जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1शिक्षण प्राथमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (IEDSS माध्यमिकस्तर) उपक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ मधील वंचित राहिलेल्या दिव्यांग विद्यार्थिनींना विद्यावेतन भत्ता अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2017101616073416-10-2017
2सामान्य प्रशासन विभागश्री.परदेशी अनंत उध्दवराव पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101204084012-10-2017
3सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एस शेळके,क सहा पं स राहाता यांची विभागीय चौकशी करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017101204084212-10-2017
4सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस, विश्रामगृह दुरूस्ती व संरक्षण भिंत बांधकाम करणे.2017-18 कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश.2017101213049812-10-2017
5अर्थ विभागश्री.प्रकाश दत्‍तात्रय गायकवाड वाहनचालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आढळगाव ता.श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086711-10-2017
6अर्थ विभागश्री बाळासाहेब फकिरा बोरबने वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017101105086811-10-2017
7सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ अंंतर्गत लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत सण अग्रीम,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे ऑक्‍टोबर २०१७)2017101104083611-10-2017
8महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी सेविका अंगणवाडी मदतनीस यांना दिवाळी सणा निमित्त् सुटटी देणे बाबत 2017101108011211-10-2017
9सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017101104083911-10-2017
10पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत कोष अंतर्गत वापरत नसलेले नादुरुस्त शौचालये दुरुस्त करून वापरत आणनेबाबत 2017101007035410-10-2017
11पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे कमी लोणी बु// गावी बाजारतळ,गावठाण, विठ्ठलनगर येथे सुलभ शौचालयासाठी निधी उपलब्ध करून देणे बाबत... 2017101007035510-10-2017
12सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049110-10-2017
13सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट ( ब ) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश ता. राहुरी 2017101013049210-10-2017
14आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ ,डॉ.एस.अे.कोकरे वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,जेऊर ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017101010035710-10-2017
15अर्थ विभागकै श्री अशोक हिरालाल नाझरकर मयत शाखा अभियंता जि प ग्रा पा पु उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085809-10-2017
16अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905085909-10-2017
17अर्थ विभागश्रीमती सरोजिनी प्रमोद जगदाळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086009-10-2017
18महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती ए टी गांगुर्डे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अकोले यांची प्रसूती रजा मंजूरी .....2017100908011109-10-2017
19ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.2017100914036109-10-2017
20अर्थ विभागश्री अकीम गुलाब बागवान उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मातापूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086109-10-2017
21अर्थ विभागश्री पाडुरंग नामदेव घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नगर ताण्‍ नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086209-10-2017
22अर्थ विभागश्रीमती जिजाबाई मुरलीधर पवार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कोपरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086309-10-2017
23अर्थ विभागश्रीमती संगिता सिताराम सगणे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सोंगाळवाडी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100905086409-10-2017
24आरोग्‍य विभागश्रीमती राणी पोपट लोंढे, पद आरोग्‍य सेवक महिला प्रा.आ.केंद्र चंदनापुरी,ता.संगमनेर यांचे स्‍वत:चे ह्रदय शस्‍त्रक्रिया उपचारासाठी अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017100910035409-10-2017
25आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक ३2017100910035509-10-2017
26आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सण अग्रीम, सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्याादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक ३2017100910035609-10-2017
27सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हैसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913048909-10-2017
28सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव येथे इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100913049009-10-2017
29सामान्य प्रशासन विभागश्री.पंकज शिवाजीराव शेळके पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरी बाबत. 2017100904083409-10-2017
30शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071807-10-2017
31शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगातप संध्या मधुकर, प्रा.शि.हनुमान वस्ती (सावरगांव), ता.जामखेड यांचे गैरवर्तनाबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांचे नेमणुक करणेबाबत2017100716071907-10-2017
32आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2017100710035207-10-2017
33आरोग्‍य विभागश्री.अशोक तुळीशराम दाते आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अनधिकृत गैरहजेरीबाबत/गैरवर्तणुकीबाबत शिक्ष अंतिम करणेबाबत.2017100710035307-10-2017
34पशुसंवर्धन विभागगट विमा योजना नमुना क्रमांक 11 डॉ. अशोक राधाजी राजपुरे,पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ यांचे अंतिम गटविमा आदेश2017100711015207-10-2017
35सामान्य प्रशासन विभागश्री.उगले जे.डी.पदनाम गट विकास अधिकारी, पं.स.राहाता यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत.2017100704082907-10-2017
