जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरण, अतिकालीन देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) अंतर्गत सादील,प्रवासभत्‍ते देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेेब्रुवारी पेडईन मार्च २०१७) 2017032704026827-03-2017
2ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अनुसूचित जाती उपाय योजना अंतर्गत (विस्तारीत पाणी पुरवठा) मौजे, पारगांव मौला येथे नेटकेवस्ती, जगदाळवस्ती, बोडखेवस्ती साठी विस्तारीत पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032714022027-03-2017
3अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत---2017032405028824-03-2017
4अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. 2017032405028924-03-2017
5अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029024-03-2017
6अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029124-03-2017
7ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्द करणेबाबत 2017032406045124-03-2017
8ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कांगोणी ता. नेवासा पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032414021724-03-2017
9अर्थ विभागश्री नागरे भिकाजी नकाजी सेवा निवृत्‍त केंद्रप्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017032305027923-03-2017
10अर्थ विभागश्रीमती शंकुतंला नामदेव जगताप सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तळेगांव दिघे तालूका संगमने यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028023-03-2017
11अर्थ विभागश्री शंकर विठठल लोहकरे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028123-03-2017
12शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील पदोन्नेतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2017032316031123-03-2017
13पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012023-03-2017
14पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012123-03-2017
15आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032210013322-03-2017
16पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032207011722-03-2017
17आरोग्‍य विभागहदयविकार,किडणी व कर्करोग या दुर्धर आजाराने पिडित रूग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस मधुन आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत...2017032110013121-03-2017
18पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011221-03-2017
19आरोग्‍य विभागआराेग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032110013221-03-2017
20पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032107011421-03-2017
21पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011521-03-2017
22पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017032107011621-03-2017
23सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम जोशी कनिष्‍ठ सहाय्यक सा बा दक्षिण विभाग जि प अ नगर यांना सेवेतून निलंबीत करणे बाबत2017032104026021-03-2017
24ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्‍याचे पाण्‍याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन २०१६-२०१७2017032114021621-03-2017
25लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा मंगरूळ ता शेवगाव जि.अहमदनगर2017032015024820-03-2017
26सामान्य प्रशासन विभागअतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयाकरिता परिचराची सेवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात उपलब्‍ध करून देणेबाबत2017032004025620-03-2017
27सामान्य प्रशासन विभागश्री एस जी शिंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे दिनांक १८/०३/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.संगमनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017032004025720-03-2017
28सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) 2017032004025820-03-2017
29पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010620-03-2017
30पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010720-03-2017
31पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010820-03-2017
32पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010920-03-2017
33पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011020-03-2017
34पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011120-03-2017
35लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत को.प. बंधारा दूरगाव पोपटचा, मळा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017032015024920-03-2017
36लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा देवगाव गट नं.341 ता नगर जि.अहमदनगर2017032015025020-03-2017
37महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004720-03-2017
38महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004820-03-2017
39महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004920-03-2017
40सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत सुधारीत आदेश.2017032013037020-03-2017
41आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक संवर्गाची ०१/०१/२०१६ ची अंतिम (Final) सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032010013020-03-2017
42शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री पी.बी.पावसे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017031816030518-03-2017
43ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नांदगाव ता कर्जत व इतर १२ कामे)2017031806044618-03-2017
44ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. ए.टी. पाटील शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्याने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020817-03-2017
45सामान्य प्रशासन विभागश्री संजय उत्‍तम झरेकर परिचर प्रा आ केंद्र पिंपळगाव पिसा ता श्रीगोंदा यांची परिचर गट ड पदाची तदर्थ स्‍वरूपाची नेमणूक समाप्‍त करणे बाबत2017031704025117-03-2017
46पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010217-03-2017
47ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. पी.पी. पंडित. शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020917-03-2017
48पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010317-03-2017
49ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एस. ए . भारती कनिष्ठ सहायक ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714021017-03-2017
50महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजना नाविन्यपुर्ण योजनेतून ग्रामिण भागातील अंगणवाडयांना जलशुध्दीकरण यंत्र पुरविणे ........2017031708004617-03-2017
51सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण सरफराजखान मोहमंद हयातखान यांना कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत केलेल्‍या आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत 2017031604024716-03-2017
52शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 200 पेक्षा कमी पुस्तके असणा-या शाळांमध्ये द्विभाषिक पुस्तके खरेदी करणेबाबत2017031616029916-03-2017
53सामान्य प्रशासन विभागराजपत्रित अधिका-यांविरूध्‍दची व अराजपत्रित कर्मचा-यांविरूध्‍दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी पध्‍दतीने नेमलेल्‍या सेवानिवृत्‍त अधिका-यांकडे सोपवून निकाली काढणेबाबत 2017031604024816-03-2017
54शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी देणेबाबत. पाडोशी तालुका अकोले 2017031616030016-03-2017
55पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009716-03-2017
56पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीरामपूर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009816-03-2017
57सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी लागणारी रक्कम जि.प.सेस मधुन घसारा निधी मध्ये जमा करणे बाबत.2017031612025816-03-2017
58सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिराळ पुशवैदयकीय दवाखाना परिसरात कॉक्रटीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031612025916-03-2017
59ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत श्री राजेंद्र बन्सी वळेकर तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पोतेवाडी ता जामखेड 2017031606044216-03-2017
60पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय निधीचे वितरण करणे बाबत.. 2017031607009916-03-2017
61पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय चे वितरण करणे बाबत.. 2017031607010016-03-2017
62पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017031611006416-03-2017
63सामान्य प्रशासन विभागअस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत संवर्ग-गट-ड2017031604025016-03-2017
64ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वाळुंज ता नगर कर्डीलवस्ती, दळवीवस्ती येथ वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020416-03-2017
65ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माही ता. कर्जत जि. अहमदनगर नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020516-03-2017
66ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, थिटेसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील देवकातेवस्तीसाठी वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020616-03-2017
67ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, शिलेगांव ता. राहुरी येथील करपरावस्ती साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020716-03-2017
68महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करावयाचे रजिस्टर छपाई बाबत 2017031618000816-03-2017
69शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2017-18 मध्ये इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविण्याबाबत2017031616030216-03-2017
70शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुदरती जेष्ठाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . 2017031616030316-03-2017
71सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे भक्तनिवास बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026815-03-2017
72सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे वाहनतळ बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026915-03-2017
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512027015-03-2017
74कृषि विभागश्री.बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, सेवानिवृत्‍त मोहिम अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍त वेतन मंजुरी बाबत.2017031509001415-03-2017
75ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017031506043715-03-2017
76पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009015-03-2017
77पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009115-03-2017
78पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009215-03-2017
79पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009315-03-2017
80पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009415-03-2017
81पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009515-03-2017
82पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009615-03-2017
83सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकांची विनंती बदलीने पदस्थापना देणे बाबत.2017031504024515-03-2017
84ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2015-16) (ग्रा पं जवळा ता जामखेड व इतर ०६ ग्रा पं)2017031506043815-03-2017
85सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017031504024615-03-2017
86सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मांडव गण तालुका श्रीगोंदा येथे वैद्यकिय अधिकारी निवास स्थान दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026114-03-2017
87सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अंजनूज तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026214-03-2017
88सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचिंचपूर इदजे तालुका पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026314-03-2017
89सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाड जळगाव तालुका शेवगाव येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026414-03-2017
90अर्थ विभागश्री.कृष्‍णा आत्‍माराम तपोने उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017031405027314-03-2017
91सामान्य प्रशासन विभागश्री एम डी मुळे कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणाबाबत2017031404024014-03-2017
92सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे स्‍वतचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत 2017031404024114-03-2017
93सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036614-03-2017
94सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख राज्य मार्ग ५ ते होल्हे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.नेवासा 2017031413036714-03-2017
95पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017031407008114-03-2017
96सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036814-03-2017
97लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा लोणी हवेली खडकवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031415024714-03-2017
98पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008214-03-2017
99पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008314-03-2017
100पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008414-03-2017
101पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008514-03-2017
102पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008614-03-2017
103पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008714-03-2017
104पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008814-03-2017
105पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर ग्रामपंचायत हरेगाव ,पढेगाव, एकलहरे सामुदायिक शॉचालाय अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017031407008914-03-2017
106सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण ए जी वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे पत्‍नीचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत2017031404024414-03-2017
107ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वडगांव लांडगा ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाणी योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414019914-03-2017
108ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पारेगांव बु. ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020014-03-2017
109ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कान्हेगांव ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020114-03-2017
110ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चांदेकसारे ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020214-03-2017
111सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाटेवाडी तालुका कर्जत येथे सभामंडप बांधणे या कामच कार्यारंभ आदेश 2017031012026010-03-2017
112शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृत्व विकास (SLDP) कार्यक्रम-केंद्र प्रमुखांची 10 दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्रीम फणसे लता तुकाराम केंद्रप्रमुख व इतर ४९2017031016028710-03-2017
113शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडिभाऊ लहानु ठाणगे व श्रीम.शोभा धोंडिभऊ ठाणगे उपाध्यापक यांचे खासबाब आपसी विनंती बदलीबाबत. 2017031016029110-03-2017
114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा भामाठाण दुधाडेवस्ती ता श्रीरामपूर जि.अहमदनगर2017031015024010-03-2017
115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कर्जुलेहर्या धबधबी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024110-03-2017
116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीकाझी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.नगर2017031012027110-03-2017
117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुईगव्हाण गणेशगड ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024210-03-2017
118लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुपेवाडी ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2017031015024310-03-2017
119लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा वडगावगुंड माळवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024410-03-2017
120लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बारडगावसुद्रिक लोहकरा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024510-03-2017
121लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कण्हेर खड्कीनाला ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024610-03-2017
122सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. वाकडी ता.नेवासा ते खामगाव धनगरवाडी ग्रामीण मार्ग २४२ साखळी क्र १/४०० ते २/१०० मजबुतीकरण व डाम्बरीकारण करणे. ता. नेवासा. 2017031013036410-03-2017
123सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मौजे चांदा येथे सोमेश्वर मंदिरासमोर ग्रा. पं. मिळकत क्र. ७०२ मध्ये ग्रा. पं. मालकीच्या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे. ता- नेवासा 2017031013036510-03-2017
124आरोग्‍य विभागमौजे खेतेवाडी ता अकोले येथे प्राआउपकेंद्र इमारत बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे 2017031010012410-03-2017
125सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) व वरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (दुसरा लाभ)2017031004023810-03-2017
126सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजने अंतर्गत पहिला लाभ लागु करण्‍याबाबत (12 वर्षाची सेवा झाल्‍यानंतर)2017031004023910-03-2017
127ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चव्हाण ए .बी शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग श्रीरामपूर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आणून कार्यमुक्त करणे. 2017031014019710-03-2017
128सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012023910-03-2017
129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सोनेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024010-03-2017
130सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिंदे येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024110-03-2017
131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खर्डा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024210-03-2017
132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जातेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024310-03-2017
133सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भांबोरा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024410-03-2017
134सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाडजळगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024510-03-2017
135सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव तालुका कर्जत येथे सोई सुविधा पुरविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031012025610-03-2017
136अर्थ विभागश्री. रामकिसन तुकाराम मोकळे, आरोग्य सेहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेउर, पंचायत समिती नगर, यांना सुधारीत निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजुरी बाबत.2017031005027410-03-2017
137अर्थ विभागश्री. भाउसाहेब आण्णा रणसिंग, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र नान्नज, पंचायत समिती जामखेड यांना सेवा निवृत्ति उपदान मंजुरी बाबत.2017031005027510-03-2017
138अर्थ विभागश्री. भास्कर राधुजी नालकर, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी, यांना सेवा निवृत्ति वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत् मंजुरी बाबत.2017031005027610-03-2017
139ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्रीमती धनवटे अनिता अर्जुनराव तत्कालीन कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017030906043209-03-2017
140शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृृृत्‍व विकास (SLDP) कार्यक्र- केंंद्र प्रमुखांची १० दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्री..लोंढे बाळकृष्ण शंकर व इतर ४९ केंद्रप्रमुख2017030916028309-03-2017
141सामान्य प्रशासन विभागश्रीम राणी मदनराव फराटे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे दिनांक २८/२/२०१७ पासून अाजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.श्रीगाेेंदा पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023609-03-2017
142सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अस्मि‍ता भगवान धुमाळ सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांचे दिनांक १४/०३/२०१७ ते २४/०३/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.पारनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023709-03-2017
143ग्रामपंचायत विभागश्री. विलास शरदचंद्र जोंधळे विस्तार अधिकारी (सा) पंचायत समिती राहाता यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017030906043409-03-2017
144ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं तळवडी ता कर्जत व इतर ५ कामे)2017030906043509-03-2017
145पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक/सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी -(वर्ग-3) यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030911006209-03-2017
146अर्थ विभागकै.श्री. वसंत रघुनाथ डोळ्स मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर, यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017030905026709-03-2017
147सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री श्रीकांत रामदास टेमकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प धुळे x जि प नगर 2017030913036209-03-2017
148सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री राणी गोविंद दातीर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प सातारा x जि प नगर 2017030913036309-03-2017
149शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानामध्ये सन 2016-17 करीता नवोक्रम अंतर्गत संगणक शिक्षणासाठी मंजूर निधीमधून निवडक शासकीय उच्च प्राथमिक शाळांमधील 100 टक्के वर्ग डिजीटल करणेबाबत. 2017030916028409-03-2017
150सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे थेरगाव तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025009-03-2017
151सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कापरेवाडी तालुका कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025409-03-2017
152सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती )अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035708-03-2017
153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती)(गट ब व क)अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035808-03-2017
154शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांसाठी तंत्रस्नेही कार्यशाळेचे आयोजन करणेबाबत 2017030816027408-03-2017
155अर्थ विभागश्रीम. मिना हिरामन गायमुखे, सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम.) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा, ता- राहुरी, यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017030805026008-03-2017
156अर्थ विभागश्री. रावसाहेब भाउसाहेब पानसंबळ, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र टाकळी खातगाव, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तिवेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत.2017030805026108-03-2017
157अर्थ विभागश्रीम. कमल धोंडीराम खलाटे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुळधरण ता- कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्कम वर्ग करणे. 2017030805026208-03-2017
158शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2016-17 मधील या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 19अतिरिक्त शाळा खोल्यापैकी 1 ठिकाणात बदल करणेबाबत 2017030816027508-03-2017
159सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेब्रुवारी २०१७)2017030804023208-03-2017
160सामान्य प्रशासन विभागश्री आर झेड मोहिते गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची अर्जित व परावर्तित रजा मंजुरी बाबत2017030804023308-03-2017
161महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मारुती दगडू म्हस्के सेवा निवृत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे अर्जित रजा रोखीकरणा बाबत...2017030808004508-03-2017
162आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष पदावर हंगामी फवारणी कर्मचारीमधून नेमणुकीबाबत 2017030810012208-03-2017
163सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अलमास मुनिर सय्यद सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांचे दिनांक १/३/२०१७ ते १/४/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.नगर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030804023408-03-2017
164शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत अनुकुलित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी मंजूर तरतूद प्राचार्या, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण् व्यावसायिक विकास संस्था यांचेकडे वर्ग करणेबाबत 2017030816028108-03-2017
165पशुसंवर्धन विभागवय वर्षे 50 पूर्ण झाल्याने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030811006108-03-2017
166सामान्य प्रशासन विभागश्री विजय किशोर शहाणे परिचर प्रा आ केंद्र माळवडगाव ता श्रीरामपूर हे अनाधिकृतपणे गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017030804023508-03-2017
167ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबन कालावधीचा निर्णयाबाबत (श्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा)2017030706043007-03-2017
168अर्थ विभागश्रीम. मंगला सदाशीव कुलकर्णि सेवा निव्रुत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिशद प्राथमिक शाळा धंनगरवाडी तालुका नेवासा यांचि भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025207-03-2017
169अर्थ विभागकै श्री सुर्यकात यशवत डमाळे उपाध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा भाउसाहेब नगर तालुका नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025307-03-2017
170अर्थ विभागश्रीमती मोहिनी श्रीपाद लहाडे सेवा निव्रुत्त ए एन एम प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी तालुका पाथर्दी यांची भविश्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने 2017030705025407-03-2017
171सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) प्रशिक्षणाबाबत2017030704022907-03-2017
172ग्रामपंचायत विभागपेसा कायदयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात यशदा, पूणे येथे दिनांक ०८ते १० मार्च 2017 या कालावधीत जिल्हास्तरीय अधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आयोजित कार्यशाळेस उपस्थित राहणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017030706043107-03-2017
173सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औरंगपूर तालुका संगमनेर दोन शाळा खोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030713034607-03-2017
174सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई ता. नेवासा येथील कुसळकरवस्ती रस्ता खडीकरण करणे 2017030713034807-03-2017
175समाज कल्‍याण विभागश्री. डी. बी. कोकाटे यांना प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. अहमदनगर या पदावरुन कार्यमुक्त करणे बाबत. . .2017030717003707-03-2017
176सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कौठा फत्यापूर ता.नेवासा रस्ता ते भासारवस्ती रस्ता करणे. 2017030713034907-03-2017
177सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. भैरवनाथनगर ता. श्रीरामपूर येथील बागुलवस्ती रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 2017030713035007-03-2017
178सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.10/3/2017 रोजीच्या कामवाटपासाठी दयावयाच्या कामांची पुरवणी यादी क्र-12017030712023607-03-2017
179सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कृष्णनगर,घोडेगाव ता. नेवासा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमागे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे व बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. नेवासा.2017030713035107-03-2017
180सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण लोणी नंदुरवस्ती ता. संगमनेर ते कर्हेवस्ती पळसखेडे रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035307-03-2017
181सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण झाडेवस्ती ते नवाळवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035407-03-2017
182सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.खैरीनिमगाव ता. श्रीरामपूर मुख्य रस्ता पूल ते संतोष भागडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 2017030713035507-03-2017
183सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ता. नेवासा सोसायटी परिसरातील ध्वजारोहण रस्त्यालगत मैदानास काँक्रीटीकरण करणे.या कामाचा कार्यारंभ आदेश. ता. नेवासा2017030713035607-03-2017
184सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत श्री.पुलाटे अमोल दगडू यांना कंत्राटी लेखापाल पदावर फेरनियुक्ती देणे बाबत.2017030604022606-03-2017
185शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला विशेष अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देणे. 2017030616026406-03-2017
186अर्थ विभागश्री. मनोहर त्रिंबक अभिनव, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तिवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत .2017030605025006-03-2017
187अर्थ विभागश्री. नामदेव भिमाजी ढवळे, कर्यालयीन अधिक्ष्‍ाक यांना निवृत्तिवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवत्तिवेतन मंजुरी बाबत. 2017030605025106-03-2017
188आरोग्‍य विभागप्रा आ केंद्र म्हाळादेवी ता अकोला वैद्यकीय अधिकारी निवास स्थान क्र २ बांधणे 2017030610012006-03-2017
189शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षकांचे आपसी तसेच पती-पत्नी एकत्रिकरण व एकतर्फी आं.जि.ब.अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाबाबत. 2017030616026906-03-2017
190शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षकांचे एकतर्फी आं.जि.ब.अंतर्गत इतर जि.प.कडुन प्राप्त झालेले प्रस्ताव दि.31/12/2016 अखेर 2017030616027006-03-2017
191पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव आपेगाव, तिळवणी , रांजणगाव देशमुख ,वडगाव ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत... 2017030607007806-03-2017
192पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती - अकोले निब्रळ ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत... 2017030607007906-03-2017
193पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पारनेर - कर्जुले हर्या ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत...2017030607008006-03-2017
194ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017030606042806-03-2017
195ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 201६-1७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नारायण गव्हाण ता पारनेर व इतर ०८ कामे) 2017030606042906-03-2017
196शिक्षण प्राथमिक विभाग†आपसी आं.जि.ब अंतर्गत पदस्थापना देणेबाबत श्री.जाधव संतोष मारुती उपा.जि प प्रा शा ठाकरवाडी ता.कन्नड जि.औरंगाबाद 2017030616027106-03-2017
197सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमनोहरपुर फाटा ते मळई ( सुगाव बु.) रस्ता खडीकरण करणे.ता. अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030613034306-03-2017
198सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाटेवाडी तालुका कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030612024706-03-2017
199सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाकोडी सोलापूर रोड आणि वाकोडी गावठाण तालुका नगर येथे अंगणवाडी इमारती बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030612024906-03-2017
200ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी 2017030414018904-03-2017
201अर्थ विभागश्री अशोक देवराम बैरागी सेेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024304-03-2017
202अर्थ विभागश्रीम विमल वाामन गायकवाड सेेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयाे संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024404-03-2017
203अर्थ विभागश्री राजेंद्र धोंडिराम थाेरात सेेवा निवृत्‍त वरिष्ठ सहायक साप्रवि जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024504-03-2017
204अर्थ विभागश्री सुखदेव देवराम काळोखे सेेवा निवृत्‍त स प वि अ पंचायत समिती कोपरगाव यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024604-03-2017
205अर्थ विभागश्री अनंत जलन्‍ना सदनापूर सेेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक साप्रवि जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024704-03-2017
206अर्थ विभागश्री.शिवाजी श्रीराम नागरगोजे, आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केंद्र शेवगाव पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्ति वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत्2017030405024804-03-2017
207अर्थ विभागश्री.काळे अरुण मुरलीधर, आरोग्य सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत. 2017030405024904-03-2017
208ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांची प्रशासकिय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा पं ठाकूर पिंपळगाव ता शेवगाव)2017030406041504-03-2017
209ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं एकरूखे ता राहाता)2017030406041604-03-2017
210ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं खांडगाव ता संगमनेर)2017030406041704-03-2017
211ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बालमटाकळी ता शेवगाव)2017030406041804-03-2017
212ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ठाकूर पिंपळगाव ता शेवगाव)2017030406041904-03-2017
213ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गार ता श्रीगोंदा)2017030406042004-03-2017
214आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना संवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.संदिप अच्‍युतराव सांगळे,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र, निमोण,ता.संगमनेर, जिल्‍हा अहमदनगर.2017030410011704-03-2017
215ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं आर्वी - अनगरे ता श्रीगोंदा)2017030406042104-03-2017
216ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं हिवरेबाजार ता नगर)2017030406042204-03-2017
217आरोग्‍य विभागराष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अतर्गत कंत्राटी पध्‍दतीने पोषण पुनरर्वसन केंद्रातील ख्‍ुल्‍या प्रवर्गातुन पोषण समुपदेशक या पदाचे नियुक्‍तीबाबत...2017030410011804-03-2017
218यांत्रिकी उपविभागयांत्रिकी उप विभाग जि प अहमदनगर या विभागाच्या अधिनस्त १) यांत्रिकी २) सहाय्यक आवेधक ३) रींगमन ४) वायू सापिंडक चालक ५) वायू सापिंडक आवेधक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१७ ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत .2017030421000104-03-2017
219ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्री. खिळे सचिन किसन कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत 2017030406042304-03-2017
220ग्रामपंचायत विभागमौजे अमरापूर ता शेवगाव येथील ग्रामपंचायत मालकीची इमारत पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत 2017030306042603-03-2017
221ग्रामपंचायत विभागमौजे लोणी व्यंकनाथ ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत2017030306042703-03-2017
222सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दशमी गव्हाण तालुका नगर नगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030312024603-03-2017
223सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद , कामवाटप समिती दिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस. 2017030313033903-03-2017
224आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011203-03-2017
225आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011303-03-2017
226आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011403-03-2017
227पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षराष्ट्र्रीय ग्रामीण पेयजल सपोर्ट फंड तालुका स्तरावर जलसुरक्षक अनुदान वितरीत करणेबाबत 2017030307007403-03-2017
228पशुसंवर्धन विभागश्री. गजेंद्र शंकरराव खेत्रे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे स्वत:च्या आजारावरील वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश2017030311006003-03-2017
229सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी (सुधारीत )व आवेदन पत्राचा नमुना 2017030313034103-03-2017
230महिला बालकल्‍याण विभागउन्हाळा ऋतु असल्याने अंगणवाडी केंद्राची वेळ बदलने बाबत.....2017030308004403-03-2017
231सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजी काम वाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2017030312023403-03-2017
232ग्रामपंचायत विभागमौजे हंगेवाडी ता श्रीगोंदा येथील जुने गाळे पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत 2017030306042503-03-2017
233सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी हिवरे मांडवा रास्ता ईजिमा ३३३ डांबरी खड्डे बुजविणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030212026502-03-2017
234ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे टाकळी खंडेश्वरी तालुका कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018102-03-2017
235ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे खडांबे बु. तालुका राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018202-03-2017
236ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे धामोरी खु तालुका राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018302-03-2017
237कृषि विभागसन २०१५/२०१६ अंतर्गत ९० टक्‍के अनुदानावर ग्रामपंचायत स्‍तरावर अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्षम एल.ई.डी बेस पथदिवे पुरवठा करणे बाबत.2017030209001202-03-2017
238कृषि विभागसन २०१५/२०१६ अंतर्गत १०० टक्‍के अनुदानावर अकोले तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत स्‍तरावर अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्षम एल.ई.डी.बेस पथदिवे पुरवठा करणे बाबत.2017030209001302-03-2017
239सामान्य प्रशासन विभागश्री जानकीराम रघुनाथ्‍ा काळे कार्या. अधिक्षक जि प लपा विभाग अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030104022201-03-2017
240सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरेश बाळाजी भोजने परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030104022301-03-2017
241शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. निबोडी तालुका पाथर्डी 2017030116024301-03-2017
242शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. आश्वी खुर्द तालुका संगमनेर 2017030116024401-03-2017
243शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. बोरबने आखाडा (पुणतांबा) तालुका राहाता 2017030116024501-03-2017
244सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक नानासाहेब कडूस शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची दि ०१/०३/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या प्रशासकीय पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030104022401-03-2017
245शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. साकुर तालुका संगमनेर 2017030116024601-03-2017
246शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. शेलारवस्ती तालुका कोपरगाव 2017030116024701-03-2017
247शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. निंबाळे (मराठी) तालुका संगमनेर 2017030116024801-03-2017
248शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. मुठेवाडी (शेलद ) तालुका अकोले 2017030116024901-03-2017
249शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. जांबुत बुर्द तालुका संगमनेर 2017030116025001-03-2017
250शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. गुंजाळवाडी तालुका संगमनेर 2017030116025101-03-2017
251शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. खडकी खुर्द तालुका अकोले 2017030116025201-03-2017
252पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) पदावर सरळसेवेने नेमणूक देणेबाबत.2017022811005928-02-2017
253सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत आदेश...2017022813033828-02-2017
254महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अखार्चीत रक्कम परत करणे बाबत 2017022818000728-02-2017
255सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिखलठाणवाडी तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017022712023527-02-2017
256सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाशेरे तालुका अकोले दोन शाळा खोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017022713034527-02-2017
257ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं कांगोणी ता नेवासा व इतर ०१ काम) 2017022706041327-02-2017
258ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 201६-1७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं वंजारवाडी ता नेवासा व इतर १० कामे) 2017022706041427-02-2017
259ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे शिपलकरवाडी (कौठा) ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016727-02-2017
260ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे वांगदरी ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016827-02-2017
261ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे निमगांव खलु ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016927-02-2017
262ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे जलालपुर ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017027-02-2017
263ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे बारडगाव सुद्रिक ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017127-02-2017
264ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे दुधोडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017227-02-2017
265ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे औटेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017327-02-2017
266सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरेश श्रावण भारमल वाहन चालक पंचायत समिती अकोले यांचा अनाधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत2017022704021727-02-2017
267ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे शिंपोरा ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017427-02-2017
268ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे वायसेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017527-02-2017
269ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे चौंडी ता. जामखेड जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017627-02-2017
270ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागांकउे नजिकच्या तालुक्याचा ग्रामीण पुरवठयाच्या कामकाजाचा कार्यभार सोपविणे.2017022714017727-02-2017
271सामान्य प्रशासन विभागश्री बाळासाहेब रामचंद्र नेटके वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017022704021827-02-2017
272लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत ल.पा.उपविभागांचा कार्यभार नजीकच्या तालुक्यातील उपअभियंता ल.पा.यांचेकडे देणेबाबत.2017022715023927-02-2017
273सामान्य प्रशासन विभागश्री पंकज शिवाजीराव शेळेके सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे दिनांक २०/०२/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा. गटविकास अधिकारी पं.स.कर्जत पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017022704021927-02-2017
274सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रिात परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ दिल्‍ली व महाराष्‍ट्र्र दर्शन पुनर्विलोकन व उजळणी टप्‍प्‍याच्‍या प्रशिक्षणाबाबत 2017022704022027-02-2017
275सामान्य प्रशासन विभागएकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ दिल्‍ली व महाराष्‍ट्र्र दर्शन पुनर्विलोकन व उजळणी टप्‍प्‍याच्‍या प्रशिक्षणाबाबत2017022704022127-02-2017
276महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -मग्रारोहयो जिप अहमदनगर सादील /प्रशासकीय खर्च मंजुरीबाबत 2017022718000627-02-2017
277सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यकारी अभियंता ज़िल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उत्तर व दक्षिण विभाग यांचे अधिनस्त असलेल्या तालुका स्तरीय उपविभागाचे उपअभियंता साठी ज़िल्हा परिषद एकात्मिक बालविकास विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर यांचेकंडील मान्यता प्राप्त दर व निविदा अटी शर्ती नुसार भाडे तत्वावर वाहने उपलब्ध करणेबाबत2017022713034027-02-2017
278सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017022304021523-02-2017
279आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सेवक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत. 2017022310010723-02-2017
280पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.गुंडेगाव श्रेणी-1 ता.नगर यांची परावर्तीत रजा व अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017022311005623-02-2017
281सामान्य प्रशासन विभागश्रीमअलमास मुनिर सय्यद (प्रभारी गटविकास अधिकारी ) पंचायत समिती नगर यांचे दिनांक १/३/२०१७ ते १/४/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.नगर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017022304021623-02-2017
282सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022204020822-02-2017
283शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. अनिल सुखदेव झॉडगे उपाध्यपक जि प प्राथ शाळा चिंचोली गुरव तालुका संगमनेर 2017022216023522-02-2017
284शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.फक्कड नारायण शिंदे, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शाळा हिंगोणी ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017022216023722-02-2017
285सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी मोरे कार्यकारी अभियंता जि प ल पा विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबत 2017022204020922-02-2017
286सामान्य प्रशासन विभागडाॅ पी डी गांडाळ जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्‍तव अर्जीत रजा मंजूर करणेबाबत2017022204021022-02-2017
287अर्थ विभागश्री गणपत किसन वाघ सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ल पा उपवभिाग कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022205023322-02-2017
288अर्थ विभागश्री. महादू परसराम काळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ल पा उपवभिाग कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022205023422-02-2017
289शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबत. श्री रामनाथ किसन तांगडकर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऎठेवाडी तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर 2017022216024122-02-2017
290सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे कार्यालयीन अधिक्षक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे 2017022204021122-02-2017
291सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे कार्यालयीन अधिक्षक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017022204021222-02-2017
292ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.मालुंजा बु ता.श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण 2017022214016422-02-2017
293सामान्य प्रशासन विभागश्री वाघमारे भरत सदाशिव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017022204021322-02-2017
294महिला बालकल्‍याण विभागश्री.ए.बी दंडगव्हााळ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो राहुरी यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत.... 2017022208004022-02-2017
295अर्थ विभागउप लेखा परीक्षा उतीर्ण होण्या पासून सुट मंजूर करणे 2017022205023522-02-2017
296अर्थ विभागकै.श्री सिताराम कशिनाथ लोहोकरे मयत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती सगमनेर यांचि वारसपत्नि श्रीमती लता सिताराम लोहोकरे याना ठेव सलग्न विमा योजनेचा लाभ देने बाबत2017022105022421-02-2017
297आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागु करणे बाबत.2017022110010521-02-2017
298ग्रामपंचायत विभागश्री. भास्कर राघुजी नालकर स्वेच्छेने सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत (शुद्धिपत्रक)2017022106041221-02-2017
299जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांचा करार संपल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत.2017022103003721-02-2017
300आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2017022110010621-02-2017
301अर्थ विभागश्री अशोक दामोधर बैरागी से.नि.कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना वयाची 50 वर्ष पूर्ण झााल्‍याने संगणक परीक्षेतून सुट मंजूर करणे2017022105023121-02-2017
302अर्थ विभागश्री सुनिल गोंविद जोशी सेेवा निवृत्‍त वरिष्ठ सहायक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022105023221-02-2017
303शिक्षण माध्‍यमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण योजना (IEDSS-माध्यमिक स्तर) अंतर्गत समावेशित वातावरण निर्मितीसाठी अनुदान वर्ग करणे बाबत2017022019000220-02-2017
304पशुसंवर्धन विभागडॉ.स्वप्नजा जगन्नाथ लोखंडे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.पाथर्डी श्रेणी-1 ता.पाथर्डी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017022011005520-02-2017
305आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्षे पुर्ण झालेल्‍या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट देणे बाबत.2017022010010320-02-2017
306ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित करावयाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017022006041020-02-2017
307ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षक अधिकारी / कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017022006041120-02-2017
308महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एच.एस.सानप पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कर्जत या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017022008003920-02-2017
309सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020620-02-2017
310सामान्य प्रशासन विभागश्री.निमसे शिवाजी तुकाराम वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020720-02-2017
311अर्थ विभागश्रीम.विमल बाबुराव बु-हाडे, उपाध्यापक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017022005022920-02-2017
312अर्थ विभागश्रीम. रंजना यशवंत बोरुडे, उपाध्यपक ,पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्ती वेतन ,उपदान व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017022005023020-02-2017
313ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे खानापुर ता शेवगांव या योजनेस अनुदान वितरण 2017021914016319-02-2017
314अर्थ विभागश्रीम.लक्ष्मीबाई फ्रासिस भिंगारदिवे ,परिचर,ग्रा.पा.पु. जि.प.अहमदनगर यांना सुधारीत सेवा निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य मंजरी बाबत.2017021805022518-02-2017
315अर्थ विभागकै.श्री.सुर्यकांत यशवंत डमाळे मयत उपाध्यापक पंचायत समिती नेवासा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम.सरस्वती सुर्यकांत डमाळे यांना कुटुब निवृत्ती वेतन ,उपदान मंजुरी बाबत2017021805022618-02-2017
316अर्थ विभागश्रीम. विद्या वामन इनामदार, वरिष्ठ सहाय्यक, शिण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017021805022718-02-2017
317अर्थ विभागश्रीम.बहिरु केरु कांडेकर,ग्राम विकास अधिकारी, पंचयत समिती संगमनेर यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य म्ंजुरी बाबत.2017021805022818-02-2017
318सामान्य प्रशासन विभागश्री.संतोष रामदास शितोळे कनिष्ठ सहाय्यक तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय श्रीगोंदा यांचेवर चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबत.2017021704019617-02-2017
319पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनंत शरद साखरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.तांभेरे श्रेणी-1 ता.राहुरी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत. दिनांक 28/02/2017 ते 04/03/2017 (5 दिवस)2017021711005317-02-2017
320पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017021711005417-02-2017
321सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री.पावलंस हरी भोसले मैलकामगार जि प सा .बा उपविभाग संगमनेर यांचे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी अग्रिम मंजुरी व त्यावरील खर्चाचे प्रतिपूर्ती बाबत. आदेश. 2017021713033717-02-2017
322सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एस साळुंके कक्ष अधिकारी शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत 2017021704019717-02-2017
323सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एफ गायकवाड कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019817-02-2017
324सामान्य प्रशासन विभागश्री एस व्‍ही बारस्‍कर कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019917-02-2017
325सामान्य प्रशासन विभागश्री लता रोकडे कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020017-02-2017
326सामान्य प्रशासन विभागश्री जी व्‍ही गाडगे कनिष्‍ठ सहाय्यक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020117-02-2017
327सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी सोज्‍वळ कक्ष अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020217-02-2017
328सामान्य प्रशासन विभागश्री अे एम चव्‍हाण कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020317-02-2017
329सामान्य प्रशासन विभागश्री डी डी समुद्र कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020417-02-2017
330सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एच परांडकर वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020517-02-2017
331पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006817-02-2017
332पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006917-02-2017
333पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707007017-02-2017
334पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007117-02-2017
335पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007217-02-2017
336पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007317-02-2017
337पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत श्रीगोंदा पारनेर )2017021507006615-02-2017
338ग्रामपंचायत विभागश्री भिका रेवजी गोंदके, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांना चतुर्थ सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017021406039414-02-2017
339ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयाेगांतर्गत प्राप्त निधी सन 2016-17 जनरल बेसिक ग्रँन्टच्या दुस-या हप्त्याची रक्कम ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. वितरण आदेश क्र 22017021406039514-02-2017
340महिला बालकल्‍याण विभागएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्पा अंतर्गत अहमदनगर जिल्हातील प्रकल्प स्ततरावरील विविध घटकार्तगंत प्रकल्प राबविण्या साठी अनुदान वाटप ......2017021408004214-02-2017
341सामान्य प्रशासन विभागश्री.पोपट रंगनाथ मेहेर वरिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपाविभाग पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019213-02-2017
