018
805लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब. वारी - तिकमवस्‍ती ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018031315016413-03-2018
806लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब .दुरुस्‍ती खरवंडी - फाटकेमळा ता. नेवासा जि अहमदनगर2018031315016513-03-2018
807लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती आळसुंदे - बेंदडवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018031315024413-03-2018
808लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती रुईछत्‍तीसी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016613-03-2018
809लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब..दुरुस्‍ती मळेगाव - हवेली ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016713-03-2018
810लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती आळकुटी -जाधव वस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315016813-03-2018
811अर्थ विभागकै. श्रीम वर्षा नामदेव सानप उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारसदार कु. तेजस विठ्ठल वारे व कु. तेजस्विनी विठ्ठल वारे यांचे कायदेशीर पालक श्री विठ्ठल यशवंत वारे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू - नि - सेवा उपादान मंजुरीबाबत2018031205009912-03-2018
812अर्थ विभागश्री ढवळे नामदेव भिमाजी कक्ष अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा याना सुधारीत निवृत्तीवेतन सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010012-03-2018
813अर्थ विभागकै. श्री. सुरेश गणेश गोहिरे वाहनचालक प्राथ. आ. केंद्र. घारगाव ता.संगमनेर यांची वारसपत्नी श्रीम विजया सुरेश गोहिरे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू - नि- सेवा उपदान मंजुरीबाबत2018031205010112-03-2018
814अर्थ विभागश्रीम प्रयागा कचेश्वर शिंदे पर्यवेक्षिका एबाविसे श्रीरामपूर जि.अ. नगर यांना सुधारीत दराने निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018031205010212-03-2018
815अर्थ विभागश्रीम शामला रामदास साळवे उपाध्यापक जि. प. शाळा किन्ही ता. पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010312-03-2018
816अर्थ विभाग श्री.पांडुरंग गहिनाजी खाडे विस्तार अधिकारी (कृषी)पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010412-03-2018
817अर्थ विभागश्रीम मीराबाई श्रीधर लोळगे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010512-03-2018
818अर्थ विभागश्रीम सय्यद शहनाजबी यासिन वि. अ. शिक्षण श्रेणी-३ पंचायत समिती कर्जत ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018031205010612-03-2018
819अर्थ विभागश्री. शेख शरफोद्दिन जैनोद्दीन पदवीधर पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018031205010712-03-2018
820अर्थ विभागश्रीम. शिंदे विजयमाला अशोकराव मुख्याध्यापिका पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010812-03-2018
821अर्थ विभागश्रीम. रोहिणी नीळकंठ जोशी मुख्याध्यापिका पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010912-03-2018
822अर्थ विभागश्रीम. गोसावी निर्मला दामोधर मुख्याध्यापिका पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205011012-03-2018
823सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा( लिपीक) वर्ग 3 या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018031204011012-03-2018
824शिक्षण प्राथमिक विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीम आडेप सुनिता रामलाल विस्तार अधिकारी (शिक्षण)2018031216010712-03-2018
825सामान्य प्रशासन विभागश्री फुलारी किशोर कानिफनाथ परिचर प्रा आ केंद्र भाळवणी ता पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018031204011112-03-2018
826सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यरभं आदेश नेवासा बु ते बहिरवाडी ता. नेवासा शिवरस्ता भराव व खडीकरण करणे ता. नेवासा 2018031213004012-03-2018
827शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.खणसे राजाराम ठकाजी, से.नि.प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा.देवकरवस्ती/सोनेवाडी, ता.श्रीगोंदा यांचे निलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करुन 75 टक्के निर्वाह भत्ता देणेबाबत2018031216011112-03-2018
828सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब) 2018031204011212-03-2018
829ग्रामपंचायत विभागसन २००९ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2018031206010412-03-2018
830ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010512-03-2018
831ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010612-03-2018
832लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा चिचोंडी पालवे वस्‍ती-डमाळे वस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018030915029709-03-2018
833सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2018030913003609-03-2018
834ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे शिलेगांव (करपरावस्ती) ता.राहुरी साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामास मुदतवाढ आदेश2018030914007809-03-2018
835ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआ.स्था.वि.का. अंतर्गत मौजे लोणी बु ता.राहाता येथे गावातील सांडपाणी वाहुन जाणेसाठी भुयार गटर बांधणे (मुसळेवस्ती येथे गल्ली नं. ४ व ६ भालेराव वस्ती, पदमश्रीनगर व बाजारे निवास ते म्हसोबा मंदिर या कामाचा मुदतवाढ आदेश2018030914008009-03-2018
836सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030913003709-03-2018
837सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना बांधणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030912009109-03-2018
838लघु पाटबंधारे विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील लघु पाटबंधारे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030915012109-03-2018
839सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक 20/०3/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी 2018030912009209-03-2018
840सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. विद्यापीठ ता. राहुरी ते डिग्रस रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/२०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003809-03-2018
841सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.राहुरी खुर्द ता. राहुरी ते देसवंडी शिलेगाव केंदळ रस्ता साखळी क्रमांक २/७०० ते ४/१०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003909-03-2018
842आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान इंधन, पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया प्रोत्साहन अनुदान इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश अभिकरण2018030810005508-03-2018
843आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, मजुरी इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण2018030810005608-03-2018
844ग्रामपंचायत विभागश्री.विनोद गिरधर माळी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वेळापूर व मायगांवदेवी, ता.कोपरगाव यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2018030806009808-03-2018
845ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एन.के. भणगे शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी यांची विनंती बदली करणे. 2018030814007908-03-2018
846लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे -सुद्रिकवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815013408-03-2018
847लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे नं.३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815013508-03-2018
848लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती निमागाव गांगर्डा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013608-03-2018
849लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती आळसुंदे -सचगणी कर्जत जि अहमदनगर2018030815013708-03-2018
850लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सोनाळवाडी-केळदबुवा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013808-03-2018
851लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती धनगरवाडी थेरगाव कर्जत जि अहमदनगर2018030815013908-03-2018
852लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोरेगाव -गलांडेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014008-03-2018
853लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी -मारुती मंदीर ३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815014108-03-2018
854लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प .दुरुस्‍ती मसदपूर -रणसिंगवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014208-03-2018
855लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -अनारसे वस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014308-03-2018
856लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोकणगाव -ज्‍योतीबावाडी कर्जत जि अहमदनगर2018030815014408-03-2018
857लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती मसदपूर -होलेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014508-03-2018
858लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - धबधबी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018030815014608-03-2018
859लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती जामगाव -रामेश्‍वरमंदीर ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014708-03-2018
860लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती खरमाळेवस्‍ती - काळकुप ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014808-03-2018
861लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती रुईछत्रपती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014908-03-2018
862लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ठाकुरपिंपळगाव नं. १ ता.शेवगांव जि अहमदनगर2018030815015008-03-2018
863लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती भोसे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018030815015108-03-2018
864लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती कामरगाव - ठोकळवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015208-03-2018
865लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती म्‍हातारपिंप्री क्र. ३ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018030815015308-03-2018
866लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती विळद - साकळाई ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015408-03-2018
867आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनीता श्रीपाद बंड सेवानिवृत्त आरोग्य पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्पुरते सेवानिवृती वेतन आदेश 2018030710005407-03-2018
868सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती आणि परिरक्षण कामे तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणारी सर्व प्रकारची कामे यांची राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (एस.क्यू .एम ) यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2018030712009007-03-2018
869अर्थ विभागश्री चंद्रकांत यादवराव अंत्रे मुख्याध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018030605009806-03-2018
870ग्रामपंचायत विभागश्री. अशोक उमाजी इरनक विस्तार अधिकारी (प.) पंचायत समिती अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018030606009506-03-2018
871सामान्य प्रशासन विभागश्री टी के गुगळे तत्‍का कनि सहा जि प सा बा उत्‍तर विभाग अहमदनगर यांचे दि ३१.१२.२००४ ते दि ५.८.२०१५ या कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत 2018030604009806-03-2018
872आरोग्‍य विभाग प्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणेबाबत..2018030610005306-03-2018
873सामान्य प्रशासन विभागरिट याचीका क्रं.12043/2016 श्री कडु महादु भवार,विरुध्द महाराष्ट्र शासन हजेरी सहा पदावरील सेवा निवृतीवेतनासाठी ग्राहय धरणेबाबत.2018030604010806-03-2018
874ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कासली ता कोपरगांव येथील समाजमंदिर पाडणेस परवानगी देणे बाबत. 2018030506009405-03-2018
875अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018030505009705-03-2018
876आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.विशाखा सोन्‍याबापू भोकरे (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बारागाव नांदूर,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018030510005005-03-2018
877आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी,(प्रभारी) पंचायत समिती शेवगांव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018030510005105-03-2018
878सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबेलवंडी ता.श्रीगोंदा येथील पशुउपचार केंद्र इमारतीवरुन जाणारी 33 केव्ही ऐ तारा व पोल बदली करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030512008605-03-2018
879महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एच. एस. सानप पर्यवेक्षीका ए. बा .वि. से. यो. जामखेड यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. जामखेड कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001805-03-2018
