जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री लहानू नामदेव बेल्हेकर, गट समन्वयक गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वछता) पंचायत समिती राहुरी यांचे गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वछता) पंचायत समिती कर्जत येथे गट समन्वयक या रिक्त पदी समायोजन करणेबाबत. 2017062707022727-06-2017
2ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे . श्री. युवराज गोकुळ ढेरे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कर्जत ता. कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017062306058523-06-2017
3आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकी बाबत.. डॉ.राहुल सुदामराव जाधव (बंधपत्रित)2017062310026023-06-2017
4शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगताप संध्या मधुकर, उपा..जि.प.प्रा. शाळा हनुमानवस्ती (सावरगाव) ता.जामखेड जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017062316053123-06-2017
5शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. पारखे मल्हारी अप्पा, उपा. जि.प.प्रा. शाळा हनुमानवस्ती (सावरगाव) ता.जामखेड जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017062316053223-06-2017
6सामान्य प्रशासन विभागश्री भास्‍कर अण्‍णासाहेब जगदाळे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र दहिगाव-ने तालुका शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने व कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी अहवालानुसार कारवाई करणेबाबत2017062204044822-06-2017
7सामान्य प्रशासन विभागश्री एस पी चव्‍हाण तत्‍का. वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नेवासा सध्‍या कक्ष अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017062204044922-06-2017
8सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सा.बा.दक्षिण-विभाग अ,नगर अंतर्गत दि.1/7/2017 रोजी होणा-या कामवाटप बैठकीमध्ये वाटप करावयाच्या कामांची यादी .2017062212038422-06-2017
9आरोग्‍य विभागपंढरपुर आषाढी यात्रा सन-२०१७,वै्दयकीय अधिकारी गट-अ यांना प्रतिनियुक्‍तीवर कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017062210025822-06-2017
10ग्रामपंचायत विभागश्री. वाय. ए. देशमुख, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-चंदनापुरी, ता.संगमनेर, यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करणेबाबत. 2017062206058422-06-2017
11आरोग्‍य विभाग¨महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकीबाबत..डॉ.संध्‍या भागवत धांबारे,(बंधपत्रित)2017062210025922-06-2017
12सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकाचे बदलीने समायोजन करणेबाबत.2017062204045222-06-2017
13सामान्य प्रशासन विभागश्री डी ए दळवी कनिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथमिक जि प अ.नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत अंतिम शिक्षेची कारवाई करणेबाबत 2017062204045322-06-2017
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०१/०७/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी. 2017062213043922-06-2017
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ राहता रांजणगाव,अस्तगांव प्रमुख जिल्हा मार्ग १२ रस्ता किलोमीटर ७/२०० ते ९/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहता 2017062113043621-06-2017
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वडाचा पार ते देहेरे वेस रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहुरी.2017062113043721-06-2017
17आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी ( १८ महिने ) अस्‍थायी नेमणुक देणे बाबत.2017062110025521-06-2017
18ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रामपंचायत - गार, ता.श्रीगोंदा व इतर ०३ ग्रामपंचायत )2017062106058221-06-2017
19ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं विळद, ता.नगर )2017062106058321-06-2017
20सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची सेवा पुर्ण झालेने आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभाचे आदेशाबाबत शुध्दीपत्रक2017062104044621-06-2017
21सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची सेवा पुर्ण झालेने आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2017062104044721-06-2017
22सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०१/०७/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017062113043821-06-2017
23शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी/उर्दु माध्यम प्रसिध्द करणेबाबत) 2017062116052721-06-2017
24शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी माध्यम प्रसिध्द करणेबाबत2017062116052821-06-2017
25शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (उर्दु), विस्तार अधिकारी शिक्षण (उर्दु) संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017062016052620-06-2017
26ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता जि.प..ग्रा.पा.पु.उपविभाग पारनेर यांचे गैरवर्तणुकीबाबत चौकशी करणे.2017062014031120-06-2017
27अर्थ विभागकै.श्री. रमेश शेषराव ढाकणे, मयत आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केँद्र कोळेगाव ता-श्रीगोंदा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. अर्चना रमेश ढाकणे यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन , मृत्यु -नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत्2017062005051620-06-2017
28अर्थ विभागश्रीम. बेबि नाना ठुबे,उपाध्यापक, जि.प. शाळा वाडेगव्हाण, पंचायत समिती पारनेर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062005051820-06-2017
29अर्थ विभागश्री. प्रकाश मिठुलाल भंडारी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतनचे, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062005051920-06-2017
30ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017062006058120-06-2017
31अर्थ विभागश्री नामदेव भिमाजी ढवळे सेवा निवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062005052120-06-2017
32अर्थ विभागश्रीमती सुनंदा चंद्रशेखर सत्रे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प भिंगार ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062005052220-06-2017
33सामान्य प्रशासन विभागतात्पुरत्या स्वरुपात वाहन उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017061904044419-06-2017
34सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017061904044519-06-2017
35शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017061916052519-06-2017
36आरोग्‍य विभागश्रीमती सानप अप्रुगा जिवराज एएनएम प्राआकेंद्र ढोरजळगांव ता शेवगांव तात्पुरती सेवानिवृत्ती वेतन आदेश2017061910025419-06-2017
37अर्थ विभागश्री भिकाजी सखाराम रेपाळे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905050919-06-2017
38अर्थ विभागश्री विजयकुमार भिमाजी बोरूडे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905051019-06-2017
39अर्थ विभागश्री आसाराम रामचंद्र वाघमारे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोकातेवस्‍ती ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905051119-06-2017
40सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने अंतिम शिक्षा देणेबाबत 2017061904044319-06-2017
41आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हाि‍निधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक १2017061710024817-06-2017
42आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक १2017061710024917-06-2017
43सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणे बाबत2017061704044217-06-2017
44शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा ह्रदय शस्त्रक्रिया अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत 2017061716052217-06-2017
45आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,जेऊर,ता.नगर येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणे बाबत..2017061710025017-06-2017
46ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता जि. प.ग्रा.प.पु.उपविभाग पारनेर या पदाचा पदभार सोपवणे. 2017061714030717-06-2017
47आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पुर्न:नियुक्‍तीबाबत.. डॉ.कल्‍याण सुुुुभाषचंद्र गोयल, वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) 2017061710025117-06-2017
48पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती-राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707021817-06-2017
49पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- श्रीगोंदा शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707021917-06-2017
50पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- संगमनेर शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707022017-06-2017
51पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- कोपरगाव शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707022117-06-2017
52अर्थ विभागसौ. शकुंतला सुभाष कावरे, उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049416-06-2017
53अर्थ विभागश्रीम. चंद्रकला प्रकाश बुरा, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017061605049516-06-2017
54अर्थ विभागश्री.लक्ष्‍मण सदाशिव बेलेकर, मैलकामगार, जि.प.(ग्रा.पा.पु) उपविभाग, जामखेड, ता- जामखेड,जि.अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017061605049616-06-2017
55अर्थ विभागश्री. आसाराम बापु काटे, पशुधन पर्यवेक्षक ,पंचायत समिती राहुरी जि- अ.नगर यांना निवृत्तीवेत्अन व त्या संबंधातील लाभ मंजुरी बाबत. 2017061605049716-06-2017
56जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री चौसाळकर व्हि जी, कार्यालयीन अधिक्षक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017061603005516-06-2017
57जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री लोंढे एस एन, परिचर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017061603005616-06-2017
58जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री मिसाळ एस जे, सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांच्या मुलाच्या आजारपणाच्या वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपूर्ती देयक मजूर करणेबाबत. 2017061603005716-06-2017
59अर्थ विभागश्री. पांडुरंग तुकाराम हिरगळ, उपाध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व् कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017061605049816-06-2017
60अर्थ विभागश्री. बाजीराव साहेबराव गायकवाड, मैलकामगार, जि.प.(ग्रा.पा.पु) उपविभाग, जामखेड, ता- जामखेड, जि-अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049916-06-2017
61अर्थ विभागश्री. यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती राहुरी, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017061605050216-06-2017
62आरोग्‍य विभागराष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदतीने नेवासा तालुकयातील तालुका समुह संघटक रिक्त पदी उमेदवारास नियुक्ती देणे बाबत 2017061610024516-06-2017
63अर्थ विभागश्री. भिमाजी नामदेव सांगळे कनिष्ठ सहायक ग्रा.पा.पु. उपविभाग राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050316-06-2017
64सामान्य प्रशासन विभागबेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान अंतर्गत उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी म.बा.क. जि प अहमदनगर यांचे प्रशिक्षणाबाबत 2017061604043916-06-2017
65अर्थ विभागश्रीम.शशिकला कुंडलिक बोबडे,मुख्याध्यापिका, पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050416-06-2017
66अर्थ विभागश्री.चंद्रभागा बाबाजी जवरे मुख्याध्यापक जि.प. शाळा नाथनगर पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050616-06-2017
67अर्थ विभागश्री. राधाकिसन पाराजी शिंदे उपा. पंचायत समिती पाथर्डी, ता-पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उअपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050716-06-2017
68अर्थ विभागश्री. सखाराम दगडु कोरडे मुख्याध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050816-06-2017
69ग्रामपंचायत विभागश्री. आटोळे अनिल आंनदराव ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भ.नि.निधी ना-परतावा अग्रीम हप्ता क्रमांक-2 मंजुरी बाबत. 2017061606057816-06-2017
70शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी(मराठी माध्यम)2017061616051516-06-2017
71सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती,समाजकल्याण समिती,यांचे कक्षास परिचर नियुक्ती देणेबाबत.2017061604044016-06-2017
72सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागऔरंगपुर ते गोरक्षवाडी रस्ता (गोरक्षनाथ गडाचा रस्ता ) कि मी ०/०० ते १/४०० (ग्रामा ३८) खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017061613043116-06-2017
73अर्थ विभागश्री प्रकाश मिठूलाल भंडारी ऐच्छिक सेवा निवृत्‍त मुख्‍य औषध निर्माण अधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061505049115-06-2017
74जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. चिपाडे एस जे, कनिष्ठ सहाय्यक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची प्रशासकीय बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017061503005415-06-2017
75आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकी बाबत.. डॉ.मच्छिंद्र गणपत साबळे,एमबीबीएस (बंधपत्रित)2017061510024415-06-2017
76सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.बेदरे के.आर. - परिचर जि.प.सा.बांउपविभाग राहुरी यांचा राजिनामा मंजुर करणेबाबत2017061504043515-06-2017
77सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017061504043615-06-2017
78शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी) ,केंद्र प्रमुख,विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017061516051315-06-2017
79शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी व उर्दु माध्यम)2017061516051815-06-2017
80शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी वउर्दु माध्यम) 2017061516051915-06-2017
81शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी माध्यम) 2017061516052015-06-2017
82शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी/उर्दु माध्यम)2017061516052115-06-2017
83अर्थ विभागश्री राजेंद्र मोहन झाोडगे सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक यांत्रिकी उपविभाग ग्रामीण पाणी पूरवठा विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048314-06-2017
84अर्थ विभागश्री सधाकर गंगाराम खाडे सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षक आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048414-06-2017
85अर्थ विभागश्री औटी विनायक लक्ष्‍मण पदवीधर शिक्षक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048514-06-2017
86अर्थ विभागश्रीमती शोभा विश्‍वनाथ मेहेत्र उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पाथर्डी मूले ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048614-06-2017
87अर्थ विभागश्रीमती छाया भाऊसाहेब डेरे मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राळेगण थेरपाळ ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048714-06-2017
88अर्थ विभागश्री बाबासाहेब भिवसेन भोर केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048814-06-2017
89अर्थ विभागश्रीमती चंद्रभागा बाबाजी जवरे मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा नाथनगर ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048914-06-2017
90अर्थ विभागश्रीम गिरीजाबाई मोहिनीराज भगत सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सोनई ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405049014-06-2017
91महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय अस्थापनांवरील गट ब संवर्गातील अधिका-यांच्या. विनंती बदल्या-2017 मधिल अधिका-यांना कार्यमुक्त करणे बाबत......2017061408008514-06-2017
92महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय अस्थापनांवरील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना गट ब या रिक्त पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत........ 2017061408008614-06-2017
93महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.यु.ए.कल्हापुरे यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प राहुरी या पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत.......... 2017061408008714-06-2017
94सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश जिल्हा परिषद विश्रामगृह अकोले येथे संरक्षक भींत बांधकाम करणे 2017061313043013-06-2017
95ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदेखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मौजे. संवत्सर येथे गोदावरी डावा कालवा ते गणेश बंधारा आर. सी. सी. पाईपलाईन करणे ता. कोपरगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017061314029413-06-2017
96अर्थ विभागश्री चंद्रकांत पुंडलिक वानखेडे उपमुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना कार्यमुक्‍त करणे.2017061305048213-06-2017
97महिला बालकल्‍याण विभागसेवा प्रवेशात्तर परिक्षेतुन सुट मिळणे बाबत श्रीमती प्रमिला भाउुसाहेब बडाख पर्यवेक्षीका एबाविसे प्रकल्प घारगाव 1 ता संगमनेर2017061308008413-06-2017
98पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307020813-06-2017
99पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307020913-06-2017
100पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021013-06-2017
101पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021113-06-2017
102पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021213-06-2017
103सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद, ई-निवीदा कक्षात पदस्थापना देणे बाबत.2017061304043313-06-2017
104पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021313-06-2017
105पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021413-06-2017
106पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021513-06-2017
107पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021613-06-2017
108आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पुर्न:नियुक्‍तीबाबत.. डॉ.संतोष बाळासाहेब चोळके,वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी)2017061310024213-06-2017
109सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017061304043413-06-2017
110आरोग्‍य विभाग¨महारष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन- २०१७,डॉ.सुमय्या मुस्‍तफा पठाण,वै.अ.गट-अ यांना प्रा.आ.केंद्र,देवगांव,ता.नगर येथे हजर करून घेणेबाबत...2017061310024313-06-2017
111अर्थ विभागश्रीम. मनकर्णिका नाथु साठे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुब निवृत्ती वेतन मजुरी बाबत.2017061205047412-06-2017
112अर्थ विभागश्री. व्यंकट रामराव बिराजदार, विस्तार अधिकारी शिक्षण, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत्2017061205047812-06-2017
113अर्थ विभागश्री.कचरु नाना साळवे, से.नि.मैलकामगार जि.प.सा.बा.उपविभाग ता-सगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061205047912-06-2017
114ग्रामपंचायत विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना सन २०१७-१८ (ग्रामपंचायत - चोंडी, ता.जामखेड,)2017061206057512-06-2017
115ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2017061206057612-06-2017
116शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत2017060916050309-06-2017
117अर्थ विभागश्री रोहिदास विश्‍वनाथ हूसळे सेवा निवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक शिक्षण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047109-06-2017
118अर्थ विभागश्रीमती नंदा रमेश घोडके सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047209-06-2017
119अर्थ विभागश्री अनशाबापू पोपटराव मोढवे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047309-06-2017
120शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017060916050409-06-2017
121पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कंत्राटी कर्मचारी मानधन जादा वितरित निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांना आरटीजीस द्वारे वर्ग करणे बाबत... 2017060907020509-06-2017
122ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017060806057408-06-2017
123सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. नांदुर्खी बु. ता. राहता ते केलवड,पिंप्री निर्मळ, आडगाव, राजुरी, गळनिंब,आढळगाव,इतर जिल्हा मार्ग रस्ता साखळी क्रमांक १२/०० ते १५/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017060813042908-06-2017
124शिक्षण प्राथमिक विभागगट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर पदाच्या अतिरिक्त् कार्यभारात अंशत: बदल करणे बाबत.2017060816050108-06-2017
125पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ध्येयपूर्ती कार्यशाळेसाठी भोजन व्यवस्थेचे देयक अदा करणेबाबत 2017060807020408-06-2017
126कृषि विभागमहाराष्‍ट्र कृषि सेवा गट - अ संवर्गातील अधिका-यांच्‍या सार्वत्रिक बदल्‍या- २०१७.2017060809003708-06-2017
127सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017060804043108-06-2017
128आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,घारगांव,ता.संगमनेर येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणे बाबत..2017060810023908-06-2017
129सामान्य प्रशासन विभागश्री जे के वाघ वरिष्‍ठ सहायक सेवानिवृत्‍त शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणाबाबत चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत 2017060704042507-06-2017
130सामान्य प्रशासन विभागश्री जे के वाघ वरिष्‍ठ सहायक सेवानिवृत्‍त शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणाबाबत चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017060704042607-06-2017
131सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अलका उत्‍तमराव शिरसाठ गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017060704042707-06-2017
132सामान्य प्रशासन विभागवाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017060704042807-06-2017
133पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.शहादेव आश्रु सोनवणे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाटोदा जि.बीड 2017060711011307-06-2017
134पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.महेश नानासाहेब गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती साक्री जि.धुळे 2017060711011407-06-2017
135पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.अनिल शंकर गोसावी पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती रेणापूर जि.लातुर 2017060711011507-06-2017
136पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सचिन विठठल लोखंडे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती डहाणू जि.पालघर 2017060711011607-06-2017
137पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सतिश भिमराव शिरसाठ पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाचोरा जि.जळगांव 2017060711011707-06-2017
138पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सचिन अंबादास निकम पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती परभणी जि.परभणी 2017060711011807-06-2017
139महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करावयाचे नोंदवहया छपाई व वाहतुक देयकाची रक्कम अदा करणे बाबत 2017060718001007-06-2017
140पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देणेबाबत 2017060707020307-06-2017
141महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम कमल निवृत्ती राऊत पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा2017060708008107-06-2017
142महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम शकु देविदास कासार पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अकोले ता अकोले2017060708008207-06-2017
143जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री कासार आर के, लेखाधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे वडिलांचे आजारपणाचे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयक मंजुरीबाबत 2017060703005307-06-2017
144महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम शकु देविदास कासार पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अकोले ता अकोले2017060708008307-06-2017
145ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.लोणी बुद्रुक व खुर्द खुर्द ता राहता साठी अस्तित्वात असलेल्या साठवण तलावाची गळती थांबविण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत2017060614029006-06-2017
146आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनीता श्रीपाद बंड सेवानिवृत्त आरोग्य पर्यवेक्षिका पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन आदेश2017060610023306-06-2017
147शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. अंदुरे सचिन सुरेश, शिक्षणसेवक यांना प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत.2017060616049706-06-2017
148सामान्य प्रशासन विभागश्रीम जयश्री प्रकाश वसु परिचर प्रा आ केंद्र निमोण ता संगमनेर यांना परिचर गट ड या पदावरुन कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017060504042205-06-2017
149पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017060507020105-06-2017
150सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सन २०१६ परिविक्षाधिन सहायक गटविकास अधिकारी गट ब2017060504042305-06-2017
151सामान्य प्रशासन विभागश्री एस सी बाचकर तत्‍कालीन परिचर यांचे सेवानिलंबन कालवधीचा निर्णय घेणे 2017060504042405-06-2017
152पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वितरण करणे बाबत...2017060507020205-06-2017
153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश. इतर जिह्वा मार्ग १ कुंभारी ते देर्डे चांदवड ता. कोपरगाव रस्ता किलो मीटर ०/६०० ते २/५०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2017060513042705-06-2017
154सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश. इतर जिह्वा मार्ग १ कुंभारी ते देर्डे चांदवड ता. कोपरगाव रस्ता किलो मीटर २/५०० ते ५/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2017060513042805-06-2017
155ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता. हवेली, जि.पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2017060506056605-06-2017
156ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे येथे 5 दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017060506056705-06-2017
157अर्थ विभागश्री. आहेर किसन कारभारी, केँद्र प्रमुख, पंचायत समिती, संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017060505046805-06-2017
158अर्थ विभागश्री. माधव मारुती शेलार, सेवानिवृत्त ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017060505046905-06-2017
159ग्रामपंचायत विभागश्री सुरेश लहानू डोंगरे, ग्रामसेवक पं स श्रीरामपूर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (द्रुतीय हप्ता)2017060306056503-06-2017
160आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.एस.एस.विधाते,वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,टाकळीखातगांव,ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022303-06-2017
161आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या सन-२०१७ ,डॉ.पुना दगडू गांडाळ यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022403-06-2017
162पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- नेवासा यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019703-06-2017
163पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- संगमनेर यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019803-06-2017
164पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- राहुरी यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019903-06-2017
165पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- कोपरगाव यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307020003-06-2017
166आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.आय.बी.गंभिरे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,ब्राम्‍हणवाडा,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022503-06-2017
167आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.डि.व्‍ही. लोहरे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,मवेशी,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022603-06-2017
168आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.एस.एन.कवटे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,जवळेबाळेश्‍वर,ता.संगमनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022703-06-2017
169आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.एन.ए.तुपे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022803-06-2017
170आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.श्रीम.एस.एस.बच्‍छाव, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,डो-हाळे,ता.राहाता यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022903-06-2017
171आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.बी.यु.दराडे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,कोहणे,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310023003-06-2017
172आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.पी.एस.लाळगे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310023103-06-2017
173समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (अकोले, पाथर्डी, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव, कर्जत, नेवासा व नगर)2017060317004403-06-2017
174सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालकांची बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017060204041902-06-2017
175सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकिय कारणास्‍तव बदली करणेबाबत 2017060204042002-06-2017
176सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसटुबाई मंदिर ते पिंपळगांव माळवी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/400 ते 1/300 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017060212036902-06-2017
177आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्‍य केंद्र,शेंडी,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी,या पदाचा आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कमकाजाचा कार्यभार पहाणे बाबत...2017060110022001-06-2017
178सामान्य प्रशासन विभागश्री ज्ञानेश्‍वर श्रीरंग बोरुडे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017060104041801-06-2017
179पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019301-06-2017
180पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019401-06-2017
181पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019501-06-2017
182ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री.) रुपेश भास्कर मोहिते मयत ग्रामसेवक प.स. राहुरी यांची वारस पत्नी श्रीमती शिल्पा रुपेश मोहिते यांचे गट विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजुरीबाबत. 2017060106056401-06-2017
183आरोग्‍य विभागआरोग्‍य विभागांतर्गत आरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत.2017060110022101-06-2017
184आरोग्‍य विभागनवनियुक्‍त बहुउद्देेेेशिय आरोग्‍य सेवक १२ महिने मुळ प्रशिक्षणा बाबत.2017060110022201-06-2017
185अर्थ विभागश्री. चंद्रकांत पुंडलिक वानखेडे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना त्याचे भनिनि क्र. MISMH/41531 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतुन (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश्2017060105046301-06-2017
186पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शॉचालाय बांधकाम व प्रस्तावांच्या पूर्ततेबाबत 2017060107019601-06-2017
187सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण जिल्‍हा परिषद अहमदनगर हे दिनांक ३१/५/२०१७ रोजी सेवानिवृत्‍त होत असल्‍याने या पदाचा कार्यभार देणेबाबत 2017060104042901-06-2017
188अर्थ विभागश्री लक्ष्‍मण मोहन नारद सेवा निवृत्‍त परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105045901-06-2017
189अर्थ विभागश्री अनिल बाबुराव ढोरे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046001-06-2017
190अर्थ विभागश्रीमती वैशाली बाळासाहेब वाघ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चासनळी ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046101-06-2017
191अर्थ विभागश्रीमती अश्विनी अशोक जाधव सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बोरी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046201-06-2017
192सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवनसिंग सुप्‍पडसिंग पल्‍हाटे कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित पंचायत समिती नगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017060104041401-06-2017
193सामान्य प्रशासन विभागश्री ए जे पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017060104041501-06-2017
194सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन क सहा लेखा वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे 2017060104041601-06-2017
195आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 17-18 अंतर्गत प्राआकेंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या लेखाशिर्षांतगत प्राआकेंद्र सुगांव तालुका अकोले मुख्य इमारत विदयुतीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणे2017060110021701-06-2017
196आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 17-18 अंतर्गत प्राआकेंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या लेखाशिर्षांतगत विदयुतीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणे2017060110021801-06-2017
197जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री शेटे एन आर विस्तार अधिकारी आय आर डी पी यांची विनंती बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत 2017060103005201-06-2017
198आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2017060110021901-06-2017
199पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री. संतोष डुमरे , गट समन्वयक, गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता ) पंचायत समिती जामखेड याना करार सेवेतून मुक्त करणे बाबत ...... 2017060107019101-06-2017
200पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदावरुन सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत अशंत: बदल करणेबाबत 2017053111011031-05-2017
201अर्थ विभागश्री. खाडे सुधाकर् गंगाराम, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य विभाग, जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017053105046431-05-2017
202अर्थ विभागश्री.दशरथ तान्हाजी साळवे, से.नि.मैलकामगार जि.प.सा.बा. उपविभाग ता. संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017053105046531-05-2017
203शिक्षण प्राथमिक विभागरिक्त असलेल्या गट शिक्षणाधिकारी, पदांचा कार्यभार विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017053116047531-05-2017
204शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी. 2017053116047731-05-2017
205अर्थ विभागश्री आर.जी.कुसाळकर तात्‍कालीन कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी येथील केलेल्‍या गैरव्‍यवहार व गैरवर्तनाबाबत.2017053105045131-05-2017
206सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (बांधकाम) गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्व साधारण बदल्याबाबत - २०१७ - शुद्धिपत्रक 2017053113042631-05-2017
207सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017053104040731-05-2017
208सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक गटविकास अधिकारी गट ब 2017053104040831-05-2017
209सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एस पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे दि २१/५/२०१७ ते १९/६/२०१७ पर्यंत अर्जित रजेचे कालावधीमध्‍ये गटविकास अधिकारी पं स अकोले पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017053104041031-05-2017
210सामान्य प्रशासन विभागश्री रामकिसन आसाराम चव्‍हाण कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र कुकाणा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017053104041131-05-2017
211अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045531-05-2017
212अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045631-05-2017
213अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045731-05-2017
214अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045831-05-2017
215ग्रामपंचायत विभागश्री. विकास बाबुराव कांबळे ग्रामसेवक प.स. जामखेड यांचे भ. नि.निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2017053106056131-05-2017
216सामान्य प्रशासन विभागश्री एस पी पंडित कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पाथर्डी हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर असल्‍याने व गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी अहवालानुसार कारवाई करणेबाबत 2017053104041231-05-2017
217सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एम जाधव तत्‍कालिन परिचर पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017053104041331-05-2017
218ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे. श्री.कैलास पाराजी कराळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मांजरसुंभा, ता. नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017053106056231-05-2017
219ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. श्री.कैलास पाराजी कराळे, सेवानिलंबित ग्रामसेवक, 2017053106056331-05-2017
220सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक गट-क (लि) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2017 अंशतः बदल करणेबाबत (एकतर्फी विनंती)2017053004040430-05-2017
221सामान्य प्रशासन विभागश्री राकेश विजय धंगेकर, कनिष्ठ सहाय्यक (सेवानिलंबीत), पंचायत समिती संगमनेर, जि. अहमदनगर यांना सेवेत पुनःस्थापीत आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत.2017053004040530-05-2017
222सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयके, व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३१) अंतर्गत प्रवासभत्‍ते व सादील देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे मे २०१७ पेडईन जुन २०१७)2017053004040630-05-2017
223शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी(मराठ/उर्दु माध्यम) 2017053016047830-05-2017
224शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016047930-05-2017
225शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048030-05-2017
226शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048130-05-2017
227शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048230-05-2017
228महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एम.आर. शिदे पर्यवे‍क्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वडाळा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017053008007930-05-2017
229महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस.एन.तापकिर पर्यवे‍क्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कर्जत या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017053008008030-05-2017
230समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील पुरवणी आदेशाद्वारे प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या वस्त्यांना 90 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे.2017053017004330-05-2017
231जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बोरुडे ए. के. विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) यांची सेवा त्यांच्या मूळ विभागात वर्ग करणेबाबत.2017052903005029-05-2017
232जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. पोटे बी. आर. विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) यांची सेवा त्यांच्या मूळ विभागात वर्ग केल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017052903005129-05-2017
233यांत्रिकी उपविभागहातपंप यांत्रीकी गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याबाबत..2017052921000729-05-2017
234यांत्रिकी उपविभागविद्युत तंत्रज्ञ गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा झालेने सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत लाभ मंजूर करणे बाबत.2017052921000829-05-2017
235ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. आर. एन. फुंदे उपअभियंता जिल्हा परिषद अहमदनगर ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे 2017052914028629-05-2017
236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सारोळा सोमवंशी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052612037326-05-2017
237लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खोसपुरी ता नगर.जि .अहमदनगर 2017052615032326-05-2017
238शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. श्रीकृष्णा भुजंग वारे, उपा. जि.प.प्रा.शाळा कराडवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017052616047026-05-2017
239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धामणगाव नं .२ (कापरदरा) ता .जामखेड .जि .अहमदनगर2017052615032426-05-2017
240सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव या पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणेबाबत.2017052604040326-05-2017
241शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गणपत गोविंद तळपे, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत समिती अकोले, जिल्हा अहमदनगर हे नियतवयाेमानाने सेवा निवृत्त होत असल्याने त्यांना शासन सेवेतून कार्यमुक्त करणे बाबत.2017052616047226-05-2017
242महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (विनंती बदल्या )2017052608007826-05-2017
243ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सां) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (प्रशासकीय बदली)2017052606055426-05-2017
244ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (आपसात बदली)2017052606055526-05-2017
245ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2017052606055626-05-2017
246ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सां) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2017052606055726-05-2017
247अर्थ विभागश्रीम.कल्पना केरु शिंदे, ए.एन.एम, प्राथमिक आरोग्य केँद्र, चापडगाव, ता- कर्जत जि. अहमदनगर यांना निवृतीवेतन, कटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017052605045226-05-2017
248अर्थ विभागश्री. सिताराम उमाजी ठाणगे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017052605045326-05-2017
249अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय कृष्णाजी कुलकर्णी, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017052605045426-05-2017
250सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे किन्ही - बहिरोबावाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052512037225-05-2017
251शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित मधुन केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती दिलेल्या केंद्र प्रमुखांचा तांत्रिक खंड क्षमापित करुन सेवा नियमित करणेबाबत.श्री.नागरे भिकाजी नकाजी व श्री.थोरात भिमाजी रेवजी ता.संगमनेर2017052516046925-05-2017
252महिला बालकल्‍याण विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्रीम. ज्योती किसन कोकाटे पर्यवेक्षिका एबाविसे प्रकल्प आजरा जि. कोल्हापुर 2017052508007725-05-2017
253ग्रामपंचायत विभागपती - पत्नी एकत्रीकरणाअंतर्गत आंतर जिल्हा बदली श्रीम. धुमाळ स्वाती बबन ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्हा परिषद अहमदनगर 2017052506055325-05-2017
254शिक्षण प्राथमिक विभागसमायोजन अंतर्गत दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबबत श्रीम.कोलते पार्वतीबाई फकिरचंद उपा.ता.नगर 2017052516047125-05-2017
255सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा हंगेवाडी ता संगमनेर येथे १ शाळाखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052413043324-05-2017
256सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा कनोली ता संगमनेर येथे ३ शाळाखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052413043524-05-2017
257शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रांतर्गत2017052416046424-05-2017
258शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे विनंती बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रातून बाहेर2017052416046524-05-2017
259शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे विनंती बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रातून बाहेर2017052416046624-05-2017
260ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017052406054924-05-2017
261ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017052406055024-05-2017
262सामान्य प्रशासन विभागश्री अहमद शिकंदर इनामदार कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017052404039724-05-2017
263ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील नळ पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017052414028324-05-2017
264शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्ह्यातील २५% शिक्षकांना गणित विषयात प्रगल्भ करण्यास्तव तीन दिवशीय प्रशिक्षणासाठी अग्रीम अदा करणॆबाबत2017052416046824-05-2017
265ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. भालचंद्र बाबुराव लोंढे उपअभियंता (यां)नियत वयोमानाने सेवा निवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2017052414028524-05-2017
266सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ चे आदेशाबाबत शुध्‍दीपत्रक 2017052404040024-05-2017
267सामान्य प्रशासन विभागश्री राकेश विजय धंगेकर कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित पंचायत समिती संगमनेर जि अहमदनगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017052404040124-05-2017
268सामान्य प्रशासन विभागश्री गंगाधर बन्‍सी पाबळे कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित प्रा आ केंद्र टोका ता नेवासा जि अहमदनगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017052404040224-05-2017
269ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (आयआर डी पी) या संवर्गातील कर्मचार्यांची वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत (श्री. ए. के. बोरुडे प. स. श्रीरामपूर व बी. आर. पोटे प. स. शेवगाव)2017052406055124-05-2017
270ग्रामपंचायत विभागजि. प. सेस निधीमधून सन २०१७-१८ करिता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान (ग्रापंचायत गुंडेगाव ता नगर)2017052306054723-05-2017
271सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अधिनस्त असणा-या बांधकाम/लपा/ग्रापापु उपविभागाच्या उपअभियंता यांच्या कार्यभार हस्तातंरणाबाबत..2017052313042523-05-2017
272अर्थ विभागश्री एस.बी. कोल्‍हे वरिष्‍ठ सहा.(लेखा) यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017052305044923-05-2017
273पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजलस्वराज-२ कार्यक्रमांतगत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुर्ननियुक्त्ती देणेबाबत. 2017052307018823-05-2017
274शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत2017052316046323-05-2017
275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचांदे खुर्द ते इजिमा 336(ग्रामा-10) रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052312036723-05-2017
276सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर छाईलकर वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने अंतिम शिक्षा देणेबाबत 2017052304039523-05-2017
277ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना वांबोरी ता. राहुरी योजनेकरीता विदयुत जोडणी एक्सप्रेस फिडर बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052314028223-05-2017
278समाज कल्‍याण विभागश्री एन. एस. उबाळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना ई स्कॉलरशिपसाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफटवेअरची तपासणी करण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017052317004223-05-2017
279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052212037022-05-2017
280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मोहरी (डोईफोडेवस्ती )येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052212037122-05-2017
281ग्रामपंचायत विभागश्री चंद्रकांत भीमराव वारकड सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती यांना न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अंतिम निर्णय प्राप्त होईपर्यंत तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत 2017052206054122-05-2017
282ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. कडीत बुद्रुक ता श्रीरामपूर व इतर ०४ ग्रा. प.) 2017052206054222-05-2017
283सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन क सहा लेखा वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017052204038622-05-2017
284ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर या पदाचा तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त पदभार सोपविणेच्या आदेशात अशंतः बदल करणे . 2017052214028122-05-2017
285सामान्य प्रशासन विभागश्री के डी सुतार कनिष्‍ठ सहायक यांनी प्रा आ केंद्र चापडगाव ता कर्जत येथे कार्यरत असताना कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर व गैरवर्तन केलेबाबत 2017052204038722-05-2017
286सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागगारगुंडी ते टाकळी ढोकेश्वर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052212036522-05-2017
287सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारगांव ते जाम रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052212036622-05-2017
288सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती विषय समिती यांचे कक्षास परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत 2017052204038822-05-2017
289ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री. लहानू बुधा घिगे, सेवानिलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सावरगाव घुले, ता. संगमनेर )2017052206054322-05-2017
290महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 20172017052208007622-05-2017
291पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी टेबल कॅलेंडर स्टॅन्ड पाऊच लॅमिनेशन स्पायरल बायंडिंग खरेदी व छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018222-05-2017
292पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी जीन्स किट बॅग खरेदी व छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018322-05-2017
293पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी विविध साहित्य छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018422-05-2017
294ग्रामपंचायत विभागश्री. बाबासाहेब कोंडीराम घुले, सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, यांचे गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे. 2017052206054622-05-2017
295पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण) सन २०१७-२०१८ करीता गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017052207018622-05-2017
296पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण) सन २०१७-२०१८ करीता गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017052207018722-05-2017
297सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एम कदम वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथ जि प अ.नगर यांचे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत..2017052204039122-05-2017
298सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एम कदम वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथ जि प अ.नगर यांचे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत..2017052204039222-05-2017
299सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038220-05-2017
300सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवनसिंग सुप्‍पडसिंग पल्‍हाटे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038320-05-2017
301सामान्य प्रशासन विभागश्री धोंडिभाऊ हरिभाऊ ठोंबरे परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना जेऊर ता नगर यांचे भ नि नि खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017052004038420-05-2017
302आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2017052010021620-05-2017
303सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकन्‍हेरे ते गाडेझाप अॅण्ड गुरेवाडी ते भोरवाडी रस्ता करणे ता.पारनेर2017052012036420-05-2017
304ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.काजलकिरण कमलाकर गायकवाड, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-लौकी, ता. कोपरगाव, यांनी केलेल्या आर्थिक अपहरबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2017052006054020-05-2017
305ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत (श्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर)2017052006054420-05-2017
306ग्रामपंचायत विभागश्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत 2017052006054520-05-2017
307अर्थ विभागश्री. प्रकाश मिठुलाल भंडारी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांन निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरी बाबत.2017051905043019-05-2017
308अर्थ विभागश्रीम.वाणि सविता माधव,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043119-05-2017
309सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904036819-05-2017
310सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ प्रशासकिय कारणास्‍तव 2017051904036919-05-2017
311सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिि‍पिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904037019-05-2017
312अर्थ विभागश्रीम.सुलोचना बापुराव लोँदे,महिला आरोग्य अभ्यागता (एल.एच.व्ही.), प्रा.आ.केँद्र, खर्डा, ता- जामखेड , जि-अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017051905043219-05-2017
313सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आदिवासी भागातुन बिगर आदिवासी भागात विनंती बदली 2017051904037119-05-2017
314अर्थ विभागश्रीम. काशीबाइ बाबुराव शिरसाठ, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डि, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017051905043319-05-2017
315सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ बिगर आदिवासी भागातुन आदिवासी भागात विनंती बदली 2017051904037219-05-2017
316सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904037319-05-2017
317सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ एकतर्फी विनंती 2017051904037419-05-2017
318सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ प्रशासकिय 2017051904037519-05-2017
319सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904037619-05-2017
320अर्थ विभागश्रीमती विदया वामन इनामदार सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051905043519-05-2017
321सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ एकतर्फी विनंती बदली 2017051904037719-05-2017
322अर्थ विभागश्री सी.पी.वानखेडे उपमुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी अर्थ विभाग यांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत.2017051905043619-05-2017
323ग्रामपंचायत विभागश्री. देशमुख युवराज अंदु, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी. ग्रामपंचायत चंदनापुरी, ता.संगमनेर, यांना ग्रामविकास अधिकारी पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017051906053819-05-2017
324सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904037819-05-2017
325सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ प्रशासकिय बदली 2017051904037919-05-2017
326सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधरण बदल्‍या सन २०१७ वाहनचालक यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017051904038019-05-2017
327सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अमरापुर येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051912036319-05-2017
