जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ ग्रा. पं. निंबळक ता. नगर व इतर १ काम 2018072106031621-07-2018
2सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.26/7/2018 रोजी च्या कामवाटप सभेमध्ये वाटप करावयाच्या कामांची पुरवणी यादी2018072012018720-07-2018
3सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072012018920-07-2018
4सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.26/7/2018 रोजीच्या कामवाटप सभेसाठी दि.20/7/2018 रोजी प्रसिध्द केलेली पुरवणी यादीतील कामे वगळण्याबाबतचे शुध्दीपत्रक 2018072012019020-07-2018
5लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण शेंडी ता. नगर जि अहमदनगर2018072015041220-07-2018
6लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघुपाटबंधारे बारागाव नांदुर ता. राहुरी जि अहमदनगर2018072015041320-07-2018
7सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. दिलीप झुंबर राऊत तत्कालीन रोजंदारी मैल कामगार जि. प. सा. बां उपविभाग कर्जत जि अ. नगर यांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु. १०००००/- अदा करणेबाबत 2018072012019720-07-2018
8समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018071717002117-07-2018
9सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे डोळेवाडी (ग्रा.प.राजूर ) ता. जामखेड जि .अहमदनगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेमधील ग्रा.प.मि .क्र.५३३ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071712017817-07-2018
10ग्रामपंचायत विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (विधान सभा सदस्य) सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.कोतुळ, ता.अकोले व इतर ०१ कामे)2018071706031217-07-2018
11शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती जानका आनंदा देवकर, प्रभारी मुख्याध्यापिका, जि.प.प्रा.शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018071716025517-07-2018
12शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती जानका आनंदा देवकर, प्रभारी मुख्याध्यापिका, जि.प.प्रा.शा. चौधरी वस्ती, ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018071716025617-07-2018
13सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पवळदरा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071712019617-07-2018
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018071613010416-07-2018
15ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र. 2018071614019416-07-2018
16सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २६/७/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाच्या कामांची यादी 2018071612017716-07-2018
17लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती कोरेगाव शिवाचामळा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018071615040816-07-2018
18सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जवळा येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612019416-07-2018
19सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चोंभुत येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018071612019516-07-2018
20सामान्य प्रशासन विभागश्री. जेजुरकर एस.के. कनिष्ठ सहायक, जि.प.सा.बां. उपविभाग राहाता यांची विनंतीने बदली करणेबाबत.2018071304029213-07-2018
21सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती नेवासा या रिक्‍त प‍दाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणेबाबत.2018071304029313-07-2018
22सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. २४ ते २६ जुलै २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत. 2018071304029413-07-2018
23सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २६/०७/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018071313010313-07-2018
24सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरुले ते धनगरवाडा ग्रामा १९ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/१०० (ग्रामा १९) ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071313012013-07-2018
25सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६५ ते सांगवी कळस रस्ता ग्रा.मा. १६६ कि मी ०/०० ते १/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071313012113-07-2018
26सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६५ ते सांगवी कळस रस्ता ग्रा.मा. १६६ कि मी १/२०० ते २/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012213-07-2018
27सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखरवंडी करजगाव ते ओसवाडी रस्ता इजिमा ७२ कि मी ०/०० ते २/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012313-07-2018
28सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई पानेगाव रस्ता ग्रा.मा. १३६ कि मी ५/०० ते १०/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012413-07-2018
29सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरेगाव ते सोनई खेडले रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा २४६ ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071313012513-07-2018
30लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा म्‍हाळस पिंपळगाव गट नं.१६४(1) अ व ११४(2) ता.नेवासा जि.अहमदनगर2018071315041113-07-2018
31सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) कोऱ्हाळे ते तालुका हद्द (कोऱ्हाळे ते भांबरेमळा ) रस्ता कि मी २/०० ते ४/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा १०७ २) पिंपळस ते नगर मनमाड रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा १४ ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011512-07-2018
32सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) प्ररामा ८ ते कुदळे वस्ती ते प्रजिमा १३ रस्ता ( निघोज ते कुदळेवस्ती वरवंडेवाडी रस्ता ) ग्रा. मा. ११३ रस्ता कि मी १/४०० ते ३/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे २) एकरूखे ते न. पा. वाडी रस्ता ग्रा. मा. ७ ( एकरूखे ते बोर्डे वस्ती न. पा. वाडी रस्ता ) कि मी ०/५०० ते ३/५०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011612-07-2018
33सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ४६ ते प्रजिमा १२ (नांदूर) व्हाया लांडेवाडी रस्ता (ग्रा. मा. ६८) डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011712-07-2018
34सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराजुरी कोल्हार रस्ता ते शेळकेवस्ती तालुका हद्द रस्ता ग्रा. मा. १२५ सा. क्र. ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018071213011812-07-2018
35सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरवंदे ते माळेगाव थडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २/५०० ते ३/५०० ग्रामा १२ ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018071213011912-07-2018
36ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एस.एस.पानसरे उपअभियंत जिल्हा परीषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी यांना कार्यमुक्त करणे2018071114019211-07-2018
37शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकिय प्रातिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणे बाबत श्री दिलीप विष्णु खेडकर उपा. वाड्याबा नगर ता पाथर्डी2018071116024911-07-2018
38शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.हिराबाई बाबुराव शिंदे, प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माळवाडी, (ऊंबरे), ता.राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधीबाबत2018071016025010-07-2018
39शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.खेडकर रेणुका रामदास, प्राथ.शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. जळगांव, ता.कर्जत, जिल्हा अहमदनगर यांचे अनाधिकृत गैरवर्तनाबाबत2018071016025110-07-2018
40आरोग्‍य विभागश्रीम.आशा बाळासाहेब परदेशी आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देवळाली प्रवरा ता.राहुरी यांचे अनधिकृृत गैैैैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2018070910029809-07-2018
41आरोग्‍य विभागश्रीम.कमल नामदेव चिखले आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरेाग्‍य केंद्र पढेगाव ता.श्रीरामपुर यांचे अनधिकृृृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2018070910029909-07-2018
42आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.किरण शरद कांबळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टोका,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018070910030009-07-2018
43आरोग्‍य विभागपंढरपुर आषाढी यात्रा सन-२०१८,वै्दयकीय अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीवर कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018070910030109-07-2018
44ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.जांभळी, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018070706030707-07-2018
45आरोग्‍य विभागआरोग्‍य विभाग,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या विभागासाठी प्रशासकिय कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत2018070610029706-07-2018
46अर्थ विभागश्री. डोंगरे आर.एम. वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033106-07-2018
47अर्थ विभागश्रीमती धानापुणे मंजुश्री साेपान वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) ग्रामपंचायत विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033206-07-2018
48अर्थ विभागश्रीमती राजगुरु व्‍ही. जी. कनिष्‍ठ सहायक (लेखा) सा.बांं. (उत्‍तर) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची सेवा उपलब्‍ध करणेबाबत.2018070605033306-07-2018
49शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. भागवत गंगाधर पोखरकर, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.देवठाण,ता.अकोले, जिल्हा – अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत 2018070616024606-07-2018
50शिक्षण प्राथमिक विभागअशोक पंढरीनाथ एखंडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. चिकणी, ता.अकोले, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018070616024706-07-2018
51सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे वाहनतळ बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070612018306-07-2018
52सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ता. नगर येथील श्री क्षेत्र पदमावती देवी देवस्थान येथे वाहनतळ बांधणे या कामाचा आदेशाचे शुध्दिपत्रक 2018070612018806-07-2018
53शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीमध्‍ये (माध्‍यम- मराठी व उर्दु ) नियुक्‍तीच्‍या अनुषंगाने तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिद्ध् करणेबाबत. . . . 2018070516024305-07-2018
54सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.कल्पना दिपक सावंत गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती कर्जत यांचे अर्जित रजा खाती शिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखिकरणाबाबत.2018070504028605-07-2018
55ग्रामपंचायत विभागश्री.चंद्रशेखर बापूराव पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकदरे, ता.अकोले, यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे. 2018070506029705-07-2018
56ग्रामपंचायत विभागश्री.चंद्रशेखर बापूराव पाटील, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-एकदरे, ता.अकोले, यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे. 2018070506029805-07-2018
57ग्रामपंचायत विभागश्री.बाबासाहेब कोंडीबा घुले, सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत. 2018070506029905-07-2018
58ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.जी.मगर, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-हंगा, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018070506030005-07-2018
59शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. उघडे युवराज निवृत्ती, उपाध्यापक, रहाणे आखाडा, ता.संगमनेर यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2018070516024405-07-2018
60शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रावसाहेब यशवंत बर्डे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. भोजडेचौकी,ता.कोपरगांव यांचे गैरवर्तनाबाबत2018070516024505-07-2018
61शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रामदास कोंडीबा सातपुते, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. करकंडे मळा, ता.पारनेर, यांनी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2018070516024805-07-2018
62सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता मागणी क्र.एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ निवृत्ती वेतन व लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी अर्जीत रजा रोखीकरण,अतिकालीन भत्ते देयके ,वैद्यकिय देयके प्रतिपूर्ति /अग्रीम देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण (माहे जुन २०१८ पेड इन जुलै २०१८) 2018070404028504-07-2018
63शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्‍याध्‍यापक (मराठी/ उर्दु) / अभावित केंद्रप्रमुख / विस्‍तार अधिकारी शिक्षण (मराठी / उर्दु) संवर्गातील पदोन्‍नतीच्‍या अनुषंगाने तात्‍पुरती जेष्‍ठता यादी प्रसिद्ध् करणेबाबत. . . 2018070416024204-07-2018
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी येथे शौचालय बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070412018504-07-2018
65सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी येथे संरक्षक भिंत बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070412018604-07-2018
66समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधिल मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018070317001903-07-2018
67सामान्य प्रशासन विभागश्री अनंत उध्दव परदेशी,सहा गट विकास अधिकारी,पं स नेवासा यांना बदलीच्या पदावर हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2018070304028303-07-2018
68सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी,पंचायत समिती राहुरी पदाचा तात्पुरता पदभाराबाबत.2018070304028403-07-2018
69ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणे बाबत ( ग्रापं तांदुळनेर ता राहुरी जि.अ .नगर)2018070306029403-07-2018
70ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणे बाबत ( ग्रापं दावणगाव ता राहुरी जि.अ .नगर)2018070306029503-07-2018
71सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुह्राणनगर ता.नगर जि .अहमदनगर येथील शिवाजीनगर येथे ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मा.क्र. ४८६ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018070312019103-07-2018
72आरोग्‍य विभागडॉ.वाय.एस.बुरसे वै.अ.गट-अ वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र भातकुडगांव,ता.शेवगांव यांना पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी कार्यमुक्‍त करून प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेेेेबाबत.2018070210029602-07-2018
73सामान्य प्रशासन विभागश्री.गावडे निखिल लालासाहेब परिविक्षाधीन सहा गट विकास अधिकारी गट ब प्रशिक्षणानंतर दयावयाची वेगवेगळया पदावर नियुक्ती बाबत.2018070204028702-07-2018
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे , शाखा अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांना जि प सेवेतून निलबीत करणे बाबत 2018063012017530-06-2018
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जगदीश मोहन कडाळे उप अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांची बदली झालेने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत2018063012017630-06-2018
76लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण संगमेश्‍वर ता. जामखेड जि अहमदनगर2018063015040230-06-2018
77लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती हांडाळवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018063015040330-06-2018
78लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा समशेरपुर ता. अकोले जि अहमदनगर2018063015040430-06-2018
79लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा संवत्‍सर -परजणेवस्‍ती ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018063015040530-06-2018
80लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा अस्‍तगाव -रांजणगाव ओढा ता.राहाता जि अहमदनगर2018063015040630-06-2018
81लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा आपेगाव ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018063015040730-06-2018
82ग्रामपंचायत विभागश्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2018062906029029-06-2018
83ग्रामपंचायत विभागश्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत.2018062906029129-06-2018
84ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव)2018062906029229-06-2018
85ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. श्री.रावसाहेब दगडू खर्डे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोधेगाव, ता.कोपरगाव (सध्या सेवा निलंबित ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव)2018062906029329-06-2018
86सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी पाथरे रस्त्यावर पाचमो-या नाला म्हसोबा मंदिर लोणी बु. ता. राहता येथे ड्रेन बांधणे ता. राहता. 2018062913010229-06-2018
87ग्रामपंचायत विभागकै श्री. वसंत रंगूनाथ डोळस मयत ग्रामसेवक प.स.पारनेर यांची वारस पत्नी श्रीमती पुष्पलता वसंत डोळस याना पाचवी सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करणे बाबत. 2018062906029629-06-2018
88सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भातोडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018029-06-2018
89सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र काळभैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट जातेगाव ते डांबरी रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018129-06-2018
90सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगावने येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018062912018229-06-2018
91सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ- २ सन २०१७-१८ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश . 2018062913012629-06-2018
92सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट अ- २ सन २०१७-१८ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश 2018062913012729-06-2018
93अर्थ विभागश्री. जमदाडे अंबादास देविदास, कनिष्‍ठ सहा. (लेखा) ग्रामपंचायत विभाग यांना केलेल्‍या शिक्षेविरुध्‍द मा. राज्‍यमंत्री, ग्रामविकास यांचे न्‍यायालयात दाखल पुनरिक्षण अर्जावरील आदेशानुसार कार्यवाही व पुनःस्‍थापित करणेबाबत.2018062805031628-06-2018
94लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा अंबड -शिवार ओढा ता.अकोले जि.अहमदनगर2018062715040927-06-2018
95आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित एएनएम मानधन, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक १2018062610029226-06-2018
96आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित एएनएम मानधन, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक १2018062610029326-06-2018
97आरोग्‍य विभागश्रीम फिलोमिना प्रमोद थुंबे सेवानिवृत्त एएनएम प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी व्यंकनाथ ता.श्रीगोंदा, यांना तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन अदायगीबाबत.2018062610029426-06-2018
98ग्रामपंचायत विभागश्री.केसू पाटीलबा बाचकर ग्राम विकास अधिकारी प.स. पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018062606028926-06-2018
99अर्थ विभागप्रशासकीय बदली-समतोल राखणे सन २०१४ बदलीच्‍या ठिकाणी हजर न झालेने केलेल्‍या शिक्षेविरुध्‍द मा. राज्‍यमंत्री, ग्रामविकास यांचे न्‍यायालयात दाखल पुनरिक्षण अर्जावरील आदेशानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018062505031325-06-2018
100अर्थ विभागश्री. सुडके डी. के. तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना विभागीय चौकशी प्रकरणातून दोषमुक्‍त करणेबाबत. 2018062505031425-06-2018
101अर्थ विभागजिल्‍हा परिषदे अंतर्गत अर्थ विभागातील लेखा संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत ( संवर्ग सहाय्यक लेखाधिकारी )2018062505031525-06-2018
102सामान्य प्रशासन विभागपरिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी गट अ यांना प्रशिक्षणानंतर दयावयाची वेगवेगळया पदावर नियुक्‍ती बाबत.2018062504028025-06-2018
103सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.पाटील,गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018062504028125-06-2018
104शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा. एकरुखे,ता.राहाता , जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018062516023825-06-2018
105शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा. एकरुखे,ता.राहाता , जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018062516023925-06-2018
106शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती संध्या मधुकर जगताप, प्राथमिक शिक्षिका हनुमान वस्ती (लावरगाव),ता.जामखेड यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018062516024025-06-2018
107लघु पाटबंधारे विभागसुधारित प्रशासकीय मान्‍यता अादेश को प बंधारा अंबड -तांबोळ कुंड ओढा ता.अकोले जि.अहमदनगर2018062515041025-06-2018
108ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणेबाबत (ग्रा.प.निवडुंगे ता.पाथर्डी जि.अ.नगर )2018062506027925-06-2018
109ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं मोहटे ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028025-06-2018
110ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं घाटशिरस ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028125-06-2018
111ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं चिंचपूर इजदे ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028225-06-2018
112ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४० खालील प्रकरण निकाली काढणेबाबत (ग्रा.प.केळसांगवी ता.पाथर्डी जि.अ.नगर )2018062506028325-06-2018
113ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं जांभूळवाडी ता संगमनेर येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत 2018062506028425-06-2018
114ग्रामपंचायत विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलाम १४० अन्वय ग्रापं मालेवाडी ता पाथर्डी येथील अपहार प्रकरण निकाली काढणे बाबत2018062506028525-06-2018
115ग्रामपंचायत विभागकै. (श्री.) बाबू गणपत जगदाळे मयत ग्रामसेवक प.स. श्रीगोंदा यांची वारस पत्नी श्रीमती सुनीता बाबू जगदाळे यांचे अंतिम गट विमा रक्कम मंजुरी बाबत. 2018062506028625-06-2018
116अर्थ विभागकै. सययद बाबासाहेब याकुबमियॉं, ( दि. २२/०२/२०१३ रोजी मयत ) से.नि.सहायक लेखाधिकारी, आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे वारसदार श्रीम. सययद कमरुन्निसा बाबासाहेब ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062205030622-06-2018
117अर्थ विभागकै. शिवाजी सुर्यभान हुगे, ( दि. १७/०९/२०१७ रोजी मयत ) वरिष्‍ठ सहा. (लेखा), ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्‍प जामखेड यांचे वारसदार श्रीम. अनिता शिवाजी हुगे ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062205030822-06-2018
118सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट-क.2018062204027922-06-2018
119ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत किन्ही बहिरोबावाडी, ता- पारनेर येथील ग्रामपंचायत मालकीची इमारत पाडणेस परवानगी देणेबाबत. 2018062206027722-06-2018
120ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत म्हाळंगी, ता- कर्जत येथील ग्रामपंचायत कार्यालय पाडणेस परवानगी देणेबाबत. 2018062206027822-06-2018
121पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ साठीचे पंचायत समिती-शेवगाव ग्रामपंचायतीस महिला सामुदायिक शौचालय निधीचे वितरण...2018062107014621-06-2018
122ग्रामपंचायत विभागराजपत्रानुसार नावात बदल करणेबाबत श्रीम.पवार यु.बी. व इतर ३ ग्रामसेवक 2018062106028821-06-2018
123ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री.बी.आर.डोईफोडे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-शेवगाव, ता.शेवगाव)2018062106028721-06-2018
124पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागिय बदल्या डॉ.वैभव गणतपराव वाकडे पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 टाकळीमियाँ ता. राहुरी या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018062111005521-06-2018
125पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014321-06-2018
126पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014421-06-2018
127पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018062107014521-06-2018
128सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या पदावरुन वाहन चालक गट क या पदावर पदोन्‍नती देणेकरीता तात्‍पुरती यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018062004027720-06-2018
129ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग श्रीरामपूर पदाचा अतिरिक्त पदभार देणे बाबत 2018062014018020-06-2018
130आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युत्तर पदविक अर्हताधारकास ३(तीन)विशेष प्रोत्सहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एस.यु.दासरे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2018062010029120-06-2018
131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी. एच. चौधरी ,कार्यकारी अभियंता ,जि. प. सा. बा. (दक्षिण) विभाग,अ. नगर यांची विनंती बदली झालेने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत2018062012017320-06-2018
132अर्थ विभागश्री. अरुण नामदेव ढोरमल, से. नि. वरिष्‍ठ सहा. ( लेखा ), पंचायत समिती राहाता यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018062005029320-06-2018
133आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.प्रियंका गंगाधर शिंदे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018061910028919-06-2018
134ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.बी.टी.लावरे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत- बोटा / कुरकुटवाडी, ता.संगमनेर (सध्या विस्तार अधिकारी (पं), पं. स. अकोले) यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2018061906027519-06-2018
135लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती चिलवडी होलेवाडी पाबळकरवस्‍त्‍ाी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018061815040118-06-2018
136आरोग्‍य विभागकम्‍युनिटी हेल्‍थ केअर पदविका व डिप्‍लोमा इन हेल्‍थ प्रमोशन एज्‍युकेशन प्रशिक्षण २०१८ - २०१९साठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018061810028818-06-2018
137शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2018061816023418-06-2018
138पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018061811005418-06-2018
139सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुरेश गोंविंद शिंदे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर यांचे वैदयकिय रजा कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018061804027618-06-2018
140ग्रामपंचायत विभागश्री.देविदास मारुती वाघ सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी प.स.नेवासा यांचे अंतिम गट विमा प्रकरण मंजुरी बाबत. 2018061506027315-06-2018
141आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028315-06-2018
142आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028415-06-2018
143आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028515-06-2018
144आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेडपे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने हजर करून घेणेबाबत....2018061510028615-06-2018
145आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अक्षय रामकिशन बारवाल एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018061510028715-06-2018
146आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2018061410028214-06-2018
147सामान्य प्रशासन विभागश्री बी आर जगदाळे तत्‍का परिचर पवैद जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्‍द अप्‍पर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत 2018061304027513-06-2018
148ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.ए.आर.ठाणगे सेवानिलंबित कनिष्ठ सहायक ग्रा.प.पु.वि.जि.प.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनर्स्थापित केल्याने कार्यमुक्त करणे. 2018061214017812-06-2018
149आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2018061210028112-06-2018
150ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व ४४ गावे तालुका नगर भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017511-06-2018
151ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना घोगरगांव तालुका नेवासा भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017711-06-2018
152आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त झाल्यामुळे थोपवून धरलेल्या वेतन वाढी लागु करणे बाबत..डॉ.बी.व्‍ही सारूक वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ. केंद्र कुकाणा,ता.नेवासा,जि.अ.नगर2018061110028011-06-2018
153ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बारडगांव सुद्रिक, ता.कर्जत व इतर ०६ कामे)2018061106027011-06-2018
154सामान्य प्रशासन विभागवाहनांंचे देखभाल दुरुस्ती व इंधन/पेट्रोकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत.2018060804027308-06-2018
155सामान्य प्रशासन विभागश्री ए आर ठाणगे सेवानिलंबित कनि सहा ग्रापापु विभाग अहमदनगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2018060804027408-06-2018
156आरोग्‍य विभागप्रा.आ.पथक घाटघर,ता.अकोले येथील वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060710027907-06-2018
