जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोहणे ता. अकोले यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041910012619-04-2018
2आरोग्‍य विभागमा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील याचिका क्रमांक 8360/2016 मधील आदेश दिनांक 05/03/2018 च्या अंमलबजावणी बाबत. आरोग्य सेवक (महिला) या पदावर नियुक्ती बाबत.2018041910012719-04-2018
3सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत.2018041804018118-04-2018
4सामान्य प्रशासन विभागअंध/अस्थीव्यंग/कण्याच्या विकाराने पीडीत/मुकबधीर कर्मचा-यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत शुद्धिपत्रक.2018041804018218-04-2018
5सामान्य प्रशासन विभागसेवाखंड क्षमापित करणेबाबत. श्री.एस.एस.भारमल, सेवा निवृत्‍त वाहन चालक.2018041804018418-04-2018
6सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाकडील वाटप करावयाची कामांची यादी2018041813005818-04-2018
7सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने सहा.ग.वि.अ.पं.स.जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत 2018041804018518-04-2018
8सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.प्रज्ञा लक्ष्‍मण माने प्रभारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड यांचेे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत2018041804018618-04-2018
9शिक्षण प्राथमिक विभागसहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने अदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांना एकस्तर पदोन्नती वेतनाचा लाभ मंजूर करणेबाबत.2018041716016117-04-2018
10सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री दादा आनंदा नलगे,सेवानिवृत्त स्थापत्य अभि. सहा. जि. प. सा. बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांना न्यायालयीन आदेशानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन अदा करणे बाबत 2018041712015217-04-2018
11शिक्षण प्राथमिक विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या देयकांची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत.2018041716016217-04-2018
12आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गातील वै.अ.गट-अ यांच्‍या पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्‍थापना डॉ.एस.एम.हिराणी वै.अ.गट-अ वर्ग-२ यांना ता.आ.अ.पं.स.शेवगांव या रिक्‍त पदावर हजर करून आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2018041710012517-04-2018
13कृषि विभागस्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.. श्री. विनायक विश्‍वनाथ बोर्डे, विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पंचायत समिती, नेवासा.2018041709001017-04-2018
14शिक्षण प्राथमिक विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदे अंतर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गाची सन 2018 बदल्या करीता तात्पुरती वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2018041616016016-04-2018
15आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्याच्‍या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010014-04-2018
16आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्रत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010114-04-2018
17आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010214-04-2018
18आरोग्‍य विभाग महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010314-04-2018
19आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010414-04-2018
20आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010514-04-2018
21आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010614-04-2018
22आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010714-04-2018
23आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010814-04-2018
24आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410010914-04-2018
25आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011014-04-2018
26आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011114-04-2018
27आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011214-04-2018
28आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011314-04-2018
29आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011414-04-2018
30आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011514-04-2018
31आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011614-04-2018
32आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011714-04-2018
33आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011814-04-2018
34आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410011914-04-2018
35आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012014-04-2018
36आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012114-04-2018
37आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012214-04-2018
38आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८2018041410012314-04-2018
39आरोग्‍य विभागमहाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या जिल्हा अंतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन-२०१८ 2018041410012414-04-2018
40शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्यम)2018041316015913-04-2018
41ग्रामपंचायत विभागएक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करणेबाबतचा निर्णयाविरुद्ध अपिल 2018041306019013-04-2018
42सामान्य प्रशासन विभागश्री.नितीन संपत उबाळे जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041304017713-04-2018
43शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन २०१८ च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पु‍रती वास्तव्य् जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . . 2018041216015512-04-2018
44सामान्य प्रशासन विभागश्री मोहन खेमा जाधव गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2018041204017112-04-2018
45शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. . . . . 2018041216015812-04-2018
46कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000812-04-2018
47कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१८ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018041209000912-04-2018
48आरोग्‍य विभागश्रीमती चंद्रकला कोंडीराम गायकवाड, आरोग्य सेवक महिला यांचेवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप विभागीय चौकशीमध्ये सिध्द झाल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई करणे बाबत.2018041110009811-04-2018
49आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करणेबबात.2018041110009911-04-2018
50अर्थ विभागश्रीम मगर भारती परशराम उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015311-04-2018
51अर्थ विभागश्रीम सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी ए.एन.एम. पंचायत समिती राहुरी यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015411-04-2018
52अर्थ विभागश्रीम अनिता कमलाकर मंत्री पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2018041105015511-04-2018
53अर्थ विभागश्रीम छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहाय्यक ग्रा.पा.पु. ज़िल्हा परिषद अहमदनगर यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत 2018041105015611-04-2018
54शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांर्गत कार्यरत करार कर्मचारी फेर नियुक्ती बाबत. 2018041116015611-04-2018
55शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. शिंदे चंद्रकांत सोपान उपाध्याnपक जि.प.प्रा.शाळा पिंपळवाडी ता. कर्जत जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पु रते दुर करणेबाबत2018041116015711-04-2018
56शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी व इतर माहिती प्रसिध्द करणेबाबत (मराठी/उर्दु माध्‍यम)2018041016015310-04-2018