880महिला बालकल्‍याण विभागश्री.के. बी. मराठे सहाय्यक गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. घारगाव 2 संगमनेर कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001905-03-2018
881महिला बालकल्‍याण विभागश्री. सुरेश शिदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांची प्राथमिक चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे बाबत 2018030508002005-03-2018
882ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. कांबळे आर. एच. से. नि. ग्रा. वि. अ. पंचायत समिती श्रीरामपूर 2018030506009705-03-2018
883सामान्य प्रशासन विभागश्री भदाणे विश्‍वास मधुकर परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग -२ जि प अहमदनगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018030304009703-03-2018
884ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.आंबीजळगाव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018030306009603-03-2018
885ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री कैलास दौलत पगारे2018030306009903-03-2018
886ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ रंजना अमोल सपकाळ2018030306010003-03-2018
887ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ वीनु संजय इस्सर2018030306010103-03-2018
888ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री नंदकुमार नाना अहिरे2018030306010203-03-2018
889ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री योगेश गोकुळ भूजबळ. 2018030306010303-03-2018
890समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 2018030117001101-03-2018
891ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे कुळधरण ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007101-03-2018
892ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे रेहकुरी ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007201-03-2018
893शिक्षण प्राथमिक विभागश्री विटेकर शिरीष दगडू उपा. जि प प्रा शाळा घुलेवाडी ता संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत 2018030116010201-03-2018
894सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर नगर वाट रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/०० ते १/६०० ता.नगर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112007801-03-2018
895सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कळमकरवस्ती घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112008201-03-2018
896सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008801-03-2018
897सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008901-03-2018
898ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.आंबीजळगांव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018022806008928-02-2018
899सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण धामणगाव ते सलगरवस्ती रस्ता खडीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/५०० ता. जामखेड जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812014528-02-2018
900आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018022810004828-02-2018
901सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाकी ते रामा ५७ पर्यंतचा जामखेड खर्डा रस्ता खडीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. जामखेड जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812014628-02-2018
902सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाळुंज वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ग्रामा-51 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007428-02-2018
903सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपारगांव वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007528-02-2018
904आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार विंनती बदल्या सन 20182018022810004928-02-2018
905ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे पिंपळगांव माळवी ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006828-02-2018
906ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे चापडगांव ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006928-02-2018
907सामान्य प्रशासन विभागश्री.समर्थ शंकरराव शेवाळे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहाता यांची वैद्दकिय कारणास्ताव परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत. 2018022804009628-02-2018
908लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ कनिष्‍ठ /शाखा अभियंता गट क यांची तात्‍पुरती वास्‍त्‍ाव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018022815010128-02-2018
909सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉलमधील पब्लिक अड्रेस सिस्टिम अद्यावत करणे व जिल्हा परिषद अहमदनगर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉल सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812008128-02-2018
910सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आहेर वंदना रामेश्‍वर परिचर जि प ग्रापापु उपविभाग संगमनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018022704009027-02-2018
911अर्थ विभागश्री छोटू केरू जोशी हवालदार लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009227-02-2018
912अर्थ विभागश्रीम. नंदा शाहूराव घोडके आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009327-02-2018
913अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा हेमंत देशमुख मुख्याध्यापक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022705009427-02-2018
914पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणुक देणेबाबत श्री.सतिश भिमराज शिरसाठ पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाचोरा जि.जळगाव यांचे आदेशात अशंत: बदल आदेश. 2018022711001827-02-2018
915ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018022706008627-02-2018
916ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.आश्वी खु ता.संगमनेर)2018022706008727-02-2018
917ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.चिंबळे ता.श्रीगोंदा व इतर ०४ कामे)2018022706008827-02-2018
918सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018022704009127-02-2018
919सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018022704009327-02-2018
920लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती हिंगणगाव ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007727-02-2018
921लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती ससेवाडी नं.१ ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007827-02-2018
922लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती तळेगाव-आरामपुर ता संगमनेर जि अहमदनगर 2018022715007927-02-2018
923लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008027-02-2018
924लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर झोडगेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008127-02-2018
925लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती टाकळी लोणार १ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2018022715008227-02-2018
926लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्ती पाडोशी ता अकोले जि अहमदनगर 2018022715008327-02-2018
927सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुमितकुमार सुभाषराव पाटील गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुुरता कार्यभार देणे बाबत. 2018022704009427-02-2018
928लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना टाकळी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008427-02-2018
929लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना पांगरी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008527-02-2018
930लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती गुरवपिंप्री गोंदर्डी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008627-02-2018
931लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब. दुरुस्ती निमगाव गांगर्डा गाडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008727-02-2018
932लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती कामरगाव - जानबा ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008827-02-2018
933लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. पिंपळगाव उज्‍जैनी ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008927-02-2018
934लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ससेवाडी नं.२ ता नगर जि अहमदनगर2018022715009027-02-2018
935लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कळस पिंप्री बु.क्र.२ ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009127-02-2018
936लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती शेकटे ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009227-02-2018
937लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भ्‍ाोयरे गांगर्डा पंचमन मळा ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009327-02-2018
938लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणीमसदपुर पाटीलवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर2018022715009427-02-2018
939सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंर्गत निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे फेब्रुवारी २०१८ पेड इन मार्च २०१८ )2018022704009527-02-2018
940लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा शिवाजी गांगट वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009527-02-2018
941लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खडकवाडी आंब्‍याची खोरी ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009627-02-2018
942लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - गायकवाड वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009727-02-2018
943लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती अंतरवली खु. ता शेवगाव जि अहमदनगर2018022715009827-02-2018
944लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कौडगाव ता नगर जि अहमदनगर2018022715009927-02-2018
945लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार - शेळके मळा ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715010027-02-2018
946सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा ते घारगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007727-02-2018
947सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगावआमली (ढोणेवस्ती ) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007927-02-2018
948लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घुमरी नं. १ कर्जत जि अहमदनगर2018022715010227-02-2018
949लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी - नागेश्‍वर मंदीर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018022715010327-02-2018
950लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती नागमठाण कर्जत जि अहमदनगर2018022715010427-02-2018
951लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद -स्‍मशानभ्‍ाूमी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010527-02-2018
952लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती जामगाव - फलकेवस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010627-02-2018
953लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती काताळवेढा - दत्‍तवाडी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010727-02-2018
954लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शेंडी - भगतदरा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715010827-02-2018
955लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती गर्दनी ता.अकोले जि अहमदनगर2018022715010927-02-2018
956लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार ३ ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715011027-02-2018
957लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती पिंपळगाव वाघा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715011427-02-2018
958लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शहांजापूर - ज-याचा ओढा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011527-02-2018
959लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती दरडवाडी -पा.पु. विहिरीजवळ ता.जामखेड जि अहमदनगर2018022715011627-02-2018
960लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती वाळुंज - शेळकेवस्‍ती ता.पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715011727-02-2018
961लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती थेरगाव - गिरदरा ता.कर्जत जि अहमदनगर2018022715011827-02-2018
962लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती अळकुटी - परांडवाळ वस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011927-02-2018
963लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती लोणीहवेली - शंभूदरा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715012027-02-2018
964ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती अकोलकर मनिषा भाऊसाहेब, ग्रामसेवक, पं. स. शेवगाव 2018022606008226-02-2018
965ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. घारे बी. बी. ग्रामसेवक, पं. स. राहाता 2018022606008326-02-2018
966शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये हंगामी निवासी वसतिगृहास अनुदान वितरीत करणेबाबत 2018022616009926-02-2018
967शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक पदाचा राजीमाना मंजूर करणेबाबत श्रीम मगर सुनीता आंद्रेस उपा जि प प्रा शा ढोरावस्ती ता शेवगाव 2018022616010026-02-2018
968सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बांदलमळा घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022612007326-02-2018
969सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सुदाम सिताराम नरोडे व इतर ४ सर्व तत्का. रोजंदारी मैल कामगार जि. प. सा. बां . उपविभाग पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रक्कम रु. १०००००/- अदा करणेबाबत. 2018022612008726-02-2018
970सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली करणेबाबत.2018022604008526-02-2018
971ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचात) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत (श्री लक्ष्मण रामचंद्र अभंग पंचायत समिती श्रीरामपुर.)2018022406008124-02-2018
972सामान्य प्रशासन विभागश्री.शरद सर्जेराव कोकाटे,परिविक्षाधीन सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2018022304008923-02-2018
973अर्थ विभागश्रीम. प्रमिला हरिचंद नकवाल सफाईकामगार पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018022305008023-02-2018
974आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2018022310004423-02-2018
975आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004523-02-2018
976आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004623-02-2018
977अर्थ विभागकै.श्री. गोरक्षनाथ सखाराम लांडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती श्रीरामपूर यांच्या वारस पत्नी श्रीमती अरुणबाई गोरक्षनाथ लांडे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान मंजुरीबाबत2018022305008123-02-2018
978अर्थ विभागकै.नितीन तुकाराम शेलार उपाध्यापक पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांच्या वारस पत्नी श्रीमती जयश्री नितीन शेलार यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत 2018022305008223-02-2018
979अर्थ विभागश्री.सुरेश खंडूजी संगमकर विदयुत तंत्रज्ञ पंचायत समिती राहाता जि .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018022305008323-02-2018
980अर्थ विभागश्रीम.अस्मा नवाब शेख ए.एन.एम. प्रा.आ.केंद्र चासनळी ता.कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008423-02-2018
981अर्थ विभागश्रीम.सानप आप्रुगा जिवराज आरोग्यसेवक (महिला) पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबाबत 2018022305008523-02-2018
982अर्थ विभागश्री.बाळू नाना भिंगारदिवे सफाईकामगार पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबाबत2018022305008623-02-2018
983अर्थ विभागकै.श्री. अनिकेत सुभाष मुसळे कनिष्ठ सहायक पंचायत समिती नगर ता. नगर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.प्रीती अनिकेत मुसळे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत 2018022305008723-02-2018
984अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णी उपाध्यापक पंचायत समिती राहाता जि . अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008823-02-2018
985अर्थ विभागश्री. देविदास मारुती वाघ ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018022305008923-02-2018
986अर्थ विभागश्री दत्तात्रय सावळेराम देशमुख कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009023-02-2018
987अर्थ विभागश्री भिमाजी गणपत गाडे केंद्रप्रमुख दहेगाव बोलका ता. कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009123-02-2018
988सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामणगाव आवारी ते तळेवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे,ता. अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018022313003523-02-2018
989लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती कापरेवाडी गावठाण ता. कर्जत जि अहमदनगर2018022215031522-02-2018
990सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाबळफाटा ते खामकरवस्ती, उचाळेवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022212008022-02-2018
991लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011122-02-2018
992लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011222-02-2018
993लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011322-02-2018
994अर्थ विभागश्री हरिश्‍चंद्र सयाजी सूपे से नि ग्राम विकास अधिकारी पंचायत स‍मिती राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006622-02-2018
995अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे सेवा निवृत्‍त कुष्‍ठरोग तंत्राज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातबांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006722-02-2018
996अर्थ विभागश्री गणी अब्‍दुल शेख सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006822-02-2018
997अर्थ विभागश्रीमती शोभा सुधीर ठोकळ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उस्‍थळ दुमाला ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006922-02-2018
998अर्थ विभागश्री जगन्‍नाथ लक्ष्‍मण ठोंबरे से नि परिचर पंचायत समिती नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007022-02-2018
999अर्थ विभागश्री उत्‍तम सुखदेव बर्डे से नि कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007122-02-2018
1000अर्थ विभागश्री राधाकृष्‍ण विठइलराव अनकुरकर विस्‍तार अधिकारी कृषि पंचायत स‍मिती अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2018022205007222-02-2018
1001अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णि उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा जी आर बी वाडी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007322-02-2018
1002अर्थ विभाग श्रीमती वैजयंती नंदकुमार जोशी मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेल्‍हाळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007422-02-2018
1003अर्थ विभागश्रीमती गायत्राी रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007522-02-2018
1004ग्रामपंचायत विभागश्री. लालासाहेब शहाजी मोहिते ग्रामसेवक प.स.कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018022206007422-02-2018
1005सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगोणी ता. कोपरगाव ते देर्डेचांदवड ते डाऊच बुद्रुक ढमाले वस्ती साखळी क्रमांक ४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018022213003422-02-2018
1006समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018022217001022-02-2018
1007कृषि विभागविस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्नेती देणे बाबत.2018022209000522-02-2018
1008अर्थ विभागश्री. बोल्ली सुधाकर यल्लया वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022205007722-02-2018
1009लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्ती पाडळी नं. २ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215006622-02-2018
1010लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती जवळके ता कोपरगाव जि अहमदनगर 2018022215006722-02-2018
1011लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी जनाईचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006822-02-2018
1012लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव कुलथेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006922-02-2018
1013लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007022-02-2018
1014लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव पाटीलमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007122-02-2018
1015लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007222-02-2018
1016लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती आळकुटी आढाववस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर 2018022215007322-02-2018
1017लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती पाडळी नं १ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215007422-02-2018
1018लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती नांदुरनिंबदैत्‍य -१ ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007522-02-2018
1019लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती नांदुर‍निंबदैत्‍य ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007622-02-2018
1020शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन ग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्रीम.सुद्रिक नामदेव मारुती व इतर ४१2018022216008622-02-2018
1021शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्री.ठुबे कैलास लक्ष्‍मण व इतर ५१2018022216008722-02-2018
1022शिक्षण प्राथमिक विभागग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदोन्‍नतीबाबत श्रीम.बढे शकुंतला आबाजी व इतर २५2018022216008822-02-2018
1023शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-3 श्रेणी 3 (माध्यम-मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत2018022216008922-02-2018
1024सामान्य प्रशासन विभागश्री सयद मगबुल महेबुब परिचर पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018022204008322-02-2018
1025पशुसंवर्धन विभागश्री.संजयकुमार बापुराव निकाळे स.प.वि.अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना दहिगांव बोलका ता.कोपरगांव यांना सेवेतुन निलंबित केल्याने निलंबन कालावधित उपस्थित राहणेसाठी देण्यात आलेल्या मुख्यालयात बदल करणे बाबत. 2018022211001622-02-2018
1026आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004021-02-2018
1027आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004121-02-2018
1028आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004221-02-2018
1029आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004321-02-2018
1030सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर विष्‍णु काळे सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होणयासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018022104007921-02-2018
1031अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006221-02-2018
1032अर्थ विभागश्री. हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. सा.बां.उत्‍तर विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006321-02-2018
1033अर्थ विभागश्री. बाबु मना औटे, से.नि. वरिष्‍ठ सहा. (लेखा) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्‍प नगर ( ग्रा) १ अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006421-02-2018
1034सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018022104008021-02-2018
1035सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अर्चना लक्ष्मण सकट,तत्कालीन परिचर,प्राअाके खडकवाडी ता पारनेर यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार प्रशासकीय कारवाई करणेबाबत.2018022104008121-02-2018
1036ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा उपलब्ध करणे बाबत. 2018022106007921-02-2018
1037सामान्य प्रशासन विभागश्री नाटे आर आर कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांचे भ नि निधी खातयातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018022104008221-02-2018
1038सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी ए.यु.सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018022104008421-02-2018
1039आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. संकेत रावसाहेब गायकवाड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देवठाण,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018022010003620-02-2018
1040आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003720-02-2018
1041आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003820-02-2018
1042आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003920-02-2018
1043ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे बाभुर्डी घुमट ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत.2018021714004817-02-2018
1044ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कुरणवाडी ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005017-02-2018
1045ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे पोखडी (वारुळवाडी रोड परिसर ) ता.नगर येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005117-02-2018
1046ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे हसनापुर ता.शेवगांव येथील वाडयावस्त्याकरिता विस्तारीत पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005417-02-2018
