जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागश्री.ख्‍वाजा नाजीमअली सयदनुर सेवानिवृृृृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेेेबाबत. 2019041810011818-04-2019
2आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर ,आरोग्‍य सेवक महिला यांचेवर विभागीय चौकशीच्‍या अनुषंगाने शिस्‍तभंग कारवाई करणेबाबत.2019041810011918-04-2019
3सामान्य प्रशासन विभागसन २०१९-२०२० करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे मार्च २०१९ एप्रिल २०१९) 2019041604012216-04-2019
4शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.ज्योती श्रीकांत चौधरी, प्राथमिक शिक्षिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा महादेव गल्ली,तालुका - जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019041616015816-04-2019
5शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.प्रविण ज्ञानदेव काकडे, प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा.गायकरवाडी,ता.कर्जत, यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019041216015312-04-2019
6शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडीबा जबाजी शेटे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसे, ता.श्रीगोंदा यांचे जिल्हा परिषद सेवेती पदावरुन तात्पुरत्या रित्या दूर केलेल्या कालावधीबाबत2019041216015412-04-2019
7शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चंद्रकांत नारायण गोटमवाड, प्राथ.शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महादेव गल्ली, ता.जामखेड, जिल्हा - अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019041216015512-04-2019
8शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजेंद्र गुलाब दुसुंगे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, शेंडी, ता.नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत कार्यवाही करणेबाबत2019041216015612-04-2019
9शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बाबुराव वसंत देशमुख, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. आनंदवाडी,ता.श्रीगोंदा, यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2019041216015712-04-2019
10आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.संकेत रावसाहेब गायकवाड एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र वारी,ता.कोपरगांव येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019041110011411-04-2019
11आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.विजया रामदास वाघमोडे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र बोटा,ता.संगमनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019041110011511-04-2019
12आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2019041010010810-04-2019
13आरोग्‍य विभागश्री.दिलीप तुकाराम भोसले, सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र वारी, ता.कोपरगाव यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्‍तभंगाची अंतिम कारवाई करणे.2019041010011110-04-2019
14आरोग्‍य विभागअनधिकृत गैरहजेरीचा निर्णय घेणेबाबत‍ श्री.राजू रतन भगवाने,सेवानिवृत्‍त सफाईकामगार प्रा.आ.केंद्र बारागावनांदूर तालुका -राहूरी.2019041010011210-04-2019
15शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत2019040916015009-04-2019
16शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत2019040916015109-04-2019
17आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्‍य सेवक महिला यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत.2019040910010909-04-2019
18आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालीवाल,आरोग्‍य सेवक महिला,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता.कर्जत यांचे अनधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2019040910011009-04-2019
19महिला बालकल्‍याण विभागजिल्‍हा परिषद महिला व बाल कल्‍याण विभागाअंतर्गत पर्यवेक्षिका संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे2019040908002709-04-2019
20ग्रामपंचायत विभागश्री.महादेव जनार्दन अकोलकर, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- हातवळण / पारगाव, ता.नगर सध्या सेवा निवृत्त यांचे सेवा निलंबन कालावधीचे निर्णयाबाबत. 2019040906017509-04-2019
21आरोग्‍य विभागसेवानिलंबन कालावधीबाबत.श्रीमती वेरोणिका आनंदराव ब्राम्‍हणे,आरोग्‍य सेवक महिला.2019040910011309-04-2019
22सामान्य प्रशासन विभागश्री.आर.पी.कुलकर्णी,कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पं.स. अकोले यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत अंतिम शिक्षा करणेबाबत. 2019040804012108-04-2019
23आरोग्‍य विभागराष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान प्रकल्‍प अंमलबजावणी आराखडा सन-२०१९-२० बाबत मानक मार्गदर्शक सुचना बनविणे करिता कार्यशाळेस निवड झााल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2019040510010705-04-2019
24ग्रामपंचायत विभागश्री.एफ.एन.तडवी, ग्रामविकास अधिकारी यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहाराबाबत. विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019040506016405-04-2019
25ग्रामपंचायत विभागश्री.एफ.एन.तडवी, ग्रामविकास अधिकारी यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहाराबाबत. विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2019040506016505-04-2019
26महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर विभागांतर्गत पर्यवेक्षिका यांची बाल संगोपण रजा मंजुरीबाबत2019040508002605-04-2019
27शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजाभाऊ शिवाजीराव म्हस्के, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. महारुळी,ता.जामखेड, यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2019040516015205-04-2019
28शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.चहादु खंडू बांडे, प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शा. टाळुची वाडी, ता.संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे विभागीय चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2019040416014404-04-2019
29शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत श्री.संजय सोन्याबापू आगळे, सेवा निलंबित उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा, म्हसले, ता.नेवासा2019040416014504-04-2019
30आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगला यश्‍ावंत ख्‍ारमाळे सेवानिवृृृृत्‍त आराेेेग्‍य सहायक महिला यांना वयाचे ५० वर्ष पुर्ण झाल्‍याने संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2019040310010503-04-2019
31सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता (गट-क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019040313016403-04-2019
32सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता (गट-क) यांत्रिकी या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019040313016503-04-2019
33सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ अभियंता (गट-क) विदयुत या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.2019040313016603-04-2019
34आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ रोजीची अंतिम (Final ) सेवाजेष्‍ठ‍ता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019040110010401-04-2019
35आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान रजारोखीकरण देयक, इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019033110011631-03-2019
36आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास देयक,इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019033110011731-03-2019
37शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत करार पद्धतीवरील कर्मचा-यांच्या सेवा समाप्त करणेबाबत2019033016013230-03-2019
38आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.सागर शामराव चौधरी एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कोळगांव,.श्रीगोंदा येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019033010010330-03-2019
39ग्रामपंचायत विभागश्री.सुनील शंकरराव शेळके, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सावरगाव घुले, ता.संगमनेर विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019033006015930-03-2019
40ग्रामपंचायत विभागश्री.सुनील शंकरराव शेळके, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सावरगाव घुले, ता.संगमनेर यांचे गैरवर्तन व गैरव्यवहाराबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 2019033006016030-03-2019
41शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षामधे शालेय ग्रंथालय सम्रुध्दीकरण योजनेसाठी अनुदान वर्ग करणॆबाबत2019033016013830-03-2019
42शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्याच्या मदतनिसास मदतनिस भत्ता अनुदानाचे सनायोजन मान्य करणेबाबत.2019033016013930-03-2019
43शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत प्रवासभत्ता (माध्यमिकस्तर) अनुदानाचे समायोजनाबाबत.2019033016014030-03-2019
44शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहन भत्ता (माध्यमिक स्तर) अनुदानाचे समायोजनाबाबत. 2019033016014130-03-2019
45शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत समूह साधन गट (CRG) अंतरक्रिया बैठक अनुदानाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2019033016014230-03-2019
46शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत फिजिओथेरपी अनुदानाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2019033016014330-03-2019
47आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र लोणी व्‍यंकनाथ,ता.श्रीगोंदा येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2019033010010630-03-2019
48शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता 9 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्याच्या मदतनिसास मदतनिस भत्ता अनुदान वर्ग करणेबाबत.2019032916012829-03-2019
49शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत अनुकूलित साहित्य, साधने, उपकरणे यांची देखभाल आणि दुरुस्ती तथा संसाधन कक्ष निर्मितीसाठी दिलेल्या निधीचे समायोजन मान्य करणे बाबत. 2019032916012929-03-2019
50शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता (माध्यमिक स्तर ) अनुदान वर्ग करणेबाबत. 2019032916013029-03-2019
51शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, (DIECPD) संगमनेर यांना दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2019032916013129-03-2019
52ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन 2018-2019 2019032914012829-03-2019
53आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) वर्ग३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१९ रोजीची अंतिम (Final) सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019032910009929-03-2019
54आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका वर्ग ३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१९ रोजीची अंतिम (Final) सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2019032910010029-03-2019
55ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत 2019032906015429-03-2019
56सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५-३६ व २०५३०५६५-३१ अंतर्गत ऑफलाईन व प्रवास /सादिल देयके अदा करण्यासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (मार्च २०१९)2019032904011629-03-2019
57ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत माणिक दौंडी ता. पाथर्डी येथील ग्रामपंचायत मालकीचे कार्यालय इमारत निर्लेखनास परवानगी देणेबाबत 2019032906015529-03-2019
58ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत चोराचीवाडी ता. श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत मालकीचे कार्यालय इमारत निर्लेखनास परवानगी देणेबाबत 2019032906015629-03-2019
59सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त (Provisional Additional) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2019032804011428-03-2019
60सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचाऱ्यास संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019032804011528-03-2019
61आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019032810010228-03-2019
62पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक वर्ग-3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिदध करण्याबाबत. 2019032711001327-03-2019
63पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी वर्ग-3या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019ची अंतिम यादी प्रसिदध करण्याबाबत. 2019032711001427-03-2019
64पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक वर्ग -4 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 ची अंतिम यादी प्रसिदध करण्याबाबत 2019032711001527-03-2019
65आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. सतिश लक्ष्‍मण नवले एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र रूईछत्रपती,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019032710009427-03-2019
66शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहन भत्ता अनुदानाचे समायोजनाबाबत. 2019032716012327-03-2019
67आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन,बंधपत्रित ए.एन.एम.मानधन,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक व रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत...2019032710009527-03-2019
68आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (सन अग्रिम,सेवा निवृत्‍त कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक,रजा रोखीकरण देयक इत्‍यादी) करिता वतन अनुदान वाटप करणेबाबत..2019032710009627-03-2019
69आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान विदयुत देयक, इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019032710009727-03-2019
70आरोग्‍य विभागसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान( इंधन देयक इत्‍यादी) करिता अनुदान वाटप करणेबाबत..2019032710009827-03-2019
71ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनासाठी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2019032706014927-03-2019
72ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, ता- बार्शी, जिल्हा- सोलापुर यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2019032706015027-03-2019
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यकारी अभियंता जि . प. सा. बां . दक्षिण विभाग अहमदनगर यांचे रजा कालावधीतील पदभाराबाबत. 2019032612047926-03-2019
74सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचाऱ्यास वाढीव दराने निर्वाह भत्ता मंजूर करणेबाबत. 2019032504011125-03-2019
75शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.अबई यशवंत ठाणगे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. दाबोले वस्ती,ता.नगर, जिल्हा - अहमदनगर यांचे मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2019032516011325-03-2019
76शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2018-19 या वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या अतिरिक्त मागणीनुसार टप्पा-३ गणवेश अनुदान वर्ग करणॆबाबत.2019032516011625-03-2019
77शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत मॉडिफाय चेअर अनुदान समायोजन मान्य करणे बाबत. 2019032516012025-03-2019
78शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत मदतनीस भत्ता अनुदानाचे समायोजन मान्य करणेबाबत. 2019032516012125-03-2019
79शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता अनुदानाचे समायोजना बाबत. 2019032516012225-03-2019
80शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा, उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रमाचे आयोजनाचे समायोजन मान्य करणे बाबत. 2019032516012425-03-2019
81महिला बालकल्‍याण विभागसहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी या संवर्गाची दि.01.01.2019 ची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2019032208002522-03-2019
82शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णमुरारी रंगनाथ गाडे,जि.प.प्रा.शा. मालेवाडी, ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर गैरवर्तनाबाबत मा.अपर आयुक्त नाशिक, यांचे आदेशान्वये फेर चौकशीसाठी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2019032216011422-03-2019
83शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्णमुरारी रंगनाथ गाडे,जि.प.प्रा.शा. मालेवाडी, ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर गैरवर्तनाबाबत मा.अपर आयुक्त नाशिक, यांचे आदेशान्वये फेर चौकशीसाठी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत2019032216011522-03-2019
84ग्रामपंचायत विभागवयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत 2019032006014820-03-2019
85आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्‍या विनंती बदल्‍या झाल्‍याने हजर करून घेणेबाबत.. डॉ.बी.एम.होडशीळ वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र तिसगांव ता.पाथर्डी,जि.अ.नगर2019032010009120-03-2019
86ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी सुधारीत अनुदान वाटप सन 2018-20192019032014009720-03-2019
87सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचायांस संगणक परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 2019032004010820-03-2019
88आरोग्‍य विभागसन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात वेतनेततर अनुदान कंत्राटी वाहन चालक मानधन इत्‍यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत.2019031910009319-03-2019
89महिला बालकल्‍याण विभागश्री.पी.डी.वाघीरे (कृृृृषी अधिकारी) पं.स.कोपरगाव यांचे कडे बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी ए . बा. वि. से. प्र. कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत..2019031808002418-03-2019
90आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) वर्ग ३ या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ ची अंतीम (final) सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2019031610008816-03-2019
91आरोग्‍य विभागसेवानिवृृत्‍त औष्‍ाध निर्माण अधिकारी यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणेबाबत.2019031510008515-03-2019
92आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेेेेबाबत.2019031410008414-03-2019
93आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. स्‍नेहा रावसाहेब म्‍हस्‍के एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र सोनई,ता.नेवासा येथील तृतीय वै.अ.या रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2019031410008614-03-2019
94आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र टोका,ता.नेवासा येथील प्रथम वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत...2019031410008714-03-2019
95शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रामदास कोंडीबा सातपुते, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. करकंडे मळा,ता.पारनेर यांचे जि.प.सेवेतील निलंबन कालावधी बाबत2019031416010514-03-2019
96शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216009812-03-2019
97शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216009912-03-2019
98शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216010012-03-2019
99शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व्‍ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2019031216010112-03-2019
100ग्रामपंचायत विभाग"राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान" मधील पेसा उपक्रमांतर्गत ग्रामसभा मोबिलायझर यांचे माहे जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ चे मानधन अकोले तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील ७९ ग्रामपंचायतींना वितरित करणेबाबत...2019031206013512-03-2019