जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या मुलांचे स्वच्छतागृह 60 व मुलींचे स्वच्छतागृह 56 बांधकामांपैकी 90 बांधकामांना 20 टक्के रक्कम वितरीत करणेबाबत 2019021516005215-02-2019
2आरोग्‍य विभागजिल्‍हा प्रशिक्षण केद्र अहमदनगर येथे प्रशिक्षणार्थी करिता तसेच जिल्‍हा परिषद आरोग्‍य विभागातर्गंत विविध आढावा सभेस उपस्थित अधिकरी व कर्मचारी यांना चहा,जेवण व नाष्‍टा पुरवठा करणे सन २०१८-१९2019021510005415-02-2019
3लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. इसळक -झारझुटी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021415011714-02-2019
4लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा घोगरगाव -तरटेवस्‍ती ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021415011914-02-2019
5लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बंधारा वडनेर ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019021415012014-02-2019
6आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सूट देणेबाबत.2019021310005313-02-2019
7लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु. खारेखर्जुने-खोलदरी ता.नगर जि. अहमदनगर2019021315011213-02-2019
8लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. नांदगाव -वाघुळ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021315011313-02-2019
9लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त पूनशर्भरणअरणगाव ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021315011413-02-2019
10लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दु. अकलापुर ता.संगमनेर जि. अहमदनगर2019021315011513-02-2019
11सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि.प.विश्रामगृह जि.प./पं.स. कार्यालय,जि.प.अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे या लेखाशिर्षाखालील प्रशासकीय मान्यता करणेबाबत... 2019021312019013-02-2019
12सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग अहमदनगर अंतर्गत दि. २०/०२/२०१९ रोजीच्या काम वाटपासाठी द्यावयाच्या कामांची यादी (३ लक्ष पर्यंत )2019021312019413-02-2019
13सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक 20/०२/२०१९ रोजीचे सभेची नोटीस..2019021313006513-02-2019
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २०/०२/२०१९ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी व आवेदनपत्र2019021313006613-02-2019
15लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा बजरंगवाडी - रुपनर ओढा ता.कर्जत जि. अहमदनगर2019021315011813-02-2019
16आरोग्‍य विभागश्री.रावसाहेब भास्क्र वैरागर, आरोग्य सेवक पु. उपकेंद्र विखळे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मायणी ता.खटाव जि.सातारा यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत.2019021210005012-02-2019
17सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ यांना वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2019021204006312-02-2019
18सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक या संवर्गातील आपसी विनंती बदलीबाबत. 2019021204006412-02-2019
19सामान्य प्रशासन विभागश्री.भांड एस के वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कमी गैरवर्तन केलेबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत2019021204006512-02-2019
20लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा राळेगण थेरपाळ ता.पारनेर जि. अहमदनगर2019021215010012-02-2019
21लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.बं. दुरुस्‍ती त्रिभुवनवाडी- तरवडी ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010112-02-2019
22लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती चोराचीवाडी ता.श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2019021215010212-02-2019
23लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती धामणगावपाट -मुसळडोह ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010312-02-2019
24लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा सोनोशी सव्‍हे न.६० ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010412-02-2019
25सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता,जि .प. सा. बा .उपविभाग - पाथर्डी यांची कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नतीने बदली झालेने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018412-02-2019
26सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता,जि .प.सा. बा .उपविभाग - शेवगाव (अतिरिक्त कार्यभार )यांची कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नतीने बदली झालेने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018512-02-2019
27सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यकारी अभियंता,जि.प.सा. बा .दक्षिण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2019021212018612-02-2019
28आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्राधान्‍यक्रमानुसार विनंती बदल्‍या सन २०१९ श्रीमती बनसोड मनिषा मधुकर.2019021210005112-02-2019
29लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती नाचणठाव ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010512-02-2019
30सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती सुधार योजना अंतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-पत्र्याचा तांडा ता. पाथर्डी येथे समाज मंदिर बांधकाम करणे. 2019021212018712-02-2019
31शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत. श्री. मांगडे शशिकांत गुलाब पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2019021216004812-02-2019
32लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठवण तलाव अंबितखिंड -कुत्‍तरकडा ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010612-02-2019
33लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठवण तलाव अंभोळ -देवाचे शेत ता.अकोले जि. अहमदनगर2019021215010712-02-2019
34लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु निवडुंगे -देशमुखवस्‍ती ता.पाथर्डी जि. अहमदनगर2019021215010812-02-2019
35लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.१ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215010912-02-2019
36लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.२ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011012-02-2019
37लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दु. सोनेवाडी - पिंपळगावलांडगा नं.२ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011112-02-2019
38लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं. बांधणे माथ्‍ाणी - गट नं १ व ५ ता.नगर जि. अहमदनगर2019021215011612-02-2019
39सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागडोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे. -मौजे रतडगाव ता. नागर येथील वाघुलेवस्ती ते जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा ५०० मिटर अंतर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (कि. मी. ०/०० ते ०/५००)2019021212019212-02-2019
40शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019021216005012-02-2019
41शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्ती दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2019021216005112-02-2019
42शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग 3 श्रेणी 2 (माध्यम-मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत.2019021116004111-02-2019
43सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९६४ चे नियम २१ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अमंलबजावणीबाबत. 2019021104006011-02-2019
44सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील ) नियम १९६४ चे नियम २१ नुसार अपिलाचे निकालपत्राची अमंलबजावणीबाबत. 2019021104006111-02-2019
45सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वडगावपान पुल ते सावकारवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.संगमनेर 2019021113005211-02-2019
46सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाबोरी ते दुधाडेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे. ता. राहुरी 2019021113005311-02-2019
47सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश भेंडा बु. येथील स्मशानभूमी रस्ता सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019021113005411-02-2019
48सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश रा. मा. ५० ते नवलेवस्ती भेंडा बु. रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2019021113005511-02-2019
49सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश बहिरवाडी शिव रस्त्यावर सी. डी. वर्क बांधकाम करणे. ता. नेवासा 2019021113005611-02-2019
50सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश माळीचिंचोरे ते रांजणगाव रस्ता सुधारणा करणे. ता. नेवासा 2019021113005711-02-2019
51सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे अरणगाव ता.नगर येथील दौंड रस्ता ते शिंदेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2019021112018111-02-2019
52सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गोगलगाव राज्य मार्ग ३१ ते सादतपूर ते राज्य मार्ग ५० लोणी बु. रस्ता साखळी क्रमांक १/८७५ ते ३/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. लोणी बु. ता. राहता ते गोगलगाव रस्ता ग्रामीण मार्ग ३५ ता. राहता2019021113005911-02-2019
53सामान्य प्रशासन विभागRGSA अंतर्गत हिमाचल प्रदेश अभ्यास दौऱ्या करीता दि. १०/०२/२०१९ ते दि. १६/०२/२०१९ कालावधीत श्री. प्रशांत शामराव शिर्के , उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर व श्री. समर्थ शंकरराव शेवाळे ,गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती राहाता यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2019021104006611-02-2019
54सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. गोगलगाव राज्य मार्ग ३१ ते सादतपूर ते राज्य मार्ग ५० लोणी बु. रस्ता ग्रामीण मार्ग ३५रस्ता साखळी क्रमांक २/५०० ते ५/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे.ता. राहता 2019021113006011-02-2019
55सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. लोणी बु. दाढ बु. रस्ता ते हळपट्टी रस्ता ग्रामीण मार्ग १३७ साखळी क्रमांक ०/४०० ते २/५०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता. 2019021113006111-02-2019
56शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षक यांची विशेष गरज असणा-या अध्ययन अक्षम निदान व प्रमाणीकरण केंद्र जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे प्रतिनियुक्ती बाबत .2019021116004911-02-2019
57आरोग्‍य विभागश्री.अनिकेत शंकर कंडारे यांना वारसा हक्काने शैक्षणिक पात्रतेनुसार आरोग्य सेवक पुरूष वर्ग-3 या पदावर नियुक्ती देणे बाबत.2019020810004908-02-2019
58ग्रामपंचायत विभागश्री. भिमराज राधाकृष्‍ण शिंदे, ग्रामसेवक, पंचायत समिती संगमनेर, यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती बाबत2019020806005008-02-2019
59सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे मढेवडगाव ता. श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकासीत करणे. 2019020812016508-02-2019
60सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ड) सन २०१८-१९ मधील नवीन कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश2019020813004808-02-2019
61लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती कोल्‍हेवाडी-१ ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009508-02-2019
62लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती मठपिंप्री -कामठे ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009608-02-2019
63लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती गुणवडी -बाळासाहेब नागवडे ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009708-02-2019
64लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्‍ती अंबिलवाडी ता.नगर जि. अहमदनगर2019020815009808-02-2019
65लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश साठा बंधारा मतेवाडी ता.जामखेड जि. अहमदनगर2019020815009908-02-2019
66सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिपक मुरलीधर म्हस्के ,वरिष्ठ सहा. गशिअ पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी अनधिकृत गैरहजर राहून गैरवर्तन केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019020804005808-02-2019
67सामान्य प्रशासन विभागश्री.दिपक मुरलीधर म्हस्के ,वरिष्ठ सहा. गशिअ पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकमी अनधिकृत गैरहजर राहून गैरवर्तन केलेने फेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकरर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019020804005908-02-2019
68ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत. (श्री.संदीप बाबुराव बळीद, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-खांडके, ता.नगर)2019020806005308-02-2019
69ग्रामपंचायत विभागश्री.भिमराव किसन बागुल, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता.नगर (सध्या पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019020806005408-02-2019
70ग्रामपंचायत विभागश्री.भिमराव किसन बागुल, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता.नगर (सध्या पंचायत समिती कोपरगाव) यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019020806005508-02-2019
71शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती मंदाकिनी गणपत चेडे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. नवलेवाडी,ता.पारनेर यांना पदावरुन तात्पुरते रित्या दूर केलेल्या कालावधीतील मुख्यालयाचे आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2019020816004208-02-2019
72शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेश कारभारी वाघ, प्रा.शि.जि.प.प्रा.शा.कारेगांव,ता.पारनेर यांना पदावरुन तात्पुरते रित्या दूर केलेल्या कालावधीतील मुख्यालयाचे आदेशात अंशत: बदल करणेबाबत2019020816004308-02-2019
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेलवंडी बु. ता. श्रीगोंदा येथे अंतर्गत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2019020812017608-02-2019
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे भतोडी ता. नगर येथे गावठाण अंतर्गत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. 2019020812017708-02-2019
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे - मौजे घारगाव . ता. श्रीगोंदा येथील पालखी रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020812017808-02-2019
76सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे बेलवंडी बु.. ता.श्रीगोंदा येथे गावठाण समाज मंदिर समोर शेड बांधकाम करणे. 2019020812017908-02-2019
77सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे पारगाव मौला . ता.नगर येथील दलित वस्ती जोड रस्ता सिमेंट कांक्रीटीकरण करणे.2019020812018008-02-2019
78सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद सेस अनुदान सन २०१८-१९ मधील जि प / पं स कार्यालय,जि प अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच नवीन निवासस्थान बांधणे या लेखाशिर्षाखालील कामास प्रशा. मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 2019020812018208-02-2019
79सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांचे विनंती बदली करणेबाबत.सन-20192019020804006708-02-2019
80ग्रामपंचायत विभागविस्‍तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या संवर्गाच्‍या बदल्‍या व नेमणुका 2019020806005608-02-2019
81शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कल्याण खंडू पंडीत, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.रानमळा (पळशी),ता.पारनेर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2019020816004508-02-2019
82शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.उध्दव कोंडीराम मरकड, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.लोहारवाडी,ता.नेवासा यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत2019020816004608-02-2019
83आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्त्री परिचर या पदावर नेमणूक देणे बाबत श्रीमती रोहिणी संजय धस, रा. घारगाव, तालुका श्रीगोंदा 2019020810005208-02-2019
84सामान्य प्रशासन विभागजि प सा बां उपविभाग राहता येथील कार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करून घेणेबाबत. 2019020704005207-02-2019
85शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षणसेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2019020716003807-02-2019
86शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्ती दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2019020716003907-02-2019
87सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद सेस (लेखाशिर्ष-४९५३ रस्ते व मोरी बांधकामे) योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे2019020713004607-02-2019
88सामान्य प्रशासन विभागश्री. रवींद्र यादव कुलकर्णी,वरिष्ठ सहाय्यक,पंचायत समिती संगमनेर यांचे स्वेच्छा सेवानिवृती मंजुर करणेबाबत2019020704005307-02-2019
89सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005407-02-2019
90सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (नि श्रे ) गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005507-02-2019
91सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (उ श्रे ) गट क या संवर्गातील कर्मचा-याची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणेबाबत 2019020704005607-02-2019
92सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712016307-02-2019
93सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रिक मान्यता आदेश देणे- मौजे-खर्डा ता.जामखेड येथील शाम कुक्कडवाल ते विवेकानंद पत संस्था येथे अंतर्गत रस्ता बंदिस्त गटार करणे.2019020712016407-02-2019
94लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को. प बंधारा बेलापुर खु. ता.श्रीरामपुर जि. अहमदनगर2019020715009407-02-2019
95सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712018807-02-2019
96सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस निधी (सन २०१८-१९) पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश..2019020712018907-02-2019
97सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प. सेस निधी (सन २०१८-१९) रस्ते व मोऱ्यांची कामे अंतर्गत कामाचा तांत्रिक मान्यता आदेश.. 2019020712019307-02-2019
98सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सेस अनुदान सन २०१८-१९ रस्ते व मोऱ्यांची कामे या लेखाशिर्षाखालील कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत .. 2019020612015306-02-2019
99शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.दौलत विठ्ठलराव उगले, प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे शालेय गैरवर्तनाबाबत2019020616003606-02-2019
100शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती शोभा प्रभाकर क्षिरसागर, प्राथमिक शिक्षिका,जि.प.प्रा.शा. रायतेवाडी, ता.संगमनेर यांचे जिल्‍हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत.2019020616003706-02-2019