328अर्थ विभागश्री.नारायण रामभाऊ बनसुडे, लेखा अधिकारी, अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचे भ.नि.नि.खाते क्र.पीडब्‍ल्‍यू/एमएएच-७१७० सर्वसाधारण भविष्‍य निर्वाह निधीतून ना परतावा रक्‍कम काढण्‍यास मंजूरी देण्‍याबाबतचा आदेश.2017051905043719-05-2017
329आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत. श्रीम.रंजना सुधाकर पाठक2017051910021519-05-2017
330सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ 2017051904038119-05-2017
331अर्थ विभागश्री.प्रकाश उअत्तमराव बाबर, आरेखक, ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043819-05-2017
332अर्थ विभागश्री. लक्ष्‍मण मोहन नारद, परिचर, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043919-05-2017
333अर्थ विभागश्री. यमाजी भाउ भारती, वाहनचालक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044019-05-2017
334अर्थ विभागश्रीम. अनिता अरुण सोहनी, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017051905044119-05-2017
335अर्थ विभागश्री. भास्कर कुशीनाथ देशमुख, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना, तांभेरे,पचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044419-05-2017
336अर्थ विभागश्री. नारायण् नामदेव नेमाडे, वरिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा परिषद (सा.बा) उअपविभाग, राहाता, जिल्हा- अह्मदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017051905044519-05-2017
337अर्थ विभागश्री. दादासाहेब रंगनाथ मोदी, मैलकामगार ग्रा.पा.पु. उपविभाग श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044619-05-2017
338अर्थ विभागश्री. शिवाजी तुकाराम धाडगे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना, वांबोरी, पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044719-05-2017
339सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904039919-05-2017
340शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब.ने जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017051816044918-05-2017
341सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051804036518-05-2017
342ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ट / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणूक सन २०१७ (आपसी)2017051814027918-05-2017
343लघु पाटबंधारे विभागश्री. डी . पी. नरवडे क. अभियंता जी. प. ल. पा. उपविभाग अकोले यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत 2017051815031918-05-2017
344पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ वैयक्तिक शौचालाय गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पारनेर यांचे मागणी नुसार आगाऊ रक्कम अनुदान वितरित करणे बाबत... 2017051807017918-05-2017
345अर्थ विभागश्री कुंढारे के.डी.स.ले.अ.पंचायत समिती नेवासा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात हलगर्जीपणा केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017051805042718-05-2017
346शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2017051816045218-05-2017
347सामान्य प्रशासन विभागश्री जालिंदर चिमाजी जगताप वाहनचालक पं स नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017051804036718-05-2017
348शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत कार्यमुक्त करणेबाबत 2017051816045518-05-2017
349शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यांना विर्क्रम साराभाई स्पेस सेंटर येथील शैक्षणिक सहलीस प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत 2017051816045818-05-2017
350शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यांना विर्क्रम साराभाई स्पेस सेंटर येथील शैक्षणिक सहलीस तंत्रीक मान्यता मिळणे बाबत2017051816045918-05-2017
351अर्थ विभागश्री. बाबासाहेब रामभाउ पठारे, उपाध्यापक,पंचायत समिती नगर, यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042818-05-2017
352अर्थ विभागश्री. एकनाथ परशुराम देठे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना वाळकि, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042918-05-2017
353कृषि विभागश्री. एस.एस.साळवे, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, नेवासा यांचे कार्यालयीन कामी गंभीर स्‍वरुपाचे गैरवर्तना बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017051809003618-05-2017
354शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. जाधव ईश्वर काशीनाथ, मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा जळकेवाडी ता.कर्जत यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051716044817-05-2017
355आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील आदिवासी क्षेत्रातून बिगर आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710020917-05-2017
356आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातून आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710021017-05-2017
357आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (षुुुुरूष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७ ( प्रकरण-१ मधील ४(४) नुसार झालेल्या विनंती बदल्या )2017051710021117-05-2017
358आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक( पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७(प्रकरण-१ मधील ४(६) नुसार झालेल्या आपसी विनंती बदल्या )2017051710021217-05-2017
359आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७ (प्रकरण-१मधील ४(४) नुसार झाालेली विनंती बदली )2017051710021317-05-2017
360ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे सेवा निवृत्त तथा मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्नी श्रीमती जनाबाई ज्ञानदेव खाडे यांना प्रथम सहा माही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017051706053517-05-2017
361लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा पारगावमौला ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031617-05-2017
362लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारानिबोडी (बागाचामळा )ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031717-05-2017
363लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 साठा बंधारा कोसेगव्हाण ढवळेवस्ता.श्रीगोंदा जि .अहमदनगर 2017051715031817-05-2017
364अर्थ विभागश्री पार्श्‍वनाथ रमेश औटी वरिष्‍ठ सहा.(लेखा) शिक्षण विभाग (प्राथ) यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनःस्‍थापित करणे.2017051705042117-05-2017
365आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍न्‍ातीने पदस्‍थापना दिलेल्‍या ठिकाणात अंशत: बदल करणे बाबत.2017051710021417-05-2017
366ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०१७ (विनंती )2017051714027517-05-2017
367कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003317-05-2017
368ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०१७ (समायोजन)2017051714027617-05-2017
369कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003417-05-2017
370सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश गळनिंब ते खंडाळा ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042317-05-2017
371सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कडीत ते तांबेवाडी ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/७०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042417-05-2017
372कृषि विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तन केले बाबत... श्री. महादेव रामचंद्र मुखेकर सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पं.स.पाथर्डी2017051709003517-05-2017
373पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017517-05-2017
374पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017617-05-2017
375पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017717-05-2017
376अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री शहाजी तुकाराम तापकिर मयत उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्‍नी श्रीमती सुषमा शहाजी तापकिर2017051705041917-05-2017
377आरोग्‍य विभागश्रीमती शैला मिलिंद वाळुंजकर, आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र खानापुर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र माळवाडगाव ता. श्रीरामपुर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017051710020817-05-2017
378सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रांधे येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017051612037416-05-2017
379सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव डाकू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुध्दीपत्रक 2017051612036816-05-2017
380सामान्य प्रशासन विभागवाहनाचे देखभाल दुरूस्‍ती व इंधन / पेट्रेेाकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017051604036416-05-2017
381महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.व्हि.डी.कुकडे सहा.बा.वि.प्र.अधिकारी यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प घारगाव-1 संगमनेर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017051608007216-05-2017
382आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या आदेश .( प्रशासकिय बदली)2017051610019816-05-2017
383आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या -२०१७ औषध निर्माण अधिकारी 2017051610019916-05-2017
384आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या आदेश (प्रशासकिय बदल्‍या)2017051610020016-05-2017
385ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन दामोधर बहिर ग्रामसेवक प.स.जामखेड यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2017051606053416-05-2017
386लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खडकी (हाडोळा) ता.नगर जि .अहमदनगर2017051615031516-05-2017
387आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकीय बदल्‍या सन २०१७2017051610020216-05-2017
388आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१७2017051610020316-05-2017
389महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (विनंती बदल्या ) 2017051608007316-05-2017
390महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (आपसी बदल्या) 2017051608007416-05-2017
391महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (प्रशासकिय बदल्या ) 2017051608007516-05-2017
392आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ आदिवासी क्षेत्रातुन बिगर आदिवासी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्या2017051610020416-05-2017
393आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी क्षेत्रातुन आदिवासी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051610020516-05-2017
394आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ प्रकरण १ मधील ४(४) नुसार प्राधान्य क्रम १ ते १० मधील झालेल्या विनंती बदल्या 2017051610020616-05-2017
395आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ प्रकरण १ मधील ४(६) नुसार झालेल्या आपसी विनंती बदल्या 2017051610020716-05-2017
396सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोरेगांव बजरंगवाडी ते लोणी मसदपुर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.5/200 ते 6/050 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051512035515-05-2017
397सामान्य प्रशासन विभागश्री जाधव संतोष बाळासाहेब परिचर पं स श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017051504036615-05-2017
398सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्रीराम मंदिर देवस्थान दहिगाव ता. नगर येथे संरक्षक भिंत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017051512037615-05-2017
399पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010015-05-2017
400पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010115-05-2017
401आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल गंगाधर ओहोळ आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य पथक कोथळे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोहणे यांनी वारंवार विनापरवानगी मुख्‍यालय सोडुन नेमुण दिलेले कामकाज करण्‍यास हेतुपुरस्‍कर दुर्लक्ष करुन कर्तव्‍य बजावण्‍यात हलर्गीपणा केल्‍याने सेवा निलंबित करणेबाबत.2017051510019715-05-2017
402पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010215-05-2017
403पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010315-05-2017
404पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010415-05-2017
405यांत्रिकी उपविभागविविध योजने अंतर्गत नव्‍याने खोदण्‍यात आलेल्‍या यशस्‍वी विंधण विहीरीवर हातपंप उभारणी करणेसाठी लागणारे इंडिया मार्क;2 हातपंप संच व त्‍याच्‍या अनुषंगीक जी आय पाईप्‍सच्‍या खरेदी खर्चास कार्यात्‍तर प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करणे बाबत2017051521000615-05-2017
406सामान्य प्रशासन विभागश्री नामदेव सावळेराव गर्जे परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017051504036315-05-2017
407अर्थ विभागश्रीमती शोभा रामकृष्‍ण फळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा झिक्री ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051305040513-05-2017
408सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरत्नापुर ते पाटोदा रस्ता कि.मी.0/00 ते 1/500 ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035012-05-2017
409सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपिंपळवाडी ते कुळधरण रस्ता खडीकरण करणे सा.क्र.1/550 ते 3/950 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035112-05-2017
410सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा स्टेशन ते घोडकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/600 ते 1/400 (ग्रामा-133) ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035212-05-2017
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरा.मा.60 ते खडकी धोंडेवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/800 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035312-05-2017
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा बारेमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035412-05-2017
413सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051204035712-05-2017
414पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017312-05-2017
415पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017412-05-2017
416शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. श्रीकृष्णा भुजंग वारे, उपा. जि.प.प्रा.शाळा कराडवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051216044612-05-2017
417सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017051204035812-05-2017
418कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017051209003112-05-2017
419कृषि विभागग्राम विकास अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गातुन विस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017051209003212-05-2017
420सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत (सुधारीत)2017051204035912-05-2017
421अर्थ विभागश्री माधव मारुती शेलार सेवा निवृत्‍त ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039412-05-2017
422अर्थ विभागश्री एकनाथ रामभाऊ कोरडे सेवा निवृत्‍त हवालदार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039512-05-2017
423अर्थ विभागश्रीम वेरोणिका शामराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039612-05-2017
424अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुन्‍तोंडे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जिप सांबा उपवभिाग संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039712-05-2017
425अर्थ विभागश्री देविदास बबन विश्‍वास ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017051205039812-05-2017
426अर्थ विभागश्री बाळासाहेब लक्ष्‍मण बळीद सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठा निमगांव त्ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039912-05-2017
427अर्थ विभागश्रीमती मंजु विठठल कानवडे बडतर्फ उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अमृतनगर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040112-05-2017
428अर्थ विभागश्रीमती रंजना मोहन वाघस्‍कर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा श्रीगोंदा शूगर ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040212-05-2017
429अर्थ विभागश्रीमती साधना सुखदेव बर्गे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040412-05-2017
430अर्थ विभागश्रीमती अनिता अरुण सोहनी सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कापूरवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040712-05-2017
431अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय कृष्‍णाजी कुलकर्णि सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुई छत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040812-05-2017
432अर्थ विभागश्रीमती कमरुन्‍नीसा चॉद शेख सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अलमगीर उर्दु ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040912-05-2017
433अर्थ विभागश्री देवराम भाऊ ढोकरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा माळेगांव पठार ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041012-05-2017
434अर्थ विभागश्रीमती जयश्री गोविंद जाधव सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अरणगांव ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041112-05-2017
435अर्थ विभागश्री. अप्पा जयराम आरेकर, वहान चालक, एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प शेवगाव पंचायत समिती शेवगाव, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041312-05-2017
436अर्थ विभागश्री. अनिल बाबुराव ढोरे, सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041412-05-2017
437अर्थ विभागश्रीम. जगताप शकुंतला नामदेव, आरोग्य सहाय्यक,महिला , पंचायत समिती, संगमनेर, यांना निव्रत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निव्रत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017051205041512-05-2017
438अर्थ विभाग श्री.कै.वाडेकर बाळासाहेब पोपट, उपाध्यापक , पंचायत समिती अकोले ता-अकोले यांचे वारस पत्नी.मनिषा बाळासाहेब वाडेकर यांना निवृत्तीवेतन मृत्यु-नि-सेवा निवृत्ती उपदान मंजुरी बाबत.2017051205041612-05-2017
439अर्थ विभागश्री. पिराजी आण्णा कुसाळकर, उपाध्यापक जि.प.शाळा चिचबन ता-नेवासा यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041712-05-2017
440ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. लोणी खुर्द ता राहाता व इतर २८ ग्रा. प.) 2017051206052712-05-2017
441ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका 2017051206052812-05-2017
442ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206052912-05-2017
443ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातून इतरत्र बदली आदेश 2017051206053012-05-2017
444ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातील पदे भरणेकरिता बदली आदेश 2017051206053112-05-2017
445ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - विनंती बदली आदेश 2017051206053212-05-2017
446ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206053312-05-2017
447सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे परिचर प्रा आ केंद्र देवळाली प्रवरा ता राहुरी यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035411-05-2017
448सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र बाळासाहेब जगदाळे परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035511-05-2017
449सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहाय्यक गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2017051104035611-05-2017
450लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी धनगरओढा ता नगर2017051115030811-05-2017
451लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी वाकेवस्ती ता नगर2017051115030911-05-2017
452लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजलेचिंचोली (गायमुख तलाव) ता नगर 2017051115031011-05-2017
453लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काळेवाडी ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031111-05-2017
454लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काटेवस्ती ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031211-05-2017
455शिक्षण प्राथमिक विभागश्री सतीश बबन धनवडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसगाव तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर यांचेवर ठेवलेल्या दोषारोपावरील विभागीय चौकशीच्या प्राप्त निर्णयावर कार्यवाही करणे 2017051116044511-05-2017
456शिक्षण प्राथमिक विभागश्री झावरे राजाराम जगन्नाथ उपा गुणवडी ता नगर यांचे वडीलांचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत 2017050916044209-05-2017
457ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं पाबळ ता पारनेर व इतर ४ कामे) 2017050906052509-05-2017
458अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूक २०१७ (विनंती आपसी बदली)2017050905039009-05-2017
459अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका ( विनंती बदली ) 2017050905039209-05-2017
460अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१७ ( विनंती बदली ) 2017050905039309-05-2017
461ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत ग्रामसेवक गट - क यांची सुधारित अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050906052609-05-2017
462शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता मुख्याध्यापक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व उपाध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017050916044409-05-2017
463आरोग्‍य विभागश्रीमती. ऊषा सुनिल काळभोर ,परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, वाळकी,ता.नगर यांनी लसीकरण सत्रात केलेल्‍या हलगर्जीपणामुळे सेवा निलंबित करणेबाबत..2017050910019609-05-2017
464सामान्य प्रशासन विभागश्री पुंजा खंडेराव बढे परिचर पंचायत समिती राहाता यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804034608-05-2017
465सामान्य प्रशासन विभागश्री जयप्रकाश पेत्रास गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050804034808-05-2017
466ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017050806052108-05-2017
467ग्रामपंचायत विभागश्री एम एस साळवे विस्तार अधिकारी {आ आर डी पी } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत2017050806052208-05-2017
468ग्रामपंचायत विभागश्री एस एन साबळे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती जामखेड यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052308-05-2017
469ग्रामपंचायत विभागश्री एस एस नन्नवरे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052408-05-2017
470शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043308-05-2017
471शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043408-05-2017
472आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050810019408-05-2017
473पशुसंवर्धन विभागडॉ. वसंत मच्छिंद्र गारुडकर, पशुधन विकास अधिकारी, (वि) पं.स.नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत..2017050811009708-05-2017
474पशुसंवर्धन विभागडॉ. आदिकराव सदाशिव सोमवंशी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 पिंपळगांव पिसा ता.श्रीगोंदा जि.अ,नगर यांची परावर्तीत रजा व अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050811009808-05-2017
475आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2017050810019508-05-2017
476सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-45 ते सातपुते वस्ती रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050812034508-05-2017
477शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळु खंडु खोसे,उपा.जि.प.प्रा.शा.शिदोडी ता संगमनेर याचे हदय शस्त्रकीया अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017050816043508-05-2017
478सामान्य प्रशासन विभागश्री रामभाऊ चंद्रकांत द‍हविाळकर कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र टाकळीभान ता श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804035108-05-2017
479सामान्य प्रशासन विभागश्री डी डी समुद्र कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804035208-05-2017
480शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043608-05-2017
481शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043708-05-2017
482शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043808-05-2017
483शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043908-05-2017
484शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044008-05-2017
485शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044108-05-2017
486सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पाथरे येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041408-05-2017
487सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पानोडी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041508-05-2017
488सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील दहनभूमी फाटा ते शृंगेश्वर मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041808-05-2017
489सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील महानुभाव आश्रम ते दहनभूमी रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041908-05-2017
490पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या पदावरुन सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत अशंत: बदल करणेबाबत. 2017050811009908-05-2017
491सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035806-05-2017
492सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव डाकू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035906-05-2017
493सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोटण येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036006-05-2017
494सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंप्री कोलंदर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे .श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036106-05-2017
495सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राजापूर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036206-05-2017
496लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030406-05-2017
497आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील सन २०१७ चे सर्वसाधारण बदल्‍यां करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2017050610018906-05-2017
498आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050610019006-05-2017
499आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050610019106-05-2017
500सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी .एन .गायखे उपअभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांचे राजकालावधीतील अतीरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 2017050612034306-05-2017
501महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्पे अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या| करण्या साठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठीता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050608007006-05-2017
502आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०५/२०१७ पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ६९ साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2017050610019206-05-2017
503लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची अंतिम वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030506-05-2017
504लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030606-05-2017
505लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030706-05-2017
506सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2017050604034206-05-2017
507सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक वर्ग-३ यांना कक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034306-05-2017
508सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017050604034406-05-2017
509सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034506-05-2017
510अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038206-05-2017
511अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038306-05-2017
512अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038406-05-2017
513आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050610019306-05-2017
514सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट-क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041206-05-2017
515सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041306-05-2017
516सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावरून कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत2017050604034906-05-2017
517सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604035006-05-2017
518अर्थ विभागश्री. पठारे भाउ यशवंत, वाहनचालक, जि.प.ल.पा.उपविभाग पारनेर यांन निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038506-05-2017
519अर्थ विभागश्री. साळवे भाउसाहेब सुभाजी, परीचर, प्रा.आ.केंद्र मेहकरी, पंचायत समिती नगर, ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038606-05-2017
520अर्थ विभागश्रीम. विमल मारुती कारंडे , एल.एच.व्ही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बारडगाव सु. पंचायत समिती कर्जत ता- कर्जत यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038706-05-2017
521अर्थ विभागश्री. गणी अब्दुल शेख, मैलकामगार, जि.प.(ल.पा) उअपविभाग, कर्जत, ता- कर्जत जि.अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038806-05-2017
522आरोग्‍य विभागश्रीम कुंदारुथ डॅनियल क्षेत्रे. से. नि. एएनएम प्रा.आ.के. टाकळी खातगाव ता. नगर यांचे तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन देणे बाबत..2017050510018405-05-2017
523लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050515030205-05-2017
524महिला बालकल्‍याण विभाग सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्ताव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत 2017050508006605-05-2017
525ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे. 2017050514027205-05-2017
526ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे.2017050514027305-05-2017
527सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचारांची बदल्या सन 2017 बाबतची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050513040605-05-2017
528शिक्षण प्राथमिक विभागश्री मेहेञे गोरक्षनाथ मारुती जि.प.शाळा रेहेकुरी ता. कर्जत यांचे आईचे अन्जिओप्लास्टी शस्ञक्रिया अग्रीम मंजुरी बाबत 2017050516043005-05-2017
529अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017050505038105-05-2017
530महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006705-05-2017
531महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षीका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006805-05-2017
532महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी(सां) गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006905-05-2017
533सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची बदल्‍याबाबतची अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504033905-05-2017
534सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची सन २०१७ करिता बदल्‍याबाबत अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504034005-05-2017
535आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची सन २०१७ च्या बदल्या करण्या साठी अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्द करणे बाबत 2017050510018505-05-2017
536आरोग्‍य विभागआैषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050510018805-05-2017
537ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय पांडुरंग कोल्हे ग्रामविकास अधिकारी प.स. संगमनेर भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत. 2017050506051605-05-2017
538शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्र प्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043105-05-2017
539शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043205-05-2017
540ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051705-05-2017
541ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051805-05-2017
542ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051905-05-2017
543ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506052005-05-2017
544पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009405-05-2017
545पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009505-05-2017
546पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009605-05-2017
547सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक)2017050504034105-05-2017
548लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणे बाबत 2017050515030305-05-2017
549कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509002905-05-2017
550कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्तार अधिकारी (कृषि) यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509003005-05-2017
551अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती राहुरी यांची वारस पत्‍नी श्रीमती शिल्‍पा रुपेश मोहिते2017050505041805-05-2017
552सामान्य प्रशासन विभागश्रीम संगिता अ‍रविंद बनकर कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050404033604-05-2017
553सामान्य प्रशासन विभागकै श्री रोहिदास हरिश्‍चंद्र लांडे कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050404033704-05-2017
554सामान्य प्रशासन विभागश्री डी यु दराडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे दिनांक ०८/०५/२०१७ ते २०/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कर्जत पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017050404033804-05-2017
555शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (उर्दु), विस्तार अधिकारी शिक्षण माध्यम उर्दु संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050416042704-05-2017
556शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम. माने अर्चना भिमराव यांना शिक्षणसेवक ( प्रशिक्षित ) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. ( मराठी माध्यम )2017050416042804-05-2017
557शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गोडे धोंडु भिमा यांना शिक्षणसेवक ( प्रशिक्षित ) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. ( मराठी माध्यम )2017050416042904-05-2017
558शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणे बाबत 2017050416042004-05-2017
559शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या प्रशासकीय बदल्याधील अंशत: बदल रदद करणेबाबत. 2017050416042104-05-2017
560आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका, उपकेंद्र शिंदा, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांना पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050410018304-05-2017
561महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जिल्हास्तरीय कक्षा साठी वाहन उपलब्धते बाबत.2017050418000904-05-2017
562समाज कल्‍याण विभागश्री एन. एस. उबाळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017050417004104-05-2017
563लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची तात्पुरती वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030004-05-2017
564सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क यांच्या रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050413040504-05-2017
565लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030104-05-2017
566अर्थ विभागश्रीम. सारंगधर आशा निवृत्ती, एएनएम,प्रा.आ.केँद्र जवळेबाळेश्वर, ता- संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037703-05-2017
567अर्थ विभागश्री. शेषराव कारभारी शेवाळॆ, केँद्रप्रमुख, पंचायत समिती जामखेड, ता.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037803-05-2017
568सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड तालुका नेवासा येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040703-05-2017
569सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मक्तापूर तालुका नेवासा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040903-05-2017
570सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे ४ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041003-05-2017
571सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर वाघीनाला तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041103-05-2017
572सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात बदल्या बाबतची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050313040403-05-2017
573आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी आरोग्‍य विभागातंर्गत सर्व संवर्गाची रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050310018103-05-2017
574जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बडे ए. बी. उपअभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत2017050303004603-05-2017
575जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. चौसाळकर व्हि. जी. कार्यालयीन अधिक्षक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017050303004703-05-2017
576जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बोरुडे ए. के., विस्तार अधिकारी समुदाय संघटन व क्षमता बांधणी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017050303004803-05-2017
577जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्रीम. शिंदे के. बी., कनिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती देयक मंजुरीबाबत.2017050303004903-05-2017
578अर्थ विभागश्रीमती पुष्‍पलता बाबासाहेब विरकर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रांजणगांव देवी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036803-05-2017
579अर्थ विभागश्रीमती शशिकला कुंडलिक बोबडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लांडेवाडी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036903-05-2017
580अर्थ विभागश्री मुरलीधर शंकर भालेराव सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धोत्रे मराठी त्ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305037003-05-2017
581महिला बालकल्‍याण विभागश्री कपिलनाथ रमेशराव कलोडे गटविकास अधिकारी पं स कोपरगाव यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पत अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006403-05-2017
582महिला बालकल्‍याण विभागश्री जयवंत उगले गटविकास अधिकारी पं स राहाता यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पव राहाता या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006503-05-2017
583शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख , विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050316041903-05-2017
584आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती,नगर या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017050310018203-05-2017
585सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागहिंगणगांव फाटा (रामा-222) ते हिंगणगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034002-05-2017
586सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपांगरमल ते मजले चिंचोली रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/500 ते 1/025 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034102-05-2017
587सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवडगांव तनुरा ते जामदारवाडा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034202-05-2017
588सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050212035702-05-2017
589सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सामनगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034402-05-2017
590पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीगोंदा वर्ग करणे बाबत... 2017050207016602-05-2017
591पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीरामपूर वर्ग करणे बाबत...2017050207016702-05-2017
592पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - अकोले वर्ग करणे बाबत... 2017050207016802-05-2017
593पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वर्ग करणे बाबत... 2017050207016902-05-2017
594पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017002-05-2017
595पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता वर्ग करणे बाबत... 2017050207017102-05-2017
596पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पाथर्डी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017202-05-2017
597सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबत सन 2017 ची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017050204033302-05-2017
598शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम वाबळे बाई बबन के.प्र. जि. प.शाळा लोहारे मिरपुर ता. संगमनेर यांचे स्व:ताचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत 2017050216041402-05-2017
599शिक्षण निरंतर विभागशिक्षणाधिकारी (निरंतर ) यांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबत2017050220000502-05-2017
600ग्रामपंचायत विभागविविध कामांच्या शासकीय कपातीची रक्कम शासन खाती भरणा करणेबाबत 2017050206051002-05-2017
601पशुसंवर्धन विभागडॉ. राजेंद्र दगडु शेटे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 वांबोरी ता.राहुरी जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211008902-05-2017
602पशुसंवर्धन विभागडॉ. स्वप्नील विजयकुमार जिंतपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 राशीन ता.कर्जत जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009002-05-2017
603पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009102-05-2017
604पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.गुंडेगाव श्रेणी-1 ता.नगर यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत.2017050211009202-05-2017
605सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील दि ३०/०४/२०१७ अखेर रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050204033402-05-2017
606पशुसंवर्धन विभागश्री.विजय रामनाथ गायकवाड सेवानिलंबित पशुधन पर्यवेक्षक यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्नस्थापीत करणे. 2017050211009302-05-2017
607अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत.2017050205036702-05-2017
608ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017050206051102-05-2017
609ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं माणिकदौण्डी ता पाथर्डी)2017050206051202-05-2017
610ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. गारखिंडी ता पारनेर व इतर २ ग्रा. प.)2017050206051302-05-2017
611सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040201-05-2017
612सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040301-05-2017
613अर्थ विभागश्री. जिवेश्वर वामन मेश्राम, मयत, ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीगोँदा यांच्या वारस आइ श्रीम. बेबीताइ वामन मेश्राम, यांना मत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017042905037529-04-2017
614सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोहसर ता. पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034829-04-2017
615सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोरेगाव ता. कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034929-04-2017
616शिक्षण प्राथमिक विभाग30 सप्टेंबर 2016 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त प्राथ.शिक्षकांचे तालुका/जिल्हास्तरावरील समायोजनाबाबत. 2017042916041129-04-2017
617ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसर्व साधारण बदल्या २०१७ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ /शाखा अभियंता संवर्गाचा रिक्त पदाचा तपशील प्रसिद्ध करणे. 2017042914026829-04-2017
618महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी रिक्त पदे2017042908006129-04-2017
619सामान्य प्रशासन विभागश्री के आर कलोडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे दिनांक ०१/०५/२०१७ ते २५/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कोपरगाव पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017042904032829-04-2017
620पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागातील गट-क व गट- ड बदल्या सन 2017 रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत दि.31/05/2017 अखेर 2017042911008829-04-2017
621सामान्य प्रशासन विभागश्री बाळासाहेब पांडुरंग डोईफोडे वाहनचालक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042904033029-04-2017
622सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017042904033129-04-2017
623शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 करीता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017042916041229-04-2017
624सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत2017042904033229-04-2017
625ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट - क सन २०१७ रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्द करणेबाबत सवंर्ग ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी 2017042906050829-04-2017
626अर्थ विभागश्री.शांताराम नाना मधुरकर, आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र देहरे ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036429-04-2017
627अर्थ विभागश्री. गायकवाड मंदाकिनी महादु, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036529-04-2017
628अर्थ विभागश्रीम.अरुणा पोपटराव भांबारे, (महिला आरोग्य अभ्यागता , एल.एच.व्ही.) प्राथमिक आरोग्य केँद्र, सावळीविहिर, ता-राहाता, जि.अ.नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036629-04-2017
629महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची प्रकल्पकनिहाय रिक्त पदांची यादी प्रसिध्दि करणे 2017042908006229-04-2017
630महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 पर्यवेक्षीका संवर्गाची अनुसुचित क्षेत्रातील रिक्त पदांची यादी प्रसिध्द करणे2017042908006329-04-2017
631शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 पर्यंत प्राप्त 2017042816040628-04-2017
632शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 नंतर प्राप्त 2017042816040728-04-2017
633लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बेनवडी ता.कर्जत जि.अहमदनग2017042815029528-04-2017
634लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा गाजदीपूर (काळेझाप ) ता पारनेर जि.अहमदनगर2017042815029628-04-2017
635लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा चखालेवाडी भॊसे ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017042815029728-04-2017
636लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारा जेऊर खारोली नदी ता नगर जि.अहमदनगर2017042815029828-04-2017
637ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्थापत्य)(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026028-04-2017
638ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026128-04-2017
639पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008428-04-2017
640पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008528-04-2017
641पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008628-04-2017
642सामान्य प्रशासन विभागश्रीमआर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042804032328-04-2017
643सामान्य प्रशासन विभागश्रीम. आर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017042804032428-04-2017
644कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) गट-क या पदावरील कर्मचा-याना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणे बाबत. श्री. कोमल अशोक बडवाईक, विअ. कृषि. पं.स.कर्जत.2017042809002528-04-2017
645कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042809002628-04-2017
646जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांचा करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017042803004428-04-2017
647जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांना कंत्राटी पध्दतीने पुनर्नियुक्ती देणेबाबत.2017042803004528-04-2017
648शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017042816040928-04-2017
649ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050428-04-2017
650ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050528-04-2017
651ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050628-04-2017
652ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050728-04-2017
653सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबतची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेाबाबत2017042804032628-04-2017
654सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक /लघुलेखकउश्रे/निश्रे) 2017042804032728-04-2017
655सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेश्वर मंदिर देवस्थान अंतर्गत रस्ता करणे व संरक्षक भिंत बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042712035627-04-2017
656अर्थ विभागश्री बबन गोपाळा साठे सेवा निवृत्‍त परिचर अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705035927-04-2017
657अर्थ विभागश्रीमती कमल गुलाब शिंदे सेवा निवृत्‍त एएनएन प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निघोज ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036027-04-2017
658अर्थ विभागश्रीमती शारदा साहेबराव लवांडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शास्‍त्रीनगर ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036127-04-2017
659अर्थ विभागश्रीमती द्वारका मारुती मेहेत्रे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुईछत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036227-04-2017
660सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट- ड या पदावरून वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704031427-04-2017
661आरोग्‍य विभागश्री.दिपक मदन बेग यांना वारसा हक्‍काने सफाई कामगार श्रेणी - १ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2017042710017827-04-2017
662पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008227-04-2017
663पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008327-04-2017
664सामान्य प्रशासन विभागसेवानिवृत्‍तीबाबत - श्री भरत कनिराम राठोड जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर2017042704031627-04-2017
665सामान्य प्रशासन विभागश्री जी डी घोडके कनिष्‍ठ सहाय्यक प स कर्जत यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042704031727-04-2017
666सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे एप्रिल २०१७ पेडईन मे २०१७)2017042704031827-04-2017
667शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक (माध्यम मराठी) वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . . 2017042716040127-04-2017
668अर्थ विभागश्रीमती आशा निवृत्‍ती सारंगधर सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ताण्‍ संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036327-04-2017
669सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704031927-04-2017
670सामान्य प्रशासन विभागश्री एस वाय कदम कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032027-04-2017
671सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवन दत्‍तात्रय कुदळे परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032127-04-2017
672ग्रामपंचायत विभागश्री रेवंन्नाथ त्रिंबक भिसे ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना- परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017042706049827-04-2017
673ग्रामपंचायत विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती कर्जत यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706049927-04-2017
674ग्रामपंचायत विभागश्री दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050027-04-2017
675ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050127-04-2017
676ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांना द्वितीय सहामाही तथा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय या पैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017042706050227-04-2017
677सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704032227-04-2017
678कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042709002727-04-2017
679शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मुलाणी तनवीर नसीर (शिक्षणसेवक ) यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीबाबत.2017042616039926-04-2017
680सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040026-04-2017
681सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ कनिष्ठ/शाखा अभियंता गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040126-04-2017
682ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हमीदपूर ता नगर व २ कामे)2017042606049726-04-2017
683महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005726-04-2017
684महिला बालकल्‍याण विभागअनुसुचीत क्षेत्राअंतर्गत परिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठ्ता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005826-04-2017
685महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608005926-04-2017
686महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608006026-04-2017
687आरोग्‍य विभागआदिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांची पुर्ननियुक्‍ती करणे बाबत...2017042610017726-04-2017
688आरोग्‍य विभागराष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नगर तालुक्यातील तालुका समूह संघटक या रिक्त पदी उमेदवारास नियुक्ती देणेबाबत...2017042510017225-04-2017
689आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला /परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017325-04-2017
690ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017042506049625-04-2017
691आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी याची सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍यांसाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017425-04-2017
692अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 888 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035725-04-2017
693अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 497 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035825-04-2017
694आरोग्‍य विभागश्रीमती मुक्‍ता परशुराम कांबळे, सेवा निवृत्‍त सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देवठाण ता. अकोले हया वेळोवेळी अनाधिकृत गैरहजर असल्‍याने गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेऊन शिक्षा अंतिम करणे.2017042510017525-04-2017
695आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष संवर्गातील सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410016824-04-2017
696आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410016924-04-2017
697आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410017024-04-2017
698आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी,(प्रभारी) पंचायत समिती,कोपरगांव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017042410017124-04-2017
699सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान परिसर कोपर्डी येथे ८.५ मी एल ई डी पोल व ४५ वॅट एल ई डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042412034624-04-2017
700पशुसंवर्धन विभागडॉ. राजेंद्र किसन शिंदे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 हिंगणगांव ता.नगर जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017042111008121-04-2017
701आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ मधील आयुर्वेद पदव्‍युत्‍तर पदवी अर्हताधारकास ६ (सहा) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.डी.टी.व्‍हरकटे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,मिरजगांव,ता.कर्जत,जिल्‍हा अहमदनगर2017042110016521-04-2017
702आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042110016621-04-2017
703सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एन.व्ही.झिरपे स्था. अभि. सहा.जि.प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव यांच्या वैद्यकीय देयकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत 2017042112033421-04-2017
704सामान्य प्रशासन विभागश्री देशमुख अनिल रामराव वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042104031121-04-2017
705अर्थ विभागलेखा संवार्गातील कर्मचा-यांची वास्‍तव सेवाजेष्‍ठता यांदी प्रसिध्‍द करणे (सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७)2017042105035621-04-2017
706सामान्य प्रशासन विभागश्री देशमुख राजाराम कोंडिबा कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र टाक‍ळीमि‍या ता राहूरी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042104031221-04-2017
707सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017042104031321-04-2017
708आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी.2017042110016721-04-2017
709आरोग्‍य विभागश्री.व्ही.एस.लगड, तत्कालिन कनिष्ठ सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आढळगांव, ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांनी सन २००४-२००५ चे स्थानिक निधी लेखा परिक्षणाच्या वेळी लेखा परिक्षण पथकास अभिलेखे उपलब्ध न केल्याने दंडात्मक कारवाई करणेबाबत.2017042010016320-04-2017
710अर्थ विभागश्री. रावस एम.बी. व.स.ले., ए.बा.वि.से. यो. नेवासा ,पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाची परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे.2017042005034620-04-2017
711अर्थ विभागश्रीम. खोमणे पी.आर. व.स.ले., अर्थ विभाग, जिल्हा परीषद अहमदनगर,यांचे वैद्यकिय खर्चाची परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे.2017042005034720-04-2017
712सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शेख सालबाबा मंदिर चांदे बु. येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042012033620-04-2017
713सामान्य प्रशासन विभागश्री.शेख जलाल मोहम्‍मद परिचर जि प सा बा उपविभाग नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041904030719-04-2017
714सामान्य प्रशासन विभागश्री.औटी सतिश साहेबराव कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041904030819-04-2017
715सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या राजीनामा मंजुरी बाबत.श्री.नवनाथ जनार्दन तोतरे प्रा आ केंद्र हातगाव ता शेवगाव2017041904030919-04-2017
716अर्थ विभागश्री शांताराम नाना मधूरकर सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देहरे ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034319-04-2017
717अर्थ विभागश्री अशोक भानूदास खापरे सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034419-04-2017
718अर्थ विभागश्री भालचंद्र विठठल भाकरे सेवा निवृत्‍त हातपंप यांत्रिाकी यांत्रिाकी उपवभिाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034519-04-2017
719सामान्य प्रशासन विभागश्री ए एन माळी वरिष्‍ठ सहाय्यक, वर्ग-३ जि प ग्रापापु उपविभाग श्रीरामपूर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017041904031019-04-2017
720शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्रीम.बिबिसलमा जाकिर शेख पदवीधर प्राथ.शिक्षिका2017041916038219-04-2017
721अर्थ विभागकै.श्री.संदीप प्रभाकर सराइकर, शाखा अभियंता,जि.प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव यांचे वारस पत्नी श्रीम.आशा संदीप सराइकर यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905034819-04-2017
722अर्थ विभागश्रीम.विजुबाइ नामदेव ससे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्ती वेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905034919-04-2017
723अर्थ विभागश्री. शिरसाठ पाराजी विठोबा,ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर,यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905035019-04-2017
724अर्थ विभागश्रीम.हेमलता सदाशिव वैजापुरकर, एएनएम, प्रा.आ.के. डो-हाळॆ ता-राहाता यांचे सेवा निवृती वेतन,मृत्यु- नि- सेवा उपदान मुल्य मंजुरी बाबत.2017041905035119-04-2017
725अर्थ विभागश्री.नानासाहेब नारायण कदम, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु- नि- सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905035219-04-2017
726अर्थ विभागश्री. वसंत निवृत्ती वमने, विस्तार अधिकारी (कृषी), पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905035319-04-2017
727अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय पांडुरंग क्षत्रिय, विस्तार अधिकारी (कृषी) पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905035419-04-2017
728ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं कुंभारी ता कोपरगाव व १ काम)2017041806049118-04-2017
729अर्थ विभागश्री.शोभा राजाराम नागपुरे, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशरीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017041805034118-04-2017
730सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेऊर येथे अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041812034718-04-2017
731ग्रामपंचायत विभागसन २०१३ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत. 2017041806048918-04-2017
732सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागमठाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041712033717-04-2017
733सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोहसर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुती करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041712033817-04-2017
734शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गाची सन 2017 बदल्या करीता वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017041716036917-04-2017
735सामान्य प्रशासन विभागश्री.पाटोळे एस आर वाहनचालक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041704030317-04-2017
736सामान्य प्रशासन विभागश्री नारळे एम बी परिचर पंचायत समिती अ.नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017041704030417-04-2017
737सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017041704030517-04-2017
738सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे मार्च २०१७ पेडईन एप्रिल २०१७)2017041704030617-04-2017
739अर्थ विभागश्री.मुंढे धोंडु शंकर, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033715-04-2017
740अर्थ विभागश्री. नारायण नबाजी नांदे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041505033815-04-2017
741अर्थ विभागश्री. पवार माधव नारायण, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033915-04-2017
742अर्थ विभागकै.श्री.भाउसाहेब सावळेराम डमाळॆ,ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. अलका भाउसाहेब डमाळे, यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत. 2017041505034015-04-2017
743शिक्षण प्राथमिक विभागगट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती पारनेर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत. 2017041516035915-04-2017
744सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग उपअभियंता जि.प.सा.बां.उपविभाग संगमनेर येथील अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.2017041513039715-04-2017
745आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनंदा बलभीम पालवे, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तिसगाव ता. पाथर्डी यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतीम करणे.2017041510016115-04-2017
746आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका उपकेंद्र शिंदा प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांना पदस्‍थापना देणे बाबत.2017041510016215-04-2017
747ग्रामपंचायत विभागश्री. आटोळे अनिल आंनदराव ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भ.नि.निधी ना-परतावा अग्रीम हप्ता क्रमांक-१ मंजुरी बाबत. 2017041506048815-04-2017
748शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गाच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा निश्चित करणेबाबत2017041516036015-04-2017
749अर्थ विभागश्री.मुरलीधर शंकर भालेराव, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती कोपरगांव, यांना सेवा निवृत्तीवेत्न, उपदान,अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन बाबत्2017041505032715-04-2017
750अर्थ विभागश्री. बडे बाबासाहेब गणपत, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती शेवगांव, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505032815-04-2017
751अर्थ विभागश्री. शिदे दिलीप भगवान, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती श्रीगोदा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505032915-04-2017
752अर्थ विभागश्री. पुष्पलता बाबासाहेब वीरकर, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नेवासा,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033015-04-2017
753अर्थ विभागश्रीम. सुनंदा चद्रशेखर सत्रे, पर्यवेक्षीका,एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प सेवा योजना भिगार (ग्रामिण) जि. अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017041505033115-04-2017
754अर्थ विभागश्री. काशीनाथ चिधु डगळॆ, परीचर, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान व अशंराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबरत.2017041505033215-04-2017
755अर्थ विभागश्री.भाउसाहेब यशवंत फटांगरे, मैलकामगार, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरन मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033315-04-2017
756अर्थ विभागश्री.दिलीप उत्तमराव पठारे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033415-04-2017
757अर्थ विभागश्री.बारकु दादाजी सोनवणे, शाखा अभियंता, जि.प.सा.बा.उपविभाग ता-संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033515-04-2017
758सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्‍हा पेसा समन्‍वयक,तालुका पेसा समन्‍वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणे बाबत.2017041304030013-04-2017
759ग्रामपंचायत विभागश्री. बागुल भीमराज किसान, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता. नगर, येथील गैरवर्तनाबाबत. 2017041306048613-04-2017
760अर्थ विभागश्री उल्‍हास शरद मुंगी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक लेखा कृषि विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305031813-04-2017
761अर्थ विभागकै श्रीमती उषा किसन आहेर सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प 2 ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305031913-04-2017
762अर्थ विभागश्री सोनवणे शाम बहिरु सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडोबानगर ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032013-04-2017
763अर्थ विभागश्रीमती शिल्‍पा राजाभाऊ येरमाळकर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खर्डा ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032113-04-2017
764अर्थ विभागश्रीमती कांताबाई बल‍‍भिम देशमूख सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घोगरगांव ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032213-04-2017
765अर्थ विभागश्रीमती हेमलता अरुण पंदारे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आपेगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032313-04-2017
766ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, खुंटेफळ ता. शेवगांव येथील बारगळवस्ती, दलितवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024513-04-2017
767ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळेगांवशे ता. शेवगांव येथील कर्डीलेवस्ती, सातपुतेवस्ती वायकरवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024613-04-2017
768ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, ठाकुरपिंपळगांव ता. शेवगांव येथील ठोंबरेवस्ती येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024713-04-2017
769ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, देवटाकळी ता. शेवगांव येथील भिल्लवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024813-04-2017
770सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. व्ही .जी .जोशी तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांची वार्षिक वेतनवाढ बंद करणेबाबत 2017041312032513-04-2017
771अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री विलास गोंविद गांंधळी मयत परिचर पंचायत समिती कोपरगांव यांची वारस पत्‍नी श्रीमती मिरा विलास गोंधळी2017041305032413-04-2017
772सामान्य प्रशासन विभागश्री सोयाम शामसुंदर भिमाजी वाहनचालक पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017041304030113-04-2017
773पशुसंवर्धन विभागडॉ. बाळासाहेब पांडुरंग होन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 कोल्हार बु// ता.राहाता जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017041211007812-04-2017
774पशुसंवर्धन विभागडॉ. रविंद्र गणय्या वसमतकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017041211007912-04-2017
775लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा तिखोल ता पारनेर जि.अहमदनगर2017041215029012-04-2017
776लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा देऊळगांवसिद्धी ता नगर जि.अहमदनगर2017041215029112-04-2017
777लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा आळकुटी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017041215029212-04-2017
778पशुसंवर्धन विभागडॉ. रामचंद्र भाऊसाहेब थोरात, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर भ.नि.नि. खाते क्रं.एजीव्हीएमएच-5272 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश. 2017041211008012-04-2017
779सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री . सतिष विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा.नगर, ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत. 2017041212031712-04-2017
780शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017041216035312-04-2017
781आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017041110015811-04-2017
782सामान्य प्रशासन विभागश्री.दत्‍तात्रय मोहन आटोळे परिचर पंचायत समिती कर्जत यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041104029611-04-2017
783सामान्य प्रशासन विभागश्री.दत्‍तात्रय मोहन आटोळे परिचर पंचायत समिती कर्जत यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041104029711-04-2017
784सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्षक यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017041104029811-04-2017
785सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ब) व (क) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश,2017041113039211-04-2017
786सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ब) व (क) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश,2017041113039311-04-2017
787अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031210-04-2017
788अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट मंजूर करणे.2017041005031310-04-2017
789अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाययक (लेखा) यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद उपलेखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031410-04-2017
790अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाययक (लेखा) यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद उपलेखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031510-04-2017
791अर्थ विभागलेखा संवर्गातील जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ कर्मचा-यांना सेवा निवृत्‍तीच्‍या नोटिसा देणे.2017041005031610-04-2017
792आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गाची दि.१/०१/२०१७ अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017041010015310-04-2017
793आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक संवर्गाची ि‍दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍दकरणेबाबत2017041010015410-04-2017
794आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतीम (FINAL) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017041010015510-04-2017
795आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अंतीम सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची2017041010015610-04-2017
796महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे बाबत श्रीम कमल निवृत्ती राउुत पर्यवेक्षीका ए बा वि से यो प्रकल्प श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा2017041008005510-04-2017
797सामान्य प्रशासन विभागदि १/१०/२००६ ते दि ३१/३/२०१० या कालावधीत स्‍वेच्‍छा /नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्‍त/मयत झालेल्‍या वाहन चालकांना २४ वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्‍यांनतर सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2017041004029410-04-2017
798सामान्य प्रशासन विभागश्री ए सी सय्यद वाहन चालक यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2017041004029510-04-2017
799सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबा देवी मंदिर देवस्थान येथे स्त्री पुरुष शौचालय व परिसर सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040712033307-04-2017
800अर्थ विभागश्री.रमेश धगन बाविस्कर, आरोग्य सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावळेविहीर ता- राहाता यांच्या वारस पत्नी.श्रीम. मंदाकिनी रमेश बावीस्कर, यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु- नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017040705030807-04-2017
801अर्थ विभागकै.श्री. रुपेश भास्कर मोहिते,मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी यांच्या वारस पत्नी श्रीम. शिल्पा रुपेश मोहिते यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत्2017040705030907-04-2017
802यांत्रिकी उपविभागयांत्रिकी उप विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर या विभागाच्या अधिनस्त १) यांत्रिकी २) सहाय्यक आवेधक ३) रींगमन 5) वायू सापिंडक चालक 6) वायू सापिंडक आवेधक या संवर्ग तील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठाता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत . 2017040721000407-04-2017
803अर्थ विभागश्री. यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णि, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040705031007-04-2017
804अर्थ विभागश्रीम. देशमुख मंदाकिनी पंढरीनाथ, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्तीवेतन मजुरी बाबत्2017040705031107-04-2017
805सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पोहेगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017040713039807-04-2017
806सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पोहेगाव येथील पशुवैद्यकीय इमारतीस प्लिंथ प्रोटेक्शन करणे ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017040713039907-04-2017
807सामान्य प्रशासन विभागश्री जेजूरकर संतोष कचरू कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपविभाग राहाता यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040604028306-04-2017
808सामान्य प्रशासन विभागश्री.लाकुडझोडे हनुमंत चंद्रभान परिचर प्रा आ केंद्र रूइछत्‍तीसी ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028406-04-2017
809सामान्य प्रशासन विभागश्री.दशरथ आश्रुबा शेंडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028506-04-2017
810सामान्य प्रशासन विभागश्री.दशरथ आश्रुबा शेंडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028606-04-2017
811सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहाय्यक गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2017040604028706-04-2017
812सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 यांना संगणक परिक्षेतुन सुट देणे बाबत.2017040604028806-04-2017
813सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखारेकर्जुने ते खातगांव रोड कि.मी.2/00 मध्ये (व्ही.आर) मोरी बांधकाम करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040612031306-04-2017
814सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए एच वळवी वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017040604028906-04-2017
815सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए एच वळवी वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017040604029006-04-2017
816सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मढेवडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना आवारात कॉक्रटीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040612031406-04-2017
817शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्या्ध्यापक(उर्दु) , विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (उर्दु) संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2017040616033106-04-2017
818ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्था )(ग्रा.पा.पु.)(गट-क )यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची प्रारूप (तात्पुरती )सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे 2017040614024306-04-2017
819ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(ग्रा.पा.पु.)(गट-क )यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची प्रारूप (तात्पुरती )सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे 2017040614024406-04-2017
820सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे 2017040604029106-04-2017
821सामान्य प्रशासन विभागश्री पुराणे रखमाजी बापुराव परिचर पंचायत समिती नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040604029206-04-2017
822अर्थ विभागश्रीम. आशालता नामदेव अनाप, उपाध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040505030605-04-2017
823अर्थ विभागश्री. सखाराम धोँडिबा कोहक, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मेहकरी, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017040505030705-04-2017
824शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक (माध्यम उर्दु) वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुररती जेष्ठ्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . .2017040516033005-04-2017
825सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागधालवडी ते तळवडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/000 ते 1/000 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512030905-04-2017
826सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबर्गेवाडी नांदगांव-शिंदे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512031105-04-2017
827सामान्य प्रशासन विभागश्री एस ए कासार कनिष्‍ठ सहाय्यक यांची पूर्णवेळ सेवा उपलब्‍ध करून देणे बाबत2017040504027805-04-2017
828सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहाय्यक गटविकास अधिकारी (गट-ब)2017040504027905-04-2017
829सामान्य प्रशासन विभागश्री मोरे रामदास मारूती वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028005-04-2017
830ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, सोनोशी ता. पाथर्डी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040514024105-04-2017
831सामान्य प्रशासन विभागश्री रावसाहेब भिमसेन कराळे वाहन चालक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028105-04-2017
832सामान्य प्रशासन विभागश्री कोळपे गुजाबा कारभारी कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ल पा उपविभाग नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028205-04-2017
833सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जवळा येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512031205-04-2017
834सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री सारोळा आडवाई गावठाण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040512031605-04-2017
835अर्थ विभागश्री सुभाष कोंडाजी कोरडे सेवा निवृत्‍त कृषि अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030303-04-2017
836अर्थ विभागश्रीमती सुलोचना बापूराव लोंदे सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा तालूका जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030403-04-2017
837अर्थ विभागश्रीमती सुनिता श्रीपाद बंड सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षिका पंचायत समिती राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030503-04-2017
838यांत्रिकी उपविभागश्री भाऊसाहेब नागुजी कासार सेवा निवृत्त मदतनिस व कै. बाजीराव गंगाधर राहणे मदतनिस यांचा सेवा खंड कालावधी क्षमापित करणे बाबत . 2017040321000303-04-2017
839महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस के आढाव पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पा अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पव कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017040308005303-04-2017
840आरोग्‍य विभागश्री शाकीर तसदुक बोहरी सेवा निवृत्त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता.अकोले यांचे तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन आदेश2017040310015103-04-2017
841ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नारायणवाडी ता नेवासा)2017040306047903-04-2017
842सामान्य प्रशासन विभागश्रीम शितल नामदेव पालवे परिचर प्रा आ केंद्र जेउर ता नगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017040304027503-04-2017
843सामान्य प्रशासन विभागश्रीम शितल नामदेव पालवे परिचर प्रा आ केंद्र जेउर ता नगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017040304027603-04-2017
844सामान्य प्रशासन विभागNominations for Training Programme on Ensuring Food Safety and Maintaining Food Safety Standards in Supplementary Nutrition in ICDS From - 5-7th 2017 Venue - NIPCCD, Delhi2017040304027703-04-2017
845शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत 2017040300039603-04-2017
846शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत 2017040300039803-04-2017
847सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा सौंदाळा ता नेवासा येथे १ शाळाखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040113043201-04-2017
848ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, बाबुर्डी घुमट चव्हाणवस्ती ता. नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023701-04-2017
849ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजि. प. देखभाल दुरुस्ती निधीमधून पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना नेटकेवाडी कुंभेफळ ता. कर्जत दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023801-04-2017
850अर्थ विभागश्री. महादु परशराम काळे, मैलकामगार, जि.प. (ल.पा.) उप्अविभाग, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030001-04-2017
851अर्थ विभागश्री. वाघ गणपत किसन, मैलकामगार, जि.प. (ल.पा.) उपविभाग, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030101-04-2017
852अर्थ विभागश्री. सुरेश वामनराव देशमुख, आरोग्य सहायक, प्रा.आ.केंद्र खरवंडी कासार, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030201-04-2017
853ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील पोलीस मुख्यालय येथे विंधन विहिर घेवून त्यावर सबमर्शिबल मोटार बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023901-04-2017
854पशुसंवर्धन विभागगंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केलेमुळे श्री.विजय रामनाथ गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना मांजरी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पॅनल वरील सेवानिवृत्त अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2017040111007501-04-2017