157सामान्य प्रशासन विभागश्री.भास्‍कर सावळेराम रेंगडे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018060704027207-06-2018
158आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अजहरूददीन रफिक पटेल एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सोनई,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060610027706-06-2018
159आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अाशिष एकनाथ खांदवे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र काष्‍टी,ता.श्रीगोंदा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060610027806-06-2018
160आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्ष पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक पुरूष या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासून सुट मिळणेबाबत..2018060510027605-06-2018
161आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.स्‍नेहल रमेश जाधव एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र आश्‍वी खुर्द,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060410026804-06-2018
162आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अनिकेत बाळासाहेब देशमुख एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र टाकळीमियॉ,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060410027204-06-2018
163आरोग्‍य विभागसेवा निलंबन कालावधी बाबत. श्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला2018060410027304-06-2018
164सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.एम.ससे महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018060204026802-06-2018
165पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018060211005302-06-2018
166सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.डी.मोरे,जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.ल.पा.विभाग अहमदनगर यांचे नियत वयोमान सेवा निवृत्‍तीबाबत.2018060204027102-06-2018
167आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026502-06-2018
168आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026602-06-2018
169आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026702-06-2018
170आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.रूपाली बबन घुले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210026902-06-2018
171आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अैश्‍वर्य सुर्यकांत रोकडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र मांजरी,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210027002-06-2018
172आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.गजानन मधूकर मोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018060210027102-06-2018
173शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022702-06-2018
174शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022802-06-2018
175आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060210027402-06-2018
176आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र टोका,ता.नेवासा येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018060210027502-06-2018
177ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026702-06-2018
178ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026802-06-2018
179पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१8-२०१9 गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018060207012702-06-2018
180पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012802-06-2018
181पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन२०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012902-06-2018
182पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013002-06-2018
183पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013102-06-2018
184ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष ज्ञानदेव शेळके ग्रामविकास अधिकारी प.स.नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2018060106026201-06-2018
185सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल दावजी भडके,कनि सहा जि प ल पा उपविभाग,पं स शेवगांव यांनी कार्यालयीनकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत.2018060104026901-06-2018
186सामान्य प्रशासन विभागसांसद आदर्श ग्राम याेेेजना (SAGY)ग्रामिण विकास मंत्राालय, भारत सरकार आयोजित दुस-या व तिस-या टप्‍यातील प्रभारी अधिकारी (चार्ज ऑफिसर्स ) यांचे दि.06 व 07 जुन 2018 रोजी होणा-या प्रशिक्षणासाठी गट विकास अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणे बाबत. 2018060104027001-06-2018
187ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या स्त्रोतांचे भूजल सर्वेक्षण करणेकरीता खाजगी भुवैद्यानिक सेवा सशुल्क उपलब्ध करणे. 2018060114016401-06-2018
188लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती वाळुंज - बेळगेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018060115039701-06-2018
189लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती तळेगाव -मावलाईचा ओढा ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018060115039801-06-2018
190आरोग्‍य विभागश्रीमती सिमा देवीदास नाईक, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018053110026131-05-2018
191आरोग्‍य विभागनवनियुक्त बहुउद्देशिय आरोग्य सेवक 12 महिने मुळ प्रशिक्षणा बाबत.2018053110026231-05-2018
192पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागिय बदल्या व कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018053111005031-05-2018
193आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ, डॉ.सी.एस.ठोकळ वै.अ.गट-अ ता.आ.अ.पं.स.राहुरी हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026331-05-2018
194आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब, डॉ.एल.डी.कुलकर्णी वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र पिंपळगांवपिसा,ता.श्रीगोंदा हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026431-05-2018
195ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय शामराव नन्नवरे विस्तार अधिकारी (आय आर डी पी ) पंचायत समिती कोपरगाव यांचे ऎश्च्छिक सेवा निवृत्ती बाबत 2018053106026131-05-2018
196सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग पाथर्डी हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017131-05-2018
197सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017231-05-2018
198महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्याण विभागातील अास्थापणावरील संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 2018 मधिल पर्यवेक्षिकांना कार्यमुकत करणे बाबत 2018053108004531-05-2018
199शिक्षण प्राथमिक विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),पदाचा प्रभारी कार्यभारा बाबत.2018053016022030-05-2018
200अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ बी वाय ३४२० इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025630-05-2018
201अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ एन ३३३३ इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025730-05-2018
202आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वर्षा सुर्यकांत शिंदे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018053010025530-05-2018
203आरोग्‍य विभागजिल्हा समाज कल्याण जि प अहमदनगर यांचे कार्यालयात पूर्ण वेळ सेवा उपलब्ध करून दिलेबाबत2018053010025930-05-2018
204शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.जाधव देवराम शिवनाथ, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.मांडवे बु., ता.संगमनेर यांचे निलंबित कालावधी निर्णयाबाबत2018053016022430-05-2018
205ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत. 2018053014016330-05-2018
206पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.सपना गंगाधर नेहे यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 शेंडी ता.अकोले या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018053011005230-05-2018
207शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.चास,ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2018053016022630-05-2018
208ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चंद्रशेखर वसंत हतवळणे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015829-05-2018
209ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एकनाथ नामदेव वाडगे कक्ष अधिकारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015929-05-2018
210सामान्य प्रशासन विभागश्री.पी.डी.यादव उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025629-05-2018
211सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.यु.व्‍ही.कोळसे-बावके उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025729-05-2018
212सामान्य प्रशासन विभागश्री.आय.डी.शेळकंदे, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025829-05-2018
213सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.ए.यु.शिरसाठ,गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025929-05-2018
214आरोग्‍य विभागश्री राजू रतन भगवाणे से नि सफाई कामगार प्रा आ केंद्र बारगांव नांदुर ता राहुरी याना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन अदायगीबाबत 2018052910025229-05-2018
215शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळनाथ आदिनाथ भिताडे, सेवा निलंबित मुख्याध्यापक, पंचायत समिती कर्जत यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018052916021929-05-2018
216सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026229-05-2018
217सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026329-05-2018
218शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे भिकाजी शंकर, उपाध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नेमबाी मळा,ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा देणेबाबत2018052916022129-05-2018
219शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत श्री.धोंडीबा जबाजी शेटे,सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. म्हसे,ता.श्रीगोंदा2018052916022229-05-2018
220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध्काम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 2018. 2018052913010129-05-2018
221ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.जे.रघुवंशी उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे कार्यालयीन कामी अनधिकृत गैरहजर असल्याने त्यांना त्याच्या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्त करणे.2018052914016229-05-2018
222ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त होणा-या सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या कृती आराखडयामध्ये नव्याने समाविष्ट होणा-या ग्रामीण्‍ा पाणी पुरवठा योजनांच्या गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समिती गठित करणे बाबत.2018052814015728-05-2018
223सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरणं,सेवा उपदान ,व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मे २०१८ पेड इन जुन २०१८ ) 2018052804025528-05-2018
224आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052810025128-05-2018
225शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली बाबत. 2018052816021828-05-2018
226सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी (गट अ) व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018052804026028-05-2018
227सामान्य प्रशासन विभागमा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या ई-मेल अकाऊंटवर प्राप्त होणारे ई-मेल डाऊनलोड करणे व फॉरवर्ड करणेबाबत.2018052504026425-05-2018
228ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018052506026325-05-2018
229आरोग्‍य विभागश्रीम. शकुंतला विठठल मोजड, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024825-05-2018
230आरोग्‍य विभागश्रीम. छाया दत्तात्रय सांगळे, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024925-05-2018
231सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रतडगाव ता.नगर येथे ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत ग्रा.पं.मी.क्र.२८६ मध्ये सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018052412017024-05-2018
232अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या कामकाजाबाबत.2018052405025424-05-2018
233आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. विष्‍णुु कृष्‍णकुमार नावंदर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नेवासा खुर्द,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018052410020324-05-2018
234शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021324-05-2018
235शिक्षण प्राथमिक विभागप्रशासकीय बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021424-05-2018
236सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्रा आ केंद्र चांदा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2018052404025024-05-2018
237सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018052404025124-05-2018
238आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र कांंन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410020424-05-2018
239आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र रूईछत्रपती,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410021524-05-2018
240आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410021624-05-2018
241शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अ.नगर जि.प.कडुन लातुर जि.प.कडे जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत(एकुण 03) 2018052416021524-05-2018
242शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पुरी सुजाता नवनाथ उपा जि प प्रा शा अशोकनगर ता.श्रीरामपुर यांचा प्रतिक्षा कालावधी मंजुर करणेबाबत 2018052416021624-05-2018
243पशुसंवर्धन विभागशुध्दीपत्र-पशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004923-05-2018
244आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310025323-05-2018
245आरोग्‍य विभागश्रीमती माया चंदभान कल्हापुरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025423-05-2018
246आरोग्‍य विभागश्रीमती नंदा कोंडीबा भांगरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025623-05-2018
247आरोग्‍य विभागश्रीमती ज्योती अलिराम बर्डे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025823-05-2018
248शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रातुन बाहेर)2018052316020623-05-2018
249शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रामध्‍ये)2018052316020723-05-2018
250शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रांंतर्गत)2018052316020823-05-2018
251शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316020923-05-2018
252शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या सन २०१८ (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316021023-05-2018
253शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे तालुका समानीकरणांतर्गत प्रशासकीय बदल्‍या 2018052316021123-05-2018
254पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-गट -क संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311003923-05-2018
255पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.भांड बाबुराव महादू यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004023-05-2018
256पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. मिलिंद तुळशिराम कराडे यांची प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004123-05-2018
257पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. जठार दत्तात्रय गोविंद यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004223-05-2018
258पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. गंभिरे कुशाबा सखाराम यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004323-05-2018
259पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री. निधाने संदिप केशव यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004423-05-2018
260पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.नागरे भगवान पुंजाजी यांची समानिकरण प्रशासकीय बदली आदेश सन-2018 2018052311004523-05-2018
261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा दुरुस्‍ती देवीभाोयरे - जिंजरमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018052315038723-05-2018
262पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.जरे देवराम दगडू व श्री.शिंदे जयप्रकाश कारभारी यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004623-05-2018
263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कडगाव क्र. ३ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052315038823-05-2018
264सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खामगाव उर्दु येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018052312017923-05-2018
265पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004723-05-2018
266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती दुलेचांदगाव क्र. ३ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052315038923-05-2018
267लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती हिवरगाव पावसा - देवगाव ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315038423-05-2018
268लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मांडवे -सुपेकर वस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018052315039023-05-2018
269लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती धाांदरफळ खु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315039123-05-2018
270लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती आळसुंदे -भांडवलकरवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039223-05-2018
271शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अशोक बापुराव बनसोडे, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा. लव्हाळवाडी, ता.अकोले यांचे गैरवर्तनाबाबत2018052316021223-05-2018
272लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती चांदे बु -कुरंगेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039323-05-2018
273लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती काळेवाडी -मुंजोबा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039423-05-2018
274लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती अंबीजळगाव निकद अनारसे ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052315039523-05-2018
275लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती खांजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018052315039623-05-2018
276लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे तांदळी दुमाला - गावठाण ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018052315039923-05-2018
277लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे काष्‍टी - मोटेवस्‍ती ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018052315040023-05-2018
278ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (प्रशासकिय बदली)2018052306024523-05-2018
279ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणनं (विनंती बदली)2018052306024623-05-2018
280ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2018052306024723-05-2018
281आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021723-05-2018
282ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024823-05-2018
283आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021823-05-2018
284ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306024923-05-2018
285ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025023-05-2018
286ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025123-05-2018
287ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025223-05-2018
288ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025323-05-2018
289ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025423-05-2018
290आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310021923-05-2018
291ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025523-05-2018
292ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गातील कर्माचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका 2018052306025623-05-2018
293आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ आरोग्‍य सहायक महिला 2018052310022023-05-2018
294आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022123-05-2018
295महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (प्रशासकिय बदल्या)2018052308004323-05-2018
296आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022223-05-2018
297महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट-क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका- 2018 (समानीकरण बदल्या)2018052308004423-05-2018
298आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022323-05-2018
299आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022423-05-2018
300आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022523-05-2018
301आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या - २०१८ औषध निर्माण अ‍धिकारी2018052310022623-05-2018
302आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ आदिवासी क्षेत्रातुन बिगर आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022723-05-2018
303आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१८ बिगर आदिवासी क्षेत्रातुन आदिवासी क्षेत्रात.2018052310022823-05-2018
304आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकीय बदल्‍या सन २०१८ समानीकरणा अंतर्गत प्रशासकीय2018052310022923-05-2018
305आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023023-05-2018
306आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023123-05-2018
307आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023223-05-2018
308आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023423-05-2018
309आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310023523-05-2018
310आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण विनंंती बदल्‍या)2018052310023623-05-2018
311आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (समानीकरण प्रशासकीय बदल्‍या)2018052310023723-05-2018
312आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ (प्रकरण १ मधील ४ (६) नुसार झालेल्‍या आपसी विनंती बदल्‍या)2018052310023823-05-2018
313सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय बदली2018052304025223-05-2018
314सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052304025323-05-2018
315सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहा गट क लि या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती बदली2018052304025423-05-2018
316आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310023923-05-2018
317आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024023-05-2018
318आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024123-05-2018
319आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024223-05-2018
320आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310024323-05-2018
321आरोग्‍य विभागश्रीमती सविता सुभाष गळंगे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024423-05-2018
322आरोग्‍य विभागश्रीमती विमल देवराम परते, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024523-05-2018
323आरोग्‍य विभागश्रीमती अर्चना हरिभाऊ काशिद, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024623-05-2018
324आरोग्‍य विभागश्रीमती संगिता आण्णासाहेब बाचकर, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310024723-05-2018
325सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052313010023-05-2018
326आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ 2018052310025023-05-2018
327ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रिकरणांतर्गत आंतरजिल्हा बदली - श्रीम.दळवी रामेश्वरी दशरथ, ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर, जिल्हा परिषद अहमदनगर 2018052206025922-05-2018
328आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युत्‍तर अर्हताधारकास विशेष प्रोत्सुहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.एच.जी.कुलकर्णी ,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र कोतुळ,ता.अकोल,जिल्‍हा अ.नगर2018052210020022-05-2018
329आरोग्‍य विभागनव्‍याने स्‍‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या प्रा.आ.केंद्र सुगांव खुर्द,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052210020122-05-2018
330आरोग्‍य विभागनव्‍याने स्‍‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या प्रा.आ.केंद्र म्‍हैसगांव,ता.राहुरी येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052210020222-05-2018
331लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती दुले चांदगाव नं.२ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018052215038522-05-2018
332लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कोरेगाव - सटवाईवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018052215038622-05-2018
333सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018052104026521-05-2018
334आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेेेणी (सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2018052110019921-05-2018
335ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत अंबीलवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018052114015521-05-2018
336सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय कारणास्तव2018052104024021-05-2018
337सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 बिगर आदिवासी भागातुन आदिवासी भागात विनंती बदली2018052104024121-05-2018
338सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 प्रशासकीय 2018052104024221-05-2018
339सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 समतोल अंतर्गत प्रशासकीय बदली2018052104024321-05-2018
340सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 एकतर्फी विनंती.2018052104024421-05-2018
341सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा लि गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2018 आपसी विनंती.2018052104024521-05-2018
342सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल छोटु नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018052104024621-05-2018
343सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल छोटु नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने फेरविभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018052104024721-05-2018
344सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा शिस्त व अपील नियम 1964,चे नियम 21 नुसार पुनरिक्षण अर्जाच्या दि.10 एप्रिल 2018 रोजीचे निकालपत्राबाबत.2018052104024821-05-2018
345ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024321-05-2018
346ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत. 2018052106024421-05-2018
347कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन 20182018051909001719-05-2018
348अर्थ विभागसहायक लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा;यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली 2018051905020819-05-2018
349अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका प्रशासकीय बदली 2018051905020919-05-2018
350अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका विनंती बदली2018051905021019-05-2018
351अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021219-05-2018
352अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ विनंती बदल्‍या 2018051905021319-05-2018
353अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१८ प्रशासकीय बदल्‍या 2018051905021519-05-2018
354ग्रामपंचायत विभागश्री.गोविंद बाबासाहेब चेमटे ग्रामसेवक प.स.शेवगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018051906023619-05-2018
355आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. आरोग्य सेवक (पुरुष)2018051910019719-05-2018
356आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे बाबत. (लसटोचक)2018051910019819-05-2018
357ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.(हप्ता क्रं. २)2018051906023719-05-2018
358सामान्य प्रशासन विभागश्री व्ही एम आमले,कनि सहा लि पं स जामखेड,यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने सेवेतुन निलंबित करणेबाबत2018051904023819-05-2018
359सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर.एस. शेख, सेवानिलंबीत शाखा अभियंता जि .प.सा.बा. उप विभाग नेवासा ता. नेवासा यांचे निर्वाह भत्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत 2018051912016519-05-2018
360सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री व्ही.जी.सय्यद ,कनिष्ठ आरेखक जि .प.सा.बा. उप विभाग अकोले जि अ .नगर यांचे सेवानिलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत 2018051912016619-05-2018
361महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम उदावंत जे डी पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प पारनेर या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018051908004119-05-2018
362महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा बालविकास प्रकल्प अधिकारी ( निलंबीत) कर्मचा-यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजुर करणे बाबत2018051908004219-05-2018
363सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबऱ्हाणपूर म्हाळसपिंपळ्गाव कारेगाव प्रजिमा ३२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० (इजिमा ७३) ता. नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010619-05-2018
364सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागब्राम्हणी ते मोकळआहेळ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १४२) ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010719-05-2018
365सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाका ते पाचुंदा रस्ता इजिमा २४१ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते २/०० (इजिमा २४१) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018051913010819-05-2018
366सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा बु ते खुणेगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/६१५ ते २/१०० ( ग्रामा १८५) ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913010919-05-2018
367सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६४ कासली गोधेगाव घोयेगाव ते वाकचौरे वस्ती ( तळेगाव मळे ) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० इजिमा ०७ ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011019-05-2018
368सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागलोणी खु ते आहेर वस्ती ते लोणी सादतपुर रस्ता ग्रामा ९४ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/७०० ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011119-05-2018
369सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ५३ ते काडुवस्ती प्रवरानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/५०० ग्रामा ८१ ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011219-05-2018
370सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलपिंपळगाव घोगरगाव इजिमा ६७ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २/४०० ते ४/०० (इजिमा ६७) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011319-05-2018
371सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ३२ ते खेडलेपरमानंद बेल्हेकरवाडी ते रामा ६६ रस्ता मजबुतीकरण कि मी ०/०० ते ३/०० व डांबरीकरण करणे (इजिमा १८२) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018051913011419-05-2018
372कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन 20182018051809001618-05-2018
373सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी , पंचायत समिती अकोले या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार विषयक सुधारीत आदेश बाबत.2018051804022718-05-2018
374ग्रामपंचायत विभागश्री दयपालसिंग भिमसिंग परदेशी विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती कर्जत यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत.2018051806023518-05-2018
375लघु पाटबंधारे विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या समानीकरणांतर्गत बदल्या व नेमणूका सन २०१८ 2018051815036018-05-2018
376आरोग्‍य विभागश्रीमती हेमा रॉबर्ट कांबळे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018051810019618-05-2018
377सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचेे बदली करणेबाबत.2018051804026618-05-2018
378सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांचेे बदली बाबत.2018051804026718-05-2018
379सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे,क सहा लि पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने सेवेतुन निलंबीत करणेबाबत.2018051804023118-05-2018
380सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे,कनि सहा पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018051804023218-05-2018
381सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे,कनि सहा पं स पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2018051804023318-05-2018
382ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.अंजनापुर, ता.कोपरगांव व इतर ०३ कामे)2018051806023818-05-2018
383लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार -कडयाजवळ ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037818-05-2018
384लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडी पठार - चोंडीनाला ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815037918-05-2018
385लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018051815038018-05-2018
386लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कुक्‍कडवेढे ता. राहुरी जि अहमदनगर2018051815038118-05-2018
387लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती वरुडीपठार ब्रिटीशकालीन ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018051815038318-05-2018
388सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कण्हेर ओहोळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018051812016818-05-2018
389ग्रामपंचायत विभागश्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. श्रीगोंदा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051706023317-05-2018
390सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी अर्जित रजा रोखीकरण,अतिकालीन भत्ते देयके,वैदकीय प्रतिपूर्ती /अग्रीम तसेच लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ अंतर्गत प्रवास व सादिल देयकासाठी अनुदान वितरण ( माहे मे २०१८ )2018051704022817-05-2018
391लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डीघुमट -चव्‍हाणवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036317-05-2018
392लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे बाबुर्डी घुमट कावळे मळा ता. नगर जि अहमदनगर2018051715036417-05-2018
393लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.१ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036517-05-2018
394लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे ठाकुरपिंपळगाव नं.२ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018051715036617-05-2018
395लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे भोसे - चुनखडा ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715036917-05-2018
396लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण भोसे - म्‍हसोबानाला ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037017-05-2018
397लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037117-05-2018
398लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे कडगाव भगावान काकडे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037217-05-2018
399लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कौडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018051715037317-05-2018
400लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -गायकवाड भांडवलकर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018051715037417-05-2018
401लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे टाकळी ढोकेश्‍वर - तरोडीनाला ता. पारनेर जि अहमदनगर2018051715037517-05-2018
402लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे वांढेकर वस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037617-05-2018
403लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब खोलीकरण करणे राघो हिवरे गावठाण ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018051715037717-05-2018
404ग्रामपंचायत विभागश्री. कामालुद्दीन इस्माईल शेख सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरी बाबत. 2018051606023116-05-2018
405आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त झाल्यामुळे थोपवून धरलेल्या वेतन वाढी लागु करणे बाबत..डॉ.एस.यु.दासरे, वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ. केंद्र, कोळगांव,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर2018051610019416-05-2018
406आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्युढत्तरर पदविक अर्हताधारकास विशेष प्रोत्सुहानपर अतिरिक्त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.डी.सी.कापसे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र दाढ बु,ता.राहाता,जि.अ.नगर2018051610019516-05-2018
407ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्त साधकाश्रम दत्त मंदिर, चांदा ता.नेवासा)2018051606023416-05-2018
408शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विषय साधनव्यक्ती करार कर्मचाऱ्यांच्या नव नियुक्तीबाबत 2018051616020016-05-2018
409सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018051613009516-05-2018
410सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018051613009616-05-2018
411शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक नियुक्ती केल्याबाबत2018051516020115-05-2018
412शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020415-05-2018
413शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पद्धतीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केल्याबाबत 2018051516020515-05-2018
414लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा अंतरवली ता. नेवासा जि अहमदनगर2018051515035415-05-2018
415शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड उपाध्यापक,जि.प.प्रा.शा.कडगांव,ता.पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दूर करणेबाबत2018051416020314-05-2018
416सामान्य प्रशासन विभागश्री.गारुडकर व्‍ही.एम. प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018051404022914-05-2018
417आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. संकेत शिवाजी झरेकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018051410019014-05-2018
418आरोग्‍य विभागश्रीमती.संगिता बाबुराव कदम परिचारीका प्रसाविका यांचेे बदली बाबत (अंशत: बदल)2018051410019114-05-2018
419ग्रामपंचायत विभागसुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2018051106025811-05-2018
420सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे / स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट - क2018051104021511-05-2018
421आरोग्‍य विभागज़िल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक पुरुष संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत श्री राहुल भदाणे 2018051110018711-05-2018
422आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेेेेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍येे सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारित अंतीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018051110018811-05-2018
423आरोग्‍य विभागऔषधनिर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सुधारीत अंतिम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत..2018051110018911-05-2018
424आरोग्‍य विभागदिनांक 01/05/2018 पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक 71 साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2018051110019311-05-2018
425सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022111-05-2018
426सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश गंगाधर औटी कनिष्ठ सहा प्रा .आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत 2018051104022211-05-2018
427आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल नामदेव चिखले, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपुर हया अनाधिकृत गैरहजर असल्याने शिक्षा करणे बाबत.2018051010018510-05-2018
428आरोग्‍य विभागश्री.रामदास अशोक बुचुडे औषध निर्माण अधिकारी प्रा.आ.कें.टाकळीभान यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018051010018610-05-2018
429शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुर्यवंशी पौलास लक्ष्मण, प्रा.शि. पंचायत समिती अकोले यांनी शालेय कामी गैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत2018051016019710-05-2018
430ग्रामपंचायत विभागनिलंबन भत्याचे पुनर्विलाेकन करणे बाबत श्री विजय निवृत्ती चराटे सेवा निलंबीत विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती संगमनेर2018051006023010-05-2018
431लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची सुधारित अंतिम वास्तव्य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050915034509-05-2018
432शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब. अंतर्गत अ.नगर जि.प. कडून इतर जि.प. कडे जाणारे प्राथ. शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (एकूण 108 प्राथ. शिक्षक)2018050916019609-05-2018
433लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मोहोज देवढे ता. पाथ्‍ार्डी जि अहमदनगर2018050815035508-05-2018
434लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे रतडगाव ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035608-05-2018
435लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं बांधणे टाकळी खातगाव - शेखवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035708-05-2018
436लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती गोंडेगाव स्‍मशानभुमी ता.श्रीरामपूर जि अहमदनगर2018050815035808-05-2018
437लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मांडवे ता. नगर जि अहमदनगर2018050815035908-05-2018
438लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती खांडवी-भोसाखिंड ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815036108-05-2018
439लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती नेप्‍ती -सांळुंखे वस्‍त्‍ाी ता. नगर जि अहमदनगर2018050815036208-05-2018
440सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बुरहाणनगर ता.नगर येथील मज्जिद ते बाणेश्वर रस्त्यापर्यंत काँक्रिटीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018050812019308-05-2018
441शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्व साधारण बदल्या सन 2018 च्या अनुषंगाने विंस्तार अधिकारी शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018050816019208-05-2018
442शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फ़ी आंजिब अंतर्गत अहमदनगर जिप कडुन इतर जिपकडे जाणा-या प्राथमिक शिक्षकांबाबत (एकुण 116 प्राथमिक शिक्षक)2018050816019308-05-2018
443लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कापरेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815034608-05-2018
444लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पाडोशी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034708-05-2018
445लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती पिपळदरावाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815034808-05-2018
446महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम गिते एस एन पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी राजुर ता अकोले ए बा वि से यो प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत 2018050808003908-05-2018
447महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम साळवे व्हि ई पर्यवेक्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प नेवासा/वडाळा या प्रकल्पाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2018050808004008-05-2018
448लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आंबीजळगाव - बेंद ता. कर्जत जि अहमदनगर2018050815035008-05-2018
449लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती येवती ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018050815035108-05-2018
450लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती बाळगव्‍हाण -गवळीबाबा ता. जामखेड जि अहमदनगर2018050815035208-05-2018
451लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे वगवाडी -म्‍हाळादेवी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050815035308-05-2018
452अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. ( सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ )2018050705017307-05-2018
453शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत2018050716018907-05-2018
454सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत. (एकाकी पद)2018050704021407-05-2018
455पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.संकेत रामहरी भोर यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 अळकुटी ता.पारनेर या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत. 2018050711003707-05-2018
456सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्‍तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2018050704021807-05-2018
457सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.उज्वला कोळसे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद,अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018050704021907-05-2018
458शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख सगीर अब्दुल रशीद, मुख्याध्यापक शेवगांव (उर्दु) मुले,ता.शेवगांव,यांचे अनाधिकृत गैरवर्तनाबाबत आदेशित करणेबाबत2018050716019907-05-2018
459शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019406-05-2018
460शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.साळवे मच्छिंद शंकर, प्राथ.शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.कंदमळा,ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018050616019506-05-2018
461सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस एस दुबे,परिचर,प्राआके बेलापुर ता श्रीरामपुर यांनी अनाधिकृत गैरहजर राहुन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशीचे अनुषंगाने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018050604022306-05-2018
462शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा वांगी खु.ता.श्रीरामपूर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018050516018605-05-2018
463आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब, डॉ.व्‍ही.एम.घाडगे.वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करुन व्दितीय वैदयकीय अधिकारी या पदाचे कामकाज पहाणे बाबत..2018050510017505-05-2018
464महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003405-05-2018
465महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003505-05-2018
466महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी सां या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003605-05-2018
467महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018050508003705-05-2018
468लघु पाटबंधारे विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा.पु.)(ल.पा.)(गट-क) यांची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ ची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2018050515034005-05-2018
469लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034105-05-2018
470लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त आरेखक यांची अंतिम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018050515034205-05-2018
471ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी)(ग्रा.पा .पु)(गट-क )याची सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018050514014505-05-2018
472सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009105-05-2018
473सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहायक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009205-05-2018
474सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनि.आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009305-05-2018
475सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍टता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018050513009405-05-2018
476आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्याासाठी अंतीम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018050510017605-05-2018
477आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018050510017705-05-2018
478लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधाारण बदल्‍या-२०१८ लघुपाटबंधारे /ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर या कार्यालयाचे अधिनस्‍त कनिष्‍ठ /शाखा अभियंता(स्‍थापत्‍य) संवर्गाचा रिक्‍त पदांचा तपशील प्रसिध्‍द करणे.2018050515034405-05-2018
479सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवर्गातील कर्मचा-यांची बदल्याबाबतची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2018050504021205-05-2018
480सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत साप्रवि संवर्गातील कक्ष अधिकारी, कार्या. अधिक्षक, वरि. सहा, कनि.सहा. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050504021305-05-2018
481आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या सवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018050510017905-05-2018
482आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018005-05-2018
483आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेेेेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८मध्‍येे सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018105-05-2018
484आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम वास्‍तव्‍य सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत .2018050510018205-05-2018
485आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018305-05-2018
486आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050510018405-05-2018
487शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य. जेष्ठाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . . 2018050516018805-05-2018
488कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018050509001205-05-2018
489कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ कृषि अधिकारी यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018050509001305-05-2018
490ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामविकास अधिकारी गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022605-05-2018
491ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामसेवक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022705-05-2018
492पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003405-05-2018
493पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003505-05-2018
494पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2018 करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018050511003605-05-2018
495ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (पंचायत) )गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022805-05-2018
496ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) )गट क यांची अंतिम वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018050506022905-05-2018
497सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरण,सेवाउपदान व इतर दयेकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे एप्रिल २०१८ पेड ईन मे २०१८ ) 2018050404020904-05-2018
498सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत परिचर गट ड या संवर्गातील रिक्त पदांबाबत शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणेबाबत.2018050404021004-05-2018
499आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.निलेश बाळासाहेब कोल्‍हे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र खडकवाडी,ता पारनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018050410017804-05-2018
500लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती पळसुंदे -मुक्‍ताईदेवी ता. अकोले जि अहमदनगर2018050415034904-05-2018
501आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2018050310017003-05-2018
502आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब, डॉ.अे.डि.सर्वज्ञ वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करुन व्दितीय वैदयकीय अधिकारी या पदाचे कामकाज पहाणे बाबत..2018050310017303-05-2018
503आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब, डॉ.एस.एल. तुरुकमाने वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांना पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत...2018050310017403-05-2018
504लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पाडाळणे - खारीचा ओढा ता. अकोले जि अहमदनगर2018050315034303-05-2018
505महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2018 पर्यवेक्षिका सवर्गाची प्रकल्प निहाय पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003102-05-2018
506ग्रामपंचायत विभागश्री. काशिनाथ धोंडीराम सरोदे विस्तार अधिकारी (आय.आर. डी.पी. ) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अ.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना -परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018050206022102-05-2018
507आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बादल्या करण्यासाठी आरोग्य विभागांतर्गत औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत2018050210016102-05-2018
508आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी आरोग्य सेवक महिला या संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2018050210016202-05-2018
509आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सहाय्यक महिला संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2018050210016302-05-2018
510सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले, या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018050204020402-05-2018
511आरोग्‍य विभागसन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या संवर्गाचे रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2018050210016402-05-2018
512सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008702-05-2018
513सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ स्‍था.अभि. सहा. या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008802-05-2018
514लघु पाटबंधारे विभागसर्वसाधारण बदल्या २०१८. लघुपाटबंधारे / ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणे. 2018050215032802-05-2018
515आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरूष (वर्ग- ३) या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016502-05-2018
516आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक वर्ग- ३ या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016602-05-2018
517महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2018 पर्यवेक्षिका सवर्गाची अनुसुचित क्षेत्रातील रिकत पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003202-05-2018
518महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्यात 2018 विस्तार अधिकारी (सांख्य्) वर्गाची प्रकल्पनिहाय रिकत पदाची यादी प्रसिध्द करणे बाबत2018050208003302-05-2018
519लघु पाटबंधारे विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाची सर्वसाधारण बदल्या २०१८ मधील रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणे 2018050215032902-05-2018
520आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. समीर शिवबीर ठाकुर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देवठाण,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणे बाबत...2018050210016702-05-2018
521सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनि.आरेखक या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213008902-05-2018
522सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ आरेखक या संवर्गाचे रिक्‍त पदाची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत.2018050213009002-05-2018
523आरोग्‍य विभागसफाई कामगार (वर्ग-४ ) या संवर्गातील सन-२०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दिनांक.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणे बाबत..2018050210016802-05-2018
524ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट क सन 2018 रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत. संवर्ग ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी दिनांक 31.05.2018 अखेर2018050206022202-05-2018
525अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत2018050205016602-05-2018
526आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरूष (वर्ग- ३) या संवर्गातील सन २०१८ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी दि.३१.०५.२०१८ अखेर रिक्‍त पदांचा तपशिल जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करणेबाबत..2018050210016902-05-2018
527शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ करीता विस्‍तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिद्ध् करणेबाबत . . . . . 2018050216018402-05-2018
528ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट क सन २०१८ रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबाबत संवर्ग- विस्तार अधिकारी (पंचायत व सांख्यिकी) दिनांक 31.05.2018 अखेर2018050206022302-05-2018
529अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत शुध्‍दीपत्रक2018050205016702-05-2018
530सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक संवर्गातील दि.३१/०५/२०१८ अखेर रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018050204020502-05-2018
531सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018050204020602-05-2018
532सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदली 2018 च्या रिक्तपदांबाबत2018050204020802-05-2018
533पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागातील गट-क व गट- ड बदल्या सन 2018 रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत दि.31/05/2018 अखेर 2018050211003202-05-2018
534महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2018042708002727-04-2018
535महिला बालकल्‍याण विभाग अनुसूचित क्षेत्रा अंतर्गत पर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708002827-04-2018
536महिला बालकल्‍याण विभाग विस्तार अधिकारी सां या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708002927-04-2018
537लघु पाटबंधारे विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्था)(लपा /ग्रापापु)(गट-क )यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018042715031127-04-2018
538महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2018042708003027-04-2018
539लघु पाटबंधारे विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (लपा)(गट-क )यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे. 2018042715031227-04-2018
540आरोग्‍य विभागश्रीमती मुक्ता तुकाराम परते, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018042710015027-04-2018
541आरोग्‍य विभागश्रीमती तारा पांडुरंग बारगजे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018042710015127-04-2018
542आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सुधारित तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042710015227-04-2018
543अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची वास्‍तव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. ( सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१८ )2018042705016527-04-2018
544आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍यासन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018042710015327-04-2018
545आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या सवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2018042710015427-04-2018
546आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन२०१८मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2018042710015527-04-2018
547आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) (वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015627-04-2018
548आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरुष)(वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015727-04-2018
549आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक (वर्ग 3) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015827-04-2018
550आरोग्‍य विभागसफाई कामगार (वर्ग 4) या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी वास्तव्य सेवा ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018042710015927-04-2018
551सामान्य प्रशासन विभागपरिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना विभागीय परिक्षा व कार्यशाळासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018042704020027-04-2018
552सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची विनंती बदल्‍या बाबतची वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018042704020127-04-2018
553सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन 2018 बदल्यांबाबतची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.2018042704020227-04-2018
554सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवगाातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात बदल्‍याबाबतची वास्‍तव्‍य जेेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018042704020327-04-2018
555ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्रामसेवक गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021027-04-2018
556ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 ग्राम विकास अधिकारी गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021127-04-2018
557ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (पं) गट क यांची तात्पूरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021227-04-2018
558ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2018 विस्तार अधिकारी (सां) गट क यांची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018042706021327-04-2018
559लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती समशेरपूर नं.१ -सदगीर वस्‍त्‍ाी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715031627-04-2018
560लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती समशेरपूर -नागाची वाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715031727-04-2018
561लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती देऊळगावसिध्‍दी -शेरीचाडोह ता. नगर जि अहमदनगर2018042715031827-04-2018
562लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रेहकुरी नं.२ (गावठाण) ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715031927-04-2018
563लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश वि दु को प बंधारा लोणीमसदपूर - गरडवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032027-04-2018
564लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती सितपूर -खोकरनाला ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032127-04-2018
565लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती अळसुंदे -खडकमाऊली ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032227-04-2018
566लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती दरडवाडी -चव्‍हाणवस्‍ती ता. जामखेड जि अहमदनगर2018042715032427-04-2018
567लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती वडझरी बु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715032527-04-2018
568लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पिंपळगाव उज्‍जैनी -आढावदरा ता. नगर जि अहमदनगर2018042715032627-04-2018
569लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा बांधणे माहि जळगाव - मळईवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715032727-04-2018
570आरोग्‍य विभागश्री.हिंमतराव सुकदेव चौधरी आरोग्‍य सेवक (पुरुष) उपकेंद्र धारणगाव प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळी ब्राम्‍हणगाव ता.केापरगाव यांना आंतर‍जिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत. 2018042710017227-04-2018
571लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715038227-04-2018
572लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती साकीरवाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033027-04-2018
573लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती उडदावणे -हिरडीचा दहाड ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033227-04-2018
574लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती शरणखेल ता. अकोले जि अहमदनगर2018042715033327-04-2018
575लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती चांदे बु २ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715033427-04-2018
576लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रेहेकुरी गावठाण क्र. १ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018042715033527-04-2018
577लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती काकडवाडी ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715033627-04-2018
578लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मेंढवण ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018042715033727-04-2018
579लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती जोगेवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018042715033827-04-2018
580लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती सोमठाणे नलवडे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018042715033927-04-2018
581पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.संतोष पांडुरंग पिचड यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 देवगांव ता.अकोले या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018042711003127-04-2018
582सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे महादेव देवस्थान ता. शेवगाव येथे भक्तनिवास स्त्री - पुरुष शौचालय विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018042712016727-04-2018
583सामान्य प्रशासन विभागश्री.मनोज माधवराव ससे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018042604019826-04-2018
584ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थान, पळशी ता.पारनेर व इतर ०३ कामे)2018042606021426-04-2018
585शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. भांगरे युवराज मारुती व इतर दोन अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक यांना प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत. 2018042616016926-04-2018
586सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरत्या स्वरुपात बदल्याबाबतची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिध्द‍ करणे बाबत.2018042513008425-04-2018
587सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण्‍ाा बदल्या २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंंता गट क यांची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2018042513008525-04-2018
588सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण्‍ााबदल्या २०१८ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2018042513008625-04-2018
589आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०५ /२०१८ पासुन सुरू होणा-या एल.एच.व्‍ही प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ७१ साठी प्रतिनियुक्‍ती करणे बाबत.2018042410014224-04-2018
590पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002624-04-2018
591पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002724-04-2018
592पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील सन 2018 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018042411002824-04-2018
593आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.ऊषा किसन नंदकर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र देवठाण,ता.अकोले यांना जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042410014324-04-2018
594आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सिमा लक्ष्‍मण गोडसे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र जवळेकडलग,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042410014424-04-2018
595आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.श्रीकांत दगडू सदाफुले वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र देहरे,ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणे बाबत...2018042410014524-04-2018
596आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.अर्चणा रामचंद्र बांबळे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र जवळेबाळेश्‍वर,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042410014624-04-2018
597आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सुनिल विश्‍वास राजगुरू वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र माळवडगांव,ता.श्रीरामपूर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042410014724-04-2018
598पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षसमूह समन्वयक या पदावर करार सेवा मानधनावर पुनर्नियुक्त केल्याबाबत ( पंचायत समिती राहता व श्रीरामपूर )2018042407009624-04-2018
599आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सचिन संपत घेरडे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र उंदिरगांव,ता.श्रीरामपूर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042410014824-04-2018
600ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.पिंपळवाडी, ता.कर्जत व इतर ०२ कामे)2018042406020924-04-2018
601ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसर्व साधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी)(ग्रामीण पाणी पुरवठा) (गट - क) यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्टता यादी प्रसिद्ध करणे.2018042314013223-04-2018
602सामान्य प्रशासन विभागडॉ.अशोक दत्‍तात्रय कोल्‍हे, अति,मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जित रजा खाती शिल्‍लक असलेल्‍या रजेच्‍या रोखीकरणाबाबत.2018042104029521-04-2018
603सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मार्च २०१८ पेड इन एप्रिल २०१८ )2018042104018921-04-2018
604ग्रामपंचायत विभागशिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. श्री.संजय हरिभाऊ वाघमारे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वाळकी, पंचायत समिती नगर (सध्या पंचायत समिती अकोले)2018042106020021-04-2018
605ग्रामपंचायत विभागशिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. श्री.भाऊसाहेब महादेव रणसिंग, तत्कालीन ग्रामसेवक, पंचायत समिती पाथर्डी (सध्या पंचायत समिती अकोले)2018042106020121-04-2018
606सामान्य प्रशासन विभागश्री.पी.डी.गायकवाड,प्रकल्‍प संचालक,जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्राणा अहमदनगर अहमदनगर यांचे वैद्यकीय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2018042104019121-04-2018
607शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अब्दुल गफुर सय्यद, ग्रेड मुख्याध्यापक,नांदुर्खी बु.,ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017021-04-2018
608शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अब्दुल गफुर सय्यद, ग्रेड मुख्याध्यापक,नांदुर्खी बु.,ता.राहाता, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017121-04-2018
609शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बालाजी कंठीराम चव्हाण, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017221-04-2018
610शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बालाजी कंठीराम चव्हाण, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017321-04-2018
611शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.सोनाली राजाराम झोरे, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017421-04-2018
612शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.सोनाली राजाराम झोरे, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017521-04-2018
613शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती श्रीकांत चौधरी, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017621-04-2018
614शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती श्रीकांत चौधरी, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017721-04-2018
615शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती बाबुराव रासकर, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017821-04-2018
616शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती बाबुराव रासकर, प्राथ. शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116017921-04-2018
617शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पद्मा गुलाब येणारे,मुख्याध्यापिका जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018021-04-2018
618शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पद्मा गुलाब येणारे,मुख्याध्यापिका जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018121-04-2018
619शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रक्रांत नारायण गोटमवाड , प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018221-04-2018
620शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रक्रांत नारायण गोटमवाड , प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018042116018321-04-2018
621आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. तुषार मच्छिंद्र रोहकले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र शेंडी,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018042010012820-04-2018
622ग्रामपंचायत विभागश्री. अजिनाथ रामभाऊ कडलक ग्रामसेवक प.स. अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत.2018042006019920-04-2018
623आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.प्रल्‍हाद ठकुजी बांबळे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013020-04-2018
624आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सविता अनिल ससाणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र वाळकी,ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013120-04-2018
625आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ. अविनाश वसंतराव कांगुणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र नेवासा खुर्द,ता.नेेेेवासा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013220-04-2018
626आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ. सुभाष भगवान शिंदे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र राशीन,ता.कर्जत यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013320-04-2018
627आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.अनिल बाबुराव ससाणे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र रूईछत्‍तीसी, ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013420-04-2018
628आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.शैला महेंद्र डांगे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र आढळगांव,ता.श्रीगोंदा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013520-04-2018
629आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.महेबुब उमरअली लुकडे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र काष्‍टी,ता.श्रीगोंदा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013620-04-2018
630आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.कल्‍पना निवृत्‍ती पोहरे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र टाकळीकाझी, ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013720-04-2018
631आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.दिपक प्रताप डिंबर वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र शिरसगांव, ता.नेेेेवासा यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये प्रशासकीय बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013820-04-2018
632आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.निवेदिता वेताळ जाधव वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र टाकळीकाझी, ता.नगर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010013920-04-2018
633आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.दिलीप ठकाजी व्‍हरकटे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र मिरजगांव,ता.कर्जत यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010014020-04-2018
634आरोग्‍य विभाग१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील डॉ.सुनिल चंद्रकांत काळेबाग वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र आश्‍वी,ता.संगमनेर यांची जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ मध्‍ये विनंती बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018042010014120-04-2018
635शिक्षण प्राथमिक विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत.2018042016016520-04-2018
636शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अतंर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018042016016620-04-2018
637आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोहणे ता. अकोले यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041910012619-04-2018
638आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक 8360/2016 मधील आदेश दिनांक 05/03/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत. आरोग्य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्ती बाबत.2018041910012719-04-2018
639सामान्य प्रशासन विभागश्रीम संगिता अरविंद बनकर कनिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग- १ जि प अहमदनगर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018041904018819-04-2018
640ग्रामपंचायत विभागश्री पळसे पी जी विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती नेवासा यांना सेवा निलंबीत करणे बाबत.2018041906019819-04-2018
641महिला बालकल्‍याण विभागअादिवासी क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांना एकस्तर वेतनश्रेणी देणे बाबत 2018041908003819-04-2018
642सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत.2018041804018118-04-2018
643सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत शुद्धिपत्रक.2018041804018218-04-2018
644सामान्य प्रशासन विभागसेवाखंड क्षमापित करणेबाबत. श्री.एस.एस.भारमल, सेवा निवृत्‍त वाहन चालक.2018041804018418-04-2018
645सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018041813005818-04-2018
646सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने सहा.ग.वि.अ.पं.स.जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2018041804018518-04-2018
647सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018041804018618-04-2018
648लघु पाटबंधारे विभागदिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील ल्‍ाघुपाटबंधारेे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018041815030118-04-2018
649शिक्षण प्राथमिक विभागसहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने अदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांना एकस्तर पदोन्नती वेतनाचा लाभ मंजूर करणेबाबत.2018041716016117-04-2018
650सामान्य प्रशासन विभागश्री भिमराज किसन गवते परिचर पंचायत समिती राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041704017917-04-2018
651लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक वर्ग -३ यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2018041715030017-04-2018
652सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री दादा आनंदा नलगे,सेवानिवृत्त स्थापत्य अभि. सहा. जि. प. सा. बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांना न्यायालयीन आदेशानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन अदा करणे बाबत 2018041712015217-04-2018
653शिक्षण प्राथमिक विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत.2018041716016217-04-2018
654आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना डॉ.एस.एम.हिराणी वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना ता.आ.अ.पं.स.शेवगांव या रिक्‍त पदावर हजर करून आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018041710012517-04-2018
655कृषि विभागस्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.. श्री. विनायक विश्‍वनाथ बोर्डे, विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती, नेवासा.2018041709001017-04-2018
656शिक्षण प्राथमिक विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदे अंतर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गाची सन 2018 बदल्या करीता तात्पुरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018041616016016-04-2018
657ग्रामपंचायत विभागश्री.ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ नवले ग्रामसेवक प.स.अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018041606019116-04-2018
658ग्रामपंचायत विभागश्री. रेवन्नाथ त्रिंबक भिसे ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041606019216-04-2018
659लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती टाकळीकाझाी - पिंपळमळा ता. नगर जि अहमदनगर2018041615030516-04-2018
660आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्याच्‍या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010014-04-2018
661आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्रत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010114-04-2018
662आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010214-04-2018
663आरोग्‍य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010314-04-2018
664आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010414-04-2018
665आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010514-04-2018
666आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010614-04-2018
667आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010714-04-2018
668आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010814-04-2018
669आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010914-04-2018
670आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011014-04-2018
671आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011114-04-2018
672आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011214-04-2018
673आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011314-04-2018
674आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011414-04-2018
675आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011514-04-2018
676आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011614-04-2018
677आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011714-04-2018
678आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011814-04-2018
679आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011914-04-2018
680आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012014-04-2018
681आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012114-04-2018
682आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012214-04-2018
683आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012314-04-2018
684आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ 2018041410012414-04-2018
685लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती पोखर्डी -सुसेवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018041315031013-04-2018
686लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती जोगेवाडी ता. पाथ्‍ार्डी जि अहमदनगर2018041315031413-04-2018
687शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्यम)2018041316015913-04-2018
688लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट क याची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2018041315029813-04-2018
689समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत मंजुर कामे मुदतीत पुर्ण करणेसाठी वेळापत्रक / कालबध्द कार्यक्रम. (2018-19)2018041317001713-04-2018
690ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करणेबाबतचा निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018041306019013-04-2018
691सामान्य प्रशासन विभागश्रीम प्रतिभा मोहन तनपुरे परिचर ग्रापापु उपविभाग राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041304017413-04-2018
692सामान्य प्रशासन विभागश्रीम प्रतिभा मोहन तनपुरे परिचर ग्रापापु उपविभाग राहुरी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018041304017513-04-2018
693सामान्य प्रशासन विभागश्री.नितीन संपत उबाळे जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041304017713-04-2018
694सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता गट क विदयुत या संवर्गाची दि.01/01/2018ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.2018041313007913-04-2018
695लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती थेरगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर2018041315030413-04-2018
696लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती सालवडगाव ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018041315030713-04-2018
697लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बांधणे म्‍हातार पिंप्री ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018041315030813-04-2018
698लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बांधणे हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018041315030913-04-2018
699शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पु‍रती वास्तव्य् जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . . 2018041216015512-04-2018
700सामान्य प्रशासन विभागश्री मोहन खेमा जाधव गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2018041204017112-04-2018
701शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. . . . . 2018041216015812-04-2018
702कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000812-04-2018
703कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000912-04-2018
704आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041110009811-04-2018
705आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबबात.2018041110009911-04-2018
706सामान्य प्रशासन विभागश्री सतिष दगडु वाघ कनिष्‍ठ सहा जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018041104016811-04-2018
707अर्थ विभागश्रीम मगर भारती परशराम उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015311-04-2018
708अर्थ विभागश्रीम सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम. पंचायत समिती राहुरी यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015411-04-2018
709अर्थ विभागश्रीम अनिता कमलाकर मंत्री पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2018041105015511-04-2018
710अर्थ विभागश्रीम छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहाय्यक ग्रा.पा.पु. ज़िल्हा परिषद अहमदनगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015611-04-2018
711शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांर्गत कार्यरत करार कर्मचारी फेर नियुक्ती बाबत. 2018041116015611-04-2018
712शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. शिंदे चंद्रकांत सोपान उपाध्याnपक जि.प.प्रा.शाळा पिंपळवाडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पु रते दुर करणेबाबत2018041116015711-04-2018
713महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से यो प्रकल्प श्रीगोदा यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणूकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत 2018041108002511-04-2018
714महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती चित्रा वसंत भारती सहा- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से यो प्रकल्प श्रीगोदा यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणूकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत 2018041108002611-04-2018
715लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती नागमठाण-जाधववस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018041115030211-04-2018
716शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्‍यम)2018041016015310-04-2018
717सामान्य प्रशासन विभागश्री.किशोर भिवराज मराठे सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041004017010-04-2018
718अर्थ विभागश्रीम. रासकर ए. एस. क. सहा. (लेखा) यांना महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगाच्‍या राज्‍यसेवा पूर्व परीक्षा-२०१८ व महाराष्‍ट्र दुय्यम सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षा २०१८ या परीक्षेस बसणेची परवानगी बाबत.2018041005015710-04-2018
719ग्रामपंचायत विभागश्री. गणपत रामदास शेटे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018410-04-2018
720ग्रामपंचायत विभागश्री. अमृत धनराज शेवाळे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018510-04-2018
721ग्रामपंचायत विभागश्री. विजय शिवाजी बनाते ग्रामविकास अधिकारी प.स. पाथर्डी यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2018041006018710-04-2018
722अर्थ विभागश्री पंढरीनाथ रामभाऊ व्यवहारे मुख्याध्यापक पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014210-04-2018
723अर्थ विभागश्री पुंजा खंडेराव बढे परिचर पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014310-04-2018
724अर्थ विभागश्री प्रल्हाद रामचंद्र नन्नवरे आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य विभाग यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014410-04-2018
725अर्थ विभागश्री तबासाहेब नाथा जगताप सहाय्यक पशुधन अधिकारी पवैदय श्रे २ हनुमंतगांव ता. राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014510-04-2018
726अर्थ विभागश्रीम रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे कार्यालयीन अधिक्षक सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर )विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014610-04-2018
727अर्थ विभागश्री.बबन बाबुराव बंदसोडे मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014710-04-2018
728अर्थ विभागश्री.मंगल मधुकर क्षीरसागर एल एच व्ही प्रा आ केंद्र अळकुटी ता पारनेर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014810-04-2018
729अर्थ विभागसौ.देशमुख प्रणिता पतींगराव मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014910-04-2018
730अर्थ विभागसौ.गौरी गंगाधर देशपांडे उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018041005015010-04-2018
731अर्थ विभागश्री नबाजी त्रिंबक ढोले मुख्याध्यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत2018041005015110-04-2018
732आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्या बाबत सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत.2018041010009710-04-2018
733ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक प.स.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018040906018109-04-2018
734सामान्य प्रशासन विभागश्री.मोहन खेमा जाधव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040904016309-04-2018
735आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. वेदांत विवके दिंडोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथे रिक्‍त होणारे पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040710009507-04-2018
736सामान्य प्रशासन विभागडॉ श्री ए डी कोल्‍हे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची स्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुर झााल्‍याने त्‍यांना सेवामुक्‍त करणेबाबत .. 2018040704014907-04-2018
737सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष सुखदेव लबडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018040704015207-04-2018
738सामान्य प्रशासन विभागश्री संभाजी आण्‍णासाहेब जरे वरिष्‍ठ सहायक जि प ल पा उपविभाग पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2018040704015307-04-2018
739सामान्य प्रशासन विभागडॉ.भरत कनिराम राठोड, सेवानिवृत्‍त जिल्‍हा पशुसवर्धन अधिकारी, गट-अ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अंतिम गट विमा आदेश.2018040704015407-04-2018
740ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.अहिरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चांभुर्डी, ता.श्रीगोंदा, यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018040706017907-04-2018
741लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. दुरुस्‍ती कौठेकमळेश्‍वर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018040615030306-04-2018
742आरोग्‍य विभागश्रीम.उषा सुनिल काळभोर परिचारीका प्रसाविका,प्राथमिक अारोग्‍य केंद्र वाळकी,ता.नगर यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्‍या हलगर्जीपणाबाबत शिक्षेविरुध्‍द केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018040610009306-04-2018
743लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं वांबोरी पंडीतवस्‍ती ता. राहुरी जि अहमदनगर2018040615030606-04-2018
744आरोग्‍य विभाग अादिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैदयकीय अधिकारी यांची पुर्न:नियुक्‍ती करणे बाबत..2018040610009406-04-2018
745सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली बाबत.2018040604015506-04-2018
746सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत.2018040604015606-04-2018
747ग्रामपंचायत विभागपती पत्नी एकत्रीकरणांतर्गत आंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018040506019705-04-2018
748आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्तर करणे बाबत. 2018040510009105-04-2018
749आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018040510009205-04-2018
750सामान्य प्रशासन विभागअंध /अस्थिव्यंग /कण्याच्या विकाराने पीडीत /मूकबधीर कर्मचा -यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत 2018040504014805-04-2018
751ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. बी. डी. जाधव, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत - गोळेगाव ता. शेवगाव)2018040506017605-04-2018
752सामान्य प्रशासन विभागप्रशासकिय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत 2018040504015005-04-2018
753सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे सहा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040504015105-04-2018
754ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.युवराज अंदु देशमुख, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-चंदनपुरी, ता.संगमनेर)2018040506018005-04-2018
755सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची सेवापुर्ण झालेने त्यांना सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2018040504016005-04-2018
756सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने सुधारीत सेवातर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2018040504016105-04-2018
757सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणेबाबत. 2018040504016405-04-2018
758ग्रामपंचायत विभागश्री. सुनिल दशरथ लांडगे, ग्राम विकास अधिकारी, यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत 2018040506018805-04-2018
759सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 2018040404013704-04-2018
760अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा ) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( पहिला लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2018040405014004-04-2018
761अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी व वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( दुसरा लाभ ) अनुक्रमे लेखाधिकारी व कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत. 2018040405014104-04-2018
762सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक निम्‍न श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015804-04-2018
763सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक उच्‍च श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015904-04-2018
764लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती जांबुत बुद्रुक ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018040315029503-04-2018
765लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को.प. देहरे(देवनदी) ता. नगर जि अहमदनगर2018040315029603-04-2018
766आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. दिपीका विनायक मारोळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008803-04-2018
767आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. सागर रत्‍नाकर झिटे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कुळधरण,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008903-04-2018
768ग्रामपंचायत विभाग चौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018040306017203-04-2018
769आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अस्मिता संपतराव पवार एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कोळगांंव,ता.श्रीगोंदा,येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040210008602-04-2018
770आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. श्रेयस संदरदास गोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देहरे,ता.नगर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040210008702-04-2018
771सामान्य प्रशासन विभागश्री बारटक्‍के अंकुश रामचंद्र वरिष्‍ठ सहा पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018040204013402-04-2018
772ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. श्री.एस.बी.मगर, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वाघापूर, ता.अकोले 2018040206017002-04-2018
773सामान्य प्रशासन विभागश्री नि‍तीन रामकिसन चन्‍ने कनिष्‍ठ सहायक जि प ग्रा पा पु उपविभाग नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018040204013602-04-2018
774ग्रामपंचायत विभागश्री. अकोलकर महादेव जनार्दन, ग्रामसेवक पं. स. नगर यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्ती बाबत. 2018040206017102-04-2018
775लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ आरेखक यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018040115028901-04-2018
776लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ स्‍थापत्‍य अभियांत्रिकी सहा. यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018040115029001-04-2018
777लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती आंबीजळगाव-निकद शेख जमिन ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033115029231-03-2018
778आरोग्‍य विभागश्रीमती आशा बाळासाहेब परदेशी, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा ता. राहुरी हया अनाधिकृत गैरहजर असल्याने शिक्षा अंतीम करणे.2018033110008531-03-2018
779ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा.पं.जळका ता.नेवासा)2018033106016131-03-2018
780ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.जळका बु ता.नेवासा)2018033106016231-03-2018
781ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील पंचायत समितींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल उपकर अनुदान वाटपाबाबत 2018033106016331-03-2018
782ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाकरिता पंचायत समित्या यांना द्यावयाचे जमीन महसूल वरील वाढीव उपकर अनुदान वाटप 2018033106016431-03-2018
783पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी-वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002131-03-2018
784पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002231-03-2018
785पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक -वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 1/1/2018 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. 2018033111002331-03-2018
786ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये पुर्ण करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य प्रशिक्षणासाठी प्राचार्य, पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, ता- बार्शी, जिल्हा-सोलापुर यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2018033106026431-03-2018
787ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.वांगदरी, ता.श्रीगोंदा व इतर १३ कामे)2018033106016831-03-2018
788अर्थ विभागश्रीं . अरविंद विठ्ठलराव दरेकर,सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी , प. वै .द . १ टाकळिमियाँ ता- राहुरी, जी- अहमदनगर यांना सेवा निवृत्तीवेतन , कुटुंबनिवृत्ती वेतन व उपदान मंजुरी बाबतचा आदेश2018033105013631-03-2018
789ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतींना सन २०१६-१७ मध्ये प्रत्यक्ष जमा व सन २०१७-१८ मध्ये देय होणा-या मुद्रांक शुल्क अनुदानाची रक्कम अदा करणेबाबत 2018033106016931-03-2018
790शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमातंर्गत प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी व निदान उपचार शिबीर अग्रीम समायोज़न बाबत2018033116013631-03-2018
791शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता पहिली ते पाचवीतील १००% विद्यार्थ्यांचे ख्याज्ञान व ख्येवरील क्रिया संबोध विकसन कार्यक्रम जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षण 2017-18 समायोजन सादर करणॆबाबत2018033116013731-03-2018
792समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०टक्के) अदा करणे बाबत.2018033117001831-03-2018
793अर्थ विभागश्री.भाऊसिंग शामराव कहार परिचर , प्रा. आ . केंद्र दाढ बु. ता.राहाता यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन , उपदान ,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018033105013731-03-2018
794अर्थ विभागश्रीम . शकुंतला रामचंद्र चव्हाण , ऐच्छिक सेवानिवृत्ती सफाई कामगार , पंचायत समिती श्रीगोंदा ,यांना निवृत्तीवेतन , उपदान मंजुरी बाबत 2018033105013831-03-2018
795अर्थ विभागश्रीम. सुरेखा दिनकर दरंदले , मुख्याध्यापिका , पंचायत समिती नेवासा , ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत 2018033105013931-03-2018
796ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.वडुले, ता.पारनेर)2018033106017431-03-2018
797ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.साकीरवाडी, ता.अकोले व इतर २७ कामे)2018033106017531-03-2018
798ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.करंजी, ता.पाथर्डी व इतर ०२ कामे)2018033106017731-03-2018
799पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009231-03-2018
800पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009431-03-2018
801पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव यांचे मागणीनुसार वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे साठी आगाऊ निधी वर्ग बाबत...2018033107009531-03-2018
802शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजनाचे समायोजन मान्य करणे बाबत. 2018033116014831-03-2018
803शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD ) संगमनेर यांना दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2018033116014931-03-2018
804शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोकजागृती उपक्रमांतर्गत प्रेरणा सभा / लोकजागर कार्यक्रमाच्या अग्रीम समायोजना बाबत. 2018033116015031-03-2018
805लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती दरडवाडी -पा पु विहिरीजवळ ता. जामखेड जि अहमदनगर2018033115028731-03-2018
806शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्ह्यातील 25% शिक्षकांना गणित विषयात प्रगल्भ करण्यास्तव तीन दिवसीय प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2018033016013330-03-2018
807अर्थ विभागश्री.एस.एन.खर्से, तात्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती अहमदनगर यांचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्‍तभंगाची अंतिम कारवाई बाबत...2018033005013530-03-2018
808लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती नांदुरपठार गावठाण मोहदरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026530-03-2018
809लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती भोयरेगांगर्डा ई -जायरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026630-03-2018
810लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती सारोळा अडवाई ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015026730-03-2018
811लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे थेरगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015026930-03-2018
812लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पारेगाव बु. ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018033015027030-03-2018
813लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे ढवळपुरी - खारओढा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027130-03-2018
814लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे जांभुळवाडी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027230-03-2018
815लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे किन्‍ही ता. पारनेर जि अहमदनगर2018033015027330-03-2018
816लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे नागलवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015027430-03-2018
817लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे धनगरवाडी ता. नगर जि अहमदनगर2018033015027530-03-2018
818लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे चिंभळा - काळेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018033015027630-03-2018
819लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बांधणे भेर्डापूर कुरणओढा गट नं.३० ता. श्रीरामपूर जि अहमदनगर2018033015027730-03-2018
820लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब बांधणे चंद्रापूर ता. राहाता जि अहमदनगर2018033015027830-03-2018
821लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प नागापूर कर्जत ता. कर्जत जि अहमदनगर2018033015028530-03-2018
822लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को प बंधारा बांधणे म्‍हाळस पिंपळगाव ता. नेवासा जि अहमदनगर2018033015028630-03-2018
823शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान समायोजनाबाबत 2018032916013229-03-2018
824शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत माँडीफाय चेअर अनुदान समायोज़न मान्य करणेबाबत 2018032916013429-03-2018
825शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत मदतनीस भत्ता अनुदानाचे समायोज़न मान्य करणेबाबत 2018032916013529-03-2018
826लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे खांडवी देसलेवाडी ता. जामखेड जि अहमदनगर2018032915026829-03-2018
827आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हा निधी2018032810007728-03-2018
828आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्‍तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण2018032810007828-03-2018
829आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. ज्‍योती सदू बांडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र ब्राम्‍हणवाडा,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018032810008228-03-2018
830आरोग्‍य विभागश्री. दिलीप तुकाराम भोसले, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र वारी ता. कोपरगाव विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिका-याची नियुक्ती करणेबाबत.2018032810008328-03-2018
831ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पुर्ण करण्यात आलेल्या ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षणासाठी प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2018032806015828-03-2018
832आरोग्‍य विभागश्री. दिलीप तुकाराम भोसले, सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र वारी ता. कोपरगाव विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिका-याची नियुक्ती करणेबाबत.2018032810008428-03-2018
833सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३६) अंतर्गत ऑफलाईन देयके ,अतिकालीन भत्ता ,राजरोखीकरण ,वैधकिय अग्रीम /प्रतिपुर्ती व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) वेतनत्तर अंतर्गत प्रवासभत्ते,सादील , देयका करीता अनुदान वाटप करणे बाबत(मार्च २०१८ ) 2018032804012728-03-2018
834सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरेबाजार येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812010428-03-2018
835ग्रामपंचायत विभागश्री.बाबासाहेब कोंडीराम घुले, सेवा निवृत्त ग्रामविकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचा अनाधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत. 2018032806016528-03-2018
836ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब दामोधर जाधव, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोळेगांव / शेकाटे खु., ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018032806016628-03-2018
837ग्रामपंचायत विभागश्री.बाळासाहेब दामोधर जाधव, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-गोळेगांव / शेकाटे खु., ता.शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2018032806016728-03-2018
838सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अजनुज ता.श्रीगोंदा येथे सोसायटी ते गिरमकर वस्ती या ठिकाणी नवीन सिमेंट पोल ८ मीटर लांबी १० पोल व ४८ वॅट एलईडी दिवे बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032812015728-03-2018
839समाज कल्‍याण विभाग अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 99 work2018032817001628-03-2018
840सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३६) अंतर्गत ऑफलाईन देयके ,अतिकालीन भत्ता ,राजरोखीकरण ,वैधकिय अग्रीम /प्रतिपुर्ती व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) वेतनत्तर अंतर्गत प्रवासभत्ते,सादील , देयका करीता सुधारित अनुदान वाटप करणे बाबत (मार्च २०१८ ) (सुधारित)2018032804013528-03-2018
841सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरढोण ता.नगर येथील ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेत मिळकत नंबर २६२ मध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032812015928-03-2018
842लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आळसुंदे - सिंध ओढा ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032815027928-03-2018
843सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागराळेगण म्हसोबा पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812016028-03-2018
844सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग माणिकदौंडी पशुवैदयकीय दवाखाना नवीन इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812016128-03-2018
845सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुधन विकास अधिकारी कार्यालय पं.स.पारनेर येथे 2 कि.वॅट क्षमतेचे अपग्रीड सोलर पावर पॅक बसविणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011428-03-2018
846सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना जोहरापुर ता.शेवगांव दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011528-03-2018
847सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपाथर्डी येथील जुने पशु उपचार केंद्र इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011628-03-2018
848सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकी दवाखाना पाथर्डी निवासस्थाना समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011728-03-2018
849सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवनकुटे पशु उपचार केंद्र दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011828-03-2018
850सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागगुंडेगांव ता.नगर पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812011928-03-2018
851सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरुईछत्तीसी ता.नगर पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812012028-03-2018
852सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचितळवाडी (कोठेवाडी वस्ती )येथे सीसीटीव्ही सिस्टीम बसविणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032812019228-03-2018
853सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना तिसगांव येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032812013628-03-2018
854अर्थ विभागश्रीम ज्योती सुरेश रणभोर वरिष्ठ सहाय्यक अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018032805013428-03-2018
855शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान सन 2017-18 या वर्षी गणवेश उपक्रमासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2018032816012428-03-2018
856महिला बालकल्‍याण विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्रीम. स्वाती संदिप गाढवे पर्यवेक्षिका ए. बा .वि. से. प्रकल्प महाड जि. रायगड2018032708002427-03-2018
857लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे पळसुंदे ता. अकोले जि अहमदनगर 2018032715024927-03-2018
858सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ ते डांगेवाडी रस्ता रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा क्र १८९ सा क्र ०/०० ते १/०० ता. पाथर्डी जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032712014227-03-2018
859लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती कोल्‍हार ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032715029127-03-2018
860पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल झाल्याने डॉ.सहादु गंगाराम शिंदे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द शेंडी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2018032711002027-03-2018
861सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता.श्रीगोंदा येथे स्मशानभुमी रोडवर ६० वॅट चे १० एलईडी दिवे व ८.५मीटर पोल स्ट्रीट लाईट पोल उभारणी करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032712015827-03-2018
862अर्थ विभागकै श्री जगदाळे बाबू गणपत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा ताल श्रीगोंदा यांच्या वारस पत्नी श्रीम सुनीता बाबु जगदाळे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2018032705012227-03-2018
863अर्थ विभागश्रीम. अलका चंद्रकांत जोशी महिला आरोग्य अभ्यागता (एल एच व्ही ) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देहेरे ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012327-03-2018
864अर्थ विभागश्री. मुरलीधर एकनाथ पालवे हातपंप यांत्रिकी पंचायत समिती नगर ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012427-03-2018
865अर्थ विभागश्रीम.मोहिनी सुभाष पोरे महिला आरोग्य अभ्यागता (एल एच व्ही) प्राथमिक आरोग्य केंद्र चास ता. नगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012527-03-2018
866शिक्षण प्राथमिक विभागइयत्ता पहिली ते पाचवीतील १००% विद्यार्थ्यांना पायाभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 प्रायोगिक तत्वावर ,जिल्हा व केंद्रस्तरावर आयोजित प्रशिक्षणाचे समायोजन करणॆबाबत2018032716012127-03-2018
867अर्थ विभागश्री.सुरेश शंकर जवणे उपाध्यापक पंचायत समिती कर्जत ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018032705012627-03-2018
868अर्थ विभागश्री अशोक गोरखनाथ भोर केंद्र प्रमुख जिल्हा परिषद शाळा रांजणगाव मशिद ता.पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705012827-03-2018
869अर्थ विभागश्रीम मीना हरी छजलानी सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र टाकळी ब्राह्मणगाव ता.कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन सेवा निवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2018032705012927-03-2018
870अर्थ विभागश्री. बडे अशोक बन्सी मुख्याध्यापक पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705013027-03-2018
871अर्थ विभागश्री.अशोक सुखदेव गुंजाळ सहाय्यक लेखाधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032705013127-03-2018
872समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (अकोले,संगमनेर,कोपरगाव,राहाता,श्रीरामपूर,राहुरी,नेवासा,शेवगाव,पाथर्डी,जामखेड,कर्जत व श्रीगोंदा)2018032717001427-03-2018
873समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (श्रीगोंदा,पारनेर व नगर)2018032717001527-03-2018
874ग्रामपंचायत विभागश्री.ए.ए.विधाते, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पुनतगाव, ता.नेवासा यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018032706015027-03-2018
875शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.लगड प्रज्ञा मनोहर पदवीधर शिक्षीका,जि.प.प्राथ.शाळा मान्हेरे ता.अकोले यांची असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018032716012227-03-2018
876आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018032710007627-03-2018
877सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा २७ चिचोंडी पाटील जिल्हा हद्द ते दौलावडगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. नगर जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032612014326-03-2018
878लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कापरेवाडी मलई ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032615029326-03-2018
879लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती देवीभोयरे (गजरे वस्‍ती) ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032615029426-03-2018
880लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.बंधारा बांधणे चांदेकासारे - देवनदी ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032615026126-03-2018
881लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती कळसपिंप्री -१ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032615028026-03-2018
882लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती ठाकुरपिंपळगाव नं. २ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018032615028126-03-2018
883लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा गोंदोशी -साकीरवाडी ता. अकोले जि अहमदनगर2018032615028426-03-2018
884आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018032610007326-03-2018
885आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत. 2018032610007426-03-2018
886समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील वस्तीनिहाय कामे मंजुरीस प्रशासकिय मान्यता आदेश. (अहमदनगर जिल्हा)2018032617001326-03-2018
887ग्रामपंचायत विभागश्री. शरद बाबुराव खोलमकर विस्तार अधिकारी (सा.) प.स. अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018032606013326-03-2018
888कृषि विभागश्री. शरद माधव कांबळे, सेवा निवृृृृत्‍त कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, पाथर्डी यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंग विषयक कारवाई करणे कामी त्‍यांचे पर्यवेक्षीय कामकाजात हलगर्जीपणा केले बाबत.2018032609000726-03-2018
889सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिष्‍ाद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग वाहन चालक गट-क2018032604012326-03-2018
890ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.मोहरी, ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018032606013726-03-2018
891शिक्षण प्राथमिक विभागस्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था संगमनेर यांना वितरीत केलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2018032616012026-03-2018
892ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्तात्रय देवस्थान ट्रस्ट, अकलापूर ता.संगमनेर व इतर ०२ कामे)2018032606013826-03-2018
893ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री कळसेश्वर देवस्थान, कळस बु ता.अकोले)2018032606013926-03-2018
894ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री दत्तात्रय देवस्थान ट्रस्ट, अकलापूर ता.संगमनेर व इतर ११ कामे)2018032606014026-03-2018
895ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री महिपती महाराज देवस्थान ट्रस्ट, ताहाराबाद ता.राहुरी व इतर ०५ कामे)2018032606014126-03-2018
896ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थान, पळशी ता.पारनेर)2018032606014226-03-2018
897ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचातीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांची प्रशासकिय मान्यता रद्द करणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.खिर्डी गणेश, ता.कोपरगांव व इतर ०१ कामे)2018032606014326-03-2018
898ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.खिर्डी गणेश, ता.कोपरगांव व इतर ५४ कामे)2018032606014426-03-2018
899ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. (श्री.ताराचंद एकनाथ साळवे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कौडगाव व देवराई, ता.पाथर्डी) 2018032606014626-03-2018
900लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती संवत्‍सर - डर्मा नाला ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032615028826-03-2018
901सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.उज्वला कोळसे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता ) जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2018032604012626-03-2018
902ग्रामपंचायत विभागश्री.एस.टी. वाळवी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-बाभुळवाडे, ता.पारनेर, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018032606015326-03-2018
903ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018032606015526-03-2018
904लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती वडगाव तनपुरा ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032315024623-03-2018
905लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे अंबड नं.१ ता. अकोले जि अहमदनगर 2018032315024723-03-2018
906लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे कनगर ता. राहुरी जि अहमदनगर 2018032315024823-03-2018
907लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती गोगलगाव ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315025323-03-2018
908लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती हिवरगाव पावसा ता. संगमनेर जि अहमदनगर 2018032315025423-03-2018
909लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. दुरुस्‍ती नादुर्खी बु. ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315025523-03-2018
910लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती कडगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032315025623-03-2018
911लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती टाकळी खंडेश्‍वरी -लेंडीनाला ता. कर्जत जि अहमदनगर2018032315025723-03-2018
912लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती संवत्‍सर -वाघीनाला ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032315025823-03-2018
913लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती संवत्‍सर - शेळीमेंढी गट नं. १/१९ ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018032315025923-03-2018
914लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. बांधणे माळेवाडी - किर्तनेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032315026023-03-2018
915सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती यांचे निवासस्थान दुरुस्त करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312015023-03-2018
916सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती यांचे निवासस्थानासाठी सोइसुविधा पुरविणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312015123-03-2018
917लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रामपूरवाडी ता. राहाता जि अहमदनगर2018032315028223-03-2018
918लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती गारगुंडी (कुरण) ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032315028323-03-2018
919आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालीवाल, आरोग्य सेवक महिला, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतिम करणे.2018032310007123-03-2018
920अर्थ विभागश्रीमती बेबीनाज यासिन शेख वरिष्ठ सहाय्यक कृषी विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032305012023-03-2018
921अर्थ विभागश्री. वाळू चंदर भांगरे कनिष्ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र लाडगाव ता. अकोले निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018032305012123-03-2018
922ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन २०१५ मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत 2018032306013023-03-2018
923आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१८ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव सेवा जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018032310007223-03-2018
924ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेस योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व आस्थापित करणे. 2018032306017823-03-2018
925सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राऊतवस्ती ते सौताडेवस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012123-03-2018
926सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बहिरोबावाडी रस्ता ते शारदानगरी रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012223-03-2018
927सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव ते मोरेवस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012323-03-2018
928सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दुरगाव ते जयभाय वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012423-03-2018
929सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव ते निंबाळकर वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012523-03-2018
930सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी रस्ता ते त्रिंबक सुद्रिक वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012623-03-2018
931सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी रस्ता ते सुपेकर वस्ती रस्ता करणे ता.कर्जत जि.अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012723-03-2018
932सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पंचायत समिती नगर कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे ता.नगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012823-03-2018
933सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भानगाव ते महाडिकमळा रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312012923-03-2018
934सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिसोरेखांड ते श्रीरामवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013023-03-2018
935सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तरडगव्हाण ते चवरसांगवी रस्ता ते देवकाते,बेरडवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013123-03-2018
936सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकर्जत पंचायत समिती कार्यालय दुरुस्त करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032312013223-03-2018
937लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भातकुडगाव -फटांगरे वस्‍ती ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018032315023623-03-2018
938लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे पिंप्री जलसेन ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032315023723-03-2018
939लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती डोंगरवाडी - खोरी नाला ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032315024023-03-2018
940लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं दुरुस्‍ती जेऊर -तवले ससेवस्‍त्‍ाी ता. नगर जि अहमदनगर2018032315024123-03-2018
941लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती महांडुळवाडी - घोडके, पवारमळा ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2018032315024223-03-2018
942लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032315024323-03-2018
943लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे रामपुरवाडी -धनवटे -वडणेवस्‍ती ता. राहाता जि अहमदनगर 2018032315024523-03-2018
944सामान्य प्रशासन विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेस शासनाकडून प्राप्त झालेल्या mahahmzp@nic.in या ई-मेल आय.डी. अंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधांच्या वापराबाबत2018032204012822-03-2018
945सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपशुवैदयकीय दवाखाना पिंपळगांवपिसा ता.श्रीगोंदा दवाखाना इमारत विद्युतीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032212011322-03-2018
946आरोग्‍य विभागसफाईकामगार वर्ग 4 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणे 2018032210006822-03-2018
947आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍ा सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018032210006922-03-2018
948आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष वर्ग 3 या संवर्गातील सन 2018 सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍ा सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018032210007022-03-2018
949ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मोहरी ता.पाथर्डी व इतर ०१ कामे)2018032206012922-03-2018
950ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.आश्वी खु, ता.संगमनेर व इतर ०५ कामे)2018032206013122-03-2018
951ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.येसगांव ता.कोपरगांव)2018032206013222-03-2018
952लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती हत्‍तलखिंडी - लेना ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020022-03-2018
953लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती रांजणगाव मशिद ३ - शिंदेमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020122-03-2018
954लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती काळकुप - कदमवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020222-03-2018
955लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती जातेगाव - गावठाण ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020322-03-2018
956लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती अळकुटी - शिरोळेवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020422-03-2018
957लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती देवी भोयरे - पिंपळडोहा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020522-03-2018
958लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती आळकुटी नं.२ ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020622-03-2018
959लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती घाणेगाव ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020722-03-2018
960लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती अळकुटी - खडकीवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018032215020822-03-2018
961लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कौडगाव - मेंदनाला ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215020922-03-2018
962लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती पिंपळगाव - मुलनओढा ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215021022-03-2018
963लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती कोकणगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021122-03-2018
964लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती बेलगाव ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021222-03-2018
965शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.लता दशरथ भाकरे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षिका, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे पुन:स्थापना आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2018032216011922-03-2018
966लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती खांडवी - करन टेकडी ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018032215021322-03-2018
967लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती धांदरफळ खु - नागझिरी ता. संगमनेर जि अहमदनगर 2018032215021422-03-2018
968लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती कडगाव नं. १ ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032215021522-03-2018
969लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. दुरुस्‍ती निंबोडी - त्रिभूवनवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर 2018032215021622-03-2018
970लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब दुरुस्‍ती हिंगणगााव - गुलाब चिमाजी ता. नगर जि अहमदनगर 2018032215021722-03-2018
971ग्रामपंचायत विभागवि.अ. (कृषी) या पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. (श्री.शिवराम बुधा सुपे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, लोणी खुर्द, ता.राहता. (सध्या सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी कृषी)2018032206013522-03-2018
972ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.शिवराम बुधा सुपे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, लोणी खुर्द, ता.राहता. सध्या सेवा निलंबित विस्तार अधिकारी कृषी)2018032206013622-03-2018
973लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे कुरुंद ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215021822-03-2018
974लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे गोगलगाव ता. राहाता जि अहमदनगर2018032215021922-03-2018
975लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे म्‍हसोबा झाप -मोरचोंडी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022022-03-2018
976लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे ब-हाणपूर ता. नेवासा जि अहमदनगर2018032215022122-03-2018
977लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे मांढवे कडाईमाता ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022222-03-2018
978लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे सावरगाव घुले साईज्‍योत ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032215022322-03-2018
979लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प. बंधारा अंभोळ तांबोळ कुंड ओढा नं.२ ता. अकोले जि अहमदनगर2018032215022422-03-2018
980लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे रायतळे भैरवनाथ वस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022522-03-2018
981लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे कडगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215022622-03-2018
982लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे सारोळा अडवाई - बनोटीनाला ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215022722-03-2018
983लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं बांधणे चांडगाव ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018032215022822-03-2018
984लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे केळेवाडी ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032215022922-03-2018
985लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे दुलेचांदगाव ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215023022-03-2018
986लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भोतोडी -गट नं. १२० (पारगाव) ता. नगर जि अहमदनगर2018032215023222-03-2018
987लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे बाभुळवाडे - खांडकेदरा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215023322-03-2018
988लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे ढाकणवाडी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018032215023422-03-2018
989लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे शिरसगाव बोडखा ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018032215023522-03-2018
990लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बं दुरुस्‍ती काळकुप - शेळकेवस्‍त्‍ाी ता. पारनेर जि अहमदनगर2018032215023822-03-2018
991लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती निमगाव - भोजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032115025021-03-2018
992लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मालदाड ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018032115025121-03-2018
993लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब. दुरुस्‍ती मांडवे -चेमटेमळा ता. नगर जि अहमदनगर 2018032115025221-03-2018
994ग्रामपंचायत विभागश्री. सीताराम लक्ष्मण निकम ग्रामसेवक प. .स. संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018032106012521-03-2018
995आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अनुराधा विठठल होन एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र वारी,ता.कोपरगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018032110006721-03-2018
996सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिवरे बाजार ता.नगर येथे जि.प. प्रा. शाळा परिसरामध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032112010721-03-2018
997सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत येथील जिल्हा परिषद विश्रामगृह दुरुस्त करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018032112011221-03-2018
998अर्थ विभागश्री. के. डी. कुंढारे स.ले.अ., पंचायत समिती नेवासा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात हलगर्जीपणा केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2018032105011721-03-2018
999अर्थ विभागश्री. एस. एन. आगलावे, तत्‍कालीन वरिष्‍ठ सहाय्यक अर्थ विभाग, जि.प. अहमदनगर यांनी १२ व्‍ाा वित्‍त आयोगातील जलशुध्‍दीकरण यंत्र खरेदीत कर्तव्‍यात कसूर केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018032105011821-03-2018
1000अर्थ विभागश्री. एस. एल. परदेशी, तत्‍कालीन सहाय्यक लेखाधिकारी अर्थ विभाग, जि.प. अहमदनगर यांनी १२ व्‍ाा वित्‍त आयोगातील जलशुध्‍दीकरण यंत्र खरेदीत कर्तव्‍यात कसूर केल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2018032105011921-03-2018
1001आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे-५४००)या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदली बाबत..2018032010006620-03-2018
1002ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. श्रीमती.ज्योती माणिक विधाते, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-विळद, ता.नगर. 2018032006012720-03-2018
1003ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.अकोला ता.पाथर्डी व इतर ०३ कामे)2018032006012820-03-2018
1004महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018032008002320-03-2018
1005ग्रामपंचायत विभागसन २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2018032006013420-03-2018
1006सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखडकवाडी ते बोरवाक रस्ता करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032012010220-03-2018
1007सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागशेगुड ते शेगुडवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018032012010320-03-2018
1008सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी ते वांगदरा साकव बांधकाम करणे ग्रामा ५५ ता. पाथर्डी जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031912014119-03-2018
1009कृषि विभागश्री.सुरज मनिराम चव्‍हाण, विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती कर्जत जि.अहमदनगर यांनी गैरवर्तणुक केल्‍याने सेवा निलंबीत करण्‍याबाबत.2018031909000619-03-2018
1010समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 2018031917001219-03-2018
1011सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस..2018031913004819-03-2018
1012सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकै.अरुण लक्ष्मण आढाव (वारस -नागेश अरुण आढाव ) व इतर -४ सर्व तत्का. रोजंदारी मैलकामगार जि .प .सा . बां. उपविभाग -पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रक्कम रु. १,००,०००/- अदा करणेबाबत. 2018031912009819-03-2018
1013सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर व दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018031913004919-03-2018
1014सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश एकरूखे ता. राहाता ते रामपूरवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/५०० ग्रामीण मार्ग ६१ रस्त्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहाता2018031913005019-03-2018
1015सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग २२ ते पिंपळ्गाव माथा , टाकेवाडी ता. संगमनेर प्रमुखजिल्हा मार्ग २२ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.साखळी क्रमांक ०/०० ते २/००2018031913005119-03-2018
1016सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगणी मूर्शतपूर ता.कोपरगाव ते प्रमुख राज्य मार्ग ८ ला मिळणारा रस्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे १/०० ते ३/०० ग्रामीण मार्ग १०९ ता.कोपरगाव2018031913005219-03-2018
1017सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख जिल्हा मार्ग ९ ते चिचोली गुरव नान्नज -दुमाला ता. संगमनेर बीरेवाडी सोनोशी मलदाड रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३१(भाग नान्नज -दुमाला ते मलदाड ) साखळी क्रमांक ५/०० ते ११/०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.2018031913005319-03-2018
1018सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य महा मार्ग -५० हिवरगांव पावसा ता. संगमनेर निमगाव -टेंभी जाखुरी अंभोरे डीग्रस ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ८५ रस्ता साखळी क्रमांक २/०० ते ३/५०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. संगमनेर2018031913005419-03-2018
1019सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख जिल्हा मार्ग १६ ते चिकणी ता. संगमनेर निमगांव भोजापूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग १७४ साखळी क्रमांक ०/०० ते ६/०० मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. संगमनेर 2018031913005519-03-2018
1020सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.तामसवाडी ता. नेवासा ते नारायणवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/४०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. ता नेवासा 2018031913005619-03-2018
1021महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031908002119-03-2018
1022महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01.01.2018 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031908002219-03-2018
1023लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधाारा बांधणे मढी ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018031915023119-03-2018
1024सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राशीन ते परीटवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/२७० ते २/१०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013817-03-2018
1025सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ ते थेरवाडी ते पिंपळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013917-03-2018
1026सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ८ मांदळी ते निमगाव गांगर्डा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712014017-03-2018
1027सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करंजी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीचे अंतर्गत सुविधा व सुशोभिकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031712009617-03-2018
1028आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सन 2018 मध्ये सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018031710006417-03-2018
1029अर्थ विभागश्री म्हस्के जानकू नारायण ऐच्छिक सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031705011517-03-2018
1030अर्थ विभागश्रीम.नंदा रमेश घोडके ,वरिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती पारनेर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031705011617-03-2018
1031सामान्य प्रशासन विभागसेवेतून निलंबित करणेबाबात - श्री. एम.बी. नाईक, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती शेवगाव2018031704011717-03-2018
1032सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीवर २४ KWP क्षमतेचे सौर संच बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018031712009717-03-2018
1033ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.येसगाव ता.कोपरगांव)2018031706011317-03-2018
1034ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित उजळणी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018031706011417-03-2018
1035ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनर्स्थापित करणेबाबत. श्री.बाळासाहेब बाजीराव काळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-जवखेड, ता.पाथर्डी,2018031706011617-03-2018
1036ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत राज्यांतर्गत अभ्यास दौऱ्यामधील ग्रा.पं . च्या भेटीवर आधाऱीत सादरीकरण व प्रलेखनासाठी आयोजित करावयाच्या तालुकास्तरीय कार्यशाळेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.2018031706012317-03-2018
1037ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस निधिमधुन सन २०१७-१८ करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भुमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान. (ग्रा.पं.मोरया चिंचोरे ता.नेवासा)2018031706014517-03-2018
1038सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि .प.नविन प्रशासकीय इमारत सभागृहामध्ये नविन पब्लीक ऍड्रेस सिस्टीम बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031712013517-03-2018
1039लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सिमेंट नाला बंधारा दशमी गव्‍हान काळे वस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018031715023917-03-2018
1040ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन समानीकरण अनुदान 2018031606010816-03-2018
1041ग्रामपंचायत विभागअहमदनगर जिल्ह्यातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य अनुदान वाटप सन २०१७-१८2018031606010916-03-2018
1042ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल अनुदान 2018031606011016-03-2018
1043ग्रामपंचायत विभागवैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणेबाबत श्री. वसंत धोंडिबा वर्पे, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2018031606011116-03-2018
1044सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. ढोकरी ता. अकोले ते ठाकरवाडी (अंबिकानगर )रस्ता साखळी क्रमांक ०/२०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018031613004516-03-2018
1045सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे रस्ता कॉ . करणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031613004616-03-2018
