जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1अर्थ विभागश्री .यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी ऐच्छिक सेवा निवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014518-01-2017
2अर्थ विभागश्री .रावसाहेब आनंदा सोनवने ऐच्छिक सेवा निवृत्त केंद्रप्रमुख बुऱ्हाणगर तालुका नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014618-01-2017
3अर्थ विभागश्री .विलास शंकर डूमणे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे तालुका संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014718-01-2017
4अर्थ विभागश्री . बाळू हरिभाऊ साळुंके उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मंजूर तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा करणे 2017011805014818-01-2017
5अर्थ विभागश्री .हरिभाऊ देवराम नरसाळे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा समर्थनगर तालुका पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014918-01-2017
6अर्थ विभागश्री. संदीप रमेश अहिरे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चर्मळवस्ती तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805015018-01-2017
7आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.कृष्‍णा संपतराव घावटे,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,मेहेकरी,ता.नगर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011810009518-01-2017
8ग्रामपंचायत विभागश्री दिलीप उत्तमराव पठारे, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ, पं स श्रीगोंदा यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017011706038317-01-2017
9आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.15600-39100 ग्रेड पे रू 5400) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.. डॉ. बाळासाहेब प्रभाकर मेहेत्रे वै. अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,धांदरफळ,ता. संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर2017011710009417-01-2017
10अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011605013816-01-2017
11अर्थ विभागश्री .मधुकर विश्वनाथ वडागळे ऐच्छिक सेवा निवृत्त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव तालुका नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605013916-01-2017
12अर्थ विभागश्री हंबीर तुळजाराम मांडगे सेवा निवृत्त परिचर पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011605014016-01-2017
13अर्थ विभागश्री . भाऊसाहेब किसन भंडारे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पवळवाडी तालुका पाथर्डी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605014116-01-2017
14आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू15600-39100 ग्रेड पे 5400) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ. अजिंक्‍य पोपट आढाव,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,चासनळी,ता. कोपरगांव,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत.. ,2017011610009216-01-2017
15महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्हा स्तरिय कक्षासाठी वाहन उपलद्धते बाबत 2017011318000313-01-2017
16सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.17 ते 19 जानेवारी 2017 या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017011304013513-01-2017
17महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामगांराग्रारोहयो अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्य बाळाचे मानधन व भत्ते अदा करणे 2017011218000212-01-2017
18आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना,डॉ.शरदकुमार बाळासाहेब पवार ,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,कुळधरण,ता.कर्जत,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017011210008812-01-2017
19सामान्य प्रशासन विभागराज्‍यातील 25 जिल्‍हा परिषदा व 283 पंचायत समित्‍यांच्‍या सार्वत्रिक निवडणूका फेबु्वारी २०१७ प्रत्‍यक्ष निवडणूक कार्यक्रम आदर्श आचारसंंहिता बाबत2017011204013312-01-2017
20सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री शेख अजमतुल्ला सुलतान, कनिष्ठ अभियंता , जि प सा बा उपविभाग, पारनेर जि अहमदनगर यांचे स्वतः चे हृदयशस्रक्रिये साठी अग्रीम मंजूर करणे बाबत 2017011212022012-01-2017
21ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री.एम.एम.शेलार, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं.स.नेवासा)2017011206038212-01-2017
22पशुसंवर्धन विभागडॉ. हरिश्चंद्र केशवराव गवळी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. जोहरापुर श्रेणी-1 ता.शेवगांव अर्जित रजा मंजुरी आदेश.2017011111004711-01-2017
23पशुसंवर्धन विभागडॉ.शारदा पंढरीनाथ चावडे, पशुधन विकास अधिकारी, फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय राजुर ता.अकोले यांची बालसंगपनासाठी अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017011111004811-01-2017
24सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब यादवराव भांगे वाहनचालक यांनी पंचायत समिती श्रीरामपूर येथे कार्यरत असताना केलेल्‍या गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2017011104012911-01-2017
25अर्थ विभागश्री.श्रीकांत मधुकर औटी सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011105011811-01-2017
26अर्थ विभागकै. अर्जुन लक्ष्मन वावरे मयत पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे . 2017011105011911-01-2017
27अर्थ विभागश्री.गोरक्षनाथ शंकर शिंदे सेवा निवृत्त मैल कामगार जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे. 2017011105012011-01-2017
28अर्थ विभागश्रीमती विजया गिरीधर गाडेकर सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012511-01-2017
29अर्थ विभागश्री अशोक हरिभाऊ लहिरे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जैनपूर नवे तालुका नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012611-01-2017
30ग्रामपंचायत विभागश्री ठकाराम मनाजी जासूद, ग्राम विकास अधिकारी, पं स पारनेर यांचे भ नि‍ नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011106038111-01-2017
31अर्थ विभागश्रींम.बेबी नाना ठुबे, उपाध्यापक जी.प.शाळा वाडेगव्हाण ता- पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017011005011010-01-2017
32अर्थ विभागश्री. शिवाजी गोविंद गरड, मैलकामागर, पंचायत समिती पाथर्डी, ता- पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017011005011110-01-2017
33अर्थ विभागश्री.रामदास गोपाळा मोरे, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017011005011210-01-2017
34ग्रामपंचायत विभाग14 वा वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत करणेसाठी दुस-या हप्त्याची जनरल बेसीक ग्रँट कोषागारातून आहरित करण्‍ोबाबत.2017011006037710-01-2017
35ग्रामपंचायत विभागश्री सुरेश लहानू डोंगरे, ग्रामसेवक पं स श्रीरामपूर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011006037810-01-2017
36ग्रामपंचायत विभागश्री सुधाकर किसन बोर्डे, सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना न्यायालयीन प्रक्रीयेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017011006037910-01-2017
37सामान्य प्रशासन विभागअस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्रा उपलब्ध करुन देणे बाबत परिचर गट ड.2017011004012610-01-2017
38कृषि विभागविस्तार अिधकारी (कृषि) या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी 2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठुता सुची प्रसिध्द‍ करणे बाबतण्‍2017011009000710-01-2017
39कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत 2017011009000810-01-2017
40सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस मोटे तत्‍कालीन कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जि प अहमदनगर यांच्‍या विरूध्‍द विभागीय चौकशीच्‍या निर्णयानुसार अंतिम कार्यवाही करणेबाबत2017011004012810-01-2017
41आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010007910-01-2017
42आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ ची अंतरीम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011010008010-01-2017
43आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010008110-01-2017
44आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना,डॉ.शादुर्ल केशव देशमुख एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,चंदनापुरी,ता.संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामाकजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008310-01-2017
45आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना, डॉ.रोहन विभाकर बारवकर एमबीबीएस, वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,नन्‍नज,ता.जामखेड,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008410-01-2017
46अर्थ विभागश्रीमती परीगाबाई धोंडीबा ठोकळ सेवा निवृत्त एल. एच. व्ही. प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पळवे खुर्द तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010905010009-01-2017
47अर्थ विभागश्री. सोमनाथ चिंधू भांगरे सेवा निवृत्त परिचर प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी तालुका अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010109-01-2017
48अर्थ विभागश्रीमती. शैला रेवजी तांबे सेवा निवृत्त आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हार बुद्रुक तालुका राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017010905010209-01-2017
49अर्थ विभागश्री. फकिरा एकनाथ केदारी सेवा निवृत्त कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010309-01-2017
50सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंंत अंबादास बेद्रेे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017010904012109-01-2017
51शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अतर्गत इ ६ वी पाठ्यपुस्तके व अध्यापन शास्त्राच्या व्हर्चुअल प्रशिक्षण खर्च वर्ग करणेबाबत2017010916019409-01-2017
52लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी-सुखदेव-2 ता.राहाता जि.अहमदनगर 2017010915023509-01-2017
53सामान्य प्रशासन विभागश्री उमाकांत तुकाराम भांड कनिष्‍ठ सहा. सामान्‍य प्रशासन विभाग 1जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012209-01-2017
54सामान्य प्रशासन विभागश्री महंमद ईब्राहिम शेख परिचर एकात्‍मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय नेवासा ता नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012309-01-2017
55अर्थ विभागश्री. विनायक सखराम कोल्हे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर ता-संगमनेर, यांना सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010905010709-01-2017
56महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. यु .ए. कल्हापुरे यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास योजना सेवा प्रकल्प राहुरी या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2017010908002609-01-2017
57महिला बालकल्‍याण विभाग 2017 या वर्षा मधिल अंगवाडी सेविका व मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत 2017010908002709-01-2017
58आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थाना,डॉ.निलेश अदिनाथ खळदकर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017010910007809-01-2017
59अर्थ विभागश्री.गणपत मालुजी वाकडे सहायक लेखाधिकारी आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010605009506-01-2017
60अर्थ विभागश्री. शिवाजी सोन्याबापू वाकचौरे सेवा निवृत्त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी ता.अकोले यांची भविष्य निर्वाह निधी ची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009606-01-2017
61अर्थ विभागकै. श्री. नंदकुमार बन्शी शिंदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माहेगाव तालुका राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009706-01-2017
62अर्थ विभागश्री.भैरवनाथ सखाराम खोडदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोनेवाडी तालुका - नगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009806-01-2017
63अर्थ विभागश्रीमती. प्रमिला सुदामराव पुंडे उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा कौठा तालुका - श्रीगोंदा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009906-01-2017
64ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं देउळगांव सिध्दी, पिंपळगांव वाघा ता नगर व ग्रा पं जळकेवाडी ता जामखेड)2017010606037406-01-2017
65सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011405-01-2017
66सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011505-01-2017
67ग्रामपंचायत विभागश्री माधव मारुती शेलार, सेवा निवृत्त ग्राम सेवक, पंचायत समिती नेवासा यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036605-01-2017
68ग्रामपंचायत विभागश्री भास्कर राधुजी नालकर, स्वेच्छा सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहूरी यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036705-01-2017
69ग्रामपंचायत विभागश्री शाहूराव नानासाहेब देशमुख, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036805-01-2017
70ग्रामपंचायत विभागश्री विक्रम किसन उगले सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036905-01-2017
71ग्रामपंचायत विभागश्री चंद्रकांत भिमराव वारकड, सक्तीने सेवा निवृत्त ग्राम सेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत.2017010506037005-01-2017
72अर्थ विभागश्री. शरद गोंविद राजवाळ, सहाय्य्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008505-01-2017
73अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे, ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008605-01-2017
74अर्थ विभागश्री. राजाराम नामदेव थोरात, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर , ता- पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008705-01-2017
75अर्थ विभागश्री. सदाशिव विठ्ठल शिंदे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008805-01-2017
76अर्थ विभागश्रीम. चंद्रकला प्रभू सानप, उपाध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008905-01-2017
77अर्थ विभागश्रीम. मोहिनी श्रीपाद लहाडे, ए.एन.एम., प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017010505009005-01-2017
78शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषद शाळा हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी 2017010516018805-01-2017
79शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषदळा काळ्सपिंप्री ता. पाथ्‍ार्डी 2017010516018905-01-2017
80लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा करमनवाडी ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश स्थगित ठेवणेबाबत2017010515023405-01-2017
81जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय पारनेर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत2017010503002805-01-2017
82जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा:- ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017010503002905-01-2017
83शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्‍ये जिल्‍हा वार्षिक योजने अंतर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती साठी जिल्‍हा परिषद अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2017010416018004-01-2017
84पशुसंवर्धन विभागडॉ.जगदिश संभाजी खेडकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.बाभळेश्वर ता.राहाता यांची वैद्यकीय कारणास्तव परावर्तीत रजा मंजुरी आदेश.2017010411004204-01-2017
85ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, सुकेवाडी ता. संगमनेर येथे पाण्याची टाकी करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014104-01-2017
86ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पाडळी ता. पाथर्डी येथील रामनगर, गर्जेवस्तीसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014204-01-2017
87ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना प्रवरासंगम टोका व माळेवाडी योजनेकरीता नवीन ट्रान्सफार्मर बसविणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014304-01-2017
88अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा बाळकृष्ण मोरे उपाध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा राजापूर ता-संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010405007704-01-2017
89अर्थ विभागश्रीम. रखमाबाई बाबुराव गायकवाड, उपाध्यापक जिल्हा परिषद शाळा अकोळनेर स्टेशन ता-नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405007804-01-2017
90अर्थ विभागश्रींम.सुशीला पाटीलबा ठोकळ, मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद शाळा नारायणगव्हाण ता-पारनेर याचे भविष्यनिर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010405007904-01-2017
91अर्थ विभागश्री. किसन मार्तंड घुले, उपाध्यापक , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बहिरोबावाडी, ता-पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008004-01-2017
92अर्थ विभागश्रीम. मीनल जगन्नाथ खिळे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगाव खलु ता-श्रीगोंदा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम वर्ग करणेबाबत2017010405008104-01-2017
93अर्थ विभागश्रीं. विजयकुमार तुकाराम जठार, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसोबानगर ता-श्रीगोंदा यांचे भविष निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008204-01-2017
94अर्थ विभागश्रीम.शेटे विजया बाळासाहेब, मुख्याध्यापक , पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008304-01-2017
95अर्थ विभागश्रीम. जयश्री विजयकुमार जोशी, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती - नेवासा,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008404-01-2017
96ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, उंबरगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा व पाणी टाकी योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014404-01-2017
97पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004304-01-2017
98पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004404-01-2017
99पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक (वर्ग-4) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004504-01-2017
100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कोळसांगवी ते जीरेवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412018804-01-2017
101सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.रांजणगाव मशिद येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर.2017010412018904-01-2017
102सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.वाळवणे येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर2017010412019004-01-2017
103सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निरगुडे वस्ती संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025704-01-2017
104सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिचडगाव तालुका नेवासा येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025804-01-2017
105ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना वाढीव वितरण व्यवस्था करणे मौजे, धनगरवाडी ता. नेवासा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414015204-01-2017
106सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. महाजनवाडी गोंधवनी दत्तनगर रस्त्यावरील कॅनॉलवर कि.मी. १/५०० मध्ये फुल बांधकाम करणे. ता.श्रीरामपूर.2017010413025904-01-2017
107सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी ते इरिगेशन बंगला रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्त करणे. ता.राहुरी 2017010413026004-01-2017
108सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुडसरगाव ते मानोरी रस्ता खडीकरण करणे. कि.मी. ३/०० ते ४/०० ता. राहुरी 2017010413026104-01-2017
109सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026204-01-2017
110सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंतीची उंची वाढविणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026304-01-2017
111सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे येसगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026404-01-2017
112सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026504-01-2017
113सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मालुंजा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026604-01-2017
114सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कारेगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने व विस्तारीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026704-01-2017
115सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मातापूर येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026804-01-2017
116सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026904-01-2017
117सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे तांभोरे येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027004-01-2017
118सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआपेगाव ते कसाली शिव रस्ता प्रजिमा ८ ते ग्रामा २७ कि मी १/०० ते १/५०० ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027104-01-2017
119सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंचखडक खु ते ठाकरवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027204-01-2017
120सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जळके खुर्द ता. नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027304-01-2017
121सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र सडे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027504-01-2017
122सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पिंपळदरी ता.अकोले येथे विद्युतीकरण करणे. 2017010413027804-01-2017
123सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाचेगाव ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027904-01-2017
124सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जायगुडे आखाडा ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028004-01-2017
125सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413028104-01-2017
126सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाथरे ता.राहुरी येथे कंपाउंड वॉल बांधणे. 2017010413028204-01-2017
127सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028304-01-2017
128सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मुसलवाडी ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028404-01-2017
129सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोल्हार खुर्द ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028604-01-2017
130सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर चास ता. अकोले येथे शौचालय बांधणे. 2017010413028704-01-2017
131सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तांभेरे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे2017010413028804-01-2017
132सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर पळसुंदे ता. अकोले येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029004-01-2017
133सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र खडकी ता.अकोले येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413029104-01-2017
134सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंदीरगाव ता.श्रीरामपूर येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029204-01-2017
135सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मक्तपुर ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029304-01-2017
136सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान गोपाळपूर ता.नेवासा येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029404-01-2017
137सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र जगदंबा देवी देवस्थान सोनई ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे. 2017010413029504-01-2017
138सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्रीराम मंदिर देवस्थान देवगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे2017010413029604-01-2017
139सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश नागबाबा देवस्थान भेंडा बु.ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029704-01-2017
140सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री जगदंबा देवी देवस्थान शिरसगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029804-01-2017
141सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगर्दणी अकोले इंदोरी निंब्रल विठे ते रामा ५० (भग रुंभोडी ते सावंतवाडी रस्ता कि मी २६/५०० ते २८/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (प्रजिमा ७६) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413029904-01-2017
142सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ते प्रजिमा ३१ (खरवंडी ) रस्ता कि मी ०/०० ते ३/०० भूमिगत गटारीसह काँक्रीटीकरण (एम डी आर ३१) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413030004-01-2017
143सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनवलेवाडी धुमाळवाडी साखर कारखाना वाशेरे परखतपूर ते रामा ३२ ला मिळणारा मार्ग कि मी ०४/०० ते ०७/०० इजिमा १६५ ( वाशेरे ते परखतपूर रस्ता ) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030104-01-2017
144सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चोळकेवाडी अस्तगांव तालुका राहाता येथे १ वर्गखोली बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030204-01-2017
145सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जाधव वस्ती (वांगी बु ) तालुका श्रीरामपूर येथे २वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030304-01-2017
146सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे चासनळी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030404-01-2017
147सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे धामोरी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030504-01-2017
148सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रवंदे येथील पशुवैद्यकीय सौरक्षक भिंत व खोडवा दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030604-01-2017
149सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030704-01-2017
150सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कानडगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030804-01-2017
151सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030904-01-2017
152सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413031004-01-2017
153सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पांगरमल येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019504-01-2017
154सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आगडगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तीन खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019604-01-2017
155सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020304-01-2017
156सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जामगाव तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020404-01-2017
157सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत रस्ता करणे ता.पाथर्डी 2017010412020504-01-2017
158सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत कॉंक्रेटीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412020604-01-2017
159सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी परिसरात भराव रस्ता करणे ता.पाथर्डी2017010412020704-01-2017
160सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे जवळा पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.जामखेड .2017010412020804-01-2017
161सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.खारेकर्जुने दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010412020904-01-2017
162सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे वडगाव आमली ते टाकळी खातगाव रस्ता करणे ता.पारनेर.2017010412021004-01-2017
163सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे कुळधरण पशुवैदयकीय दवाखाना दुरूस्ती. व परिसर सुधारणा करणे ता.कर्जत 2017010412021104-01-2017
164सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – तरडगव्हा ण ते चवरसांगवी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा 2017010412021204-01-2017
165सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- भानगाव ते सुरोडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा2017010412021304-01-2017
166सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – गरडवाडी ते तालुकाहद्द खडीकरण करणे किमी ०/० ते ३/५०० ग्रामा-४४ ता.शेवगाव2017010412021404-01-2017
167सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – अळकुटी ते शेरे कासारे रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/०० ता.पारनेर 2017010412021504-01-2017
168सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –कोसेगव्हाण ते टाकळीलोणार रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा2017010412021604-01-2017
169सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –घेाटन ते मोटकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी १/०५० ते १/६०० ता.शेवगाव2017010412021704-01-2017
170अर्थ विभागश्रीम. शोभा राजाराम नागपुरे, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007404-01-2017
171सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे औरंगपुर ते एम.डी.आ -३९ रस्ता भराव खडीकरण करणे ता.पाथर्डी.2017010412021904-01-2017
172ग्रामपंचायत विभागश्री आर एम मलपुरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत मुतखेल ता अकोले यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017010406036404-01-2017
