जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना (पहिला / दुसरा लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2017081605071516-08-2017
2अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना (दुसरा लाभ ) कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाची वेतन संरचना लागू करणेबाबत.2017081605071616-08-2017
3आरोग्‍य विभागश्रीम.उषा सुनिल काळभोर परिचारीका प्रसाविका यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत.2017081610032116-08-2017
4जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतर करणेबाबत. 2017081503007015-08-2017
5सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. पटारे पागिरे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे साखळी क्रमांक ०/०० ते २/०० ता. राहुरी. 2017081413046114-08-2017
6सामान्य प्रशासन विभागमा.उपाध्यक्षा,जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयाकरीता परिचराची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017081404072614-08-2017
7सामान्य प्रशासन विभागमा.सभापती,महिला व बालकल्याण समिती,जि.प.अ,नगर यांचे कक्षात कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017081104072211-08-2017
8लघु पाटबंधारे विभाग साठा बंधारा लोणीव्यकनाथ ता श्रीगोंदा जि.अहमदनग 2017081015033210-08-2017
9अर्थ विभागश्रीमती रेखा हनुमंत पोळ सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळीविहीर ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081005070910-08-2017
10अर्थ विभागश्रीमती काशिबाई शकंर टेकाळे सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तिसगांव ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017081005071010-08-2017
11शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2017081016064510-08-2017
12सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मूर्शतपूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081012041710-08-2017
13सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त मंदिर पिंपळवाडी येथे पोहोच रस्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017081012041810-08-2017
14ग्रामपंचायत विभागश्री. अजित वसंत घुले ग्रामसेवक प.स. संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017080906065309-08-2017
15ग्रामपंचायत विभागश्री. संतोष निवृत्ती सोनवणे ग्रामविकास अधिकारी प.स.कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017080906065409-08-2017
16ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामधील उपअभियंता (स्थापत्य)गट-अ या पदावरील नियमित पदोन्नती झालेल्या शाखा अभियंता (गट-ब )यांना कार्यमुक्त करणे. 2017080914034509-08-2017
17अर्थ विभागश्री दत्‍तात्राय कृष्‍णाजी राळेभात सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080905070809-08-2017
18सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावरकुटे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जोड रस्ता व मोरी बांधकाम करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080913045809-08-2017
19सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागधामणगाव आवारी ते बोरदरा रस्ता ग्रामा २७६ कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017080913045909-08-2017
20सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखांडगेदरा, कौठे बु, पैसेवाडी, भोजदरी, पिंपळदरा ते तालुका हद्द ग्रामा १२४ रस्ता कि मी ७/५०० ते ८/५०० रस्ता करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017080913046009-08-2017
21लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.पोपट रामभाऊ तडके)2017080915032709-08-2017
22लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.राजेंद्र दत्‍तात्र्य झांंबरे)2017080915032809-08-2017
23लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.सोमनाथ निवृत्‍ती थोरात)2017080915033009-08-2017
24लघु पाटबंधारे विभागउपविभागीय अभियंता (स्‍थापत्‍य) उपविभागीय अधिकारी (स्‍थापत्‍य) या पदावर जि.प.कडील सहा.अभियंता (श्रेणी 2) / कनिष्‍ठ अभियंता (शाखा अभियंता) यांना तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती मिळाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत (श्री.चंद्रकांत शामराव मुळे)2017080915033109-08-2017
25ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत 2017080906065709-08-2017
26आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या/पदस्‍थापना डॉ.संदिप नामदेव सांगळे,यांना जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी, जिल्‍हा परिषद,अहमदनगर या रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017080810031508-08-2017
27अर्थ विभागकै.श्री भरत यशवंत कुलाळ आरोग्‍य सहायक प्रा.आ.केंद्र विठा ता.अकोले यांचे वारस पत्‍नी श्रीम उर्मिला भरत कुलाळ यांना निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू -नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान मंजुरीबाबत.2017080805070008-08-2017
28अर्थ विभागश्री रामदास देवराम घोडके पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा रोघोहिवरे ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080805070108-08-2017
29अर्थ विभागश्री पांडुरंग नामदेव घोडके केंद्र प्रमुख्‍ृा पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080805070208-08-2017
30शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत दिलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदलाबाबत श्रीम.मासाळकर तेजस्विनी हिरामन. . . . 2017080816063708-08-2017
31सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर भिवराज मराठे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080804071608-08-2017
32अर्थ विभागश्री भाऊ यशवंत पठारे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक जि प ल पा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070308-08-2017
33अर्थ विभागश्री भाऊसाहेब सुभाजी साळवे सेवा निवृत्‍त परिचर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहकरी ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070408-08-2017
34अर्थ विभागश्री रामदास म्‍हाळू माोरे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070508-08-2017
35अर्थ विभागश्रीमती काशिबाई बाबुराव शिरसाठ मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पाथर्डी मुले ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070608-08-2017
36शिक्षण प्राथमिक विभागअतिरिक्त पदवीधर प्राथ.शिक्षकांचे समायोजनाबाबत विषय- भाषा 2017080816064108-08-2017
37अर्थ विभागश्री अर्जून विठोबा डोमकावळे सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक जि प सा बां उपविभाग पाथर्डी ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080805070708-08-2017
38कृषि विभागग्राम विकास अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गातुन विस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017080809004008-08-2017
39सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017080804071808-08-2017
40सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017080804071908-08-2017
41शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत2017080816064208-08-2017
42शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत2017080816064308-08-2017
43पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षराहता तालुक्यासाठी हागणदारीमुक्तीचा उत्सव साजरा करणेबाबत 2017080707028607-08-2017
44पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत दिनांक ९ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत खुले में शौच से आजादी हे विशेष राबविणेबाबत2017080707028707-08-2017
45ग्रामपंचायत विभागकामकाजातील अनियमिततेबाबत. श्री.राजेंद्र बन्सी वाळेकर, ग्रामसेवक, पंचायत समिती जामखेड. 2017080706064907-08-2017
46अर्थ विभागश्री अर्जुन भिमाजी दांडेकर मैलकामगार जि.प.सा.बा.उपविभाग श्रीगोंदा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080505069505-08-2017
47अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय कृष्‍णाजी राळेभात केंद्रप्रमुख पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080505069605-08-2017
48पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट समन्वयक व समूह समन्वयक या पदावर करार सेवा मानधनावर पुनर्नियुक्त केलेबाबत (पंचायत समिती संगमनेर, राहता, नेवासा, जामखेड )2017080507028505-08-2017
49अर्थ विभागश्री गोंविंद मारुती साबळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ग्रापापू उप‍विभाग जामखेड ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080505069705-08-2017
50अर्थ विभागश्री दगडू भाऊ जपकर सेवा निवृत्‍त परिचर शिक्षण विभाग पंचायत समिती नगर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080505069805-08-2017
51सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चापडगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080512041605-08-2017
52अर्थ विभागश्री बाबासाहेब भिवसेन भोर केंद्र प्रमुख शिक्षण विभाग पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080405068704-08-2017
53अर्थ विभागश्री भास्‍कर पनाजी गोरे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017080405068804-08-2017
54अर्थ विभागकै श्री अरविंद सहादू कार्ले सेवा निवृत्‍त सहायक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405068904-08-2017
55अर्थ विभागश्री विकास वसंत सोनवणे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिपंळे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017080405069004-08-2017
56अर्थ विभागश्रीमती विदया मोहन सगणे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा दरेवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017080405069104-08-2017
57अर्थ विभागश्री सुरेश कारभारी मिसाळ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिपंळगांव टप्‍पा ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405069204-08-2017
58अर्थ विभागश्री सर्जेराव गोपाळा कातोरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शहाजापूर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080405069304-08-2017
59सामान्य प्रशासन विभागश्रीम रणनवरे सरिता राजेंद्र परिचर प्रा आ केंद्र डो-हाळे ता राहाता यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080404070904-08-2017
60सामान्य प्रशासन विभागकु कुबडे दिपाली बलभिम परिचर पंचायत समिती पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080404071004-08-2017
61आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,डॉ.समीर शिवबीर ठाकुर ,एमबीबीएस (बंधपत्रित) यांना प्रा.आ.केंद्र,अस्‍तगांव,ता.राहाता येथे रिक्‍त पदावर हजर करून घेणेबाबत..2017080410031104-08-2017
62अर्थ विभागश्री अशोक बबन भगत सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती संगमनेर यांना नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080405069404-08-2017
63सामान्य प्रशासन विभागश्री कपिलनाथ रमेशराव कलोडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080404071104-08-2017
64सामान्य प्रशासन विभागश्री महेश सतिष वळवी सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017080404071204-08-2017
65पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2017080411014004-08-2017
66शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर दिलेल्याा पदस्थापनेच्या ठिकाणात अंशत: बदलाबाबत . . . 2017080316063203-08-2017
67शिक्षण प्राथमिक विभागश्री रायकर महेश पंडीत उपा मालवडी ता श्रीगोंदा यांच्या आईचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत2017080316063303-08-2017
68अर्थ विभागश्री आप्‍पा जयराम आरेकर सेवा निवृत्‍त वाहन चालक एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना शेवगांव जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068303-08-2017
69अर्थ विभागश्रीमती शरयू भास्‍कर म्‍हंकाळे सेवा निवृत्‍त सहायक बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068403-08-2017
70अर्थ विभागश्री सुधाकर जनार्दन मिसाळ सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यालय जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068503-08-2017
71अर्थ विभागश्री सुरेश नरसया कंडेपल्‍ली सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ लेखाधिकारी अर्थ विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017080305068603-08-2017
72पशुसंवर्धन विभागजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा अतिरिक्त असलेला कार्यभार काढून घेणेबाबत. 2017080311013903-08-2017
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे माळीवस्ती शिऊर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोली दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017080312041503-08-2017
74अर्थ विभागश्री फुंदे साहेबराव बाबुराव उपाध्‍यापक पंचायत स‍मिती शेवगाव यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067202-08-2017
75ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.वाघापुर ता.अकोले व इतर ०३ कामे)2017080206064102-08-2017
76सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017080204070202-08-2017
77शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.कृष्ण मुरारी रंगनाथ गाडे,प्र.मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शा.मालेवाडी,ता.पाथर्डी, जिल्हा - अहमदनगर यांचे जिल्हा परिषद सेवेतील सेवानिलंबन काळातील मुख्यालयांत अंशत: बदल करणेबाबत2017080216062602-08-2017
78आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब (अस्‍थायी) डॉ.अजय विजय सांगळे वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत...2017080210030902-08-2017
79सामान्य प्रशासन विभागतात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017080204070302-08-2017
80ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.कान्हुर पठार ता.पारनेर व इतर ०१ कामे)2017080206064202-08-2017
81सामान्य प्रशासन विभागश्री आय बी सययद वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग -१ यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070402-08-2017
82सामान्य प्रशासन विभागश्रीम घिगे पी बी वरिष्‍ठ सहायक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि.प.अ.नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070502-08-2017
83सामान्य प्रशासन विभागश्री गाडे नामदेव त्रिंबक परिचर पंचायत समिती अकोले यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017080204070602-08-2017
84सामान्य प्रशासन विभागश्री सोलाट पंडित रोहिदास परिचर जि प ग्रा पा पु उपविभाग पाथर्डी यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017080204070702-08-2017
85सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर ग्रामसेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत 2017080204070802-08-2017
86शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री डोळे विक्रम आदिनाथ पदवीधर प्रा.शि. 2017080216062802-08-2017
87अर्थ विभागश्री मुरलीधर दगडू झडे परिचर प्रा आ केंद्र शेंडी पंचायत समिती अकोले यांना सेेवा निवृत्‍ती वेतन व उपदान व अंशराशीकरण मंजुरीबाबत.2017080205067302-08-2017
88अर्थ विभागश्री रेखा हनुमंत पोळ ए.एन.एम.प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सावळीविहीर ता.राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067402-08-2017
89अर्थ विभागश्रीम सुनंदा यादवराव भांगे पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्‍प वडाळा ता.नेवासा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067502-08-2017
90अर्थ विभागश्री सहादू उमाजी काळे हातपंप मदतनीस पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205067602-08-2017