1047ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वाडगांव ता.शेवगांव योजनेसाठी हसनापुर ता.शेवगांव येथे सम्प व विदयुत पंप बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005517-02-2018
1048सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम ससे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे कामी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018021704007417-02-2018
1049सामान्य प्रशासन विभागश्री ओमप्रकाश विक्रमराव दहिफळे वरिष्‍ठ सहायक सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचेविरुध्‍द फौजदारी गुन्‍हा दाखल झााल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2018021704007517-02-2018
1050सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018021704007617-02-2018
1051सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिवरगाव ता. अकोले ते गवळींबबानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2018021713003017-02-2018
1052सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बक्तरपुर ता. शेवगाव येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि. क्र.१/१ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712010817-02-2018
1053सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/500 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021712004817-02-2018
1054सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपूर इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003217-02-2018
1055सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र घारगाव इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003317-02-2018
1056ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण सन २०१७-१८ २०५३ जिल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतींचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी ३१- सहाय्यक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२) माहे जून २०१७ ते ऑगस्ट २०१७2018021706007217-02-2018
1057महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021708001417-02-2018
1058महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे .2018021708001517-02-2018
1059सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा १ खंडाळा वाळकी साकत ते प्ररामा ८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712005717-02-2018
1060सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिंगणगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना रामा २२२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नगर सा क्र ०/०० ते १/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006517-02-2018
1061सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ६७ ते माळेवाडी ते पळशी ते नागपूरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता पारनेर सा क्र ७/०० ते ८/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006617-02-2018
1062आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी (प्रभारी) पंचायत समिती कोपरगाव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपूर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत2018021610002916-02-2018
1063सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगांव आमली रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612003916-02-2018
1064सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारनेर येथील जुने पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004016-02-2018
1065सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.3/00 ते 5/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004116-02-2018
1066शिक्षण प्राथमिक विभागकै.कुलट बाबासाहेब चंद्रभान,उपा.ता.नगर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018021616006016-02-2018
1067आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणे.2018021610003016-02-2018
1068आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2018021610003116-02-2018
1069आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003216-02-2018
1070आरोग्‍य विभागश्री. पोपट सहादू मरभळ, आरोग्य सहाय्यक पुरुष यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018021610003316-02-2018
1071आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003416-02-2018
1072आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा नियमित कार्यभार सोपविणे बाबत..2018021610003516-02-2018
1073ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018021606006916-02-2018
1074सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड यासंवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा आरोग्य,विभाग जि प अ,नगर या कार्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018021604007716-02-2018
1075महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608000916-02-2018
1076शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मोहारे सुभाष हरीभाऊ, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा खामकरवस्ती ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018021616008016-02-2018
1077महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001016-02-2018
1078महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001116-02-2018
1079महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001216-02-2018
1080महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001316-02-2018
1081सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंडेगव्हाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612005416-02-2018
1082सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील चवरसांगवी ते तरडगव्हाण शिव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006016-02-2018
1083सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ता. श्रीगोंदा येथील कोसेगव्हाण ते महादेवदरा रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006116-02-2018
1084सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरडगाव ते वडगाव रस्ता खडीकरण करणे सा क्र २/०० ते २/५०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006416-02-2018
1085अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुंतोडे मैलकामगार जि प सा. बा. उपविभाग संगमनेर जि अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004115-02-2018
1086अर्थ विभागश्री. सुरेश मुक्ताजी बारस्कर परिचर कृषी विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018021505004215-02-2018
1087अर्थ विभागश्री.राजू मथूरदास बग्गन सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कान्हूरपठार ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004415-02-2018
1088अर्थ विभागश्री. शंकर मंगल कंडारे सफाईगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगाव खैरी ता.श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004515-02-2018
1089अर्थ विभागश्रीम शशिकला शामुवेल सुर्यवंशी सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र धांदरफळ ता. संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505004615-02-2018
1090अर्थ विभागश्रीम संध्या सुभाष जोशी मुख्याध्यापिका पंचायत समिती श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004715-02-2018
1091अर्थ विभागश्रीम लुसिया रंगनाथ पवार परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र डोऱ्हाळे ता.राहाता यांचे सेवानिवृत्ती वेतन मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505004815-02-2018
1092अर्थ विभागश्रीम शेख नजमा माशूम केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018021505004915-02-2018
1093अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505005015-02-2018
1094अर्थ विभागश्रीम सुनंदा गोविंदसिंह ठाकूर केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005115-02-2018
1095अर्थ विभागकै श्री शेख महंमद अल्लाबक्ष से.नि. मुख्याध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वारस पत्नी श्रीम मदिना महंमद शेख यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005215-02-2018
1096अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब धोंडिबा मेहेर सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005315-02-2018
1097अर्थ विभागकै श्री कपिल त्रिंबक जऱ्हाड उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारस पत्नी श्रीम जयश्री कपिल जऱ्हाड यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505005415-02-2018
1098अर्थ विभागश्री शेख अय्युब नूरमहंमद मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005515-02-2018
1099अर्थ विभागश्री मिर्झा नवेद अंजुम गयासुलहक वि. अ. शिक्षण यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005615-02-2018
1100अर्थ विभागश्री रामचंद्र विठ्ठल शिंदे मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत2018021505005715-02-2018
1101अर्थ विभागश्री घुणके गुलाबराव दत्तू कृषी अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान रक्कम अदा करणेबाबत 2018021505005815-02-2018
1102सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षे विरुद्ध् मा.अपर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018021504006215-02-2018
1103सामान्य प्रशासन विभागश्री:एस:एम:कदम कार्यकारी अभियंता - ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांच्‍या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्‍त करणे बाबत: 2018021504006315-02-2018
1104अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक ( लेखा ) यांना महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद उपलोखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे2018021505006015-02-2018
1105अर्थ विभागश्री घुले संतोष वामन, क.सहा. (लेखा) यांना वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्‍यामूळे सेवा प्रवेशोत्‍तर परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2018021505006115-02-2018
1106सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे श्री क्षेत्र कामक्षा मंदिर देवस्थान कामरगाव येथे भक्तनिवास बांधणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512004715-02-2018
1107सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र राहुरी खुर्द इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021513003115-02-2018
1108सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार देणे बाबत.2018021504007815-02-2018
1109सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कामरगाव ता. नगर येथे श्री क्षेत्र कामाक्षा माता मंदिरासमोर ग्रा. पं .मालकीच्या जागेत सिटी सर्व्हे नंबर १४८,१४७मालमत्ता क्र.१२६ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005215-02-2018
1110सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे ता. पारनेर येथे ग्रा. पं .मि .क्र .७ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005315-02-2018
1111सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा ५० ते करंदी ते रामा ६७ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/१०० ते १/७०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005515-02-2018
1112सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळसपूर ते डोंगरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते २/०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005615-02-2018
1113सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रमुख रामा ते इस्लामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005815-02-2018
1114सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भालगाव ते येळी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/१०० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005915-02-2018
1115सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्ररामा ८ गजाननवाडी कॉलनी ते वडगाव गुप्ता रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर सा क्र०/०० ते ४/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006215-02-2018
1116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रभूवडगाव ते खामपिंप्री रस्ता दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006315-02-2018
1117सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खडांबे खुर्द ते सडे चौकी ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १२० साखळी क्रमांक १/२०० ते ३/००. 2018021413002714-02-2018
1118सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.पिंप्रीअवघड ते सडे रस्ता ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १३३ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० 2018021413002814-02-2018
1119सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी बु येथे पशुवैदयकीय दवाखाना बांधणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021412009514-02-2018
1120सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुपटी ते पुनतगांव रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.ता. नेवासा 2018021413002914-02-2018
