जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागकम्‍युनिटी हेल्‍थ केअर पदविका व डिप्‍लोमा इन हेल्‍थ प्रमोशन एज्‍युकेशन प्रशिक्षण २०१८ - २०१९साठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018061810028818-06-2018
2शिक्षण प्राथमिक विभागआंतरजिल्हा बदली अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2018061816023418-06-2018
3पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018061811005418-06-2018
4आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028315-06-2018
5आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028415-06-2018
6आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018061510028515-06-2018
7आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेडपे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्‍या सन-२०१८ झाल्‍याने हजर करून घेणेबाबत....2018061510028615-06-2018
8आरोग्‍य विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत.2018061410028214-06-2018
9सामान्य प्रशासन विभागश्री बी आर जगदाळे तत्‍का परिचर पवैद जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्‍द अप्‍पर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत 2018061304027513-06-2018
10ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.ए.आर.ठाणगे सेवानिलंबित कनिष्ठ सहायक ग्रा.प.पु.वि.जि.प.अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनर्स्थापित केल्याने कार्यमुक्त करणे. 2018061214017812-06-2018
11आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण होण्याापासुन सुट देणे बाबत. 2018061210028112-06-2018
12ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व ४४ गावे तालुका नगर भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017511-06-2018
13ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना घोगरगांव तालुका नेवासा भरणा केलेल्या १०० टक्के वीज देयकाचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत2018061114017711-06-2018
14ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.बारडगांव सुद्रिक, ता.कर्जत व इतर ०६ कामे)2018061106027011-06-2018
15सामान्य प्रशासन विभागवाहनांंचे देखभाल दुरुस्ती व इंधन/पेट्रोकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत.2018060804027308-06-2018
16सामान्य प्रशासन विभागश्री ए आर ठाणगे सेवानिलंबित कनि सहा ग्रापापु विभाग अहमदनगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2018060804027408-06-2018
17सामान्य प्रशासन विभागश्री.भास्‍कर सावळेराम रेंगडे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018060704027207-06-2018
18आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्ष पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक पुरूष या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासून सुट मिळणेबाबत..2018060510027605-06-2018
19आरोग्‍य विभागसेवा निलंबन कालावधी बाबत. श्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला2018060410027304-06-2018
20सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.एम.ससे महिला व बाल विकास अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018060204026802-06-2018
21पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी ,गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालीक बदल्या-2018 नाशिक विभाग- व कार्यमुक्त करणेबाबत..2018060211005302-06-2018
22सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.डी.मोरे,जिल्‍हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.ल.पा.विभाग अहमदनगर यांचे नियत वयोमान सेवा निवृत्‍तीबाबत.2018060204027102-06-2018
23आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026502-06-2018
24आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026602-06-2018
25आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या बदल्या सन-२०१८ झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018060210026702-06-2018
26शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022702-06-2018
27शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गणेश आण्णासाहेब लंघे, प्राथमिक शिक्षक,जि.प.प्रा.शा.गेवराई,ता.नेवासा जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2018060216022802-06-2018
28ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026702-06-2018
29ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. (श्री.यशवंत यादव तुपे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत - वाकडी, ता.राहाता यांचे गैरवर्तनाबाबत.)2018060206026802-06-2018
30पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१8-२०१9 गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2018060207012702-06-2018
31पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012802-06-2018
32पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन२०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207012902-06-2018
33पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013002-06-2018
34पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१८-२०१९ गट विकास अधिकारी ,पंचायत समिती -कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2018060207013102-06-2018
35ग्रामपंचायत विभागश्री. सुभाष ज्ञानदेव शेळके ग्रामविकास अधिकारी प.स.नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2018060106026201-06-2018
36सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल दावजी भडके,कनि सहा जि प ल पा उपविभाग,पं स शेवगांव यांनी कार्यालयीनकामी गैरवर्तन केलेने जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करणेबाबत.2018060104026901-06-2018