1046सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031613004716-03-2018
1047ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मुंगी ता.शेवगांव व इतर ०२ कामे)2018031606011216-03-2018
1048ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१७-१८ (ग्रा.पं.पानोडी, ता.संगमनेर व इतर २५ कामे)2018031506010715-03-2018
1049ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा. आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१७-१८ चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत करणेबाबत.2018031514008215-03-2018
1050अर्थ विभागकै. उल्‍हास शरद मुंगी, से.नि. वरिष्‍ठ सहा.(लेखा), कृषि विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे वारसदार श्रीम. ज्‍योत्‍स्‍ना उल्‍हास मुंगी ( पत्‍नी ) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे. 2018031505011415-03-2018
1051लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती राणेगाव - नं. २ ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018031515019015-03-2018
1052लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती राणेगाव - नं. 1 ता. शेवगाव जि अहमदनगर2018031515019115-03-2018
1053लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती उख्‍खलगाव - शेळकेवस्‍ती ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018031515019215-03-2018
1054लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.ब. दुरुस्‍ती घुमरे - चितळेवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019315-03-2018
1055लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प.ब. दुरुस्‍ती कोरेगाव ०१ - पिसेवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019415-03-2018
1056लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्‍ती घुमरी - नं. २ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031515019515-03-2018
1057लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणी हवेली - पननचक्‍की ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018031515019615-03-2018
1058लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणी हवेली - दशक्रिया ओटा ता. पारनेर जि अहमदनगर 2018031515019715-03-2018
1059लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को.प. बंधारा बांधणे निघोज - लाळगेमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031515019815-03-2018
1060लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे खडकवाडी - पाटील ओढा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031515019915-03-2018
1061शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान ,समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दि ०७/०९/२०१७ ते १०/०९/२०१७ या कालावधीत झालेल्या मोजमाप शिबिरामधील विद्यार्थ्याचे अलिम्को साहित्त्य बिलाचे समायोजन मान्य करणे बाबत 2018031516011315-03-2018
1062शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णा भुजंग वारे, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018031516011415-03-2018
1063शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णा भुजंग वारे, प्राथ. शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.कराडवस्ती, ता.पाथर्डी यांचे गैरवर्तनाबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2018031516011515-03-2018
1064सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. नविन प्रशासकीय इमारतीतील उदवाहन १ व २ साठीचे वार्षिक निगा देखभाल करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031512011015-03-2018
1065पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3)यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2018031511001915-03-2018
1066शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.आघाव एकनाथ गुजाबा,उपा.यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018031516011215-03-2018
1067सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत कोंभळी ते चांदे खु. रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031412014714-03-2018
1068सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोणी मसदपूर ते बजरंगवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/५०० ते २/५०० ता. कर्जत जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031412014814-03-2018
1069आरोग्‍य विभागदि.०१/१०/२००६ ते ३१/३/२०१० या कालावधीत सेवानिवृृृृत्‍त झाालेले कुष्‍ठरोग तंंत्रज्ञ वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्‍वासित प्रगती याेेेजनेअंतर्गत दुसरा लाभ मंंजुर करणेबाबत.2018031410005814-03-2018
1070अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांचे नियमित अस्‍थापनेवर समायोजन करुन पदस्‍थापना देणेबाबत.2018031405011214-03-2018
1071अर्थ विभागकै.श्रीम नबुताई चिमाजी कार्ले ए एन .एम प्रा. आ. केंद्र पढेगाव ता. श्रीरामपूर सुधारित दराने निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन सेवा उपदान मंजुरीबाबत 2018031405011314-03-2018
1072सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मांजरी ता. राहुरी रस्ता गावठाण प्रमुख जिल्हा मार्ग ३३ ते ढसाळवस्ती रस्ता रेल्वेगेट नंबर ४० पर्यंत मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2018031413004214-03-2018
1073सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद येथील निवासस्थान वाटपा बाबत 2018031404011314-03-2018
1074सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी बु. ता. राहता इतर जिल्हा मार्ग ५२ येथे म्हसोबा मंदिर नाल्यावर मोरी बांधकाम करणे.2018031413004314-03-2018
1075सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी लाख चौकी ता. राहुरी पवार वस्ती रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. साखळी क्रमांक ०/६०० ते १/६०० ता. राहुरी 2018031413004414-03-2018
1076सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमजले चिंचोली ते विरभद्र मंदिर कडेस जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031412009414-03-2018
1077लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती ससेवाडी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016913-03-2018
1078लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी -होलेवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017013-03-2018
1079लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती डोंबाळवाडी -पापुविहिर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017113-03-2018
1080लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी - कोळीवाडी नं.२ ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017213-03-2018
1081लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौंडाणे - दगडवाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315017313-03-2018
1082लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौठेकमळेश्‍वर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315017413-03-2018
1083लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती समशेरपूर नं. २ -इनामडोह ता. अकोले जि अहमदनगर2018031315017513-03-2018
1084लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सारोळा अडवाई ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315017613-03-2018
1085लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती उक्‍कलगाव - सोनेवाडी ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017713-03-2018
1086लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव ता. श्रीगोंदा जि अहमदनग2018031315017813-03-2018
1087लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती वाघुंडे बु. (एम.आय.डी.सी.) ता. पारनेर जि अहमदनग2018031315017913-03-2018
1088सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबेलवंडी श्रीकृष्ण मळा ते शेलारवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031312013713-03-2018
1089लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशिद - पवारवस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315018013-03-2018
1090लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे बेलवंडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018113-03-2018
1091लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे सुकेवाडी ता. संगमनेर जि.अहमदनगर2018031315018213-03-2018
1092लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे भोंद्रे - भुरकुड ता. पारनेर जि.अहमदनगर2018031315018313-03-2018
1093लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे कोरडगाव ता. पाथर्डी जि.अहमदनगर2018031315018413-03-2018
1094लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे म्‍हाळुंगी - जगतापमळा ता. कर्जत जि.अहमदनगर2018031315018513-03-2018
1095लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. बांधणे लाडजळगाव नं. ०५ ता. शेवगाव जि.अहमदनगर2018031315018613-03-2018
1096लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे चास ता. नगर जि.अहमदनगर 2018031315018713-03-2018
1097लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.बांधणे नारायणडोह ता. नगर जि.अहमदनगर2018031315018813-03-2018
1098लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा बांधणे मंगरुळ बु ता. शेवगाव जि.अहमदनगर 2018031315018913-03-2018
1099ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018031306016013-03-2018
1100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अमरापूर ता. शेवगाव येथील जमातखाना येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि. क्र.७६८/३ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018031312010913-03-2018
1101सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नायगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018031312009313-03-2018
1102अर्थ विभागश्री. अनिल बाबुराव ढोरे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. पंचायत समिती संगमनेर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018031305011113-03-2018
1103आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ पदव्‍युत्‍तर पदविका अर्हताधारकास ३(तीन) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत..डॉ.पी.एस.लाळगे वै.अ.गट-अ वर्ग-२,ता.आ.अ.पं.स.पारनेर,जि.अ.नगर2018031310005713-03-2018
1104लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कोरेगाव -पाऊतका ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015513-03-2018
1105लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घोगरगाव नं.१ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018031315015713-03-2018
1106लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा -पवारमळा ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315015813-03-2018
1107लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती बहिरोबावाडी ता. कर्जत जि अहमदनगर2018031315015913-03-2018
1108लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती शिरापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016013-03-2018
1109लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती कुंभारी ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018031315016113-03-2018
1110लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब.दुरुस्‍ती अकोले ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018031315016213-03-2018
1111लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती एकरुखे ता. राहाता जि अहमदनगर2018031315016313-03-2018
1112लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब. वारी - तिकमवस्‍ती ता. कोपरगाव जि अहमदनगर2018031315016413-03-2018
1113लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब .दुरुस्‍ती खरवंडी - फाटकेमळा ता. नेवासा जि अहमदनगर2018031315016513-03-2018
1114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती आळसुंदे - बेंदडवस्‍ती ता. कर्जत जि अहमदनगर 2018031315024413-03-2018
1115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती रुईछत्‍तीसी ता. नगर जि अहमदनगर2018031315016613-03-2018
1116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब..दुरुस्‍ती मळेगाव - हवेली ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018031315016713-03-2018
1117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती आळकुटी -जाधव वस्‍ती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018031315016813-03-2018
1118अर्थ विभागकै. श्रीम वर्षा नामदेव सानप उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारसदार कु. तेजस विठ्ठल वारे व कु. तेजस्विनी विठ्ठल वारे यांचे कायदेशीर पालक श्री विठ्ठल यशवंत वारे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू - नि - सेवा उपादान मंजुरीबाबत2018031205009912-03-2018
1119अर्थ विभागश्री ढवळे नामदेव भिमाजी कक्ष अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा ता. श्रीगोंदा याना सुधारीत निवृत्तीवेतन सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010012-03-2018
1120अर्थ विभागकै. श्री. सुरेश गणेश गोहिरे वाहनचालक प्राथ. आ. केंद्र. घारगाव ता.संगमनेर यांची वारसपत्नी श्रीम विजया सुरेश गोहिरे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मृत्यू - नि- सेवा उपदान मंजुरीबाबत2018031205010112-03-2018
1121अर्थ विभागश्रीम प्रयागा कचेश्वर शिंदे पर्यवेक्षिका एबाविसे श्रीरामपूर जि.अ. नगर यांना सुधारीत दराने निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018031205010212-03-2018
1122अर्थ विभागश्रीम शामला रामदास साळवे उपाध्यापक जि. प. शाळा किन्ही ता. पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010312-03-2018
1123अर्थ विभाग श्री.पांडुरंग गहिनाजी खाडे विस्तार अधिकारी (कृषी)पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010412-03-2018
1124अर्थ विभागश्रीम मीराबाई श्रीधर लोळगे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018031205010512-03-2018
1125अर्थ विभागश्रीम सय्यद शहनाजबी यासिन वि. अ. शिक्षण श्रेणी-३ पंचायत समिती कर्जत ता. कर्जत यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018031205010612-03-2018
1126अर्थ विभागश्री. शेख शरफोद्दिन जैनोद्दीन पदवीधर पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018031205010712-03-2018
1127अर्थ विभागश्रीम. शिंदे विजयमाला अशोकराव मुख्याध्यापिका पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010812-03-2018
1128अर्थ विभागश्रीम. रोहिणी नीळकंठ जोशी मुख्याध्यापिका पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205010912-03-2018
1129अर्थ विभागश्रीम. गोसावी निर्मला दामोधर मुख्याध्यापिका पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018031205011012-03-2018
1130सामान्य प्रशासन विभागकनि सहा( लिपीक) वर्ग 3 या संवर्गाची दि.1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2018031204011012-03-2018
1131शिक्षण प्राथमिक विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीम आडेप सुनिता रामलाल विस्तार अधिकारी (शिक्षण)2018031216010712-03-2018
1132सामान्य प्रशासन विभागश्री फुलारी किशोर कानिफनाथ परिचर प्रा आ केंद्र भाळवणी ता पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018031204011112-03-2018
1133सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यरभं आदेश नेवासा बु ते बहिरवाडी ता. नेवासा शिवरस्ता भराव व खडीकरण करणे ता. नेवासा 2018031213004012-03-2018
1134शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.खणसे राजाराम ठकाजी, से.नि.प्रा.शि.,जि.प.प्रा.शा.देवकरवस्ती/सोनेवाडी, ता.श्रीगोंदा यांचे निलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करुन 75 टक्के निर्वाह भत्ता देणेबाबत2018031216011112-03-2018
1135सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब) 2018031204011212-03-2018
1136ग्रामपंचायत विभागसन २००९ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2018031206010412-03-2018
1137ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010512-03-2018
1138ग्रामपंचायत विभागदि. ०१/१०/२००६ ते दि. ३१/३/२०१० या कालावधीत स्वेच्छा/ नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त, मयत झालेल्या ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2018031206010612-03-2018
1139लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा चिचोंडी पालवे वस्‍ती-डमाळे वस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018030915029709-03-2018
1140सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2018030913003609-03-2018
1141ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे शिलेगांव (करपरावस्ती) ता.राहुरी साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामास मुदतवाढ आदेश2018030914007809-03-2018
1142ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागआ.स्था.वि.का. अंतर्गत मौजे लोणी बु ता.राहाता येथे गावातील सांडपाणी वाहुन जाणेसाठी भुयार गटर बांधणे (मुसळेवस्ती येथे गल्ली नं. ४ व ६ भालेराव वस्ती, पदमश्रीनगर व बाजारे निवास ते म्हसोबा मंदिर या कामाचा मुदतवाढ आदेश2018030914008009-03-2018
1143सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030913003709-03-2018
1144सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना बांधणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030912009109-03-2018
1145लघु पाटबंधारे विभागदिनांक २०/०३/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील लघु पाटबंधारे विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018030915012109-03-2018
1146सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक 20/०3/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी 2018030912009209-03-2018
1147सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. विद्यापीठ ता. राहुरी ते डिग्रस रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते १/२०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003809-03-2018
1148सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.राहुरी खुर्द ता. राहुरी ते देसवंडी शिलेगाव केंदळ रस्ता साखळी क्रमांक २/७०० ते ४/१०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2018030913003909-03-2018
1149आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान इंधन, पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया प्रोत्साहन अनुदान इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश अभिकरण2018030810005508-03-2018
1150आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, मजुरी इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. अनुदान वाटप आदेश जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण2018030810005608-03-2018
1151ग्रामपंचायत विभागश्री.विनोद गिरधर माळी, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-वेळापूर व मायगांवदेवी, ता.कोपरगाव यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत.2018030806009808-03-2018
1152ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एन.के. भणगे शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी यांची विनंती बदली करणे. 2018030814007908-03-2018
1153लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे -सुद्रिकवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815013408-03-2018
1154लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कौडाणे नं.३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815013508-03-2018
1155लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती निमागाव गांगर्डा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013608-03-2018
1156लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती आळसुंदे -सचगणी कर्जत जि अहमदनगर2018030815013708-03-2018
1157लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती सोनाळवाडी-केळदबुवा कर्जत जि अहमदनगर2018030815013808-03-2018
1158लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती धनगरवाडी थेरगाव कर्जत जि अहमदनगर2018030815013908-03-2018
1159लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोरेगाव -गलांडेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014008-03-2018
1160लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खांडवी -मारुती मंदीर ३ कर्जत जि अहमदनगर2018030815014108-03-2018
1161लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प .दुरुस्‍ती मसदपूर -रणसिंगवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014208-03-2018
1162लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्‍ती आंबीजळगाव -अनारसे वस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014308-03-2018
1163लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती कोकणगाव -ज्‍योतीबावाडी कर्जत जि अहमदनगर2018030815014408-03-2018
1164लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती मसदपूर -होलेवस्‍ती कर्जत जि अहमदनगर2018030815014508-03-2018
1165लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - धबधबी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018030815014608-03-2018
1166लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती जामगाव -रामेश्‍वरमंदीर ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014708-03-2018
1167लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती खरमाळेवस्‍ती - काळकुप ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014808-03-2018
1168लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती रुईछत्रपती ता. पारनेर जि अहमदनगर2018030815014908-03-2018
1169लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ठाकुरपिंपळगाव नं. १ ता.शेवगांव जि अहमदनगर2018030815015008-03-2018
1170लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती भोसे ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018030815015108-03-2018
1171लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब.दुरुस्‍ती कामरगाव - ठोकळवस्‍ती ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015208-03-2018
1172लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती म्‍हातारपिंप्री क्र. ३ ता. श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018030815015308-03-2018
1173लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती विळद - साकळाई ता. नगर जि अहमदनगर2018030815015408-03-2018
1174आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनीता श्रीपाद बंड सेवानिवृत्त आरोग्य पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्पुरते सेवानिवृती वेतन आदेश 2018030710005407-03-2018
1175सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती आणि परिरक्षण कामे तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणारी सर्व प्रकारची कामे यांची राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (एस.क्यू .एम ) यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2018030712009007-03-2018
1176अर्थ विभागश्री चंद्रकांत यादवराव अंत्रे मुख्याध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018030605009806-03-2018
1177ग्रामपंचायत विभागश्री. अशोक उमाजी इरनक विस्तार अधिकारी (प.) पंचायत समिती अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018030606009506-03-2018
1178सामान्य प्रशासन विभागश्री टी के गुगळे तत्‍का कनि सहा जि प सा बा उत्‍तर विभाग अहमदनगर यांचे दि ३१.१२.२००४ ते दि ५.८.२०१५ या कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत 2018030604009806-03-2018
1179आरोग्‍य विभाग प्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथील प्रथम वै.अ.या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अाधिकार प्रदान करणेबाबत..2018030610005306-03-2018
1180सामान्य प्रशासन विभागरिट याचीका क्रं.12043/2016 श्री कडु महादु भवार,विरुध्द महाराष्ट्र शासन हजेरी सहा पदावरील सेवा निवृतीवेतनासाठी ग्राहय धरणेबाबत.2018030604010806-03-2018
1181ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कासली ता कोपरगांव येथील समाजमंदिर पाडणेस परवानगी देणे बाबत. 2018030506009405-03-2018
1182अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्‍ठ लेखाधिकारी, वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा व कनिष्‍ठ सहा. लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग -३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018030505009705-03-2018
1183आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.विशाखा सोन्‍याबापू भोकरे (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बारागाव नांदूर,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018030510005005-03-2018
1184आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी,(प्रभारी) पंचायत समिती शेवगांव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018030510005105-03-2018
1185सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबेलवंडी ता.श्रीगोंदा येथील पशुउपचार केंद्र इमारतीवरुन जाणारी 33 केव्ही ऐ तारा व पोल बदली करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030512008605-03-2018
1186महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एच. एस. सानप पर्यवेक्षीका ए. बा .वि. से. यो. जामखेड यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. जामखेड कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001805-03-2018
1187महिला बालकल्‍याण विभागश्री.के. बी. मराठे सहाय्यक गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. घारगाव 2 संगमनेर कार्यभार सोपविणे बाबत2018030508001905-03-2018
1188महिला बालकल्‍याण विभागश्री. सुरेश शिदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांची प्राथमिक चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे बाबत 2018030508002005-03-2018
1189ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. कांबळे आर. एच. से. नि. ग्रा. वि. अ. पंचायत समिती श्रीरामपूर 2018030506009705-03-2018
1190सामान्य प्रशासन विभागश्री भदाणे विश्‍वास मधुकर परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग -२ जि प अहमदनगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018030304009703-03-2018
1191ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत.(सन.२०१६-२०१७) (ग्रा.पं.आंबीजळगाव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018030306009603-03-2018
1192ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री कैलास दौलत पगारे2018030306009903-03-2018
1193ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ रंजना अमोल सपकाळ2018030306010003-03-2018
1194ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत सौ वीनु संजय इस्सर2018030306010103-03-2018
1195ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री नंदकुमार नाना अहिरे2018030306010203-03-2018
1196ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत वडारवाडी ता नगर येथील ग्रामपंचात सदस्य मासिक सभांना सतत गैरहजर असले बाबत श्री योगेश गोकुळ भूजबळ. 2018030306010303-03-2018
1197समाज कल्‍याण विभागअनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजने अंतर्गत 10 टक्के अंतिम हप्ता वित्त् प्रेषण् द्वारे वर्ग करणे बाबत. 2018030117001101-03-2018
1198ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे कुळधरण ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007101-03-2018
1199ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे रेहकुरी ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018030114007201-03-2018
1200शिक्षण प्राथमिक विभागश्री विटेकर शिरीष दगडू उपा. जि प प्रा शाळा घुलेवाडी ता संगमनेर यांचे गैरवर्तनाबाबत 2018030116010201-03-2018
1201सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर नगर वाट रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/०० ते १/६०० ता.नगर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112007801-03-2018
1202सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कळमकरवस्ती घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018030112008201-03-2018
1203सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008801-03-2018
1204सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. आर. एस. शेख सेवानिलंबित शाखा अभियंता जि . प. सा. बां. उपविभाग नेवासा यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेसाठी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2018030112008901-03-2018
1205ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.आंबीजळगांव ता.कर्जत व इतर ०४ कामे)2018022806008928-02-2018
1206सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण धामणगाव ते सलगरवस्ती रस्ता खडीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/५०० ता. जामखेड जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812014528-02-2018
1207आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत.2018022810004828-02-2018
1208सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाकी ते रामा ५७ पर्यंतचा जामखेड खर्डा रस्ता खडीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. जामखेड जि . अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812014628-02-2018
1209सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाळुंज वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ग्रामा-51 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007428-02-2018
1210सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपारगांव वाळकी कि.मी.0/00 ते 1/125 रस्ता खडीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022812007528-02-2018
1211आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार विंनती बदल्या सन 20182018022810004928-02-2018
1212ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे पिंपळगांव माळवी ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006828-02-2018