342सामान्य प्रशासन विभागश्री.भागाजी चिमाजी मुरकुटे परिचर पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019313-02-2017
343शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम २०१२ इयत्ता ६ वी अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठयपुस्तके देयक अदा करणॆबाबत.2017021316022813-02-2017
344शिक्षण प्राथमिक विभागबेटी बचाओ,बेटी पढाओ संकल्प उत्सव २०१६-१७ तालुकास्तरीय कार्यशाळॆसाठी अग्रीम बाबत.2017021316022913-02-2017
345शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात लोकजागृती उपक्रमांतर्गत बेटी बचाओ,बेटी पढाओ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी वर्ग करणॆबाबत.2017021316023013-02-2017
346अर्थ विभागश्री बाबासाहेब गणपत बडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खामपिंप्री तालुका शेवगाव यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005020910-02-2017
347अर्थ विभागश्रीम शैलजा विश्‍वनाथ नाचन सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा हरिहरनगर तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017021005021010-02-2017
348अर्थ विभागश्री माधव नारायण पवार सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021110-02-2017
349अर्थ विभागश्री सूर्यकांत भागूजी कार्ले सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरवाडी तालुका पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021210-02-2017
350पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती जामखेड )2017021007006510-02-2017
351शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या धर्तीवर विद्या प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा स्तरीय समन्वयक समावेशित शिक्षण यांची सेवा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायीक विकास संस्था, संगमनेर येथे समावेशित शिक्षण सक्षमीकरण समन्वयक म्हणून सेवा वर्ग करणे बाबत.2017021016022610-02-2017
352अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना महाराष्‍ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017021005021410-02-2017
353अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021510-02-2017
354अर्थ विभागश्री.राजेंद्र धोंंडीराम थोरात, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021610-02-2017
355अर्थ विभागकै.श्री.अभय काकासाहेब बडे,उपाध्यापक,पंचायत समिती शेवगाव यांच्या वारस पत्नी श्रीम.किर्ती अभय बडे, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021710-02-2017
356अर्थ विभागकै.श्री रामप्रसाद मारुती लाहोरे,केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.इदु रामप्रसाद लाहोरे,, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021810-02-2017
357अर्थ विभागश्रीम. मोरे सुनंदा बाळकृष्ण,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर ता -संगमनेर यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021910-02-2017
358अर्थ विभागश्रीम.कांतिका अशोक वाकचौरे,उपाध्यापक,पंचायत समिती कोपरगाव ता - कोपरागाव यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022010-02-2017
359अर्थ विभागश्री.सुरेश पोशट्टी चिलवर,कनिष्ठ अभियंता, जि.प.ग्रा.पा.पु.विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022110-02-2017
360अर्थ विभागश्री.अनंत जलन्ना सदनापुर, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022210-02-2017
361सामान्य प्रशासन विभागश्री सुनिल पोपट कोकाटे परिचर जि प ग्रापापु उपविभाग जामखेड यांची परिचर गट ड पदाची तदर्थ स्‍वरूपाची नेमणूक समाप्‍त करणे बाबत2017020904019009-02-2017
362सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033409-02-2017
363सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033509-02-2017
364सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033609-02-2017
365पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता संगमनेर )2017020907006409-02-2017
366सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032808-02-2017
367सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032908-02-2017
368सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग प्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033008-02-2017
369सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033108-02-2017
370सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017020813033208-02-2017
371अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना उपलेखापाल ही परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017020805020808-02-2017
372ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाचे आतील खाजगी विहिर अधिग्रहण देयकास मंजुरी देणे बाबत तालुका -श्रीगोंदा ... 2017020814016108-02-2017
373पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती पारनेर )2017020807006308-02-2017
374सामान्य प्रशासन विभागश्री.झोडगे प्रदिप सुधाकर परिचर प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020804018908-02-2017
375सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैल कामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032408-02-2017
376सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032508-02-2017
377सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032608-02-2017
378सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032708-02-2017
379सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे कनिष्‍ठ सहाय्यक पारनेर यांचे अनाधिकृत कार्यालयीन कामी गैरहेजरीबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017020704018407-02-2017
380सामान्य प्रशासन विभागश्री निंभोरे अविनाश वाल्‍मीक जि प प्रा शाळा मढेवडगांव ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर यांना पदावरून दूर करणेबाबत 2017020704018507-02-2017
381पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीगोंदा जामखेड )2017020707005807-02-2017
382पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - अस्तगांव व ग्रामपंचायत निमगाव खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत... 2017020707006007-02-2017
383सामान्य प्रशासन विभागश्री ज्ञानदेव राघु देसले परिचर पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018607-02-2017
384पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - ममदापुर पंचायत समिती - नगर ग्रामपंचायत - सारोळा कासार ग्रामपंचायत- दहिगाव ग्रामपंचायत - खोसपुरीं पंचायत समिती - शेवगाव ग्रामपंचायत- ढोरजळगाव ने खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत..2017020707006107-02-2017
385पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता श्रीरामपुर संगमनेर कोपरगांव )2017020707006207-02-2017
386सामान्य प्रशासन विभागश्री पुराणे गौतम विश्‍वनाथ कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-२ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018707-02-2017
387सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र वामन कोरडे कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केेद्र निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018807-02-2017
388अर्थ विभागश्री दिलीप गोटीराम कोंबळे सेवा निवृत्त व्रनोपचारक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतीम रक्कम अदा करणे 2017020605020206-02-2017
389अर्थ विभागश्रीमती प्रमिला राधाकृष्ण खोमणे सेवा निवृत्त वरिष्ठ सहाय्यक लेखा अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017020605020306-02-2017
390शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजूरीबाबत श्रीम.वाबळे बाई बबन ता.संगमनेर2017020616022006-02-2017
391पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती शेवगांव राहुरी नेवासा राहाता )2017020607005606-02-2017
392पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी नगर पारनेर )2017020607005706-02-2017
393सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस भोसले कार्यकारी अभियंता जि प सा बा दक्षिण विभाग अहमदनगर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत 2017020604018106-02-2017
394सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री ए आर गावडे शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग नगर यांना जि प सेवेतून निलंबित करणेबाबत 2017020412023204-02-2017
395शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष भगवान वायकर,उपा. जि.प.प्रा.शाळा वायकरवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन दुर करणेबाबत...2017020416021804-02-2017
396सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून व्रणेापचारक गट-ड या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017020404018004-02-2017
397अर्थ विभागश्रीम. ताहेराबी अब्दुल कादर शेख, उपाध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत2017020305019803-02-2017
398अर्थ विभागश्रीम. शैलजा विश्वनाथ नाचण , उपाध्यापिका, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2017020305019903-02-2017
399अर्थ विभागकै श्री दादाभाऊ लक्ष्‍मण देशमुख मयत उपाध्‍यापक पंचायत स‍मिती अकोले यांची वारस पत्‍नी संगिता दादाभाऊ देशमुख यांना ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत2017020305020003-02-2017
400अर्थ विभागश्रीम. शैला रेवजी तांबे, ए.एन.एम, पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017020305020103-02-2017
401सामान्य प्रशासन विभागश्री.रामभाउ चंद्रकांत दहिवाळकर परिचर प्रा आ केंद्र उंदिरगाव ता श्रीरामूपर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020304017603-02-2017
402सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020304017703-02-2017
403आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची तात्‍पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017020310010003-02-2017
404आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर चौकशी अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010103-02-2017
405आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर सादर कर्ता अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010203-02-2017
406पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनिल किसनराव गडाख, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.दहिगांव-ने श्रेणी-1 ता.शेवगाव यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017020211005102-02-2017
407अर्थ विभागश्रीम चंद्रकला प्रभू सानप सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा अंबिकानगर तालूका पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017020205019702-02-2017
408सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२0 ते 22 फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता शिक्ष्‍ाण अधिकारी,माध्‍यमिक जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017020204017402-02-2017
409महिला बालकल्‍याण विभागश्री. मारुती दगडु म्हस्के सेवा निवृत्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे रजा रोखीकरणा बाबत.2017020208003602-02-2017
410सामान्य प्रशासन विभागश्री.यशवंत अंबादास बेद्रे,कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग-1यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020204017502-02-2017
411ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे लव्हाळी ओतुर ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण2017020214015802-02-2017
412सामान्य प्रशासन विभागश्री खेामणे बाळासाहेब कोंडिबा परिचर जि प सा बा उपविभाग पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016101-02-2017
413सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र विश्‍वनाथ गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016201-02-2017
414सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशाखा अभियंता याना लागू करणेत आलेला वेतनबँड रु १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु ६६००/- काढून घेणेबाबत 2017020113031101-02-2017
415सामान्य प्रशासन विभागश्री आदिनाथ किसन चव्‍हाण जि प लपा उपविभाग नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016301-02-2017
416सामान्य प्रशासन विभागश्री परदेशी विशाल धर्मराज कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016401-02-2017
417सामान्य प्रशासन विभागश्री कचरे जगन्‍नाथ मुरलीधर कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपविभाग संगमनेर पंचायत समिती संगमनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016501-02-2017
418अर्थ विभागश्री. रावसाहेब आनंदा सोनवणे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017020105019501-02-2017
419ग्रामपंचायत विभागश्री बाबासाहेब कोंडिराम घुले, सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना तृतीय सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017020106039101-02-2017
420सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031201-02-2017
421सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031301-02-2017
422सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031401-02-2017
423सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031501-02-2017
424सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031601-02-2017
425सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031701-02-2017
426सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031801-02-2017
427सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031901-02-2017
428सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032001-02-2017
429सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032101-02-2017
430सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032201-02-2017
431सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032301-02-2017
432सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍तीवेतन, इतर भत्‍ते, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरणाासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. माहे- जानेवारी २०१७2017020104016601-02-2017
433सामान्य प्रशासन विभागमाहितीचाा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पंचायत समिती स्‍तरीय, महिलाा व बालकल्‍याण व समाजकल्‍याण विभागातील अपिलीय अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व सहा. जन माहिती अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत. 2017020104016701-02-2017
434अर्थ विभागश्री विठठल माधव विटणकर सेवानिवृत्‍त वरि.सहा.लेखा यांचे गट विमा प्रकरण मंजूरीबाबत.2017020105019601-02-2017
435सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016801-02-2017
436सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016901-02-2017
437सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (उच्‍च्‍श्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017001-02-2017
438सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017101-02-2017
439सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी ( सहाय्यक प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017201-02-2017
440आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सेवक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (आरोग्‍य सेवक पुरुष)2017013110009631-01-2017
441अर्थ विभागकै श्री गोरक्षनाथ सखाराम लांडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105018731-01-2017
442अर्थ विभागश्रीमती हिराबाई बाबूराव शिंदे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा जाधववस्‍ती तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018831-01-2017
443अर्थ विभागश्रीमती प्रवरा जगन्‍नाथ भांड सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा दीघी तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018931-01-2017
444अर्थ विभागकै रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह नीधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019031-01-2017
445अर्थ विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी पंचायत, पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105019131-01-2017
446अर्थ विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019231-01-2017
447सामान्य प्रशासन विभागश्री फकीरा एकनाथ केदारी कार्या अधीक्षक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017013104015731-01-2017
448सामान्य प्रशासन विभागश्री बारटक्‍के अंकुश रामचंद्र वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017013104015831-01-2017
449जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री चिपाडे एस जे, कनिष्ठ सहा. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती बील मंजुरीबाबत 2017013103003631-01-2017
450पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीरामपुर, राहुरी, जामखेड)2017013107005131-01-2017
451पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पंचायत समिती पारनेर)2017013107005231-01-2017
452पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता कोपरगांव)2017013107005331-01-2017
453अर्थ विभागश्रीम. खोमणे प्रमिला राधाकृष्ण, वरिष्ठ लेखा सहाय्यक, अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना नवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017013105019331-01-2017
454पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी अकोले )2017013107005431-01-2017
455अर्थ विभागश्रीमती पी.आर.खोमणे,वरि.लेखा अर्थ वि भाग जि.प.अ.नगर यांना नियत वयोमानानुसार जिल्‍हा प‍रि षद सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे.2017013105019431-01-2017
456पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता ग्रामपंचायत - दाढ बुद्रुक खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत2017013107005531-01-2017
457ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना खरवंडी तालुका नेवासा महावितरण कंपनीस भरणा केलेले विज देयकाच्या १०० टक्के वीज बिलाच्या ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017013114015731-01-2017
458ग्रामपंचायत विभागश्री डी बी आजबे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रा पं नागलवाडी ता कर्जत यांचे गैरवर्तनाचे कारणास्तव शिक्षा अंतिम करणे बाबत...2017013006039030-01-2017
459अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशिकरण मूल्‍य व कुंटुब निवृत्‍ती वेतन मंजूरी बाबत2017013005018630-01-2017
460अर्थ विभागश्री शेख आयूब नूरमहमंद आरोग्य सेवक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा उपदान मंजूरी बाबत2017012705017827-01-2017
461अर्थ विभागश्रीम हेमलता अरुण पंदारे मूख्याध्यापक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705017927-01-2017
462अर्थ विभागश्री बापूसाहेब संखाराम पिलगर मैलकामगार पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018027-01-2017
463अर्थ विभागश्री लहानू रंभाजी क्षिरसागर मैलकामगार पंचायत समिती संगमनेर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018127-01-2017
464अर्थ विभागश्री मंकूद कृष्ण्‍नाथ रासने आरोग्य सहा आरोग्य विभाग जि प अहमदनगर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018227-01-2017
465अर्थ विभागकै श्री मच्छिद्र रंगनाथ नरवडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018327-01-2017
466अर्थ विभागकै श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेेडगें मयत सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केद्र तिसगाव ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018427-01-2017
467जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एफ एच बेग वाहनचालक यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003227-01-2017
468जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एस डी काळोखे स प्र अ . संनियंत्रण यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003327-01-2017
469अर्थ विभागश्री. लक्ष्मण सखाराम सदगीर, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांना सुधारीत सेवा निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012705018527-01-2017
470जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003427-01-2017
471जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003527-01-2017
472ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं वांगदरी ता श्रीगोंदा)2017012506038725-01-2017
473सामान्य प्रशासन विभागश्री रोहिदास भिवसन सोनवणे सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांची खाजगी कारणस्‍तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत2017012504015325-01-2017
474पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पं स राहुरी )2017012507004925-01-2017
475ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविशेष घटक योजनेतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे वाटेफळ ता नगर या योजनेस अनुदान वितरीत 2017012514015625-01-2017
476ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत.(श्री ए एल पाटील, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं स राहूरी व इतर.)2017012506038825-01-2017
477अर्थ विभागश्रीमती सुनंदा प्रेमचंद झोबाडे सेवा निवृत्‍त एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उंबरे ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012505017525-01-2017
478अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सेवा निवृत्‍त सहारूयक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017625-01-2017
479अर्थ विभागश्री दिगंबर शंकरराव पाटील, उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिंपाेरे तालुका कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017725-01-2017
480पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खेळते भांडवल निधीचे वितरण (एकरूखे ता. राहता )2017012507005025-01-2017
481सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक गटशिक्षण कार्यालय पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012504015425-01-2017
482सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा कार्यभाराबाबत2017012504015525-01-2017
483सामान्य प्रशासन विभागउप कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा तात्‍पुरता कार्यभाराबाबत2017012504015625-01-2017
484सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोक प्रतिनिधीनि सुचविलेला ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते व अन्य मूलभूत सुविधांची कामाबाबत व सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचा रस्त्यांचा दुरुस्ती व परीक्षण कार्यक्रम ३०५४ या लेखाशिर्षांतगत निधी मधून करणेत येणारी कामे व जिल्हा परिषदेमार्फत कारणात येणारी सर्व कामे प्रकारची कामे याची राज्य गुणवत्ता निरीक्षक यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2017012512023125-01-2017
485सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती अहमदनगर या पदाचा तात्‍पुरता कार्यभााराबाबत2017012404014824-01-2017
486महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. ए. ए. कुलकर्णी सहा. बा. वि. प्र. अ .यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प. भिंगार 2 (ग्रामिण) या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003324-01-2017
487महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. वाय. भांगे पर्यवेक्षीका वडाळा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्पं अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वडाळा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003424-01-2017
488महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. बी. गायधने पर्यवेक्षीका नेवासा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प नेवासा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003524-01-2017
489ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत श्री. वळेकर राजेंद्र बन्सी ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड.2017012406038624-01-2017
490सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२ ते ४ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा आरोग्‍य अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404014924-01-2017
491सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता .उप कार्यकारी अभियंता (सा बा उत्‍तर) जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404015024-01-2017
492सामान्य प्रशासन विभागश्री जलाल मोहम्‍मद परिचर जि प सा बा उपविभाग नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015124-01-2017
493सामान्य प्रशासन विभागश्री कैलास बाळासाहेब झुुंगे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य पशासन विभाग जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015224-01-2017
494अर्थ विभागश्रीमती सूमन भास्‍कर मुळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा सुसेवस्‍ती तालुका नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह नधिीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017123-01-2017
495अर्थ विभागश्रीमती शकिला अख्‍तर फारुक शेख सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परषिद शाळा राहाता ऊर्दु तालूका राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017223-01-2017
496पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स राहुरी शेवगावं )2017012307004823-01-2017
497ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.मोमीण आखाडा ता.राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण.2017012314015323-01-2017
498ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.धामणगाव ता.जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण.2017012314015423-01-2017
499ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई अनुदान वाटप सन २०१६-१७ पासून 2017012314015523-01-2017
500सामान्य प्रशासन विभागश्री भांबरे सुनिल बाळु परिचर पशु वैद्यकिय दवाखाना खडकवाडी पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012104014721-01-2017
501पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन कक्षातील कार्यरत असलेले तालुका स्तरावरील कार्यरत अधिकारी यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा करणे बाबत... 2017012107004621-01-2017
502सामान्य प्रशासन विभागविभागीय चौकशी प्रकरणात सादरकर्ता अधिकारी व साक्षिदार यांनी जिल्‍हा परिषदेची बाजु प्रभावीपणे मांडणेबाबत2017012004014420-01-2017
503सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचारी यांचेविरुध्‍द विहीत कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करणेबाबत 2017012004014520-01-2017
504महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मनोज ससे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) यांचे अर्जित रजेच्या कालावधीत म. व. बा. क. विभागाचे प्रशासकिय कामकाज संभाळणे बाबत2017012008003220-01-2017
505अर्थ विभागश्री.मधुकर किसन खवळे, मैलकामगार, जि.प.ग्रा.पा.पु. उपविभाग जामखेड पं.स.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016120-01-2017
506अर्थ विभागकै. बाळू देवराम जाधव, परिचर, पंचायत समिती नगर,यांच्या वारस पत्नी श्रीम.संगिता बाळू जाधव यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017012005016220-01-2017
507अर्थ विभागश्री.सुरेश एकनाथ गोरे, मैलकामगार,पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016320-01-2017
508सामान्य प्रशासन विभागश्री एस टी माने कनिष्‍ठ सहाय्यक एबाविेसे श्रीगोदा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृृत गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017012004014620-01-2017
509अर्थ विभागश्री. दिलीप विठ्ठल पवार, मैलकामगार, पंचायत समिती जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016420-01-2017
510अर्थ विभागश्री. गोरक्ष यादव रोकडे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012005016520-01-2017
511अर्थ विभागश्री. श्रीधर भाऊराव कंठाळी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती पाथर्डी, यांनानिवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017012005016620-01-2017
512अर्थ विभागश्री. किसान मार्तंड घुले, उपाध्यापक , पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुतुब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016820-01-2017