855पशुसंवर्धन विभागश्री.विजय रामनाथ गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना मांजरी ता.राहुरी यांनी कार्यालयीन कामी गंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केल्यामुळे विभागिय चौकशी सुरु करणेकामी सादर कर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2017040111007601-04-2017
856सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांभोळ ता अकोले येथे २ वर्गखोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040113039601-04-2017
857अर्थ विभागसा.बा.दक्षिण या विभागातील सहा.लेखाधिकारी या पदाचा अतिरक्ति कार्यकार देणे.2017033105029731-03-2017
858शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत मदतनीस भत्ता समायोजनाबाबत2017033116037031-03-2017
859ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचा-याची वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत (श्री. गोबरे आर. एन. से. नि. विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती पाथर्डी)2017033106046931-03-2017
860समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3 टक्के सेस फंडातून घेण्यात आलेल्या “अपंग व्यक्तींना उद्योगधंद्यासाठी झेरॉक्स मशिन पुरविणे” या योजनेंतर्गत खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधी मध्ये जमा करणेबाबत.2017033117003931-03-2017
861ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअकोले व संगमनेर तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजनांनी १०० टक्के वीज बिल भरणा केल्याचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत2017033114022931-03-2017
862शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037131-03-2017
863शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना माडिफाय चेअर उपलब्ध करुन देण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037331-03-2017
864ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.घोगरगांव ता.श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023031-03-2017
865ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा.आमदार यांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन 2016/17 चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत 2017033114025031-03-2017
866अर्थ विभागश्री बबन गोपाळा साठे, हवालदार,अर्थ विभाग, नियतवयोमानाुनसार सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे. 2017033105029831-03-2017
867शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्याचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037431-03-2017
868ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वडघुल ता.श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023131-03-2017
869ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वारुळवाडी ता नगर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114023231-03-2017
870शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकिय तपासणी व निदान उपचार शिबिरासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037631-03-2017
871ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.निवडुंगे ता.पाथर्डी या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023331-03-2017
872शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना थेरेपी सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037731-03-2017
873शिक्षण प्राथमिक विभागलोकजागती उपक्रमांतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2017033116037831-03-2017
874आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील बदल्‍या सन २०१७ श्री. धनंजय आत्‍माराम कवळे2017033110015031-03-2017
875शिक्षण माध्‍यमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण (माध्य.स्तर)उपक्रमांतर्गत समावेशित वातावरण निर्मिती उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033119000431-03-2017
876लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धोत्रे खु धांबोरे ता पारनेर2017033115027831-03-2017
877शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत चित्ररथ कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037931-03-2017
878लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंचोली गुरव खिलारीवस्ती ता संगमनेर2017033115027931-03-2017
879शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत प्रेरणा सभा / लोकजागर कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116038031-03-2017
880लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोलीरमजान भुजबळमला ता कर्जत2017033115028031-03-2017
881लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशीन सरोदेवस्ती ता कर्जत2017033115028131-03-2017
882ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे धानोरे ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025131-03-2017
883ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल अनुदान 2017033106051431-03-2017
884ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागयोजना नुतनीकरण निधी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती मौजे.गोंटुबे आखाडा ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण.2017033114025231-03-2017
885ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन सामाणीकरण अनुदान 2017033106051531-03-2017
886ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बुरहानगर व ४४ गावे तालुका नगर व गळनिंब व १८ गावे तालुका नेवासा वीज देयकांची १०० टक्के बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114023531-03-2017
887शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत पालक प्रशिक्षण अग्रिम समायोजनाबाबत 2017033116038131-03-2017
888ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे कासारे ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025331-03-2017
889ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे काळेवाडी देसवडे ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025431-03-2017
890ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे सतेवाडी नायगांव ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114027731-03-2017
891ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे पाचपटटावाडी ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114027831-03-2017
892सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे संगमेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर गणेशवाडी येथे ग्रामपंचायत रोड येथे एल इ डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112032931-03-2017
893सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबा मंदिर देवस्थान परिसर राशीन येथे एल इ डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033031-03-2017
894सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगाव मंदिर देवस्थान परिसर येथे भक्तनिवास विद्युतीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033131-03-2017
895सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त मंदिर देवस्थान परिसर हळगाव येथे ग्रामपंचायत रोड येथे पथदिवे बसविणे करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033231-03-2017
896अर्थ विभागश्री.भाकरे भालचंद्र विठ्ठल, हातपंप यात्रिकी, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017033105029931-03-2017
897ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत सरपंच यांना मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता देण्यासाठी अनुदान सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात माहे जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१७ व सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात माहे जुलै २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधी साठी अनुदान वितरित करणेबाबत 2017033106047031-03-2017
898ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री म्हसोबा महाराज देवस्थान लोणी बु. ता राहाता जि.अ.नगर.2017033106049331-03-2017
899ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे पिंप्रीलौकी आझमपुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025531-03-2017
900ग्रामपंचायत विभागश्री. विजय भानुदास सोनवणे, ग्राम विकास अधीकारी ग्रामपंचायत निपाणी वडगाव/ भैरवनाथनगर ता. श्रीरामपूर यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत 2017033106047231-03-2017
901ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी गट क या पदावरून ग्रामसेवक या पदावर पदावनत करणेबाबत श्री. सिताराम लक्ष्मण निकम, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले 2017033106047431-03-2017
902ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कापरेवाडी ता.कर्जत येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे2017033114025631-03-2017
903ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं जोर्वे ता संगमनेर )2017033106047531-03-2017
904समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3 % सेस फंडातुन घेण्यात आलेल्या अपंग व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देणे या योजनेंतर्गत दाम्पत्यांना अनुदान मंजुर करणे बाबत. . .2017033117004031-03-2017
905पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव 2017033107014431-03-2017
906पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107014531-03-2017
907पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर 2017033107014631-03-2017
908पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी 2017033107014731-03-2017
909पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017033107014831-03-2017
910पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड 2017033107014931-03-2017
911पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी 2017033107015031-03-2017
912पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर 2017033107015131-03-2017
913पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव 2017033107015231-03-2017
914पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107015331-03-2017
915पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर 2017033107015431-03-2017
916पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017033107015531-03-2017
917पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत 2017033107015631-03-2017
918पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा 2017033107015731-03-2017
919पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव 2017033107015831-03-2017
920पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर 2017033107015931-03-2017
921पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा 2017033107016031-03-2017
922पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107016131-03-2017
923पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर 2017033107016231-03-2017
924पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107016331-03-2017
925पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ खेळते भांडवल अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी2017033107016431-03-2017
926ग्रामपंचायत विभागअहमदनगर जिल्ह्यातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य वाटप सन (२०१६-१७)2017033106048231-03-2017
927ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत मढी ता. पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी यात्राकराऐवजी सहाय्यक अनुदान वितरित करणेबाबत2017033106048431-03-2017
928शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश उपक्रमासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणेबाबत2017033116040231-03-2017
929ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत ,मोजे दुरगाव ता.कर्जत येथे टँकर केंद्र (हायड्रन्ट) उभारणी करणे कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026331-03-2017
930ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे पाईपलाईन गळती काढणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026431-03-2017
931ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.नायगांव ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण2017033114029531-03-2017
932ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे मिरजगाव येथे टँकर केंद्राची उभारणी करणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026531-03-2017
933ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे मिरजगाव येथे टँकर केंद्रावर खड्डे पडल्याने भराव करणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026631-03-2017
934ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.शिउर ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण2017033114029631-03-2017
935ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.माहेगांव देशमुख ता कोपरगांव या योजनेस अनुदान वितरण2017033114029731-03-2017
936ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.शहर टाकळी व 24 गावे ता. शेवगाव जायकवाडी जलाशयामधील चरातील गाळ काढणे कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026731-03-2017
937ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.पारेगांव बु ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114029831-03-2017
938ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.कोरेगांव ता कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण2017033114029931-03-2017
939शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या तंत्रस्नेही कार्यशाळॆसाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2017033116034631-03-2017
940ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.कोरेगांव (सटवाईवाडी) ता कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण2017033114030031-03-2017
941शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2017033116034731-03-2017
942शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मधील हंगामी वसतिगृह (जामखेड) अनुदान वितरीत करणेबाबत2017033116035031-03-2017
943ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.हरेगांव (महाजनवाडी) ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114030431-03-2017
944ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.हरेगांव (गांवठाण) ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114030531-03-2017
945ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.दत्तनगर (विघेवस्ती) ता श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114030631-03-2017
946शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान समायोजनाबाबत2017033116036131-03-2017
947शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सादील अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036231-03-2017
948शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत देखभाल दुरुस्ती अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036331-03-2017
949शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत शाळा अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036431-03-2017
950शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत शिक्षक अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036531-03-2017
951शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036631-03-2017
952शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रास सादील अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036731-03-2017
953शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036831-03-2017
954लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा कळस बु सातारामाळ ता संगमनेर जि.अहमदनगर2017033115027631-03-2017
955सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एम घोरपडे परिचर गटशिक्षण कार्यालय पं स नेवासा यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे 2017033104027431-03-2017
956पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017033107013231-03-2017
957पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033107013331-03-2017
958आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका, उपकेंद्र ताहाराबाद, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळीमियॉ ता. राहुरी यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत. 2017033110014931-03-2017
959ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकोपरगांव तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजना कोपरगांव व ५ गावे १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022531-03-2017
960शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत द्विभाषिक पुस्तके खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या अनुदानाचे समायोजन2017033116042231-03-2017
961ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसंगमनेर तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजना चंदनपुरी व २ गावे १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022631-03-2017
962शिक्षण प्राथमिक विभागबेटी बचाओ,बेटी पढाओ संकल्प उत्सव २०१६-१७ तालुकास्तरीय कार्यशाळेसाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2017033116042331-03-2017
963महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क आश्वासीत प्रगती योजना अंतर्गत 24 वर्षानंतर दुसरा लाभ देणे बाबत .......2017033108005231-03-2017
964ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकोपरगाव व राहाता तालुकयातील ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायची ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022731-03-2017
965ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे कौठे कमळेश्वर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114026931-03-2017
966पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या सवंर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2017033111007231-03-2017
967पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या सवंर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017033111007331-03-2017
968पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक (वर्ग-4) या संवर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2017033111007431-03-2017
969ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. मजले चिंचोली ता नगर व इतर ८ ग्रा. प.)2017033106046831-03-2017
970ग्रामपंचायत विभागपक्षाघात विशेष रजा मंजुरीबाबत (श्री. सुनील दशरथ लांडगे ग्रा. वि. अ. पंचायत समिती नगर )2017033006047330-03-2017
971शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २ या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017033016034430-03-2017
972शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017033016034530-03-2017
973सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री क्षेत्र लालगिर स्वामी मठ मांदळी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033012031530-03-2017
974ग्रामपंचायत विभागश्री. अशोक विक्रम दहिफळे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017033006046330-03-2017
975शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील स्वच्छतागृहांचे बांधकामांना 75 टक्के रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017033016032530-03-2017
976जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री.मोढवे ए. पी., वाहनचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांना विनंती बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017033003004130-03-2017
977सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी अग्रीम मंजुुरीबाबत सन २०१६-१७2017033004027330-03-2017
978ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2017033006046530-03-2017
979ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2017033006046630-03-2017
980सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री . सतिष विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा.नगर, ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत. 2017033012028630-03-2017
981ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर माहितीकोष(डेटाबेस) तयार करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत2017033006046730-03-2017
982पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033007012930-03-2017
983पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033007013030-03-2017
984सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री निबे लहानू निवृत्ती शाखा अभियंता, जि. प. सा. बा. उपविभाग, नगर ता . नगर यांचे आईचे आजारपणाचे वैद्यकीय परिपूर्ती देयका बाबत. 2017033012028730-03-2017
985आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. संदिप भाऊसाहेब वैरागर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, चांदा,ता.नेवासा,जिल्‍हा अहमदनगर2017033010014530-03-2017
986पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांना खेळते भांडवला साठी पुणतांबा- रस्तापूर व शिंगवे ग्रामपंचायतींना अनुदान वितरित करणे बाबत... 2017033007013130-03-2017
987आरोग्‍य विभागसफाई कामगार वर्ग -४ या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017033010014630-03-2017
988आरोग्‍य विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर,मजुरी इत्याादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. 2017033010014730-03-2017
989आरोग्‍य विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया प्रोत्साहन इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत.2017033010014830-03-2017
990कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत.2017033009001630-03-2017
991कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत.2017033009001730-03-2017
992अर्थ विभागश्री. साठे बबन गोपाळा, हवालदार, अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017033005029630-03-2017
993सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडगाव तांदळी येथील जिल्हा प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032912029929-03-2017
994सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जाधव वस्ती म्हसे येथील जिल्हा प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032912030029-03-2017
995लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा खातगाव टाकळी ता नगर जि.अहमदनगर2017032915026229-03-2017
996लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुरी बंधारा भांबोरा ता कर्जत जिल्हा अहमदनगर2017032915026329-03-2017
997लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा खंडांबे खुर्द ता राहुरी2017032915026429-03-2017
998लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुरी बंधारा हंगेवाडी नाकताचा ओढा ता श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर2017032915026529-03-2017
999ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कोल्हार बुद्रुक तालुका राहाता १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत 2017032914022229-03-2017
1000ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजलस्वराज्य-2 कार्यक्रमातंर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभागीय कार्यालयाच्या आधुनिकीकरण अंतर्गत दालन तयार करणेबाबत श्रीरामपुर ता. श्रीरामपुर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032914022329-03-2017
1001शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2012-13 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031729-03-2017
1002शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2011-12 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031829-03-2017
1003शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2010-11 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031929-03-2017
1004शिक्षण निरंतर विभागनिरंतर शिक्षण कार्यालयातील अधिकारी यांच्या प्रलंबित असलेल्या वैदयकिय देयकास मंजूरी देणेबाबत 2017032920000429-03-2017
1005ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032906045529-03-2017
1006महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधी सन 2016-2017 ग्रामिण भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणेबाबत 2017032908005129-03-2017
1007पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012329-03-2017
1008पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012429-03-2017
1009पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012529-03-2017
1010पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012629-03-2017
1011पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012729-03-2017
1012पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012829-03-2017
1013सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सतीश विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि . प. सा. बा. उपविभाग, नगर ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपनावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत 2017032912027529-03-2017
1014आरोग्‍य विभागकुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग- ३ यांची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबात2017032910013929-03-2017
1015सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037329-03-2017
1016सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची(विदयुत ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913037429-03-2017
1017सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची( यांत्रिकी ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037529-03-2017
1018सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037629-03-2017
1019सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037729-03-2017
1020सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037829-03-2017
1021सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913037929-03-2017
1022सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913038029-03-2017
1023सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038129-03-2017
1024सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038229-03-2017
1025सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913038329-03-2017
1026सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038429-03-2017
1027सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038529-03-2017
1028शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2014-15 या आर्थिक वर्षातील पुर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना बांधकामाचे सीएफई अनुदान रक्कम वितरीत करणेबाबत2017032916032129-03-2017
1029ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं भाळवणी ता पारनेर व इतर ०३ ग्रा पं)2017032906045829-03-2017
1030ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत (श्री. संजय रंगनाथ जगदाळे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्रामपंचायत जलालपूर पंचायत समिती कर्जत)2017032906046129-03-2017
1031लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती रवळगाव बुडखेवस्ती ता कर्जत 2017032915026629-03-2017
1032लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती माळेगाव सांगवी ता पाथर्डी 2017032915026729-03-2017
1033लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोली रमजान स्मशानभूमी ता कर्जत 2017032915026829-03-2017
1034लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव कोंबडवाडी ता राहुरी 2017032915026929-03-2017
1035लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जळगाव खटकेमळा ता कर्जत 2017032915027029-03-2017
1036लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नांदुरी दुमाला न १ ता संगमनेर 2017032915027129-03-2017
1037लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती दिघोळ ता जामखेड 2017032915027229-03-2017
1038लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी न ४ ता पाथर्डी 2017032915027329-03-2017
1039लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोसेगव्हाण ता श्रीगोंदा2017032915027429-03-2017
1040शिक्षण प्राथमिक विभागअप्रशिक्षित शिक्षण सेवकांनी अध्यापक शिक्षण पदविका (डी.एड) उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतन श्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2017032916032229-03-2017
