जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2018022310004423-02-2018
2आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१८ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004523-02-2018
3आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१८ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2018022310004623-02-2018
4अर्थ विभागश्री हरिश्‍चंद्र सयाजी सूपे से नि ग्राम विकास अधिकारी पंचायत स‍मिती राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006622-02-2018
5अर्थ विभागश्री श्रीधर तात्‍याबा बटुळे सेवा निवृत्‍त कुष्‍ठरोग तंत्राज्ञ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र हातबांव ता शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006722-02-2018
6अर्थ विभागश्री गणी अब्‍दुल शेख सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सा बां उपविभाग कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006822-02-2018
7अर्थ विभागश्रीमती शोभा सुधीर ठोकळ सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सेविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उस्‍थळ दुमाला ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205006922-02-2018
8अर्थ विभागश्री जगन्‍नाथ लक्ष्‍मण ठोंबरे से नि परिचर पंचायत समिती नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007022-02-2018
9अर्थ विभागश्री उत्‍तम सुखदेव बर्डे से नि कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007122-02-2018
10अर्थ विभागश्री राधाकृष्‍ण विठइलराव अनकुरकर विस्‍तार अधिकारी कृषि पंचायत स‍मिती अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2018022205007222-02-2018
11अर्थ विभागश्री सुधाकर भिकाजी कुलकर्णि उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा जी आर बी वाडी ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007322-02-2018
12अर्थ विभाग श्रीमती वैजयंती नंदकुमार जोशी मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बेल्‍हाळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007422-02-2018
13अर्थ विभागश्रीमती गायत्राी रमेश घोडके केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2018022205007522-02-2018
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिंगोणी ता. कोपरगाव ते देर्डेचांदवड ते डाऊच बुद्रुक ढमाले वस्ती साखळी क्रमांक ४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2018022213003422-02-2018
15कृषि विभागविस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्नेती देणे बाबत.2018022209000522-02-2018
16आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004021-02-2018
17आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा बबन महारनुर, आरोग्य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्य केंद्र खिरविरे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्त करणे बाबत.2018022110004121-02-2018
18आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हानिधी हस्‍तांतरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004221-02-2018
19आरोग्‍य विभागसन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्‍त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन, सेवानिवत कर्मचारी महागाई भत्‍ता फरक, रजारोखीकरण,इत्‍यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण अनुदान वाटप आदेश क्रमांक ४2018022110004321-02-2018
20सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर विष्‍णु काळे सेवानिलंबित गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांना पुनस्‍थापित पदावर हजर होणयासाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018022104007921-02-2018
21अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत कृष्‍णाजी दगडे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. आरोग्‍य विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006221-02-2018
22अर्थ विभागश्री. हर्षवर्धन काशिनाथ सोनवणे, सेवानिवृत्‍त स.ले.अ. सा.बां.उत्‍तर विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006321-02-2018
23अर्थ विभागश्री. बाबु मना औटे, से.नि. वरिष्‍ठ सहा. (लेखा) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, प्रकल्‍प नगर ( ग्रा) १ अहमदनगर यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2018022105006421-02-2018
24सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संर्वातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018022104008021-02-2018
25सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अर्चना लक्ष्मण सकट,तत्कालीन परिचर,प्राअाके खडकवाडी ता पारनेर यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार प्रशासकीय कारवाई करणेबाबत.2018022104008121-02-2018
26आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (पुरुष) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003820-02-2018
27आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 ची अंतीम (Final) सेवा ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत.2018022010003920-02-2018
28ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे बाभुर्डी घुमट ता.नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामास मुदतवाढ मिळणेबाबत.2018021714004817-02-2018
29ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कुरणवाडी ता.राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005017-02-2018
30ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे पोखडी (वारुळवाडी रोड परिसर ) ता.नगर येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005117-02-2018
31ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे हसनापुर ता.शेवगांव येथील वाडयावस्त्याकरिता विस्तारीत पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005417-02-2018
32ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे वाडगांव ता.शेवगांव योजनेसाठी हसनापुर ता.शेवगांव येथे सम्प व विदयुत पंप बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021714005517-02-2018
33सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम ससे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी बाल कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे कामी कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2018021704007417-02-2018
34सामान्य प्रशासन विभागश्री ओमप्रकाश विक्रमराव दहिफळे वरिष्‍ठ सहायक सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचेविरुध्‍द फौजदारी गुन्‍हा दाखल झााल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2018021704007517-02-2018