1121सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगाव ता. नगर येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि .क्र. १५९ मध्ये सभामंडप बांधणे व त्यास वॉल कंपाउंड बांधणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018021412005114-02-2018
1122ग्रामपंचायत विभागश्री.सुरेश नामदेव हरदास सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक प.स. नगर यांना न्यायालायीन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय होईपर्यँत तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2018021406006714-02-2018
1123सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004212-02-2018
1124सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नरवडेवाडी कुरुंद येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004312-02-2018
1125सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004612-02-2018
1126सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.2/00 ते कि.मी.4/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003709-02-2018
1127सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निघोज येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003809-02-2018
1128अर्थ विभागश्रीमती. गावडे एस.एन., व.सहा. (लेखा ), अर्थ विभाग, यांच्याभ रजेबाबत त्यांवचेविरुध्दध शिस्तसभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018020905005909-02-2018
1129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरे बाजार ता. नगर या आदर्श गावामधील यशवंत कृषी ग्राम व पाणलोट विकास संस्था अंतर्गत गट क्र . उपविभाग ६/१ मध्ये यशवंत माध्यमिक विद्यालय येथे स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे (नोंदणीकृत न्यास/संस्थेचे काम) या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018020912005009-02-2018
1130सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण ते पिंपळवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912006709-02-2018
1131सामान्य प्रशासन विभागशासकीय ओळ्खप्रत्र /गणवेश परिधान करणेबाबत.. 2018020904006109-02-2018
1132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जांभूळवाडी ते एकनाथवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/५०० ता. पाथर्डी जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912007009-02-2018
1133सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मांडवगण ता. श्रीगोंदा येथील मांडवगण ते वादरवाडी रास्ता दुरुस्त करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020912007209-02-2018
1134सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-50 ते गोरेगांव डिकसळ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.6/00 ते 10/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003509-02-2018
1135सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचिचोंडी पाटील ते दौलावडगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003609-02-2018
1136पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचा-यांच्या वेतन देयकामध्ये अनियमितता केल्याने श्री.अशोक अंबादास पंडीत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा यांना जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत..2018020911001309-02-2018
1137पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचा-यांच्या वेतन देयकामध्ये अनियमितता केल्याने घोडके जे.डी.वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांना जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत..2018020911001409-02-2018
1138आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वग्‍-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३(तीन) वि‍शिेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत..डॉ.एन.बी.विखे ,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२,प्रा.आ.केंद्र देवळालीप्रवरा,ता.राहुरी,जि.अ.नगर.2018020810002808-02-2018
1139ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.लोहसर ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018020806006608-02-2018
1140आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा प्रभाकर कुलथे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोधेगाव ता. शेवगाव यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020710002607-02-2018
1141आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा प्रभाकर कुलथे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोधेगाव ता. शेवगाव यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020710002707-02-2018
1142सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-50 ते सोनांबी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002207-02-2018
1143सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकासार पिंपळगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002307-02-2018
1144सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे काकणेवाडी ता.पारनेर येथे काकणेवाडी ते पिंपळगांव तुर्क रस्ता कॉक्रटीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002407-02-2018
1145सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/000 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020712002507-02-2018
1146ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणे. 2018020714004407-02-2018
1147आरोग्‍य विभागआरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील अस्थांयी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत.2018020610002506-02-2018
1148अर्थ विभागकै श्री रंगनाथ देवराम पंधरकर से.नि.( प्राथ )शिक्षक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वारस पत्नी श्रीम .लंकावती रंगनाथ पंधरकर यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605003606-02-2018
1149अर्थ विभागश्री.भिमराव सखाराम मोटे वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605003706-02-2018
1150अर्थ विभागश्रीम. साठे शामला वामन उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018020605003806-02-2018
1151अर्थ विभागगायत्री रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता.नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018020605004006-02-2018
1152सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगाव ते जुना कुकाणा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/०० ते ४/०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020612007106-02-2018
1153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खांडगेदरा, कौठे खुर्द, कौठे बुद्रुक, पैसेवाडी भोजदारी पिंपळघाट ता. संगमनेर रस्ता साखळी क्रमांक ७/०० ते ८/०० मजबुतीकरण करणे. 2018020513002605-02-2018
1154ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वळण ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020514003805-02-2018
1155शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवक पदाचा राजिनामा मंजुर करणेबाबत.श्री.जाधव प्रशांत चद्रभान,शिक्षणसेवक ता.राहाता.2018020516005205-02-2018
1156ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे डिग्रस ता.राहुरी येथील प्राथमिक शाळेस पाण्याची टाकी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020514003905-02-2018
1157अर्थ विभागश्रीम. अहिल्याबाई लक्ष्मण खेडकर परिचर शिक्षण विभाग (प्राथ ) जि.प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत . 2018020505003005-02-2018
1158अर्थ विभागश्री. भरत तुळशीराम पोपेरे वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत .2018020505003105-02-2018
1159अर्थ विभागश्री. दादाभाऊ बाबाजी तांबे उपाध्यापक पंचायत समिती पारनेर जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत . 2018020505003205-02-2018
1160अर्थ विभागश्रीम अलका धोंडीराम व्यास ए.एन.एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र संवत्सर ता.कोपरगाव जि .प .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018020505003305-02-2018
1161अर्थ विभागकै.श्री. मुंतोडे अण्णा यशवंत मयत उपाध्यापक पंचायत समिती संगमनेर ता. संगमनेर यांची वारस पत्नी श्रीम मुंतोडे मीना अण्णा यांना कुटूंब निवृत्त्तीवेतन मृत्यू-नि -सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018020505003505-02-2018
1162सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगाव ता. नगर येथे ग्रा .पं .मालकीच्या जागेत मि .क्र १५८(खुल्या जागेत ) मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ 2018020512001805-02-2018
1163सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सुरेगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512001905-02-2018
1164सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिंभळा गावठाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512002005-02-2018
1165सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडारवाडी ता. नगर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय बेल्हेश्वर कॉलनी येथे बंदीस्त गटार करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020512002105-02-2018
1166लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बा. दुरुस्ती पोस्‍टमनवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004505-02-2018
1167लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बा दुरुस्ती बारवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004605-02-2018
1168लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती उरेवस्‍ती आळसुंदे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004705-02-2018
1169लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा सरोदे मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004805-02-2018
1170लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा पाटीलमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020515004905-02-2018
1171लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा उंबराचामळा ता कर्जत जि अहमदनगर2018020515005005-02-2018
1172लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बा.दुरुस्ती वडगाव तनपुरा डबडीचा ता कर्जत जि अहमदनगर2018020515005105-02-2018
1173महिला बालकल्‍याण विभागश्री.व्ही‍.डब्ल्‍यू .पाटिल सेवा निवत्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी राहुरी यांचे परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत……..2018020508000805-02-2018
1174सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. देवगड येथील ज़िल्हा परीषद विश्रामगृह संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2018020313001903-02-2018
1175ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष बाजीराव गर्जे ग्रामसेवक प.स. नेवासा भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मजुरी बाबत. 2018020306005903-02-2018
1176सामान्य प्रशासन विभागश्री महंमद इब्राहिम शेख वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018020304004903-02-2018
1177आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.सागर कृष्‍णकांत सोनटक्‍के एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बेलापूर,ता.श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018020310002403-02-2018
1178सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र वाकडी इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020313002403-02-2018
1179पशुसंवर्धन विभागश्री.हंसराज असाराम पाटेकर सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांचे स्वत:चे वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश 2018020311001203-02-2018
1180लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) को प बंधारे सन २०१७-१८2018020315005803-02-2018
1181लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) को प बंधारे सन २०१७-१८2018020315005903-02-2018
1182ग्रामपंचायत विभागश्री दिलीप मुरलीधर कपिले ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांचे स्वत:चे ह्रदयशस्त्राकििंयेसाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत. 2018020206005502-02-2018
1183सामान्य प्रशासन विभागशासकिय वाहनाचे वाटप करणेबाबत.2018020204004802-02-2018
1184सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागग्रामा-47 चिचोंडीपाटील जिल्हा हदद ते सालेवडगांव रस्ता खडीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001402-02-2018
1185सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाकोडी ते वाळुंज रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे कि.मी.1/800 ते कि.मी.3/500 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001502-02-2018
1186सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमढेवडगांव ते सुभाष शिंदे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020212001602-02-2018
1187शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता १ ली ते ५ वी तील १०० % विद्यार्थ्यांचे संख्याज्ञान व संख्येवरील क्रिया संबोध विकसन कार्यक्रम जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षण 2017-182018020216004902-02-2018
1188ग्रामपंचायत विभागधोंडिभाऊ तुकाराम भांगरे ग्रामसेवक पंचायत समिती अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018020206005702-02-2018