1213ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजने अंतर्गत मौजे चापडगांव ता.कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018022814006928-02-2018
1214सामान्य प्रशासन विभागश्री.समर्थ शंकरराव शेवाळे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहाता यांची वैद्दकिय कारणास्ताव परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत. 2018022804009628-02-2018
1215लघु पाटबंधारे विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ कनिष्‍ठ /शाखा अभियंता गट क यांची तात्‍पुरती वास्‍त्‍ाव्‍य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2018022815010128-02-2018
1216सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉलमधील पब्लिक अड्रेस सिस्टिम अद्यावत करणे व जिल्हा परिषद अहमदनगर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या मिटींग हॉल सुशोभीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022812008128-02-2018
1217सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आहेर वंदना रामेश्‍वर परिचर जि प ग्रापापु उपविभाग संगमनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018022704009027-02-2018
1218अर्थ विभागश्री छोटू केरू जोशी हवालदार लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009227-02-2018
1219अर्थ विभागश्रीम. नंदा शाहूराव घोडके आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत 2018022705009327-02-2018
1220अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा हेमंत देशमुख मुख्याध्यापक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022705009427-02-2018
1221पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणुक देणेबाबत श्री.सतिश भिमराज शिरसाठ पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाचोरा जि.जळगाव यांचे आदेशात अशंत: बदल आदेश. 2018022711001827-02-2018
1222ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018022706008627-02-2018
1223ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.आश्वी खु ता.संगमनेर)2018022706008727-02-2018
1224ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत.(सन.२०१६-१७) (ग्रा.पं.चिंबळे ता.श्रीगोंदा व इतर ०४ कामे)2018022706008827-02-2018
1225सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2018022704009127-02-2018
1226सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018022704009327-02-2018
1227लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती हिंगणगाव ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007727-02-2018
1228लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती ससेवाडी नं.१ ता नगर जि अहमदनगर 2018022715007827-02-2018
1229लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती तळेगाव-आरामपुर ता संगमनेर जि अहमदनगर 2018022715007927-02-2018
1230लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008027-02-2018
1231लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती लोणी मसदपूर झोडगेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008127-02-2018
1232लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती टाकळी लोणार १ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2018022715008227-02-2018
1233लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त.दुरुस्ती पाडोशी ता अकोले जि अहमदनगर 2018022715008327-02-2018
1234सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुमितकुमार सुभाषराव पाटील गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुुरता कार्यभार देणे बाबत. 2018022704009427-02-2018
1235लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना टाकळी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008427-02-2018
1236लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश उपसा सिंचन योजना पांगरी इलेक्‍ट्रीकल काम ता.अकोले जि.अहमदनगर2018022715008527-02-2018
1237लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती गुरवपिंप्री गोंदर्डी ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008627-02-2018
1238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प ब. दुरुस्ती निमगाव गांगर्डा गाडेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022715008727-02-2018
1239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त. दुरुस्ती कामरगाव - जानबा ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008827-02-2018
1240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा.त. पिंपळगाव उज्‍जैनी ता नगर जि अहमदनगर 2018022715008927-02-2018
1241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती ससेवाडी नं.२ ता नगर जि अहमदनगर2018022715009027-02-2018
1242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कळस पिंप्री बु.क्र.२ ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009127-02-2018
1243लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती शेकटे ता पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715009227-02-2018
1244लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भ्‍ाोयरे गांगर्डा पंचमन मळा ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009327-02-2018
1245लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती लोणीमसदपुर पाटीलवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर2018022715009427-02-2018
1246सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंर्गत निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे फेब्रुवारी २०१८ पेड इन मार्च २०१८ )2018022704009527-02-2018
1247लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती भोयरे गांगर्डा शिवाजी गांगट वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009527-02-2018
1248लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती खडकवाडी आंब्‍याची खोरी ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009627-02-2018
1249लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद - गायकवाड वस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर2018022715009727-02-2018
1250लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती अंतरवली खु. ता शेवगाव जि अहमदनगर2018022715009827-02-2018
1251लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती कौडगाव ता नगर जि अहमदनगर2018022715009927-02-2018
1252लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार - शेळके मळा ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715010027-02-2018
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा ते घारगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता. श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007727-02-2018
1254सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगावआमली (ढोणेवस्ती ) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022712007927-02-2018
1255लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती घुमरी नं. १ कर्जत जि अहमदनगर2018022715010227-02-2018
1256लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती चिलवडी - नागेश्‍वर मंदीर ता. कर्जत जि अहमदनगर2018022715010327-02-2018
1257लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती नागमठाण कर्जत जि अहमदनगर2018022715010427-02-2018
1258लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती रांजणगाव मशीद -स्‍मशानभ्‍ाूमी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010527-02-2018
1259लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती जामगाव - फलकेवस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010627-02-2018
1260लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती काताळवेढा - दत्‍तवाडी ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715010727-02-2018
1261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शेंडी - भगतदरा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715010827-02-2018
1262लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती गर्दनी ता.अकोले जि अहमदनगर2018022715010927-02-2018
1263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती टाकळी लोणार ३ ता.श्रीगोंदा जि अहमदनगर2018022715011027-02-2018
1264लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती पिंपळगाव वाघा ता.नगर जि अहमदनगर2018022715011427-02-2018
1265लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती शहांजापूर - ज-याचा ओढा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011527-02-2018
1266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती दरडवाडी -पा.पु. विहिरीजवळ ता.जामखेड जि अहमदनगर2018022715011627-02-2018
1267लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्‍ती वाळुंज - शेळकेवस्‍ती ता.पाथर्डी जि अहमदनगर2018022715011727-02-2018
1268लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती थेरगाव - गिरदरा ता.कर्जत जि अहमदनगर2018022715011827-02-2018
1269लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प.दुरुस्‍ती अळकुटी - परांडवाळ वस्‍ती ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715011927-02-2018
1270लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्‍ती लोणीहवेली - शंभूदरा ता.पारनेर जि अहमदनगर2018022715012027-02-2018
1271ग्रामपंचायत विभागनावात बदल करणेबाबत श्रीमती अकोलकर मनिषा भाऊसाहेब, ग्रामसेवक, पं. स. शेवगाव 2018022606008226-02-2018
1272ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत श्री. घारे बी. बी. ग्रामसेवक, पं. स. राहाता 2018022606008326-02-2018
1273शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 मध्ये हंगामी निवासी वसतिगृहास अनुदान वितरीत करणेबाबत 2018022616009926-02-2018
1274शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक पदाचा राजीमाना मंजूर करणेबाबत श्रीम मगर सुनीता आंद्रेस उपा जि प प्रा शा ढोरावस्ती ता शेवगाव 2018022616010026-02-2018
1275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बांदलमळा घारगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022612007326-02-2018
1276सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सुदाम सिताराम नरोडे व इतर ४ सर्व तत्का. रोजंदारी मैल कामगार जि. प. सा. बां . उपविभाग पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी प्रत्येकी रक्कम रु. १०००००/- अदा करणेबाबत. 2018022612008726-02-2018
1277सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली करणेबाबत.2018022604008526-02-2018
1278ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचात) या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासुन सुट देणे बाबत (श्री लक्ष्मण रामचंद्र अभंग पंचायत समिती श्रीरामपुर.)2018022406008124-02-2018
1279सामान्य प्रशासन विभागश्री.शरद सर्जेराव कोकाटे,परिविक्षाधीन सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट ब यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2018022304008923-02-2018
1280अर्थ विभागश्रीम. प्रमिला हरिचंद नकवाल सफाईकामगार पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018022305008023-02-2018
1281आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2018022310004423-02-2018
1282आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004523-02-2018
1283आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004623-02-2018
1284अर्थ विभागकै.श्री. गोरक्षनाथ सखाराम लांडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती श्रीरामपूर यांच्या वारस पत्नी श्रीमती अरुणबाई गोरक्षनाथ लांडे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान मंजुरीबाबत2018022305008123-02-2018
1285अर्थ विभागकै.नितीन तुकाराम शेलार उपाध्यापक पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांच्या वारस पत्नी श्रीमती जयश्री नितीन शेलार यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत 2018022305008223-02-2018
1286अर्थ विभागश्री.सुरेश खंडूजी संगमकर विदयुत तंत्रज्ञ पंचायत समिती राहाता जि .अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018022305008323-02-2018
1287अर्थ विभागश्रीम.अस्मा नवाब शेख ए.एन.एम. प्रा.आ.केंद्र चासनळी ता.कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008423-02-2018
1288अर्थ विभागश्रीम.सानप आप्रुगा जिवराज आरोग्यसेवक (महिला) पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबाबत 2018022305008523-02-2018
1289अर्थ विभागश्री.बाळू नाना भिंगारदिवे सफाईकामगार पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन उपादान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबाबत2018022305008623-02-2018
1290अर्थ विभागकै.श्री. अनिकेत सुभाष मुसळे कनिष्ठ सहायक पंचायत समिती नगर ता. नगर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.प्रीती अनिकेत मुसळे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत 2018022305008723-02-2018
1291अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णी उपाध्यापक पंचायत समिती राहाता जि . अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018022305008823-02-2018
1292अर्थ विभागश्री. देविदास मारुती वाघ ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018022305008923-02-2018
1293अर्थ विभागश्री दत्तात्रय सावळेराम देशमुख कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009023-02-2018
1294अर्थ विभागश्री भिमाजी गणपत गाडे केंद्रप्रमुख दहेगाव बोलका ता. कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022305009123-02-2018
1295सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामणगाव आवारी ते तळेवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे,ता. अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018022313003523-02-2018
1296लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्‍ती कापरेवाडी गावठाण ता. कर्जत जि अहमदनगर2018022215031522-02-2018
1297सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाबळफाटा ते खामकरवस्ती, उचाळेवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018022212008022-02-2018
1298लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011122-02-2018
1299लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011222-02-2018
1300लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश जिल्हा वार्षिक योजना (बिगर आदिवासी) सन २०१६-१७ मधील बचत निधीमधुन2018022215011322-02-2018
1301अर्थ विभागश्री हरिश्‍चंद्र सयाजी सूपे से नि ग्राम विकास अधिकारी पंचायत स‍मिती राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006622-02-2018
1302अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे सेवा निवृत्‍त कुष्‍ठरोग तंत्राज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातबांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006722-02-2018
1303अर्थ विभागश्री गणी अब्‍दुल शेख सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006822-02-2018
1304अर्थ विभागश्रीमती शोभा सुधीर ठोकळ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उस्‍थळ दुमाला ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006922-02-2018
1305अर्थ विभागश्री जगन्‍नाथ लक्ष्‍मण ठोंबरे से नि परिचर पंचायत समिती नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007022-02-2018
1306अर्थ विभागश्री उत्‍तम सुखदेव बर्डे से नि कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007122-02-2018
1307अर्थ विभागश्री राधाकृष्‍ण विठइलराव अनकुरकर विस्‍तार अधिकारी कृषि पंचायत स‍मिती अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2018022205007222-02-2018
1308अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णि उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा जी आर बी वाडी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007322-02-2018
1309अर्थ विभाग श्रीमती वैजयंती नंदकुमार जोशी मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेल्‍हाळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007422-02-2018
1310अर्थ विभागश्रीमती गायत्राी रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007522-02-2018
1311ग्रामपंचायत विभागश्री. लालासाहेब शहाजी मोहिते ग्रामसेवक प.स.कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018022206007422-02-2018
1312सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगोणी ता. कोपरगाव ते देर्डेचांदवड ते डाऊच बुद्रुक ढमाले वस्ती साखळी क्रमांक ४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018022213003422-02-2018
1313समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत सन 2017-18 मघील मंजुर कामांना प्रथम हप्ता (९०%) अदा करणे बाबत.2018022217001022-02-2018
1314कृषि विभागविस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्नेती देणे बाबत.2018022209000522-02-2018
1315अर्थ विभागश्री. बोल्ली सुधाकर यल्लया वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा ) अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018022205007722-02-2018
1316लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब.दुरुस्ती पाडळी नं. २ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215006622-02-2018
1317लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती जवळके ता कोपरगाव जि अहमदनगर 2018022215006722-02-2018
1318लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी जनाईचा मळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006822-02-2018
1319लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव कुलथेवस्‍ती ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215006922-02-2018
1320लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007022-02-2018
1321लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती दुरगाव पाटीलमळा ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007122-02-2018
1322लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती कापरेवाडी गावठाण ता कर्जत जि अहमदनगर 2018022215007222-02-2018
1323लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती आळकुटी आढाववस्‍ती ता पारनेर जि अहमदनगर 2018022215007322-02-2018
1324लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती पाडळी नं १ ता जामखेड जि अहमदनगर 2018022215007422-02-2018
1325लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा.त.दुरुस्ती नांदुरनिंबदैत्‍य -१ ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007522-02-2018
1326लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं.दुरुस्ती नांदुर‍निंबदैत्‍य ता पाथर्डी जि अहमदनगर 2018022215007622-02-2018
1327शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन ग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्रीम.सुद्रिक नामदेव मारुती व इतर ४१2018022216008622-02-2018
1328शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदावरुन पदावनत करुन पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत श्री.ठुबे कैलास लक्ष्‍मण व इतर ५१2018022216008722-02-2018
1329शिक्षण प्राथमिक विभागग्रेड मुख्‍याध्‍यापक पदावर पदोन्‍नतीबाबत श्रीम.बढे शकुंतला आबाजी व इतर २५2018022216008822-02-2018
1330शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-3 श्रेणी 3 (माध्यम-मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत2018022216008922-02-2018
1331सामान्य प्रशासन विभागश्री सयद मगबुल महेबुब परिचर पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018022204008322-02-2018
1332पशुसंवर्धन विभागश्री.संजयकुमार बापुराव निकाळे स.प.वि.अधिकारी पशुवैदयकीय दवाखाना दहिगांव बोलका ता.कोपरगांव यांना सेवेतुन निलंबित केल्याने निलंबन कालावधित उपस्थित राहणेसाठी देण्यात आलेल्या मुख्यालयात बदल करणे बाबत. 2018022211001622-02-2018
1333आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004021-02-2018
1334आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004121-02-2018
1335आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004221-02-2018
1336आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004321-02-2018
1337सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर विष्‍णु काळे सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होणयासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018022104007921-02-2018
1338अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006221-02-2018
1339अर्थ विभागश्री. हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. सा.बां.उत्‍तर विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006321-02-2018
1340अर्थ विभागश्री. बाबु मना औटे, से.नि. वरिष्‍ठ सहा. (लेखा) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्‍प नगर ( ग्रा) १ अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006421-02-2018
1341सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018022104008021-02-2018
1342सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अर्चना लक्ष्मण सकट,तत्कालीन परिचर,प्राअाके खडकवाडी ता पारनेर यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार प्रशासकीय कारवाई करणेबाबत.2018022104008121-02-2018
1343ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा उपलब्ध करणे बाबत. 2018022106007921-02-2018
1344सामान्य प्रशासन विभागश्री नाटे आर आर कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांचे भ नि निधी खातयातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2018022104008221-02-2018
1345सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी ए.यु.सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018022104008421-02-2018
1346आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. संकेत रावसाहेब गायकवाड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र देवठाण,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018022010003620-02-2018
1347आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003720-02-2018
1348आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003820-02-2018
1349आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003920-02-2018
1350ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे बाभुर्डी घुमट ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत.2018021714004817-02-2018
1351ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कुरणवाडी ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005017-02-2018
1352ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे पोखडी (वारुळवाडी रोड परिसर ) ता.नगर येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005117-02-2018
1353ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे हसनापुर ता.शेवगांव येथील वाडयावस्त्याकरिता विस्तारीत पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005417-02-2018
1354ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वाडगांव ता.शेवगांव योजनेसाठी हसनापुर ता.शेवगांव येथे सम्प व विदयुत पंप बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005517-02-2018
1355सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम ससे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे कामी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018021704007417-02-2018
1356सामान्य प्रशासन विभागश्री ओमप्रकाश विक्रमराव दहिफळे वरिष्‍ठ सहायक सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचेविरुध्‍द फौजदारी गुन्‍हा दाखल झााल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2018021704007517-02-2018
1357सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018021704007617-02-2018
1358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिवरगाव ता. अकोले ते गवळींबबानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2018021713003017-02-2018
1359सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बक्तरपुर ता. शेवगाव येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि. क्र.१/१ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712010817-02-2018
1360सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/500 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021712004817-02-2018
1361सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपूर इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003217-02-2018
1362सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र घारगाव इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003317-02-2018
1363ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण सन २०१७-१८ २०५३ जिल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतींचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी ३१- सहाय्यक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२) माहे जून २०१७ ते ऑगस्ट २०१७2018021706007217-02-2018
1364महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021708001417-02-2018
1365महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे .2018021708001517-02-2018
1366सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा १ खंडाळा वाळकी साकत ते प्ररामा ८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712005717-02-2018
1367सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिंगणगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना रामा २२२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नगर सा क्र ०/०० ते १/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006517-02-2018
1368सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ६७ ते माळेवाडी ते पळशी ते नागपूरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता पारनेर सा क्र ७/०० ते ८/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006617-02-2018
1369आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी (प्रभारी) पंचायत समिती कोपरगाव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपूर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत2018021610002916-02-2018
1370सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगांव आमली रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612003916-02-2018
1371सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारनेर येथील जुने पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004016-02-2018
1372सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.3/00 ते 5/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004116-02-2018
1373शिक्षण प्राथमिक विभागकै.कुलट बाबासाहेब चंद्रभान,उपा.ता.नगर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018021616006016-02-2018
1374आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणे.2018021610003016-02-2018
1375आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2018021610003116-02-2018
1376आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003216-02-2018
1377आरोग्‍य विभागश्री. पोपट सहादू मरभळ, आरोग्य सहाय्यक पुरुष यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018021610003316-02-2018
1378आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003416-02-2018
1379आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा नियमित कार्यभार सोपविणे बाबत..2018021610003516-02-2018
1380ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018021606006916-02-2018
1381सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड यासंवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा आरोग्य,विभाग जि प अ,नगर या कार्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018021604007716-02-2018
1382महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608000916-02-2018
1383शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मोहारे सुभाष हरीभाऊ, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा खामकरवस्ती ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत 2018021616008016-02-2018
1384महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001016-02-2018
1385महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001116-02-2018
1386महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001216-02-2018
1387महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001316-02-2018
1388सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंडेगव्हाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612005416-02-2018
1389सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील चवरसांगवी ते तरडगव्हाण शिव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006016-02-2018
1390सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ता. श्रीगोंदा येथील कोसेगव्हाण ते महादेवदरा रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006116-02-2018
1391सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरडगाव ते वडगाव रस्ता खडीकरण करणे सा क्र २/०० ते २/५०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006416-02-2018
1392अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुंतोडे मैलकामगार जि प सा. बा. उपविभाग संगमनेर जि अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004115-02-2018
1393अर्थ विभागश्री. सुरेश मुक्ताजी बारस्कर परिचर कृषी विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान व अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018021505004215-02-2018
1394अर्थ विभागश्री.राजू मथूरदास बग्गन सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कान्हूरपठार ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004415-02-2018
1395अर्थ विभागश्री. शंकर मंगल कंडारे सफाईगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगाव खैरी ता.श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004515-02-2018