35सामान्य प्रशासन विभागश्री.सुनिलकुमार रामकिसन राठी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची अर्जीत रजा मंजूरी बाबत2018021704007617-02-2018
36सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हिवरगाव ता. अकोले ते गवळींबबानगर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2018021713003017-02-2018
37सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदुरगांव ते सोनाळवाडी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/00 ते कि.मी.1/500 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021712004817-02-2018
38सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र सलाबतपूर इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003217-02-2018
39सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र घारगाव इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021713003317-02-2018
40ग्रामपंचायत विभागअर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण सन २०१७-१८ २०५३ जिल्हा प्रशासन (०७) (०१) ग्रामपंचायतींचे सरपंच मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता यासाठी ३१- सहाय्यक अनुदान लेखाशिर्ष (२०५३१०४२) माहे जून २०१७ ते ऑगस्ट २०१७2018021706007217-02-2018
41महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021708001417-02-2018
42महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडयांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र योजना सुरु करणे बाबत तांत्रिक मान्यता देणे .2018021708001517-02-2018
43सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजिमा १ खंडाळा वाळकी साकत ते प्ररामा ८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ११/०० ते १३/३०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712005717-02-2018
44सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे हिंगणगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना रामा २२२ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नगर सा क्र ०/०० ते १/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006517-02-2018
45सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ६७ ते माळेवाडी ते पळशी ते नागपूरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता पारनेर सा क्र ७/०० ते ८/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021712006617-02-2018
46सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणेगुंजाळ ते वडगांव आमली रस्ता मजबुतीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612003916-02-2018
47सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारनेर येथील जुने पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004016-02-2018
48सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.3/00 ते 5/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018021612004116-02-2018
49शिक्षण प्राथमिक विभागकै.कुलट बाबासाहेब चंद्रभान,उपा.ता.नगर यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2018021616006016-02-2018
50आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणे.2018021610003016-02-2018
51आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुकाणा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेर कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2018021610003116-02-2018
52आरोग्‍य विभागश्री. पोपट सहादू मरभळ, आरोग्य सहाय्यक पुरुष यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत शिक्षा अंतिम करणे बाबत.2018021610003316-02-2018
53आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग -3 या संवर्गाची दिनांक 01/01/2018 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता प्रसिध्द करणे बाबत.2018021610003416-02-2018
54ग्रामपंचायत विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत 2018021606006916-02-2018
55सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड यासंवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा आरोग्य,विभाग जि प अ,नगर या कार्यालयामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2018021604007716-02-2018
56महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608000916-02-2018
57महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001016-02-2018
58महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001116-02-2018
59महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001216-02-2018
60महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी ( T.S.P ) अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामास प्रशासकिय मान्यता देणे .2018021608001316-02-2018
61सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोंडेगव्हाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612005416-02-2018
62सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चवरसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील चवरसांगवी ते तरडगव्हाण शिव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006016-02-2018
63सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ता. श्रीगोंदा येथील कोसेगव्हाण ते महादेवदरा रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006116-02-2018
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खरडगाव ते वडगाव रस्ता खडीकरण करणे सा क्र २/०० ते २/५०० ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021612006416-02-2018
65अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुंतोडे मैलकामगार जि प सा. बा. उपविभाग संगमनेर जि अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004115-02-2018
66अर्थ विभागश्री.राजू मथूरदास बग्गन सफाईकामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कान्हूरपठार ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004415-02-2018
67अर्थ विभागश्री. शंकर मंगल कंडारे सफाईगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगाव खैरी ता.श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरीबाबत 2018021505004515-02-2018
68अर्थ विभागश्रीम शशिकला शामुवेल सुर्यवंशी सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र धांदरफळ ता. संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505004615-02-2018
69अर्थ विभागश्रीम संध्या सुभाष जोशी मुख्याध्यापिका पंचायत समिती श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत 2018021505004715-02-2018