1041आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सतिश दशरथ लोंढे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, गुहा,ता.राहुरी, जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014029-03-2017
1042आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ.संदिप जगन्‍नाथ घुगरे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव,ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014129-03-2017
1043आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सुरेश गिताराम ढाकणे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, ऊंबरे,ता.राहुुुरी जिल्‍हा अहमदनगर.2017032910014229-03-2017
1044आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सुदाम बाळासाहेब बागल वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र,कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर, जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014329-03-2017
1045सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कारेगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-263) ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032912032629-03-2017
1046सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोणी हवेली ते जामगांव फाटा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028827-03-2017
1047सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागविरोली ते पिंपळेश्वर मंदिर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/700 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028927-03-2017
1048सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबु-हाणनगर चेमटेवस्ती एमएसईबी सब स्टेशन रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029027-03-2017
1049सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्‍ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029127-03-2017
1050सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण येथे पशुवैदयकीय दवाखाना संरक्षक भिंत बांधणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029227-03-2017
1051सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मुंगी येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029327-03-2017
1052सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दिघोळ येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029427-03-2017
1053सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029527-03-2017
1054सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागशिंदे ते रेहकुरी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.1/200 ते 4/00 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029627-03-2017
1055सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळगांव पिसा येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029727-03-2017
1056लघु पाटबंधारे विभागकनिष्‍ठ/शाखा अभियंता, गट-क (लघु पाटबंधारे) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2017032715028927-03-2017
1057ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.लोणी ता.जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714021827-03-2017
1058ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.चिचोंडी ता.अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714021927-03-2017
1059सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरण, अतिकालीन देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) अंतर्गत सादील,प्रवासभत्‍ते देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेेब्रुवारी पेडईन मार्च २०१७) 2017032704026827-03-2017
1060ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अनुसूचित जाती उपाय योजना अंतर्गत (विस्तारीत पाणी पुरवठा) मौजे, पारगांव मौला येथे नेटकेवस्ती, जगदाळवस्ती, बोडखेवस्ती साठी विस्तारीत पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032714022027-03-2017
1061सामान्य प्रशासन विभागश्री टी आर छल्‍लारे,कनिष्‍ठ सहाय्यक, वर्ग-३ प्रा आ केंद्र बोटा ता संगमनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017032704026927-03-2017
1062अर्थ विभागश्री दिपक भाऊसाहेब काटे,लेखा अधिकारी वर्ग-२ यांना महाराष्‍टृ लोकसेवा आयोगाच्‍या राज्‍यसेवा पूर्व परीक्षा २०१७ या परीक्षेस बसणेची परवानगी देणे.2017032705029527-03-2017
1063लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत को प बंधारा शिराळ झाडेवस्ती ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2017032715026127-03-2017
1064सामान्य प्रशासन विभागश्री दगडू भाउ जपकर परिचर गटशिक्षण कार्यालय पंचायत समिती नगर यांंचे स्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती बाबत2017032704027127-03-2017
1065सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्‍तीकरण अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017032704027227-03-2017
1066ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविशेष घटक योजनातंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वाकडी (साबदे व मोमलेवस्ती) ता.राहता या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714022127-03-2017
1067सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिसगांव पशवैदयकीय दवाखाना परिसरात कॉक्रटीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028227-03-2017
1068लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मांडवे १ ता पाथर्डी2017032515025225-03-2017
1069लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु झाडेवस्ती ता पाथर्डी 2017032515025325-03-2017
1070लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु नं ३ ता पाथर्डी2017032515025425-03-2017
1071लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सारोळाकासार बेंदवस्ती ता नगर2017032515025525-03-2017
1072लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वनकुटे ब्रिटिशकालीन ता संगमनेर2017032515025725-03-2017
1073लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती महालवाडी ब्रिटिशकालीन ता संगमनेर2017032515025825-03-2017
1074लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गांजीभोयरे मानेमळा ता पारनेर2017032515025925-03-2017
1075लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी शनीमंदिर जवळ ता राहुरी2017032515026025-03-2017
1076सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे शेख सालबाबा मंदिर चांदे बु. येथे पोहच रास्ता करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412029824-03-2017
1077अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत---2017032405028824-03-2017
1078अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. 2017032405028924-03-2017
1079अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029024-03-2017
1080अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029124-03-2017
1081ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्द करणेबाबत 2017032406045124-03-2017
1082ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017032406045224-03-2017
1083ग्रामपंचायत विभागमा. विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांचे समोरील कामकाज अपील क्र. ३/२०१५ (श्रीमती एस. एस. दळवी, कंत्राटी ग्रामसेवक यांचे कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या मुदतीबाबत)2017032406045324-03-2017
1084ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं सलाबतपूर ता. नेवासा )2017032406045424-03-2017
1085महिला बालकल्‍याण विभागविभागीय चौकशीअंती निलंबित कर्मचा-याचा निलंबन कालावधी नियमित करणे..श्रीमती एस आर पालवे सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नेवासा 2017032408005024-03-2017
1086सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहाय्यक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026224-03-2017
1087ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कांगोणी ता. नेवासा पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032414021724-03-2017
1088सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहाय्यक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026324-03-2017
1089सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026424-03-2017
1090कृषि विभागजिल्हा परिषद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ९० टक्के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व अस्थापीत करणे2017032409001524-03-2017
1091सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026524-03-2017
1092आरोग्‍य विभागजिल्हा प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथे चहापान, नाष्टा व जेवन पुरवठा करणे. 2017-2018 करिता2017032410015224-03-2017
1093अर्थ विभागश्री. गोपिनाथ खंडु धुमाळ, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत .2017032405029424-03-2017
1094सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चापडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027224-03-2017
1095सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाडजळगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027324-03-2017
1096सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडझिरे येथे पशुवैदयकीय दवाखाना अंतर्गत सिमेंट कॉक्रिट रस्ता करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027424-03-2017
1097सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पवळवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027624-03-2017
1098सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तास वनकुटे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027724-03-2017
1099सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जळकेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027824-03-2017
1100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणे गुंजाळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027924-03-2017
1101सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सिद्धटेक वडारवस्ती रुईगव्हाण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412028024-03-2017
1102सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिखोल येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412028124-03-2017
1103अर्थ विभागश्री नागरे भिकाजी नकाजी सेवा निवृत्‍त केंद्रप्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017032305027923-03-2017
1104अर्थ विभागश्रीमती शंकुतंला नामदेव जगताप सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तळेगांव दिघे तालूका संगमने यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028023-03-2017
1105अर्थ विभागश्री शंकर विठठल लोहकरे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028123-03-2017
1106सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017032304026123-03-2017
1107समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3% सेस फंडातुन घेण्यात आलेल्या अपंग व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देणे या योजनेंर्तगत दाम्पत्यांना अनुदान मंजुर करणे बाबत. . .2017032317003823-03-2017
1108ग्रामपंचायत विभागसन २०१२ व २०१३ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2017032306045023-03-2017
1109आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013423-03-2017
1110आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032310013523-03-2017
1111आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका (ए.एन.एम.) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ रोजीची अंतीम (Final) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013623-03-2017
1112आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका (ए.एन.एम.) या संवगाची ि‍दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013723-03-2017
1113शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील पदोन्नेतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2017032316031123-03-2017
1114पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांनी मागणी केले प्रमाणे आगाऊ अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307011823-03-2017
1115पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांनी मागणी केले प्रमाणे आगाऊ अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307011923-03-2017
1116पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012023-03-2017
1117पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012123-03-2017
1118पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांनी मागणी केले प्रमाणे ग्रामपंचायत ब्राम्हणवाडा खेळते भांडवल अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307012223-03-2017
1119शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्‍ती दिनांकामध्‍ये दुरुस्‍ती करणेबाबत. . . . .2017032316031523-03-2017
1120शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गुणाले चंद्रप्रकाश व्यंकटराव (शिक्षणसेवक) यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदांवर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीबाबत.2017032316031623-03-2017
1121सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकाटवाडी शेलारवस्ती ते लाडजळगाव रस्ता ग्रा मा ८२ किमी ०/०० ते ०/७०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032123-03-2017
1122सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बारा पट्टा ते तहकिक वस्ती लाडजळगाव रस्ता ग्रा मा ८२ किमी ०/०० ते २/०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032223-03-2017
1123सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा ४१ ते धनगर वस्ती ते चकलंबा हद्द रास्ता दुरुस्ती करणे ग्रा मा २१६ किमी ०/०० ते ३/०० ता . शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032323-03-2017
1124आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032210013322-03-2017
1125पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032207011722-03-2017
1126सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सतीश विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा., नगर ता. नगर यांचे स्वतःचे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकिय देयक परिपूर्ती बाबत 2017032212026622-03-2017
1127ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरीय सरपंच, ग्रामसेवक व ग्राम स्तरावरील डाटा एन्ट्रीचे कामकाज पाहणारे व्यक्ती यांचेसाठी ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे व्यवस्थापन व अंलबजावणी या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करणेकरीता पंचायत समिती स्तरावर निधी वितरित करणेबाबत 2017032206044922-03-2017
1128ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी पंचायत /स . क./ आय आर डी पी या सवंर्गाची ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032206045622-03-2017
1129ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या सवंर्गाची ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032206045722-03-2017
1130आरोग्‍य विभागहदयविकार,किडणी व कर्करोग या दुर्धर आजाराने पिडित रूग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस मधुन आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत...2017032110013121-03-2017
1131पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011221-03-2017
1132आरोग्‍य विभागआराेग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032110013221-03-2017
1133लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वंजारवाडी भानगाव ता श्रीगोंदा2017032115025121-03-2017
1134पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी याना आगाऊ वैयक्तिक शौचालयं चा निधी अटी व शर्तीं नुसार खर्च करणे बाबत... 2017032107011321-03-2017
1135पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032107011421-03-2017
1136पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011521-03-2017
1137सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता याना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017032113037121-03-2017
1138पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017032107011621-03-2017
1139सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम जोशी कनिष्‍ठ सहाय्यक सा बा दक्षिण विभाग जि प अ नगर यांना सेवेतून निलंबीत करणे बाबत2017032104026021-03-2017
1140ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्‍याचे पाण्‍याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन २०१६-२०१७2017032114021621-03-2017
1141ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे निमगाव घाना ता.नगर या योजनेस अनुदान वितरण2017032014021220-03-2017
1142लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा मंगरूळ ता शेवगाव जि.अहमदनगर2017032015024820-03-2017
1143पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ( स्वच्छ भारत मिशन ) अंतर्गत गट विकास अधिकारी याना (बी आर सी) प्रशासकीय सादिल खर्चा साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत 2017032007010520-03-2017
1144सामान्य प्रशासन विभागअतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयाकरिता परिचराची सेवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात उपलब्‍ध करून देणेबाबत2017032004025620-03-2017
1145ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचा-याची वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत (श्री. एस. टी. महांडुळे से. नि. ग्रामसेवक प. स. नगर)2017032006044820-03-2017
1146सामान्य प्रशासन विभागश्री एस जी शिंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे दिनांक १८/०३/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.संगमनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017032004025720-03-2017
1147सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) 2017032004025820-03-2017
1148पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010620-03-2017
1149पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010720-03-2017
1150पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010820-03-2017
1151पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010920-03-2017
1152पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011020-03-2017
1153पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011120-03-2017
1154ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे समानपूर ता. संगमनेरया योजनेस अनुदान वितरण2017032014021320-03-2017
1155सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहाय्यक गटविकास अधिकारी (गट-ब)2017032004025920-03-2017
1156ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे खडांबे खु. ता. राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण2017032014021420-03-2017
1157लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत को.प. बंधारा दूरगाव पोपटचा, मळा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017032015024920-03-2017
1158लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा देवगाव गट नं.341 ता नगर जि.अहमदनगर2017032015025020-03-2017
1159महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004720-03-2017
1160महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004820-03-2017
1161महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004920-03-2017
1162सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत सुधारीत आदेश.2017032013037020-03-2017
1163आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक संवर्गाची ०१/०१/२०१६ ची अंतिम (Final) सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032010013020-03-2017
1164आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत.2017031810012718-03-2017
1165आरोग्‍य विभागश्रीम व्ही एस .गायकवाड ए एन एम यांचे तात्पुरते सेवा निवृती वेतन मंजूरी बाबत 2017031810012818-03-2017
1166आरोग्‍य विभाग कै. श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेंडगे सफाई कामगार यांचे तात्पुरते कुटूंब निवृती वेतन मंजूरी बाबत 2017031810012918-03-2017
1167शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री पी.बी.पावसे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017031816030518-03-2017
1168ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नांदगाव ता कर्जत व इतर १२ कामे)2017031806044618-03-2017
1169पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय आगाऊ अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर याना वर्ग करणे बाबत... 2017031807010418-03-2017
1170कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती राहूरी येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापीत करणे बाबतचा पुरवठा आदेश. 2017031809001818-03-2017
1171कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती नगर येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापीत करणे बाबतचा पुरवठा आदेश .2017031809002018-03-2017
1172कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती जामखेड येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापित करणे बाबतचा पुरवठा आदेश. 2017031809002118-03-2017
1173कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती पाथर्डी येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापित करणे बाबतच्‍ाा पुरवठा आदेश. 2017031809002218-03-2017
1174कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती शेवगांव येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थाि‍पित करणे बाबतचा पुरवठा आदेश.2017031809002318-03-2017
1175कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती पारनेर येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थातपित करणे बाबत. 2017031809002418-03-2017
1176सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक गट-क (लिपिक) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजने अंतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत (12 वर्षाची सेवा झाल्‍यानंतर)2017031704025517-03-2017
1177सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे प्रवरासंगम येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण करणे ता नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038717-03-2017
1178सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोल्हार खुर्द येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038817-03-2017
1179सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलपांढरी ते रामा ५० ते लेकुरवाळी आखाडा रस्ता कि मी २/०० ते ३/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038917-03-2017
1180सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते मनोहरपुर रस्ता कि मी ०/०० ते १/८०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४८) ता अकोले. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713039017-03-2017
1181पशुसंवर्धन विभागडॉ. अशोक जयराम मदने, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रे.1 टाकळीमियाँ ता.राहुरी यांचे अर्जित रजेच्या खाती शिल्लक असलेल्या अर्जित रजा व रजेचे रोखकरण मंजुर करणेबाबतचा आदेश2017031711006517-03-2017
1182ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. ए.टी. पाटील शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्याने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020817-03-2017
1183सामान्य प्रशासन विभागश्री संजय उत्‍तम झरेकर परिचर प्रा आ केंद्र पिंपळगाव पिसा ता श्रीगोंदा यांची परिचर गट ड पदाची तदर्थ स्‍वरूपाची नेमणूक समाप्‍त करणे बाबत2017031704025117-03-2017
1184पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010217-03-2017
1185ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. पी.पी. पंडित. शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020917-03-2017
1186पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010317-03-2017
1187ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एस. ए . भारती कनिष्ठ सहायक ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714021017-03-2017
1188सामान्य प्रशासन विभागश्री विशाल गुलाब तनपुरे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजा मंजुर करणे बाबत2017031704025217-03-2017
1189महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजना नाविन्यपुर्ण योजनेतून ग्रामिण भागातील अंगणवाडयांना जलशुध्दीकरण यंत्र पुरविणे ........2017031708004617-03-2017
1190सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (दुसरा लाभ)2017031704025317-03-2017
1191सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (पहिला लाभ)2017031704025417-03-2017
1192सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण सरफराजखान मोहमंद हयातखान यांना कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत केलेल्‍या आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत 2017031604024716-03-2017
1193शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 200 पेक्षा कमी पुस्तके असणा-या शाळांमध्ये द्विभाषिक पुस्तके खरेदी करणेबाबत2017031616029916-03-2017
1194सामान्य प्रशासन विभागराजपत्रित अधिका-यांविरूध्‍दची व अराजपत्रित कर्मचा-यांविरूध्‍दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी पध्‍दतीने नेमलेल्‍या सेवानिवृत्‍त अधिका-यांकडे सोपवून निकाली काढणेबाबत 2017031604024816-03-2017
1195शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी देणेबाबत. पाडोशी तालुका अकोले 2017031616030016-03-2017
1196पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009716-03-2017
1197पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीरामपूर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009816-03-2017
1198सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी लागणारी रक्कम जि.प.सेस मधुन घसारा निधी मध्ये जमा करणे बाबत.2017031612025816-03-2017
1199सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिराळ पुशवैदयकीय दवाखाना परिसरात कॉक्रटीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031612025916-03-2017
1200ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एस एस नन्नावरे विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती पारनेर 2017031606043916-03-2017
1201ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एस एन साबळे विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती जामखेड 2017031606044016-03-2017
1202ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एम एस साळवे विस्तार अधिकारी (आय आर डी पी) पंचायत समिती पारनेर 2017031606044116-03-2017
1203ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत श्री राजेंद्र बन्सी वळेकर तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पोतेवाडी ता जामखेड 2017031606044216-03-2017
1204पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय निधीचे वितरण करणे बाबत.. 2017031607009916-03-2017
1205पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय चे वितरण करणे बाबत.. 2017031607010016-03-2017
1206पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017031611006416-03-2017
1207सामान्य प्रशासन विभागश्री.आय बी सय्यद वरिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017031604024916-03-2017
1208सामान्य प्रशासन विभागअस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत संवर्ग-गट-ड2017031604025016-03-2017
1209ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वाळुंज ता नगर कर्डीलवस्ती, दळवीवस्ती येथ वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020416-03-2017
1210ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माही ता. कर्जत जि. अहमदनगर नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020516-03-2017
1211ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, थिटेसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील देवकातेवस्तीसाठी वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020616-03-2017
1212ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, शिलेगांव ता. राहुरी येथील करपरावस्ती साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020716-03-2017