513अर्थ विभागश्री.आरोटे साबाजी दगडू, उपाध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016920-01-2017
514अर्थ विभागश्री. अशोक हरिभाऊ लहिरे, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017012005017020-01-2017
515अर्थ विभागकै.श्री. सुरेश रघुनाथ एखंडे, मयत पदवीधर शिक्षक, पंचायत समिती अकोले, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. मीनाक्षी सुरेश एखंडे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017011905015619-01-2017
516ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038419-01-2017
517ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038519-01-2017
518अर्थ विभागश्री. रामदास गोपाळा मोरे, कक्ष अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांचे सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017011905015719-01-2017
519समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (माहे जुन-2016 ते सप्टेंबर-2016)2017011917003419-01-2017
520समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (ऑक्टोबर-2016 ते डिसेंबर-2016)2017011917003519-01-2017
521पशुसंवर्धन विभागश्री खोडदे लक्षमण सिताराम पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाखना हिवरेबाजार तालुका नगर पंचायत समिती नगर यांच्या पत्नीचे वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश2017011911005019-01-2017
522शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतीपुतीची रककम मंजुर करणे बाबत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणेबाबत श्री निकाळे मंदा संतू उपा ज़ि प प्रा शा बाभळेश्वर ता राहता 2017011916021419-01-2017
523महिला बालकल्‍याण विभागश्री. रणजित सोमा भराडे विस्ताार अधिकारी (सां) राजीनामा मंजुरी बाबत 2017011908003119-01-2017
524शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत श्री आढाव बबन किसन,उपा,जि.प.प्रा.शाळा गटेवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017011916031319-01-2017
525शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत श्री फुलमाळी रावसाहेब माणिक,उपा,जि.प.प्रा.शाळा चोंडी ता जामखेड जि.अहमदनगर2017011916031419-01-2017
526अर्थ विभागश्री .यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी ऐच्छिक सेवा निवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014518-01-2017
527अर्थ विभागश्री .रावसाहेब आनंदा सोनवने ऐच्छिक सेवा निवृत्त केंद्रप्रमुख बुऱ्हाणगर तालुका नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014618-01-2017
528अर्थ विभागश्री .विलास शंकर डूमणे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे तालुका संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014718-01-2017
529अर्थ विभागश्री . बाळू हरिभाऊ साळुंके उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मंजूर तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा करणे 2017011805014818-01-2017
530अर्थ विभागश्री .हरिभाऊ देवराम नरसाळे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा समर्थनगर तालुका पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014918-01-2017
531अर्थ विभागश्री. संदीप रमेश अहिरे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चर्मळवस्ती तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805015018-01-2017
532शिक्षण प्राथमिक विभागसेवानिलंबन आदेशात अंशतः दुरुस्ती करणेबाबत. श्री.बाळनाथ आदिनाथ भिताडे सेवानिलंबित मुख्याध्यापक 2017011816021218-01-2017
533सामान्य प्रशासन विभागश्री रणसिंग लक्ष्‍मण मूरलीधर परिचर प्रा आ केंद्र खर्डा ता जामखेड यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014018-01-2017
534सामान्य प्रशासन विभागश्रीम ज्‍योती गणेश्‍ा देेवतरसे कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014118-01-2017
535सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष कचरू जेजुरकर कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ग्रापापु उपविभाग श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014218-01-2017
536सामान्य प्रशासन विभागश्री संजय किसन पालवे परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014318-01-2017
537कृषि विभागश्री. एस.एस.साळवे, सेवा निलंबीत कृषि अधिकारी,प.स.नेवासा यांचे विभागीय चौकश्‍ाी बाबत- निलंबन निर्वाह भत्‍याचे पुर्नविलोकना बाबत.2017011809001118-01-2017
538आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.कृष्‍णा संपतराव घावटे,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,मेहेकरी,ता.नगर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011810009518-01-2017
539ग्रामपंचायत विभागश्री दिलीप उत्तमराव पठारे, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ, पं स श्रीगोंदा यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017011706038317-01-2017
540सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.भारती,वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने विभागीय चौकशी करणे कामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017011704013817-01-2017
541सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.भारती,वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने विभागीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017011704013917-01-2017
542आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.15600-39100 ग्रेड पे रू 5400) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.. डॉ. बाळासाहेब प्रभाकर मेहेत्रे वै. अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,धांदरफळ,ता. संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर2017011710009417-01-2017
543अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011605013816-01-2017
544अर्थ विभागश्री .मधुकर विश्वनाथ वडागळे ऐच्छिक सेवा निवृत्त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव तालुका नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605013916-01-2017
545अर्थ विभागश्री हंबीर तुळजाराम मांडगे सेवा निवृत्त परिचर पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011605014016-01-2017
546अर्थ विभागश्री . भाऊसाहेब किसन भंडारे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पवळवाडी तालुका पाथर्डी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605014116-01-2017
547सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकेशव त्रिम्बक आव्हाड तत्कालीन हजेरी सहाय्य्क जि प सा बा उपविभाग पाथर्डी यांना नुकसान भरपाई पोटी रुपय पाच हजार अदा करणे बाबत 2017011612022116-01-2017
548सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एस जी गायकवाड शाखा अभियंता जि प ग्रा पा पु उपविभाग जामखेड यांची विभागीय चौकशीची नस्ती बंद करणे बाबत 2017011612022216-01-2017
549आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग -३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011610008916-01-2017
550आरोग्‍य विभागकुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग -३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011610009016-01-2017
551सामान्य प्रशासन विभागश्री शेख माहेम्‍मद इम्रान कुतुबुददीन कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011604013616-01-2017
552सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल दावजी भडके कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ल पा उपविभाग शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011604013716-01-2017
553महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. के .पी वराडे सहा. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. प्रकल्प कोपरगाव यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कमी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत-----2017011608002916-01-2017
554महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.के. पी. वराडे. सहा. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए .बा.वि . से. यो. प्रकल्प कोपरगाव यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कमी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत......2017011608003016-01-2017
555आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू 15600-39100 ग्रेड पे 5400) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.दिपिका संतोष पालवे एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,शेंडी,ता.अकोले,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017011610009116-01-2017
556आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू15600-39100 ग्रेड पे 5400) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ. अजिंक्‍य पोपट आढाव,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,चासनळी,ता. कोपरगांव,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत.. ,2017011610009216-01-2017
557आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रू. ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत....डॉ.दत्‍तात्रय विठोबा जोरी वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले,जि.अ.नगर.2017011610009316-01-2017
558ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.प्रकाश उत्तम बाबर,से.नि. आरेखक यांनी कार्यालयीन कमी गैरवर्तन केल्याने शिक्षा अंतिम करणे बाबत. 2017011314014613-01-2017
559पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विस्तार अधिकारी पंचायत यांची कक्ष प्रमुख म्हणून नेमणूक करणेबाबत 2017011307004113-01-2017
560महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्हा स्तरिय कक्षासाठी वाहन उपलद्धते बाबत 2017011318000313-01-2017
561सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.17 ते 19 जानेवारी 2017 या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017011304013513-01-2017
562महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामगांराग्रारोहयो अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्य बाळाचे मानधन व भत्ते अदा करणे 2017011218000212-01-2017
563आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना,डॉ.शरदकुमार बाळासाहेब पवार ,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,कुळधरण,ता.कर्जत,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017011210008812-01-2017
564सामान्य प्रशासन विभागराज्‍यातील 25 जिल्‍हा परिषदा व 283 पंचायत समित्‍यांच्‍या सार्वत्रिक निवडणूका फेबु्वारी २०१७ प्रत्‍यक्ष निवडणूक कार्यक्रम आदर्श आचारसंंहिता बाबत2017011204013312-01-2017
565सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री शेख अजमतुल्ला सुलतान, कनिष्ठ अभियंता , जि प सा बा उपविभाग, पारनेर जि अहमदनगर यांचे स्वतः चे हृदयशस्रक्रिये साठी अग्रीम मंजूर करणे बाबत 2017011212022012-01-2017
566महिला बालकल्‍याण विभागसन 2014-2015 मधिल अंगणवाडी इमारत बांधकामे रदद करणे बाबत2017011208002812-01-2017
567आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011210008712-01-2017
568कृषि विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत कृषि अधिकारी/विस्‍तार अधिकारी (कृषि)2017011209001012-01-2017
569ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री.एम.एम.शेलार, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं.स.नेवासा)2017011206038212-01-2017
570पशुसंवर्धन विभागडॉ. हरिश्चंद्र केशवराव गवळी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. जोहरापुर श्रेणी-1 ता.शेवगांव अर्जित रजा मंजुरी आदेश.2017011111004711-01-2017
571पशुसंवर्धन विभागडॉ.शारदा पंढरीनाथ चावडे, पशुधन विकास अधिकारी, फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय राजुर ता.अकोले यांची बालसंगपनासाठी अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017011111004811-01-2017
572पशुसंवर्धन विभागडॉ.मारुती रघुनाथ मिसाळ, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.रवंदे श्रेणी - 1 ता.कोपरगांव अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017011111004911-01-2017
573सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब यादवराव भांगे वाहनचालक यांनी पंचायत समिती श्रीरामपूर येथे कार्यरत असताना केलेल्‍या गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2017011104012911-01-2017
574शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.निंभोरे अविनाश वाल्मीक, जि.प.प्रा.शाळा मढेवडगाव ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन दुर करणेबाबत2017011116020011-01-2017
575अर्थ विभागश्री.श्रीकांत मधुकर औटी सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011105011811-01-2017
576अर्थ विभागकै. अर्जुन लक्ष्मन वावरे मयत पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे . 2017011105011911-01-2017
577अर्थ विभागश्री.गोरक्षनाथ शंकर शिंदे सेवा निवृत्त मैल कामगार जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे. 2017011105012011-01-2017
578शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017011116020111-01-2017
579शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी ३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017011116020211-01-2017
580अर्थ विभागश्रीमती विजया गिरीधर गाडेकर सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012511-01-2017
581अर्थ विभागश्री अशोक हरिभाऊ लहिरे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जैनपूर नवे तालुका नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012611-01-2017
582ग्रामपंचायत विभागश्री ठकाराम मनाजी जासूद, ग्राम विकास अधिकारी, पं स पारनेर यांचे भ नि‍ नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011106038111-01-2017
583शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.वसंत ज्ञानदेव जोंधळे सेवानिवृत्त गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017011116020511-01-2017
584अर्थ विभागश्रींम.बेबी नाना ठुबे, उपाध्यापक जी.प.शाळा वाडेगव्हाण ता- पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017011005011010-01-2017
585अर्थ विभागश्री. शिवाजी गोविंद गरड, मैलकामागर, पंचायत समिती पाथर्डी, ता- पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017011005011110-01-2017
586अर्थ विभागश्री.रामदास गोपाळा मोरे, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017011005011210-01-2017
587ग्रामपंचायत विभागश्री शंकर बापु भालेराव, ग्राम विकास अधिकारी, पं स संगमनेर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. 2017011006037610-01-2017
588ग्रामपंचायत विभाग14 वा वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत करणेसाठी दुस-या हप्त्याची जनरल बेसीक ग्रँट कोषागारातून आहरित करण्‍ोबाबत.2017011006037710-01-2017
589ग्रामपंचायत विभागश्री सुरेश लहानू डोंगरे, ग्रामसेवक पं स श्रीरामपूर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011006037810-01-2017
590ग्रामपंचायत विभागश्री सुधाकर किसन बोर्डे, सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना न्यायालयीन प्रक्रीयेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017011006037910-01-2017
591सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर नामदेव जगताप परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017011004012410-01-2017
592सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक बापुराव गायकवाड परिचर पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017011004012510-01-2017
593सामान्य प्रशासन विभागअस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्रा उपलब्ध करुन देणे बाबत परिचर गट ड.2017011004012610-01-2017
594अर्थ विभागEnabling Digital Payments In Rural India या विषयावरील दि.11 ते 12 जानेवारी 2017 रोजी आयोजित प्रशिक्षकांच्‍या प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे.2017011005011310-01-2017
595कृषि विभागविस्तार अिधकारी (कृषि) या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी 2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठुता सुची प्रसिध्द‍ करणे बाबतण्‍2017011009000710-01-2017
596कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत 2017011009000810-01-2017
597सामान्य प्रशासन विभागश्री अजय नारायण देवचके कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011004012710-01-2017
598पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत पशुधन पर्यवेक्षक श्री.युवराज तानाजी वाणी 2017011011004610-01-2017
599सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस मोटे तत्‍कालीन कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जि प अहमदनगर यांच्‍या विरूध्‍द विभागीय चौकशीच्‍या निर्णयानुसार अंतिम कार्यवाही करणेबाबत2017011004012810-01-2017
600ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2016-17) (ग्रा पं दहिफळ जुने ता शेवगांव व इतर 13 ग्रा पं)2017011006038010-01-2017
601आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010007910-01-2017
602आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ ची अंतरीम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011010008010-01-2017
603आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010008110-01-2017
604आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना,डॉ.शादुर्ल केशव देशमुख एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,चंदनापुरी,ता.संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामाकजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008310-01-2017
605आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना, डॉ.रोहन विभाकर बारवकर एमबीबीएस, वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,नन्‍नज,ता.जामखेड,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008410-01-2017
606अर्थ विभागश्रीमती परीगाबाई धोंडीबा ठोकळ सेवा निवृत्त एल. एच. व्ही. प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पळवे खुर्द तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010905010009-01-2017
607अर्थ विभागश्री. सोमनाथ चिंधू भांगरे सेवा निवृत्त परिचर प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी तालुका अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010109-01-2017
608अर्थ विभागश्रीमती. शैला रेवजी तांबे सेवा निवृत्त आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हार बुद्रुक तालुका राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017010905010209-01-2017
609अर्थ विभागश्री. फकिरा एकनाथ केदारी सेवा निवृत्त कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010309-01-2017
610सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंंत अंबादास बेद्रेे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017010904012109-01-2017
611शिक्षण प्राथमिक विभागनवोक्रमशील शाळांतील गणित विषयाचे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी डायटं सगमनेर यांना दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन2017010916019309-01-2017
612शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अतर्गत इ ६ वी पाठ्यपुस्तके व अध्यापन शास्त्राच्या व्हर्चुअल प्रशिक्षण खर्च वर्ग करणेबाबत2017010916019409-01-2017
613लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी-सुखदेव-2 ता.राहाता जि.अहमदनगर 2017010915023509-01-2017
614ग्रामपंचायत विभाग14 वा केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रा पं ना वितरीत केलेला निधी शासन निकषांनुसारच खर्च करुन विहीत कालावधीत कामे पूर्ण करणेबाबत...2017010906037509-01-2017
615सामान्य प्रशासन विभागश्री उमाकांत तुकाराम भांड कनिष्‍ठ सहा. सामान्‍य प्रशासन विभाग 1जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012209-01-2017
616सामान्य प्रशासन विभागश्री महंमद ईब्राहिम शेख परिचर एकात्‍मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय नेवासा ता नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012309-01-2017
617अर्थ विभागश्री. विनायक सखराम कोल्हे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर ता-संगमनेर, यांना सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010905010709-01-2017
618महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. यु .ए. कल्हापुरे यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास योजना सेवा प्रकल्प राहुरी या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2017010908002609-01-2017
619आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकिय व आरोग्‍य सेवा गट अ वैद्यकिय अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या/ पदस्‍थापना डॉ लालु सयाजी बोर्डे वै.अ.गट अ प्रा आ केंद्र वारी ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर यांना बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत2017010910007709-01-2017
620शिक्षण प्राथमिक विभागस्थायित्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत श्री.पवार संदिप सुरसिंग ता.राहाता2017010916019709-01-2017
621महिला बालकल्‍याण विभाग 2017 या वर्षा मधिल अंगवाडी सेविका व मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत 2017010908002709-01-2017
622आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थाना,डॉ.निलेश अदिनाथ खळदकर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017010910007809-01-2017
623महिला बालकल्‍याण विभागश्री. अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो राहुरी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.... 2017010608003806-01-2017
624अर्थ विभागश्री.गणपत मालुजी वाकडे सहायक लेखाधिकारी आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010605009506-01-2017
625अर्थ विभागश्री. शिवाजी सोन्याबापू वाकचौरे सेवा निवृत्त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी ता.अकोले यांची भविष्य निर्वाह निधी ची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009606-01-2017
626अर्थ विभागकै. श्री. नंदकुमार बन्शी शिंदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माहेगाव तालुका राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009706-01-2017
627अर्थ विभागश्री.भैरवनाथ सखाराम खोडदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोनेवाडी तालुका - नगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009806-01-2017
628अर्थ विभागश्रीमती. प्रमिला सुदामराव पुंडे उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा कौठा तालुका - श्रीगोंदा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009906-01-2017
629ग्रामपंचायत विभागपेसा कायदयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात यशदा, पूणे येथ्‍ो दिनांक 13 ते 14 जानेवारी, 2017 या कालावधीत आयोजित कार्यशाळेस उपस्थित राहणेसाठी जिल्हा पेसा समन्वयक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2017010606037306-01-2017
630ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं देउळगांव सिध्दी, पिंपळगांव वाघा ता नगर व ग्रा पं जळकेवाडी ता जामखेड)2017010606037406-01-2017
631सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011405-01-2017
632सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011505-01-2017
633सामान्य प्रशासन विभागश्री जयप्रकाश पेत्रस गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017010504011605-01-2017
634ग्रामपंचायत विभागश्री माधव मारुती शेलार, सेवा निवृत्त ग्राम सेवक, पंचायत समिती नेवासा यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036605-01-2017
635ग्रामपंचायत विभागश्री भास्कर राधुजी नालकर, स्वेच्छा सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहूरी यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036705-01-2017
636ग्रामपंचायत विभागश्री शाहूराव नानासाहेब देशमुख, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036805-01-2017
637ग्रामपंचायत विभागश्री विक्रम किसन उगले सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036905-01-2017
638ग्रामपंचायत विभागश्री चंद्रकांत भिमराव वारकड, सक्तीने सेवा निवृत्त ग्राम सेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत.2017010506037005-01-2017
639अर्थ विभागश्री. शरद गोंविद राजवाळ, सहाय्य्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008505-01-2017
640अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे, ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008605-01-2017
641अर्थ विभागश्री. राजाराम नामदेव थोरात, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर , ता- पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008705-01-2017
642अर्थ विभागश्री. सदाशिव विठ्ठल शिंदे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008805-01-2017
643अर्थ विभागश्रीम. चंद्रकला प्रभू सानप, उपाध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008905-01-2017
644अर्थ विभागश्रीम. मोहिनी श्रीपाद लहाडे, ए.एन.एम., प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017010505009005-01-2017
645सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र विधान परिषद नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संंघ निवडणूक २०१७आदर्श आचारसंंहिता बाबत2017010504011705-01-2017
646शिक्षण प्राथमिक विभागजि प मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जि प शाळा निमगाव को. ता. राहता 2017010516018305-01-2017
647शिक्षण प्राथमिक विभागजि प मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जि प शाळा वाळकी ता. राहता 2017010516018405-01-2017
648शिक्षण प्राथमिक विभागजि प मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जि प शाळा जाधववस्ती शिंगवे ता. राहता 2017010516018505-01-2017
649शिक्षण प्राथमिक विभागजि प मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जि प शाळा न. पा वाडी ता. राहता 2017010516018605-01-2017
650शिक्षण प्राथमिक विभागजि प मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जि प शाळा सदाफळ क्लास ता. राहता 2017010516018705-01-2017
651शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषद शाळा हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी 2017010516018805-01-2017
652शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषदळा काळ्सपिंप्री ता. पाथ्‍ार्डी 2017010516018905-01-2017
653शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषद शाळा निवडुंगे ता. पाथर्डी 2017010516019005-01-2017
654लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा करमनवाडी ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश स्थगित ठेवणेबाबत2017010515023405-01-2017
655आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, सहाय्ययक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चांदा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतिम करणे. 2017010510007505-01-2017
656जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय पारनेर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत2017010503002805-01-2017
657जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा:- ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017010503002905-01-2017
658जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा:- ट्रायसेम ट्रेनिंग सेंटर, अहमदनगर येथील तीन ट्रेडचे प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधी करीता कर्मचा-यांची एकत्रीत मानधनावर नेमणूक करणेबाबत.2017010503003005-01-2017
659जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय, पारनेर येथील दोन ट्रेडचे प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधी करीता कर्मचा-यांची एकत्रीत मानधनावर नेमणूक करणेबाबत.2017010503003105-01-2017
660शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्‍ये जिल्‍हा वार्षिक योजने अंतर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती साठी जिल्‍हा परिषद अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2017010416018004-01-2017
661पशुसंवर्धन विभागडॉ.जगदिश संभाजी खेडकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.बाभळेश्वर ता.राहाता यांची वैद्यकीय कारणास्तव परावर्तीत रजा मंजुरी आदेश.2017010411004204-01-2017
662ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, सुकेवाडी ता. संगमनेर येथे पाण्याची टाकी करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014104-01-2017
663ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पाडळी ता. पाथर्डी येथील रामनगर, गर्जेवस्तीसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014204-01-2017
664ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना प्रवरासंगम टोका व माळेवाडी योजनेकरीता नवीन ट्रान्सफार्मर बसविणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014304-01-2017
665अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा बाळकृष्ण मोरे उपाध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा राजापूर ता-संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010405007704-01-2017
666अर्थ विभागश्रीम. रखमाबाई बाबुराव गायकवाड, उपाध्यापक जिल्हा परिषद शाळा अकोळनेर स्टेशन ता-नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405007804-01-2017
667अर्थ विभागश्रींम.सुशीला पाटीलबा ठोकळ, मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद शाळा नारायणगव्हाण ता-पारनेर याचे भविष्यनिर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010405007904-01-2017
668अर्थ विभागश्री. किसन मार्तंड घुले, उपाध्यापक , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बहिरोबावाडी, ता-पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008004-01-2017
669अर्थ विभागश्रीम. मीनल जगन्नाथ खिळे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगाव खलु ता-श्रीगोंदा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम वर्ग करणेबाबत2017010405008104-01-2017
670अर्थ विभागश्रीं. विजयकुमार तुकाराम जठार, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसोबानगर ता-श्रीगोंदा यांचे भविष निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008204-01-2017
671अर्थ विभागश्रीम.शेटे विजया बाळासाहेब, मुख्याध्यापक , पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008304-01-2017
672अर्थ विभागश्रीम. जयश्री विजयकुमार जोशी, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती - नेवासा,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008404-01-2017
673ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, उंबरगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा व पाणी टाकी योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014404-01-2017
674पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004304-01-2017
675पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004404-01-2017
676पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक (वर्ग-4) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004504-01-2017
677सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कोळसांगवी ते जीरेवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412018804-01-2017
678सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.रांजणगाव मशिद येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर.2017010412018904-01-2017
679सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.वाळवणे येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर2017010412019004-01-2017
680शिक्षण प्राथमिक विभागश्री शेख सगीर अ. रशिद मुख्याध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा उर्दु मुले केंद शास्त्रीनगर, ता. शेवगाव यांचे गैरवर्तनी कामी पुरवणी दोषारोपांची खातेनिहाय चौकशी होणेकरीता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2017010416018104-01-2017
681ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागयोजना नुतनीकरण निधी अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती मौजे.म्हातारपिंप्री ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण.2017010414014504-01-2017
682सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निरगुडे वस्ती संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025704-01-2017
683ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, काकडी ता. कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथे जमीनीवरील पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414015104-01-2017
684सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिचडगाव तालुका नेवासा येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025804-01-2017
685ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना वाढीव वितरण व्यवस्था करणे मौजे, धनगरवाडी ता. नेवासा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414015204-01-2017
686सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. महाजनवाडी गोंधवनी दत्तनगर रस्त्यावरील कॅनॉलवर कि.मी. १/५०० मध्ये फुल बांधकाम करणे. ता.श्रीरामपूर.2017010413025904-01-2017
687सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी ते इरिगेशन बंगला रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्त करणे. ता.राहुरी 2017010413026004-01-2017
688सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुडसरगाव ते मानोरी रस्ता खडीकरण करणे. कि.मी. ३/०० ते ४/०० ता. राहुरी 2017010413026104-01-2017
689सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026204-01-2017
690सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंतीची उंची वाढविणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026304-01-2017
691सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे येसगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026404-01-2017
692सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026504-01-2017
693सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मालुंजा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026604-01-2017
694सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कारेगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने व विस्तारीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026704-01-2017
695सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मातापूर येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026804-01-2017
696सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026904-01-2017
697सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे तांभोरे येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027004-01-2017
698सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआपेगाव ते कसाली शिव रस्ता प्रजिमा ८ ते ग्रामा २७ कि मी १/०० ते १/५०० ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027104-01-2017
699सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंचखडक खु ते ठाकरवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027204-01-2017
700सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जळके खुर्द ता. नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027304-01-2017
701सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांजरी ता. राहुरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413027404-01-2017
702सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र सडे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027504-01-2017
703सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा ता. राहुरी येथे वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे. 2017010413027604-01-2017
704सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कोतुळेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान कोतुळ ता. अकोले येथे भक्तनिवास बांधणे भाग-२ ता. अकोले 2017010413027704-01-2017
705सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पिंपळदरी ता.अकोले येथे विद्युतीकरण करणे. 2017010413027804-01-2017
706सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाचेगाव ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027904-01-2017
707सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बनपिंप्री रुईखेल रस्ता स क्र १/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022404-01-2017
708सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जायगुडे आखाडा ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028004-01-2017
709सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते लोणी रस्ता ०/०० मध्ये मोरी बांधणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022504-01-2017
710सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413028104-01-2017
711सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाथरे ता.राहुरी येथे कंपाउंड वॉल बांधणे. 2017010413028204-01-2017
712सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028304-01-2017
713सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते दक्षिण हिवरेवस्ती रस्ता सा क्र मध्ये मोरी बांधणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022704-01-2017
714सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मुसलवाडी ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028404-01-2017
715सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मालुंजे खुर्द ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028504-01-2017
716सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोल्हार खुर्द ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028604-01-2017
717सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर चास ता. अकोले येथे शौचालय बांधणे. 2017010413028704-01-2017
718सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तांभेरे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे2017010413028804-01-2017
719सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आरडगाव ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028904-01-2017
720सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर पळसुंदे ता. अकोले येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029004-01-2017
721सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र खडकी ता.अकोले येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413029104-01-2017
722सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंदीरगाव ता.श्रीरामपूर येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029204-01-2017
723सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मक्तपुर ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029304-01-2017
724सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान गोपाळपूर ता.नेवासा येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029404-01-2017
725सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र जगदंबा देवी देवस्थान सोनई ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे. 2017010413029504-01-2017
726सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्रीराम मंदिर देवस्थान देवगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे2017010413029604-01-2017
727सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश नागबाबा देवस्थान भेंडा बु.ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029704-01-2017
728सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री जगदंबा देवी देवस्थान शिरसगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029804-01-2017
729सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगर्दणी अकोले इंदोरी निंब्रल विठे ते रामा ५० (भग रुंभोडी ते सावंतवाडी रस्ता कि मी २६/५०० ते २८/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (प्रजिमा ७६) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413029904-01-2017
730सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ते प्रजिमा ३१ (खरवंडी ) रस्ता कि मी ०/०० ते ३/०० भूमिगत गटारीसह काँक्रीटीकरण (एम डी आर ३१) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413030004-01-2017
731सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनवलेवाडी धुमाळवाडी साखर कारखाना वाशेरे परखतपूर ते रामा ३२ ला मिळणारा मार्ग कि मी ०४/०० ते ०७/०० इजिमा १६५ ( वाशेरे ते परखतपूर रस्ता ) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030104-01-2017
732सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चोळकेवाडी अस्तगांव तालुका राहाता येथे १ वर्गखोली बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030204-01-2017
733सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जाधव वस्ती (वांगी बु ) तालुका श्रीरामपूर येथे २वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030304-01-2017
734सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे चासनळी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030404-01-2017
735सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे धामोरी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030504-01-2017
736सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रवंदे येथील पशुवैद्यकीय सौरक्षक भिंत व खोडवा दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030604-01-2017
737सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030704-01-2017
738सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कानडगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030804-01-2017
739सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030904-01-2017
740सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413031004-01-2017
741सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पांगरमल येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019504-01-2017
742सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आगडगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तीन खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019604-01-2017
743सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-38 ते सालवडगांव मुर्शतपूर वाडगांव थाटे ते शिंगोरी इजिमा-85 कि.मी.0/0 ते 2/0 रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017010412025704-01-2017
744सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020304-01-2017
745सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जामगाव तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020404-01-2017
746सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत रस्ता करणे ता.पाथर्डी 2017010412020504-01-2017
747सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत कॉंक्रेटीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412020604-01-2017
748सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी परिसरात भराव रस्ता करणे ता.पाथर्डी2017010412020704-01-2017
749सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे जवळा पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.जामखेड .2017010412020804-01-2017
750सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.खारेकर्जुने दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010412020904-01-2017
751सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे वडगाव आमली ते टाकळी खातगाव रस्ता करणे ता.पारनेर.2017010412021004-01-2017
752सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे कुळधरण पशुवैदयकीय दवाखाना दुरूस्ती. व परिसर सुधारणा करणे ता.कर्जत 2017010412021104-01-2017
753सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – तरडगव्हा ण ते चवरसांगवी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा 2017010412021204-01-2017
754सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- भानगाव ते सुरोडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा2017010412021304-01-2017
755सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – गरडवाडी ते तालुकाहद्द खडीकरण करणे किमी ०/० ते ३/५०० ग्रामा-४४ ता.शेवगाव2017010412021404-01-2017
756सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – अळकुटी ते शेरे कासारे रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/०० ता.पारनेर 2017010412021504-01-2017
757सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –कोसेगव्हाण ते टाकळीलोणार रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा2017010412021604-01-2017
758सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –घेाटन ते मोटकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी १/०५० ते १/६०० ता.शेवगाव2017010412021704-01-2017
759अर्थ विभागश्रीम. शोभा राजाराम नागपुरे, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007404-01-2017
760सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे औरंगपुर ते एम.डी.आ -३९ रस्ता भराव खडीकरण करणे ता.पाथर्डी.2017010412021904-01-2017
761ग्रामपंचायत विभागश्री आर एम मलपुरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत मुतखेल ता अकोले यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017010406036404-01-2017
762अर्थ विभागश्रीम. विद्या प्रभाकर पंडित, ए.एन.एम.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,सावळीविहीर, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007504-01-2017
763अर्थ विभागश्रीम. शेख शकीला अख्तर फारुक, मुख्याध्यापक, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007604-01-2017
764पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण ) वार्षिक कृती आराखडयातील ग्रामपंचायती मध्ये पोतराजा मार्फत स्वच्छतेविषयक जनजागृती करणेबाबत 2017010407003804-01-2017
765शिक्षण प्राथमिक विभाग जि प मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडण्यास परवानगी बाबत जि प शाळा कारेगाव तालुका पाथर्डी 2017010416017504-01-2017
766पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत पशुधन पर्यवेक्षक श्री.विजय राजाराम देशमुख 2017010411004104-01-2017
767सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा – २२ ते फुंदे वस्तीे रस्ता‍ खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010312018303-01-2017
768सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - भाळवणी ते १० वा मैल रस्ता दुरूस्ती करणे ता.पारनेर.2017010312018403-01-2017
769सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.हिेंगणगाव इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010312018503-01-2017
770सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जातेगांव ते गटेवाडी रस्ता- मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/५०० ता.पारनेर2017010312018603-01-2017
771सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिरडगाव ते कोकणगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ता.श्रीगोंदा2017010312018703-01-2017
772ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुरच्या पाठीमागे बायबल बापतीस्त चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013303-01-2017
773ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे बारस्कर कॉलनी विजय वैरागर यांचे घराजवळ लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013403-01-2017
774ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुर राकेश वैरागर यांचेघराशेजारी चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013503-01-2017
775ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं निमगांव घाणा ता नगर)2017010306033803-01-2017
776सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळवाडी श्री दत्त देवस्थान येथे पूर संरक्षक भिंत बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312019103-01-2017
777सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री दिनकर सखाराम औटी तत्का.मुकादम जि प सां बा उपविभाग पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु ९०,०००/- अदा करणेबाबत2017010312010303-01-2017
778ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत...2017010306033903-01-2017
779ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बेलापूर बु. ता श्रीरामपूर)2017010306034003-01-2017
780ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दत्तनगर ता श्रीरामपूर)2017010306034103-01-2017
781ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं हरेगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034203-01-2017
782ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं माळवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034303-01-2017
783ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं जाफ्राबाद ता श्रीरामपूर)2017010306034403-01-2017
784ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दिघी ता श्रीरामपूर)2017010306034503-01-2017
785ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मुठेवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034603-01-2017
786ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं लोणी खु. ता राहाता)2017010306034703-01-2017
787ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं रुई ता राहाता)2017010306034803-01-2017
788ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंचपूर ता संगमनेर)2017010306034903-01-2017
789ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं आश्वी बु. ता संगमनेर)2017010306035003-01-2017
790ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं निमगांव जाळी ता संगमनेर)2017010306035103-01-2017
791ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंप्री लौकी अजमपूर ता संगमनेर)2017010306035203-01-2017
792ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पाथरे ता राहाता)2017010306035303-01-2017
793ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ममदापूर ता राहाता2017010306035403-01-2017
794ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं खळी ता संगमनेर)2017010306035503-01-2017
795ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं उंबरी ता संगमनेर)2017010306035603-01-2017
796ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोल्हेवाडी ता संगमनेर)2017010306035703-01-2017
797ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं शेडगांव ता संगमनेर)2017010306035803-01-2017
798ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं सावळी विहीर खु. ता राहाता)2017010306035903-01-2017
799ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं येवती ता श्रीगाेंदा)2017010306036003-01-2017
800लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं1 ता . राहुरी2017010315017303-01-2017
801सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जानपीर ते डांगेवाडी रस्ता सा क्र ०/०० ते २/०० मध्ये खडीकरण करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312026703-01-2017
802लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं 2 ता . राहुरी2017010315017403-01-2017
803लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-गावठाण ता . राहुरी2017010315017503-01-2017
804लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी-पटारे पागिरेवस्ती ता . राहुरी2017010315017603-01-2017
805लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-गाजरनाला ता . राहुरी2017010315017703-01-2017
806लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तुळापूर ता . राहुरी2017010315017803-01-2017
807लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गुंजाळे नं.1 ता . राहुरी2017010315017903-01-2017
808लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-मुलानीनाला ता . राहुरी2017010315018003-01-2017
809लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-पाटीलवस्ती ता . राहुरी2017010315018103-01-2017
810लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-हारदेवस्ती ता . राहुरी2017010315018203-01-2017
811लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी नं.2 ता . नगर2017010315018303-01-2017
812लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी नं.3 ता . नगर2017010315018403-01-2017
813लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजले चिंचोली ता . नगर2017010315018503-01-2017
814लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा-भवरवाडी ता . जामखेड2017010315018603-01-2017
815लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती फक्राबाद ता . जामखेड2017010315018703-01-2017
816लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बोर्ले नं.2 ता . जामखेड2017010315018803-01-2017
817लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डोणगाव ता . जामखेड2017010315018903-01-2017
818लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिकणी ता . संगमनेर2017010315019003-01-2017
819लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमोण-देशपांडे मळा ता . संगमनेर2017010315019103-01-2017
820लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सारोळेपठार-नायदरा ता . संगमनेर2017010315019203-01-2017
821लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव देपा-वारुळ बंधारा ता . संगमनेर2017010315019303-01-2017
822लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती पिंपळे ता . संगमनेर2017010315019403-01-2017
823लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती माही-गावठाण ता . कर्जत2017010315019503-01-2017
824लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगावडाकु-गोंदकर ओढा ता . कर्जत2017010315019603-01-2017
825सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे डोंगरगण चाफेवाडी बहिरवाडी आगडगाव रतडगाव टाकळीकाझी उक्कलगाव शिरढोण रस्ता ३३/०० ते ३४/२०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022303-01-2017
826लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-हाडोळा ता . कर्जत2017010315019703-01-2017
827लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जळगाव नं.2 ता . कर्जत2017010315019803-01-2017
828लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटेगाव-कदमवस्ती ता . कर्जत2017010315019903-01-2017
829सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ गोदर्डी जोड रस्ता ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022603-01-2017
830सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010304011203-01-2017
831लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-राऊतवस्ती ता . कर्जत2017010315020003-01-2017
832लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेगाव नं.1 ता . कर्जत2017010315020103-01-2017
833लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-पाचपीर ता . कर्जत2017010315020203-01-2017
834लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हंडाळवाडी ता . कर्जत2017010315020303-01-2017
835लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ ता . अकोले2017010315020403-01-2017
836लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कासारपिंपळगाव , ता पाथर्डी 2017010315020503-01-2017
837लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा दुरुस्ती कर्जुलेहर्या-कुंभडोह ता .पारनेर 2017010315020603-01-2017
838लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डिकसळ-चौधरीवस्ती ता . पारनेर2017010315020703-01-2017
839लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सातेवाडी ता अकोले जि अहमदनगर 2017010315020803-01-2017
840लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोासपुरी- घोडकेवाडी ता नगर2017010315020903-01-2017
841लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021003-01-2017
842लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कामठी ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2017010315021103-01-2017
843लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोथुळ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021203-01-2017
844सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ राशीन अळसुंदे निंबे हातगांव लोणी चापडगाव ते प्ररामा ८ रस्ता सा क्र १/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022903-01-2017
845लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव- भनगडेवस्ती ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021303-01-2017
846लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती हिवरगाव पठार - वैतागवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021403-01-2017
847लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव खु ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021503-01-2017
848लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सावरगाव तळ ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021603-01-2017
849लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तिखोल -कुरण ता पारनेर जि अहमदनगर 2017010315021703-01-2017
850लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव डाकु ता कर्जत जि अहमदनगर 2017010315021803-01-2017
851लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 लपा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा उंबरे - दुशिंगवस्ती ता राहुरी जि अहमदनगर 2017010315021903-01-2017
852लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ताजु-गावठाण ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022003-01-2017
853लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती कापुरवाडी-ढवळेवस्ती ता.नगर 2017010315022103-01-2017
854आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकिय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी गट- अ वर्ग- २ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००- ३९,१०० ग्रेड पे ५४००) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती बाबत.2017010310007603-01-2017
855लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा-शिंदेवस्ती ता.अकोले2017010315022203-01-2017
856लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सातेवाडी नं.2 ता.अकोले2017010315022303-01-2017
857लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.2 ता.अकोले2017010315022403-01-2017
858लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती किन्ही-धाकरोबा ता.पारनेर2017010315022503-01-2017
859लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती निमगाव डाकु ता.कर्जत2017010315022603-01-2017
860लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेवाडी ता.कर्जत2017010315022703-01-2017
861लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा पिंपळवाडी नं.3- रानमळा ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022803-01-2017
862लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव-मोरेवस्ती ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर2017010315022903-01-2017
863ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ शिंदे यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013603-01-2017
864ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ मुज्जा यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013703-01-2017
865ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे बारस्कर कॉलनी गोंधळी समाज वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013803-01-2017
866ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे जलालशाह कब्रस्थान लालटाकी वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013903-01-2017
867ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसन २०१५-१६ या वर्षात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कानडगाव व इतर ६ गावे महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण2017010314014003-01-2017
868कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ९० टक्‍के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व अस्‍थापीत करणे.2017010309000603-01-2017
869आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट अ वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या व पदस्‍थापना डॉ. प्रमोद अण्‍णासाहेब म्‍हस्‍के यांना तालुका आरोग्‍य अधिकारी राहाता या रिक्‍त पदावर हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशसकीय कामकाजचे अधिकार प्रदान करणे बाबत.2017010310007403-01-2017
870ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री एन एन कदम, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ पं स कोपरगांव)2017010306036103-01-2017
871सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भामाठाण येथील अडबंगनाथ मंदिर ते भामाठाण रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022803-01-2017
872सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर, रेणुकानगर ता. श्रीरामपूर येथील भीमा परदेशी ते पप्पू मोर्गे यांच्या घरापर्यंत रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022903-01-2017
873सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे महांकाळगाव ते बाकु पिंपळगाव जी प शाळेपर्यंत रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023003-01-2017
874सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर येथील घुलेयेवले वस्ती रस्ता करणे ता राहुरी जी अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023103-01-2017
875सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सद्गुरू किसनगिरीबाबा जन्मस्थळ मंदिर रास्ता सा क्र ०/०० ते ०/४०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023203-01-2017
876सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई बालाजी मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023303-01-2017
877सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी ते चितळी रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023403-01-2017
878सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमालुंजा बु ते रामवाडी कडेस जाणारा रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313023503-01-2017
879सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखंडाळा ते म्हसोबा रोड रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023603-01-2017
880सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते फत्याबाद शिवरस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023703-01-2017
881लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा करमनवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315023003-01-2017
882सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील रेणुकानगर अंतर्गत म्हसे यांचे घरापासून ते भागडे यांचे घरापर्यंत स्वामी समर्थ कॉलनी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023903-01-2017
883सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोतुळ ते खंडोबा मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020003-01-2017
884सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ते भोसे रस्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020103-01-2017
885सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागम्हसोबा मंदिर ते खंडाळा रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024003-01-2017
886सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागघोगरगाव येथील कॅनॉल मार्गे पठारेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024103-01-2017
887सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतांबेवाडी ते कडी खुर्द रस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024203-01-2017
888सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा येथील नवीन गावठाण ते खंडोबा मंदिर खोसे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024303-01-2017
889सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावळगाव येथील आदिवासी वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024403-01-2017
890सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर अंतर्गत मोरगे यांचे घरापासून ते संजीव झावरे (ए डी सि सि बँक कॉलनी ) यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024503-01-2017
891सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरगाव येथील श्री भैरवनाथ मंदिर रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024603-01-2017
892सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी पंढरीवस्ती ते रामपूर रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313024703-01-2017
893सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील जगताप यांचे घरापासून ते लोणकर यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024803-01-2017
894सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सतगुरु किसनगिरीबाबा जन्म स्थळ मंदिर रस्ता सा . क्र . ०/४०० ते ०/८०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024903-01-2017
895सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर फत्याबाद शिव रस्ता ते चार नंबर ते दक्षिणेकडील कलवर पारखे यांचे वस्तीकडेस जाणारा रस्ता करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025003-01-2017
896सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ता श्रीरामपूर येथील माधव शेळके यांचे घरापासून ते आरबट्टी यांचे घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025103-01-2017
897सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदहिगाव ते कासली रस्ता कि मी ०/०० ते ५/०० दुरुस्त करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025203-01-2017
898सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा ते नेवासा रस्त्यावरील वीटभट्टी ते बानगंगा रस्ता दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025303-01-2017
899सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द कि मी ६/४०० मध्ये सि डी वर्क्स चे काम करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025403-01-2017
900जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्राी आवास योजने अतंर्गत सेक-2011 नुसार अहमदनगर जिल्हयासाठी सन 2016-17 साठी प्राप्त 8572 घरकुल उदिदष्टानुसार तालुकानिहाय एनआयसीच्या वेबसाईटवर लाभार्थी रजिस्टर केलेले लाभार्थींची यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017010303002703-01-2017
901लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता . अकोले2017010215014902-01-2017
902लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प. बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा नं3 -झिरेमाळ , ता . अकोले2017010215015002-01-2017
903लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.1 , ता अकोले. 2017010215015102-01-2017
904लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित खु-मुकाई , ता . अकोले2017010215015202-01-2017
905लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित बु.-मुकाई , ता .अकोले 2017010215015302-01-2017
906लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता .अकोले 2017010215015402-01-2017
907लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता अकोले. 2017010215015502-01-2017
908लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता .अकोले 2017010215015602-01-2017
909लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरापूर नं1 , ता पाथर्डी. 2017010215015702-01-2017
910लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं1 , ता .पाथर्डी 2017010215015802-01-2017
911लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-तुळजापूर , ता .पाथर्डी 2017010215015902-01-2017
912लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं2 , ता .पाथर्डी2017010215016002-01-2017
913लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज खु न.3-वांढेकरवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016102-01-2017
914लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु न.2-कराळेवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016202-01-2017
915लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती खांडगाव नं.1-चव्हाणवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016302-01-2017
916लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-जुगनी , ता .पाथर्डी2017010215016402-01-2017
917लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती देवराई नं1 , ता .पाथर्डी2017010215016502-01-2017
918लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिराळ , ता .पाथर्डी2017010215016602-01-2017
919लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215016702-01-2017
920लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत वसंत बंधारा दुरुस्ती कोळगाव-स्मशानभूमी , ता .श्रीगोंदा2017010215016802-01-2017
921लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-लिमजेवाडी , ता .श्रीगोंदा2017010215016902-01-2017
922लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-जगतापवस्ती , ता .श्रीगोंदा2017010215017002-01-2017
923लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215017102-01-2017
924लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 अंतर्गत साठा बंधारा दरोडी-चौगुले मळा , ता .पारनेर2017010215017202-01-2017
925अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009102-01-2017
926अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009202-01-2017
927अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009302-01-2017
928अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009402-01-2017
929पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत जिल्हयातील जनावरांना गोचिडरोग प्रतिबंधक लस मात्रांचा पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211003902-01-2017
930पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत मिनरल ब्रीक्स (खनिज विटा) पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211004002-01-2017
931सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010402-01-2017
932सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010502-01-2017
933सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक ( उच्‍चश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010602-01-2017
934सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010702-01-2017
935सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010802-01-2017
936सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010902-01-2017
937सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011002-01-2017
938लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा गोरेगाव-शिवमंदीर , ता. पारनेर2017010215013202-01-2017
939लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरूस्ती, चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर या कामाच्या कार्यारंभ आदेशात दुरूस्ती करणेबाबत.2017010215013302-01-2017
940ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, नविन चांदगांव ता. नेवासा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012802-01-2017
941समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा पुस्तके व इतर पुस्तके पुरवीणे.2017010217003302-01-2017
942पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स पारनेर पाथर्डी नगर कर्जत)2017010207003602-01-2017
943लघु पाटबंधारे विभागसन 2015-16 च्या बचत रक्कमेतून 2702 बिगर आदिवासी (स्था.क्षेत्र) योजनांतर्गत साठा बंधारे कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश जि प संकेतस्थळावर अपलोड करणे2017010215013402-01-2017
944महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी इमारत बांधकामाच्या गांव व जागेत बदल करणे बाबत....2017010208002502-01-2017
945सामान्य प्रशासन विभाग परिचर वर्ग-४ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011102-01-2017
946सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पटेलवाडी (उक्कलगाव) तालुका श्रीरामपूर येथे वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010213025602-01-2017
947ग्रामपंचायत विभागश्री जरे रामकिसन शंकर, यांना जिल्हा परिषद, अहमदनगर अधिनस्त कंत्राटी ग्रामसेवक या पदावर पुन:र्नियुक्ती देणे बाबत...2017010206033702-01-2017
948ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वांबोरी ता. राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012902-01-2017
949ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व 44 गांवे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013002-01-2017
950ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, महांकाळवाडगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013102-01-2017
951ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळेवाडी ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013202-01-2017
952लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती नवसरवाडी, ता . कर्जत2017010215013502-01-2017
953लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती जांभुळनाला-भानगाव , ता . श्रीगोंदा2017010215013602-01-2017
954लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंचोली काळदात , ता . कर्जत2017010215013702-01-2017
955लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड-गावडेवस्ती , ता . श्रीगोंदा2017010215013802-01-2017
956लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी-पांडुूओढा , ता . नगर 2017010215013902-01-2017
957लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हसनापूर , ता . शेवागाव2017010215014002-01-2017
958लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती अंभोळ , ता . अकोले2017010215014102-01-2017
959लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड नं.1 , ता . श्रीगोंदा2017010215014202-01-2017
960लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-गुडुबाई , ता . कर्जत 2017010215014302-01-2017
961लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सावरगाव , ता . पारनेर 2017010215014402-01-2017
962लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर -इनामकरवाडी , ता पारनेर. 2017010215014502-01-2017
963लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती काळेवाडी-जांभळे , ता . अकोले2017010215014602-01-2017
964सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळुंज तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत संरक्षक भिंत दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018002-01-2017
965लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ-वसंत बंधारा , ता . अकोले2017010215014702-01-2017
966सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कौडगाव तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018102-01-2017
967लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती लिंगदेव-ठाकरवाडी , ता . अकोले2017010215014802-01-2017
968सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खडकी तालुका नगर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा आदेश 2017010212018202-01-2017
969कृषि विभागश्री. बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, मोहिम अधिकारी, कृषि‍ विभाग, जिप. नगर यांना सेवामुक्त करणे बाबत.2016123109000531-12-2016
970शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा हदय उपमार्ग शस्त्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत2016123116016731-12-2016
971लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भानगाव-धनगरवाडी, ता -कर्जत 2016123115012631-12-2016
972लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंतामणी - रवळगाव , ता . कर्जत 2016123115012731-12-2016
973लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती उदरमल , ता . नगर 2016123115012831-12-2016
974लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कामठी-पा पु विहिरजवळ , ता .श्रीगोंदा 2016123115012931-12-2016
975लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तेलंगशी , ता . जामखेड2016123115013031-12-2016
976शिक्षण प्राथमिक विभागश्री अनिल प्रभाकर पाणगे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जांभळेवाडी ता.अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत.2016123116016831-12-2016
977ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक न.पा.पु.यो.बारागाव नांदूर व १४ गावे मुळा नदी पात्रातील गुरुत्व वाहिनी दुरुस्ती करणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 2016123114012731-12-2016
978अर्थ विभागराष्‍ट्रीय ग्राम स्‍वराज्‍य अ‍भियान सन 2016 -2017 अंतर्गत जिल्‍हा परषिद व पंचायत समिती स्‍तरावरील विषायाबाबत विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे.2016123105007331-12-2016
979जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत लिपीक टंकलेखक या पदावर करार पध्दतीने नियुक्ती 2016123103002431-12-2016
980सामान्य प्रशासन विभागश्री आर.एस.घायतडक, सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहाय्यक यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123104010131-12-2016
981सामान्य प्रशासन विभागश्री. के.बी.पागिरे, सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहाय्यक यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123104010231-12-2016
982सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍ती वेतन,इतर देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी यांंचे रजा रोखीकरणासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे डिसेंबर २०१६)2016123104010331-12-2016
983जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. डी. बी. परदेशी , विस्तार अधिकारी (समुदाय संघटन व क्षमता बांधणी ) यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत2016123103002531-12-2016
984सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमुजिमा ३५ ते डोंगरगण मांजरसूंबा ते गोरक्षनाथ गड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016123012010630-12-2016
985सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जिमा ५ ते गजराज नगर (बु-हाणनगर) रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी.०/०० ते ०/५२५ ता.नगर.2016123012011330-12-2016
986अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016123005006730-12-2016
987अर्थ विभागकै. श्री. सतीष अंबादास कदम, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर, यांचे वारस पत्नी श्रीम.ज्योती सतीष कदम यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू - नि- उपदान मंजुरी बाबत.2016123005010630-12-2016
988अर्थ विभागश्री. सखाराम भिकाजी देशमाने, मैलकामागर, पंचायत समिती पारनेर ,ता- पारनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपादान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2016123005006930-12-2016
989अर्थ विभागश्री. सुरेश दामु लंके, मैलकामगार,पंचायत समिती पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016123005007130-12-2016
990सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र वित्‍त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्‍या तात्‍पुरत्‍या पदोन्‍नत्‍या व पदस्‍थापना 2016123004009930-12-2016
991सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने,सेवानिलंबित परिचर यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123004010030-12-2016
992लघु पाटबंधारे विभागश्री व्ही टी डोंगरे, शाखा अभि. यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य ) या पदावर पदोन्नती मिळाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016123015012530-12-2016
993अर्थ विभागश्रीम. चित्रलेखा चंद्रसेन पवार, एल.एच.व्ही.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,काष्टी, ता - श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016123005007230-12-2016
994आरोग्‍य विभागतात्पूरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीमती गायमुखे मीना हिरामण ए एन एम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा तालुका राहुरी2016123010007330-12-2016
995महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन 2016-2017 मध्ये आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणे बाबत. (टी एस पी)2016123008002330-12-2016
996महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन 2016-2017 मध्येण आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणे बाबत. ( ओ टी एस पी)2016123008002430-12-2016
997सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडजाई (भोकर) तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016123013022430-12-2016
998सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळीभान (लक्ष्मीवाडी) तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022530-12-2016
999सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वनेवस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022630-12-2016
1000सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बानकर वस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे 3 वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022730-12-2016
1001सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअकोळनेर ते मेहेत्रे मळा रास्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010729-12-2016
1002सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते चास रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010829-12-2016
1003सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते तरवडी रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010929-12-2016
1004सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत नांदगाव रास्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011029-12-2016
1005शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016029-12-2016
1006शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016129-12-2016
1007आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2016122910007129-12-2016
1008ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना शहरटाकळी व २४ गावे महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण 2016122914011829-12-2016
1009महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002029-12-2016
1010महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002129-12-2016
1011ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे जातेगांव ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016122914011929-12-2016
1012ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे भोंद्रे ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016122914012029-12-2016
1013शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे रावसाहेब यशवंत, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा भोजडेचौकी ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2016122916016229-12-2016
1014लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा जवळा-खबडी सिध्देश्वर नाला, ता.पारनेर2016122915012429-12-2016
1015समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये संगमनेर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ पुरवणी निधी मंजुरी बाबत.2016122917003129-12-2016
1016शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.के.एल.पटारे गटशिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त पंचायत समिती पारनेर यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016122916016529-12-2016
1017सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती,नगर,यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009729-12-2016
1018महिला बालकल्‍याण विभागअहमदनगर जिल्हां परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्गत सन 2016-2017 मघ्येत ग्रामिण भागातील मुलींना स्वसंरक्षणार्थ व शारिरीक विकासासाठी कराटे प्रशिक्षण देणे योजना राबविणे बाबत.2016122908002229-12-2016
1019सामान्य प्रशासन विभागश्री.जिवनसिंग सुप्पडसिंग पल्हाटे,कनिष्ठ सहाय्यक (लि) पंचायत समिती, नगर यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009829-12-2016
1020जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत नियुक्त लिपीक टंकलेखक यांना करार पुर्ण झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016122903002329-12-2016
1021आरोग्‍य विभागनवनियुक्‍त बहुउददेशिय आरोग्‍य सेवक १२ महिने मुळ प्रशिक्षणाबाबत.2016122910007229-12-2016