173अर्थ विभागश्रीम. विद्या प्रभाकर पंडित, ए.एन.एम.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,सावळीविहीर, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007504-01-2017
174अर्थ विभागश्रीम. शेख शकीला अख्तर फारुक, मुख्याध्यापक, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007604-01-2017
175पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण ) वार्षिक कृती आराखडयातील ग्रामपंचायती मध्ये पोतराजा मार्फत स्वच्छतेविषयक जनजागृती करणेबाबत 2017010407003804-01-2017
176सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा – २२ ते फुंदे वस्तीे रस्ता‍ खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010312018303-01-2017
177सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - भाळवणी ते १० वा मैल रस्ता दुरूस्ती करणे ता.पारनेर.2017010312018403-01-2017
178सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.हिेंगणगाव इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010312018503-01-2017
179सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जातेगांव ते गटेवाडी रस्ता- मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/५०० ता.पारनेर2017010312018603-01-2017
180सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिरडगाव ते कोकणगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ता.श्रीगोंदा2017010312018703-01-2017
181ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुरच्या पाठीमागे बायबल बापतीस्त चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013303-01-2017
182ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे बारस्कर कॉलनी विजय वैरागर यांचे घराजवळ लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013403-01-2017
183ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुर राकेश वैरागर यांचेघराशेजारी चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013503-01-2017
184ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं निमगांव घाणा ता नगर)2017010306033803-01-2017
185सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळवाडी श्री दत्त देवस्थान येथे पूर संरक्षक भिंत बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312019103-01-2017
186ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत...2017010306033903-01-2017
187ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बेलापूर बु. ता श्रीरामपूर)2017010306034003-01-2017
188ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दत्तनगर ता श्रीरामपूर)2017010306034103-01-2017
189ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं हरेगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034203-01-2017
190ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं माळवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034303-01-2017
191ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं जाफ्राबाद ता श्रीरामपूर)2017010306034403-01-2017
192ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दिघी ता श्रीरामपूर)2017010306034503-01-2017
193ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मुठेवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034603-01-2017
194ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं लोणी खु. ता राहाता)2017010306034703-01-2017
195ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं रुई ता राहाता)2017010306034803-01-2017
196ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंचपूर ता संगमनेर)2017010306034903-01-2017
197ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं आश्वी बु. ता संगमनेर)2017010306035003-01-2017
198ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं निमगांव जाळी ता संगमनेर)2017010306035103-01-2017
199ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंप्री लौकी अजमपूर ता संगमनेर)2017010306035203-01-2017
200ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पाथरे ता राहाता)2017010306035303-01-2017
201ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ममदापूर ता राहाता2017010306035403-01-2017
202ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं खळी ता संगमनेर)2017010306035503-01-2017
203ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं उंबरी ता संगमनेर)2017010306035603-01-2017
204ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोल्हेवाडी ता संगमनेर)2017010306035703-01-2017
205ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं शेडगांव ता संगमनेर)2017010306035803-01-2017
206ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं सावळी विहीर खु. ता राहाता)2017010306035903-01-2017
207ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं येवती ता श्रीगाेंदा)2017010306036003-01-2017
208लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं1 ता . राहुरी2017010315017303-01-2017
209लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं 2 ता . राहुरी2017010315017403-01-2017
210लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-गावठाण ता . राहुरी2017010315017503-01-2017
211लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी-पटारे पागिरेवस्ती ता . राहुरी2017010315017603-01-2017
212लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-गाजरनाला ता . राहुरी2017010315017703-01-2017
213लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तुळापूर ता . राहुरी2017010315017803-01-2017
214लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गुंजाळे नं.1 ता . राहुरी2017010315017903-01-2017
215लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-मुलानीनाला ता . राहुरी2017010315018003-01-2017
216लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-पाटीलवस्ती ता . राहुरी2017010315018103-01-2017
217लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-हारदेवस्ती ता . राहुरी2017010315018203-01-2017
218लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी नं.2 ता . नगर2017010315018303-01-2017
219लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी नं.3 ता . नगर2017010315018403-01-2017
220लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजले चिंचोली ता . नगर2017010315018503-01-2017
221लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा-भवरवाडी ता . जामखेड2017010315018603-01-2017
222लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती फक्राबाद ता . जामखेड2017010315018703-01-2017
223लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बोर्ले नं.2 ता . जामखेड2017010315018803-01-2017
224लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डोणगाव ता . जामखेड2017010315018903-01-2017
225लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिकणी ता . संगमनेर2017010315019003-01-2017
226लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमोण-देशपांडे मळा ता . संगमनेर2017010315019103-01-2017
227लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सारोळेपठार-नायदरा ता . संगमनेर2017010315019203-01-2017
228लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव देपा-वारुळ बंधारा ता . संगमनेर2017010315019303-01-2017
229लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती पिंपळे ता . संगमनेर2017010315019403-01-2017
230लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती माही-गावठाण ता . कर्जत2017010315019503-01-2017
231लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगावडाकु-गोंदकर ओढा ता . कर्जत2017010315019603-01-2017
232लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-हाडोळा ता . कर्जत2017010315019703-01-2017
233लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जळगाव नं.2 ता . कर्जत2017010315019803-01-2017
234लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटेगाव-कदमवस्ती ता . कर्जत2017010315019903-01-2017
235सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010304011203-01-2017
236लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-राऊतवस्ती ता . कर्जत2017010315020003-01-2017
237लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेगाव नं.1 ता . कर्जत2017010315020103-01-2017
238लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-पाचपीर ता . कर्जत2017010315020203-01-2017
239लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हंडाळवाडी ता . कर्जत2017010315020303-01-2017
240लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ ता . अकोले2017010315020403-01-2017
241लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कासारपिंपळगाव , ता पाथर्डी 2017010315020503-01-2017
242लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा दुरुस्ती कर्जुलेहर्या-कुंभडोह ता .पारनेर 2017010315020603-01-2017
243लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डिकसळ-चौधरीवस्ती ता . पारनेर2017010315020703-01-2017
244लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सातेवाडी ता अकोले जि अहमदनगर 2017010315020803-01-2017
245लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोासपुरी- घोडकेवाडी ता नगर2017010315020903-01-2017
246लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021003-01-2017
247लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कामठी ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2017010315021103-01-2017
248लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोथुळ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021203-01-2017
249लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव- भनगडेवस्ती ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021303-01-2017
250लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती हिवरगाव पठार - वैतागवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021403-01-2017
251लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव खु ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021503-01-2017
252लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सावरगाव तळ ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021603-01-2017
253लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तिखोल -कुरण ता पारनेर जि अहमदनगर 2017010315021703-01-2017
254लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव डाकु ता कर्जत जि अहमदनगर 2017010315021803-01-2017
255लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 लपा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा उंबरे - दुशिंगवस्ती ता राहुरी जि अहमदनगर 2017010315021903-01-2017
256लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ताजु-गावठाण ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022003-01-2017
257लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती कापुरवाडी-ढवळेवस्ती ता.नगर 2017010315022103-01-2017
258आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकिय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी गट- अ वर्ग- २ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००- ३९,१०० ग्रेड पे ५४००) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती बाबत.2017010310007603-01-2017
259लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा-शिंदेवस्ती ता.अकोले2017010315022203-01-2017
260लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सातेवाडी नं.2 ता.अकोले2017010315022303-01-2017
261लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.2 ता.अकोले2017010315022403-01-2017
262लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती किन्ही-धाकरोबा ता.पारनेर2017010315022503-01-2017
263लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती निमगाव डाकु ता.कर्जत2017010315022603-01-2017
264लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेवाडी ता.कर्जत2017010315022703-01-2017
265लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा पिंपळवाडी नं.3- रानमळा ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022803-01-2017
266लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव-मोरेवस्ती ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर2017010315022903-01-2017
267ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ शिंदे यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013603-01-2017
268ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ मुज्जा यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013703-01-2017
269ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे बारस्कर कॉलनी गोंधळी समाज वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013803-01-2017
270ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे जलालशाह कब्रस्थान लालटाकी वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013903-01-2017
271कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ९० टक्‍के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व अस्‍थापीत करणे.2017010309000603-01-2017
272आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट अ वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या व पदस्‍थापना डॉ. प्रमोद अण्‍णासाहेब म्‍हस्‍के यांना तालुका आरोग्‍य अधिकारी राहाता या रिक्‍त पदावर हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशसकीय कामकाजचे अधिकार प्रदान करणे बाबत.2017010310007403-01-2017
273ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री एन एन कदम, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ पं स कोपरगांव)2017010306036103-01-2017
274सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भामाठाण येथील अडबंगनाथ मंदिर ते भामाठाण रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022803-01-2017
275सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर, रेणुकानगर ता. श्रीरामपूर येथील भीमा परदेशी ते पप्पू मोर्गे यांच्या घरापर्यंत रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022903-01-2017
276सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे महांकाळगाव ते बाकु पिंपळगाव जी प शाळेपर्यंत रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023003-01-2017
277सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर येथील घुलेयेवले वस्ती रस्ता करणे ता राहुरी जी अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023103-01-2017
278सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सद्गुरू किसनगिरीबाबा जन्मस्थळ मंदिर रास्ता सा क्र ०/०० ते ०/४०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023203-01-2017
279सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई बालाजी मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023303-01-2017
280सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी ते चितळी रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023403-01-2017
281सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमालुंजा बु ते रामवाडी कडेस जाणारा रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313023503-01-2017
282सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखंडाळा ते म्हसोबा रोड रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023603-01-2017
283सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते फत्याबाद शिवरस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023703-01-2017
284लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा करमनवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315023003-01-2017
285सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील रेणुकानगर अंतर्गत म्हसे यांचे घरापासून ते भागडे यांचे घरापर्यंत स्वामी समर्थ कॉलनी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023903-01-2017
286सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोतुळ ते खंडोबा मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020003-01-2017
287सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ते भोसे रस्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020103-01-2017
288सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागम्हसोबा मंदिर ते खंडाळा रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024003-01-2017
289सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागघोगरगाव येथील कॅनॉल मार्गे पठारेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024103-01-2017
290सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतांबेवाडी ते कडी खुर्द रस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024203-01-2017
291सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा येथील नवीन गावठाण ते खंडोबा मंदिर खोसे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024303-01-2017
292सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावळगाव येथील आदिवासी वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024403-01-2017
293सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर अंतर्गत मोरगे यांचे घरापासून ते संजीव झावरे (ए डी सि सि बँक कॉलनी ) यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024503-01-2017
294सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरगाव येथील श्री भैरवनाथ मंदिर रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024603-01-2017
295सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी पंढरीवस्ती ते रामपूर रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313024703-01-2017
296सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील जगताप यांचे घरापासून ते लोणकर यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024803-01-2017
297सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सतगुरु किसनगिरीबाबा जन्म स्थळ मंदिर रस्ता सा . क्र . ०/४०० ते ०/८०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024903-01-2017
298सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर फत्याबाद शिव रस्ता ते चार नंबर ते दक्षिणेकडील कलवर पारखे यांचे वस्तीकडेस जाणारा रस्ता करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025003-01-2017
299सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ता श्रीरामपूर येथील माधव शेळके यांचे घरापासून ते आरबट्टी यांचे घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025103-01-2017
300सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदहिगाव ते कासली रस्ता कि मी ०/०० ते ५/०० दुरुस्त करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025203-01-2017
301सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा ते नेवासा रस्त्यावरील वीटभट्टी ते बानगंगा रस्ता दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025303-01-2017
302सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द कि मी ६/४०० मध्ये सि डी वर्क्स चे काम करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025403-01-2017
303जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्राी आवास योजने अतंर्गत सेक-2011 नुसार अहमदनगर जिल्हयासाठी सन 2016-17 साठी प्राप्त 8572 घरकुल उदिदष्टानुसार तालुकानिहाय एनआयसीच्या वेबसाईटवर लाभार्थी रजिस्टर केलेले लाभार्थींची यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017010303002703-01-2017
304लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता . अकोले2017010215014902-01-2017
305लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प. बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा नं3 -झिरेमाळ , ता . अकोले2017010215015002-01-2017
306लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.1 , ता अकोले. 2017010215015102-01-2017
307लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित खु-मुकाई , ता . अकोले2017010215015202-01-2017
308लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित बु.-मुकाई , ता .अकोले 2017010215015302-01-2017
309लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता .अकोले 2017010215015402-01-2017
310लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता अकोले. 2017010215015502-01-2017
311लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता .अकोले 2017010215015602-01-2017
312लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरापूर नं1 , ता पाथर्डी. 2017010215015702-01-2017
313लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं1 , ता .पाथर्डी 2017010215015802-01-2017
314लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-तुळजापूर , ता .पाथर्डी 2017010215015902-01-2017
315लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं2 , ता .पाथर्डी2017010215016002-01-2017
316लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज खु न.3-वांढेकरवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016102-01-2017
317लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु न.2-कराळेवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016202-01-2017
318लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती खांडगाव नं.1-चव्हाणवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016302-01-2017
319लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-जुगनी , ता .पाथर्डी2017010215016402-01-2017
320लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती देवराई नं1 , ता .पाथर्डी2017010215016502-01-2017
321लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिराळ , ता .पाथर्डी2017010215016602-01-2017
322लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215016702-01-2017
323लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत वसंत बंधारा दुरुस्ती कोळगाव-स्मशानभूमी , ता .श्रीगोंदा2017010215016802-01-2017
324लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-लिमजेवाडी , ता .श्रीगोंदा2017010215016902-01-2017
325लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-जगतापवस्ती , ता .श्रीगोंदा2017010215017002-01-2017
326लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215017102-01-2017
327लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 अंतर्गत साठा बंधारा दरोडी-चौगुले मळा , ता .पारनेर2017010215017202-01-2017
328अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009102-01-2017
329अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009202-01-2017
330अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009302-01-2017
331अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009402-01-2017
332पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत जिल्हयातील जनावरांना गोचिडरोग प्रतिबंधक लस मात्रांचा पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211003902-01-2017
333पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत मिनरल ब्रीक्स (खनिज विटा) पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211004002-01-2017
334सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010402-01-2017
335सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010502-01-2017
336सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक ( उच्‍चश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010602-01-2017
337सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010702-01-2017
338सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010802-01-2017
339सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010902-01-2017
340सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011002-01-2017
341लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा गोरेगाव-शिवमंदीर , ता. पारनेर2017010215013202-01-2017
342लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरूस्ती, चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर या कामाच्या कार्यारंभ आदेशात दुरूस्ती करणेबाबत.2017010215013302-01-2017
343ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, नविन चांदगांव ता. नेवासा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012802-01-2017
344समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा पुस्तके व इतर पुस्तके पुरवीणे.2017010217003302-01-2017
345पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स पारनेर पाथर्डी नगर कर्जत)2017010207003602-01-2017
346लघु पाटबंधारे विभागसन 2015-16 च्या बचत रक्कमेतून 2702 बिगर आदिवासी (स्था.क्षेत्र) योजनांतर्गत साठा बंधारे कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश जि प संकेतस्थळावर अपलोड करणे2017010215013402-01-2017
347महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी इमारत बांधकामाच्या गांव व जागेत बदल करणे बाबत....2017010208002502-01-2017
348सामान्य प्रशासन विभाग परिचर वर्ग-४ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011102-01-2017
349सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पटेलवाडी (उक्कलगाव) तालुका श्रीरामपूर येथे वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010213025602-01-2017
350ग्रामपंचायत विभागश्री जरे रामकिसन शंकर, यांना जिल्हा परिषद, अहमदनगर अधिनस्त कंत्राटी ग्रामसेवक या पदावर पुन:र्नियुक्ती देणे बाबत...2017010206033702-01-2017
351ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वांबोरी ता. राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012902-01-2017
352ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व 44 गांवे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013002-01-2017
353ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, महांकाळवाडगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013102-01-2017
354ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळेवाडी ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013202-01-2017
355लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती नवसरवाडी, ता . कर्जत2017010215013502-01-2017
356लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती जांभुळनाला-भानगाव , ता . श्रीगोंदा2017010215013602-01-2017
357लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंचोली काळदात , ता . कर्जत2017010215013702-01-2017
358लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड-गावडेवस्ती , ता . श्रीगोंदा2017010215013802-01-2017
359लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी-पांडुूओढा , ता . नगर 2017010215013902-01-2017
360लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हसनापूर , ता . शेवागाव2017010215014002-01-2017
361लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती अंभोळ , ता . अकोले2017010215014102-01-2017
362लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड नं.1 , ता . श्रीगोंदा2017010215014202-01-2017
363लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-गुडुबाई , ता . कर्जत 2017010215014302-01-2017
364लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सावरगाव , ता . पारनेर 2017010215014402-01-2017
365लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर -इनामकरवाडी , ता पारनेर. 2017010215014502-01-2017
366लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती काळेवाडी-जांभळे , ता . अकोले2017010215014602-01-2017
367सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळुंज तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत संरक्षक भिंत दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018002-01-2017
368लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ-वसंत बंधारा , ता . अकोले2017010215014702-01-2017
369सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कौडगाव तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018102-01-2017
370लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती लिंगदेव-ठाकरवाडी , ता . अकोले2017010215014802-01-2017
371सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खडकी तालुका नगर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा आदेश 2017010212018202-01-2017
372कृषि विभागश्री. बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, मोहिम अधिकारी, कृषि‍ विभाग, जिप. नगर यांना सेवामुक्त करणे बाबत.2016123109000531-12-2016
373शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा हदय उपमार्ग शस्त्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत2016123116016731-12-2016
374लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भानगाव-धनगरवाडी, ता -कर्जत 2016123115012631-12-2016
375लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंतामणी - रवळगाव , ता . कर्जत 2016123115012731-12-2016
376लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती उदरमल , ता . नगर 2016123115012831-12-2016
377लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कामठी-पा पु विहिरजवळ , ता .श्रीगोंदा 2016123115012931-12-2016
378लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तेलंगशी , ता . जामखेड2016123115013031-12-2016
379शिक्षण प्राथमिक विभागश्री अनिल प्रभाकर पाणगे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जांभळेवाडी ता.अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत.2016123116016831-12-2016
380ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक न.पा.पु.यो.बारागाव नांदूर व १४ गावे मुळा नदी पात्रातील गुरुत्व वाहिनी दुरुस्ती करणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 2016123114012731-12-2016
381जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत लिपीक टंकलेखक या पदावर करार पध्दतीने नियुक्ती 2016123103002431-12-2016
382सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍ती वेतन,इतर देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी यांंचे रजा रोखीकरणासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे डिसेंबर २०१६)2016123104010331-12-2016
383जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. डी. बी. परदेशी , विस्तार अधिकारी (समुदाय संघटन व क्षमता बांधणी ) यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत2016123103002531-12-2016
384सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमुजिमा ३५ ते डोंगरगण मांजरसूंबा ते गोरक्षनाथ गड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016123012010630-12-2016
385सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जिमा ५ ते गजराज नगर (बु-हाणनगर) रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी.०/०० ते ०/५२५ ता.नगर.2016123012011330-12-2016
386अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016123005006730-12-2016
387अर्थ विभागकै. श्री. सतीष अंबादास कदम, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर, यांचे वारस पत्नी श्रीम.ज्योती सतीष कदम यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू - नि- उपदान मंजुरी बाबत.2016123005010630-12-2016
388अर्थ विभागश्री. सखाराम भिकाजी देशमाने, मैलकामागर, पंचायत समिती पारनेर ,ता- पारनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपादान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2016123005006930-12-2016
389अर्थ विभागश्री. सुरेश दामु लंके, मैलकामगार,पंचायत समिती पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016123005007130-12-2016
390सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र वित्‍त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्‍या तात्‍पुरत्‍या पदोन्‍नत्‍या व पदस्‍थापना 2016123004009930-12-2016
391सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने,सेवानिलंबित परिचर यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123004010030-12-2016
392लघु पाटबंधारे विभागश्री व्ही टी डोंगरे, शाखा अभि. यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य ) या पदावर पदोन्नती मिळाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016123015012530-12-2016
393अर्थ विभागश्रीम. चित्रलेखा चंद्रसेन पवार, एल.एच.व्ही.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,काष्टी, ता - श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016123005007230-12-2016
394आरोग्‍य विभागतात्पूरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीमती गायमुखे मीना हिरामण ए एन एम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा तालुका राहुरी2016123010007330-12-2016
395महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन 2016-2017 मध्येण आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणे बाबत. ( ओ टी एस पी)2016123008002430-12-2016
396सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडजाई (भोकर) तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016123013022430-12-2016
397सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळीभान (लक्ष्मीवाडी) तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022530-12-2016
398सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वनेवस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022630-12-2016
399सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बानकर वस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे 3 वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022730-12-2016
400सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअकोळनेर ते मेहेत्रे मळा रास्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010729-12-2016
401सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते चास रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010829-12-2016
402सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते तरवडी रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010929-12-2016
403सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत नांदगाव रास्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011029-12-2016
404शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016029-12-2016
405शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016129-12-2016
406आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2016122910007129-12-2016
407ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना शहरटाकळी व २४ गावे महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण 2016122914011829-12-2016
408महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002029-12-2016
409महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002129-12-2016
410ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे जातेगांव ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016122914011929-12-2016
411शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे रावसाहेब यशवंत, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा भोजडेचौकी ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2016122916016229-12-2016
412लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा जवळा-खबडी सिध्देश्वर नाला, ता.पारनेर2016122915012429-12-2016
413शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.के.एल.पटारे गटशिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त पंचायत समिती पारनेर यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016122916016529-12-2016
414सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती,नगर,यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009729-12-2016
415महिला बालकल्‍याण विभागअहमदनगर जिल्हां परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्गत सन 2016-2017 मघ्येत ग्रामिण भागातील मुलींना स्वसंरक्षणार्थ व शारिरीक विकासासाठी कराटे प्रशिक्षण देणे योजना राबविणे बाबत.2016122908002229-12-2016
416सामान्य प्रशासन विभागश्री.जिवनसिंग सुप्पडसिंग पल्हाटे,कनिष्ठ सहाय्यक (लि) पंचायत समिती, नगर यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009829-12-2016
417जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत नियुक्त लिपीक टंकलेखक यांना करार पुर्ण झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016122903002329-12-2016
418सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तुकाईदेवी मंदिर वाडेगव्हाण येथे स्त्री पुरुष स्वच्छतागृह बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011129-12-2016
419ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एस नन्नवरे, वि अ (पं) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033429-12-2016
420ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एम एस साळवे, वि अ (आयआरडीपी) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033529-12-2016
421ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एन साबळे, वि अ (पं) पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड2016122906033629-12-2016
422सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाकडी ते लांडेवाडी नांदूर ता. राहता रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० रस्ता दूरूस्त करणे. 2016122913019429-12-2016
423सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जखनगाव ते पिंपळगाव वाघा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122912011429-12-2016
424सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते तालुका हद्द ता. कोपरगाव रस्ता कि. मी १/०० ते २/०० ता. कोपरगाव खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. 2016122913019529-12-2016
425सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. उंदीरगाव,माळेवाडी,सरला ता.श्रीरामपूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३३९ कि.मी ०/०० ते ०/५१० रस्ता दूरूस्त करणे. ता.श्रीरामपूर2016122913019629-12-2016
426सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते राज्य मार्ग ७ ला मिळणारा रस्ता खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे.ता. कोपरगाव 2016122913019729-12-2016
427सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.माळेवाडी गोवर्धन ता.श्रीरामपूर रस्ता ग्रामीण मार्ग २७ कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता दूरूस्त करणे.ता.श्रीरामपूर2016122913019829-12-2016
428सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- निमगाव खलू कौठा ते गार रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/० ता.श्रीगोंदा.2016122912011729-12-2016
429सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जवखेड खा.ते जाधव वस्ती तांभूळ देव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/५०० ता.पाथर्डी.2016122912011829-12-2016
430सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४५ ते जाधव वस्ती- तांभूळदेव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/५०० ते १/०० ता.पाथर्डी.2016122912012029-12-2016
431अर्थ विभागश्री. सोपान बाळाजी शितोळे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122905010829-12-2016
432सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तोडकरवाडी ते सोनळवाडी रस्ता. मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122912012229-12-2016
433सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वडनेर ते पिंपळनेर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/०२५ ता.पाथर्डी.2016122912012429-12-2016
434सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिंगणगाव ते अडबंगीनाथ रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा ६१ किमी ०/०० ते ३/५०० ता.शेवगाव.2016122912012629-12-2016
435सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा १०३ ते ढवळदरा रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122912012829-12-2016
436सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पिंपळगाव तुर्क ते कान्हुर पठार रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.पारनेर.2016122912012929-12-2016
437अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016122905006829-12-2016
438सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मुरशेदपुर ते हसनापुर रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते २/० ता.शेवगाव.2016122912013129-12-2016
439सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपुणतांबा ते पुनतगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913019929-12-2016
440सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर खुर्द ते चांदेगाव शिवरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020029-12-2016
441सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द रामा ३२ (ग्रामा १७३) कि मी ५/०० ते ७/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020129-12-2016
442सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६६ ते सोनई लांडेवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (इजिमा ७२) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020229-12-2016
443सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते उक्कलगाव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013529-12-2016
444सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते पाचारणे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013629-12-2016
445सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंगेवाडी ते डभानवस्ती ते हातगांव रास्ता किमी ०/०० ते ३/५०० मध्ये रास्ता करणे ता. शेवगाव कार्यारंभ आदेश 2016122912019729-12-2016
446सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरंजी ते चरमाळवस्ती रस्ता (ग्रामा ७५) कि मी ०/०० ते ०/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020329-12-2016
447सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागरदेवळे आलमगीर ते मोरेवस्ती रास्ता सा क्र ३/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019829-12-2016
448सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगिडेगाव ते सुरेगाव (दही) रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १३७) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020429-12-2016
449सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शहरटाकळी ते ढोरसडे ते देवटाकळी हिंगणगाव रस्ता किमी ११/०० ते १३/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019929-12-2016
450सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलेकरवाडी ते ढगेवस्ती ग्रामा२३५ रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020529-12-2016
451सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी ते धालवडी रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013829-12-2016
452सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगेवराई ते वाकडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १७६) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020629-12-2016
453सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे वांबोरी येथील पशु वैदयकिय दवाखाना अधिकारी निवासासाठी पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020729-12-2016
454सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी वांगदरा रस्ता सा क्र ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912020229-12-2016
455सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदेशमुखवस्ती , कोतुळ ता अकोले येथील रस्ता खडीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020829-12-2016
456सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागटिळकनगर ते एकलहरे ता श्रीरामपूर रस्ता कि मी ४/०० ते ५/९०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020929-12-2016
457सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकेसापुर भगतवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३६५ (इजिमा १७९) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021029-12-2016
458सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ते ब्राम्हणगाव रस्ता कि मी ३/९०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021129-12-2016
459सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बांधखेल जिल्हा हद्द रस्ता किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये खडीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014229-12-2016
460सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागब्राम्हणगाव वेताळ ते शिरसगाव रोड इजिमा ३३९ कि मी ०/६०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021229-12-2016
461सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते ०/८०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021329-12-2016
462सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/८०० ते १/६०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021429-12-2016
463सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजोर्वे ते हरिजनवस्ती रस्ता कि मी १/०० ते २/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021529-12-2016
464सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते सरला आश्रम रस्ता कि मी १/३०० ते १/५७४ खडीकरण करणे ग्रामा १२७ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021629-12-2016
465सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा १५६ पासून लोणी ते परखडवस्ती वाकी लोणी गाव रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व खडीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014729-12-2016
466सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजुने नारायणगाव ते त्रिभुवनवस्ती ते जाफ्राबाद मार्ग रस्ता कि मी ०/०० ते ०/२७४ खडीकरण करणे ग्रामा १४० ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021729-12-2016
467सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउक्कलगाव पटेलवाडी धनवाट रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ९०) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021829-12-2016
468सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमहाजनवाडी गोंधवणी ते दत्तनगर रस्ता कि मी १/६०० ते ३/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा १५) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021929-12-2016
469सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दवंगेवस्ती (मळेगाव थडी) तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022029-12-2016
470सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रवंदे तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022129-12-2016
471सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उंबरगाव तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022229-12-2016
472सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लाडगाव तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016122913022329-12-2016
473सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी ते हिवरा मांडवा रास्ता करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010428-12-2016
474सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे किन्ही ते सोनंबी रस्त्यावर आर सी सी पाईप फिटिंग बसविणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010528-12-2016
475शिक्षण प्राथमिक विभागवयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल केलेल्या मुलांसाठी विशेष प्रशिक्षण (6 महिने) अनुदान 2016-17 वितरीत करणेबाबत 2016122816014528-12-2016
476आरोग्‍य विभागतात्‍पुरतेे सेवा निवृत्‍ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीम. रंजना गुलाब भैसाडे सहायक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता. जामखेंड2016122810006828-12-2016
477शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक माध्यम मराठी संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या-2016 अंतर्गत करण्यात आलेली बदली रदद करणेबाबत. . . . श्री.सोपान नामदेव जाधव पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2016122816014628-12-2016
478शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वाहन भाडेतत्‍वावर घेणेबाबत2016122816014728-12-2016
479शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014828-12-2016
480शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014928-12-2016
481शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015228-12-2016
482शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015328-12-2016
483सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुंबा त्रिवेंद्रम केरळ येथील शैैक्षणिक सहलीसाठी जाणा-या विद्यार्थांना तारांगण येथील अवकाश संबंधित विज्ञान प्रदर्शनास भेट देणेसाठी वाहन अधिग्रहीत करणे बाबत.2016122804009328-12-2016
484लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा नेप्ती (रानमळा) , ता नगर2016122815011928-12-2016
485लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा दूर गाव (आंब्याचा मळा ) , ता कर्जत 2016122815012028-12-2016
486लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा घारी-खडकीनाला , ता. कोपरगाव2016122815012128-12-2016
487लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उंबरे - डागवस्ती , ता. राहुरी 2016122815012228-12-2016
488ग्रामपंचायत विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122806033228-12-2016
489सामान्य प्रशासन विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्रा) जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील पदाचा तात्पुरता कार्यभार आदेश रदद करणे बाबत.2016122804009528-12-2016
490महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122808001928-12-2016
491सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या राजीनामा मंजुरी बाबत.श्री.अरुण दत्तात्रय मुरुमकर,प्रा.आ.केंद्र मांडवगण ता.श्रीगोंदा.2016122804009628-12-2016
492ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हिंगणगांव ता नगर)2016122806033328-12-2016
493सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009528-12-2016
494सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भान गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009628-12-2016
495सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकली लोणार तालुका प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009728-12-2016
496सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009828-12-2016
497सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009928-12-2016
498सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010028-12-2016
499सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वालवड तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे व पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010128-12-2016
500सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010228-12-2016
501अर्थ विभागश्री आर.जी.कुसाळकर तात्‍कालीन कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहार व गैरवर्तनाबाबत.2016122705006627-12-2016
502लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव माळवी ता नगर 2016122715010327-12-2016
503सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा नियोजन समिती बैठक करीता लघुलेखक यांची सेवा उपलब्‍ध करून देेणेबाबत2016122704009227-12-2016
504लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती वाकडी ता राहाता 2016122715010427-12-2016
505लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु १ ता संगमनेर 2016122715010527-12-2016
506लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगाव दर्द ता संगमनेर 2016122715010627-12-2016
507लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा देउळगाव गलाडे बाबरवस्ती ता श्रीगोंदा2016122715010727-12-2016
508लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती म्हस्के वस्ती राक्षसवाडी खुर्द ता कर्जत 2016122715010827-12-2016
509लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोली गुरव तालुका संगमनेर 2016122715010927-12-2016
510लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा देवनदी देहेरे तालुका नगर 2016122715011027-12-2016
511लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा निमगाव गांगर्डा मनसूरनाला तालुका कर्जत 2016122715011127-12-2016
512लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिपळवाडी ता राहता2016122715011227-12-2016
513लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगावदरा तालुका संगमनेर 2016122715011327-12-2016
514लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा शिंदे तळेवस्ती तालुका कर्जत 2016122715011427-12-2016
515लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा चिचोंडी पाटील तालुका नगर 2016122715011527-12-2016
516ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. अशोक हिरालाल नाझरकर शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग जामखेड याना स्वतःच्या कर्करोग या आजाराच्या शस्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजूर करणे. 2016122714011727-12-2016
517शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित व दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत‍ि.2016122716014127-12-2016
518शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014227-12-2016
519शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014427-12-2016
520लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गावठाण पठारवाडी - बहिरोबावाडी , ता . कर्जत 2016122715011627-12-2016
521लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पारेगाव खुर्द -जगताप वस्ती , ता - संगमनेर 2016122715011727-12-2016
522लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ अंतर्गत साठा बंधारा गुणवाडी मंदिराजवळ , ता नगर 2016122715011827-12-2016
523सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीमानूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122712008927-12-2016
524जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड यांचे दिनांक २७-१२-२०१६ ते ७-१-२०१७ पर्यंत रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतरणाबाबत2016122703002227-12-2016
525लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जवलेबाळेश्वर (ब्रिटिश कालीन) ता संगमनेर2016122715010227-12-2016
526सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरसगांव देशमुखवस्ती ता. श्रीगोंदा येथे १ शाळा खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122612008826-12-2016
527ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 29 ते 31 डिसेंबर, 2016)2016122606020926-12-2016
528ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 2 ते 4 जानेवारी, 2017)2016122606021026-12-2016
529सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. चिमटावस्ती बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा जोडरस्ता साखळी क्र ०/०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019226-12-2016
530सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. नवनाथनगर ते बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र./०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019326-12-2016
531पशुसंवर्धन विभागडॉ.प्रकाश चांगदेव आहेर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.कोतुळ श्रेणी-1 ता.अकोले अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003326-12-2016
532पशुसंवर्धन विभागडॉ.राजेंद्र सुर्यभान जाधव, पशुधन विकास अधिकारी,(तांत्रिक)जिल्हा परिषद अहमदनगर अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003426-12-2016
533पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003526-12-2016
534सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016122604008826-12-2016
535ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री) भाऊसाहेब सावळेराम डमाळे, मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती नेवासा यांची वारस पत्नी श्रीम. अलका भाऊसाहेब डमाळे, यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत. (शुध्दीपत्रक)2016122606021126-12-2016
536ग्रामपंचायत विभागशुद्धिपत्रक - "स्मार्टग्राम" योजने अंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross Verification) तपासणी करणेसाठी तालुकास्तरीय समितींबाबत.2016122606021226-12-2016
537शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. अंकुश रामभाऊ रोकडे यांना शिक्षणसेवक पदावर पुर्नस्थापित करणेबाबत.2016122616013426-12-2016
538सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाटेफळ ते डॅम वस्ती रस्ता( (ग्रा.मा १२८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122612013326-12-2016
539सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष विलास कवडे वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2016122604008926-12-2016
540ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा सैनिक कार्यालय अहमदनगर येथील मुलांच्या वस्तीगृहासाठी एक विंधन विहिर व सबमर्शिबल पंप बसविणे.2016122614010926-12-2016
541सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.आकोळनेर अंतर्गत रस्तेा सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करणे ता.नगर.2016122612013426-12-2016
542ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे धारवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011026-12-2016
543ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना डमाळवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011126-12-2016
544ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं लोणी बु ता राहाता)2016122606021326-12-2016
545ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं कोल्हार बु ता राहाता)2016122606021426-12-2016
546ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर ता राहाता)2016122606021526-12-2016
547ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर बु ता राहाता)2016122606021626-12-2016
548ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं दाढ बु ता राहाता)2016122606021726-12-2016
549ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं साकुरी ता राहाता)2016122606021826-12-2016
550ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं सावळी विहीर बु ता राहाता)2016122606021926-12-2016
551ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं केलवड ता राहाता)2016122606022026-12-2016
552ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं रांजणखोल ता राहाता)2016122606022126-12-2016
553ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंप्री निर्मळ ता राहाता)2016122606022226-12-2016
554ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंपळवाडी ता राहाता)2016122606022326-12-2016
555ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा प लोहगांव ता राहाता)2016122606022426-12-2016
556ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर्खी ता राहाता)2016122606022526-12-2016
557ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पाथरे बु ता राहाता)2016122606022626-12-2016
558ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं ममदापूर ता राहाता)2016122606022726-12-2016
559ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं राजूरी ता राहाता)2016122606022826-12-2016
560ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर ता राहाता)2016122606022926-12-2016
561ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं घुलेवाडी ता संगमनेर)2016122606023026-12-2016
562ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं क-हे ता संगमनेर)2016122606023126-12-2016
563ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं मंगळापूर ता संगमनेर)2016122606023226-12-2016
564ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं निमगांव ता संगमनेर)2016122606023326-12-2016
565ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गारखिंड ता पारनेर)2016122606023426-12-2016
566ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंपळगांव पिसा ता श्रीगोंदा)2016122606023526-12-2016
567ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंबळे ता श्रीगोंदा)2016122606023626-12-2016
568ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पेडगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023726-12-2016
569ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोकणगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023826-12-2016
570ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पारगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023926-12-2016
571अर्थ विभागश्री.सुभाष कोंडाजी कोरडे, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122605011626-12-2016
572ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नांदूर निंबादैत्य ता पाथर्डी)2016122606024026-12-2016
573ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गळनिंब ता नेवासा2016122606024126-12-2016
574सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी अग्रीम मंजुुरीबाबत सन २०१६-१७2016122604009026-12-2016
575पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (जामखेड नगर पारनेर, पाथर्डी)2016122607003526-12-2016
576ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना ढाकणवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011226-12-2016
577ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे गंगापुर ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण2016122614011426-12-2016
578सामान्य प्रशासन विभागपंचायत सशक्‍तीकरण पुरस्‍कार, राष्‍ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्‍कार व मनरेगा पुरस्‍कार सन २०१७ समन्‍वयक अधिकारी नेमणूूक करणेबाबत2016122604009126-12-2016
579सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचितळी दिघी ते रामा ५० ते रामा ३६ जोडणारा रस्ता इजिमा २२४ (सूतगिरणी फाटक ते संगमनेर रोडपर्यत ) कि मी ०/०० ते ०/५८० मजबुतीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018024-12-2016
580सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते रामकृष्ण आहेर मार्ग (ग्रामा १४५) कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018124-12-2016
581अर्थ विभागसेवानिलंबित कर्मचारी यांचे निर्वाह भत्‍यांचे पुर्नविलोकन करणेबाबत.श्री अंबादास देविदस जमदाडे से.नि.क.सहा.लेखा ग्रामंपचायत विभाग जि,प,अ,नगर.2016122405006424-12-2016
582अर्थ विभागश्री अशोक भास्‍कर सांगळे,से,नि,व.सहा.लेखा यांचे सेवानिलंबन भत्‍याचे पुर्नविलोकन करणे.2016122405006524-12-2016
583सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2016122313017523-12-2016
584सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-याना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2016122304008723-12-2016
585आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर सरळसेवा भरती २०१५ नुसार श्रीमती सारिका रोहिदास पवार मु.पो. कुसळंब ता.पाटोदा जिल्हा बीड यांची केलेली नियुक्ती रद्द करणे बाबत.2016122310006523-12-2016
586लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा ता जामखेड2016122315008423-12-2016
587लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी १ ता श्रीगोंदा2016122315008523-12-2016
588लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी २ ता श्रीगोंदा 2016122315008623-12-2016
589लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भोजडे ता कोपरगाव2016122315008723-12-2016
590लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद 2 ता जामखेड2016122315008823-12-2016
591लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर पिंपळशेत ता पारनेर 2016122315008923-12-2016
592लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धोत्रे गावठाण ता पारनेर2016122315009023-12-2016
593लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धोत्रे खुर्द ता पारनेर2016122315009123-12-2016
594लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भालसिंगवस्ती सुरेगाव ता श्रीगोंदा2016122315009223-12-2016
595लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तोरडमलवस्ती पठारवाडी बहिरोबावाडी ता कर्जत 2016122315009323-12-2016
596लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी १ ता नगर2016122315009423-12-2016
597लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सोलनकर वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009523-12-2016
598लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती म्हसोबा रवळगाव ता कर्जत 2016122315009623-12-2016
599लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जाधव वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009723-12-2016
600लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मानेवाडी सावरगाव ता पारनेर2016122315009823-12-2016
601लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जाधववाडी ता पारनेर2016122315009923-12-2016
602लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जगतापमळा वाळकी ता नगर 2016122315010023-12-2016
603लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जामनदी जवळ हसनापूर ता शेवगाव2016122315010123-12-2016
604सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ गोगलगाव पिंप्रीनिर्मळ वाकडी ते चितळी रस्ता ११/८०० ते १२/३०० (इजिमा ४५) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017723-12-2016
605सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ ते पाचमोरया प्रजिमा २१ ते तालुकाहद्द रामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ७८) कि मी १/५०० ते २/५०० ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017823-12-2016
606सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १२ ते खेमनरवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३१० (ग्रामा २६) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313017923-12-2016
607सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव ते चितळी रस्ता कि मी ०/०० ते ०/८०० कारपेट करणे इजिमा १६३ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018223-12-2016
608सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजळगाव गोंडेगाव नारायणगाव रस्ता कि मी १/७०० ते २/२३० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018323-12-2016
609सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशेकाईवाडी शिंदेवस्ती ते अगस्ती कारखाना रस्ता ग्रामा २३६ कि मी ०/०० ते ३/०० ता अकोला या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018423-12-2016
610सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ४० ते शेंडेवाडी ते सतीचीवाडी ते रामा ५० इजिमा २७४ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता कि मी ६/०० ते ७/०० ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018523-12-2016
611सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपिंपळे ते सोनेवाडी रस्ता कि मी ०/४०० ते १/१०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018623-12-2016
612सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कह्रे निमोण ते तालुका हद्द (निराळे) (गामा २) कि मी ५/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018723-12-2016
613सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआश्वी ते निमगावजाळी (म्हसेवस्तीमार्ग) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018823-12-2016
614सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द ते रामा ३२ रस्ता कि मी ०/०० ते ५/२०० ता अकोला ग्रामा १७३ या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018923-12-2016
615सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा २६ ते खंडोबा मंदिर अंभोरे (हरिजनवस्ती) ग्रामा ५१ कि मी ५/०० ते ६/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313019023-12-2016
616सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतेलकुडगाव ते जुना भातकुडगाव रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313019123-12-2016
617अर्थ विभागश्री. जालिंदर गीताराम देहडे, व्रणोपाचारक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122205014222-12-2016
618आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2016122810006722-12-2016
619ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मजले चिंचोली ता नगर)) 2016122206020822-12-2016
620लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा नारळाचा मळा मोहोज खु ता पाथर्डी2016122215007622-12-2016
621लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गोळेगाव न २ ता शेवगाव2016122215007722-12-2016
622लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर ता पारनेर 2016122215007822-12-2016
623आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210006922-12-2016
624लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा भोकर ता श्रीरामपूर 2016122215007922-12-2016
625आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210007022-12-2016
626लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वेलू ता श्रीगोंदा 2016122215008022-12-2016
627पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांना सॅनिटरी पार्क साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2016122207003322-12-2016
628लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती विरोली पिंपळेश्वर ता पारनेर 2016122215008122-12-2016
629लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मिरजगाव ता कर्जत2016122215008222-12-2016
630लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा पिंपळगावरोठा ता पारनेर2016122215008322-12-2016
631सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मौजे रुईछत्तीशी ते माळीवाडा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता. नगर 2016122212019222-12-2016
632सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - विळद फाटा ते विळद गाव कि.मी.०/० ते १/० रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212011922-12-2016
633सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- एन.एच-२२२ ते काळेझाप रस्ता करणे (ग्रामा-१५८) ता.पारनेर.2016122212012122-12-2016
634सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण थेरपाळ ते म्हसे खु. रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212012322-12-2016
635अर्थ विभागश्री.दिंगबर बप्पासाहेब गरुड, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी,पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन , उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122205010922-12-2016
636सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५९ येळपणे बेलवंडी रस्ता- मजबूतीकरण करणे साक्र ४/४०० ते ७/४०० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212012722-12-2016
637सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५२ ते गोरेगाव रस्ताज मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212013022-12-2016
638सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काष्टी ते आजनूज रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे नुतनीकरण करणे.ता.श्रीगोंदा.2016122212013222-12-2016
639सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५८ येळपणे बेलवंडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ४/९०० ते ५/९०० ता.श्रीगोंदा.2016122212013722-12-2016
640सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाळूंज ते वाकोडी रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते १/५०० ता.नगर.2016122212013922-12-2016
641सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्नापुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे साक्र ७ /०० ते ८/१०० ता.जामखेड.2016122212014022-12-2016
642सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते घारगाव रस्ता खडीकरण मजबुतीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212014122-12-2016
643सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रत्ना-पुर ते जामखेड जुना रस्ता- पाण्या-च्या- टाकीपासून खडीकरण करणे कि.मी.१/०० ते ५/५००.ता.जामखेड.2016122212014322-12-2016
644सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बोधेगाव ते एकभुर्जी वस्ती पहिलवान वस्ती रस्ता¸ खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014422-12-2016
645सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ ते वाकी रस्ता खडीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.जामखेड.2016122212014522-12-2016
646सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४० ते दहीगाव चापडगाव अंतरवली बु.ते शिंगोरी प्रजिमा ३९ ला मिळणारा रस्ता खडीकरण करणे किमी २/० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014622-12-2016
647सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाघवाडी ते गावडेवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते १/० ता.पारनेर.2016122212014822-12-2016
648सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते वांबोरी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015122-12-2016
649सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ खर्डा ते वाकी रस्ता- खडीकरण करणे किमी.१/० ते २/४०० ता.जामखेड.2016122212015222-12-2016
650सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते गोरक्षनाथ मंदीर रस्ता (ग्रा.मा ११२ ) किमी ०/०० ते १/०० रस्ता- करणे ता.नगर.2016122212015322-12-2016
651सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - खातगाव ते आंबी जळगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.कर्जत2016122212015422-12-2016
652सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - दशमीगव्हाण ते उक्कडगाव शिव ते मांडवे रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015522-12-2016
653सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ०/५३० ता.कर्जत.2016122212015622-12-2016
654सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212015722-12-2016
655सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांडळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/० ते ३/० ता.कर्जत2016122212015822-12-2016
656सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी स्टेशन ते लोणी व्यंकनाथ रस्ता डांबरीकरण करणे ता.श्रींगोदा.2016122212015922-12-2016
657सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ताक मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/५३० ते १/०६० ता.कर्जत2016122212016022-12-2016
658सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर दौंड ते काळेवाडी रस्ता (ग्रा.मा.२५८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016122-12-2016
659सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नांदगाव ते कोपर्डी रस्ता खडीकरण करणे साक्र.०/० ते १/५०० ता.कर्जत2016122212016222-12-2016
660सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते एंरोडोली रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212016322-12-2016
661सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कर्जत ते आळसुंदे रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212016422-12-2016
662सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण ते हराळमळा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212016522-12-2016
663सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्ना‍पुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता/ खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी.३/७०० ते ५/२०० ता.जामखेड2016122212016622-12-2016
664सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - यादववाडी ते बेलवंडी फाटा रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी०/५०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212016722-12-2016
665सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर सोलापूर ते आंबीलवाडी रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016822-12-2016
666सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पाडळी ते पवार वस्ती- रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६६० ता.जामखेड2016122212016922-12-2016
667सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - गुणवडी ते वडगाव (इजिमा ३००) रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212017022-12-2016
668सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांदळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212017122-12-2016
669सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जानपिर ते डांगेवाडी (गाय छाप कारखान्याकडे जाणारा रस्ताा )करणे ता.पाथर्डी2016122212017222-12-2016
670सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिंदे ते नांदगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122212017322-12-2016
671सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिराढोण ते उक्कडगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212017422-12-2016
672सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निंबोडी ते पाटेगाव रस्ता डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७५० ता.कर्जत.2016122212017522-12-2016
673सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212017622-12-2016
674सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काकणेवाडी ते हरिजन वस्ती- (ग्रामा २९७) रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.पारनेर.2016122212017722-12-2016
675सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - घारगाव ते घोटवी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६३० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212017822-12-2016
676सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तीसगाव ते सोमठाणे खु. रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते १/० ग्रा.मा ४५ ता.पाथर्डी.2016122212017922-12-2016
677ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी-ग्रामसवेक यांना ग्रामससेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पूणे येथे पाच दिवशीय निवासी प्रशिक्षणा करीता कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122106020521-12-2016
678ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2016122114010521-12-2016
679ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, येळपणे ता. श्रीगोंदा येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122114010621-12-2016
680सामान्य प्रशासन विभागश्री.के. आर. कु-हे, कनिष्ठ सहाय्यक, यांचा सेवानिलंबित कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2016122104008221-12-2016
681ग्रामपंचायत विभाग"स्मार्ट ग्राम" योजनेंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross- Verification) तपासणी करणेसाठी तालुका स्तरीय समितींबाबत...2016122106020621-12-2016
682अर्थ विभागश्री.मोहन मारुती भागवात, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122105005921-12-2016
683अर्थ विभागश्री.किरण मनोहर क्षत्री, शाखा अभियंता, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरी बाबत.2016122105006021-12-2016
684सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती.जे.व्ही. पवार, कनिष्ठ सहाय्यक अतिरिक्‍त कार्यभार देणेबाबत2016122104008321-12-2016
685ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम व‍िकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणूका. (श्रीम एम डी जाधव, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर)2016122106020721-12-2016
686सामान्य प्रशासन विभागश्री.आर.जी.मोरे,सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी,पंचायत समिती,जामखेड, यांना संगणक परिक्षेतुन सुट देणे बाबत.2016122104008421-12-2016
687सामान्य प्रशासन विभागश्री.जी.व्ही.देवरे,सहा.गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती,संगमनेर यांना पंचायत समिती अकोले कडील कार्यभार सोपविणे बाबत.2016122104008521-12-2016
688सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर गवारेवस्ती किमी ०/७०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112022821-12-2016
689सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरजगाव ते महादेव मंदिराकडे जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते १/१०० खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ता राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016521-12-2016
690सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० ग्रामा २१ कि मी १३/०० ते १५/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016621-12-2016
691सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० (ग्रामा २१) कि मी ०/०० ते २/६०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016721-12-2016
692सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कर्हे निमोण ते तालुका हद्द निराळे (ग्रामा २) कि मी ६/१०० ते ६/७०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016821-12-2016
693सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते सौंदाळा देवगाव पाचुंदा माका रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016921-12-2016
694सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागफत्तेपूर ते शहापूर देवगाव रस्ता साखळी क्रमांक ६/५०० ते ८/५०० दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017021-12-2016
695सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकिंदपूर ते मक्तापूर भानसहिवरा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017121-12-2016
696सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा तरवडी रस्ता साखळी क्रमांक १/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017221-12-2016
697सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर ते प्रवरानदी कडेस जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते ०/९०० दुरुस्ती करणे ग्रामीण मार्ग ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113017421-12-2016
698सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ४७ ढाकणवाडी ,वडगाव , चिंचपूर, पांगुळ , मानेवाडी ते जिल्हा ह्द्द ईजिमा १९२ रस्ता किमी १०/०० ते १३/०० मध्ये डांबरी खड्डे भरणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008421-12-2016
699सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळगाव ते श्रीमंतवाडी रस्त्यावर सिडी वर्क करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008521-12-2016
700सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबादेवी देवस्थान कुळधरण येथे पोहच रास्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008721-12-2016
701ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणसाठी नामनिर्देशित अ‍धिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. ( दि 26 ते 28 डिसेंबर,2016)2016122006019920-12-2016
702ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणे.2016122006020020-12-2016
703ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) ( चौकशी अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत)2016122006020120-12-2016
704ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) (सादरकर्ता ‍अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत)2016122006020220-12-2016
705ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री सतिष पेत्रज लोखंडे, वि अ (सां) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122006020320-12-2016
706सामान्य प्रशासन विभागकॅशलेस सुविधेचा वापर करणे करिता नोडल अधिकारी नेमणुक करणेबाबत2016122004008120-12-2016
707ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ याना पुढील ११ महिने करारावर पुनरनियुक्ती देणेबाबत 2016122014010420-12-2016
708लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु यळूशी नाला ता संगमनेर 2016122015003820-12-2016
709लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी स्मशानभूमी ता कर्जत2016122015003920-12-2016
710लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा चिंचोली रमजान गावठाण ता कर्जत2016122015004020-12-2016
711लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती महारुळी ता जामखेड2016122015004120-12-2016
712लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खु सारंगमळा ता कर्जत2016122015004220-12-2016
713लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी समीर काळेवस्ती ता कर्जत2016122015004320-12-2016
714लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015004420-12-2016
715लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नन्नावरे वस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004520-12-2016
716लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गोयंकरवाडी खंडाळा ता कर्जत2016122015004620-12-2016
717लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती घोडेवस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004720-12-2016
718लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धुपे (दर्द) ता संगमनेर2016122015004820-12-2016
719लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ सा ब अंतर्गत साठा बंधारा रत्नापूर ता जामखेड2016122015004920-12-2016
720लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खळी २ ता संगमनेर2016122015005020-12-2016
721लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा जेऊर हैबती ता नेवासा2016122015005120-12-2016
722लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हायखिळा रवळगाव ता कर्जत2016122015005220-12-2016
723लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खुर्द पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015005320-12-2016
724लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोसपुरी वरकड ता नगर2016122015005420-12-2016
725लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी गावठाण म्हसोबा ता कर्जत2016122015005520-12-2016
726लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद १ ता जामखेड2016122015005620-12-2016
727लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर2016122015005720-12-2016
728लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी न ३ ता कर्जत2016122015005820-12-2016
729लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा लेंडी नाला कोरेगाव ता कर्जत 2016122015005920-12-2016
730लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा मिरजगाव ता कर्जत2016122015006020-12-2016
731सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगळनिंब खंडाळा ता. श्रीरामपूर मोटेबाबा रस्त्यावरील साखळी क्र २/१५० मध्ये पूल बांधकाम करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016120-12-2016
732लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिवाचामाळा पळखेडे ता संगमनेर2016122015006120-12-2016
733लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा शरदवाडी गावखरी ता जामखेड2016122015006220-12-2016
734लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु २ ता संगमनेर2016122015006320-12-2016
735लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती यादववाडी डोणगाव ता जामखेड2016122015006420-12-2016
736लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वायभासेमाळा तेलंगशी ता जामखेड 2016122015006520-12-2016
737लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पवारमाळा तेलंगशी ता जामखेड2016122015006620-12-2016
738लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नागोबाचीवाडी खर्डा ता जामखेड 2016122015006720-12-2016
739लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कवडगाव ता जामखेड 2016122015006820-12-2016
740लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती आडाचा ओढा डोणगाव ता जामखेड 2016122015006920-12-2016
741लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती एकरूखे ता राहता 2016122015007020-12-2016
742लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती बोर्ले ता जामखेड 2016122015007120-12-2016
743लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती आघी ता जामखेड 2016122015007220-12-2016
744लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी सुखदेव २ ता राहता 2016122015007320-12-2016
745सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाथरवाला ते गेवराई रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016220-12-2016
746लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी ( पोपटाचा माळा ) ता राहुरी 2016122015007420-12-2016
747सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर ते वरशिंदे रस्ता साखळी क्र १/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. राहुरी कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016320-12-2016
748सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते चांदेवाडी साखळी क्र ३/०० मध्ये पूल बांधकाम करणे ता. श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016420-12-2016
749लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खामकरझाप लोणीव्यंकनाथ ता श्रीगोंदा2016122015007520-12-2016
750सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नवे खामगाव ते जूने खामगाव रस्तान खडीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.शेवगाव.2016122012011220-12-2016
751सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - एन.एच-२२२ ते हिवरे बाजार रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे ता.नगर.2016122012011520-12-2016
752सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - सुरेगाव ते कोळगाव रस्ता- खडीकरण करणे (इ.जि.मा-३०२) कि.मी.०/० ते २/२०० ता.श्रीगोंदा.2016122012011620-12-2016
753सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगाव तालुका नगर येथे प्रा आ उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122012009420-12-2016
754लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (पारनेर 1))2016121915003319-12-2016
755लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश राहुरी तालुका ( 1 )2016121915003419-12-2016
756लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कर्जत-2) 2016121915003519-12-2016
757लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (जामखेड-2)2016121915003619-12-2016
758लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (संगमनेर-7) 2016121915003719-12-2016
759महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2016121908001519-12-2016
760महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2016121908001619-12-2016
761महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(O. T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2016121908001719-12-2016
762महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(O. T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2016121908001819-12-2016
763ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे कौठे कमळेश्वर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016121914010119-12-2016
764ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे मिरपुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016121914010219-12-2016
765सामान्य प्रशासन विभागश्री.फुलाारी किशोर कानिफनाथ ,परिचर प्रा. आ. केंद्र भाळवणी ता. पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत2016121904008019-12-2016
766ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मदडगांव ता नगर)2016121906019219-12-2016
767ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिचोंडी पाटील ता नगर) 2016121906019319-12-2016
768ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मोहरी ता पाथर्डी) 2016121906019419-12-2016
769ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मांडवे ता श्रीरामपूर) 2016121906019519-12-2016
770ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कडीत बु. ता श्रीरामपूर) 2016121906019619-12-2016
771जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका समन्वयक यांचा राजीनामा मंजूर करणेबाबत 2016121903002019-12-2016
772जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका समन्वयक यांचा राजीनामा मंजूर करणेबाबत 2016121903002119-12-2016
773शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात डिपीसी योजनेतंर्गत 2202 एच 001 या लेखाशिर्षाखाली जि.प.प्रा.शाळांना नविन खोली बांधकाम करणे या कामास दिलेली परवानगी रदद करुन सुधारीत प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत2016121916012819-12-2016
774समाज कल्‍याण विभागअपंग शाळेतील मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरीय क्रिडास्पर्धा भरविणेसाठी अग्रीम मंजुरी आदेश2016121917002719-12-2016
775आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम या योजनेअंतर्गत कोकणगाव तालुका संगमनेर येथील उपकेंद्र विद्युतीकरण करणे व उपकेंद्र गर्दनी तालुका अकोले येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121910006319-12-2016
776अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत विठ्ठल कुलकर्णी, मुख्याध्यापक पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121905005619-12-2016
777अर्थ विभागश्री. गायकवाड विमल वामन, पर्यवेक्षिका, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121905005719-12-2016
778लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (नगर 1))2016121915003219-12-2016
779लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (जामखेड-२)2016121815001918-12-2016
780लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश राहुरी तालुका ( ४ )2016121815002018-12-2016
781लघु पाटबंधारे विभागकार्यरंभ आदेश ल पा विभाग नेवासा तालुका (साठा बंधारा मोरे चिंचोरे हाडोळा, को.प. बंधारा लोहगाव आणि खामगाव))2016121815002118-12-2016
782लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश श्रीरामपूर तालुका (4 )2016121815002218-12-2016
783लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश शेवगाव तालुका (2)2016121815002318-12-2016
784लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पाथर्डी तालुका (19)2016121815002418-12-2016
785लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पारनेर तालुका (11)2016121815002518-12-2016
786लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश नगर तालुका (9)2016121815002618-12-2016
787लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कर्जत-9)2016121815002718-12-2016
788लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (संगमनेर-३)2016121815002818-12-2016
789लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कोपरगांव-३)2016121815002918-12-2016
790लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (श्रीगोंदा-5)2016121815003018-12-2016
791लघु पाटबंधारे विभागसाठवण बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी, गट नं. २३४ ता. राहता.2016121815003118-12-2016
792लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुसरे, ता .पाथर्डी2016121715013117-12-2016
793पशुसंवर्धन विभागडॉ. संतोष उत्तम वाकचौरे, पशुधन विकास अधिकारी, (विस्तार) पंचायत समिती अकोले अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016121711003017-12-2016
794सामान्य प्रशासन विभागकॅशलेस सुविधेचा वापर करणेबाबत2016121704007617-12-2016
795शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवासभत्ता अनुदान वर्ग करणेबाबत2016121716012617-12-2016
796सामान्य प्रशासन विभागश्री.ए.डी.मोरे कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा तात्पुरता कार्यभार श्री.के.ए.गिते यांचेकडे देणेबाबत2016121704007717-12-2016
797शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भिताडे बाळनाथ आदिनाथ, जि.प.प्रा.शाळा परिटवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2016121716012717-12-2016
798सामान्य प्रशासन विभागश्री देविदास माधव खताळ परिचर प्रा आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे विनंती बदलीबाबत 2016121704007817-12-2016
799ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विष्‍ायांच्या विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (दि.22ते24 डिसेंबर,2016)2016121706019017-12-2016
800ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विष्‍ायांच्या विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (दि.29ते31 डिसेंबर,2016)2016121706019117-12-2016
801सामान्य प्रशासन विभागश्री मुळे मच्छिंद्र साहेबराव वरीष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीगांदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016121704007917-12-2016
802ग्रामपंचायत विभागश्री ए व्ही घुले, निलंबीत ग्रामसेवक यांचे पुन:स्थापना आदेशामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत.2016121606020416-12-2016
803अर्थ विभागश्री. तुकाराम सहादू सांगळे, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी , पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृतीवेतन ,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2016121605010516-12-2016
804सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव तालुका नगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121612009316-12-2016
805पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाविद्यालयीन युवकांसाठी पाणी व स्वच्छता या विषयावर स्वच्छता मित्र वक्तृत्व करंडक स्पर्धेचे बक्षीस व सयोंजन करणेसाठी अनुदान वितरित करणेबाबत 2016121607002916-12-2016
806सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर येथील नविन प्रशासकीय इमारतीमधील वाचनालयासाठी श्रीम कोमल बाबासाहेब गवारे परिचर प्रा आ केंद्र सावळीविहिर ता राहाता यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात सेवा उपलब्‍ध करणे बाबत2016121604007116-12-2016
807शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरपिंपळगांव ता.शेवगांव जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616011716-12-2016
808शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरपिंपळगांव ता.शेवगांव जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016121616011816-12-2016
809शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विलास नारयण शिंदे सेवानिलंबित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगांववाडी ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616011916-12-2016
810शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विलास नारयण शिंदे सेवानिलंबित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगांववाडी ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशीकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616012016-12-2016
811शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत. श्री.दत्तात्रय आनंदा फापाळे,जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अळकुटी,ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर.2016121616012316-12-2016
812शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजुरीबाबत श्री.होडगर ठकाजी भागाजी उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा लबडेवस्ती ता.संगमनेर2016121616012416-12-2016
813पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत प्रचार प्रसिद्धी साठी पॉंम्पलेट छपाईचे देयक अदा करणे बाबत 2016121607003016-12-2016
814सामान्य प्रशासन विभागश्री नंदकिशोर विठठलराव ईरतकर यांना परिचर गट-ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत2016121604007216-12-2016
815ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांना प्रथम सहामाही तात्‍पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत. (शुध्दीपत्रक)2016121606018616-12-2016
816ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत2016121606018716-12-2016
817ग्रामपंचायत विभागश्री गोपीनाथ खंडू धुमाळ, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहूरी यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत2016121606018816-12-2016
818ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016121606018916-12-2016
819सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए बी काकडे वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती शेवगाव यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2016121604007316-12-2016
820आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक महिला या पदावर सरळ सेवा भरती २०१५ नुसार श्रीमती सारिका रोहिदास पवार मु.पो. कुसळंब ता. पाटोदा जिल्‍हा बीड यांना नियुक्‍ती देणे बाबत.2016121610005916-12-2016
821सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामाची पुरवणी यादी दिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामाची पुरवणी यादी 2016121612008016-12-2016
822सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरसे डी टी परिचर प्रा आ केंद्र गुहा ता. राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016121604007416-12-2016
823आरोग्‍य विभागडॉ.मोहन पोपटराव शिंदे वैदयकिय अधिकारी (गट ब) यांना तालुका आरोग्‍य अधिकारी,श्रीरामपुर या पदावर हजर करुन घेऊन तालुका आरोग्‍य अधिकारी पदाचा नियमित कार्यभार आहरण संवितरणासह प्रदान करणेबाबत.2016121610006016-12-2016
824ग्रामपंचायत विभागश्री धाकतोडे दिपक नामदेव, ‍विस्तार अधिकारी (आरआरडीपी) पंचायत समिती कोपरगांव यांचे ऐच्छीक सेवा निवृती बाबत.2016121606019716-12-2016
825सामान्य प्रशासन विभागअस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करून देणेबाबत सवंर्ग परिचर गट-ड 2016121504006515-12-2016
826ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016121506018115-12-2016
827ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता मा प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता हवेली जि पूणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2016121506018215-12-2016
828पशुसंवर्धन विभागश्री गोरख प्रभू हवालदार पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना अंबीजळगांव तालुका कर्जत पंचायत समिती कर्जत यांच्या स्वत:च्या वैदयकीय परिपूर्ती मंजूरीचा आदेश2016121511002815-12-2016
829शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित मधुन केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीबाबत श्री.खोसे बाळकृष्ण गोविंद व इतर 582016121516011115-12-2016
830सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री टी के चत्तर शाखा अभियंता जि प सांबा (दक्षिण) विभाग अहमदनगर यांना कर्जत तालुकयातील बारडगाव सुद्रिक जि प गटाच्ये कामकाज करणेसाठी अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 2016121512007915-12-2016
831सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउपअभियंता संगमनेर श्री कांबीरे यांच्या रजेच्या कालावधीत रजा मंजुरी व कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत आदेश2016121513015915-12-2016
832ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या खाजगी विहीर अधिग्रहणाच्या देयकास मंजुरी देणेबाबत.2016121514009515-12-2016
833सामान्य प्रशासन विभागश्री एम वाय कडलग वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2016121504006615-12-2016
834सामान्य प्रशासन विभागश्री एम वाय कडलग वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016121504006715-12-2016
835अर्थ विभागश्री.प्रकाश मन्नुलाल पाटणी, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121505005415-12-2016
836आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदाचा राजीनामा मंजुरीबाबत.श्रीम.चक्रनारायण कुमुदीनी अशोक2016121510005615-12-2016
837शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सादील अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011215-12-2016
838आरोग्‍य विभाग दि.२३/१२/२०१६ रोजीच्या काम वाटप सभेमध्ये ग्रामीण रुग्णालय श्रीगोंदा येथील नवीन वाढीव प्रसूती कक्ष बांधकामाचे विद्युतीकरण करणे या कामाच्या वाटपाबाबत 2016121510005715-12-2016
839शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 गट साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011315-12-2016
840शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रांना सन 2016-17 साठी सादील अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011415-12-2016
841शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रांना सभा व प्रवास अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011515-12-2016
842सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी देउळगावकर वरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गटशिक्षण कार्यालय, पंचायत समिती पाथर्डी यांना मा.विभागीय आयुक्‍त यांचेकडील मान्‍यतेनुसार एकतर्फी विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2016121504006815-12-2016
843ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या ‍आर्थीक वर्षाकरीता जि प/पं स व ग्रा पं ना जमीन महसुल वरील उपकर/वाढीव उपकर अनुदान वाटपा बाबत.2016121506018515-12-2016
844सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब शिवाजी राउत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121504006915-12-2016
845सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब शिवाजी राउत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121504007015-12-2016
846ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यारंभ आदेश - प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे, खानापुर, गर्दणी व आगार ता. अकाले विशेष दुरुस्ती करणे.2016121514009615-12-2016
847अर्थ विभागश्री. जेम्स पांडुरंग ससाणे, वाहन चालक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016121505011415-12-2016
848सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विरोबा देवस्थान कासारे ता. पारनेर येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121412008314-12-2016
849ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमाजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) यांचेकडून सुरक्षा रक्षक घेण्यास व होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत2016121414008714-12-2016
850शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजूरी बाबत श्रीम.गोसावी मंगल काशिगिर ता.संगमनेर2016121416011014-12-2016
851सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी एन गायखे उपअभियंता जि प सांबा उपविभाग श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा यांचे रजा कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत 2016121412006414-12-2016
852अर्थ विभागश्री. चंद्रकांत भालचंद्र कुलकर्णी, सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा, ता-श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121405005314-12-2016
853सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामांची यादी 2016121412007714-12-2016
854सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2016121413015814-12-2016
855ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे देवदैठण ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण2016121414009014-12-2016
856ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (सुबेअ)2016121414009114-12-2016
857ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (मसस)2016121414009214-12-2016
858ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (ओपन)2016121414009314-12-2016
859सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगाव येथे राम मंदीर भक्तनिवास बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121412007814-12-2016
860अर्थ विभागश्रीम.भारती गुलाबराव कंडारे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016121305015113-12-2016
861सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सां बा उपविभाग पाथर्डी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत.2016121312005913-12-2016
862सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सां बा उपविभाग पाथर्डी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक 2016121312006013-12-2016
863सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर बी ठोकळ तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक जि प सां बा (दक्षिण) विभाग जि प अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2016121312006113-12-2016
864सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर बी ठोकळ तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक जि प सां बा (दक्षिण) विभाग जि प अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2016121312006213-12-2016
865जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड यांचे रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतरणाबाबत 2016121303001813-12-2016
866ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वळण ता. राहुरी येथे जिल्हा परिषद शाळेस ग्रामपंचायत मिळकत क्र. 617 मध्ये पाण्याची टाकी बांधणे.2016121314008013-12-2016
867आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र बळकटीकरण योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121310005013-12-2016
868आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र औषध अनुदानात वाढ योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121310005113-12-2016
869आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ माता ग्रेड ३ व ४ च्या बालकांना औषधउपचार करणे या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे2016121310005213-12-2016
870ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत सुप्रशासन या विषयासाठी प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121306017713-12-2016
871ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, जाखुरी ता. संगमनेर येथील पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिर खोदणे.2016121314008113-12-2016
872महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पा तील अंगणवाडी केंद्राना परिवर्तनीय निधी (Flexi Fund)(केंद्र हिस्साअ 60 टक्केि) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001113-12-2016
873महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पा तील अंगणवाडी केंद्राना परिवर्तनीय निधी (Flexi Fund)(राज्यर हिस्सा 40 टक्के ) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001213-12-2016
874महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांना गणवेश (साडी खरेदी)साठी (केंद्र हिस्सा 60 टक्के) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001313-12-2016
875महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांना गणवेश (साडी खरेदी)साठी (राज्य हिस्सा 40 टक्के) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001413-12-2016
876ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना चिखलठाणवाडी ता. श्रीगोंदा दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे.2016121314008213-12-2016
877शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजळे योगेश पंढरीनाथ उपा. ता.शेवगाव यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121316010713-12-2016
878ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, निमगांव डाकू ता. कर्जत नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे2016121314008313-12-2016
879सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना मालुंजा ता श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121304006113-12-2016
880सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना मालुंजा ता श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121304006213-12-2016
881ग्रामपंचायत विभागजनसुविधा योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील मंजूर मौजे उक्कडगांव ता नगर ग्रामपंचायत इमारत बांध्‍ाकाम प्लॅनमध्ये बदल करणेबाबत.2016121306017813-12-2016
882ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तळेगाव दिघे व १९ गावे ता. संगमनेर जलशुद्धीकरण केंद्र पंपिंग मशीनरी दुरुस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत 2016121314008413-12-2016
883अर्थ विभागश्री.शिवाजी धोंडीबा रोकडे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121305005213-12-2016
884ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री क्षेत्र लालगीरी स्वामी देवस्थान मठ मांदळी ता कर्जत जि.अ.नगर.2016121306017913-12-2016
885जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास येाजना अंतर्गत सन 2010-11 व 2011-12 वर्षातील घरकुल प्रशासकीय मान्यता रदद करणेबाबत 2016121303001913-12-2016
886शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती सुलोचना पंढरीनाथ पटारे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती राहुरी जिल्हा अहमदनगर भनिनिखाते क्रं EDMH/21678 यांना त्यांचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतुन (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबत2016121316010913-12-2016
887सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या सवंर्गातील कर्मचा-यांचे राजीनामा मंजुरीबाबत2016121304006313-12-2016
888ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण क्षमता बांधणी या एकदिवसीय कार्यशाळेसाठी तालुकास्तरीय अधिकारी यांना उपस्थित राहणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121306018013-12-2016
889ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील प्रभाग क्र.30 बुरुडगांवरोड येथील अभीनव कॉलनी विनायकनगर येथे कुपनलिका खोदून त्यावर सबम‍र्शिबल पंप व पाण्याची टाकी बसवून देणे2016121314008513-12-2016
890ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील प्रभाग क्र.30 बुरुडगांवरोड येथील पोकळेमळा, वाकोडी रोड येथे कुपनलिका खोदून त्यावर सबम‍र्शिबल पंप व पाण्याची टाकी बसवून देणे2016121314008613-12-2016
891सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद , कामवाटप समिती दिनांक २३/१२/२०१६ रोजीचे सभेची नोटीस 2016121313015713-12-2016
892सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर थुंबा त्रिवेंद्रम केरळ येथील शैैक्षणिक सहलीसाठी आयोजित केलेल्‍या शिबीरासाठी वाहन अधिग्रहित करणे बाबत2016121304006413-12-2016
893सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राळेगणसिद्धी ते जातेगाव व अंतर्गत रस्त्याचे डांबरी करण करणे ता. पारनेर किमी. ०/०० ते ३/०० या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121312007613-12-2016
894सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव गांगर्डा तालुका कर्जत येथे सभा मंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121312009213-12-2016
895अर्थ विभागश्रीम. गोरक्षनाथ मच्छिंद्र निमसे, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2016120905015309-12-2016
896अर्थ विभागश्रीम. विजया गिरीधर गाडेकर, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2016120905015409-12-2016
897अर्थ विभागकै.श्री.नंदकुमार बन्सी शिंदे, मयत उपाध्यापक, पंचायत समिती राहुरी यांचे वारस पत्नी श्रीम. संगीता नंदकुमार शिंदे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-उपदान मंजुरीबाबत.2016120905015509-12-2016
898लघु पाटबंधारे विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरिता 2702 बिगर आदिवासी ल.पा.योजनांतर्गत साठा बंधारे कामांचे दि.1/04/2016 ते दि.29/09/2016 कालावधीतील प्र.मा.आदेश जि.प.संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे.2016120915001609-12-2016
899पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना प्रशासकीय कामकाजाचे व अर्थिक व्यवहाराचे प्रदान केलेले अधिकार रद्द करणे बाबत..2016120911002309-12-2016
900ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांचे निधीचे वितरण. ( जि प सांकेतांक 20425 हा अाहे शास.लेखाशिर्ष 251513362016120906017109-12-2016
901ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस. निधीमधुन सन 2016-2017 करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेल अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भूमी ‍ अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान2016120906017209-12-2016
902ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री. गोरेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍गोरेगांव ता पारनेर. जि.अ.नगर.2016120906017309-12-2016
903ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री. क्षेत्र सिध्देश्वर दत्तमंदिर देवस्थान ट्रस्ट हळगांव ता जामखेड जि.अ.नगर.2016120906017409-12-2016
904ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत संगमेश्वर मंदिर देवस्थान गणेशवाडी ता कर्जत जि.अ.नगर.2016120906017509-12-2016
905ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री जगदंबा देवी माता देवस्थान राशीन ता कर्जत. जि.अ.नगर.2016120906017609-12-2016
906आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी औषध अनुदानात वाढ करणे योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016120910004909-12-2016
907अर्थ विभागश्री.मटकर सावता बाबु, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, सेवा उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016120905010409-12-2016
908अर्थ विभागश्री. संजय रंभाजी गरुडकर, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016120905012109-12-2016
909अर्थ विभागश्री. नेहरू कोंडीबा गवारे, आरोग्य सेवक प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र मिरजगाव पंचायत समिती कर्जत यांना सेवा उपदान मंजुरी बाबत. 2016120805013608-12-2016
910अर्थ विभागश्री. सखाराम बाबुराव धुमाळ, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हाळादेवी, पंचायत समिती अकोले, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120805013708-12-2016
911ग्रामपंचायत विभागश्री राजेंद्र वसंत गरुड, ग्रामविकास अधिकारी पं स राहाता यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806016808-12-2016
912ग्रामपंचायत विभागश्रीबाळू श्रीपती जगदाळे, ग्रामसेवक पं स पारनेर यांचे भ नि नि ना-परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806016908-12-2016
913ग्रामपंचायत विभागश्री राजाभाऊ साहेबराव कुडके, ग्रामसेवक पं स कर्जत यांचे भ नि नि ना-परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806017008-12-2016
914पशुसंवर्धन विभागश्री.बबन भाऊसाहेब जाधव (पशुधन पर्यवेक्षक) पंचायत समिती नेवासा यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावीत करणेबाबत..2016120811002208-12-2016
915सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १४ नायगाव गोंडेगाव ते इजिमा २२३ ग्रामा ३६ ला मिळणारा रस्ता कि मी ०/०० ते ४/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ०२) ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120813015508-12-2016
916सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाळेवाडी सरला ते जिल्हा हद्द रस्ता कि मी ६/०० ते ८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४९) ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120813015608-12-2016
917शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१६-१६ मधील सुरु असलेले हंगामी निवासी वसतिगृहासाठी माहे मार्च २०१६ खर्च रक्कम वर्ग करणेबाबत.2016120816010308-12-2016
918समाज कल्‍याण विभागपरिपत्रक - अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे. ( सन 2015-16 मधील प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामां बाबत. )2016120817002308-12-2016
919सामान्य प्रशासन विभागश्रीम माने सिंधु श्रीमंतराव वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016120804006008-12-2016
920ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.जे.रघुुवंशी, उप अभियंता, यांना उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या रिक्त पदावर हजर करुन घेणेबाबत2016120814007908-12-2016
921सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर शिंदे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007108-12-2016
922सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र लालगिर स्वामी मठ मांदळी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007208-12-2016
923सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र शेख सालबाबा मंदीर देवस्थान परिसर चांदे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007308-12-2016
924सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर तळवडी येथे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007408-12-2016
925सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव गांगर्डा हनुमाननगर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा एक खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007508-12-2016
926सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे वळण तालुका राहुरी येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ७३४ मध्ये स्मशानभूमीमध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016120813016008-12-2016
927अर्थ विभागश्री.दत्तात्रय विठोबा सिनारे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र पिपलगांव टप्पा,पंचायत समिती पाथर्डी, यांना सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120805013508-12-2016
928जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत तालुका समन्वयक यांची विशेष रजा मंजुरी बाबत आदेश.2016120703001707-12-2016
929शिक्षण प्राथमिक विभागपरिपत्रक - क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन २०१६-१७ 2016120716010007-12-2016
930शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा / महानगरपालिका स्तरावर कार्यरत असलेल्या साधन व्यक्तींना त्यांच्या मूळ स्थापनेवर वर्ग करणेबाबत.2016120716010107-12-2016
931पशुसंवर्धन विभागखासबाब म्हणून पशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) कर्मचा-यांच्या बदलीस परवानगी मिळणेबाबत..2016120711002107-12-2016
932सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकळस बु. ता.अकोले येथील कासाई माता मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे.कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120713015407-12-2016
933ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नागरदेवळे ता नगर)2016120706015707-12-2016
934ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मदडगांव ता नगर)2016120706015807-12-2016
935ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बुरुडगांव ता नगर)2016120706015907-12-2016
936ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बुरुडगांव ता नगर)2016120706016007-12-2016
937ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नागरदेवळे ता नगर)2016120706016107-12-2016
938महिला बालकल्‍याण विभागसन.2016-17साठी एक्स-1 लेखाशिर्ष 2236 पोषण आहार अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पापतील अंगणवाडी सेविका मदतनीस मानधन अनुदान वितरणाबाबत2016120708000907-12-2016
939ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016207-12-2016
940ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016307-12-2016
941ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016407-12-2016
942ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ठाकुर पिंपळगांव ता शेवगांव)2016120706016507-12-2016
943ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गोळेगांव ता शेवगांव)2016120706016607-12-2016
944ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गोळेगांव ता शेवगांव)2016120706016707-12-2016
945महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मनोज ससे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) यांना दिनांक १२.१२.२०१६ व १४ ते १६ डिसेंबर २०१६रोजीच्‍या प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणेसाठी कार्यमुक्‍त करणे.2016120708001007-12-2016
946सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तुकाईवस्ती येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120712007007-12-2016
947अर्थ विभागश्री. विठ्ठल भाऊसाहेब वाडगे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत.2016120705012307-12-2016
948अर्थ विभागश्री. गणपत मालू वाकडे, सहाय्यक लेखाधिकारी आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120705012407-12-2016
949अर्थ विभागश्री. भाऊसाहेब लक्ष्मण वाकडे, आरोग्य सेवक, यांना सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2016120605015206-12-2016
950सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रा आ उपकेंद्र गांजी भोयरे तालुका पारनेर येथे इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120612009006-12-2016
951सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोगरगांव तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120612009106-12-2016
952सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते उंचखडक बु.ता.अकोले प्रमुख जिल्हा मार्ग १८ ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र २/६०० ते ३/६०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता. अकोले. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120613015306-12-2016
953ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थीक वर्षासाठी जिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना ‍जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं माळवडगांव , दत्तनगर ता श्रीरामपूर)2016120606006506-12-2016
954शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 जिल्हा परिषद सेस निधीमधून जिल्हा परिषद शाळांमधील पूर्व उच्च प्राथमिक ( इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक ( इ.8 वी) च्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा फ़ी भरणेबाबत2016120616009806-12-2016
955ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत.2016120606006606-12-2016
956समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे (पुर्वीचे नांव दलित वस्ती सुधार योजना) या योजनेंतर्गत निधी मंजुर असलेल्या वस्तींसाठी काम मंजुरीचे अधिकार प्रदान करणे बाबत ...2016120617002206-12-2016
957ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थीक वर्षासाठी जिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंयातींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ‍नागमठाण, ता कर्जत)2016120606007206-12-2016
958अर्थ विभागश्री. ओमप्रकाश बन्सीलाल अग्रवाल, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2016120605012706-12-2016
959अर्थ विभागश्री. अण्णासाहेब गोपीनाथ दांगट, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र टाकळीभान, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605012806-12-2016
960अर्थ विभागश्री. दादा भाऊ शिंदे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळगाव पिसा, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120605013006-12-2016
961अर्थ विभागश्री.श्रीकिसन सीताराम शर्मा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुळधारण, पंचायत समिती कर्जत, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605013106-12-2016
962अर्थ विभागश्री. गोपीनाथ गणपत कोल्हे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव, पंचायत समिती संगमनेर, यांचे सेवा उपादान मंजुरी बाबत.2016120605013206-12-2016
963अर्थ विभागश्री. भीमा किसन बाबर, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र अरणगाव, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120605013306-12-2016
964अर्थ विभागश्री. नानासाहेब सखाराम सुपेकर, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र वाळकी,पंचायत समिती नगर यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605013406-12-2016
965अर्थ विभागश्री बी.नी,गागरे लेखा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात गैरवर्तन केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.न 2016120505004805-12-2016
966लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान सन 2016-17 अंतर्गत दि. 14/10/2016 ते 01/12/2016 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता2016120515001305-12-2016
967शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये १०३ विकास गटातील (विशेष घटक योजना) इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009205-12-2016
968सामान्य प्रशासन विभागश्री के बी पागिरे वरिष्‍ठ सहाय्यक कृृषी विभाग अहमदनगर यांचे अनध्‍ािकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016120504005605-12-2016
969सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण सरफराज मोहमंद हयातखान यांना क‍निष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत करणे बाबत2016120504005705-12-2016
970शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत 2016120516009305-12-2016
971शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009405-12-2016
972शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009505-12-2016
973सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट- ड या पदावरून वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती देणेबाबत2016120504005805-12-2016
974लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती पानोली देवदरा ता पारनेर 2016120515001405-12-2016
975पशुसंवर्धन विभागडॉ. दिनेश रमेश पंडुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. नेवासा श्रेणी-1 ता.नेवासा अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511001805-12-2016
976पशुसंवर्धन विभागडॉ. हरिश्चंद्र केशवराव गवळी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. जोहरापुर श्रेणी-1 ता.शेवगांव अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511001905-12-2016
977पशुसंवर्धन विभागडॉ.विजय माधवराव कवडे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.धांदरफळ श्रेणी-1 ता.संगमनेर अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511002005-12-2016
978ग्रामपंचायत विभागसमाज कल्याण विभाग, जि प अहमदनगर येथे विस्तार अधिकारी (पंचायत/समाज कल्याण) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या प्रतिनियुक्ती बाबत. (श्री पी जी निमसे, वि.अ. पं स नेवासा)2016120506006405-12-2016
979सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती सोनाली संजय लेंडकर परिचर प्रा.आ.केंद्र टाकळी काझी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016120504005905-12-2016
980महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एस.वाय. भांगे पर्यवेक्षिका वडाळा यांचे कडे प्रभारी बाल विकास प्रकल्पस अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना वडाळा ता. नेवासा या पदाचा अतिरिक्ता कार्यभार सोपविणे बाबत. 2016120508000705-12-2016
981शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सेस सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना ग्रीन बोर्ड खरेदी करीता पुरवठा आदेश देणे बाबत. 2016120516009605-12-2016
982महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एस.बी.गायधने पर्यवेक्षिका नेवासा यांचे कडे प्रभारी बाल विकास प्रकल्पस अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना नेवासा ता. नेवासा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत. 2016120508000805-12-2016
983अर्थ विभागश्रीम. शाहेदा बेगम शेख ईस्माईल, उपाध्यापिका, पंचायत समिती राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2016120305014303-12-2016
984सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३६ ते सडे रस्ता (ग्रामा ४९) कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013503-12-2016
985सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनगर मनमाड रस्ता ते काळेवस्ती रस्ता (ग्रामा १८) कि मी ०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013603-12-2016
986सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६६ चिंचाळे बारागावनांदुर रस्ता कि मी ९/०० ते १०/०० (इजिमा ५९) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013703-12-2016
987ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016120306005803-12-2016
988सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनागाचीवाडी ते चिंचाचीवाडी रस्ता कि मी ०/५०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013803-12-2016
989सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसाकुर ते दरेवाडी ते जोंधळवाडी रस्ता कि मी ४/०० ते ४/८५० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313013903-12-2016
990सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकेळी रुम्हणवाडी ते आश्रमशाळा जोड रस्ता कि मी ०/०० ते ०/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014003-12-2016
991सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचास, मजूर, सुरेगाव, कोळगावथडी, घारी, चांदेकसारे, पोहेगाव, साळविहीर, वारी ते प्रारामा १२ रस्ता कि मी २१/०० ते २२/५०० मजबुतीकरण, रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014103-12-2016
992सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरे मोरेवाडी ते वांबोरी रस्ता कि मी ६/५०० ते ७/६०० (ग्रामा १४६) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313014203-12-2016
993सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरवंदे ते महाळखेडा रस्ता कि मी १/१०० ते ३/१०० खडीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014303-12-2016
994सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमढी खुर्द (प्ररामा १२) गवळीवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा १२४) ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014403-12-2016
995सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर अशोकनगर रस्ता (टेकावडेवस्ती) रस्ता कि मी २/०० ते ३/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014503-12-2016
996सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव ते उंदिरगाव रस्ता कि मी ०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा २२३)ता. श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014603-12-2016
997पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्रीमती एस. बी. शिंदे, ग्रामलेख सम्वयक (कंत्राटी) यांची सेवा समाप्त करणेबाबत.2016120307002803-12-2016
998सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० हिवरगाव पठार साकुर ते प्रजिमा २३ (इजिमा ४०) रस्ता कि मी ५/०० ते ६/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014703-12-2016
999शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 2202 एच 561 प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीमधुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2016120316008903-12-2016
1000शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या/जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडणेस परवानगी मिळणेबाबत जिल्‍हा परिषद शाळा बाभुळगाव खालसा 2016120316009003-12-2016
1001ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत.2016120306006003-12-2016
1002ग्रामपंचायत विभागह,दय शस्त्रक्रिया गंभीर आजाराकरीता आग्रीम मंजूरी बाबत. श्री एन ए वाळके, ग्रा वि अ पं स नगर.2016120306006103-12-2016
1003ग्रामपंचायत विभागश्री शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, सेवा निलंबीत ग्रामसेवक, पं स राहूरी यांची शिक्षा अंतिम करणे बाबत...2016120306006203-12-2016
1004ग्रामपंचायत विभागश्री शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, सेवा निलंबीत ग्रामसेवक, पं स राहूरी यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापीत करणेबाबत...2016120306006303-12-2016
1005अर्थ विभागश्रीमती कराड यशोदा कृष्‍णा वरि.सहा.लेखा सेवावर्ग आदेश रदद करणे2016120305004603-12-2016
1006अर्थ विभागसुधारीत प्रशासकीय मान्‍यता,प्रशासकीय मान्‍यतेच्‍या मर्यादेच्‍या आत परंतू मंजूर निविदेपेक्षा जादा खर्च,बचत अखर्चित रक्‍कमेचा विनियोग,प्रलंबित देयकांची प्रदाने इत्‍यादी संदर्भात काही महत्‍वाच्‍या तरतूदी व कार्यपध्‍दती सर्व संबधितांचे निदर्शनास आणणेबाबत.....2016120305004703-12-2016
1007कृषि विभागजिल्हा परिषद सेस फंड योजा सन २०१६-१७ अंतर्गत शेतक-यांना ५० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी यंत्र Power Operated Chafucutter 3 HP w/o Electric Motor (R/F model) नग संख्या ७८५ चा पुरवठा करणे.2016120309000403-12-2016
1008सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगावजाळी येथे प्रसूती गृह बांधणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014803-12-2016
1009सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तिरडे इमारत दुरुस्ती करणे ता अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014903-12-2016
1010सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र मांजरी इमारतीस विद्युतीकरण दुरुस्ती करणे ता राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313015003-12-2016
1011सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कर्जुले पठार (येठेवाडी) येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313015103-12-2016
1012अर्थ विभागश्रीम. बर्गे साधना सुखदेव, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120305011503-12-2016
1013अर्थ विभागश्रीम. मीराबाई लहानू दिघे, पर्यवेक्षिका, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120305011703-12-2016
1014समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय शेतक-यांना इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे – साहित्य पुरवठा आदेश2016120217001902-12-2016
1015समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय शेतक-यांना कडबाकुट्टी पुरविणे साहित्य पुरवठा आदेश2016120217002002-12-2016
1016सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर देवस्थान परिसर बारडगाव दगडी येथे पथदिवे व एलईडी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212008602-12-2016
1017समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहांना सोलर वॉटर हिटर पुविणे – साहित्य पुरवठा आदेश2016120217002102-12-2016
1018सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त देवस्थान परिसर पिंपळवाडी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212006802-12-2016
1019सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र पीर साहेब मंदिर देवस्थान धालवडी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212006902-12-2016
1020सामान्य प्रशासन विभागपंचायत समिती श्रीगोंदा अंतर्गत वाहनाचा गैरवापर केलेप्रकरणी श्री बाळासाहेब पांडुरंग डोईफोडे वाहनचालक यांना शिक्षा अंतिम करणेबाबत2016120204005402-12-2016
1021अर्थ विभागमारुती तुकाराम काळे, परागंदा प्राथ.शिक्षक जि.प.प्राथ.शाळा घुटेवाडी ता- श्रीगोंदा, यांचे वारसदार पत्नी श्रीमती. शालन मारुती काळे व श्रींमती. शिला मारुती काळे यांना कुटुंब निवत्ती वेतन व मृत्यू नि सेवा उपदान मंजूरी बाबत.2016120205004302-12-2016
1022सामान्य प्रशासन विभागश्री जी पी कनिंगध्‍वज परिचर यांना मा. अपर विभागीय आयुक्‍त नाशिक यांचेकडील अपीलाचे निर्णयानुसार कारवाई करणेबाबत2016120204005502-12-2016
1023सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते लोहगाव ता.राहता प्रमुख राज्य मार्ग ८ रस्ता किलोमीटर ०/०० ते ५/०० ग्रामीण मार्ग २६ रस्ता दुरुस्ती करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120213013402-12-2016
1024शिक्षण प्राथमिक विभागसेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षक मंजुर निवडश्रेणीची यादी प्रसिध्द करणेबाबत2016120216009102-12-2016
1025शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी निधी वर्ग करणॆबाबत2016120116007901-12-2016
1026महिला बालकल्‍याण विभागपूर्व बाल्‍यावस्‍थेेतील संगोपन व शिक्ष्‍ाण (ECCE) या अंतर्गत होणा-या प्रशिक्ष्‍ाणा करिता मास्‍टर ट्रेनर्स यांना कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2016120108000501-12-2016
1027ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांचे निधीचे वितरण. ( जि प सांकेतांक 20425 हा अाहे शास.लेखाशिर्ष 251513362016120106005601-12-2016
1028सामान्य प्रशासन विभागश्री आय आर शेख सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक यांच्‍या सेवानिलंबित कालावधीचा निर्णय घ्‍ोणे बाबत2016120104005301-12-2016
1029शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.खेडकर सुभाष दिनकर,पद.शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा एकनाथवाडी ता.पाथर्डी यांची सुधारीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीबाबत2016120116008201-12-2016
1030महिला बालकल्‍याण विभागएबाविसेयो प्रकल्प जामखेड येथील अंगणवाडी इमारत बांधकामाच्‍या गांव व जागेत बदल करणे बाबत.2016120108000601-12-2016
1031शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद वर्ग ३ च्या कर्मचा-यांच्या खास बाब बदली प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत.2016120116008401-12-2016
1032सामान्य प्रशासन विभागश्री.नवनाथ यादव ससाणे, कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र जेउर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016113004005030-11-2016
1033सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३६ पासून राहता नथू पाटलाची वाडी राज्य मार्ग ३५ पुणतांबा ता. राहता प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ ला मिळणार रस्ता मजबुतीकरण व डाम्बरीकरण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013130-11-2016
1034सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र उंबरे ता.राहुरी इमारतीस विदयुतीकरण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013230-11-2016
1035सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र राहुरी खुर्द ता.राहुरी इमारत बांधणे कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013330-11-2016
1036समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये अकोले पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000530-11-2016
1037ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागहातपंप दुरुस्ती पथकांवर कंत्राट पध्दतीने वाहन चालक पुरविणे बाबतचा कार्यारंभ आदेश2016113014007730-11-2016
1038शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मधील हगामी निवासी वसतीगृहास अग्रिम वितरीत करणेबाबत2016113016007530-11-2016
1039ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम व‍िकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणूका.2016113006005530-11-2016
1040अर्थ विभागश्री.अशोक रघुनाथ पंडित, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती श्रीगोंदा, यांना सेवानिवृत्तीवेतनचे, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी अदेशाबाबत.2016113005004230-11-2016
1041शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१५-१६ मधील हंगामी निवासी वसतिगृहाचे समायोजनाबाबत. 2016113016007830-11-2016
1042आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे 2016113010004630-11-2016
1043समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये संगमनेर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000630-11-2016
1044समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये कोपरगाव पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000730-11-2016
1045समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये राहाता पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000830-11-2016
1046समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये श्रीरामपुर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000930-11-2016
1047समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये राहुरी पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001030-11-2016
1048सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती निर्मला महादू रासकर परिचर पंचायत समिती श्रीागोंदा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016113004005130-11-2016
1049समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये नेवासा पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001130-11-2016
1050सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती अनिता बाबुराव यादव यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) या पदावर सरळसेवेने पदस्‍थापना देणे बाबत2016113004005230-11-2016
1051समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये शेवगाव पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001230-11-2016
1052समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये पाथर्डी पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001330-11-2016
1053समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये जामखेड पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001430-11-2016
1054समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये कर्जत पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001530-11-2016
1055समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये श्रीगोंदा पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001630-11-2016
1056समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये पारनेर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001730-11-2016
1057समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये नगर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001830-11-2016
1058सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर नवीन प्रशासकिय इमारतीच्या सुरक्षेकरिता अतिरिक्त २ सुरक्षा रक्षक सेवा उपलब्धा करून देणे करिता नियुक्ती आदेश 2016113012005030-11-2016
1059सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट तळवडी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012006630-11-2016
1060सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट कोपर्डी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012006730-11-2016
1061सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सिद्धेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर भांबोरा येथे ग्रामपंचायत हद्दीत पथदिवे एल इ डी / स्ट्रीट लाइट बसविणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012005630-11-2016
1062ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणे.2016112906004429-11-2016
1063ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004529-11-2016
1064ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत नागेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍ शिंदे ता कर्जत जि.अ.नगर.2016112906004629-11-2016
1065ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004729-11-2016
1066ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत भैरवनाथ मंदिर देवस्थान, ‍ जलालपुर ता कर्जत जि.अ.नगर.2016112906004829-11-2016
1067ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004929-11-2016
1068ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री गोरेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍ गोरेगांव ता पारनेर जि.अ.नगर.2016112906005029-11-2016
1069ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबन कालावधीचा निर्णया बाबत (श्री एम एम शेलार सेवानिवृत्त ग्रामसेवक करंजी ता पाथर्डी.)2016112906005129-11-2016
1070शिक्षण प्राथमिक विभागविविध गुणदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पर्धांचे नियोजन 2016-17 2016112916006929-11-2016
1071पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्रीमती व्ही.बी.खेडकर, लेखाधिकारी जलस्वराज्य २, जिल्ह्या परिषद अहमदनगर यांची प्रसुती रजा मंजूर करणेबाबत.. 2016112907002729-11-2016
1072आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम. वैशाली बाबासाहेब कदम2016112910004429-11-2016
1073आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम.lसविता श्रीकांत गजघाट2016112910004529-11-2016
1074ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य/राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणअभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र गौडगांव तालुका बार्शी जिल्हा सोलापुर यांस निधी वितरीत करणे बाबत.2016112906005229-11-2016
1075सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठाेेकळ कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016112904004829-11-2016
1076सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठाेेकळ कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016112904004929-11-2016
1077ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 2016112906005329-11-2016
1078ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे काकणेवाडी ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007329-11-2016
1079ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे वडगांव सावताळ ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007429-11-2016
1080ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.2016112906005429-11-2016
1081ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे पिंप्रीकोलंदर ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007529-11-2016
1082ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना करणे शासकीय आश्रमशाळा पळसुंदे ता अकोले2016112914007629-11-2016
1083सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र संगमेश्वर मंदिर देवस्थान गणेशवाडी येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912006529-11-2016
1084सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जलालपूर भैरवनाथ मंदिर देवस्थान परिसर व रस्त्यावर ग्रामपंचायत हद्दीत पथदिवे एल इ डी /स्ट्रीट लाइट बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005329-11-2016
1085सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे धालवडी येथे पीर साहेब मंदिर परिसर जमिनीलगत पाण्याची टाकी बांधणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005429-11-2016
1086सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र नागेश्वर मंदिर देवस्थान शिंदे येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005529-11-2016
1087अर्थ विभागश्री.अशोक पांडूरंग वाळके, कार्यालयीन अधीक्षक, पंचायत समिती कोपरगांव यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी अदेशाबाबत.2016112805003828-11-2016
1088सामान्य प्रशासन विभागश्री गजेंद्रकुमार गंगाराम गायकवाड यांना क‍निष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत करणे बाबत2016112804004728-11-2016
1089अर्थ विभागश्रीम. नजमुन्निसा आब्दुल रहेमान शेख,मुख्याध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी अदेशाबाबत2016112805003928-11-2016