1189आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल भाऊसाहेब पाटील आ.स.म.प्रा.आ.कें.सोनई ता.नेवासा यांचे ऐच्छिक सेवा निवृृृृत्‍ती.2018020210002102-02-2018
1190आरोग्‍य विभागश्रीमती भारती टायटस जावळे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपुर ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020210002202-02-2018
1191आरोग्‍य विभागश्रीमती भारती टायटस जावळे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपुर ता. नेवासा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018020210002302-02-2018
1192सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र नेवासा बु इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018020213002002-02-2018
1193सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पिंप्रीलौकाई ता. राहाता येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चार खोल्या बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020213002202-02-2018
1194सामान्य प्रशासन विभागश्री.पंकज शिवाजीराव शेळके सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2018020204010902-02-2018
1195लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती बारडगाव शेटेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018020215004402-02-2018
1196सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाडळी तर्फे कान्हुर ते काळपटी गोरेगांव रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112001301-02-2018
1197सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मांडावंदरा ते कळस ता. अकोले रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018020113001401-02-2018
1198सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३२ ते भवानी मंदिर वाशेरे ता. अकोले रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018020113001501-02-2018
1199सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या पदावरुन वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता अंतिम यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018020104004501-02-2018
1200सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता ,एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे जानेवारी २०१८ पेड इन फेब्रुवारी २०१८ )2018020104004601-02-2018
1201सामान्य प्रशासन विभागश्री सोमनाथ शिवाजी शेलार कनिष्‍ठ सहा. जि.प.सा.बा.उपविभाग पाथर्डी यांचे भविष्‍य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत .. दुसरा हप्‍ता 2018020104004701-02-2018
1202सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बारडगाव दगडी ते टाळवाडी रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112006801-02-2018
1203सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी ते नाथाची वाडी रस्त्यावर मोरी पूल बांधकाम करणे ता. कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112006901-02-2018
1204सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी ते सुरवसेवस्ती डिसलेवाडी रस्ता कि. मी. ०/५०० ते २/२०० खडीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112002601-02-2018
1205सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी ते खंडोबाचीवाडी रस्ता बांधकाम खडीकरण करणे मी. १/२०० ते २/३५० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002701-02-2018
1206सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आडगांव ते माका रस्ता बांधकाम व खडीकरण करणे मी. ०/२०० ते १/०५० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002801-02-2018
1207सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोल्हार ते साकेवाडी रस्ता व खडीकरण करणे मी. ०/०० ते १/५०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112002901-02-2018
1208सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कापूरवाडी ते कासारवाडी रस्ता खडीकरण करणे मी. २/०० ते २/९०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003001-02-2018
1209सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते घोटन रस्ता खडीकरण करणे मी. ०/०० ते १/५०० ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003101-02-2018
1210सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुऱ्हानगर ते नागरदेवळे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०/०० ते १/४०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003201-02-2018
1211सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निघोज पिंप्रीजलसेन रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०२/३०० ते ३/७०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018020112003301-02-2018
1212सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे औरंगाबादरस्ता ते तोडमलवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा.क्र. ०/०० ते १/४०० ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020112003401-02-2018
1213लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018020115006301-02-2018
1214लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता रद्द आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018020115006401-02-2018
1215समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घ्टकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेचे 10% अंतिम हप्ता अदा करणे बाबत 2018013117000931-01-2018
1216ग्रामपंचायत विभागकै.श्री. विलास काशिनाथ धराडे मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती कविता विलास धराडे यांचे गट विमा अंतीम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018013106004531-01-2018
1217ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानदेव सीताराम भोसले ग्राम विकास अधिकारी प.स. पारनेर यांचे गट विमा अंतीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018013106004631-01-2018
1218ग्रामपंचायत विभागश्री.दत्तात्रय सूर्यभान पवार ग्राम विकास अधिकारी प.स.शेवगाव यांचे गट विमा अंतीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018013106004731-01-2018
1219आरोग्‍य विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजी काम वाटप सभेतील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विभागाच्या वाटप करावयाच्या कामाची यादी2018013110001431-01-2018
1220आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अक्षय अरूणराव कर्डिले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018013110001531-01-2018
1221सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018013112000931-01-2018
1222आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब संवर्गातील डॉ.दिलीप चिंतामण शेजवळ वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र बेलापूर, ता.श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांना सेवा निवृत्‍तीची नोटिस बजावणेबाबत..2018013110001631-01-2018
1223आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब डॉि‍.डि.सी.शेजवळ वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र बेलापूर, ता.श्रीरामपूर हे यांना नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने अतिरिक्‍त कार्यभाराबाबत..2018013110001731-01-2018
1224सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018013113001331-01-2018
1225आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वेदांत संजय लढढा एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शेवगांव,ता.शेवगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018013110001831-01-2018
1226सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाडळी ते काळकुप रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013112001031-01-2018
1227सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगांव येथील पशुवैदयकीय इमारत परिसर कॉक्रटीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013112001131-01-2018
1228सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि .प. अ. नगर यांचे दालन दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013112001231-01-2018
1229लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018013115005531-01-2018
1230लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018013115005631-01-2018
1231सामान्य प्रशासन विभागश्री निनाळ रमेश दत्‍तात्रय वरिष्‍ठ सहायक जि.प.ल.पा. उपविभाग कर्जत यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018013004003930-01-2018
1232आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (18 महिने) अस्थायी नेमणुक देणे बाबत.2018013010001230-01-2018
1233सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सावरगांव ता.पारनेर येथील सावरगांव ते मेनदरा रस्ता दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013012000730-01-2018
1234सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागतिसगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना आवारात भराव करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018013012000830-01-2018
1235आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ, डॉ.प्रणाली रमेशराव लोखंडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018013010001330-01-2018
1236सामान्य प्रशासन विभागश्री सुमितकुमार सुभाषराव पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2018013004004130-01-2018
1237सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०९/०२/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2018013013001230-01-2018
1238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती डोंबाळवाडी लक्ष्‍मणदंड ता. कर्जत जि अहमदनगर2018013015032330-01-2018
1239सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे थेरवडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018013012001730-01-2018
1240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती डोंबाळवाडी लक्ष्‍मणदंड ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015003730-01-2018
1241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी म्‍हसलेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015003830-01-2018
1242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी जगन्‍नाथ मासाळ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015004030-01-2018
1243लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी गोविंद मासाळ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015004130-01-2018
1244लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती ताहाराबाद चंगुणायदरा ता राहुरी जि अहमदनगर 2018013015004230-01-2018
1245लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती तांदुळनेर शांतीबन ता राहुरी जि अहमदनगर 2018013015004330-01-2018
1246लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती डोंबाळवाडी गलांडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018013015005230-01-2018
1247ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मौजे महालक्ष्मीहिवरे ता.नेवासा येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018012914003029-01-2018
1248अर्थ विभागश्रीम रत्नमाला रमेश वाल्मिक सफाईकामगार पंचायत समिती नगर ता. नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012905002729-01-2018
1249सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि.प.सा.बां. उपविभाग जामखेड, ता. जामखेड पदाच्या अतिरिक्त कार्यभाराबाबत.2018012912000129-01-2018
1250आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2018012910001129-01-2018
1251ग्रामपंचायत विभागलोकसेवक श्री विजय निव.त्ती चराटे विस्तार अधिकारी (पंचायत) ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर. यांचे निलंबनाबाबत.2018012506004425-01-2018
1252सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कान्हूरपठार येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012512000425-01-2018
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जि . प . प्राथमिक शाळा सदाफुलेवस्ती येथे शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012512000525-01-2018
1254लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौंडाणे पांढरीचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002325-01-2018
1255लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती दुलेचांदगाव ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018012515002425-01-2018
1256लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती जवळकेवाडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002525-01-2018
1257लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती अंबीजळगाव अनारसेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002625-01-2018
1258लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौडाणे सौदडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002725-01-2018
1259लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती चांदं बु सटवाईमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002825-01-2018
1260लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कौडाणे जाईचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515002925-01-2018