36अर्थ विभागश्री शेख शब्‍बीर अहमद व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना जवळे कडलग पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085306-10-2017
37अर्थ विभागश्री सत्‍यवार पांडुरंग मोरे व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरजगाव पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085406-10-2017
38अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातगाव ता.शेवगाव जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085506-10-2017
39अर्थ विभागश्री रामफळे अाण्‍णा कचरु वि.अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085606-10-2017
40अर्थ विभागश्री उल्‍हास शरद मुंगी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) कृषि वि भाग जिल्‍हा परि षद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100605085706-10-2017
41सामान्य प्रशासन विभागश्री मराठे के बी सहा गविअ पं स संगमनेर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017100604082206-10-2017
42सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.शिरसाठ अलका उत्तमराव पदनाम गट विकास अधिकारी,पं.स.श्रीगेांदा यांची परावर्तित रजा मंजुरी बाबत.2017100604082306-10-2017
43सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.सय्यद ए.एम. पदनाम सहा गट विकास अधिकारी पं.स.नगर यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2017100604082406-10-2017
44सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री जे. जी. सावंत, उपअभियंता जी प सा बा उपविभाग, पाथर्डी ता पाथर्डी हे प्ररावर्तित रजेवर गेलेले असल्यानें उपअभियंता पदाच्या अतिरिक्त कार्यभार बाबत 2017100512044305-10-2017
45अर्थ विभागश्री सुभाष भागुजी ढोकळे उपाध्‍यापक जि.प. शाळा खडकवाडी ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084304-10-2017
46अर्थ विभागश्री इंदू सिताराम कदम मुख्‍याध्‍याप‍क जि.प.शाळा सुपा ता.पारनेर यांना निवृ्त्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटुंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084404-10-2017
47अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय सुर्यभान पवार ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084504-10-2017
48अर्थ विभागश्री बबन शंकर भालके उपाध्‍यापक जि.प.शाळा उचाळेवस्‍ती ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084604-10-2017
49अर्थ विभागश्री भाउसाहेेब शिवराम कातोरे परिचर प्रा.आ.केंद्र धांदरफळ पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084704-10-2017
50अर्थ विभागश्री शेख इब्राहिम अब्‍दुल अजीज मुख्‍याध्‍यापक ता.जामखेड पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017100405084904-10-2017
51अर्थ विभागश्री लक्ष्‍मण सदाशिव बेलेकर सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085004-10-2017
52अर्थ विभागश्रीमती मंगल चंद्रकांत गिरमे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयो श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017100405085104-10-2017
53सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे सप्‍टेंबर २०१७ पेडईन ऑक्‍टोंबर २०१७)2017100404081904-10-2017
54सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १६ ते बिताका तळपेवाडी ते बाभुळवंडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे की . मी . २/५०० ते ५/०० ता .अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048704-10-2017
55सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउडदावणे शिंगणवाडी रस्ता ते कांदळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण व २ मोरी बांधणे कि मी ०/०० ते ०/६०० ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017100413048804-10-2017
56सामान्य प्रशासन विभागकै बी डी चेडे,परिचर,ग्रापापु उपविभाग पारनेर,यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेला दुस-या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017100404082004-10-2017
57अर्थ विभागकै.श्री दिलीपकुमार दौलत साळवे आरोग्‍य कर्मचारी पु.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगावने ता.शेवगाव यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम एलिझाबेथ दिलीप साळवे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू नि सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017100405085204-10-2017
58ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.हरेगांव ता.श्रीरामपूर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017100406073204-10-2017
59सामान्य प्रशासन विभागश्री राजु बशीर पठाण क.सहा,जि.प.सा. बां.उपविभाग श्रीगोंदा,यांना वयाची 45 वर्षे पुर्ण झालेने सेवाप्रवेशोतर परिक्षेतुन सुट देणेबाबत.2017100304081503-10-2017
60ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073003-10-2017
61महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती एम एस चव्हाण पर्यवेक्षीका यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प अकोले या पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत ..... 2017100308011003-10-2017
62ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017100306073103-10-2017
63शिक्षण प्राथमिक विभागशाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी रक्कम प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, DIECPD, संगमनेर यांना वर्ग करणे बाबत.2017092916070529-09-2017
64शिक्षण प्राथमिक विभागश्री गुलाब गफुर सय्यद, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा पदाचा प्रभारी कार्यभार श्री. निळकंठ बोरुडे विस्तार अधिकारी (शिक्षण),यांचेकडे सोपविणे बाबत.2017092816070228-09-2017
65जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) व लिपिक टंकलेखक (महिला शाखा) यांचा करार कालावधी समाप्त झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017092803007628-09-2017
66अर्थ विभागश्री गभाले महादु भाउ सेवानिवृत्‍त उपाध्‍यापक पंचायत समिती अकोले (शिक्षण वि भाग )यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705083927-09-2017