1090लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश सा बा दुरुस्ती अकोळनेर सोनावणे वस्ती ता नगर2016112815001028-11-2016
1091ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016112806004328-11-2016
1092लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा आदेश सा बा दुरुस्ती वांजोळी खंडागळे ता नेवासा2016112815001128-11-2016
1093लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यरभ आदेश सा बा दुरुस्ती वांजोळी गेनू फार्म ता नेवासा2016112815001228-11-2016
1094अर्थ विभागकै. श्रीम. निकम शशिकला किसनराव मयत उपाध्यापिका, पंचायत समिती कोपरगाव यांचे वारस पती श्री.निकम किसनराव कारभारी यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन, व मृत्यू-नि-सेवा उपदान आदेश मंजुरी बाबत.2016112805004028-11-2016
1095शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बिराजदार व्यंकट रामराव विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पंचायत समिती नगर यांनी अशासकीय शासनमान्य अनुदानीत माध्यमिक विदयालयात केलेल्या सेवेस संरक्षण देऊन सेवा सातत्य मिळणे आणि सेवा निवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरणेबाबत.2016112816006728-11-2016
1096शिक्षण प्राथमिक विभागमे ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेट जामखेड यांचे कोर्टात दाखल आरटीसी नंबर 13/2007 चे दिनांक 31/07/2014 चे न्यायनिर्णयाचे आदेशास अनुसरुन जिल्हा परिषदेचे आदेश निर्गमित करणे2016112816006828-11-2016
1097सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंधवनी रांजणखोल शिवरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४)कि मी ०/०० ते १/०० ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012328-11-2016
1098सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा २१ ते दळेवस्ती ते पाचमोऱ्या रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ७९ ) कि मी ०/६०० ते २/०० ता.राहाता, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012428-11-2016
1099सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरगाव अशोकनगर कारखान्याकडील ( भोसलेवस्ती ते बर्गेवस्ती ) रस्ता कि मी १ कारपेट करणे ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012528-11-2016
1100सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरास्तापूर ते ;कोठा रस्ता कि मी २/५०० ते ३/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ईजिमा ३२४) ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012628-11-2016
1101सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते सौंदाळा देवगाव देडगाव पाचुंदा माका रस्ता कि मी ६/०० ते ७/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ईजिमा २४१) ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012728-11-2016
1102सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसमशेरपुर ते भोजदरी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/५०० ता.अकोले, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012828-11-2016
1103सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनारायणगाव गोंडेगाव ते जळगाव रस्ता कि मी ३/५०० ते ४/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ईजिमा ४२) ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813012928-11-2016
1104सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते टाकळीभान जुना खिर्डी गुजरवाडी रस्ता कि मी ०/५०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112813013028-11-2016
1105ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे घारगांव ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण2016112514007125-11-2016
1106आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंदीरगाव तालुका श्रीरामपूर येथे पेविंग ब्लॉक बसविणेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016112510004025-11-2016
1107आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण तालुका श्रीगोंदा येथे पेविंग ब्लॉक बसविणेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016112510004125-11-2016
1108ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत.2016112506004125-11-2016
1109ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत. (अनुसूचीत क्षेत्र)2016112506004225-11-2016
1110सामान्य प्रशासन विभागसामान्‍य प्रशासन विभागात कार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-यांची सेवा उपलब्‍ध करून घेणेबाबत2016112504004425-11-2016
1111पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षलेखाधिकारी जलस्वराज २ या पदाचा कार्यभार सुपुर्द करणेबाबत.. 2016112507002625-11-2016
1112सामान्य प्रशासन विभागश्री.हेमंत वसंत कुलकर्णी, कक्ष अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016112504004525-11-2016
1113सामान्य प्रशासन विभागश्री.धोंडिराम रामचंद्र शेलार , वाहन चालक ,सामान्‍य प्रशासन विभाग,यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016112504004625-11-2016
1114लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश सा बा दुरुस्ती वाजेवाडी वडनेर ता पारनेर 2016112515000925-11-2016
1115अर्थ विभागश्री अरुण चांगदेव कोल्‍हे ,मुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजूर करणे2016112505003625-11-2016
1116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमोहोज देवढे प्र जि मा २ पासून भिलवडे तिनखडी ते रा मा ५९ ते पिंपळगाव टप्पा प्र जि मा ४७ ला मिळणारा मार्ग कि मी ४/०० ते ६/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे तालुका पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112512004725-11-2016
1117सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलिंपणगाव ते श्रीगोंदा कारखाना गेट सा क्र ०/०० ते १/५०० मध्ये जी एस पी खडीकरण व डांबरीकरण करणे तालुका श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112512004825-11-2016
1118सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाळकी दिंडेवाडी वाळकी नवी चाहुराना दत्तनगर चाहुराना कोंबडीवाला मळा अंबिलवाडी दगडवाडी तालुका नगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112512004925-11-2016
1119सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवडगाव आमली येथे ज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या दुरुस्ती करणे ता पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112512005225-11-2016
1120सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कुळधरण येथील गुंड वस्ती ते वारे वस्ती येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कंपाऊंड वॉल बांधणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112512005725-11-2016
1121सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विजापूर तालुका शेवगाव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे या कामाचा कार्यारंभ 2016112512005825-11-2016
1122सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोगलगाव ( रामा ३१ ) ते सादतपूर ते रामा ५० लोणी बु. रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे २/०० ते ४/०० (ग्रामा २५) ता. राहाता, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010724-11-2016
1123आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ सर्वसाधारण योजना प्राथमिक आरोग्य उपकेद्र बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे 2016112410003924-11-2016
1124सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाळेवाडी सरला ते जिल्हा हद्द (ग्रामा ४९) कि मी ५/०० ते ८/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010824-11-2016
1125सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजाधववस्ती जुने कोर्ट ते आरडगाव चौकी रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० रस्ता (ग्रामा १२२) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010924-11-2016
1126सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचाहूरवस्ती धानोरे ते प्ररामा २६ रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011024-11-2016
1127सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआश्वी निमगाव जाळी चिंचपूर बु. ते तालुकाहद्द (दुर्गापूर) (ग्रामा ३३) रस्ता कि मी ६/०० ते ६/८०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमनेर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011124-11-2016
1128सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाळीचिंचोरा कारेगाव रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० (ग्रामा १५९) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011224-11-2016
1129सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ते सुरेगाव रस्ता कि मी ०/५०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011324-11-2016
1130सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनवीन जैनापूर ते ग्रामा ५ ( बेलपिंपळगाव सुरेगाव ) रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० ग्रामा १३ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011424-11-2016
1131सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगेवराई ते दिघी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011524-11-2016
1132सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामोरी बु. ते खडांबे बु. रस्ता कि मी १/४०० ते २/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राहुरी, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011624-11-2016
1133सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपिंप्रीशहली, पाथरवाला, आंतरवाली, मार्ग रामा ५० रस्ता कि मी १०/०० ते १२/००( इजिमा ६४) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, ता. नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011724-11-2016
1134सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाचेगाव पुनतगाव चिंचबन ते नेवासा रस्ता कि मी १/०० ते ३/००( इजिमा २३५) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, ता. नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011824-11-2016
1135सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदेवगाव ते शहापूर रस्ता कि मी १/०० ते २/०० खाडीकरण व डांबरीकरण करणे, ता. नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413011924-11-2016
1136सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंदीरगाव ते भालदंड वस्ती रस्ता कि मी ०/३०० ते १/४०० (ग्रामा १३०) डांबरीकरण करणे ता. श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112413012024-11-2016
1137सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ६ निपानीवडगाव ते मातापूर मार्ग दौंडवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा ४५) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112413012124-11-2016
1138सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगर्दनी ते बारामतीवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते ३/०० मजबुतीकरण करणे (ग्रामा ३२९) ता. अकोले, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413012224-11-2016
1139सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्ररामा ८ ( गोदावरी वसाहत ) ते रामा ३५ रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राहाता. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009124-11-2016
1140सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते प्रजिमा ६ ते कारेगाव ते इजिमा ५० रस्ता कि.मी. १२/०० ते १३/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ईजिमा ५४) ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009224-11-2016
1141सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोखलेवाडी ते टिळकनगर रस्ता ( दिघी ) कि.मी. ०/७०० ते १/७०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४३) ता.श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009324-11-2016
1142अर्थ विभागश्रीम.कुसुम बाबासाहेब जाधव, परिचर, पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती मंजुरी अदेशाबाबत2016112405002124-11-2016
1143अर्थ विभागश्री.अनिल रतन गायकवाड, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती मंजुरी अदेशाबाबत2016112405002224-11-2016
1144अर्थ विभागश्रीम. रखमाबाई बाबुराव गायकवाड, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुंब निवृत्ती मंजुरी अदेशाबाबत2016112405002324-11-2016
1145अर्थ विभागश्रीम. रंभा विठ्ठल आठरे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती मंजुरी अदेशाबाबत2016112405002424-11-2016
1146ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री) भाऊसाहेब सावळेराम डमाळे, मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती नेवासा यांची वारस पत्नी श्रीम. अलका भाऊसाहेब डमाळे, यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत.2016112406004024-11-2016
1147अर्थ विभागश्रीम. स्नेहल अनिल कुलकर्णी, उपाध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, मंजुरी अदेशाबाबत2016112405002524-11-2016
1148सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य पथक सातेवाडी ता.अकोले इमारत दुरुस्ती व सुशोभीकरण करणे ता.अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009424-11-2016
1149सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र फत्‍याबाद ता.श्रीरामपूर इमारत दुरुस्ती करणे ता.श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009524-11-2016
1150सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र भानासहिवरे ता.नेवासा येथे संरक्षक भिंत बांधणे.. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009624-11-2016
1151सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य पथक घाटघर ता.अकोले संरक्षक भिंत बांधणे.. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112413009724-11-2016
1152सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पिंपळगाव नाकविंदा ता.अकोले येथे संरक्षक भिंत बांधणे.. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009824-11-2016
1153सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मूर्शतपूर ता.कोपरगाव इमारत बांधणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413009924-11-2016
1154सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे निमगाव बु. ता.संगमनेर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010024-11-2016
1155सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसाम्रद ते सांदण दरी रस्ता ०.७० कि.मी.ता.अकोले रस्ता बांधकाम करणे व मो-या बांधणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010124-11-2016
1156सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअकोले पंचायत समिती नवीन प्रशासकीय इमारतीस विद्युतीकरण करणे ता. अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010224-11-2016
1157सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी ते धनगरवाडी साखळी क्र ०/८०० ते ४/०० ग्रामीण मार्ग २४२ ता. नेवासा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112413010324-11-2016
1158अर्थ विभागश्री.मोहन मारुती भागवत, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405002624-11-2016
1159अर्थ विभागश्रीम. पदमा कृष्णाजी कदम, केंद्रप्रमुख गटशिक्षण अधिकारी पंचायत समिती राहुरी, यांचे भाविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405002724-11-2016
1160अर्थ विभागश्री.सुभाष बिरू गमे,मैलकामागर,जि.प.ग्रा.पा.पु. उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405002824-11-2016
1161अर्थ विभागश्री.सदाशिव आसराजी मरकड, मैलकामागर, जि.प.ग्रा.पा.पु.उपविभाग श्रीरामपूर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405002924-11-2016
1162अर्थ विभागश्री.गोरक्षनाथ धोंडीबा जगताप, परिचर, पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405003024-11-2016
1163अर्थ विभागकै. सुनिल भिका सोनवणे उपाध्यापक जि.प.प्राथ. शाळा वडझरी खुर्द ता-संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405003124-11-2016
1164अर्थ विभागश्री. प्रकाश मुन्नुलाल पाटणी,मुख्याध्यापक जि.प.प्राथ. शाळा भोकर ता- श्रीरामपूर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405003224-11-2016
1165सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा १७ (चांगदेवनगर ) रामा ३६ ते थोरात बिडवाई रस्ता कि.मी. ०/०० रस २/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे,(ग्रामा ११५) ता.राहाता. कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010424-11-2016
1166अर्थ विभागश्रीम. लता प्रभाकर आढाव, उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा मुसमडे वस्ती ता- राहुरी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405003324-11-2016
1167अर्थ विभागश्रीम. सिंधू निवृत्ती खताळ, मुख्याध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा नेवासा मुली ता- नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2016112405003424-11-2016
1168अर्थ विभागश्री.म्हतारदेव लिंबाजी पालवे, मुख्याध्यापक, जि.प.प्राथ.शाळा माळीबाभुळगाव त-पाथर्डी यांचे भाविष्य निर्वाह निधीची अंतीम रक्कम अदा करणे2016112405003524-11-2016
1169शिक्षण प्राथमिक विभागश्री सहाणे बाळासाहेब केरुजी,उपाध्‍यापक जि प प्रा थ शाळा पिंपळगाव नाकविंदा ता अकोले यांचेे खास बाब बदलीबाबत2016112416005824-11-2016
1170शिक्षण प्राथमिक विभागभविष्य निर्वाह निधीतुन (ना-परतावा)रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याचा नमुना श्री.अंकुश राघोबा जंजीरे,उपशिक्षणाधिकारी 2016112416006124-11-2016
1171शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री.व्ही.डी.जोंधळे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर जिल्हा अहमदनगर हे नियम वयोमान सेवा निवृत्त होत असल्याने त्यांना शासन सेवेतुन कार्यमुक्त करणे व त्यांचे कडील कार्यभार हस्तांरिकरणे बाबत.2016112416006224-11-2016
1172सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव, उंदीरगाव, खानापूर (इजिमा २२३) रस्ता डांबरीकरण करणे ८/४०० ते ९/६०० ता. श्रीरामपूर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010524-11-2016
1173सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ३२ ( खेडलेपरमानंद ) ते बेल्हेकरवाडी ते रामा ६६ रस्ता ( सोनई ) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ०/०० ते ३/०० (एजिमा १८२) ता. नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112413010624-11-2016
1174सामान्य प्रशासन विभागश्री संदिप रामू अंतरकर,परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016112304004223-11-2016
1175ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना वांबोरी तालुका राहुरी योजनेकरिता एक्सप्रेस फिडर उभारणी करणेबाबत 2016112314006823-11-2016
1176ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कान्हूर पठार तालुका पारनेर यांनी पुर्तता केलेले लेखा परिक्षण आक्षेपास मंजुरी देणेबाबत 2016112306003923-11-2016
1177शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीमधुन जि.प.प्रा.शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.2016112316005623-11-2016
1178पशुसंवर्धन विभागगंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केलेमुळे श्री.प्रकाश हिंमतराव नेरकर पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती श्रीरामपूर सध्या कार्यरत पंचायत समिती कोपरगांव यांचेविरुध्द विभागिय चौकशीतून ठेवलेल्या आरोपातून दोषमुक्त करणेबाबत.. 2016112311001723-11-2016
1179सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कल्‍पना दिपक सावंत सेवानिवृृत्‍त गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍ती वेतन मंजुरी बाबत2016112204003522-11-2016
1180शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत ता पारनेर2016112216005322-11-2016
1181शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत ता नेवासा2016112216005422-11-2016
1182शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत 2016112216005522-11-2016
1183सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती गट ब २०१५-१६ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016112213008822-11-2016
1184आरोग्‍य विभागसेवेतुन निलंबित करणेबाबत श्री.योगेश दिलिप पटेकर आरोग्‍य सेवक पुरुष 2016112210003522-11-2016
1185आरोग्‍य विभागश्रीम.रेश्‍मा साहेबराव मोरे यांना वारसा हक्‍काने सफाई कामगार श्रेणी- १गट ड पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत. 2016112210003622-11-2016
1186ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत.2016112206003822-11-2016
1187सामान्य प्रशासन विभागश्री.शशांक श‍शिकांत शहा,कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ग्रा पा पु उपविभाग नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016112204003622-11-2016
1188सामान्य प्रशासन विभागश्री कालीप्रसाद रतन कु-हे,कनिष्‍ठ सहाय्यक,गटशिक्षण कार्यालय पं.स.श्रीरामपूर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिक्षा अंतिम करणेबाबत2016112204003722-11-2016
1189ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे लोणी मावळा ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016112214006122-11-2016
1190पशुसंवर्धन विभागडॉ. शारदा पंढरीनाथ चावडे, पशुधन विकास अधिकारी, फिरते पशुचिकित्सालय राजुर ता.अकोले जि.अहमदनगर यांचे बालसंगोपनासाठी अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016112211001622-11-2016
1191सामान्य प्रशासन विभागश्री तोेटे गणेश माधव, वरिष्‍ठ सहाय्यक, पंचायत समिती अकोलेे यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016112204003822-11-2016
1192सामान्य प्रशासन विभागशैक्षणिक सहलीसाठी जिल्हाा परिषद विद्यार्थ्यांसची निवड प्रकिया राबविणे बाबत. (ठिकाण- विक्रम साराभाई स्पेपस सेंटर, थुंबा, त्रिवेंद्रम, केरळ)2016112204003922-11-2016
1193सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एस घायतडक, वरिष्‍ठ सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2016112204004022-11-2016
1194सामान्य प्रशासन विभागश्री आर एस घायतडक, वरिष्‍ठ सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी साादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016112204004122-11-2016
1195सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक सहलीसाठी विद्यार्थ्‍यांची निवड प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सुचना सहलीचे ठिकाण- विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुंबा, त्रिवेद्रम, केरळ2016112204004322-11-2016
1196सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरा मा १६ ते पठारवाडी रस्ता मजबुती करण व डांबरी करण करणे तालुका कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112112004521-11-2016
1197सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुधोडी ते भांबोरा रस्ता सा क्र १२/८०० ते १४/३०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे तालुका कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112112004621-11-2016
1198कृषि विभागजिल्‍हा परिष्‍ाद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत शेतक-यांना ५० टक्‍के अनुदानावर ताडपत्री (हुक जॉईंट कॅनव्‍हास)पुरवठा करणे.2016112109000321-11-2016
1199ग्रामपंचायत विभागचौदावा ‍केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी वरील व्याजाची रक्कम ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. (सन 2016-2017)2016112106003421-11-2016
1200ग्रामपंचायत विभागमुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 140 खालील प्रकरण निकाली काढणेबाबत. (ग्रामपंचायत कोळगांव ता श्रीगोंदा)2016112106003521-11-2016
1201अर्थ विभागश्री.एस.बी.कोल्हे ,वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा),यांची समानिकरणातर्गत झालेल्या बदलीच्या पद्स्थापनेत अंशतः बदलाबाबत2016112105001921-11-2016
1202ग्रामपंचायत विभागपेसा (पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा) 1996 अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्‍के अबंध निधीचे नियोजन, अंमलबजावणी व प्रगतीबाबत भाैतीक व वित्तीय मासिक अहवाल सादर करणे.2016112106003621-11-2016
1203शिक्षण प्राथमिक विभागशिष्यवृत्ती पुस्तके उपलब्ध करुन देणेबाबत - सुधारीत आदेश2016112116005121-11-2016
1204सामान्य प्रशासन विभागश्रीम साठे राधाबाई पोपट,परिचर प्रा.आ.केंद्र बेलवंडी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे परिपुर्तीची रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016112104003421-11-2016
1205आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केन्द्र संकेतांक २२१०७४२७ व प्राथमिक आरोग्य उपकेन्द्र संकेतांक २२१० ई०७२ औषधे साहित्य सामुग्री खरेदी साठी प्रशासकीय मान्यता दिले बाबत 2016112110003321-11-2016
1206सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख जिल्हा मार्ग २६ ते वाघापूर कणकापूर ओझर बु.शेडगाव आश्वी खु रस्ता साखळी क्र. १६/५०० ते १८/५०० ता.संगमनेर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कामाचा कार्यरंभ आदेश.2016112113006621-11-2016
1207सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचाहुवस्ती धानोरे ते प्रमुख राज्य मार्ग २६ ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र ०/०० ते २/०० ता.राहुरी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कामाचा कार्यरंभ आदेश. 2016112113006721-11-2016
1208सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाचेगाव ते पूणतगाव चिंचबन ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र ३/०० ते ४/०० ता.नेवासा मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112113006821-11-2016
1209सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबारगाव नांदूर जांभळी वावरत पठारवाडी वनकुटे रस्ता साखळी क्र १२/६०० ते १४/०० ता.राहुरी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. कामाचा कार्यरंभ आदेश. 2016112113006921-11-2016
1210सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउक्कलगाव पटेलवाडी धनवट रस्ता ता.श्रीरामपूर ते प्रमुख जिल्हा मार्ग २१ श्रीरामपूर ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र २/०० ते ३/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113007021-11-2016
1211सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख राज्य मार्ग ८ कोल्हार ता.राहता ते राज्य मार्ग ५० राजुरीला मिळणारा रस्ता साखळी क्र ३/०० ते ७/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007121-11-2016
1212सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनांदुर्खी,केलवड,पिंप्रीनिर्मल,अडगाव,राजुरी,गळनिम्ब,आढळगाव साखळी क्र १४/५०० ते १५/५०० ता.राहता रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007221-11-2016
1213सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरडगाव प्रमुख जिल्हा मार्ग २७ ते केंदळ बु रस्ता साखळी क्र ०/०० ते २/०० ता.राहुरी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007321-11-2016
1214सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी ते पुणतांबा ता. राहता रस्ता साखळी क्र ४/०० ते ५/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007421-11-2016
1215सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३६ ते कोहोकी रुई ता.राहता ते प्रमुख राज्य मार्ग ८ ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र १/५०० ते ३/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007521-11-2016
1216सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवांबोरी ते गोरक्षनाथ गड पायथा रस्ता ता. राहुरी साखळी क्र.०/७०० ते २/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007621-11-2016
1217सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरुई ते पिंपळवाडी ता.राहता साखळी क्र. २/०० ते ४/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007721-11-2016
1218सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजोर्वे दत्त मंदिर रहिमपूर ते निमगावजाळी (ग्राम ४१) रस्ता कि मी ०/०० ते २/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007821-11-2016
1219सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर ते बदगी रस्ता कि मी २/५०० ते ३/५०० ( ईजिमा ३५४) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश2016112113007921-11-2016
1220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपेमगिरी चंदनवाडी रामा ६४ ते बिरोबामंदीर रस्ता कि मी०/४०० ते २/०० ( ग्रामा १५५) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112113008021-11-2016
1221सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० शेळकेवाडी ठाकरवाडी अकलापूर ( ग्रामा १०८) रस्ता कि मी ५/५०० ते ६/५०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112113008121-11-2016
1222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगणेशवाडी हिंगोणी सोनई रस्ता कि मी ४/०० ते ५/०० ( ग्रामा १२७) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नेवासा, कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016112113008221-11-2016
1223सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगर्दणी ते बारामतीवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० ( ग्रामा ३२९) मजबुतीकरण करणे ता. अकोले, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113008321-11-2016
1224सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा २३ देशमुखवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० ( ग्रामा ७०) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113008421-11-2016
1225सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १९ ते शेंडी गावठाण पिंपळाचीवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते २/६४० ( ग्रामा ६१) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113008521-11-2016
1226सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ ( गोगलगाव ) ते पिंप्रीनिर्मळ वाकडी ते चितळी रस्ता कि मी १२/०० ते १३/०० ( इजिमा ४५) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहाता, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113008621-11-2016
1227सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनिमगाव खैरी दिघी मार्ग रस्ता ( ग्रामा ३२९) मजबुतीकरण करणे कि मी ०/०० ते १/०० ता. श्रीरामपुर, कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016112113008721-11-2016
1228सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.संगिता अरविंद बनकर,कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016111904003119-11-2016