37सामान्य प्रशासन विभागसांसद आदर्श ग्राम याेेेजना (SAGY)ग्रामिण विकास मंत्राालय, भारत सरकार आयोजित दुस-या व तिस-या टप्‍यातील प्रभारी अधिकारी (चार्ज ऑफिसर्स ) यांचे दि.06 व 07 जुन 2018 रोजी होणा-या प्रशिक्षणासाठी गट विकास अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणे बाबत. 2018060104027001-06-2018
38ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या स्त्रोतांचे भूजल सर्वेक्षण करणेकरीता खाजगी भुवैद्यानिक सेवा सशुल्क उपलब्ध करणे. 2018060114016401-06-2018
39लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा.ब. दुरुस्‍ती वाळुंज - बेळगेवस्‍ती ता. पाथर्डी जि अहमदनगर2018060115039701-06-2018
40लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती तळेगाव -मावलाईचा ओढा ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018060115039801-06-2018
41आरोग्‍य विभागश्रीमती सिमा देवीदास नाईक, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018053110026131-05-2018
42आरोग्‍य विभागनवनियुक्त बहुउद्देशिय आरोग्य सेवक 12 महिने मुळ प्रशिक्षणा बाबत.2018053110026231-05-2018
43पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागिय बदल्या व कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018053111005031-05-2018
44आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ, डॉ.सी.एस.ठोकळ वै.अ.गट-अ ता.आ.अ.पं.स.राहुरी हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026331-05-2018
45आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-ब, डॉ.एल.डी.कुलकर्णी वै.अ.गट-ब प्रा.आ.केंद्र पिंपळगांवपिसा,ता.श्रीगोंदा हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृत्‍त होत असल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2018053110026431-05-2018
46ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय शामराव नन्नवरे विस्तार अधिकारी (आय आर डी पी ) पंचायत समिती कोपरगाव यांचे ऎश्च्छिक सेवा निवृत्ती बाबत 2018053106026131-05-2018
47सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग पाथर्डी हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017131-05-2018
48सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउप अभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव हे दिनांक ३१/०५/२०१८ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2018053112017231-05-2018
49महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्याण विभागातील अास्थापणावरील संवर्गातील अधिका-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 2018 मधिल पर्यवेक्षिकांना कार्यमुकत करणे बाबत 2018053108004531-05-2018
50शिक्षण प्राथमिक विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे रजा कालावधीत उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.),पदाचा प्रभारी कार्यभारा बाबत.2018053016022030-05-2018
51अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ बी वाय ३४२० इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025630-05-2018
52अर्थ विभागवाहन क्रमांक एम एच १६ एन ३३३३ इंधन खरेदी व दुरुस्ती करिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत 2018053005025730-05-2018
53आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.वर्षा सुर्यकांत शिंदे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018053010025530-05-2018
54आरोग्‍य विभागजिल्हा समाज कल्याण जि प अहमदनगर यांचे कार्यालयात पूर्ण वेळ सेवा उपलब्ध करून दिलेबाबत2018053010025930-05-2018
55शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.जाधव देवराम शिवनाथ, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.मांडवे बु., ता.संगमनेर यांचे निलंबित कालावधी निर्णयाबाबत2018053016022430-05-2018
56ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार सोपविणेबाबत. 2018053014016330-05-2018
57पशुसंवर्धन विभागमहाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)वेतनश्रेणी रु-15600-39100 ग्रेड पे 5400 मधील पशुधन विकास अधिकारी या पदावर (सरळसेवा भरती)नियुक्ती देण्याबाबत डॉ.सपना गंगाधर नेहे यांना नवनियुक्त पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पशुवैदयकीय दवाखाना श्रे.1 शेंडी ता.अकोले या ठिकाणी हजर करुन घेणेबाबत.2018053011005230-05-2018
58शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा.चास,ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2018053016022630-05-2018
59ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चंद्रशेखर वसंत हतवळणे कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015829-05-2018
60ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एकनाथ नामदेव वाडगे कक्ष अधिकारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2018052914015929-05-2018
61सामान्य प्रशासन विभागश्री.पी.डी.यादव उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025629-05-2018
62सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.यु.व्‍ही.कोळसे-बावके उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025729-05-2018
63सामान्य प्रशासन विभागश्री.आय.डी.शेळकंदे, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025829-05-2018
64सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.ए.यु.शिरसाठ,गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018052904025929-05-2018
65आरोग्‍य विभागश्री राजू रतन भगवाणे से नि सफाई कामगार प्रा आ केंद्र बारगांव नांदुर ता राहुरी याना तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन अदायगीबाबत 2018052910025229-05-2018
66शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाळनाथ आदिनाथ भिताडे, सेवा निलंबित मुख्याध्यापक, पंचायत समिती कर्जत यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018052916021929-05-2018
67सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026229-05-2018
68सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षेविरुध्द अप्पर आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक यांचेकडे दाखल केलेल्या अपीलावर दिलेल्या निकातानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018052904026329-05-2018
69शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे भिकाजी शंकर, उपाध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नेमबाी मळा,ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत अंतिम शिक्षा देणेबाबत2018052916022129-05-2018
70शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुर्नविलोकन करणेबाबत श्री.धोंडीबा जबाजी शेटे,सेवा निलंबित प्रा.शि. जि.प.प्रा.शा. म्हसे,ता.श्रीगोंदा2018052916022229-05-2018
71सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांध्काम) गट क संवर्गातील कर्मचा-याच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 2018. 2018052913010129-05-2018
72ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.जे.रघुवंशी उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर हे कार्यालयीन कामी अनधिकृत गैरहजर असल्याने त्यांना त्याच्या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्त करणे.2018052914016229-05-2018
73ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर प्राप्त होणा-या सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या कृती आराखडयामध्ये नव्याने समाविष्ट होणा-या ग्रामीण्‍ा पाणी पुरवठा योजनांच्या गावांचा समावेश करण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समिती गठित करणे बाबत.2018052814015728-05-2018
74सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरणं,सेवा उपदान ,व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मे २०१८ पेड इन जुन २०१८ ) 2018052804025528-05-2018
75आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र घारगांव,ता.संगमनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052810025128-05-2018
76शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली बाबत. 2018052816021828-05-2018
77सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीटीपी-4 मधील उप मुख्या कार्यकारी अधिकरी/गट विकास अधिकारी (गट अ) व सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट ब)2018052804026028-05-2018
78सामान्य प्रशासन विभागमा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या ई-मेल अकाऊंटवर प्राप्त होणारे ई-मेल डाऊनलोड करणे व फॉरवर्ड करणेबाबत.2018052504026425-05-2018
79ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्माचा-यांची दि. ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018052506026325-05-2018
80आरोग्‍य विभागश्रीम. शकुंतला विठठल मोजड, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024825-05-2018
81आरोग्‍य विभागश्रीम. छाया दत्तात्रय सांगळे, आरोग्य सहाय्यक महिला, यांचे ऐच्छिक सेवानिवृत्ती मंजुरी बाबत.2018052510024925-05-2018
82अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या कामकाजाबाबत.2018052405025424-05-2018
83आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. विष्‍णुु कृष्‍णकुमार नावंदर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नेवासा खुर्द,ता.नेवासा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018052410020324-05-2018
84शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021324-05-2018
85शिक्षण प्राथमिक विभागप्रशासकीय बदली आदेश विस्तार अधिकारी (शिक्षण्ं) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2018052416021424-05-2018
86सामान्य प्रशासन विभागश्रीम कमल पोपट कानडे परिचर प्रा आ केंद्र चांदा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2018052404025024-05-2018
87सामान्य प्रशासन विभागश्री एहेसनुल्‍ला गफारखान पठाण वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2018052404025124-05-2018
88आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र कांंन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410020424-05-2018
89आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र आळकुटी,ता.पारनेर येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018052410021624-05-2018
90शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत अ.नगर जि.प.कडुन लातुर जि.प.कडे जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत(एकुण 03) 2018052416021524-05-2018
91शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.पुरी सुजाता नवनाथ उपा जि प प्रा शा अशोकनगर ता.श्रीरामपुर यांचा प्रतिक्षा कालावधी मंजुर करणेबाबत 2018052416021624-05-2018
92पशुसंवर्धन विभागशुध्दीपत्र-पशुधन पर्यवेक्षक गट -क संवर्गातील कर्मचारी-श्री.उंडे अर्जुन लक्ष्मण व श्री.लांबे त्रिंबक भाऊ यांची विनंती आपसी बदली आदेश सन-2018 2018052311004923-05-2018
93आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन 20182018052310025323-05-2018
94आरोग्‍य विभागश्रीमती माया चंदभान कल्हापुरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025423-05-2018
95आरोग्‍य विभागश्रीमती नंदा कोंडीबा भांगरे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025623-05-2018
96आरोग्‍य विभागश्रीमती ज्योती अलिराम बर्डे, आरोग्य सेवक महिला यांना एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने सामावुन घेऊन पदस्थापना देणे बाबत.2018052310025823-05-2018
97शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रातुन बाहेर)2018052316020623-05-2018
98शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे विनंती बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रामध्‍ये)2018052316020723-05-2018
99शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (आदिवासी क्षेत्रांंतर्गत)2018052316020823-05-2018
100शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या २०१८ केंद्रप्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्‍या (बिगर आदिवासी क्षेत्रांतर्गत) 2018052316020923-05-2018