जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. 2018082004034320-08-2018
2सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत नव्याने निवडून आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. २३ ते २५ ऑगष्ट २०१८ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत.2018082004034420-08-2018
3आरोग्‍य विभागप्रकाश पंढरिनाथ पाठक, आरोग्य सेवक पु. उपकेंद्र आलेगांव पागा, प्रा.आ.केंद्र निमोणे ता.शिरुर जि.पुणे यांचे आंतरजिल्हा बदली बाबत2018081810031118-08-2018
4आरोग्‍य विभागश्री. युवराज शिवाजी चौभारे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाशाळा ता. मोखाडा जिल्हा पालघर यांचे एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीबाबत.2018081810031218-08-2018
5सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि -१ सवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सुट देणेबाबत 2018081804034018-08-2018
6सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि -१ सवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सुट देणेबाबत 2018081804034118-08-2018
7सामान्य प्रशासन विभागयशदा येथे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी यांना सुशासन या विषयावर प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2018081804034218-08-2018
8सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बांगर्डा ता. श्रीगोंदा येथील सांडवा ते कठीणदेव शिवाचा रस्ता मुरुमीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018081812024918-08-2018
9सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ४ मायेगाव देवी मंदिर रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा ४० ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018081613015316-08-2018
10सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचास मंजूर वेळापुर कोळगाव थडी कुंभारी घारी चांदेकासारे मढी पोहेगाव सावळी विहीर वारी ते प्ररामा १२ रस्ता कि मी २२/०० ते २५/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे इजिमा ०१ ता. कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018081613015416-08-2018
11सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा खुनेगाव रस्ता ते वामन मापारी मार्ग गोंडेगाव ग्रामा १८० रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018081613015516-08-2018
12सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसूचित जाती व नवंबौधद घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे. मौजे कातळवेडा ता. पारनेर येथे गावठाण अंतर्गत बंदिस्त गटार बांधणे 2018081612024816-08-2018
13सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१८-१९ मध्ये ५०५४ मार्ग व पूल अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत... 2018081412023314-08-2018
14सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी,पंचायत समिती नेवासा,या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018081404033814-08-2018
15सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. हर्षल महादेव काकडे शाखा अभियंता जि. प. ल. पा. उपविभाग शेवगाव यांना उपअभियंता श्रेणी-२ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2018081412023414-08-2018
16सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अतंर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील कर्मचा-यास संगणक परीक्षेतुन सट देणेबाबत. 2018081304033713-08-2018
17ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्था)(ग्रा.पा. पु )(गट-क )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजी प्रारूप (तात्पुरती) सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2018081314021513-08-2018
18ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(ग्रा.पा. पु )(गट-क )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजी प्रारूप (तात्पुरती) सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 2018081314021613-08-2018
19सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधीनी सुचविलेल्या ग्रमीण भागातील गावअंतर्गत सुविधा पूर्ववीने योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे ढोरजळगाव (खंडाळा ) ता. शेवगाव येथे गावठाण अंतर्गत रस्तास पेव्हिन्ग ब्लॉक बसविणे 2018081312024513-08-2018
20सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजनसुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे.मौजे रांधे ता. पारनेर येथिल ग्रामपंचात कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. 2018081312024613-08-2018
21सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गंत मोठया ग्रामपंचातीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान. सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे जवळा ता. जामखेड येथिल बाजार ओटे बांधकाम करणे.2018081312024713-08-2018
22ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरीत करणेबाबत. (सन.२०१७-१८) (ग्रा.पं.तळेगांव मळे, ता.कोपरगांव व इतर ०४ कामे)2018081006034410-08-2018
23ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.मालुंजे, ता.संगमनेर व इतर ०२ कामे)2018081006034510-08-2018
24ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.गुंजाळवाडी, ता.संगमनेर)2018081006034610-08-2018
25सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर, या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्‍याबाबत.2018081004033610-08-2018
26सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे खंडाळा ता.कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकरण कारणे2018081012023510-08-2018
27सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे गुरवपिंप्री थेटे ता.कर्जत येथे वाडी अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकरण कारणे2018081012023610-08-2018
28सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे नवसावाडी येथे रस्ता तयार करणे2018081012023710-08-2018
29सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे मौजे तरंडगाव येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012023810-08-2018
30सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे मिरजगाव ता. कर्जत येथील वडारवाडी येथे अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024010-08-2018
31सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे रातंजनगाव ता. कर्जत येथील वडारवाडी गावठाण अंतर्गत रस्ता कांक्रीटकारण करणे2018081012024110-08-2018
32सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे अळसुंदे (देमनवाडी ) ता. कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024210-08-2018
33सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे गोयकारवाडा (खंडाळा ) ता. कर्जत येथे रस्ता कांक्रीटकारण करणे 2018081012024310-08-2018
34सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवसंत राव नाईक तांडा /वस्ती सुधार योजना सन २०१७-१८ अंतर्गंत कामास तांत्रिक आदेश देणे . मौजे वायसेवाडी ता. कर्जत येथे खेड राशीन रस्ताय पासून वायसेवाडी कडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे .2018081012024410-08-2018
35सामान्य प्रशासन विभागश्री.संभाजी भिकाजी ठोंबरे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,म . व बा. क . जि. प . अ . नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033009-08-2018
36सामान्य प्रशासन विभागश्री.सर्जेराव शंकर भारती,वरिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033109-08-2018
37सामान्य प्रशासन विभागश्री.नामदेव श्रीपती साळे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,पंचायत समिती पारनेर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033209-08-2018
38सामान्य प्रशासन विभागश्री.पांडुरंग कृष्णाजी देशपांडे ,वरिष्ठ सहाय्यक ,सा . प्र . वि . २ जि. प . अ . नगर ,वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणूका सन २०१८2018080904033309-08-2018
39आरोग्‍य विभागश्रीम.सुवार्ता बाबुराव क्षेत्रेे सेवानिवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला यांना वयाचे ५० वर्षे पुर्ण झाल्‍याने संगण्‍ाक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2018080910031009-08-2018
40सामान्य प्रशासन विभागतालुकास्तरीय खाते प्रमुखांनी ग्रामसेवक मासिक आढावा बैठकीस उपस्थित राहणेबाबत 2018080904033509-08-2018
41आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ डॉ.अमित भास्‍कर खेडकर एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र पागोरी पिंपळगांव,ता.पाथर्डी येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2018080810030808-08-2018
42सामान्य प्रशासन विभागश्री.बी.व्ही.काळे,सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. सा. बा . (दक्षिण ) यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. 2018080804032508-08-2018
43सामान्य प्रशासन विभागश्री.डी.एस .पालवे, सेवानिलंबित कनिष्ठ सहा. पं . स .शेवगाव , यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत. 2018080804032708-08-2018
44सामान्य प्रशासन विभागभारतीय प्रशासन सेवा (2017 ची तुकडी) स्‍वतंत्र पदभार देणे बाबत. (श्री.प्राजित प्रभाकरन नायर परिविक्षाधिन भा.प्र.से.अधिकारी)2018080804032808-08-2018
45सामान्य प्रशासन विभागभारतीय प्रशासन सेवा (2017 ची तुकडी) स्‍वतंत्र पदभार देणे बाबत. (श्री.प्राजित प्रभाकरन नायर परिविक्षाधिन भा.प्र.से.अधिकारी)2018080804032908-08-2018
46शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.चेतना सोपान शिवशरण, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षिका, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027308-08-2018
47शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सचिन सर्जेराव हिंगे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027408-08-2018
48शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सुजित अर्जुन भोंडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027508-08-2018
49शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.निजाम कासम सय्यद, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती शेवगांव यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027608-08-2018
50शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.गफुर अब्दुल करीम सय्यद, सेवा निलंबित ग्रेड मुख्याध्यापक, पंचायत समिती राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027708-08-2018
51शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजु अरुण साळवे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027808-08-2018
52शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.वैशाली मधुकर ससाणे, जि.प.सेवेतुन बडतर्फ प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. माळी चिंचोरे, ता.नेवासा यांना मा.राज्यमंत्री, (ग्रामविकास) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेशानुसार जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816027908-08-2018
53शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडीबा जबाजा शेटे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. म्हसे, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांना जि.प.लसेवेत पुन:स्थापीत करणेबाबत2018080816028008-08-2018
54शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संजय मुरलीधर बोरुडे, सेवा निलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती पाथर्डी यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028108-08-2018
55शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रावसाहेब यशवंत बर्डे, प्राथमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजडे चौकी, पंचायत समिती कोपरगांव यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028208-08-2018
56शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.रविदिप रामकिसन कवडे, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शा. एकरुखे, ता.राहाता यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028308-08-2018
57शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कैलास भिमराव पंचमुख, सेवा निलंबित प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती नगर यांना जि.प.सेवेत पुन:स्थापीत करणे बाबत2018080816028408-08-2018
58शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.वैशाली मधुकर ससाणे, प्राथमिक शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा.माळी चिंचोरे, ता.नेवासा, जिल्हा - अहमदनगर यांची मा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुनरिक्षण अर्ज निकालावरील कार्यवाहीबाबत2018080816028508-08-2018
59ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचा-यांची दि. ०१/०१/२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2018080806035008-08-2018
60सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१८-२०१९ चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018080712021607-08-2018
61आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार विनंती बदल्या सन 20182018080610030706-08-2018
62सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देणेबाबत. 2018080604032406-08-2018
63ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.इंद्रभान आसाराम उनवणे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत- कऱ्हे / सोनेवाडी, ता.संगमनेर. 2018080606034306-08-2018
64लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी खडकाई मळा ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041504-08-2018
65लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी काटेमळा ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041604-08-2018
66लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी घायमुक्‍त ज‍मिन ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041704-08-2018
67लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा ब दुरुस्‍ती खोलीकरण देऊळगावसिध्‍दी गुंडेगाव रोड ता. नगर जि अहमदनगर2018080415041804-08-2018
68लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पाझर तलाव दुरुस्‍ती खांजापूर ता. संगमनेर जि अहमदनगर2018080415041904-08-2018
69सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मिरजगाव - कर्जत रस्ता ते गोयकरवाडा खंडाळा रस्ता मुरुमीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018080412020504-08-2018
70ग्रामपंचायत विभागएकतर्फी आंतरज़िल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत.(श्री.गुडधे अशोक दादासाहेब, ग्रामसेवक)2018080406033704-08-2018
71सामान्य प्रशासन विभागगट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार बाबत.2018080404032204-08-2018
72शिक्षण प्राथमिक विभागसमग्र शिक्षा अभियान, अपंग समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोया उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी व निदान उपचार शिबीरे आयोजित करणे बाबत. 2018080416026704-08-2018
73ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा.पं.चिंचोली काळदात, ता.कर्जत)2018080406033904-08-2018
74ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याबाबत या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. (ग्रा.पं.पिंपळगांव माळवी ता.नगर व इतर ०३ कामे)2018080406034004-08-2018
75ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी गट-क या पदावरून ग्रामसेवक या पदावर पदावनत करणेबाबत - श्री.येडे सोमा मुरलीधर, ग्रा.वि.अ., पं.स.अकोले 2018080406034104-08-2018
76सामान्य प्रशासन विभागमा.पंचायत राज समिती च्‍या भेट व बैठकीस उपस्थित राहणे कामी परवानगी देणे बाबत.2018080304032303-08-2018
77सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.एस.टी.पाटील, गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत पाथर्डी यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031602-08-2018
78सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.मुंढे गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत नेवासा यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031702-08-2018
79सामान्य प्रशासन विभागश्री.एम.के. जाधव गट विकास अधिकारी,पंचायत समिीत श्रीरामपूर यांना बदलीच्‍या पदावर हजर होण्‍यासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018080204031802-08-2018
80सामान्य प्रशासन विभागसौ.उज्‍वला विजय कोळसे तत्‍का.उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्‍वच्‍छता यांची अर्जीत रजा मंजुरी बाबत.2018080204031902-08-2018
81ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बदलाबाबत सन २०१७-१८ (श्री मळाई वडजाई देवस्थान, चिंचोली ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2018080206033202-08-2018
82सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ राहता,रांजणगाव खुर्द ते अस्तगांव प्रमुख जिल्हा मार्ग १२ रस्ता १२ साखळी क्रमांक ५/०० ते ७/०० रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता. राहता 2018080213014402-08-2018
83सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सावरगाव घुले माळवाडी ते टाळूचीवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० ते ४/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरणं करणे. ता. संगमनेर. 2018080213014502-08-2018
84सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सांगवी हरिजनवस्ती ते नांदुरी दुमाला रस्ता ग्रामीण मार्ग १२३४ साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरणं करणे. ता. संगमनेर. 2018080213014602-08-2018
85ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कौठा, ता.श्रीगोंदा व इतर ४२ कामे)2018080206033302-08-2018
86ग्रामपंचायत विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत निधी मंजूर झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.कौठा, ता.श्रीगोंदा व इतर ०६ कामे)2018080206033402-08-2018
87महिला बालकल्‍याण विभागदुय्यम सेवापुस्‍तक तयार करणेस परवानगी देणे बाबत श्रीम शकूंतला भाऊसाहेब आहेर परिवेक्षिका एकात्मिक बाल ि‍विकरस सेवा योजना राहुरी 2018080208005302-08-2018
88सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा हद्द तिळवणे आपेगाव तळेगाव मुळे ते खोपडी इजिमा २१४ रस्ता कि मी १२/०० ते १३/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018080213014802-08-2018
89शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती लता दशरथ भाकरे, प्राथ.शिक्षिका, जि.प.प्रा.शा. नाऊर, ता,श्रीरामपूर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील निलंबन कालावधीबाबत2018080216026602-08-2018
90आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे बाबत 2018080210030902-08-2018
91सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. डो-हाळे ते तालुका हद्द सोनेवाडी रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/२०० ग्रामीण मार्ग ४८ डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. राहता 2018073113014231-07-2018
92सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2018073004031330-07-2018
93सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.राणी मदनराव फराटे पदनाम सहाय्यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांची परावर्तीत व अर्जीत रजा मंजुरीबाबत. 2018072704031227-07-2018
94सामान्य प्रशासन विभागश्री. अंबादास रामभाऊ ठाणगे,तत्का. कानिष्ठ सहाय्यक,ग्रापापु विभाग ,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी व सदारकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2018072704031427-07-2018
95सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गंत निवृत्ती वेतन ,अंशराशीकरण ,सेवा उपदान व इतर देयकासाठी अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे जुलै २०१८ पेड इन ऑगस्ट २०१८)2018072704031527-07-2018
96सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नगरपंचायत कर्जत येथील बर्गेवाडी ता.कर्जत येथे नगरपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत मि.क्र . मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072712021527-07-2018
97सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चास येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018072712023127-07-2018
98आरोग्‍य विभागDeputation of participants for the Seventh National Batch of Traning on accine & Cold Chain Management (T- Vacc) From 30th july to 3rd August, 2018 at NCCVMERC,NHHFW,New Delhi येथे प्रशिक्षणास निवड झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत...2018072710030627-07-2018
99सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग१) प्रजिमा ११ राहाता ते पिंपळवाडी ग्रामा १५८ (पिंपळवाडी धरम रस्ता वस्ती ) २) रामा ५० ते पिंप्री निर्मळ रस्ता (बाभळेश्वर श्रीरामपूर ते पायरन्स म्हस्केवस्ती ) कि मी ०/७०० ते १/७०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा २८ ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018072613014126-07-2018
100लघु पाटबंधारे विभागप्रशासकीय मान्‍यता अादेश सा.ब.दुरुस्‍ती संवत्‍सर-गणेश बंधारा ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर2018072615041426-07-2018