91अर्थ विभागकै.श्री अरविंद सहादू कार्ले सहायक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपुर यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम सुनंदा अरविंद कार्ले यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू - नि - सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017080205067702-08-2017
92अर्थ विभागकै.श्री जाखू कोंडाजी जाधव ग्रामसेवक पंचायत समिती अकोले यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीमती मिना जाखू जाधव यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन व मृत्‍यू - नि- सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017080205067802-08-2017
93अर्थ विभागश्री कांतीलाल बाळू कचरे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्‍ती वेतन कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यू-नि-सेवानिवृत्‍ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017080205067902-08-2017
94अर्थ विभागश्रीमती लता तुकाराम फणसे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017080205068002-08-2017
95अर्थ विभागश्रीमती रंजना मोहन वाघस्‍कर उपाध्‍यापक जिल्‍हा परि षद शाळा श्रीगोंदा शुगर ता.श्रीगोंदा यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080205068102-08-2017
96ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-२०१६ मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा.पं.दवणगाव ता.राहुरी व इतर ०५ कामे)2017080206064302-08-2017
97अर्थ विभागश्री सोनवणे गणेश श्रीरंग कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती राहता यांना पंचायत समिती कोपरगाव येथील कनिष्‍ठ लेखाधिकारी या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार देणे.2017080205068202-08-2017
98सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक यांची जिल्‍हा पाणी व स्‍वच्‍छता विभागात प्रतिनियुक्‍ती देणेबाबत 2017080104069801-08-2017
99अर्थ विभागश्री. विठठल विश्‍वनाथ बाचकर शाखा अभियंता जि.प.(बांधकाम)उपविभाग राहुरी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत.2017080105066301-08-2017
100आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे बाबत.2017080110030501-08-2017
101महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनाउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (मग्रारोहयो ) ज़िल्हा परिषद अहमदनगर हे दिनांक ३१/०८/२०१७ रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणे बाबत 2017080118001201-08-2017
102सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-याना 12 वर्षाची नियमित सेवा झाल्याने त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत लागु केलेला पहिल्या लाभाच्या तारखेत दुरुस्ती करणेबाबत.2017080104069901-08-2017
103ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.गळनिंब ता.नेवासा)2017080106063801-08-2017
104सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आंबरे सुनिता शिवदास परिचर जि.प.ग्रा.पा.पु उपविभाग यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017080104070001-08-2017
105महिला बालकल्‍याण विभागसंगणक अर्हता परिक्षेतून सुट देणे बाबत श्रीम मिना पाडुरंग देशपाडे पर्यवेक्षिका ए बा वि सेवा प्रकल्पर नेवासा ता नेवासा 2017080108009501-08-2017
106अर्थ विभागश्री.बाळासाहेब लक्ष्‍मण बळीद मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066401-08-2017
107अर्थ विभागश्रीम जगताप उषा गोविंद उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत ता.कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066501-08-2017
108अर्थ विभागकै.गंगाधर दाैलतराव जगताप उपाध्‍यापक पंचायत समिती शेवगाव यांच्‍या वारस पत्‍नी श्रीम विमल गंगाधर जगताप यांचे कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066601-08-2017
109आरोग्‍य विभागह्रदयविकार, किडणी व कर्करोग या दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस मधुन आर्थिक मदत देणे बाबत. 2017080110030701-08-2017
110अर्थ विभागश्रीम कमल साहेबराव आव्‍हाड मुख्‍याध्‍यापक पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066701-08-2017
111सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना कायमपणाचे/स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत. संवर्ग-वाहनचालक गट-क2017080104070101-08-2017
112अर्थ विभागकै.श्रीमती रेखा तुकाराम शेलार उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत यांचे वारस पती श्री राजेंद्रकुमार माधव साळवे यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मृत्‍यु-नि-उपदान मंजुरीबाबत.2017080105066801-08-2017
113अर्थ विभागश्रीमती रुख्मिणी दत्‍तात्रय आडसूळ पर्यवेक्षिका एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्‍प कार्यालय शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105066901-08-2017
114अर्थ विभागश्री सुर्यभान तबाजी महांडुळे ग्रामसेवक पंचायत समिती नगर ता.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017080105067001-08-2017
115अर्थ विभागश्री दगडु भाउ जपकर परिचर गट शिक्षण पंचायत समिती नगर ता.जि.अ.नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान मंजुरीबाबत.2017080105067101-08-2017
116सामान्य प्रशासन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणे संदर्भातील आदेश रदद करणेबाबत श्री जयंत विठठल चव्‍हाण - पशुधन पर्यवेक्षक2017080104071501-08-2017
117अर्थ विभागश्रीमती लता तुकाराम फणसे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065631-07-2017
118अर्थ विभागश्री किसन कारभारी आहेर सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती संगमनेर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065731-07-2017
119अर्थ विभागश्रीमती विजूबाई नामदेव ससे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रामवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065831-07-2017
120अर्थ विभागश्री गोरक्षनाथ केरु आव्‍हाड सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ससेवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065931-07-2017
121अर्थ विभागश्रीमती शकुंतला सुभाष कावरे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रानमळा ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105066031-07-2017
122अर्थ विभागश्री बापूसाहेब आसाराम इंगळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा सलाबतपूर ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105066131-07-2017
123शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत सन 20162017073116062131-07-2017
124शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर करणेबाबत सन 20152017073116062331-07-2017
125ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017073106063231-07-2017
126सामान्य प्रशासन विभागश्री इदे विठठल संतु परिचर पंचायत समिती अकोले यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017073104069331-07-2017
127सामान्य प्रशासन विभागश्री आआर एस घायतडक सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017073104069531-07-2017
128अर्थ विभागश्री. सुधाकर जनार्दन मिसाळ सहाय‍क लेखाधिकारी महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यालय जि. प. अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017073105066231-07-2017
129शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.नवले सुनिल रावसाहेब 2017073116062431-07-2017
130आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ. सुदर्शनकुमार रमेशचंद्र मेहता यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017073110030431-07-2017
131सामान्य प्रशासन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत 2017073104069631-07-2017
132शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट ब मधील अधिका-यांच्या बदल्या झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017073116062531-07-2017
133शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना चटटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी अपात्र/स्थगितीबाबत सन 20152017073116062731-07-2017
134अर्थ विभागश्री विलास गणपतराव पवार सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065231-07-2017
135अर्थ विभागश्रीमती रत्‍नाबाई रमेश वा‍‍ल्मिक सेवा निवृत्‍त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मेहकरी ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065331-07-2017
136अर्थ विभागश्री यमनाजी भाऊ भारती सेवा निवृत्‍त वाहन चालक पंचायत समिती संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065431-07-2017
137अर्थ विभागश्रीमती स्मिता वसंतराव भूजबळ उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वंजारवाडी ता राहूरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017073105065531-07-2017
138ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पं./सक/आयआरडीपी) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2017072906064829-07-2017
139सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोळगाव तोंडेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072912041429-07-2017
140अर्थ विभागश्रीम शिल्‍पा सुभाष शेळके पर्यवेक्षिका एकात्‍मिक बाल विकास सेवा योजना भिंगार (ग्रामीण)जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072905065029-07-2017
141अर्थ विभागसौ कमल सदानंद सोनवणे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072905065129-07-2017
142शिक्षण प्राथमिक विभागअंगणवाडी केंद्रातील विशेष गरजा धारक मुलांच्या शैक्षणिक विकासा बाबत.2017072916061729-07-2017
143आरोग्‍य विभागश्रीमती अपर्णा सुरेश ननवरे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव सध्या कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्र बारडगाव सुद्रिक ता. कर्जत यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत. 28-06-2017072910030129-07-2017
144शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी अंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत. 2017072916061829-07-2017
145शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी अंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना पदस्थापना देणे बाबत.2017072916061929-07-2017
146लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा सारोळा कासार काळे मळा ता.नगर जि .अहमदनगर2017072815032528-07-2017
147लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा सारोळा कासार पन्हाळी ओढा ता.नगर जि .अहमदनगर2017072815032628-07-2017
148सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर शितोळे कनिष्‍ठ सहायक सक्‍तीने सेवानिवृत्‍त यांच्‍या अनाधिकृत गैरहजेरी कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत 2017072804069128-07-2017
149महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3 संवर्ग पर्यवेक्षिका यांचे मुख्यालयाअंतर्गत बीट बदला बाबत ए बा वि से प्रकल्पं राहाता 2017072808009428-07-2017
150पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत...2017072807026728-07-2017
151पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807026828-07-2017
152पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807026928-07-2017
153पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027028-07-2017
154पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027128-07-2017
155पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027228-07-2017
156पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027328-07-2017
157पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072807027428-07-2017
158सामान्य प्रशासन विभागनविन मोटार वाहने (कार) खरेदीकामी दरपत्रक सादर करणेबाबत. 2017072704069727-07-2017
159जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री बडे अरुण बाबुराव, उप अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची विनंतीने बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017072703006827-07-2017
160शिक्षण प्राथमिक विभागस्थायीत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.ता.नगर,कोपरगाव2017072716060827-07-2017
161आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० +ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.भारत लेणाजी टाले एमबीबीएस यांना प्रा.आ.केंद्र,ब्राम्‍हणवाडा, ता.अकोले येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणेबाबत..2017072710029627-07-2017
162ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्रीमती.छाया विनायक ठोंबरे वरिष्ठ सहायक ग्रा. पा. पु विभाग जि .प. अहमदनगर यांना जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे . 2017072714033227-07-2017
163सामान्य प्रशासन विभागतात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात वाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017072704068827-07-2017
164शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.महंमद मकबुल कराम अत्‍तर2017072716060927-07-2017
165शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.गोसावी नंदकुमार आण्‍णा2017072716061027-07-2017
166शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री कांबळे मनोहर गोरख 2017072716061127-07-2017
167शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री हरड गणेश दशरथ2017072716061227-07-2017
168शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री.गफार खान नवाज खान2017072716061327-07-2017
169आरोग्‍य विभागश्री.राजु श्रीराम धेंडवाल सफाई कामगार यांना सेवेतुन निलंबित करणेबाबत.2017072710029727-07-2017
170सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे जुलै २०१७ पेडईन ऑगस्‍ट २०१७)2017072704068927-07-2017
171सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक वर्ग-३ लिपिक यांना वरिष्‍ठ सहायक वर्ग-३ लिपिक या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017072604068526-07-2017
172आरोग्‍य विभागश्री. योगेश दिलीप पटेकर, सेवा निलंबीत आरोग्‍य सेवक पुरुष यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुर्नस्‍थापित करणे बाबत.2017072610029526-07-2017
173शिक्षण प्राथमिक विभागवयाचे 50 वर्षे पुर्ण करणा-या प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट मिळणेबाबत2017072616060726-07-2017
174सामान्य प्रशासन विभागश्री गांगर्डे प्रताप माणिकराव वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती कर्जत यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017072604068726-07-2017
175सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. प्रमुख जिल्हा मार्ग ५ ते प्रमुख जिल्हा मार्ग ४ खिर्डीगणेश ता कोपरगाव रस्ता स्टेशनरस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017072513045525-07-2017
176सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. हांडेवाडी ते पुतळेवाडी ता. कोपरगाव रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.2017072513045625-07-2017
177अर्थ विभागश्री. जगन्‍नाथ माधवराव कडुस सेवानिवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी (कृषी)पंचायत समिती नगर यांना सुधारीत निवृत्‍ती वेतन उपदान मंजुरीबाबत.2017072505064125-07-2017
178आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.संदिप बाळासाहेब पुंड यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017072510029225-07-2017
179आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना डॉ. कैलास विजय कोळपकर एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणेबाबत...2017072510029325-07-2017
180आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० +ग्रेड पे-५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.योगेश वसंत कुलकर्णी एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव,ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017072510029425-07-2017
181सामान्य प्रशासन विभागश्री ए एम हरिश्‍चंद्रे प्रभारी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी हे आजारी असल्‍याने गटविकास अधिकारी पाथर्डी पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017072504068225-07-2017
182ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017072506062925-07-2017
183सामान्य प्रशासन विभागश्री मोहन यादव कडलग वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती अकोले यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017072504068325-07-2017
184अर्थ विभागकै श्रीमती राणी रामदास कोतकर सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मांडव्रगण ता श्रीगोंदा यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064225-07-2017
185अर्थ विभागश्री सुखदेव हौशीराम थोरात सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वडगांव पान ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064325-07-2017
186अर्थ विभागश्री प्रकाश भाऊराव केदार सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा गिडेगांव ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064425-07-2017
187अर्थ विभागश्रीमती उषा रामचंद्र चव्‍हाण मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खर्डा मुले ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064525-07-2017
188अर्थ विभागश्री सुरेश शकंर जवणे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा नागलवाडी ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064625-07-2017
189अर्थ विभागश्रीमती मणकर्णिका नाथु साठे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धर्मगड ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072505064725-07-2017
190शिक्षण प्राथमिक विभागअपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत सामावुन घेण्याबाबत.2017072516060625-07-2017
191ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत टाकळीमियॉ ता राहुरी मालकीच्या गट नं 245 पैकी 5 गंठे जागा जुंदरेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस हस्तांतरीत करण्यास परवानगी देणेबाबत.2017072406062724-07-2017
192शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम गायकवाड मंदाकिनी किसनराव विस्तार अधिकारी (शि) पंचायत समिती राहुरी यांना सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेतुन सुट देणेबाबत2017072416060524-07-2017
193ग्रामपंचायत विभागश्री. राजाराम रंगनाथ कांदळकर ग्रामसेवक प.स. संगमनेर यांचे भ.नि.निधी. ना-परतावा अग्रीम प्रकरण मंजुरी बाबत. 2017072406062824-07-2017
194शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्री तांबे दिपक परमेश्वर व इतर 22017072216060422-07-2017
195ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. भालचंद्र बाबुराव लोंढे सेवानिवृत्त उप अभियंता( यांत्रिकी )देखभाल दुरुस्ती कक्ष ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे राजा रोखीकरण रक्कम मंजूर करणे. 2017072114033021-07-2017
196पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026221-07-2017
197पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026321-07-2017
198पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026421-07-2017
199पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026521-07-2017
200पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017072107026621-07-2017
201सामान्य प्रशासन विभागश्री जाधव सुभाष धोंडिबा वाहनचालक पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुर करणेबाबत 2017072104068021-07-2017
202सामान्य प्रशासन विभागसामान्‍य प्रशासन विभाग - १ जि प अहमदनगर येथे कार्यालयीन कामकाजाकामी परिचरांची सेवा उपलब्‍ध करुन घेणेबाबत 2017072104068121-07-2017
203पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छानिवृत्तीबाबत श्री.रामचंद्र भाऊसाहेब थोरात पशुधन विकास अधिकारी गट ब शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.2017072111012821-07-2017
204पशुसंवर्धन विभागस्वेच्छानिवृत्तीबाबत श्री.अरविंद विठठलराव ऊंडे पशुधन विकास अधिकारी गट ब शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.2017072111012921-07-2017
205अर्थ विभागश्री.बापू गुलाब सोनवणे , मैलकामगार ,जि.प.लघुपाटबंधारे उपविभाग ,कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072105063821-07-2017
206अर्थ विभागश्रीम मंंगल चंद्रकांत गिरमे पर्यवेक्षिका एबाविसे प्रकल्‍प श्रीरामपूर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017072105063921-07-2017
207अर्थ विभागश्रीम प्रवरा जगन्‍नाथ भांड उपाध्‍यापिका पंचायत समिती श्र‍ीरामपुर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017072105064021-07-2017
208ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बारागांव नांदूर व १४ गांवे योजनेची मुळा नदीपात्रातील गुरुत्ववाहिनी दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017072114033121-07-2017
209पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना प्रशासकीय कामकाजाचे व आर्थिक व्यवहाराचे सनियंत्रण अधिकार प्रदान करणेबाबत.2017072111013521-07-2017
210अर्थ विभागश्रीम जनाबाई कचरू कांबळे उपाध्‍यापक पंचायत समिती नेवासा जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062620-07-2017
211सामान्य प्रशासन विभागदि.1.10.2006 ते 31.3.2010 कालावधीत स्वेच्छा/नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत/मयत झाालेल्या परिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची सेवा पुर्ण झाल्यानंतर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत.2017072004067920-07-2017
212अर्थ विभागश्री शंकर विठठल लोहकरे ,व्रणोपचारक पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017072005062720-07-2017
213आरोग्‍य विभागश्री.पोपट सहादु मरभळ आरोग्‍य सहायक तालुका आरोग्‍य अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत.2017072010029020-07-2017
214आरोग्‍य विभागश्री.पोपट सहादु मरभळ आरोग्‍य सहायक तालुका आरोग्‍य अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे विभागीय चौकशी कामी सादर कर्ता अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत.2017072010029120-07-2017
215शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यारत आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.खोडदे रामकृष्णण जयराम 2017072016059820-07-2017
216शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.जाधव अशोक रामदास 2017072016059920-07-2017
217अर्थ विभागश्री.पानगे अशोक भानुदास केंद्रप्रमुख पंचायत स‍मिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन , उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062820-07-2017
218अर्थ विभागश्री.कचरे माणीक बाजीराव केंद्रप्रमुख पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान ,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटू्ंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017072005062920-07-2017
219अर्थ विभागश्री शाकीर तसदुक बोहरी ऐ सेवा निवृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खिरविरे ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063020-07-2017
220शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्याात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.चव्हांण राजकुमार विश्वनाथ 2017072016060020-07-2017
221अर्थ विभागश्री व्‍यंकट रामराव बिराजदार सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी शिक्षण पंचायत समिती नगर ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063120-07-2017
222अर्थ विभागश्री अशोक केरुजी बोरुडे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी आयआरडीपी पंचायत समिती श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063220-07-2017
223अर्थ विभागश्रीमती कमल सदानंद सोनवणे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहूरी ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063320-07-2017
224अर्थ विभागश्री पांडुरंग तुकाराम हिरगळ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कानडगांव ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063420-07-2017
225अर्थ विभागकै श्री सुरेश छबू शिंदे उपा जि प प्राथ शाळा पिपंळगांव वाघा ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063520-07-2017
226शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत देण्यात आलेली नियुक्तीे रद्द करणेबाबत . . . . श्री.शिंदे संतोष अर्जुन 2017072016060120-07-2017
227अर्थ विभागश्री बाबासाहेब रामभाऊ पठारे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळी खातगांव ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063620-07-2017
228अर्थ विभागश्रीमती जनाबाई कचरु कांबळे उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोरया चिंचोंरे ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017072005063720-07-2017
229सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य पथक सातेवाडी इमारत विद्युतीकरण करणे ता . अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072013045320-07-2017
230सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र गर्दणी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017072013045420-07-2017
231शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत MIS-Coordinator यांची पदस्थापना देणेबाबत 2017071916059419-07-2017
232शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत साधन व्यक्ती यांना पदस्थापना देणेबाबत 2017071916059519-07-2017
233शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्री.भोसले सतिषकुमार रामदास 2017071916059619-07-2017
234सामान्य प्रशासन विभागश्री विजय विठठल साळवे वरिष्‍ठ सहायक लिपिक पंचायत समिती जामखेड यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने पदावरुन तात्‍पुरते दुर करणेबाबत 2017071904067819-07-2017
235सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक नानासाहेब कडूस शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017071804067418-07-2017
236सामान्य प्रशासन विभागआरोग्‍य सेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत - श्रीम स्‍वाती अतुल राजदेव आरोग्‍य सेवक महिला 2017071804067518-07-2017
237सामान्य प्रशासन विभागआरोग्‍य सेवक पदावरील पदस्‍थापनेत अंशत बदल करणेबाबत - श्री अमित दत्‍तात्रय वारे 2017071804067618-07-2017
238पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षज़िल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत सन २०१६-२०१७ केंद्र व राज्य शासनाचे योजनांचे लेखा परीक्षण करणे कामी श्री उल्हास बोरसे & कं. चार्टर्ड अकाउंटंट यांची नियुक्ती करणे बाबत... 2017071807026018-07-2017
239आरोग्‍य विभागश्री गणेश रामदास बैरागी, आरोग्‍य सेवक (पुरुष) यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी / गैरवर्तणुक शिक्षा अंतीम करणे बाबत.2017071810028818-07-2017
240सामान्य प्रशासन विभागश्री डमाळे प्रकाश विठठल परिचर प्रा आ केंद्र नेवासा खुर्द ता नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017071804067718-07-2017
241शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रशिक्षणाचा निधी जिल्हा शैक्षणिक व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD) संगमनेर यांना वर्ग करणे बाबत. 2017071816059318-07-2017
242अर्थ विभागश्री भास्‍कर पनाजी गोरे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती राहाता ता राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062118-07-2017
243अर्थ विभागकै श्री अदिनाथ साहेबराव देवकुळे उपा जि प प्राथ शाळा चेडेचांदगांव ता शेवगांव यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062218-07-2017
244अर्थ विभागश्रीमती मंदाकिनी महादु गायकवाड मुख्‍यायापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राजापूर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062318-07-2017
245अर्थ विभागकै श्रीमती सुनंदा शंकर दळे उपा जि प प्राथ शाळा वडाळा महादेव ता नेवासा यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062418-07-2017
246अर्थ विभागश्री सिताराम किसन आव्‍हाड सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घोडेगांव ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071805062518-07-2017
247आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.पी.एल.सायगावकर वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,चास,ता.नगर यांनी सेवांतर्गत पदव्‍युत्‍तर पदवी अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017071810028918-07-2017
248शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्‍यापक पदावर नियुक्‍तीबाबत . . . . . 2017071716058417-07-2017
249शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 क्षेत्रिय अधिकारी, सहायक परिरक्षक व केंद्रसंचालक यांच्या नियुक्तीबाबत .2017071716058517-07-2017
250शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 क्षेत्रिय अधिकारी, सहायक परिरक्षक व केंद्रसंचालक यांच्या नियुक्तीबाबत .2017071716058617-07-2017
251शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) सन - 2017 साठी वाहने अधिग्रहीत करणेबाबत.2017071716058717-07-2017
252अर्थ विभागश्रीम शकुंतला किसन नाईक उपाध्‍यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017071705061817-07-2017
253अर्थ विभागश्रीम काशीबाई शंकर टेकाळे सहा.‍परिचारिका प्रसाविका प्रा.आ.केंद्र तिसगाव ता.पाथर्डी यांना निवृत्‍ती वेतन ,मृत्‍यू नि सेवा उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071705061917-07-2017
254अर्थ विभागश्री. अाश्रू दिगंबर हजारे,मैलकामगार जि.प. लघुपाटबंधारे उपवि भाग ,कर्जत यांना निवृत्‍ती वेतन ,उपदान अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017071705062017-07-2017
255पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025617-07-2017
256पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025717-07-2017
257पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025817-07-2017
258पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071707025917-07-2017
259आरोग्‍य विभागश्री.उत्‍तम छबु माळी आरोग्‍य सेवक पुरुष यांचे अन‍धिकृत गैरहजेरीबाबत.2017071710028717-07-2017
260ग्रामपंचायत विभागनिलंबन आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत. (श्री.लहानू बुधा घिगे, तत्कालीन ग्रामसेवक सध्या ग्रामविकास अधिकारी. )2017071706062217-07-2017
261ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना घोसपुरी व १७ गावे तालुका नगर भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत 2017071714032917-07-2017
262शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक पदस्थारपनेत अंशत: बदलाबाबत . . . . श्री खडके राजेंद्र विश्वथनाथ 2017071716059117-07-2017
263शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्रीम.कासार वर्षा महादेव 2017071716059217-07-2017
264सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद ई-निविदा कक्षातील केलेली नेमणुक रदद होणेबाबत.2017071504066315-07-2017
265ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत सन २०१६-१७ (ग्रा.पं.चापडगाव ता.कर्जत व इतर ०१ ग्रा.पं) 2017071506061915-07-2017
266पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती -पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507024915-07-2017
267पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025015-07-2017
268पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025115-07-2017
269पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025215-07-2017
270पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025315-07-2017
271पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025415-07-2017
272पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071507025515-07-2017
273सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (लि) यांची सेवा मा. ना. अध्यक्षा यांचे कक्षात उपलब्ध करुन देणेबाबत..2017071504066415-07-2017
274सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-1 संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणेबाबत.2017071504066615-07-2017
275सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक,वर्ग-3 या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2017.2017071504066815-07-2017
276सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्ठ सहा.गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्नती देणेबाबतच्या आदेशाबाबत शुध्दीपत्रक.2017071504066915-07-2017
277अर्थ विभागश्री. आबाजी मुरलीधर गरुड ,ग्रामविकास अधिकारी , पंचायत समिती नगर, यांना सुधारीत निवृत्‍तीवेतन,उपदान व अंशराशीकरण्‍ा मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071505061515-07-2017
278अर्थ विभागश्रीमती सिंधुताई सोनाजी कदम ,मुख्‍याध्‍यापिका पंचायत समिती ,राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन व त्‍यासंबंधातील लाभ मंजुरीबाबत.2017071505061615-07-2017
279अर्थ विभागश्रीमती छाया रंगनाथ अष्‍टेकर आरोग्‍यपर्यवे‍क्षक ,आरोग्‍य विभाग जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्‍तीवेतन ,मृत्‍यू -नि-सेवा निवृत्‍ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्‍य मंजुरीबाबत.2017071505061715-07-2017
280सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आशा सोपान डगळे व सहा पंचायत समिती नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017071404066114-07-2017
281ग्रामपंचायत विभागश्रीरंग बाळाजी पाटील सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी प. स. संगमनेर यांचे नावात बदल करणे बाबत. 2017071406061714-07-2017
282सामान्य प्रशासन विभागश्री एस टी माने कनिष्‍ठ सहायक एबाविसे योजना श्रीगोंदा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असल्‍याने त्‍यांना सेवेतुन निलंबित करणे बाबत 2017071404066214-07-2017
283ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. नेवासा यांना न्यायालयिन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरते निवृत्ती वेतन मंजूर करणे बाबत. 2017071406061814-07-2017
284आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत.. डॉ.प्रशांत शांतवनराव शेलार वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) 2017071410028614-07-2017
285ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017071306061113-07-2017
286ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.बुरूडगाव ता.नगर व इतर ०८ ग्रामपंचायत)2017071306061213-07-2017
287सामान्य प्रशासन विभागश्री सुजित अशोक शेजवळ परिचर प्रा आ केंद्र रुईछत्तिसी ता नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017071304065213-07-2017
288शिक्षण प्राथमिक विभागमहाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-ब व सामान्य् राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट ब मधिल अधिका-यांच्या बदल्या झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2017071316057513-07-2017
289ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा.पं.अरणगाव ता.नगर)2017071306061313-07-2017
290ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. ए. आर. ठाणगे यांनी कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केले बाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणे 2017071314032713-07-2017
291सामान्य प्रशासन विभागश्री खामकर बाजीराव निवृत्‍ती कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017071304065313-07-2017
292शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. कृष्णमुरारी रंगनाथ गाडे, प्राथमिक शिक्षक, जि.प.प्रा.शाळा मालेवाडी ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017071316057613-07-2017
293ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017071306061413-07-2017
294सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017071304065413-07-2017
295सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातंर्गत जिल्हा पेसा समन्वयक, तालुका पेसा समन्वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणेबाबत.2017071304065613-07-2017
296पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत खतरा / धोका गोल स्टिकर्स छपाई करणेबाबत 2017071307024813-07-2017
297ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा.पं.काष्टी ता.श्रीगोंदा)2017071306061513-07-2017
298शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. साळवे मच्छिंद्र शंकर, उपाध्यापक, जि.प.प्रा. शाळा कंदमळा ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017071316057713-07-2017
299महिला बालकल्‍याण विभागश्री अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ से नि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे अर्जित रजा खाती शिल्लक असलेल्या रजेच्या रोखीकरण करण्यास मंजुरी देणे बाबत2017071308009313-07-2017
300ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-२०१७ मधील मंजुर कामांचे उर्वरित निधीचे वितरण. (ग्रां.पं.शिऊर ता.जामखेड) 2017071306061613-07-2017
301आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,हातगांव,ता.शेवगांव येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017071310028513-07-2017
302सामान्य प्रशासन विभागSyllabus and Design for Rural Development CPTP Module या विषयावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्‍याबाबत 2017071304065913-07-2017
303अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017071305061413-07-2017
304सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064612-07-2017
305सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064712-07-2017
306सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064812-07-2017
307सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064912-07-2017
308सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204065012-07-2017
309सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204065112-07-2017
310सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री क्षेत्र दत्त देवस्थान अकलापूर तालुका संगमनेर येथे परिसर सुशोभिकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045212-07-2017
311अर्थ विभागश्रीमती सुप्रभा मुक्‍ताजी जाधव सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आढळगांव ता श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071205060912-07-2017
312अर्थ विभागश्री सदाशिव विठठल शिंदे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सां बा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071205061012-07-2017
313जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री वाळके पी ए, कनिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर, यांची परावर्तीत रजा मंजुरीबाबत 2017071203006712-07-2017
314सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र कोहणे स्टाफ क्वार्टर - १ चे विद्युतीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017071213044912-07-2017
315सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी कर्मचारी निवासस्थान जोड इमारत -१चे विदुतीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045012-07-2017
316सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोकणगाव इमारत विदुतीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071213045112-07-2017
317सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आर एम फराटे,प्र.गट विकास अधिकारी,पं स श्रीगोंदा यांचे वैदयकीय रजेचे कालावधीत तात्पुरता कार्यभार देणेबाबत.2017071204058312-07-2017
318सामान्य प्रशासन विभागश्रीम आर एम फराटे,सहा..गट विकास अधिकारी,पं स श्रीगोंदा यांचे वैदयकीय रजेचे कालावधीत तात्पुरता कार्यभार देणेबाबत.2017071204058412-07-2017
319सामान्य प्रशासन विभागश्री विशाल गुलाब तनपुरे,गविअ,पं स पारनेर यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्पुरता पदभार देणेबाबत.2017071204058512-07-2017
320अर्थ विभागश्रीम विजया व्‍यंकटेश जोशी ए एन.एम.,प्रा.आ.केंद्र चापडगाव ता.शेवगाव यांना सधारीत निवृत्‍ती वेतन ,उपदान,अंशराशीकरण मु्ल्‍य मंजुरीबाबत.2017071205061112-07-2017
321अर्थ विभागकै.श्री.पोपट रंगनाथ मेहेर ,मयत वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर ता.पारनेर यांचे वारस पत्‍नी श्रीम मिनाबाई पोपट मेहेर यांना कुटूंब निवृत्‍ती वेतन ,मृत्‍यू -नि-उपदान मंजुरीबाबत.2017071205061212-07-2017
322महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषदेच्या वर्ग 3 संवर्ग पर्यवेक्षिका यांचे मुख्यालया अंतर्गत बीट बदला बाबत 2017071208009212-07-2017
323सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204058712-07-2017
324सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204058812-07-2017
325सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204058912-07-2017
326सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204059012-07-2017
327सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204059112-07-2017
328सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204059212-07-2017
329सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204059312-07-2017
330सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204059412-07-2017
331सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204059512-07-2017
332सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204059612-07-2017
333सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204059712-07-2017
334सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204059812-07-2017
335सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204059912-07-2017
336सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204060012-07-2017
337सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204060112-07-2017
338सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204060212-07-2017
339सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204060312-07-2017
340सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204060412-07-2017
341सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204060512-07-2017
342सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204060612-07-2017
343सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204060712-07-2017
344सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204060812-07-2017
345सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204060912-07-2017
346सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204061012-07-2017
347सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204061112-07-2017
348सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर पशुधन पर्यवेक्षक गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204061212-07-2017
349सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204061312-07-2017
350सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204061412-07-2017
351सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204061512-07-2017
352सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204061612-07-2017
353सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204061712-07-2017
354सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204061812-07-2017
355सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर पशुधन पर्यवेक्षिका गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204061912-07-2017
356सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204062012-07-2017
357सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204062112-07-2017
358सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204062212-07-2017
359सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर पशुधन पर्यवेक्षिका गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204062312-07-2017
360सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204062412-07-2017
361सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204062512-07-2017
362सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204062612-07-2017
363सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204062712-07-2017
364सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204062812-07-2017
365सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204062912-07-2017
366सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204063012-07-2017
367सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204063112-07-2017
368सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक पुरुय गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204063212-07-2017
369सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर औषध निर्माण अधिकारी गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204063312-07-2017
370सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204063412-07-2017
371सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204063512-07-2017
372सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर औषध निर्माण अधिकारी गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204063612-07-2017
373सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204063712-07-2017
374सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204063812-07-2017
375सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर औषध निर्माण अधिकारी गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 2017071204063912-07-2017
376सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204064012-07-2017
377सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064112-07-2017
378सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर आरोग्य सेवक महिला गट क पदावर नियुक्ती देणेबाबत2017071204064212-07-2017
379सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204064312-07-2017
380सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्‍वावर शिक्षण सेवक पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.(प्रशिक्षित)2017071204064412-07-2017
381सामान्य प्रशासन विभागअनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत. कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवक 2017071204064512-07-2017
382ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षाचे वरील परंतु तीन वर्षाच्या आतील खाजगी टँकर देयकास मंजुरी देणे बाबत2017071114033711-07-2017
383आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थ्‍ाायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2017071110028011-07-2017
384अर्थ विभागश्री विठठल भिकाजी फोपसे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती नेवासा ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105059711-07-2017
385अर्थ विभागश्री माणिक साहेबराव केदार सेवा निवृत्‍त शाखा अभियंता जि प सां बा उपविभाग पाथर्डी ता पाथर्डी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105059811-07-2017