57सामान्य प्रशासन विभागश्री.किशोर भिवराज मराठे सहा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018041004017010-04-2018
58अर्थ विभागश्रीम. रासकर ए. एस. क. सहा. (लेखा) यांना महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगाच्‍या राज्‍यसेवा पूर्व परीक्षा-२०१८ व महाराष्‍ट्र दुय्यम सेवा संयुक्‍त पूर्व परीक्षा २०१८ या परीक्षेस बसणेची परवानगी बाबत.2018041005015710-04-2018
59ग्रामपंचायत विभागश्री. गणपत रामदास शेटे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018410-04-2018
60ग्रामपंचायत विभागश्री. अमृत धनराज शेवाळे ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2018041006018510-04-2018
61अर्थ विभागश्री पंढरीनाथ रामभाऊ व्यवहारे मुख्याध्यापक पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014210-04-2018
62अर्थ विभागश्री पुंजा खंडेराव बढे परिचर पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014310-04-2018
63अर्थ विभागश्री प्रल्हाद रामचंद्र नन्नवरे आरोग्य पर्यवेक्षक आरोग्य विभाग यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014410-04-2018
64अर्थ विभागश्री तबासाहेब नाथा जगताप सहाय्यक पशुधन अधिकारी पवैदय श्रे २ हनुमंतगांव ता. राहाता यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014510-04-2018
65अर्थ विभागश्रीम रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे कार्यालयीन अधिक्षक सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर )विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014610-04-2018
66अर्थ विभागश्री.बबन बाबुराव बंदसोडे मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014710-04-2018
67अर्थ विभागश्री.मंगल मधुकर क्षीरसागर एल एच व्ही प्रा आ केंद्र अळकुटी ता पारनेर यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014810-04-2018
68अर्थ विभागसौ.देशमुख प्रणिता पतींगराव मुख्याध्यापक पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2018041005014910-04-2018
69अर्थ विभागसौ.गौरी गंगाधर देशपांडे उपाध्यापीका पंचायत समिती कोपरगाव जि. अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत2018041005015010-04-2018
70अर्थ विभागश्री नबाजी त्रिंबक ढोले मुख्याध्यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य वेतन मंजुरीबाबत2018041005015110-04-2018
71आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग 3 या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्या बाबत सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत.2018041010009710-04-2018
72ग्रामपंचायत विभागश्री. सुकलाल गंगाधर हारदे ग्रामसेवक प.स.नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2018040906018109-04-2018
73सामान्य प्रशासन विभागश्री.मोहन खेमा जाधव गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040904016309-04-2018
74आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. वेदांत विवके दिंडोरे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र नान्‍नज,ता.जामखेड येथे रिक्‍त होणारे पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040710009507-04-2018
75सामान्य प्रशासन विभागडॉ श्री ए डी कोल्‍हे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची स्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुर झााल्‍याने त्‍यांना सेवामुक्‍त करणेबाबत .. 2018040704014907-04-2018
76सामान्य प्रशासन विभागडॉ.भरत कनिराम राठोड, सेवानिवृत्‍त जिल्‍हा पशुसवर्धन अधिकारी, गट-अ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अंतिम गट विमा आदेश.2018040704015407-04-2018
77ग्रामपंचायत विभागश्री.पी.एस.अहिरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-चांभुर्डी, ता.श्रीगोंदा, यांना ग्रामसेवक या पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2018040706017907-04-2018
78आरोग्‍य विभागश्रीम.उषा सुनिल काळभोर परिचारीका प्रसाविका,प्राथमिक अारोग्‍य केंद्र वाळकी,ता.नगर यांनी कार्यालयीन कामी केलेल्‍या हलगर्जीपणाबाबत शिक्षेविरुध्‍द केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकालानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018040610009306-04-2018
79आरोग्‍य विभाग अादिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैदयकीय अधिकारी यांची पुर्न:नियुक्‍ती करणे बाबत..2018040610009406-04-2018
80सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक यांची प्रशासकीय बदली बाबत.2018040604015506-04-2018
81सामान्य प्रशासन विभागपरिचर (गट ड) या पदावरून वाहन चालक (गट क) या पदावर पदोन्नती आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत.2018040604015606-04-2018
82आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्तर करणे बाबत. 2018040510009105-04-2018
83आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018040510009205-04-2018
84सामान्य प्रशासन विभागअंध /अस्थिव्यंग /कण्याच्या विकाराने पीडीत /मूकबधीर कर्मचा -यांना विशेष वाहतुक भत्ता मंजुरी बाबत 2018040504014805-04-2018
85ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत (श्री. बी. डी. जाधव, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत - गोळेगाव ता. शेवगाव)2018040506017605-04-2018
86सामान्य प्रशासन विभागप्रशासकिय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत 2018040504015005-04-2018
87सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे सहा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणे बाबत.2018040504015105-04-2018
88ग्रामपंचायत विभागनिर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणेबाबत. (श्री.युवराज अंदु देशमुख, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-चंदनपुरी, ता.संगमनेर)2018040506018005-04-2018
89सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणेबाबत. 2018040504016405-04-2018
90ग्रामपंचायत विभागश्री. सुनिल दशरथ लांडगे, ग्राम विकास अधिकारी, यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत 2018040506018805-04-2018
91सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी सहायक प्रशासन अधिकारी वर्ग.३ या संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत 2018040404013704-04-2018
92अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा ) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( पहिला लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2018040405014004-04-2018
93अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी व वरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना ( दुसरा लाभ ) अनुक्रमे लेखाधिकारी व कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत. 2018040405014104-04-2018
94सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक निम्‍न श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015804-04-2018
95सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक उच्‍च श्रेणी वर्ग-३ संवर्गाची दि १/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2018040404015904-04-2018
96लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश गा त दुरुस्‍ती जांबुत बुद्रुक ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018040315029503-04-2018
97लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश लघु को.प. देहरे(देवनदी) ता. नगर जि अहमदनगर2018040315029603-04-2018
98आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. दिपीका विनायक मारोळे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008803-04-2018
99आरोग्‍य विभाग महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ. सागर रत्‍नाकर झिटे एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र कुळधरण,ता.कर्जत येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत...2018040310008903-04-2018
100ग्रामपंचायत विभाग चौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१७-१८ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2018040306017203-04-2018