1022सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तुकाईदेवी मंदिर वाडेगव्हाण येथे स्त्री पुरुष स्वच्छतागृह बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011129-12-2016
1023ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एस नन्नवरे, वि अ (पं) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033429-12-2016
1024ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एम एस साळवे, वि अ (आयआरडीपी) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033529-12-2016
1025ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एन साबळे, वि अ (पं) पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड2016122906033629-12-2016
1026सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाकडी ते लांडेवाडी नांदूर ता. राहता रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० रस्ता दूरूस्त करणे. 2016122913019429-12-2016
1027सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जखनगाव ते पिंपळगाव वाघा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122912011429-12-2016
1028सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते तालुका हद्द ता. कोपरगाव रस्ता कि. मी १/०० ते २/०० ता. कोपरगाव खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. 2016122913019529-12-2016
1029सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. उंदीरगाव,माळेवाडी,सरला ता.श्रीरामपूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३३९ कि.मी ०/०० ते ०/५१० रस्ता दूरूस्त करणे. ता.श्रीरामपूर2016122913019629-12-2016
1030सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते राज्य मार्ग ७ ला मिळणारा रस्ता खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे.ता. कोपरगाव 2016122913019729-12-2016
1031सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.माळेवाडी गोवर्धन ता.श्रीरामपूर रस्ता ग्रामीण मार्ग २७ कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता दूरूस्त करणे.ता.श्रीरामपूर2016122913019829-12-2016
1032सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- निमगाव खलू कौठा ते गार रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/० ता.श्रीगोंदा.2016122912011729-12-2016
1033सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जवखेड खा.ते जाधव वस्ती तांभूळ देव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/५०० ता.पाथर्डी.2016122912011829-12-2016
1034सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४५ ते जाधव वस्ती- तांभूळदेव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/५०० ते १/०० ता.पाथर्डी.2016122912012029-12-2016
1035अर्थ विभागश्री. सोपान बाळाजी शितोळे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122905010829-12-2016
1036सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तोडकरवाडी ते सोनळवाडी रस्ता. मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122912012229-12-2016
1037सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वडनेर ते पिंपळनेर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/०२५ ता.पाथर्डी.2016122912012429-12-2016
1038सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिंगणगाव ते अडबंगीनाथ रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा ६१ किमी ०/०० ते ३/५०० ता.शेवगाव.2016122912012629-12-2016
1039सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा १०३ ते ढवळदरा रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122912012829-12-2016
1040सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पिंपळगाव तुर्क ते कान्हुर पठार रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.पारनेर.2016122912012929-12-2016
1041अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016122905006829-12-2016
1042सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मुरशेदपुर ते हसनापुर रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते २/० ता.शेवगाव.2016122912013129-12-2016
1043सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपुणतांबा ते पुनतगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913019929-12-2016
1044सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर खुर्द ते चांदेगाव शिवरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020029-12-2016
1045सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द रामा ३२ (ग्रामा १७३) कि मी ५/०० ते ७/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020129-12-2016
1046सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६६ ते सोनई लांडेवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (इजिमा ७२) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020229-12-2016
1047सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते उक्कलगाव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013529-12-2016
1048सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते पाचारणे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013629-12-2016
1049सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंगेवाडी ते डभानवस्ती ते हातगांव रास्ता किमी ०/०० ते ३/५०० मध्ये रास्ता करणे ता. शेवगाव कार्यारंभ आदेश 2016122912019729-12-2016
1050सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरंजी ते चरमाळवस्ती रस्ता (ग्रामा ७५) कि मी ०/०० ते ०/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020329-12-2016
1051सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागरदेवळे आलमगीर ते मोरेवस्ती रास्ता सा क्र ३/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019829-12-2016
1052सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगिडेगाव ते सुरेगाव (दही) रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १३७) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020429-12-2016
1053सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शहरटाकळी ते ढोरसडे ते देवटाकळी हिंगणगाव रस्ता किमी ११/०० ते १३/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019929-12-2016
1054सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलेकरवाडी ते ढगेवस्ती ग्रामा२३५ रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020529-12-2016
1055सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी ते धालवडी रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013829-12-2016
1056सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगेवराई ते वाकडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १७६) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020629-12-2016
1057सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे वांबोरी येथील पशु वैदयकिय दवाखाना अधिकारी निवासासाठी पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020729-12-2016
1058सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी वांगदरा रस्ता सा क्र ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912020229-12-2016
1059सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदेशमुखवस्ती , कोतुळ ता अकोले येथील रस्ता खडीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020829-12-2016
1060सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागटिळकनगर ते एकलहरे ता श्रीरामपूर रस्ता कि मी ४/०० ते ५/९०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020929-12-2016
1061सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकेसापुर भगतवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३६५ (इजिमा १७९) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021029-12-2016
1062सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ते ब्राम्हणगाव रस्ता कि मी ३/९०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021129-12-2016
1063सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बांधखेल जिल्हा हद्द रस्ता किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये खडीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014229-12-2016
1064सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागब्राम्हणगाव वेताळ ते शिरसगाव रोड इजिमा ३३९ कि मी ०/६०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021229-12-2016
1065सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते ०/८०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021329-12-2016
1066सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/८०० ते १/६०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021429-12-2016
1067सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजोर्वे ते हरिजनवस्ती रस्ता कि मी १/०० ते २/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021529-12-2016
1068सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते सरला आश्रम रस्ता कि मी १/३०० ते १/५७४ खडीकरण करणे ग्रामा १२७ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021629-12-2016
1069सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा १५६ पासून लोणी ते परखडवस्ती वाकी लोणी गाव रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व खडीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014729-12-2016
1070सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजुने नारायणगाव ते त्रिभुवनवस्ती ते जाफ्राबाद मार्ग रस्ता कि मी ०/०० ते ०/२७४ खडीकरण करणे ग्रामा १४० ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021729-12-2016
1071सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा १५० पासून मुंजेवाडी ते खुटेवाडी प्रजिमा ७० ला मिळणारा रस्ता किमी ३/०० ते ४/०० मध्ये खडीकरण व मुरुमीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014929-12-2016
1072सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउक्कलगाव पटेलवाडी धनवाट रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ९०) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021829-12-2016
1073सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमहाजनवाडी गोंधवणी ते दत्तनगर रस्ता कि मी १/६०० ते ३/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा १५) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021929-12-2016
1074सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दवंगेवस्ती (मळेगाव थडी) तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022029-12-2016
1075सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रवंदे तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022129-12-2016
1076सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उंबरगाव तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022229-12-2016
1077सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लाडगाव तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016122913022329-12-2016
1078सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी ते हिवरा मांडवा रास्ता करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010428-12-2016
1079सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे किन्ही ते सोनंबी रस्त्यावर आर सी सी पाईप फिटिंग बसविणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010528-12-2016
1080शिक्षण प्राथमिक विभागवयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल केलेल्या मुलांसाठी विशेष प्रशिक्षण (6 महिने) अनुदान 2016-17 वितरीत करणेबाबत 2016122816014528-12-2016
1081आरोग्‍य विभागतात्‍पुरतेे सेवा निवृत्‍ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीम. रंजना गुलाब भैसाडे सहायक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता. जामखेंड2016122810006828-12-2016
1082शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक माध्यम मराठी संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या-2016 अंतर्गत करण्यात आलेली बदली रदद करणेबाबत. . . . श्री.सोपान नामदेव जाधव पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2016122816014628-12-2016
1083शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वाहन भाडेतत्‍वावर घेणेबाबत2016122816014728-12-2016
1084शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014828-12-2016
1085शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014928-12-2016
1086शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015228-12-2016
1087शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015328-12-2016
1088सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुंबा त्रिवेंद्रम केरळ येथील शैैक्षणिक सहलीसाठी जाणा-या विद्यार्थांना तारांगण येथील अवकाश संबंधित विज्ञान प्रदर्शनास भेट देणेसाठी वाहन अधिग्रहीत करणे बाबत.2016122804009328-12-2016
1089लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा नेप्ती (रानमळा) , ता नगर2016122815011928-12-2016
1090लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा दूर गाव (आंब्याचा मळा ) , ता कर्जत 2016122815012028-12-2016
1091लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा घारी-खडकीनाला , ता. कोपरगाव2016122815012128-12-2016
1092लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उंबरे - डागवस्ती , ता. राहुरी 2016122815012228-12-2016
1093ग्रामपंचायत विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122806033228-12-2016
1094सामान्य प्रशासन विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्रा) जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील पदाचा तात्पुरता कार्यभार आदेश रदद करणे बाबत.2016122804009528-12-2016
1095महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122808001928-12-2016
1096सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या राजीनामा मंजुरी बाबत.श्री.अरुण दत्तात्रय मुरुमकर,प्रा.आ.केंद्र मांडवगण ता.श्रीगोंदा.2016122804009628-12-2016
1097ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हिंगणगांव ता नगर)2016122806033328-12-2016
1098सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009528-12-2016
1099सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भान गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009628-12-2016
1100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकली लोणार तालुका प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009728-12-2016
1101सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009828-12-2016
1102सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009928-12-2016
1103सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010028-12-2016
1104सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वालवड तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे व पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010128-12-2016
1105सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010228-12-2016
1106अर्थ विभागश्री आर.जी.कुसाळकर तात्‍कालीन कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहार व गैरवर्तनाबाबत.2016122705006627-12-2016
1107लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव माळवी ता नगर 2016122715010327-12-2016
1108सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा नियोजन समिती बैठक करीता लघुलेखक यांची सेवा उपलब्‍ध करून देेणेबाबत2016122704009227-12-2016
1109लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती वाकडी ता राहाता 2016122715010427-12-2016
1110लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु १ ता संगमनेर 2016122715010527-12-2016
1111लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगाव दर्द ता संगमनेर 2016122715010627-12-2016
1112लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा देउळगाव गलाडे बाबरवस्ती ता श्रीगोंदा2016122715010727-12-2016
1113लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती म्हस्के वस्ती राक्षसवाडी खुर्द ता कर्जत 2016122715010827-12-2016
1114आरोग्‍य विभागवयाचेे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2016122710006627-12-2016
1115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोली गुरव तालुका संगमनेर 2016122715010927-12-2016
1116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा देवनदी देहेरे तालुका नगर 2016122715011027-12-2016
1117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा निमगाव गांगर्डा मनसूरनाला तालुका कर्जत 2016122715011127-12-2016
1118लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिपळवाडी ता राहता2016122715011227-12-2016
1119लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगावदरा तालुका संगमनेर 2016122715011327-12-2016
1120लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा शिंदे तळेवस्ती तालुका कर्जत 2016122715011427-12-2016
1121लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा चिचोंडी पाटील तालुका नगर 2016122715011527-12-2016
1122ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. अशोक हिरालाल नाझरकर शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग जामखेड याना स्वतःच्या कर्करोग या आजाराच्या शस्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजूर करणे. 2016122714011727-12-2016
1123शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित व दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत‍ि.2016122716014127-12-2016
1124शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014227-12-2016
1125शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014427-12-2016
1126लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गावठाण पठारवाडी - बहिरोबावाडी , ता . कर्जत 2016122715011627-12-2016
1127लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पारेगाव खुर्द -जगताप वस्ती , ता - संगमनेर 2016122715011727-12-2016
1128लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ अंतर्गत साठा बंधारा गुणवाडी मंदिराजवळ , ता नगर 2016122715011827-12-2016
1129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीमानूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122712008927-12-2016
1130जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड यांचे दिनांक २७-१२-२०१६ ते ७-१-२०१७ पर्यंत रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतरणाबाबत2016122703002227-12-2016
1131लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जवलेबाळेश्वर (ब्रिटिश कालीन) ता संगमनेर2016122715010227-12-2016
1132ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे बेलवंडी कोठार ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण2016122714011527-12-2016
1133सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरसगांव देशमुखवस्ती ता. श्रीगोंदा येथे १ शाळा खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122612008826-12-2016
1134ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 29 ते 31 डिसेंबर, 2016)2016122606020926-12-2016
1135ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 2 ते 4 जानेवारी, 2017)2016122606021026-12-2016
1136सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. चिमटावस्ती बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा जोडरस्ता साखळी क्र ०/०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019226-12-2016
1137सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. नवनाथनगर ते बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र./०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019326-12-2016
1138पशुसंवर्धन विभागडॉ.प्रकाश चांगदेव आहेर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.कोतुळ श्रेणी-1 ता.अकोले अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003326-12-2016
1139पशुसंवर्धन विभागडॉ.राजेंद्र सुर्यभान जाधव, पशुधन विकास अधिकारी,(तांत्रिक)जिल्हा परिषद अहमदनगर अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003426-12-2016
1140पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003526-12-2016
1141सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016122604008826-12-2016
1142ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री) भाऊसाहेब सावळेराम डमाळे, मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती नेवासा यांची वारस पत्नी श्रीम. अलका भाऊसाहेब डमाळे, यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत. (शुध्दीपत्रक)2016122606021126-12-2016
1143ग्रामपंचायत विभागशुद्धिपत्रक - "स्मार्टग्राम" योजने अंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross Verification) तपासणी करणेसाठी तालुकास्तरीय समितींबाबत.2016122606021226-12-2016
1144शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. अंकुश रामभाऊ रोकडे यांना शिक्षणसेवक पदावर पुर्नस्थापित करणेबाबत.2016122616013426-12-2016
1145सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाटेफळ ते डॅम वस्ती रस्ता( (ग्रा.मा १२८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122612013326-12-2016
1146सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष विलास कवडे वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2016122604008926-12-2016
1147ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा सैनिक कार्यालय अहमदनगर येथील मुलांच्या वस्तीगृहासाठी एक विंधन विहिर व सबमर्शिबल पंप बसविणे.2016122614010926-12-2016
1148सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.आकोळनेर अंतर्गत रस्तेा सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करणे ता.नगर.2016122612013426-12-2016
1149ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे धारवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011026-12-2016
1150ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना डमाळवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011126-12-2016
1151ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं लोणी बु ता राहाता)2016122606021326-12-2016
1152ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं कोल्हार बु ता राहाता)2016122606021426-12-2016
1153ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर ता राहाता)2016122606021526-12-2016
1154ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर बु ता राहाता)2016122606021626-12-2016
1155ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं दाढ बु ता राहाता)2016122606021726-12-2016
1156ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं साकुरी ता राहाता)2016122606021826-12-2016
1157ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं सावळी विहीर बु ता राहाता)2016122606021926-12-2016
1158ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं केलवड ता राहाता)2016122606022026-12-2016
1159ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं रांजणखोल ता राहाता)2016122606022126-12-2016
1160ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंप्री निर्मळ ता राहाता)2016122606022226-12-2016
1161ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंपळवाडी ता राहाता)2016122606022326-12-2016
1162ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा प लोहगांव ता राहाता)2016122606022426-12-2016
1163ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर्खी ता राहाता)2016122606022526-12-2016
1164ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पाथरे बु ता राहाता)2016122606022626-12-2016
1165ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं ममदापूर ता राहाता)2016122606022726-12-2016
1166ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं राजूरी ता राहाता)2016122606022826-12-2016
1167ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर ता राहाता)2016122606022926-12-2016
1168ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं घुलेवाडी ता संगमनेर)2016122606023026-12-2016
1169ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं क-हे ता संगमनेर)2016122606023126-12-2016
1170ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं मंगळापूर ता संगमनेर)2016122606023226-12-2016
1171ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं निमगांव ता संगमनेर)2016122606023326-12-2016
1172ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गारखिंड ता पारनेर)2016122606023426-12-2016
1173ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंपळगांव पिसा ता श्रीगोंदा)2016122606023526-12-2016
1174ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंबळे ता श्रीगोंदा)2016122606023626-12-2016
1175ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पेडगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023726-12-2016
1176ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोकणगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023826-12-2016
1177ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पारगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023926-12-2016
1178अर्थ विभागश्री.सुभाष कोंडाजी कोरडे, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122605011626-12-2016
1179ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नांदूर निंबादैत्य ता पाथर्डी)2016122606024026-12-2016
1180ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गळनिंब ता नेवासा2016122606024126-12-2016
1181सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी अग्रीम मंजुुरीबाबत सन २०१६-१७2016122604009026-12-2016
1182पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (जामखेड नगर पारनेर, पाथर्डी)2016122607003526-12-2016
1183ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना ढाकणवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011226-12-2016
1184ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे गंगापुर ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण2016122614011426-12-2016
1185सामान्य प्रशासन विभागपंचायत सशक्‍तीकरण पुरस्‍कार, राष्‍ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्‍कार व मनरेगा पुरस्‍कार सन २०१७ समन्‍वयक अधिकारी नेमणूूक करणेबाबत2016122604009126-12-2016
1186ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2015-16) (ग्रा पं नान्नज ता जामखेड व इतर 26 ग्रा पं)2016122606024226-12-2016
1187सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचितळी दिघी ते रामा ५० ते रामा ३६ जोडणारा रस्ता इजिमा २२४ (सूतगिरणी फाटक ते संगमनेर रोडपर्यत ) कि मी ०/०० ते ०/५८० मजबुतीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018024-12-2016
1188सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते रामकृष्ण आहेर मार्ग (ग्रामा १४५) कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018124-12-2016
1189अर्थ विभागश्री एस.आर.बोदार्डे कनिष्‍ठ सहा.लेखा यांना महाराष्‍ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2016122405006324-12-2016
1190अर्थ विभागसेवानिलंबित कर्मचारी यांचे निर्वाह भत्‍यांचे पुर्नविलोकन करणेबाबत.श्री अंबादास देविदस जमदाडे से.नि.क.सहा.लेखा ग्रामंपचायत विभाग जि,प,अ,नगर.2016122405006424-12-2016
1191अर्थ विभागश्री अशोक भास्‍कर सांगळे,से,नि,व.सहा.लेखा यांचे सेवानिलंबन भत्‍याचे पुर्नविलोकन करणे.2016122405006524-12-2016
1192सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2016122313017523-12-2016
1193सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहा. गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2016122304008623-12-2016
1194सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-याना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2016122304008723-12-2016
1195आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर सरळसेवा भरती २०१५ नुसार श्रीमती सारिका रोहिदास पवार मु.पो. कुसळंब ता.पाटोदा जिल्हा बीड यांची केलेली नियुक्ती रद्द करणे बाबत.2016122310006523-12-2016