1261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती ढाकणवाडी ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018012515003025-01-2018
1262लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती सोनाळवाडी धोंडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003125-01-2018
1263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती खांडवी यशवंतनगर ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003225-01-2018
1264लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती अंबीजळगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003325-01-2018
1265लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती खांडवी गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003425-01-2018
1266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती वाघचा मळा चांदे बु ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003525-01-2018
1267लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती पापु विहिरीजवळ खांडवी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012515003625-01-2018
1268ग्रामपंचायत विभागकै. वसंत रघुनाथ डोळस मयत ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांची पत्नी श्रीमती पुष्पलता वसंत डोळस यांचे चतुर्थ सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2018012506004225-01-2018
1269पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी - वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511000825-01-2018
1270पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511000925-01-2018
1271पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग 4 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018012511001025-01-2018
1272अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018012505002525-01-2018
1273ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन दादराम आढाव ग्रामसेवक प.स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018012506004325-01-2018
1274आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अर्चना अशोक नेहे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018012510000925-01-2018
1275आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ राहुल सुदामराव जाधव एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र निमोण,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018012510001025-01-2018
1276अर्थ विभागश्रीमती. रणभोर जे.एस.से.नि.वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांनी कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत त्‍यांचेविरुध्‍द केलेल्‍या शिस्‍तभंगाची कारवाई वरील अपिलाबाबत.2018012505002625-01-2018
1277अर्थ विभागश्री ज्ञानेश्वर तुकाराम वागस्कर वरिष्ठ सहायक (लेखा) पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012405002224-01-2018
1278अर्थ विभागश्री भाऊराव बन्सी नगरे स्विपर प्रा. आ. केंद्र बोटा ता. संगमनेर जि. अ. नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012405002324-01-2018
1279ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत दि. २९ जानेवारी ते ०१ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत आयोजित अभ्यास दौर्‍यासाठी उपस्थित राहणेबाबत. 2018012406004124-01-2018
1280सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे चिचोंडी पेडशेत ता. अकोले या रस्त्यावर सा .क्र . ०/०० मध्ये कमी उंचीची मोरी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018012313000523-01-2018
1281सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र एकदरा इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018012313001623-01-2018
1282सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोंभाळणे इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018012313001723-01-2018
1283सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एम पालवे,परिचर,प्राआके जेऊर ता नगर हया दि.20.2.2013 पासुन अनाधिकृत गैरहजर असलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018012304003623-01-2018
1284सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हंगेवाडी ता.श्रीगोंदा ग्रामपंचायत हद्दीत फुटपाथवर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018012212000622-01-2018
1285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव स्‍मशानभूमी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018012215002222-01-2018
1286ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.पिंगेवाडी, ता.शेवगाव व इतर ०४ कामे)2018012206004022-01-2018
1287अर्थ विभागकै. श्री ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत यांचे निवृत्तीवेतन व सेवा निवृत्ती उपदान व त्यांच्या वारस पत्नी श्रीम जनाबाई नामदेव खाडे कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012205002422-01-2018
1288लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018012215005422-01-2018
1289सामान्य प्रशासन विभागश्री. देवचके अजय नारायण, कार्या. अधिक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजूर करणेबाबत.2018012004003720-01-2018
1290सामान्य प्रशासन विभागश्री. बडवे निलेश गजानन, कनिष्ठ सहा. पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणेबाबत.2018012004003820-01-2018
1291आरोग्‍य विभागश्रीमती शरयु कचरु गरुड, आरोग्य सेवक (महिला), प्राथमिक आरोग्य केंद्र अरणगाव ता. जामखेड यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत.2018012010002020-01-2018
1292सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग अहमदनगर प्राप्त दर व निविदा अटी शर्तीनुसार भाडे तत्वावर परिनिरीक्षण वाहने भाडेने उपलब्ध करणेबाबत. 2018012013002120-01-2018
1293शिक्षण प्राथमिक विभागश्री ज्ञानेश्वर बरीकराव कौले उपा. जि प प्रा शाळा तासगवठाण ता.पारनेर यांचे पदस्थापणे बाबत2018012016001220-01-2018
1294अर्थ विभागश्री म्हस्के सर्जेराव मोहनराव सहा . पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंबनिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत. 2018012005001020-01-2018
1295अर्थ विभागश्री म्हस्के जानकू नारायण ऐच्छिक सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर निवृत्तीवेतन उपदान व कुटूंबनिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2018012005001120-01-2018
1296अर्थ विभागकै . श्री बाळासाहेब दगडू चेडे परिचर जि. प. उपविभाग पारनेर ता.पारनेर यांच्या वारस पत्नी श्रीम कमल बाळासाहेब यांना कुटूंबनिवृत्ती वेतन ,मृत्यू -नि-उपदान मंजूरीबाबत. 2018012005001320-01-2018
1297अर्थ विभागश्री प्रकाश लक्ष्मण फ़ंड आरोग्य पर्यवेक्षक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजूरीबाबत. 2018012005001420-01-2018
1298अर्थ विभागश्रीम भागीरथी रामभाऊ पांचाळ महिला आरोग्य अभ्यागता (एल. एच .व्ही )प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत मंजुरीबाबत 2018012005001520-01-2018
1299अर्थ विभागश्री. मच्छिन्द्र बाबुराव नालकर मैलकामगार जि. प. सा. बा उपविभाग राहुरी यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001620-01-2018
1300अर्थ विभागश्री. रघुनाथ बबन झावरे पदवीधर जि. प. शाळा करंदी ता. पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001720-01-2018
1301अर्थ विभागश्री. सयाजी मंड्याबा भवार वाहनचालक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प नेवासा यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005001820-01-2018
1302अर्थ विभागकै श्री. वसंत दगडू कवडे ग्रामसेवक पंचायत समिती संगमनेर यांच्या वारस पत्नी श्रीम विजया वसंत कवडे यांना कुटूंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान मंजुरीबाबत 2018012005001920-01-2018
1303अर्थ विभागश्रीम विमल दयानंद उन्हावणे ए.एन.एम. प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता.नेवासा यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018012005002020-01-2018
1304अर्थ विभागश्री महादेव बन्सी बोरुडे उपाध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018012005002120-01-2018
1305सामान्य प्रशासन विभागश्री. लोंढे रतन अनंता, वाहन चालक, पंचायत समिती कर्जत यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018012004003420-01-2018
1306महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.अस्मिता तांबे सहा गटविकास अधिकारी पं.स. पारनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.पारनेर कार्यभार सोपविणे बाबत.2018012008000520-01-2018
1307महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस.आर.पालवे सहा-बाल विकास प्रकल्पब अधिकारी पारनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.शेवगाव कार्यभार सोपविणे बाबत.2018012008000620-01-2018
1308सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. वाघाचा आखाडा ते येवले आखाडा ता. राहुरी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ग्रामीण मार्ग ६८ खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. 2018011913001019-01-2018
1309सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र विठा इमारत दुरूस्ती करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018011913001819-01-2018
1310लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट चव्‍हाणवस्‍ती ता.नगर जि अहमदनगर 2018011915001119-01-2018
1311लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. रेहेकुरी यादववस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001219-01-2018
1312लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. राक्षसवाडी चांभ्‍ाारडोह ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001319-01-2018
1313लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती.राक्षसवाडी बराते ईवरे ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001419-01-2018
1314लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. रेहेकुरी मळाई ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001519-01-2018
1315लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती राक्षसवाडी शेळके ता.कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001619-01-2018
1316लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव राजपूतमळा नं.१ ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001719-01-2018
1317लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती काळेवाडी झाेटींग बाबा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001819-01-2018
1318लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव अकोबा मळा बासवन ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915001919-01-2018
1319लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती कडगाव नं.२ ता.पाथर्डी जि अहमदनगर 2018011915002019-01-2018
1320लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती. सोनाळवाडी बनसोडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011915002119-01-2018
1321सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011812000318-01-2018
1322शिक्षण प्राथमिक विभागअभावीत मधून केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोनत्ती बाबत श्रीम.बडे प्रयागा सयाजी व इतर 502018011816001018-01-2018
1323ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचातीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्‍यात आलेल्‍या विकास कामांची प्रशासकिय मान्‍यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर १२४ कामे)2018011806003418-01-2018
1324ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर 123 कामे)2018011806003518-01-2018
1325ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्‍थान, वाकडी ता.राहाता व इतर ०४ कामे)2018011806003618-01-2018
1326ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री क्षेत्र दत्‍तदेवस्‍थान, पिंपळवाडी ता.कर्जत)2018011806003718-01-2018
1327ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री वज्रेश्‍वरी माता देवस्‍थान, एकरुखे ता.राहाता व इतर ०१ कामे)2018011806003818-01-2018
1328ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्‍थान, वाकडी ता.राहाता व इतर ०७ कामे)2018011806003918-01-2018
1329सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. चंदकापूर ते वांढेकर वस्ती ता. राहुरी साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० खडी नुतनीकरण करणे.2018011713000717-01-2018
1330सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सात्रळ गीतेवस्ती,इरिगेशन बंगला ता. राहुरी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० खडी नुतनीकरण करणे. 2018011713000917-01-2018
1331सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. जळका बुद्रुक ते खेडले ता. नेवासा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५००मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. 2018011713001117-01-2018
1332लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती जांभ्‍ाुळवाडी-काळेवाडी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000117-01-2018
1333लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती नागापूर ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000217-01-2018