67अर्थ विभागश्री वाकचौरे भरत विश्‍वनाथ सेवानिवृत्‍त वि.अ.(शि) पंचायत समिती अकोले (शिक्षण विभाग) यांना सुधारीत दराने निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092705084027-09-2017
68अर्थ विभागश्रीमती सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम.प्रा.आ.केंद्र टाकळीमियॉं ता.राहुरी जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092705084127-09-2017
69ग्रामपंचायत विभागजिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कर्माचा-यांना किमान वेतनापोटी आवश्यक १०० टक्के, ७५ टक्के, ५० टक्के अनुदान वाटप सन २०१७-१८2017092706072927-09-2017
70ग्रामपंचायत विभागचौदावा वित्त आयॊगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2017092606072526-09-2017
71सामान्य प्रशासन विभागश्री बी डी भवार,सेवानिलंबित कन‍ि सहा,यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2017092604080926-09-2017
72सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्ट्र शासनाच्या महा ई-ऑफिस या संगणकीय प्रणालीच्या एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणे बाबत.2017092604081026-09-2017
73सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड या पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणे बाबत2017092504080425-09-2017
74अर्थ विभागश्री कुंडलीक श्रीपती औटी वरिष्‍ठ सहायक (लेखा) पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत..2017092505083125-09-2017
75अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर वि भाग जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083225-09-2017
76अर्थ विभागश्री पोपट गोपाळा बोरुडे उपाध्‍यापक जि.प.शाळा काळुनगर ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083325-09-2017
77अर्थ विभागश्री भाउसाहेब बाबुराव आरेकर व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना मिरी ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंबनिवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083425-09-2017
78अर्थ विभागश्रीम उषा वसंत ठुबे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद शाळा देवी भोयरे ता.पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत. 2017092505083525-09-2017
79अर्थ विभागश्री शांताराम श्रीपती चांगण व्रणोपचारक पशुवैदयकीय दवाखाना राशिन ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017092505083625-09-2017
80अर्थ विभागश्र‍ीमती नसीमबानो शेख याकुब मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती राहाता यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-सेवा उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017092505083725-09-2017
81अर्थ विभागश्री अशोक केरुजी बोरुडे विस्‍तार अधिकारी (आयआरडीपी) पंचायत समिती श्रीरामपुर जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017092505083825-09-2017
82सामान्य प्रशासन विभागम जि प जि से शिस्त व अपील नियम 1964 चे 13नुसार अपीलाचे निकालपत्राची अंमलबजावणीबाबत.2017092504080625-09-2017
83आरोग्‍य विभाग कुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२वर्षाची ि‍नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत.2017092510035025-09-2017
84शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा अनुदान 2017-18 वितरीत करणेबाबत 2017092516069725-09-2017
85शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी अधिकारी नेमणेबाबत2017092516069925-09-2017
86शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत चौकशी सादरकर्ता अधिकारी नेमणेबाबत2017092516070025-09-2017
87सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे,सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्न:स्थापीत करणेबाबत.2017092504080825-09-2017
88सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कर्हे गाव अंतर्गत कर्हे ते खंडोबा मंदिर रस्ता ता.. संगमनेर मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. संगमनेर 2017092513048325-09-2017
89सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठोकळ सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे विरुध्‍द शिस्‍तभंग विषयक अंतिम शिक्षा करणे 2017092204080022-09-2017
90सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017092204080122-09-2017
91अर्थ विभागश्री कुडंलिक श्रीपती औटी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक लेखा पंचायत समिती शेवगांव ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082722-09-2017
92अर्थ विभागश्री बाजीराव साहेबराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082822-09-2017
93अर्थ विभागश्री विनायक विष्‍णू शहाणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205082922-09-2017
94सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग 4 यापदावर पदोन्नती देणेकामी तात्पुरती पदोन्नती जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.2017092204080222-09-2017
95सामान्य प्रशासन विभागश्री यादव परिक्षीत उपुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सामान्‍य जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017092204080322-09-2017
96अर्थ विभागश्री रामदास देवराम घोडके उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राघोहिवरे ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017092205083022-09-2017
97ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत देवगांव ता.नेवासा मालकीची गावठाणमधील सहाण जागा जयहरी प्रतिष्ठाण यांना व्यायामशाळा बांधणेसाठी देणेबाबत.2017092006072120-09-2017
98सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेल्या पहिल्या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017092004079920-09-2017
99आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.सरोज नंदकुमार भांगरे ,एमबीबीएस (बंधपत्रित)यांना प्रा.आ.केंद्र,खिरविरे,ता.अकोले येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2017092010034920-09-2017
100ग्रामपंचायत विभागअनुसूचित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतनिहाय पेसा ग्रामसभांचे ससंगीकरण (Mobilization) या उपक्रमाकरिता प्राप्त निधी तालुकास्तरावर वितरण करणेबाबत (निधी वितरण आदेश क्रमांक २०१७/३)2017091906071819-09-2017