70अर्थ विभागश्रीम लुसिया रंगनाथ पवार परिचारिका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र डोऱ्हाळे ता.राहाता यांचे सेवानिवृत्ती वेतन मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505004815-02-2018
71अर्थ विभागश्रीम शेख नजमा माशूम केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत 2018021505004915-02-2018
72अर्थ विभागश्री सुनिल किसन राख कनिष्ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जिल्हा अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2018021505005015-02-2018
73अर्थ विभागश्रीम सुनंदा गोविंदसिंह ठाकूर केंद्रप्रमुख पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005115-02-2018
74अर्थ विभागकै श्री शेख महंमद अल्लाबक्ष से.नि. मुख्याध्यापक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वारस पत्नी श्रीम मदिना महंमद शेख यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005215-02-2018
75अर्थ विभागकै श्री कपिल त्रिंबक जऱ्हाड उपाध्यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वारस पत्नी श्रीम जयश्री कपिल जऱ्हाड यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू-नि-सेवा उपादान मंजुरीबाबत 2018021505005415-02-2018
76अर्थ विभागश्री शेख अय्युब नूरमहंमद मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत 2018021505005515-02-2018
77अर्थ विभागश्री रामचंद्र विठ्ठल शिंदे मुख्याध्यापक पंचायत समिती नगर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरीबाबत2018021505005715-02-2018
78अर्थ विभागश्री घुणके गुलाबराव दत्तू कृषी अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तीवेतन उपादान रक्कम अदा करणेबाबत 2018021505005815-02-2018
79सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षे विरुद्ध् मा.अपर विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग नाशिक यांचेकडे केलेल्‍या अपीलावर दिलेल्‍या निकानुसार कार्यवाही करणेबाबत.2018021504006215-02-2018
80अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक ( लेखा ) यांना महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद उपलोखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे2018021505006015-02-2018
81अर्थ विभागश्री घुले संतोष वामन, क.सहा. (लेखा) यांना वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्‍यामूळे सेवा प्रवेशोत्‍तर परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2018021505006115-02-2018
82सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे श्री क्षेत्र कामक्षा मंदिर देवस्थान कामरगाव येथे भक्तनिवास बांधणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512004715-02-2018
83सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र राहुरी खुर्द इमारतीस विदुयतीकरण करणे ता . राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018021513003115-02-2018
84सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कामरगाव ता. नगर येथे श्री क्षेत्र कामाक्षा माता मंदिरासमोर ग्रा. पं .मालकीच्या जागेत सिटी सर्व्हे नंबर १४८,१४७मालमत्ता क्र.१२६ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005215-02-2018
85सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे ता. पारनेर येथे ग्रा. पं .मि .क्र .७ मध्ये सभामंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005315-02-2018
86सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा ५० ते करंदी ते रामा ६७ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र १/१०० ते १/७०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005515-02-2018
87सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पळसपूर ते डोंगरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते २/०० ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005615-02-2018
88सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रमुख रामा ते इस्लामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते ०/५०० ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005815-02-2018
89सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भालगाव ते येळी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे सा क्र ०/०० ते १/१०० ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512005915-02-2018
90सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्ररामा ८ गजाननवाडी कॉलनी ते वडगाव गुप्ता रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर सा क्र०/०० ते ४/०० जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006215-02-2018
91सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रभूवडगाव ते खामपिंप्री रस्ता दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव जि .अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021512006315-02-2018
92सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खडांबे खुर्द ते सडे चौकी ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १२० साखळी क्रमांक १/२०० ते ३/००. 2018021413002714-02-2018
93सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.पिंप्रीअवघड ते सडे रस्ता ता. राहुरी खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. ग्रामीण मार्ग क्रमांक १३३ साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० 2018021413002814-02-2018
94सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुपटी ते पुनतगांव रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकारण करणे.ता. नेवासा 2018021413002914-02-2018
95सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुंडेगाव ता. नगर येथे ग्रा.पं .मालकीच्या जागेत मि .क्र. १५९ मध्ये सभामंडप बांधणे व त्यास वॉल कंपाउंड बांधणे या कामाचा कार्यरंभ आदेश 2018021412005114-02-2018
96सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004212-02-2018
97सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नरवडेवाडी कुरुंद येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004312-02-2018
98सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव खलु ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018021212004612-02-2018
99सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरामा-55 पाटोदा ते डोणगांव रस्ता कि.मी.2/00 ते कि.मी.4/00 खडीकरण करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003709-02-2018
100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निघोज येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2018020912003809-02-2018