1334लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती गोबरेमळा-रेहेकुरी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000317-01-2018
1335लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती मांडगेमळा-रेहेकुरी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000417-01-2018
1336लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कडगाव नं.२ ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018011715000517-01-2018
1337लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा दुरुस्ती कोरेगाव-शिवाजी शेळके शेत ता कर्जत जि अहमदनगर 2018011715000617-01-2018
1338लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती म्‍हसले गव्‍हाणेवस्‍ती ता.नेवासा जि अहमदनगर 2018011715000717-01-2018
1339लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट-कावळेमळा ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715000817-01-2018
1340लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट वशागाव जवळ ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715000917-01-2018
1341लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती बाबुर्डीघुमट पत्रयाचामळा ता.नगर जि अहमदनगर 2018011715001017-01-2018
1342समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०टक्के) अदा करणे बाबत.2018011717000117-01-2018
1343लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) साठा बंधारे सन २०१७-१८2018011715005317-01-2018
1344लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१७-१८2018011715005717-01-2018
1345आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला वर्ग 3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची तात्पुरती ( Provisionl Additional ) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018011610001916-01-2018
1346सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011612004516-01-2018
1347ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2018011606003316-01-2018
1348लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018011615006216-01-2018
1349लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता रद्द आदेश जि प सेस सन २०१७-१८2018011615006516-01-2018
1350महिला बालकल्‍याण विभागसन 2018 या वर्षामधील अंगणवाडी सेविका / मिनी सेविका /मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे .2018011508000715-01-2018
1351लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती होलेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018011515026215-01-2018
1352लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती सावरगाव घुले ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018011515026415-01-2018
1353सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल भागीनाथ सोनवणे, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती रक्कम मंजूर करणे बाबत. 2018011504002715-01-2018
1354सामान्य प्रशासन विभागश्री निमसे प्रशांत भास्कर, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती पारनेर यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018011504002815-01-2018
1355सामान्य प्रशासन विभागश्री पाटील अरुण गुलाबराव, कनिष्ठ सहायक, प्रा.आ.के. शेंडी, ता. अकोले यांचे भ. नि. नि. खात्यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018011504002915-01-2018
1356लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी) सन २०१७-१८2018011515006015-01-2018
1357सामान्य प्रशासन विभागसर्व्हर, फायरवॉल, बॅकअप व मॉनिटरिंग सिस्टीम खरेदी करणेबाबतचा पुरवठा आदेश2018011204002512-01-2018
1358ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागचांदेकसारे ता कोपरगांव येथील श्री क्षेत्र भैरवनाथ जोगेश्वरी देवस्थान येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधकाम करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत2018011214000512-01-2018
1359सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे उंबरी बाळापूर ता. संगमनेर येथे अंगणवाडीचे उर्वरित बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018011113000611-01-2018
1360सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी जगदाळे परिचर पवैद्य जवळा ता पारनेर यांनी कार्यलयानी कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2018011104003211-01-2018
1361सामान्य प्रशासन विभागश्री सतीष शिवाजी शिंदे परिचर गट शिक्षण ता श्रीरामपुर यांचा परिचर गट ड पदाचा राजीनामा मंजुर करणेबाबत . 2018011104003311-01-2018
1362ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002410-01-2018
1363ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002510-01-2018
1364ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2018011006002610-01-2018
1365शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत मदतनीस भत्ता अनुदान अदा करणे बाबत. 2018011016004110-01-2018
1366शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान अदा करणे बाबत. 2018011016004210-01-2018
1367सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबादेवी मंदिर देवस्थान राशीन येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010812000208-01-2018
1368अर्थ विभागश्री विनायक विठठल शहाणे, सेवा निवृत्‍त स.ले.अ.पंचायत समिती पारनेर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे..2018010805000908-01-2018
1369ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, उक्कडगांव, ता कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010814000108-01-2018
1370ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.गोगलगांव ता राहाता या योजनेस अनुदान वितरण2018010814000208-01-2018
1371सामान्य प्रशासन विभागदि.१/१०/२००६ ते दि.३१/०३/२०१० या कालावधीत स्‍वेच्‍छा/नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्‍त, मयत झालेल्‍या वाहन चालकांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्‍यानंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्ववासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2018010804002608-01-2018
1372अर्थ विभागश्री राजेंद्र दिगंबर बारटक्‍के से नि लघुलेखक नि श्रेणी शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000206-01-2018
1373अर्थ विभागश्रीमती ज्‍योती सुरेश रणभोर ऐ सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहा लेखा अर्थ विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000306-01-2018
1374अर्थ विभागश्री भिमराव सखाराम मोटे से नि वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000406-01-2018
1375अर्थ विभागश्रीमती अहिल्‍याबाई लक्ष्‍मण खेडकर से नि परिचर शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000506-01-2018
1376अर्थ विभागश्रीमती तााई गंगाधर खताळ सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प शेवगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000606-01-2018
1377अर्थ विभागश्री शरद पावलस ससाणे से नि विस्‍तार अधिकारी पंचायत स‍मिती कोपरगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018010605000706-01-2018
1378आरोग्‍य विभागआैैैैषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतरीम जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018010610000606-01-2018
1379आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत..2018010610000706-01-2018
1380आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी, पं.स,नगर या पदाचे फक्‍त प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018010610000806-01-2018
1381सामान्य प्रशासन विभागसाई ज्‍योती स्‍वयंसहायता यात्रा २०१८ च्‍या नियोजनासाठी वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018010604002006-01-2018
1382ग्रामपंचायत विभागस्मार्ट ग्राम योजनेअंतर्गत तालुकास्तरावरील प्रथम क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना निधी वितरण करणेबाबत2018010606002306-01-2018
1383महिला बालकल्‍याण विभागबाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना पायाभुत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2018010608000206-01-2018
1384अर्थ विभागजिल्‍हा सेवा वर्ग-४ परिचर या संवर्गातून जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ ( दुय्यम लेखा ) या संवर्गात पदोन्‍नतीने नेमणूक देऊन पदस्‍थापना देणेबाबत.2018010605000806-01-2018
1385सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एम घोरपडे,परिचर,गशिअ नेवासा यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018010604002306-01-2018
1386सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस राऊत,परिचर,प्राआके काष्टी ता श्रीगोंदा यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018010604002406-01-2018
1387सामान्य प्रशासन विभागश्री मंगळे सुनिल जगन्‍नाथ कार्या अधिक्षक पंचायत समिती पारनेर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018010504001605-01-2018
1388सामान्य प्रशासन विभागश्री पी जी कुलट तत्‍का कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कोपरगाव यांच्‍या विरुध्‍द विभागीय चौकशी बाबत 2018010504001805-01-2018
1389ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001805-01-2018
1390ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करणेबाबतचे निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018010506001905-01-2018
1391सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१८ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018010404001304-01-2018
1392कृषि विभागराज्‍य पुरस्‍कृत पीक संरक्षण योजना (फलोत्‍पादन पिके) सन 2017/18 अंतर्गत कांदा करपा व फुलकीडे नियंत्रण अंतर्गत 50 टक्‍के अनुदानावर पीकसंरक्षण औषधांचा पुरवठा करणे.2018010409000104-01-2018
1393अर्थ विभागश्री कचरू बन्सी गोत्राळ परिचर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018010405000104-01-2018
1394ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.शेंडी, ता.अकोले व इतर ८१ कामे)2018010406001404-01-2018
1395ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री म्हसोबा महाराज देवस्थान, लोणी बु ता.राहता)2018010406001504-01-2018
1396ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री खंडेराव देवस्थान, वाकडी ता.राहता व इतर ०४ कामे)2018010406001604-01-2018
1397ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री नरहरी नृसिह देवस्थान, कान्हेगांव ता.कोपरगांव व इतर ०७ कामे)2018010406001704-01-2018
1398ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.दैठणगुंजाळ, ता.पारनेर व इतर ४२ कामे)2018010406002004-01-2018
1399ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री कळसेश्वर देवस्थान, कळस बु ता.अकोले व इतर ०१ काम)2018010406002104-01-2018
1400ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ देवस्थान, जातेगांव ता.पारनेर व इतर ०६ कामे)2018010406002204-01-2018
1401सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018010304001203-01-2018
1402आरोग्‍य विभागश्रीमती शोभा शंकर खंडागळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देहरे ता नगर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्ती मंजुरी बाबत2018010310000203-01-2018
1403आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2018010310000303-01-2018
1404ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर परिणाम करणारी कायमस्वरूपी थोपविण्याची शिक्षाचे आदेशाविरुद्ध अपिलाबाबत. 2018010206000202-01-2018
1405ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री. व्ही.बी. सोनवणे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- निपाणी वडगाव, ता. श्रीरामपूर )2018010206000402-01-2018
1406ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.बेलापुर बु ता.श्रीरामपूर व इतर ०७ कामे)2018010206000802-01-2018
1407ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.रमजान चिंचोली ता.कर्जत व इतर २१ कामे)2018010206000902-01-2018
1408शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे बाबत बाबत.2018010216000302-01-2018
1409ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.ढोरजळगांव ने ता.शेवगाव व इतर २२ कामे)2018010206001002-01-2018
1410ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.चास ता.अकोले व इतर २७ कामे)2018010206001102-01-2018
1411ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.निळवंडे ता.अकोले व इतर ७८ कामे)2018010206001202-01-2018
1412सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा. शाळा पळसखेडे ता संगमनेर येथे दोन शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010213000202-01-2018
1413सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे देवकौठे हरिजनवस्ती ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018010113000101-01-2018
1414सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंभळी ता. कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची नवीन इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018010112004401-01-2018
1415महिला बालकल्‍याण विभा