1196लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा ता जामखेड2016122315008423-12-2016
1197लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी १ ता श्रीगोंदा2016122315008523-12-2016
1198लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी २ ता श्रीगोंदा 2016122315008623-12-2016
1199लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भोजडे ता कोपरगाव2016122315008723-12-2016
1200लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद 2 ता जामखेड2016122315008823-12-2016
1201लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर पिंपळशेत ता पारनेर 2016122315008923-12-2016
1202लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धोत्रे गावठाण ता पारनेर2016122315009023-12-2016
1203लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धोत्रे खुर्द ता पारनेर2016122315009123-12-2016
1204समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये नेवासा पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ पुरवणी निधी मंजुरी बाबत.2016122317002923-12-2016
1205समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये पाथर्डी पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ पुरवणी निधी मंजुरी बाबत.2016122317003023-12-2016
1206लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भालसिंगवस्ती सुरेगाव ता श्रीगोंदा2016122315009223-12-2016
1207लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तोरडमलवस्ती पठारवाडी बहिरोबावाडी ता कर्जत 2016122315009323-12-2016
1208लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी १ ता नगर2016122315009423-12-2016
1209लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सोलनकर वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009523-12-2016
1210लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती म्हसोबा रवळगाव ता कर्जत 2016122315009623-12-2016
1211लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जाधव वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009723-12-2016
1212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मानेवाडी सावरगाव ता पारनेर2016122315009823-12-2016
1213लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जाधववाडी ता पारनेर2016122315009923-12-2016
1214लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जगतापमळा वाळकी ता नगर 2016122315010023-12-2016
1215लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जामनदी जवळ हसनापूर ता शेवगाव2016122315010123-12-2016
1216सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ गोगलगाव पिंप्रीनिर्मळ वाकडी ते चितळी रस्ता ११/८०० ते १२/३०० (इजिमा ४५) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017723-12-2016
1217सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ ते पाचमोरया प्रजिमा २१ ते तालुकाहद्द रामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ७८) कि मी १/५०० ते २/५०० ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017823-12-2016
1218सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १२ ते खेमनरवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३१० (ग्रामा २६) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313017923-12-2016
1219सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव ते चितळी रस्ता कि मी ०/०० ते ०/८०० कारपेट करणे इजिमा १६३ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018223-12-2016
1220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजळगाव गोंडेगाव नारायणगाव रस्ता कि मी १/७०० ते २/२३० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018323-12-2016
1221सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशेकाईवाडी शिंदेवस्ती ते अगस्ती कारखाना रस्ता ग्रामा २३६ कि मी ०/०० ते ३/०० ता अकोला या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018423-12-2016
1222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ४० ते शेंडेवाडी ते सतीचीवाडी ते रामा ५० इजिमा २७४ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता कि मी ६/०० ते ७/०० ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018523-12-2016
1223सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपिंपळे ते सोनेवाडी रस्ता कि मी ०/४०० ते १/१०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018623-12-2016
1224सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कह्रे निमोण ते तालुका हद्द (निराळे) (गामा २) कि मी ५/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018723-12-2016
1225सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआश्वी ते निमगावजाळी (म्हसेवस्तीमार्ग) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018823-12-2016
1226सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द ते रामा ३२ रस्ता कि मी ०/०० ते ५/२०० ता अकोला ग्रामा १७३ या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018923-12-2016
1227सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा २६ ते खंडोबा मंदिर अंभोरे (हरिजनवस्ती) ग्रामा ५१ कि मी ५/०० ते ६/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313019023-12-2016
1228सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतेलकुडगाव ते जुना भातकुडगाव रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313019123-12-2016
1229अर्थ विभागश्री. जालिंदर गीताराम देहडे, व्रणोपाचारक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122205014222-12-2016
1230आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2016122810006722-12-2016
1231ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मजले चिंचोली ता नगर)) 2016122206020822-12-2016
1232लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा नारळाचा मळा मोहोज खु ता पाथर्डी2016122215007622-12-2016
1233लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गोळेगाव न २ ता शेवगाव2016122215007722-12-2016
1234लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर ता पारनेर 2016122215007822-12-2016
1235आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210006922-12-2016
1236लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा भोकर ता श्रीरामपूर 2016122215007922-12-2016
1237आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210007022-12-2016
1238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वेलू ता श्रीगोंदा 2016122215008022-12-2016
1239पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांना सॅनिटरी पार्क साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2016122207003322-12-2016
1240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती विरोली पिंपळेश्वर ता पारनेर 2016122215008122-12-2016
1241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मिरजगाव ता कर्जत2016122215008222-12-2016
1242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा पिंपळगावरोठा ता पारनेर2016122215008322-12-2016
1243सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मौजे रुईछत्तीशी ते माळीवाडा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता. नगर 2016122212019222-12-2016
1244सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - विळद फाटा ते विळद गाव कि.मी.०/० ते १/० रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212011922-12-2016
1245सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- एन.एच-२२२ ते काळेझाप रस्ता करणे (ग्रामा-१५८) ता.पारनेर.2016122212012122-12-2016
1246सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण थेरपाळ ते म्हसे खु. रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212012322-12-2016
1247अर्थ विभागश्री.दिंगबर बप्पासाहेब गरुड, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी,पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन , उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122205010922-12-2016
1248सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५९ येळपणे बेलवंडी रस्ता- मजबूतीकरण करणे साक्र ४/४०० ते ७/४०० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212012722-12-2016
1249सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५२ ते गोरेगाव रस्ताज मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212013022-12-2016
1250सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काष्टी ते आजनूज रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे नुतनीकरण करणे.ता.श्रीगोंदा.2016122212013222-12-2016
1251सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५८ येळपणे बेलवंडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ४/९०० ते ५/९०० ता.श्रीगोंदा.2016122212013722-12-2016
1252सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाळूंज ते वाकोडी रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते १/५०० ता.नगर.2016122212013922-12-2016
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्नापुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे साक्र ७ /०० ते ८/१०० ता.जामखेड.2016122212014022-12-2016
1254सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते घारगाव रस्ता खडीकरण मजबुतीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212014122-12-2016
1255सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रत्ना-पुर ते जामखेड जुना रस्ता- पाण्या-च्या- टाकीपासून खडीकरण करणे कि.मी.१/०० ते ५/५००.ता.जामखेड.2016122212014322-12-2016
1256सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बोधेगाव ते एकभुर्जी वस्ती पहिलवान वस्ती रस्ता¸ खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014422-12-2016
1257सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ ते वाकी रस्ता खडीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.जामखेड.2016122212014522-12-2016
1258सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४० ते दहीगाव चापडगाव अंतरवली बु.ते शिंगोरी प्रजिमा ३९ ला मिळणारा रस्ता खडीकरण करणे किमी २/० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014622-12-2016
1259सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाघवाडी ते गावडेवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते १/० ता.पारनेर.2016122212014822-12-2016
1260सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते वांबोरी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015122-12-2016
1261सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ खर्डा ते वाकी रस्ता- खडीकरण करणे किमी.१/० ते २/४०० ता.जामखेड.2016122212015222-12-2016
1262सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते गोरक्षनाथ मंदीर रस्ता (ग्रा.मा ११२ ) किमी ०/०० ते १/०० रस्ता- करणे ता.नगर.2016122212015322-12-2016
1263सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - खातगाव ते आंबी जळगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.कर्जत2016122212015422-12-2016
1264सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - दशमीगव्हाण ते उक्कडगाव शिव ते मांडवे रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015522-12-2016
1265सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ०/५३० ता.कर्जत.2016122212015622-12-2016
1266सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212015722-12-2016
1267सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांडळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/० ते ३/० ता.कर्जत2016122212015822-12-2016
1268सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी स्टेशन ते लोणी व्यंकनाथ रस्ता डांबरीकरण करणे ता.श्रींगोदा.2016122212015922-12-2016
1269सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ताक मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/५३० ते १/०६० ता.कर्जत2016122212016022-12-2016
1270सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर दौंड ते काळेवाडी रस्ता (ग्रा.मा.२५८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016122-12-2016
1271सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नांदगाव ते कोपर्डी रस्ता खडीकरण करणे साक्र.०/० ते १/५०० ता.कर्जत2016122212016222-12-2016
1272सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते एंरोडोली रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212016322-12-2016
1273सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कर्जत ते आळसुंदे रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212016422-12-2016
1274सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण ते हराळमळा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212016522-12-2016
1275सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्ना‍पुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता/ खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी.३/७०० ते ५/२०० ता.जामखेड2016122212016622-12-2016
1276सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - यादववाडी ते बेलवंडी फाटा रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी०/५०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212016722-12-2016
1277सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर सोलापूर ते आंबीलवाडी रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016822-12-2016
1278सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पाडळी ते पवार वस्ती- रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६६० ता.जामखेड2016122212016922-12-2016
1279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - गुणवडी ते वडगाव (इजिमा ३००) रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212017022-12-2016
1280सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांदळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212017122-12-2016
1281सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जानपिर ते डांगेवाडी (गाय छाप कारखान्याकडे जाणारा रस्ताा )करणे ता.पाथर्डी2016122212017222-12-2016
1282सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिंदे ते नांदगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122212017322-12-2016
1283सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिराढोण ते उक्कडगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212017422-12-2016
1284सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निंबोडी ते पाटेगाव रस्ता डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७५० ता.कर्जत.2016122212017522-12-2016
1285सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212017622-12-2016
1286सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काकणेवाडी ते हरिजन वस्ती- (ग्रामा २९७) रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.पारनेर.2016122212017722-12-2016
1287सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - घारगाव ते घोटवी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६३० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212017822-12-2016
1288सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तीसगाव ते सोमठाणे खु. रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते १/० ग्रा.मा ४५ ता.पाथर्डी.2016122212017922-12-2016
1289ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी-ग्रामसवेक यांना ग्रामससेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पूणे येथे पाच दिवशीय निवासी प्रशिक्षणा करीता कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122106020521-12-2016
1290ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2016122114010521-12-2016
1291ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, येळपणे ता. श्रीगोंदा येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122114010621-12-2016
1292सामान्य प्रशासन विभागश्री.के. आर. कु-हे, कनिष्ठ सहाय्यक, यांचा सेवानिलंबित कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2016122104008221-12-2016
1293ग्रामपंचायत विभाग"स्मार्ट ग्राम" योजनेंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross- Verification) तपासणी करणेसाठी तालुका स्तरीय समितींबाबत...2016122106020621-12-2016
1294अर्थ विभागश्री.मोहन मारुती भागवात, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122105005921-12-2016
1295अर्थ विभागश्री.किरण मनोहर क्षत्री, शाखा अभियंता, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरी बाबत.2016122105006021-12-2016
1296सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती.जे.व्ही. पवार, कनिष्ठ सहाय्यक अतिरिक्‍त कार्यभार देणेबाबत2016122104008321-12-2016
1297ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम व‍िकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणूका. (श्रीम एम डी जाधव, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर)2016122106020721-12-2016
1298सामान्य प्रशासन विभागश्री.आर.जी.मोरे,सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी,पंचायत समिती,जामखेड, यांना संगणक परिक्षेतुन सुट देणे बाबत.2016122104008421-12-2016
1299सामान्य प्रशासन विभागश्री.जी.व्ही.देवरे,सहा.गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती,संगमनेर यांना पंचायत समिती अकोले कडील कार्यभार सोपविणे बाबत.2016122104008521-12-2016
1300सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर गवारेवस्ती किमी ०/७०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112022821-12-2016
1301सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरजगाव ते महादेव मंदिराकडे जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते १/१०० खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ता राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016521-12-2016
1302सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० ग्रामा २१ कि मी १३/०० ते १५/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016621-12-2016
1303सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० (ग्रामा २१) कि मी ०/०० ते २/६०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016721-12-2016
1304सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कर्हे निमोण ते तालुका हद्द निराळे (ग्रामा २) कि मी ६/१०० ते ६/७०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016821-12-2016
1305सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते सौंदाळा देवगाव पाचुंदा माका रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016921-12-2016
1306सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागफत्तेपूर ते शहापूर देवगाव रस्ता साखळी क्रमांक ६/५०० ते ८/५०० दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017021-12-2016
1307सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकिंदपूर ते मक्तापूर भानसहिवरा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017121-12-2016
1308सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा तरवडी रस्ता साखळी क्रमांक १/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017221-12-2016
1309सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर ते प्रवरानदी कडेस जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते ०/९०० दुरुस्ती करणे ग्रामीण मार्ग ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113017421-12-2016
1310सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ४७ ढाकणवाडी ,वडगाव , चिंचपूर, पांगुळ , मानेवाडी ते जिल्हा ह्द्द ईजिमा १९२ रस्ता किमी १०/०० ते १३/०० मध्ये डांबरी खड्डे भरणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008421-12-2016
1311सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळगाव ते श्रीमंतवाडी रस्त्यावर सिडी वर्क करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008521-12-2016
1312सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबादेवी देवस्थान कुळधरण येथे पोहच रास्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008721-12-2016
1313ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणसाठी नामनिर्देशित अ‍धिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. ( दि 26 ते 28 डिसेंबर,2016)2016122006019920-12-2016
1314ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणे.2016122006020020-12-2016
1315ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) ( चौकशी अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत)2016122006020120-12-2016
1316ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) (सादरकर्ता ‍अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत)2016122006020220-12-2016
1317ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री सतिष पेत्रज लोखंडे, वि अ (सां) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122006020320-12-2016
1318पशुसंवर्धन विभागवय वर्षे 50 पूर्ण झाल्याने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2016122011003120-12-2016
1319सामान्य प्रशासन विभागकॅशलेस सुविधेचा वापर करणे करिता नोडल अधिकारी नेमणुक करणेबाबत2016122004008120-12-2016
1320ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ याना पुढील ११ महिने करारावर पुनरनियुक्ती देणेबाबत 2016122014010420-12-2016
1321लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु यळूशी नाला ता संगमनेर 2016122015003820-12-2016
1322लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी स्मशानभूमी ता कर्जत2016122015003920-12-2016
1323लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा चिंचोली रमजान गावठाण ता कर्जत2016122015004020-12-2016
1324लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती महारुळी ता जामखेड2016122015004120-12-2016
1325लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खु सारंगमळा ता कर्जत2016122015004220-12-2016
1326लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी समीर काळेवस्ती ता कर्जत2016122015004320-12-2016
1327लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015004420-12-2016
1328लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नन्नावरे वस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004520-12-2016
1329लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गोयंकरवाडी खंडाळा ता कर्जत2016122015004620-12-2016
1330लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती घोडेवस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004720-12-2016
1331लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धुपे (दर्द) ता संगमनेर2016122015004820-12-2016
1332लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ सा ब अंतर्गत साठा बंधारा रत्नापूर ता जामखेड2016122015004920-12-2016
1333लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खळी २ ता संगमनेर2016122015005020-12-2016
1334लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा जेऊर हैबती ता नेवासा2016122015005120-12-2016
1335लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हायखिळा रवळगाव ता कर्जत2016122015005220-12-2016
1336लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खुर्द पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015005320-12-2016
1337लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोसपुरी वरकड ता नगर2016122015005420-12-2016
1338लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी गावठाण म्हसोबा ता कर्जत2016122015005520-12-2016
1339लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद १ ता जामखेड2016122015005620-12-2016
1340लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर2016122015005720-12-2016
1341लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी न ३ ता कर्जत2016122015005820-12-2016
1342लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा लेंडी नाला कोरेगाव ता कर्जत 2016122015005920-12-2016
1343लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा मिरजगाव ता कर्जत2016122015006020-12-2016
1344सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगळनिंब खंडाळा ता. श्रीरामपूर मोटेबाबा रस्त्यावरील साखळी क्र २/१५० मध्ये पूल बांधकाम करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016120-12-2016
1345लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिवाचामाळा पळखेडे ता संगमनेर2016122015006120-12-2016
1346लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा शरदवाडी गावखरी ता जामखेड2016122015006220-12-2016
1347लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु २ ता संगमनेर2016122015006320-12-2016
1348लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती यादववाडी डोणगाव ता जामखेड2016122015006420-12-2016
1349लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वायभासेमाळा तेलंगशी ता जामखेड 2016122015006520-12-2016
1350लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पवारमाळा तेलंगशी ता जामखेड2016122015006620-12-2016
1351लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नागोबाचीवाडी खर्डा ता जामखेड 2016122015006720-12-2016
1352लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कवडगाव ता जामखेड 2016122015006820-12-2016
1353लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती आडाचा ओढा डोणगाव ता जामखेड 2016122015006920-12-2016
1354लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती एकरूखे ता राहता 2016122015007020-12-2016
1355लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती बोर्ले ता जामखेड 2016122015007120-12-2016
1356लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती आघी ता जामखेड 2016122015007220-12-2016
1357लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी सुखदेव २ ता राहता 2016122015007320-12-2016
1358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाथरवाला ते गेवराई रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016220-12-2016
1359लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी ( पोपटाचा माळा ) ता राहुरी 2016122015007420-12-2016
1360सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर ते वरशिंदे रस्ता साखळी क्र १/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. राहुरी कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016320-12-2016
1361सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते चांदेवाडी साखळी क्र ३/०० मध्ये पूल बांधकाम करणे ता. श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016420-12-2016
1362लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खामकरझाप लोणीव्यंकनाथ ता श्रीगोंदा2016122015007520-12-2016
1363सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नवे खामगाव ते जूने खामगाव रस्तान खडीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.शेवगाव.2016122012011220-12-2016
1364सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - एन.एच-२२२ ते हिवरे बाजार रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे ता.नगर.2016122012011520-12-2016
1365सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - सुरेगाव ते कोळगाव रस्ता- खडीकरण करणे (इ.जि.मा-३०२) कि.मी.०/० ते २/२०० ता.श्रीगोंदा.2016122012011620-12-2016
1366सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगाव तालुका नगर येथे प्रा आ उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122012009420-12-2016
1367लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (पारनेर 1))2016121915003319-12-2016
1368लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश राहुरी तालुका ( 1 )2016121915003419-12-2016
1369लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कर्जत-2) 2016121915003519-12-2016
1370लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (जामखेड-2)2016121915003619-12-2016
1371लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (संगमनेर-7) 2016121915003719-12-2016
1372आरोग्‍य विभाग