1229सामान्य प्रशासन विभागश्री रविंद्र हरिभाउ बगाडे, परिचर, प्रा.आ. केंद्र मिरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे परिपुर्तीची रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016111904003219-11-2016
1230सामान्य प्रशासन विभागश्री दिपक विजय जोशी कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निमगाव जाळी, पंचायत समिती संगमनेर यांची मा.विभागीय आयुक्‍त यांचेकडील मान्‍यतेनुसार एकतर्फी विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2016111904003319-11-2016
1231पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री. कडलग अशोक विठ्ठल, समूह समन्वयक, गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता ), पंचायत समिती संगमनेर यांचे गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता), पंचायत समिती अकोले येथे समूह समन्वयक या रिक्त पदावर समायोजन करणे बाबत . 2016111907002419-11-2016
1232सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.नेवासा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913005519-11-2016
1233सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.नेवासा प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913005619-11-2016
1234सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.राहुरी प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2016111913005719-11-2016
1235सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.राहुरी प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2016111913005819-11-2016
1236सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.राहाता प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913005919-11-2016
1237ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद अहमदनगरच्या सेवेतून कमी करणेबाबत. (श्री पोपट मोगल वाघमारे, सेवा निलंबीत ग्रामसेवक, पंचायत स‍मिती संगमनेर.)2016111906003319-11-2016
1238सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.श्रीरामपूर प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913006019-11-2016
1239सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.श्रीरामपूर प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2016111913006119-11-2016
1240सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.संगमनेर प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2016111913006219-11-2016
1241सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.अकोले प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913006319-11-2016
1242सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे २०१६-१७ ता.अकोले प्रशासकीय मान्यता आदेश.2016111913006419-11-2016
1243जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. व्हि. आर. बर्डे,वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, यांची अर्जित रजा मंजूरी बाबत ...2016111903001619-11-2016
1244सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती गट ब २०१५-१६ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आदेश. 2016111913006519-11-2016
1245पशुसंवर्धन विभागपशूधन पयवेक्षक वर्ग-3 यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी वर्ग 3 या पदावर पदोन्न्ती देणेबाबत..2016111911001419-11-2016
1246पशुसंवर्धन विभागडॉ. मच्छिंद्र भानुदास कोते, पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैंद्यकीय दवाखाना निमगांव खैरी श्रेणी-1 ता.श्रीरामपुर जि.अहमदनगर यांचे वैद्यकीय कारणास्तव परावर्तीत रजा मंजुरी आदेश. 2016111911001519-11-2016
1247सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागटाकळी कडेवळीत तालुका श्रीगोंदा येथे वराड देवी येथे दोन शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111812004118-11-2016
1248लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यरभ आदेश सा बा दुरुस्ती वांजोळी क्र १ ता नेवासा2016111815000518-11-2016
1249लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यरभ आदेश को प दुरुस्ती सावरगाव पिंपळडोह ता पारनेर 2016111815000618-11-2016
1250सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री. कांबीरे के इ उप अभियंता जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग संगमनेर यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेकडील कार्यभार श्री मूकडे डी व्ही उप अभियंता अकोले यांचेकडे सोपविणेबाबतचा आदेश. 2016111813005418-11-2016
1251ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता देण्यासाठी अनुदान सन 2016-17. (माहे एप्रील-2016 ते डिसेंबर-2016)2016111806003218-11-2016
1252सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळकी तालुका नगर या गटातील विविध रस्ते तयार करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111812004318-11-2016
1253सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळकी तालुका नगर या गटातील विविध रस्ते तयार करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111812004418-11-2016
1254अर्थ विभागश्री.शेख मोहम्मदजमाल फारुखअहमद वरीष्ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांना सेवेत पुनर्स्थापित केलेने पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणेकामी कार्यमुक्त करणे2016111805001818-11-2016
1255शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अतर्गत मॉडीफाय चेअर अनुदान वर्ग करणेबाबत2016111716004817-11-2016
1256शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.शेख अन्सार कासमभाई उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तोरकडवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणे बाबत.2016111716004917-11-2016
1257सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २३/११/२०१६ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी. 2016111713005317-11-2016
1258ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसोनेवाडी तालुका कोपरगाव या नळ पाणी पुरवठा योजनेने महावितरण कंपनीस वीज देयकांचा भरणा केलेला १०० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम प्रोत्साहन अनुदान मंजुरीबाबत2016111714006017-11-2016
1259सामान्य प्रशासन विभागश्री ऋ‍षिकेश प्रभाकर बोरूडे कार्यालयीन अधिक्षक सामान्‍य प्रशासन विभाग-1 जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना अनुकंंपा नस्‍तीमध्‍ये केलेल्‍या गैरकृृत्‍यामुळे पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2016111704002917-11-2016
1260सामान्य प्रशासन विभागश्री आर व्‍ही नायर वरिष्‍ठ सहा. सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे भ‍.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत2016111704003017-11-2016
1261पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पं.स.राहुरी)2016111707002117-11-2016
1262पशुसंवर्धन विभागडॉ. सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैंद्यकीय दवाखाना शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता जि.अहमदनगर यांचे वैद्यकीय कारणास्तव परावर्तीत रजा मंजुरी आदेश. 2016111711001317-11-2016
1263महिला बालकल्‍याण विभागश्री.जी.एस.इसानकर बा.वि.प्र.अ. नगर-१ यांचेकडे बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प नगर - २ चा अतिरिक्‍त पदाचा पदभार सोपविणे बाबत.2016111708000217-11-2016
1264आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन साथरोग निवारणार्थ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मे हिंदुस्तान लॅबोरेटरीज, बोरोवली, मुंबई यांचेकडून कफ सिरप खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710002617-11-2016
1265आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन साथरोग निवारणार्थ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मे झिम लॅबोरेटरीज लिमीटेड, नागपुर यांचेकडून टॅबलेट डिक्लोफेनॅक सोडियम ५० मिली ग्रॅम खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710002717-11-2016
1266आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयुर्वेदीक औषध मे इंदु फार्मा , जेजुरी पुणे यांचेकडून सिरप पित्तान्तक २०० मिली खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710002817-11-2016
1267आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयुर्वेदीक औषध मे इंदु फार्मा , जेजुरी पुणेयांचेकडून टॅबलेट आवीन खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710002917-11-2016
1268आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयुर्वेदीक औषध मे उज्ज्वल फार्मसिटीकल्स, अकोला यांचेकडून सिरप सीटोन २०० मिली खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710003017-11-2016
1269आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयुर्वेदीक औषध मे उज्ज्वल फार्मसिटीकल्स, अकोला यांचेकडून सिरप गायनोव्हिट २०० मिली खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710003117-11-2016
1270आरोग्‍य विभागजिल्हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आयुर्वेदीक औषध डॉ स्मिथ हर्बल लॅबोरेटरीज, ठाणे यांचेकडून क्युरॉन ऑईल ३०मिली खरेदी पुरवठा आदेश 2016111710003217-11-2016
1271पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षपाणी स्रोतांची जैविक व रासायनिक तपासणी करून अहवाल मिळणे बाबत... 2016111707002217-11-2016
1272महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.आर.बी.जंबेनाळ पर्यवेक्षिका जामखेड यांंचे कडे प्रभारी बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जामखेड या पदााचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2016111708000317-11-2016
1273सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सुतारवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा एक खोली इमारत बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111612008116-11-2016
1274सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लमाणतांडा येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या इमारत बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111612008216-11-2016
1275शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्‍ये १०३ विकास गटातील ई.१लीते ४ थी च्‍या विद्यायार्थ्‍यांना गणवेेश व लेखण साहित्‍य पुरविणे या योजनेसाठी प्रशासकिय मान्‍यते बाबत2016111616004516-11-2016
1276शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्‍ये १०३ विकास गटातील ई.१लीते ४ थी च्‍या विद्यायार्थ्‍यांना गणवेेश व लेखण साहित्‍य पुरविणे या योजनेसाठी तांत्रीक मान्‍यते बाबत2016111616004616-11-2016
1277ग्रामपंचायत विभागजिल्हांतर्गत बदल्या-2016 प्रक्रियेमध्ये प्रशासकीय कारणास्तव झालेली बदली रद्द करणे बाबत. श्री अशोक गोविंद शिंदे, विस्‍तार अधिकारी (सांख्यीकी)2016111606002916-11-2016
1278ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत.2016111606003016-11-2016
1279सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २३/११/२०१६ रोजी असलेल्या काम वाटप सभेसाठी वाटप करावयाचे कामाची यादी.2016111612003116-11-2016
1280सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे-वाशेरे ता.अकोले जिल्हा परिषद शाळेच्या दोन नवीन खोली इमारत बांधकाम करणे, तांत्रिक मान्यता आदेश2016111613005216-11-2016
1281शिक्षण प्राथमिक विभाग¯श्री.राजेंद्र रघुनाथ रावळे, सेवानिलंबित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कांबी ता.शेवगांव यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत.2016111616004716-11-2016
1282सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजवळे बाळेश्वर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या तीन खोल्याची दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111613008916-11-2016
1283ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2015-16)2016111506002415-11-2016
1284ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे रजपुतवाडी (कोरेगांव) ता कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण2016111514005615-11-2016
1285ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे सटवाईवाडी (कोरेगांव) ता कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण2016111514005715-11-2016
1286कृषि विभागश्री.एस.एस.साळवे कृषिअधिकारी पं.स.नेवासा यांचे कार्यालयीन कामी गंभिर स्‍वरूपाचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकश्‍ाी सुरू करणेकेमी विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत2016111509000115-11-2016
1287ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे म्हस्केवाडी ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016111514005815-11-2016
1288ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे बु-हानगर ता नगर या योजनेस अनुदान वितरण2016111514005915-11-2016
1289कृषि विभागश्री.एस.एस.साळवे कृषि अधिकारी पं.स. नेवासा यांचे कार्यालयीन कामी गंभिर स्‍वरूपाचे गैरवर्तना बाबत विभागीय चौकशी सुरू करणे कामी सादर कर्ता अधिका-याची नेमणूक करणेकरणे2016111509000215-11-2016
1290ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016111506002515-11-2016
1291ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांना मान्यता देणेबाबत.2016111506002715-11-2016
1292ग्रामपंचायत विभागश्री मानिक बापू घाडगे ग्रामविकास अधिकारी पं स राहूरी यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016111506002815-11-2016
1293सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री पी एम कुलकर्णी शाखा अभियंता जि प ल पा उप विभाग कोपरगाव यांचेवर एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात लादनेत आलेली शिक्षेचा आदेश रद्द करणेबाबत 2016111513004815-11-2016
1294सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे-तांभोळ ता.अकोले जिल्हा परिषद शाळेच्या दोन नवीन खोली इमारत बांधकाम करणे, तांत्रिक मान्यता आदेश2016111513004915-11-2016
1295सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे-सावरगाव पाट ता.अकोले अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे, तांत्रिक मान्यता आदेश2016111513005015-11-2016
1296शिक्षण प्राथमिक विभाग श्रीम.मंगला श्रावण वाघमारे उपाध्यापिका जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोंगरगाव ता.अकोले यांनी केलेल्या गैरवर्तनाचे कारणास्तव शिस्तभंगाची कारवाईसंबधित शास्ती आदेशास तात्पुरती स्थगिती देणे 2016111516004415-11-2016
1297अर्थ विभागश्री.अरुण चांगदेव कोल्हे (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे दिनांक १५.११.२०१६ ते १९.११.२०१६ अखेर पर्यंत प्रशिक्षण कालावधीत पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणे2016111505001715-11-2016
1298सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगांव देवस्थान येथे कॉंक्रिट रोड व पेविंग ब्लॉक बसविणे ता पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016111512005115-11-2016
1299शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2202 एच 001 प्राथमिक शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त निधीमधुन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेस नवीन शाळाखोली बांधकाम करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत .2016111116004211-11-2016
1300पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षग्रामलेख सामन्यवयक या कंत्राटी पदाचा राजीनामा मंजूर करणे बाबत . 2016111107001911-11-2016
1301सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने परिचर प्रा.आ.केंद्र मांजरी ता.राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2016111104002711-11-2016
1302सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने परिचर प्रा.आ.केंद्र मांजरी ता.राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016111104002811-11-2016
1303पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अभियान अतंर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पं स शेवगांव)2016111107002011-11-2016
1304जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाशबरी आवास योजना अंतर्गत सन 2015-16 व 2016-17 करिता घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी आदेश, पंचायत समिती, सर्व2016111103001311-11-2016
1305लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान सन 2016-17 अंतर्गत दि. 01/04/2016 ते 13/10/2016 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता2016111115000311-11-2016
1306पशुसंवर्धन विभागश्री. देवराम दगडु जरे व श्री. राणोजी विष्णू रोहोकले पशुधन पर्यवेक्षक वर्ग-3 यांना एकतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देण्याबाबतचा आदेश. 2016111111001111-11-2016
1307अर्थ विभागश्री.आर.जे.म्हस्के,तत्कालीन कनिष्ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांची विभागीय चौकशी करणेसाठी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016111105001411-11-2016
1308अर्थ विभागश्री.आर.जे.म्हस्के,तत्कालीन कनिष्ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांची विभागीय चौकशी करणेसाठी विभागीय सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016111105001511-11-2016
1309सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद , कामवाटप समिती दिनांक २३/११/२०१६ रोजीचे सभेची नोटीस 2016111113004711-11-2016
1310जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. ए. डी. ढवळे, कनिष्ठ अभियंता गट क यांची समायोजनाने बदली झालेने कार्यमुक्त करणे2016111103001411-11-2016
1311जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री एम. एस. लिमजे, शाखा अभियंता गट क यांची समायोजनाने बदली झालेने कार्यमुक्त करणे2016111103001511-11-2016
1312सामान्य प्रशासन विभागश्री नवनाथ जनार्दन तोतरे यांना परिचर गट-ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत2016111004002410-11-2016
1313ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागबारागाव नांदूर व १४ गावे तालुका राहुरी या नळ पाणी पुरवठा योजना महावितरण कंपनीस वीज देयकांचा भरणा केलेला १०० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम प्रोत्साहन अनुदान मंजुरीबाबत 2016111014005110-11-2016
1314ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागभेंडा कुकाणा व ५ गावे तालुका नेवासा या नळ पाणी पुरवठा योजना महावितरण कंपनीस वीज देयकांचा भरणा केलेला १०० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम प्रोत्साहन अनुदान मंजुरीबाबत 2016111014005210-11-2016
1315ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा.आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन 2015 - 16 तसेच 2016 - 17 चा निधी पंचायत समिती संगमनेर स्तरावर वितरीत.2016111014005310-11-2016
1316पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सपोर्ट फंड जलसुरक्षक अनुदान तालुका स्तरावर वर्ग करणे बाबत. 2016111007001810-11-2016
1317सामान्य प्रशासन विभागश्रीम मंजिरी अरूण कंकाळ कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती शेवगाव यांची मा. विभागीय आयुक्‍त यांचेकडील मान्‍यतेनुसार विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणे बाबत2016111004002510-11-2016
1318शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र करण्याच्या दृष्टिने सन 2016-17 मध्ये शिक्षक अनुदानाच्या विनियोगाबाबत . . . 2016111016004110-11-2016
1319आरोग्‍य विभागसंजय मधुकर वडागळे यांना वारसा हक्‍काने सफाई कामगार श्रेणी-१ गट ड या पदांवर नियुक्‍ती2016111010002410-11-2016
1320पशुसंवर्धन विभागश्री.डॉ.बाळासाहेब पांडुरंग होन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे.1 कोल्हार खुर्द ता.राहाता भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्ही/एमएच-6621 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा)रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबत.2016111011000910-11-2016
1321पशुसंवर्धन विभागश्री.डॉ.शहाजी देवराम निंबोरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे.1 मिरजगांव ता.कर्जत भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्ही/एमएच-6380 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा)रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबत.2016111011001010-11-2016
1322सामान्य प्रशासन विभागश्री लोखंडेे अशोक दत्‍तात्रय, कनिष्‍ठ सहाय्यक, जिल्‍हा परिषद लघुपाटबंधारे उपविभाग श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे परिपुर्तीची रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2016111004002610-11-2016
1323सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आढळगाव तालुका श्रीगोंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे या कामाची तांत्रिक मान्यता 2016111012003610-11-2016
1324सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री .व्ही .जी .संय्यद सेवा निलंबित कनिष्ठ आरेखक जि .प ग्रा .पा .पु .उप विभाग जामखेड ता जामखेड यांना सेवेत पुनः स्थापीत करणेबाबत 2016110912002909-11-2016
1325शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत दि.20/08/2016 ते 23/08/2016 या कालावधित झालेल्या अलिम्को साहित्याचे बील अदा करणे बाबत2016110916003509-11-2016
1326सामान्य प्रशासन विभागश्रीम किर्ती रत्‍नाकर बेदरे यांना परिचर गट-ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत2016110904002109-11-2016
1327शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, लोक जागृती उपक्रम अंतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजन करणे बाबत2016110916003609-11-2016
1328अर्थ विभागश्री.मोहम्मदजमाल फारुखअहमद शेख वरिष्ठ सहायक( लेखा) यांना सेवेत पुनर्स्थापित करणे2016110905000809-11-2016
1329अर्थ विभागकानिष्ट सहाय्यक (लेखा) या सवर्गातील झालेली बदली स्थगितीबाबत श्री.एस.डी.सुपेकर व श्री. ए.बी.गाडगे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)2016110905000909-11-2016
1330सामान्य प्रशासन विभागश्री नवनाथ निवृत्‍ती डोईफोडे वाहन चालक पंचायत समिती शेवगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत 2016110904002209-11-2016
1331सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.बी.एस.भोसले.कार्यकारी अभियंता जि.प .सां .बा .(दक्षिण ) विभाग जि.प.अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत श्री.एस .व्ही.भागवत .उपअभियंता जि.प .सां .बा उपविभाग नगरं यांना कार्यभार देणेबाबत 2016110912003009-11-2016
1332शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यातील 25% शिक्षकांसाठी गणित संबोध कार्यशाळेसाठी निधी वर्ग करणे बाबत.2016110916003709-11-2016
1333शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत शाळा देखभाल दुरुस्ती अनुदान 2016-17 वर्ग करणे.2016110916003809-11-2016
1334शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत शाळा अनुदान 2016-17 विनियोगाबाबत.2016110916003909-11-2016
1335पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वार्षिक कृती आराखड्यातील ग्रामपंचायती मध्ये प्रचार प्रसिद्धी करीता चित्ररथासोबत कलापथकांचा कार्यक्रम करणे बाबत ... 2016110907001609-11-2016
1336पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वार्षिक कृती आराखड्यातील ग्रामपंचायती मध्ये प्रचार प्रसिद्धी करीता चित्ररथासोबत कलापथकांचा कार्यक्रम करणे बाबत ... 2016110907001709-11-2016
1337सामान्य प्रशासन विभागश्री महेश बाळासाहेब नाईक कार्यालयीन अधिक्षक गट-क यांची प्रशासकीय बदलीने पदस्‍थापना करणेबाबत2016110904002309-11-2016
1338शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.अरुण दगडु बेलदार,उपा.जि.प.प्रा.शाळा सांगवी भुसार ता कोपरगावआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत कार्यमुक्त करणेबाबत.2016110916004009-11-2016
1339अर्थ विभागश्री.गोरक्षनाथ धोंडीबा जगताप, परिचर, पंचाायत समिती, नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी अाादेश.2016110905001009-11-2016
1340अर्थ विभागश्री.अनिल नामदेवराव कराळे, वरिष्ठ सहायक, ग्रामिण पाणी पुरावठा यांना निवृत्ती वेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरी आदेश.2016110905001109-11-2016
1341अर्थ विभागकै.सुरेश रघुनाथ एखंडे, उपाध्यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घोडसरवाडी ता.अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रक्कम अदा करणे.2016110905001209-11-2016
1342अर्थ विभागकै.बन्सी नामदेव महांडूळे, उपाध्यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिकशाळा कदमवस्ती ता.पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रक्कम अदा करणे.2016110905001309-11-2016
1343ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषदेमधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण ‍विषयक गरजांचे विश्लेषण करणेसाठी दिनांक 15 व 16 नोव्हेंबर 2016 या दोन दिवशीय कार्यशाळेसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016110806002208-11-2016
1344ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे पाबळ ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016110814004708-11-2016
1345शिक्षण प्राथमिक विभागइ. 5 वी व 8 वी शिष्युवत्ती परीक्षा मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध करुन देणेबाबत2016110816003408-11-2016
1346पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शॉचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पं स पारनेर )2016110807001508-11-2016
1347अर्थ विभागश्री.महेश बाळकृष्ण रावस, हुद्दा वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, ए.बा.वी.से.यो. नेवासा यांचे हृदय शस्रक्रिया अग्रिम मंजुरीबाबत2016110805000608-11-2016
1348सामान्य प्रशासन विभागप्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत2016110804001808-11-2016
1349सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रशांत देवानंद भ्‍ाोसले कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांना पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2016110804001908-11-2016
1350अर्थ विभागश्रीमती.प्रमिला राधाकृष्ण खोमणे हुद्दा. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा,अर्थ विभाग अहमदनगर यांचे हृदय शस्त्रक्रिया गंभीर आजारासाठी अग्रिम मंजुरीबाबत2016110805000708-11-2016
1351ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एन.एम.साबळे उपअभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग राहुरी यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे.2016110814004908-11-2016
1352ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांना मान्यता देणेबाबत.2016110806002308-11-2016
1353सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कनिष्ठ अभियंता गट - क या पदावर पदोन्नती देणेबाबत 2016110813004608-11-2016
1354सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक श्री डी के जाधव एबाविसेयो नेवासा व श्री बी वाय भांगे एबाविसेयो कोपरगाव यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2016110804002008-11-2016
1355आरोग्‍य विभागग्रामिण भागातील आर्थिक दृष्‍या मागासलेल्‍या रुग्‍णांना ह्ददयविकार, किडणी, कर्करोग या सारख्‍या दुर्धर आजारासाठी जिल्‍हा परिषद सेस फंडातुन आर्थिक मदत देणे बाबत.2016110810002308-11-2016
1356सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी आणि टाकली मानूर तालुका पाथर्डी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016110812003708-11-2016
1357सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अंतरवली मुंगी दहिफळ जुने तालुका शेवगांव येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016110812003808-11-2016
1358सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलगाव शेकटे बु लाडजळगाव तालुका शेवगांव येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016110812003908-11-2016
1359ग्रामपंचायत विभागश्री बाबासाहेब कोंडिराम घुले, सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना व्दितीय सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2016110806001908-11-2016
1360ग्रामपंचायत विभागश्री सुधाकर किसन बोर्डे, सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2016110806002008-11-2016
1361ग्रामपंचायत विभागश्री सूर्यभान तबाजी महांडुळे, स्वे से नि ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर यांना तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2016110806002108-11-2016
1362ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.के.ए.गिते उप अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग नगर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत2016110814004208-11-2016
1363ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.एस.बी दिघोळकर उप अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत2016110814004308-11-2016
1364सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते टाकळीभान गुजरवाडी वांगी मुख्य जिल्हा मार्ग ८४ ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र ८/५०० ते १०/५०० ता श्रीरामपूर खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016110813004508-11-2016
1365ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग नळ पाणी पुरवठा योजना लोणी बुद्रुक तालुका राहता यांनी भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोत्साहन अनुदान मंजुरी बाबत2016110814004408-11-2016
1366आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना २०१६-१७ प्रा आ केंद्र बांधकाम व विस्तारीकरण अंतर्गत मौजे कोंभली ता कर्जत येथे प्रा आ केंद्र मुख्य इमारत बांधणेस प्र मा देणे 2016110710001807-11-2016
1367आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना २०१६-१७ प्रा आ केंद्र बांधकाम व विस्तारीकरण अंतर्गत मौजे जोर्वे ता संगमनेर येथे प्रा आ केंद्र मुख्य इमारत बांधणेस प्र मा देणे 2016110710001907-11-2016
1368आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सेस फंडातुन प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रांना आयुर्वेदिक औषधे खरेदीच्‍या खर्चास प्रशासकिय व तांत्री‍क मान्‍यता देणे बाबत.2016110710002007-11-2016
1369पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद सेस मधून चालू करण्यात आलेल्या व नंतर बंद करण्यात आलेल्या पशुवैदयकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा उपलब्ध करणे बाबतचा आदेश 2016110711000807-11-2016
1370सामान्य प्रशासन विभागश्री जी वाय पंडीत कक्ष अधिकारी पंचायत समिती पारनेर कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभा