जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्राम विकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे केलेले समायोजन रद्द करणेबाबत 2017120906084109-12-2017
2महिला बालकल्‍याण विभागमहिला लोकप्रतिनिधी यांचा राजस्थान राज्यातील महत्वाचे ठिकाणी अभ्यास दौ-याचे आयोजन करणे कार्यारंभ आदेश देणे बाबत..2017120808014708-12-2017
3आरोग्‍य विभागश्रीम.रंजना गुलाब भैसाडे एएनएम प्राथमिक आराेेेग्‍य केंद्र खर्डा ता.जामखेेड यांना तात्‍पुरते सेवा निवृत्‍ती वेतन मंंजुरीबाबत.2017120810042008-12-2017
4सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग ७० भेंडा खुर्द ते खुनेगाव ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.2017120813053508-12-2017
5सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे प्रतापपूर ता संगमनेर येथे अंगणवाडी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017120713053607-12-2017
6अर्थ विभागश्री शरद पावलस ससाणे वि. अ.(शिक्षण) पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2017120705096207-12-2017
7अर्थ विभागश्री.सुधाकर रामभाऊ कवडे वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र माणिकदौंड ता. पाथर्डी पंचायत समिती पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096307-12-2017
8अर्थ विभाग सौ.जोशी वैजयंती नंदकुमार मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120705096407-12-2017
9सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग मौजे कोळपेवाडी पशु वैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे, ता. कोपरगाव. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017120713053407-12-2017
10अर्थ विभागश्री सुभाष किसन आव्हाड वाहनचालक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095506-12-2017
11अर्थ विभागश्री सिताराम तुकाराम लांडे व्रणोपचारक पशु वैद्यकीय दवाखाना देवगाव पंचायत समिती अकोले यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120605095706-12-2017
12अर्थ विभागश्रीमती आप्रुगा जिवराज सानप ऐ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र ढोरजळगांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605095906-12-2017
13अर्थ विभागश्रीमती निलम कस्‍तुरीलाल खुराणा सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ अभियंता जि प ल पा उपविभाग कोपरगांव ता कोपरगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096006-12-2017
14अर्थ विभागश्री देविदास मारुती वाघ सेवा निवृत्‍त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120605096106-12-2017
15ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पेयजल योजनेतंर्गत मौजे, खांडवी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120514038605-12-2017
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. इतर जिल्हा मार्ग २३ ते कोहोंडी माळेगाव ते धामनवन अंबित पाचनई ता. अकोले ते जिल्हा हद्द रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/००(वाघ्या ते अंबित)येथे संरक्षक भिंत व मोरी बांधकाम करणे. 2017120513053305-12-2017
17सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी ते कोल्हेवाडी ते पिंपळगांवलांडगा रस्ता करणे ग्रामा-229 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046105-12-2017
18अर्थ विभागकै. श्री बळवंत सीताराम कुलकर्णी सेवा निवृत्त प्रा. शिक्षक पंचायत समिती संगमनेर ता. संगमनेर यांची वारस मुलगी कु. वैशाली बळवंत कुलकर्णी यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017120505094905-12-2017
19सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळाबध्दी येथील डाकेवस्ती बोरुडेवस्ती रस्ता करणे ग्रामा-106 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046205-12-2017
20सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-57 कोल्हेवाडी फाटा ते साठेवस्ती नारायणडोह रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120512046305-12-2017
21अर्थ विभागश्री.आनंदराव त्रिंबक शेळके वरिष्ठ सहायक जिल्हा परिषद अहमदनगर (सा. बा. उत्तर विभाग ) यांना सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मंजुरीबाबत 2017120505095005-12-2017
22सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा सन २०१६ संदर्भातील निकाल प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017120504091305-12-2017
23ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रा .पं . इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोली टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017120506082905-12-2017
24अर्थ विभागश्री विनायक तुकाराम बर्डे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती कोपरगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095105-12-2017
25अर्थ विभागश्री सिताराम बाजीराव दारकुंडे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जेऊर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095205-12-2017
26अर्थ विभागकै श्री पोपट रंगनाथ मेहेर मयत वरिष्‍ठ सहायक जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017120505095305-12-2017
27आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.वाय.एस.खोकले वै.अ.गट-अ, यांना प्रा.आ. केंद्र, खिरविरे,ता.अकोले,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120510041005-12-2017
28अर्थ विभागश्री मोहन कृष्णाजी वाघ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) शिक्षण (प्राथ) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094604-12-2017
29अर्थ विभागश्रीम जगताप उषा गोविंद उपाध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन उपादान अंशराशीकरण मुल्य व कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017120405094704-12-2017
30अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब आसाराम निकम वाहनचालक प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाढ बु. ता. राहाता जि. अहमदनगर यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन उपादान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत 2017120405094804-12-2017
31आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.सी.आर.हिले वै.अ.गट-अ यांना प्रा.आ.केंद्र,विठा,ता.अकोले येथे हजर करून घेणेबाबत..2017120410040804-12-2017
32ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे बाबत गैरव्यवहार व गैरवर्तणुक केले बाबत ( श्री गणेश सर्जेराव पाखरे ग्रामसेवक)2017120406083004-12-2017
33ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, लोणी खु. व बु. ता. राहाता येथील प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची पंपीग मशिनरी दुरुस्‍त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017120214038202-12-2017
34सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-२०१८ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवाउपदान,व लेखाशिर्ष २०५३०७६५-३१ वेतनेत्तर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत ( माहे नोव्हेंबर २०१७ पेड इन डिसेंबर २०१७) 2017120204090602-12-2017
35ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2017120214038302-12-2017
36सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. राज्य मार्ग ३१ ते पिंपळेमालदाड ते संगमनेर ता. संगमनेर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग २६७ मध्ये साखळी क्रमांक ६/००० ते ६/६०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे. 2017113013053230-11-2017
37आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक ९२६८/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... आरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्‍ती बाबत.2017113010040630-11-2017
38आरोग्‍य विभागमा.उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक १२०३४/२०१६ मधील आदेश दिनांक १२/०४/२०१७ च्‍या अंमलबजावणीबाबत... 2017113010040730-11-2017
39शिक्षण प्राथमिक विभागइ१ ली ते ५ वी च्या 100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 जिल्हास्तरीय केंद्रप्रमुख प्रशिक्षणासाठी अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017113016081130-11-2017
40सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे करमनवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017113012046430-11-2017
41आरोग्‍य विभागस्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती मंजुरीबाबत .श्री.मनोहर बाबुराव बनसोडे सफाई कामगार प्रा.आ.कें.वाळकी ता .नगर जि.अहमदनगर2017112910040429-11-2017
42सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी पशु वैद्यकीय दवाखाना येथील पशुधन विकास अधिकारी निवासस्थान इमारतीचे विद्युतीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112913053029-11-2017
43ग्रामपंचायत विभागअपवादात्मक परिस्थितीत आपसी आंतरजिल्हा बदली श्री. चेके अनंत राजेश्वर, ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा, जिल्हा परिषद अहमदनगर 2017112906081929-11-2017
44सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेळपिंपळ्गाव ते जैनपूर रस्ता ता. नेवासा साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० खडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112913053129-11-2017
45अर्थ विभागसौ. कोकाटे नंदा प्रभाकर मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपादान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत 2017112905094529-11-2017
46पशुसंवर्धन विभागडॉ.अरुण मोहनराव हरिश्चंद्रे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द तिसगांव ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017112811016128-11-2017
47अर्थ विभागश्री विठठल विश्‍वनाथ बाचकर सेवा निवृत्‍त शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094028-11-2017
48अर्थ विभागश्री मोहन कृष्‍णाजी वाघ से नि विस्‍तार अधिकारी शिक्षण शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094128-11-2017
49अर्थ विभागश्रीमती अरुणा पोपटराव भांबारे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळेविहीर ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094228-11-2017
50अर्थ विभागश्रीमती जेम्‍स पांडुरंग ससाणे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उबंरे ता राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094328-11-2017
51अर्थ विभागकै श्रीमती रेखा तुकाराम शेलार उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राशिन मुले ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112805094428-11-2017
52महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहाराष्ट्र विकास सेवा गट - ब संवर्गातील अधिकाराच्या बदल्या. 2017112818001728-11-2017
53ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.बेलवंडी ता.श्रीगोंदा)2017112806082028-11-2017
54लघु पाटबंधारे विभागपती -पत्नी एकत्रिकरण अंतर्गत आंतरजिल्हा बादलीने नेमणूक देणेबाबत श्री. प्रल्हाद नाथा शिंदे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी. यांचा आंतर जिल्हा बदली आदेश. 2017112815034428-11-2017
55सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदौलावडगांव ते केळतलाव रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045827-11-2017
56सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बादरखेल जिल्हा हदद ग्रामा-240 रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017112712045927-11-2017
57आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.बी.एस.डामसे,वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना प्रा.आ.केंद्र,तळेगांव,ता.संगमनेर येथे हजर करून घेणेबाबत..2017112710040227-11-2017
58सामान्य प्रशासन विभागश्री डी एस पालवे,क सहा पं स शेवगांव हे कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरहजर राहिल्याने व कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषदेच्या सेवेतुन निलंबित केलेल्या आदेशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत.2017112704090227-11-2017
59सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०५ /१२ /२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017112713052727-11-2017
60सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअंबितखिंड केळी कोतुळ करंडी ता. अकोले रस्ता घाट दुरुस्ती धक्का भिंत बांधणे साखळी क्रमांक ४०/०० ते ४५/०० ता. अकोले. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112713052827-11-2017
61शिक्षण प्राथमिक विभाग100 % विद्यार्थ्यांचा मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम 2017-18 तालुकास्तरीय सुलभकांची प्रशिक्षण पूर्व कार्यशाळॆस अग्रीम वितरीत करणॆबाबत2017112716079827-11-2017
62ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.चिचोंडी पाटील ता.नगर व इतर ०३ कामे)2017112706081627-11-2017
63ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.दत्तनगर ता.श्रीरामपूर व इतर ०१ कामे)2017112706081727-11-2017
64सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग दिनांक ०५/१२/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची मागील शिल्लक कामांची यादी. 2017112713052927-11-2017
65अर्थ विभागश्री परदेशी सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग सेवा निवृत्त स.ले.अ.सा.बा.दक्षिण जि.प.यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093824-11-2017
66आरोग्‍य विभागश्री.निलेश आत्‍माराम चौधरी आरोग्‍य सेवक (पुरुष) उपकेंद्र सायखिंडी प्रा.आ.केंद्र जवळेबाळेश्‍वर ता.संगमनेर यांना आरोग्‍यसेवक (पुरुष) या पदावरुन कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2017112410040124-11-2017
67अर्थ विभागश्री सुधाकर जनार्दन मिसाळ सेवा निवृत्‍त स.ले.अ. उपजिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वयक (मग्राराेेहयो) जि.प.अ.नगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2017112405093924-11-2017
68यांत्रिकी उपविभागश्री. कातोरे विनायक बन्सी, वरिष्ठ सहाय्यक, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे भ.नि.नि. खात्यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत..2017112321001423-11-2017
69ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत विभागातील ग्रामविकास अधिकारी यांचे पंचायत समिती नगर येथे समायोजन करणेबाबत 2017112306081023-11-2017
70ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी यांच्या मंजूर पदांमध्ये बदल करणेबाबत2017112306081123-11-2017
71अर्थ विभागश्री हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093023-11-2017
72अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय सावळेराम देशमुख सेवा निवृत्‍त कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पाथडी् ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093123-11-2017
73अर्थ विभागश्री आण्‍णा कचरु रामफळे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093223-11-2017
74सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग खंडाळा ता. श्रीरामपूर येथील गणपती मंदिर रस्ता ग्रामीण ग्रामीण मार्ग ८६ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017112313052623-11-2017
75अर्थ विभागश्री भिमाजी नामदेव सांगळे सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक जिप ग्रापापू उपविभाग राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093323-11-2017
76अर्थ विभागश्री फारुक रज्‍जाक हवालदार सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र अरणगांव ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093423-11-2017
77अर्थ विभागश्री दत्‍ताराम उध्‍दव राठोड उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिर्डी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093523-11-2017
78अर्थ विभागश्री शिवाजी बाबुराव गांगर्डे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चाहूरवाडी ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093623-11-2017
79अर्थ विभागश्रीमती चंद्रकला प्रकाश बुरा उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा उक्‍क्‍डगांव ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017112305093723-11-2017
80ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.वडझिरे ता.पारनेर)2017112306081323-11-2017
81ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.घुलेवाडी ता.संगमनेर व इतर ०४ ग्रा.पं)2017112306081423-11-2017
82ग्रामपंचायत विभागसन २०१५-१६ मधील १४ वा वित्त आयोगामधील ग्रामपंचयत इसळक येथील पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन चिंचोला टाकी ते धाटी वस्ती इसळक या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे बाबत 2017112306081523-11-2017
83सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळशी ता. पारनेर येथे मेनरोड रस्त्यावर सी डी वर्क बांधणे ता. पारनेर जिल्हा अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017112312045723-11-2017
84आरोग्‍य विभागश्रीमती ईश्वरी दादाभाऊ आरोटे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्यर केंद् कोतुळ ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2017112210039522-11-2017
85आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अबोली सुनिल तरवडे,एमबीबीएस(बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,उंबरे,ता.राहुरी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017112210039722-11-2017
86आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमांनुसार विनंती बदल्या सन २०१७2017112210040022-11-2017
87पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017112111015921-11-2017
88सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागलोणी बु. जनसेवा फाऊंडेशन ते हळपट्टी रस्ता दूरूस्ती करणे ता. राहाता 2017112113052421-11-2017
89महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014321-11-2017
90महिला बालकल्‍याण विभागविशेष घटक योजने अंतर्गत ग्रामिण व आदिवासी भागातील अनुसुचीत जातीतील मुलींना साहित्य पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता मिळणे बाबत. 2017112108014421-11-2017
91ग्रामपंचायत विभागकै.ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे, सेवा निवृत्त, ग्रामसेवक, पंचायत समिती कर्जत यांचा अनधिकृत गैरहजर कालावधी नियमित करण्याबाबत.2017112106080921-11-2017
92आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2017112110039421-11-2017
93सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश मौजे लोणी ते पाथरे ता. राहाता रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कारणे .2017112013052220-11-2017
94ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चिंचोडी पाटील ता. नगर येथे नवीनवस्ती (पांढरेवस्ती) येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017111814037718-11-2017
95शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 करीता U-DISE प्रपत्रांसाठी अनुदान वर्ग करणेबाबत2017111816079518-11-2017
96सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २४/११/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची पुरवणी यादी.2017111813052318-11-2017
97अर्थ विभागश्री आसाराम बापू काटे सेवा निवृत्‍त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092117-11-2017
98अर्थ विभागश्रीमती विमल दयानंद उन्‍हावणे सेवा निवृत्‍त ए एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुकाणा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092217-11-2017
99अर्थ विभागश्री सखाराम भिकाजी देशमाने सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092317-11-2017
100अर्थ विभागश्री सोपान बाळाजी शितोळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017111705092417-11-2017