1213ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत श्रीम. बी. एस. कांबळे तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत जलालपूर ता कर्जत 2017031606044316-03-2017
1214ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणुका 2017031606044416-03-2017
1215महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करावयाचे रजिस्टर छपाई बाबत 2017031618000816-03-2017
1216शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2017-18 मध्ये इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविण्याबाबत2017031616030216-03-2017
1217शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुदरती जेष्ठाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . 2017031616030316-03-2017
1218सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे भक्तनिवास बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026815-03-2017
1219सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे वाहनतळ बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026915-03-2017
1220सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512027015-03-2017
1221सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्रीगोंदा ते काष्टी रोड गजानन वाडी ते दांगट वस्ती रस्ता सा क्र ०/०० ते ०/५०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512031915-03-2017
1222सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घारगाव घोटवी रस्ता सा क्र ०/३०० ते १/५०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512032015-03-2017
1223कृषि विभागश्री.बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, सेवानिवृत्‍त मोहिम अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍त वेतन मंजुरी बाबत.2017031509001415-03-2017
1224ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017031506043715-03-2017
1225पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009015-03-2017
1226पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009115-03-2017
1227पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009215-03-2017
1228पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009315-03-2017
1229पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009415-03-2017
1230पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009515-03-2017
1231पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009615-03-2017
1232सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017031513036915-03-2017
1233सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकांची विनंती बदलीने पदस्थापना देणे बाबत.2017031504024515-03-2017
1234ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2015-16) (ग्रा पं जवळा ता जामखेड व इतर ०६ ग्रा पं)2017031506043815-03-2017
1235सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017031504024615-03-2017
1236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पीर साहेब देवस्थान धालवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512028315-03-2017
1237सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मांडव गण तालुका श्रीगोंदा येथे वैद्यकिय अधिकारी निवास स्थान दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026114-03-2017
1238सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अंजनूज तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026214-03-2017
1239सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचिंचपूर इदजे तालुका पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026314-03-2017
1240सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाड जळगाव तालुका शेवगाव येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026414-03-2017
1241पशुसंवर्धन विभागडॉ. रविंद्र गणय्या वसमतकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर भ.नि.नि. खाते क्रं.व्हीबीएन-3699 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश. 2017031411006314-03-2017
1242अर्थ विभागश्री.कृष्‍णा आत्‍माराम तपोने उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017031405027314-03-2017
1243सामान्य प्रशासन विभागश्री एम डी मुळे कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणाबाबत2017031404024014-03-2017
1244सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे स्‍वतचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत 2017031404024114-03-2017
1245सामान्य प्रशासन विभागश्री शिवाजी पंढरीनाथ गिरे परिचर जि प सा बा उपविभाग श्रीगोदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017031404024214-03-2017
1246सामान्य प्रशासन विभागश्री राजकुमार रामभाउ बडे परिचर प्रा आ केंद्र ढोरजळगाव ता शेवगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017031404024314-03-2017
1247सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036614-03-2017
1248सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख राज्य मार्ग ५ ते होल्हे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.नेवासा 2017031413036714-03-2017
1249पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017031407008114-03-2017
1250सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036814-03-2017
1251लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा लोणी हवेली खडकवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031415024714-03-2017
1252पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008214-03-2017
1253पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008314-03-2017
1254ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.सुगांव खुर्द ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017031414019814-03-2017
1255पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008414-03-2017
1256पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008514-03-2017
1257पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008614-03-2017
1258पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008714-03-2017
1259पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008814-03-2017
1260पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर ग्रामपंचायत हरेगाव ,पढेगाव, एकलहरे सामुदायिक शॉचालाय अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017031407008914-03-2017
1261सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण ए जी वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे पत्‍नीचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत2017031404024414-03-2017
1262ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वडगांव लांडगा ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाणी योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414019914-03-2017
1263ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पारेगांव बु. ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020014-03-2017
1264ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कान्हेगांव ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020114-03-2017
1265ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चांदेकसारे ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020214-03-2017
1266ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळीबाभुळगांव ता. पाथर्डी येथील शिक्षक कॉलनी समर्थनगरसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020314-03-2017
1267सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाटेवाडी तालुका कर्जत येथे सभामंडप बांधणे या कामच कार्यारंभ आदेश 2017031012026010-03-2017
1268अर्थ विभागश्री. विलास शंकर ढुमणे से.नि. उपाध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017031005028210-03-2017
1269अर्थ विभागश्रीम. शरयु भास्कर म्हांकाळे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017031005028310-03-2017
1270अर्थ विभागश्री. मधुकर विश्वनाथ वडागळे, सफाइ कामगार, यांना निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017031005028410-03-2017
1271अर्थ विभागश्री. अकिम गुलाब बागवान, उपाध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान मंजुरी बाबत.2017031005028510-03-2017
1272अर्थ विभागश्री. कमालुद्दीन इस्माइल शेख, ग्राम विकास अधिकारी, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017031005028610-03-2017
1273अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत पंडीत सोनार, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव, यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017031005028710-03-2017
1274शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत. श्री सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकूर पिंपळगाव तालुका शेवगाव 2017031016028510-03-2017
1275शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत. श्री साळवे राजू अरुण, सेवानिलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कासारमळा तालुका श्रीगोंदा 2017031016028610-03-2017
1276शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृत्व विकास (SLDP) कार्यक्रम-केंद्र प्रमुखांची 10 दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्रीम फणसे लता तुकाराम केंद्रप्रमुख व इतर ४९2017031016028710-03-2017
1277शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम राऊत ज्योती भाऊसाहेब,उपा.जि.प.प्रा.शाळा अरणगाव ता जामखेड यांचे वैदयकीय प्रतिपुर्तीचे देयकास मंजुरीबाबत2017031016028810-03-2017
1278शिक्षण प्राथमिक विभागश्री एरंडे तुकाराम रघुनाथ,उपा.जि.प.प्रा.शाळा पाडळेआळे ता पारनेर यांचे वैदयकीय प्रतिपुर्तीचे देयकास मंजुरीबाबत2017031016028910-03-2017
1279शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडिभाऊ लहानु ठाणगे व श्रीम.शोभा धोंडिभऊ ठाणगे उपाध्यापक यांचे खासबाब आपसी विनंती बदलीबाबत. 2017031016029110-03-2017
1280लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा भामाठाण दुधाडेवस्ती ता श्रीरामपूर जि.अहमदनगर2017031015024010-03-2017
1281लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कर्जुलेहर्या धबधबी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024110-03-2017
1282सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीकाझी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.नगर2017031012027110-03-2017
1283लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुईगव्हाण गणेशगड ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024210-03-2017
1284ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, निमगांव गांगर्डा ता. कर्जत येथील पाणी टंचाई निवारणार्थ सिना धरणामध्ये बुडकीचे काम करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्यात्तर प्रशासकीय मान्यता देणे2017031014019510-03-2017
1285लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुपेवाडी ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2017031015024310-03-2017
1286लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा वडगावगुंड माळवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024410-03-2017
1287लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बारडगावसुद्रिक लोहकरा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024510-03-2017
1288ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, मांदळी ता. कर्जत येथील पाणी टंचाई निवारणार्थ सिना धरणावरील बुडकीवरुन पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्यात्तर प्रशासकीय मान्यता देणे2017031014019610-03-2017
1289लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कण्हेर खड्कीनाला ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024610-03-2017
1290सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. वाकडी ता.नेवासा ते खामगाव धनगरवाडी ग्रामीण मार्ग २४२ साखळी क्र १/४०० ते २/१०० मजबुतीकरण व डाम्बरीकारण करणे. ता. नेवासा. 2017031013036410-03-2017
1291सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मौजे चांदा येथे सोमेश्वर मंदिरासमोर ग्रा. पं. मिळकत क्र. ७०२ मध्ये ग्रा. पं. मालकीच्या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे. ता- नेवासा 2017031013036510-03-2017
1292शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडू मोरे सेवानिलंबित व दोषारोपात पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी संगमनेर यांना जिल्हा परिषद सेवेत करण्याचे आदेशात अंशतः करणेबाबत. 2017031016029210-03-2017
1293शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री सोपान भाऊ झडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017031016029310-03-2017
1294शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री सोपान भाऊ झडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017031016029410-03-2017
1295आरोग्‍य विभागश्रीमती कमल गुलाब शिंदे सेवानिवृत्त ए एन एम प्राआकेंद्र निघोज ता पारनेर यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2017031010012310-03-2017
1296आरोग्‍य विभागमौजे खेतेवाडी ता अकोले येथे प्राआउपकेंद्र इमारत बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे 2017031010012410-03-2017
1297आरोग्‍य विभागजिल्‍हा वार्षिक योजना २०१६ -२०१७ अदिवासी उपयोजना प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बांधकामास प्रशासकीय मान्‍यता देणे बाबत.2017031010012510-03-2017
1298सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) व वरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (दुसरा लाभ)2017031004023810-03-2017
1299सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजने अंतर्गत पहिला लाभ लागु करण्‍याबाबत (12 वर्षाची सेवा झाल्‍यानंतर)2017031004023910-03-2017
1300ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चव्हाण ए .बी शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग श्रीरामपूर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आणून कार्यमुक्त करणे. 2017031014019710-03-2017
1301सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012023910-03-2017
1302सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सोनेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024010-03-2017
1303सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिंदे येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024110-03-2017
1304सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खर्डा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024210-03-2017
1305सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जातेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024310-03-2017
1306सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भांबोरा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024410-03-2017
1307सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाडजळगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024510-03-2017
1308सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव तालुका कर्जत येथे सोई सुविधा पुरविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031012025610-03-2017
1309अर्थ विभागश्री. रामकिसन तुकाराम मोकळे, आरोग्य सेहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेउर, पंचायत समिती नगर, यांना सुधारीत निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजुरी बाबत.2017031005027410-03-2017
1310अर्थ विभागश्री. भाउसाहेब आण्णा रणसिंग, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र नान्नज, पंचायत समिती जामखेड यांना सेवा निवृत्ति उपदान मंजुरी बाबत.2017031005027510-03-2017
1311अर्थ विभागश्री. भास्कर राधुजी नालकर, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी, यांना सेवा निवृत्ति वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत् मंजुरी बाबत.2017031005027610-03-2017
1312अर्थ विभागश्रीम. मंगल हरिदास कदम, उपाध्यापक, पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्ति वेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृति वेतन मंजुरी बाबत.2017031005027710-03-2017
1313अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत भागुजी कार्ले, उपाध्यापक, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्ति वेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत. 2017031005027810-03-2017
1314ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्रीमती धनवटे अनिता अर्जुनराव तत्कालीन कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017030906043209-03-2017
1315शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृृृत्‍व विकास (SLDP) कार्यक्र- केंंद्र प्रमुखांची १० दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्री..लोंढे बाळकृष्ण शंकर व इतर ४९ केंद्रप्रमुख2017030916028309-03-2017
1316सामान्य प्रशासन विभागश्रीम राणी मदनराव फराटे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे दिनांक २८/२/२०१७ पासून अाजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.श्रीगाेेंदा पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023609-03-2017
1317सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अस्मि‍ता भगवान धुमाळ सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांचे दिनांक १४/०३/२०१७ ते २४/०३/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.पारनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023709-03-2017
1318ग्रामपंचायत विभागश्री. विलास शरदचंद्र जोंधळे विस्तार अधिकारी (सा) पंचायत समिती राहाता यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017030906043409-03-2017
1319ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं तळवडी ता कर्जत व इतर ५ कामे)2017030906043509-03-2017
1320पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक/सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी -(वर्ग-3) यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030911006209-03-2017
1321ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत शुध्दीपत्रक 2017030906043609-03-2017
1322अर्थ विभागकै.श्री. वसंत रघुनाथ डोळ्स मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर, यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017030905026709-03-2017
1323सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री श्रीकांत रामदास टेमकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प धुळे x जि प नगर 2017030913036209-03-2017
1324सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री राणी गोविंद दातीर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प सातारा x जि प नगर 2017030913036309-03-2017
1325शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानामध्ये सन 2016-17 करीता नवोक्रम अंतर्गत संगणक शिक्षणासाठी मंजूर निधीमधून निवडक शासकीय उच्च प्राथमिक शाळांमधील 100 टक्के वर्ग डिजीटल करणेबाबत. 2017030916028409-03-2017
1326सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे थेरगाव तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025009-03-2017
1327सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कापरेवाडी तालुका कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025409-03-2017
1328सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती )अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035708-03-2017
1329सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती)(गट ब व क)अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035808-03-2017
1330शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांसाठी तंत्रस्नेही कार्यशाळेचे आयोजन करणेबाबत 2017030816027408-03-2017
1331अर्थ विभागश्रीम. मिना हिरामन गायमुखे, सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम.) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा, ता- राहुरी, यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017030805026008-03-2017
1332अर्थ विभागश्री. रावसाहेब भाउसाहेब पानसंबळ, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र टाकळी खातगाव, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तिवेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत.2017030805026108-03-2017
1333अर्थ विभागश्रीम. कमल धोंडीराम खलाटे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुळधरण ता- कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्कम वर्ग करणे. 2017030805026208-03-2017
1334ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे महानोरवाकी तालुका जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2017030814019108-03-2017
1335शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2016-17 मधील या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 19अतिरिक्त शाळा खोल्यापैकी 1 ठिकाणात बदल करणेबाबत 2017030816027508-03-2017
1336सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेब्रुवारी २०१७)2017030804023208-03-2017
1337सामान्य प्रशासन विभागश्री आर झेड मोहिते गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची अर्जित व परावर्तित रजा मंजुरी बाबत2017030804023308-03-2017
1338आरोग्‍य विभागदिनांक १८/०६/१९८३ ते दि. १७/०२/१९८८ या कालावधीमध्‍ये नियुक्‍त सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका यांच्‍या सेवा नियमित करणे बाबत.2017030810012108-03-2017
1339महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मारुती दगडू म्हस्के सेवा निवृत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे अर्जित रजा रोखीकरणा बाबत...2017030808004508-03-2017
1340सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री ए के मुंडे सेवा निलंबित शाखा अभियंता यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत - चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 2017030813035908-03-2017
1341सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री ए के मुंडे सेवा निलंबित शाखा अभियंता यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत - सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 2017030813036008-03-2017
1342आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष पदावर हंगामी फवारणी कर्मचारीमधून नेमणुकीबाबत 2017030810012208-03-2017
1343सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अलमास मुनिर सय्यद सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांचे दिनांक १/३/२०१७ ते १/४/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.नगर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030804023408-03-2017
1344शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत अनुकुलित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी मंजूर तरतूद प्राचार्या, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण् व्यावसायिक विकास संस्था यांचेकडे वर्ग करणेबाबत 2017030816028108-03-2017
1345पशुसंवर्धन विभागवय वर्षे 50 पूर्ण झाल्याने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030811006108-03-2017
1346सामान्य प्रशासन विभागश्री विजय किशोर शहाणे परिचर प्रा आ केंद्र माळवडगाव ता श्रीरामपूर हे अनाधिकृतपणे गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017030804023508-03-2017
1347ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबन कालावधीचा निर्णयाबाबत (श्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा)2017030706043007-03-2017
1348सामान्य प्रशासन विभागश्री कु-हे कालिप्रसाद रतन कनिष्‍ठ सहाय्यक शिक्ष्‍ाण विभाग पं स श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704022707-03-2017
1349सामान्य प्रशासन विभागश्री लांडगे दत्‍तु पाटीलबुवा परिचर प्रा आ केेंद्र रूईछत्‍तीसी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704022807-03-2017
1350अर्थ विभागश्रीम. मंगला सदाशीव कुलकर्णि सेवा निव्रुत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिशद प्राथमिक शाळा धंनगरवाडी तालुका नेवासा यांचि भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025207-03-2017
1351अर्थ विभागकै श्री सुर्यकात यशवत डमाळे उपाध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा भाउसाहेब नगर तालुका नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025307-03-2017
1352अर्थ विभागश्रीमती मोहिनी श्रीपाद लहाडे सेवा निव्रुत्त ए एन एम प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी तालुका पाथर्दी यांची भविश्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने 2017030705025407-03-2017
1353सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) प्रशिक्षणाबाबत2017030704022907-03-2017
1354ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी सन २०१६-१७ जनरल परफॉर्मन्स ग्रँटच्या हप्त्याची रक्कम वितरण आदेश क्रं. ३ 2017030706049407-03-2017
1355ग्रामपंचायत विभागपेसा कायदयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात यशदा, पूणे येथे दिनांक ०८ते १० मार्च 2017 या कालावधीत जिल्हास्तरीय अधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आयोजित कार्यशाळेस उपस्थित राहणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017030706043107-03-2017
1356सामान्य प्रशासन विभागश्री गायकवाड किरणकुमार सुर्यकांत कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704023007-03-2017
1357सामान्य प्रशासन विभागश्री.महेश्‍ा दिगंबर मुळे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017030704023107-03-2017
1358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औरंगपूर तालुका संगमनेर दोन शाळा खोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030713034607-03-2017
1359सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई ता. नेवासा येथील कुसळकरवस्ती रस्ता खडीकरण करणे 2017030713034807-03-2017
1360समाज कल्‍याण विभागश्री. डी. बी. कोकाटे यांना प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. अहमदनगर या पदावरुन कार्यमुक्त करणे बाबत. . .2017030717003707-03-2017
1361सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कौठा फत्यापूर ता.नेवासा रस्ता ते भासारवस्ती रस्ता करणे. 2017030713034907-03-2017
1362सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. भैरवनाथनगर ता. श्रीरामपूर येथील बागुलवस्ती रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 2017030713035007-03-2017
1363सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.10/3/2017 रोजीच्या कामवाटपासाठी दयावयाच्या कामांची पुरवणी यादी क्र-12017030712023607-03-2017
1364सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कृष्णनगर,घोडेगाव ता. नेवासा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमागे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे व बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. नेवासा.2017030713035107-03-2017
1365सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण लोणी नंदुरवस्ती ता. संगमनेर ते कर्हेवस्ती पळसखेडे रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035307-03-2017
1366सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण झाडेवस्ती ते नवाळवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035407-03-2017
1367सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.खैरीनिमगाव ता. श्रीरामपूर मुख्य रस्ता पूल ते संतोष भागडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 2017030713035507-03-2017
1368सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ता. नेवासा सोसायटी परिसरातील ध्वजारोहण रस्त्यालगत मैदानास काँक्रीटीकरण करणे.या कामाचा कार्यारंभ आदेश. ता. नेवासा2017030713035607-03-2017
1369सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत श्री.पुलाटे अमोल दगडू यांना कंत्राटी लेखापाल पदावर फेरनियुक्ती देणे बाबत.2017030604022606-03-2017
1370शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला विशेष अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देणे. 2017030616026406-03-2017
1371शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळनाथ आदिनाथ भिताडे सेवानिलंबित मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परीटवाडी तालुका कर्जत जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी करीता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत 2017030616026606-03-2017