386अर्थ विभागश्री सुरेश दामू लंके सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सां बा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105059911-07-2017
387अर्थ विभागश्री जयंत महादू घोडेराव सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती राहाता ता राहाता जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105060011-07-2017
388अर्थ विभागश्री राजाराम नामदेव थोरात सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प सां बा उपविभाग पारनेर ता पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105060111-07-2017
389अर्थ विभागश्रीमती नंदा शाहूराव घोडके सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मांडवगण ता श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105060211-07-2017
390अर्थ विभागश्री ईस्‍माईल बेगुभाई मुजावर सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कौठे बु ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017071105060311-07-2017
391अर्थ विभागश्री. अशोककुमार गंगाधर बनकर , मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुळधरण ता-कर्जत यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017071105060411-07-2017
392अर्थ विभागश्री.कारभारी का‍‍शिनाथ भागवत ,परिचर ,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र पोहेगाव,ता.कोपरगाव यांना निवृत्‍तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्‍य व कुटुंब निवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत.2017071105060511-07-2017
393शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2017-18 या वर्षामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अनुदान वर्ग करणेबाबत2017071116056311-07-2017
394अर्थ विभागश्री.मधुकर गोविंद आरणे वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण वि भाग पंचायत समिती कोपरगाव जिल्‍हा अहमदनगर यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन ,उपदान व अंशराशिकरण मुल्‍य व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजूरीबाबत. 2017071105060611-07-2017
395अर्थ विभागश्री जयवंतराव महादु घोडेराव से.नि.स.ले.अ.पं.सं.राहाता यांचे तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍ती वेतन मंजूर करणे.2017071105060711-07-2017
396पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071107024411-07-2017
397पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071107024511-07-2017
398पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पारनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071107024611-07-2017
399शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत 2017071116056611-07-2017
400शिक्षण प्राथमिक विभागगट / शहर साधन केंद्रामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत साधनव्यक्ती कार्यमुक्त करणेबाबत...2017071116056711-07-2017
401सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.यादव हिराबाई प्रभाकर,परिचर जि.प.सा.बां.उपविभाग पारनेर यांचे भ.नि.नि. खात्याुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2017071104058211-07-2017
402आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पदस्‍थापने बाबत.. डॉ.वैशाली माणिकराव घाडगे वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) 2017071110028211-07-2017
403शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्री टेमकर अशोक शंकर व इतर १३ 2017071116056911-07-2017
404शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथ.शिक्षक वेतनश्रेणीत नेमणूक देणेबाबत श्रीम.सुंबे आशा रावसाहेब व इतर १७२ 2017071116057011-07-2017
405शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.महानवर अंकुश रामभाऊ व इतर दहा अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक यांना प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत. (वस्तीशाळा निमशिक्षक )2017071016056010-07-2017
406ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना गर्दनी, राजुर, केलीओतूर, गणोरे, तालुका अकोले ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानबाबत2017071014032310-07-2017
407सामान्य प्रशासन विभागश्री टाले ओमप्रकाश सुर्यभान परिचर पंचायत समिती संगमनेर यांना वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017071004049910-07-2017
408पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द श्रे.1 गुंडेगांव ता.जि.अहमदनगर यांचे अर्जित रजेच्या खाती शिल्लक असलेल्या अर्जित रजा व रजेचे रोखीकरण मंजुर करणेबाबतचा आदेश 2017071011012710-07-2017
409पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071007024110-07-2017
410पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071007024210-07-2017
411समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील (प्रथम टप्पा) प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या वस्त्यांना 90 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे.2017071017004710-07-2017
412पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017071007024310-07-2017
413सामान्य प्रशासन विभागश्री जुबेर इब्रामहिम शेख वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग पं स नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017071004050010-07-2017
414सामान्य प्रशासन विभागरामकिसन आसाराम चव्‍हाण कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र कुकाणा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017071004050110-07-2017
415महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्‍कम मंजुरी बाबत श्रीम पदमाबाई बापुराव नलगे पर्यवक्षिका ए बा वि से श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा 2017071008009110-07-2017
416सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017071004050210-07-2017
417सामान्य प्रशासन विभागश्री अनिल छोटु नागपुरे,परिचर,पं स राहाता यांचे कार्यालयीन गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017071004050310-07-2017
418ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना दहिगावने ,हातगांव तालुका शेवगाव, सुरेगाव तालुका कोपरगाव भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत 2017071014032510-07-2017
419सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद पंचायत समिती स्‍तरावरील विविध योजनेचे कार्यक्रम साहित्‍य वाटप करतेवेळी मा. जि. प. / पंचायत समिती सदस्‍यांना निमंत्रीत करणेबाबत 2017071004050410-07-2017
420ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे . 2017071006061010-07-2017
421शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीने प्राथ.शिक्षकांना पदस्थापना देणेबाबत.2017071016056210-07-2017
422सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बाभुळगाव खालसा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071012040010-07-2017
423सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा उंबरे माळवाडी ता राहुरी येथे चार वर्गखोल्या दुरूस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017071013044810-07-2017
424अर्थ विभागश्री म‍च्छिद्र भाऊराव गाडेकर सेवा निवृत्‍त पशूधन विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705058907-07-2017
425अर्थ विभागश्री दादासाहेब तात्‍याबा बडे परिचर शिक्षण विभाग पंचायत समिती शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017070705059007-07-2017
426अर्थ विभागश्री एकनाथ परशुराम देठे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती नगर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059107-07-2017
427अर्थ विभागश्री आनंदराव त्रिाबंक शेळके सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहा सार्व बांध उत्‍तर विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059207-07-2017
428अर्थ विभागश्रीमती पुष्‍पा विठठल चेमटे सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र नान्‍नज ता जामखेड जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059307-07-2017
429अर्थ विभागश्री ज्ञानदेव त्रिाबंक भोसले सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती नगर ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059407-07-2017
430अर्थ विभागश्रीमती ताहेरा अब्‍दुलकादर शेख उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चांदा ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059507-07-2017
431अर्थ विभागश्री बाळु महादेव तनपूरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धनेगांव ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070705059607-07-2017
432शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.राऊत मार्शनिल सुभाष,उपा.ता.राहुरी यांची विनावेतन असाधारण रजा मंजुरीबाबत.2017070716055707-07-2017
433ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदेखभाल दुरुस्ती कक्षा अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुनर्नियकुती बाबत2017070714032107-07-2017
434ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागशेवगाव पाथर्डी व ५४ गावे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेचा कार्यभार सोपवणे2017070714032207-07-2017
435सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलीक माने,तत्कालीन परिचर,प्राआके मांजरी ता राहुरी यांचेवर विभागीय चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017070704049507-07-2017
436शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर संवर्गातील कर्मचा-यांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ श्रेणी ३ या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत अशत: बदल करणेबाबत2017070716055807-07-2017
437शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित केंद्रप्रमुख पदी दिलेल्या ठिकाणात अंशत: बदलाबाबत श्री.सोनावळे उदयकुमार बळवंत . . . . . 2017070716055907-07-2017
438सामान्य प्रशासन विभागश्री एन जी मेढे कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र सलाबतपूर ता नेवासा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असल्‍याने चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017070604048906-07-2017
439सामान्य प्रशासन विभागश्री एन जी मेढे कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र सलाबतपूर ता नेवासा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असल्‍याने चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017070604049006-07-2017
440ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य,पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, गौडगाव, तालुका-बार्शी, जिल्हा- सोलापुर यांस निधी वितरीत करणेबाबत. 2017070606060706-07-2017
441जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय पारनेर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी समाप्त झाल्याने सेवेतुन कार्यमुक्त करणेबाबत.2017070603006206-07-2017
442जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी समाप्त झाल्याने सेवेतुन कार्यमुक्त करणेबाबत.2017070603006306-07-2017
443जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय, पारनेर येथील प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी कर्मचा-यांची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत.2017070603006406-07-2017
444जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथील प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीसाठी कर्मचा-यांची कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत.2017070603006506-07-2017
445सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री. अनिल रामचंद्र गावडे, सेवा निलंबीत, शाखा अभियंता, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, नगर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्नस्थापित करणे बाबत.2017070613044606-07-2017
446अर्थ विभागश्री. मुजावर इस्माइल बेगुबाइ, मुख्याध्यापक पंचायत समिती, संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070605058206-07-2017
447अर्थ विभागश्रीमती. पार्वती तुकाराम दळवी, उपाध्यापीका पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070605058306-07-2017
448अर्थ विभागश्रीमती. उषा प्रल्हाद विश्वंभर, उपाध्यापिका पंचायत समिती राहाता जि.अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन व त्या संबंधातील लाभ मंजुरी बाबत.2017070605058406-07-2017
449सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी भोर,क.सहा.प्राआके मिरी ता पाथर्डी हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असलेने चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017070604049106-07-2017
450सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी भोर,क.सहा.प्राआके मिरी ता पाथर्डी हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर रहात असलेने चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत.2017070604049206-07-2017
451अर्थ विभागश्री. भागवत दगडु मोरे, सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी (कृषी), पंचायत समिती श्रीरामपुर, यांना सुधारीरत दराने निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070605058606-07-2017
452अर्थ विभागश्री. अशोक लक्ष्‍मण नागपुरे,परीचर, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद, अहमदनगर, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत्2017070605058706-07-2017
453अर्थ विभागश्री. काशीनाथ यादवराव सातपुते उपाध्यापक पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070605058806-07-2017
454जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा श्री मिसाळ एस जे सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची विनंतीनें बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017070603006606-07-2017
455आरोग्‍य विभागश्रीम बोऱ्हाडे आशा दशरथ आ स म ता अकोले यांना कर्करोगावर उपचारासाठी अग्रीम मंजुरी बाबत रु १५००००/-2017070610027906-07-2017
456सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017070604065806-07-2017
457पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017070607023706-07-2017
458पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - कोपरगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017070607023806-07-2017
459पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017070607023906-07-2017
460पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - राहाता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017070607024006-07-2017
461ग्रामपंचायत विभागश्री. शिवराम बुधा सुपे, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, मौजे ग्रामपंचायत लोणी खु., ता. राहता (सध्या विस्तार अधिकारी कृषी, पंचायत समिती राहुरी, यांना पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017070606060806-07-2017
462सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र विकास सेवा अंतर्गत परिविक्षाधिन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी गट अ आणि सहायक गटविकास अधिकारी गट-ब या पदावरील नियमित नेमणुका -राज्‍यसेवा परिक्षा -२०१४ 2017070504048605-07-2017
463सामान्य प्रशासन विभागश्री रामेश्‍वर दिलिप कांदळकर परिचर प्रा आ केंद्र तळेगाव ता संगमनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017070504048705-07-2017
464आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (१८ महिने) अस्थायी नेमणुक आदेशामध्ये अंशत: बदल करणे बाबत.2017070510027605-07-2017
465शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत पदस्थापनेत अंशत:बदल करणेबाबत2017070516055605-07-2017
466आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी (१८ महिने) अस्‍थायी नेमणुक आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणे बाबत.2017070510027705-07-2017
467सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एन एच खरात सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक गट- क कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा झााल्‍याने त्‍यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागु केलेला दुसरा लाभाच्‍या तारखेत दुरुसती करणेबाबत 2017070504048805-07-2017
468ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगन व ४४ गांवे कापुरवाडी गावांस पाणी पुरवठा करणारी पाईपलाईन दुरुस्ती करणे ता.नगर त्या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017070514032005-07-2017
469ग्रामपंचायत विभागग्रामविकास अधिकारी पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत. (श्री.लहानू बुधा घिगे, सेवा निलंबित तत्कालीन ग्रामसेवक, सध्या ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-सावरगाव घुले, ता.संगमनेर)2017070506060605-07-2017
470आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी,(प्रभारी) पंचायत समिती,नेवासा या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017070510027805-07-2017
471सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोपर्डी ते राक्षसवाडी रस्ता भराव मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे व मोरी पूल बांधणे इजिमा ३७० स क्र किमी ०/०० ते ५/०० ता. करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070512040105-07-2017
472सामान्य प्रशासन विभागश्री बाबासाहेब नारायण जठार वाहनचालक एबाविसे योजना श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017070504048305-07-2017
473अर्थ विभागश्री बाबू मना औटे सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहा लेखा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प नगर 1 ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070505057905-07-2017
474अर्थ विभागश्रीमती आशा पंढरीनाथ महामिने सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उंदिरगांव ता श्रीरामपूर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017070505058005-07-2017
475आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्य सहायक महिला या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत. 2017070510027505-07-2017
476सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र विकास सेवा अंतर्गत परिविक्षाधिन उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी गट अ आणि सहायक गटविकास अधिकारी गट-ब या पदावरील नियमित नेमणुका -राज्‍यसेवा परिक्षा -२०१४ 2017070504048505-07-2017
477अर्थ विभागश्री जमदाडे अंबादास देविदास, कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) ग्रा.पं.वि.हे कार्यालयीन कामी सतत गैरहजर असल्‍यामूळे त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017070405057704-07-2017
478अर्थ विभागश्री बी.पी.गागरे, व‍.सहा.(लेखा) यांनी पाणी टंचाई कामकाजात गैरवर्तन केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई बाबत.2017070405057804-07-2017
479सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागओझर खुर्द ता संगमनेर येथील अंगणवाडीचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070313044703-07-2017
480अर्थ विभागश्री. विनायक लक्ष्‍मण औटी, पदवीधर शिक्षक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,कळस, ता- पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070305056903-07-2017
481पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील आणि गट संसाधन केंद्राच्या कंत्राटी तत्त्वावरील सल्लागार / कर्मचाऱ्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात रोटेशन पद्धतीने नियुक्ती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे विशेष प्रोत्साहन मानधन अदा करणे बाबत .. 2017070307023503-07-2017
482अर्थ विभागश्री. भिकाजी सखराम रेपाळे, केँद्रप्रमुख, शिक्षण विभाग, पंचायत समिती, पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017070305057003-07-2017
483अर्थ विभागश्री. गोरक्षनाथ केरु आव्हाड,मुख्याध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्ती वेतन उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070305057103-07-2017
484अर्थ विभागश्रीम. फळे शोभा रामकृष्ण, उपाध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017070305057203-07-2017
485अर्थ विभागश्री. पोते धनाजी मालु, उपाध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070305057303-07-2017
486अर्थ विभागश्री. विजयकुमार भिमाजी बोरुडे, केँद्रप्रमुख, शिक्षण विभाग,पंचायत समिती, पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व् कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070305057403-07-2017
487अर्थ विभागकै. श्री. सुनिल भिमराव पवार, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती श्रीगोंदा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. संगिता सुनिल पवार यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017070305057503-07-2017
488आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2017070310027203-07-2017
489शिक्षण प्राथमिक विभागगट / शहर साधन केंद्रामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत विशेष शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत...2017070316055203-07-2017
490शिक्षण प्राथमिक विभागगट / शहर साधन केंद्रामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत फिरते विशेष शिक्षक यांना आपसी बदलीने कार्यमुक्त करणेबाबत...2017070316055303-07-2017
491शिक्षण प्राथमिक विभागगट / शहर साधन केंद्रामध्ये कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत साधनव्यक्ती कार्यमुक्त करणेबाबत...2017070316055403-07-2017
492सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र बाळासाहेब कोळसे कनिष्‍ठ सहायक यांनी केलेल्‍या अपील अर्जावर पारित केलेल्‍या निकालाबाबत 2017070304047903-07-2017
493आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोहणे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017070310027303-07-2017
494आरोग्‍य विभागश्रीमती रंजना गलाब भैसाडे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोहणे ता. अकोले यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017070310027403-07-2017
495सामान्य प्रशासन विभागश्री नंदकुमार माणिक कदम वरिष्‍ठ सहायक यांनी केलेल्‍या अपील अर्जावर पारित केलेल्‍या निकालाबाबत 2017070304048003-07-2017
496सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळवाडी ते थेरवाडी रस्ता दुरुस्त करणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070212040702-07-2017
497सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070112039801-07-2017
498सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शेगूड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070112039901-07-2017
499सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा ५० ते करंदी रस्ता दुरुस्त करणे ता पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070112040201-07-2017
500सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा ५१ ते इजिमा ३२६ वेसदरे ते पगडबंद झाप मोरीपूल बांधणे करणे ता पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070112040301-07-2017
501सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे जुन २०१७ पेडईन जुलै २०१७)2017070104047001-07-2017
502अर्थ विभागश्रीम. भालसिंग शकुंतला तुकाराम ,उपाध्‍यापक,जि.प.प्रा.शाळा हंगेवाडी,ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना सेवा निवृत्‍ती वेतन उपदान व कुटूंब निवृत्‍ती वेतन मंजुरीबाबत.2017070105054701-07-2017
503अर्थ विभागश्री. मधुकर विश्वनाथ वडागळे, सफाइ कामगार, यांना प्राथमिक आरोग्य केँद्र शिरसगांव पंचायत समिती नेवासा, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य, मंजुरी बाबत.2017070105054801-07-2017
504अर्थ विभागश्रीम. विमल बाबुराव बु-हाडे, उपाध्यापक, पंचायत समिती जामखेड, यांना सेवानिवृत्ती वेतनांचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017070105054901-07-2017
505अर्थ विभागश्री. गोफणे राधु मनोहर , मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर याना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017070105055001-07-2017
506सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपंचायत समिती राहुरी प्रशासकीय इमारतीचे विधुतीकरण करणे ता राहुरी 2017070113044401-07-2017
507सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र जोर्वे ता संगमनेर येथे इमारत बांधकाम करणे व संरक्षक भित बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017070113044501-07-2017
508अर्थ विभागश्री.आसाराम रामचंद्र वाधमारे, उपा पंचायत समिती पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व् कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105055201-07-2017
509अर्थ विभागश्रीम.लंवाडे शारदा रावसाहेब मुख्याध्यापक जि.प.प्राथ. शाळा शास्त्रीनगर ता- शेवगाव यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105055301-07-2017
510अर्थ विभागश्रीमती. कुंदारुथ डँनिअल क्षेत्रे, ए.एन.एम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र टाकळी खातगाव ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017070105055401-07-2017
511अर्थ विभागश्रीम. शोभा विश्वनाथ मेहेत्रे उपा पंचायत समिती पाथर्डी, ता-पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105055601-07-2017
512अर्थ विभागश्री. विलास गणपतराव पवार, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105055901-07-2017
513अर्थ विभागश्री. पुंजाहरी राणुजी बनसोडे, सहा.पशुधन विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव यांना निवृत्तीवेतन व त्या संबंधातील लाभ मंजुरी बाबत.2017070105056001-07-2017
514अर्थ विभागश्री.आव्हाड सिताराम किसन, उपाध्यापक पंचायत समिती नेवासा, ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105056101-07-2017
515अर्थ विभागश्रीम. वेरुणिका शामराव गायकवाड एएनएम प्रा.आ.के. मवेशी ता-अकोले यांचे निवृत्तीवेतन, मृत्यु-नि-सेवा उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत.2017070105056201-07-2017
516अर्थ विभागश्री.थोरात सुखदेव हैशिराम, मुख्याध्यापक पंचायत समिती, संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017070105056401-07-2017
517महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती नंदा आनंदा बागुल सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीरामपुर यांचे गट विमा मंजुरी प्रस्तावा बाबत 2017070108008901-07-2017
518अर्थ विभागश्री.इंगळे बापुसाहेब आसाराम, मुख्याध्यापक पंचायत समिती नेवासा, ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन उपदान ,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017070105056501-07-2017
519महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती शरयु भास्कर म्हंकाळे सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीरामपुर यांचे गट विमा मंजुरी प्रस्तावा बाबत 2017070108009001-07-2017
520अर्थ विभागश्री. केदार प्रकाश भाउराव, उपाध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी 2017070105056601-07-2017
521सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी यादव प्रभारी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017070104047301-07-2017
522सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी यादव उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सामान्‍य जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे अर्जीत रजेचे कालावधीमध्‍ये तात्‍पुरता कार्यभार देणेबााााबत 2017070104047401-07-2017
523सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण एसुनल्‍लाखान गफारखान वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017070104047501-07-2017
524पशुसंवर्धन विभागश्री.विजय राजाराम देशमुख पशुधन पर्यवेक्षक प.वै.द देवगांव ता.संगमनेर जि.अहमदनगर यांना आंतरजिल्हा बदलीने नेमणुकीच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017070111012601-07-2017
525सामान्य प्रशासन विभागश्री भास्‍कर वामन काळे कनिष्‍ठ सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण जि.प. अहमदनगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने सेवेतुन निलंबित करणे बाबत 2017070104047601-07-2017
526जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणासहाय्यक प्रकल्प अधिकारी महिला, या पदावर ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी करार पध्दतीने नियुक्ती करणेबाबत. 2017070103006101-07-2017
527सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री.अे.आर.गावडे, सेवा निलंबीत शाखा अभियंता, जि.प.सा.बां.उपविभाग नगर यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे 2017070112039001-07-2017
528आरोग्‍य विभाग¨महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकीबाबत.. डॉ.शितल म्‍हातारदेव शिदोरे(बंधपत्रित)2017070110027001-07-2017
529अर्थ विभागश्री.एस.वाय.बोल्‍ली वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांना कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पदी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात पदोन्‍नती देणे.2017063005054630-06-2017
530पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजलस्वराज-२ कार्यक्रमांतगत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुर्ननियुक्त्ती देणेबाबत. 2017063007023330-06-2017
531जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा श्रीम. धीवर एम बी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी महिला, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचा करार कालावधी समाप्त झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत 2017063003005930-06-2017
532जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बडे ए बी, उप अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत. 2017063003006030-06-2017
533शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017063016055030-06-2017
534सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत नव्याने निवडुन आलेल्या सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्यांना यशदा, पुणे येथे दि. 4 जुलै ते 27 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाठविणेबाबत. 2017063004046730-06-2017
535सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरेश देविदास नलवडे,परिचर,प्राआके घारगांव ता संगमनेर यांना परिचर गट ड या पदावरुन कार्यमुक्त करणेबाबत.2017063004046830-06-2017
536सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील अस्थायी कर्मचा-यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017063004046930-06-2017
537ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गेत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-2016 मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रांमपंचायत घुमरी ता. कर्जत व इतर सहा कामे) 2017063006060230-06-2017
538ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गेत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2016-2017 मधील मंजुर कामांचे निधीचे वितरण. (ग्रांमपंचायत निळवंडे ता.अकोले व इतर 9 कामे)2017063006060330-06-2017
539ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गेत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-2016 मध्ये मंजुर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रांमपंचायत पाबळ ता. पारनेर व इतर 2 कामे)2017063006060430-06-2017
540आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी गट-अ वर्ग-२ (वेतन श्रेणी रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍तीबाबत..2017063010026730-06-2017
541आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिकारी गट-अ च्‍या रिक्‍त पदावर बी.ए.एम.एस अर्हताधारक उमेदवारांना निव्‍वळ तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात तदर्थ वैदयकीय अधिकारी म्‍हणुन नियुक्‍ती देणेबाबत..2017063010026830-06-2017
542आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.उमेश रमेश गोडे यांनी सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर पदविका अभ्‍यासक्रम पुर्ण केल्‍याने मुळ पदस्‍थापनेच्‍या ठिकाणी हजर करून घेणेबाबत..2017063010026930-06-2017
543अर्थ विभागश्री.डी.एम.सुडके वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांनी कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017063005055530-06-2017
544अर्थ विभागश्री.व्‍ही.एन.चव्‍हाण वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांनी कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017063005055730-06-2017
545अर्थ विभागश्रीमती रणभोर जे.एस.वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग यांनी कार्यालयीन कामकाजात हलगर्जीपणा केलेबाबत त्‍यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017063005055830-06-2017
546अर्थ विभागश्री. सुरेश नरसय्या कंडेपल्ली, कनिष्ठ लेखाधिकारी, अर्थ विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्ती वेतन उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017063005056730-06-2017
547शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.हाके हरिभाऊ महादू उपा. जि.प.प्राथ.शाळा.वाबळेवस्ती,गुहा,ता.राहुरी जि.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2017062916054329-06-2017
548अर्थ विभागश्री गोपीनाथ कारभारी भोंडे सेवा निवृत्‍त पशूधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062905054129-06-2017
549ग्रामपंचायत विभागसन 2013 मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्रााटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणे बाबत.2017062906060029-06-2017
550शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ श्रेणी ३ (माध्यम-मराठी) या संवर्गातील पदोन्नती देणेबाबत2017062916054429-06-2017
551शिक्षण प्राथमिक विभागग्रेड मुख्याध्याापक पदावर पदोन्ननती बाबत श्रीम.जाधव हिराबाई सिताराम व इतर १७१2017062916054529-06-2017
552शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षक/पदवीधर शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना कनिष्ठ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३ श्रेणी ३ (माध्यम-उर्दु) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत2017062916054629-06-2017
553शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) जिल्हा तांत्रिक वर्ग ३ श्रेणी २ (माध्यम - मराठी) या संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत2017062916054729-06-2017
554शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित मधुन केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती बाबत श्री गाडे भिमाजी गणपत व इतर 2017062916054829-06-2017
555अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१७ (विनंती बदली )2017062905054229-06-2017
556अर्थ विभागश्री वाघमारे दत्‍ता प्रल्‍हाद, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचा राजीनामा मंजूर करणे.2017062905054329-06-2017
557आरोग्‍य विभागसेवेतून निलंबित करणेबाबत.श्रीम.ईश्‍वरी दादाभाऊ आरोटे,आरोग्‍य सेवक महिला,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोतूळ ता.अकोले.2017062910026629-06-2017
558सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी सोनवणे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017062904046329-06-2017
559पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता यांनी मागणी केले प्रमाणे अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017062907023029-06-2017
560शिक्षण प्राथमिक विभागकै.श्रीम.खेडकर शोभा बबन,उपा.ता.पारनेर यांचे स्थायीत्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.2017062916054929-06-2017
561पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017062907023129-06-2017
562पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती - संगमनेर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017062907023229-06-2017
563ग्रामपंचायत विभागकंत्रााटी ग्रामसेवक भरती सन 2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत.2017062906060129-06-2017
564अर्थ विभागश्री.बी.एन.औटी वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांना नियत वयोमानानुसार जिल्‍हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे.2017062905054429-06-2017
565अर्थ विभागश्री.एस .एन. कंडेपल्‍ली कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना नियत वयोमानानुसार जिल्‍हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे.2017062905054529-06-2017
566सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-याच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ आपसी बदली आदेश रदद करणेबाबत.2017062904047229-06-2017
567सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे झिंजेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062912041129-06-2017
568सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निळवंडे ते शिवाजीनगर रस्ता (योजना बाह्य)अकोले मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2017062813044228-06-2017
569सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. पिंपळगाव नकवींदा येथे महालक्ष्मी मंदिर ते पाझरतलाव रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता. अकोले 2017062813044328-06-2017
570ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस निधिमधुन सन 2017-2018 करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भुमी अभिलेख कायौलयास फी करीता अनुदान (ग्रा.पं. टाकळी कडेवळीत ता श्रीगोंदा.)2017062806059628-06-2017
571शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत श्री अनुराधा ज्ञानदेव जाधव उपा केडगाव ता नगर जिल्हा अहमदनगर2017062816053928-06-2017
572ग्रामपंचायत विभागश्री. दिलीप सोपान राऊत ग्रामसेवक प.स. नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017062806059728-06-2017
573ग्रामपंचायत विभागश्री. अरुण गोविंद जेजुरकर ग्रामसेवक प.स. अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत. 2017062806059828-06-2017
574आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.एस.के.गल्‍हे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र, उंदिरगांव,ता.श्रीरामपुर यांना नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतुन सेवा निवृृृृत्‍त करणेबाबत..2017062810026328-06-2017
575आरोग्‍य विभागश्रीमती अपर्णा सुरेश ननवरे, आरोग्य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरजगाव सध्या कार्यरत प्राथमिक आरोग्य केंद्र बारडगाव सुद्रिक ता. कर्जत यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत.2017062810026428-06-2017
576आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील डॉ.एस.के.गल्‍हे वै.अ.गट-अ,प्रा.आ.केंद्र, उंदिरगांव,ता.श्रीरामपुर हे नियत वयोमान शासकीय सेवेतुन सेवा निवृृृृत्‍त होत असल्‍याने अतिरिक्‍त कार्यभाराबाबत..2017062810026528-06-2017
577ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणेबाबत. श्री.बापूराव शंकर सरतापे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-काळेवाडी, ता.कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017062706058827-06-2017
578अर्थ विभागजिल्‍हा सेवा वर्ग-४ परिचर या संवर्गातून जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ (दुय्यम लेखा) प्रथम श्रेणी कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात पदोन्‍नतीने नेमणूक देऊन पदस्‍थापना देणेबाबत-2017062705053227-06-2017
579अर्थ विभागश्री बबन नाना औटी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहा लेखा अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062705053327-06-2017
580अर्थ विभागश्री राधाकिसन पाराजी शिंदे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा निबोंडी ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062705053427-06-2017
581पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री लहानू नामदेव बेल्हेकर, गट समन्वयक गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वछता) पंचायत समिती राहुरी यांचे गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वछता) पंचायत समिती कर्जत येथे गट समन्वयक या रिक्त पदी समायोजन करणेबाबत. 2017062707022727-06-2017
582सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रेहकुरी शिंदे ते रेहकुरी रस्ता दुरुस्त करणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062712040427-06-2017
583सामान्य प्रशासन विभागडॉ ए एम हरिश्‍चंद्रे प्रभारी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017062704045827-06-2017
584सामान्य प्रशासन विभागश्रीम जयश्री प्रकाश वसु परिचर प्रा आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांना परिचर गट ड पदावरुन कार्यमुक्‍तीचे आदेशाबाबत शुध्‍दीपत्रक 2017062704045927-06-2017
585सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळुंज ते वाकोडी रस्ता खडीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062712040627-06-2017
586ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.के.नागराजा, कनिष्ठ भुवैज्ञानिक ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतुन कार्यमुक्त करणे.2017062714031727-06-2017
587सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सेवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017062704046027-06-2017
588महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय अस्थापनांवरील गट -ब संवर्गातील अधिका-याच्या विनंती बदल्या 2017 मधिल अधिका-यांना कार्यमुक्ती बाबत....... 2017062708008827-06-2017
589सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सेवा अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयामध्‍ये तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017062704046127-06-2017
590ग्रामपंचायत विभागश्री. बाबासाहेब कोंडीराम घुले सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी प.स. श्रीरामपूर यांचे चतुर्थ सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017062706059327-06-2017
591शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विशेषतज्ञ यांचे पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबत 2017062716053727-06-2017
592ग्रामपंचायत विभागश्री.सुनील काशिनाथ सोनार, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-कोहंडी, ता.अकोले, यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017062706059427-06-2017
593ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, लोणी बु. ता. राहाता येथे गांवातील सांडपाणी वाहुन जाणेसाठी भुयार गटार बांधणे (मुसळेवस्ती येथे गल्ली नं. 4 व 6 भालेराववस्ती, पदमश्रीनगर, व बाजारे निवास ते म्हसोबामंदिर) या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017062714031927-06-2017
594पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री. रमेश चंद्रभान हासे ग्रामलेखा समन्वयक यांची समायोजनाने बदली करणेबाबत 2017062707022827-06-2017
595अर्थ विभागश्री.चंद्रकांत थावरा पवार, उपाध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017062705053527-06-2017
596अर्थ विभागश्री. संपत शंकर यादव, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना नान्नज, पचायत समिती, जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062705053727-06-2017
597अर्थ विभागश्री. भोंडे गोपीनाथ कारभारी सेवा निवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती नेवासा यांना नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062705053827-06-2017
598अर्थ विभागश्री. सोनवणे इंदु जनार्धन, उपाध्यापिका पंचायत समिती नेवासा, ता-नेवासा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व् कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062705053927-06-2017
599अर्थ विभागश्री. बबन नाना औटी, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062705054027-06-2017
600अर्थ विभागश्री. विठ्ठल भिकाजी फोफसे सेवा निवृत्त व्रणोपचारक पंचायत समिती नेवासा यांना नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्ती वेतन, उपदान अंशराशीकरण व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017062305052523-06-2017
601अर्थ विभागश्री. रोहिदास विश्वनाथ हुसळे, कार्यालयीन अधिक्षक , शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017062305052623-06-2017
602अर्थ विभागश्री. रामराव नामदेव गोबरे, विस्तार अधिकारी (पं), पंचायत समिते , पाथर्डी, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062305052723-06-2017
603अर्थ विभागश्री. विश्वनाथ निवृत्ती वाणी, सेवा निवृत्त सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगांव यांना नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्ती वेतन , उपदान, अंशराशीकरण व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017062305052823-06-2017
604अर्थ विभागश्री. गायकवाड कमल खंडु मुख्याध्यापक पंचायत समिती अकोले ( शिक्षण विभाग) यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062305052923-06-2017
605अर्थ विभागश्री. सोपान राणु विटनोर, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी, यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु- नि- सेवा निवृत्ती उपदान मंजुरी बाबत.2017062305053123-06-2017
606सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ यांना कक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017062304045623-06-2017
607पशुसंवर्धन विभागडॉ.बंकट कचरु आर्ले पशुधन विकास अधिकारी (वि) पंचायत समिती शेवगांव जिल्हा अहमदनगर भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्हीएमएच-6590 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा आदेश 2017062311012223-06-2017
608पशुसंवर्धन विभागडॉ.बाळकृष्ण नामदेव शेळके पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द टाकळीढोकेश्वर ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर भ.नि.नि.खाते क्र.एजीव्हीएमएच-5964 यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश 2017062311012323-06-2017
609ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे . श्री. युवराज गोकुळ ढेरे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कर्जत ता. कर्जत यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017062306058523-06-2017
610आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकी बाबत.. डॉ.राहुल सुदामराव जाधव (बंधपत्रित)2017062310026023-06-2017
611शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम.जगताप संध्या मधुकर, उपा..जि.प.प्रा. शाळा हनुमानवस्ती (सावरगाव) ता.जामखेड जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017062316053123-06-2017
612शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. पारखे मल्हारी अप्पा, उपा. जि.प.प्रा. शाळा हनुमानवस्ती (सावरगाव) ता.जामखेड जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017062316053223-06-2017
613सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी एन गायके, उपअभियंता जि. प. सा. बा. उपविभाग , श्रीगोंदे ता. श्रीगोंदे, यांची आजारी कारणास्तव परावर्तित रजा मंजूर करणे बाबत . 2017062312038623-06-2017
614ग्रामपंचायत विभागश्री. युवराज गोकुळ ढेरे ग्रामविकास अधिकारी प.स.जामखेड यांचेवर गुन्हा दाखल करणेकामी श्री ठकाराम मुरलीधर तुपे वि.अ प.स. नगर यांची नेमणूक करणे बाबत. 2017062306058623-06-2017
615पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 2017062311012523-06-2017
616जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री मिसाळ एस जे , सहाय्यक लेखा अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची परावर्तीत रजा मंजूरीबाबत2017062303005823-06-2017
617सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रहिमपूर येथील पशु वैद्यकीय इमारतीस सौरक्षक भिंत बांधणे , ता. संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017062313044023-06-2017
618पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन सन २०१७-१८ मधील हागणदारीमुक्त गावांची तपासणी केलेल्या मुख्य संसाधन केंद्रांचे मानधन अदा करणेबाबत 2017062307022623-06-2017
619शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता उपाध्यापक संवर्गातील (¨मराठी / उर्दु माध्याम ) बदलीपात्र रिक्त जागांची यादी घोषित करणेबाबत. 2017062316053323-06-2017
620शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता पदवीधर प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील (¨मराठी / उर्दु माध्याम ) बदलीपात्र रिक्त जागांची यादी घोषित करणेबाबत. 2017062316053423-06-2017
621शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता मुख्याध्यापक संवर्गातील (¨मराठी / उर्दु माध्याम ) बदलीपात्र रिक्त जागांची यादी घोषित करणेबाबत. 2017062316053523-06-2017
622सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे संतवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062312039523-06-2017
623सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पुनर्वसन येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062312039623-06-2017
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बाभूळवाडे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ५ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062312039723-06-2017
625सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गुणोरे राळेगण थेरपाळ रस्त्यावर सीडी वर्क बांधणे ग्रामा १०१ ता पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062312040523-06-2017
626सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राक्षसवाडी तळवडी रस्ता दुरुस्त करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062312040823-06-2017
627सामान्य प्रशासन विभागश्री भास्‍कर अण्‍णासाहेब जगदाळे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र दहिगाव-ने तालुका शेवगाव यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने व कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी अहवालानुसार कारवाई करणेबाबत2017062204044822-06-2017
628सामान्य प्रशासन विभागश्री एस पी चव्‍हाण तत्‍का. वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नेवासा सध्‍या कक्ष अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017062204044922-06-2017
629सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजि.प.सा.बा.दक्षिण-विभाग अ,नगर अंतर्गत दि.1/7/2017 रोजी होणा-या कामवाटप बैठकीमध्ये वाटप करावयाच्या कामांची यादी .2017062212038422-06-2017
630अर्थ विभागश्री. भाउसाहेब मारुती वाळके, वाहन चालक पंचायत समिती कर्जत, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017062205052422-06-2017
631सामान्य प्रशासन विभागश्री बाचकर सुभाष दादा कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र आश्‍वी खु ता संगमनेर यांचे भ नि नि खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017062204045122-06-2017
632ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, दरेवाडी ता. नगर येथील करांडेमळा व अपुर्वा कॉम्लेक्स येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017062214031522-06-2017
633आरोग्‍य विभागपंढरपुर आषाढी यात्रा सन-२०१७,वै्दयकीय अधिकारी गट-अ यांना प्रतिनियुक्‍तीवर कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017062210025822-06-2017
634ग्रामपंचायत विभागश्री. वाय. ए. देशमुख, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत-चंदनापुरी, ता.संगमनेर, यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करणेबाबत. 2017062206058422-06-2017
635आरोग्‍य विभाग¨महाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकीबाबत..डॉ.संध्‍या भागवत धांबारे,(बंधपत्रित)2017062210025922-06-2017
636सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकाचे बदलीने समायोजन करणेबाबत.2017062204045222-06-2017
637सामान्य प्रशासन विभागश्री डी ए दळवी कनिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथमिक जि प अ.नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेबाबत अंतिम शिक्षेची कारवाई करणेबाबत 2017062204045322-06-2017
638पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017062207022222-06-2017
639पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017062207022322-06-2017
640पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017062207022422-06-2017
641पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर ग्रामपायत - वाळकी खेळते भांडवलाचे निधीचे वितरण करणे बाबत.. 2017062207022522-06-2017
642सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक ०१/०७/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी. 2017062213043922-06-2017
643सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जाधववस्ती निमगाव डाकू येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017062212039422-06-2017
644सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ राहता रांजणगाव,अस्तगांव प्रमुख जिल्हा मार्ग १२ रस्ता किलोमीटर ७/२०० ते ९/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहता 2017062113043621-06-2017
645सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वडाचा पार ते देहेरे वेस रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. राहुरी.2017062113043721-06-2017
646आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या पदावर बंधपत्रीत कालावधीसाठी ( १८ महिने ) अस्‍थायी नेमणुक देणे बाबत.2017062110025521-06-2017
647ग्रामपंचायत विभागमा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रामपंचायत - गार, ता.श्रीगोंदा व इतर ०३ ग्रामपंचायत )2017062106058221-06-2017
648ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं विळद, ता.नगर )2017062106058321-06-2017
649ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.डी.के.ठुबे शाखा अभियंता लघुपाटबंधारे उपविभाग श्रीगोंदा यांनी जोशीवस्ती लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा नळ पाणी पुरवठा योजनेत दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणुक करणे.2017062114031321-06-2017
650ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.एम.पवार शाखा अभियंता/तत्का.उपअभियंता लघुपाटबंधारे उपविभाग श्रीगोंदा यांनी जोशीवस्ती लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा नळ पाणी पुरवठा योजनेत दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणुक करणे.2017062114031421-06-2017
651सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची सेवा पुर्ण झालेने आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभाचे आदेशाबाबत शुध्दीपत्रक2017062104044621-06-2017
652सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची सेवा पुर्ण झालेने आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत.2017062104044721-06-2017
653समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना परिपोषण अनुदान वितरण करणे बाबत.2017062117004521-06-2017
654समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत.2017062117004621-06-2017
655सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद, कामवाटप समिती दिनांक ०१/०७/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस.. 2017062113043821-06-2017
656शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी/उर्दु माध्यम प्रसिध्द करणेबाबत) 2017062116052721-06-2017
657शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी माध्यम प्रसिध्द करणेबाबत2017062116052821-06-2017
658सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोरेगांव बजरंगवाडी लोणी मसदपूर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.6/050 ते कि.मी. 6/900 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017062112038521-06-2017
659शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (उर्दु), विस्तार अधिकारी शिक्षण (उर्दु) संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017062016052620-06-2017
660ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.डी.के.ठुबे शाखा अभियंता लघुपाटबंधारे उपविभाग श्रीगोंदा यांनी जोशीवस्ती लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा नळ पाणी पुरवठा योजनेत दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणुक करणे.2017062014030920-06-2017
661ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.एम.पवार शाखा अभियंता/तत्का.उपअभियंता लघुपाटबंधारे उपविभाग श्रीगोंदा यांनी जोशीवस्ती लिंपणगाव ता.श्रीगोंदा नळ पाणी पुरवठा योजनेत दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणुक करणे.2017062014031020-06-2017
662ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता जि.प..ग्रा.पा.पु.उपविभाग पारनेर यांचे गैरवर्तणुकीबाबत चौकशी करणे.2017062014031120-06-2017
663अर्थ विभागकै.श्री. रमेश शेषराव ढाकणे, मयत आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केँद्र कोळेगाव ता-श्रीगोंदा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. अर्चना रमेश ढाकणे यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन , मृत्यु -नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत्2017062005051620-06-2017
664अर्थ विभागश्री. अकिम गुलाब बागवान, उपाध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062005051720-06-2017
665अर्थ विभागश्रीम. बेबि नाना ठुबे,उपाध्यापक, जि.प. शाळा वाडेगव्हाण, पंचायत समिती पारनेर यांना सेवा निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062005051820-06-2017
666अर्थ विभागश्री. प्रकाश मिठुलाल भंडारी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतनचे, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017062005051920-06-2017
667ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे2017062006058120-06-2017
668अर्थ विभागश्री नामदेव भिमाजी ढवळे सेवा निवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062005052120-06-2017
669अर्थ विभागश्रीमती सुनंदा चंद्रशेखर सत्रे सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प भिंगार ता नगर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017062005052220-06-2017
670सामान्य प्रशासन विभागतात्पुरत्या स्वरुपात वाहन उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017061904044419-06-2017
671सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017061904044519-06-2017
672शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017061916052519-06-2017
673आरोग्‍य विभागश्रीमती सानप अप्रुगा जिवराज एएनएम प्राआकेंद्र ढोरजळगांव ता शेवगांव तात्पुरती सेवानिवृत्ती वेतन आदेश2017061910025419-06-2017
674सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आंबीजळगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017061912038819-06-2017
675सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा. शाळा मुंजेवाडी अकलापूर ता संगमनेर येथे १ नविन शाळा खोली बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017061913044119-06-2017
676अर्थ विभागश्री भिकाजी सखाराम रेपाळे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905050919-06-2017
677अर्थ विभागश्री विजयकुमार भिमाजी बोरूडे केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905051019-06-2017
678अर्थ विभागश्री आसाराम रामचंद्र वाघमारे उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा मोकातेवस्‍ती ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061905051119-06-2017
679सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर कार्यालयीन अधिक्षक पंचायत समिती पारनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्‍याने अंतिम शिक्षा देणेबाबत 2017061904044319-06-2017
680आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी चौकशी अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017061910025219-06-2017
681आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रेमलता लिंबाजी गावडे, आरोग्‍य सेवक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मांडवगण ता. श्रीगोंदा यांची विभागीय चौकशी करण्‍यासाठी सादरकर्ता अधिकारी नियुक्‍त करणे बाबत.2017061910025319-06-2017
682कृषि विभागश्री.एस.एस.साळवे,कृषि अधिकारी,पंचायत समिती, नेवासा यांचे कार्यालयीन कामी गंभीर स्‍वरुपाचे गैरवर्तनाबाबत विभागीच चौकशी सुरु करणे कामी विभागीय अधिका-याची नेमणुक करणे.2017061909003819-06-2017
683सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे डाकेवाडी (बेलवंडी ) ता. श्रीगोंदा येथे प्राथमिक शाळेची दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017061712038717-06-2017
684आरोग्‍य विभागसफाई कामगार ( वर्ग ४ ) या संवर्गातील विनंती बदल्‍या सन २०१७2017061710024717-06-2017
685आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. जिल्‍हाि‍निधी हस्‍तांतरण आदेश क्रमांक १2017061710024817-06-2017
686आरोग्‍य विभागसन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात वेतन अनुदान (अर्धवेळ स्त्री परिचर मानधन, बंधपत्रित ए.एन.एम. मानधन,सेवानिवृत्त कर्मचारी महागाई भत्ता फरक,रजारोखीकरण देयक इत्यादी) करिता वेतन अनुदान वाटप करणेबाबत. अभिकरण आदेश क्रमांक १2017061710024917-06-2017
687सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणे बाबत2017061704044217-06-2017
688शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा ह्रदय शस्त्रक्रिया अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत 2017061716052217-06-2017
689आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,जेऊर,ता.नगर येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणे बाबत..2017061710025017-06-2017
690ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागउपअभियंता जि. प.ग्रा.प.पु.उपविभाग पारनेर या पदाचा पदभार सोपवणे. 2017061714030717-06-2017
691ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कान्हूर पठार व १६ गावे योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2017061714030817-06-2017
692आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पुर्न:नियुक्‍तीबाबत.. डॉ.कल्‍याण सुुुुभाषचंद्र गोयल, वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी) 2017061710025117-06-2017
693पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती-राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707021817-06-2017
694पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- श्रीगोंदा शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707021917-06-2017
695पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- संगमनेर शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707022017-06-2017
696पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- कोपरगाव शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत 2017061707022117-06-2017
697अर्थ विभागश्रीम. चेमटे पुष्पा विठ्ठल, ए.एन.एम, प्राथमिक आरोग्य केँद्र नान्नज, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बबत्2017061605051216-06-2017
698अर्थ विभागश्री. रामदास सिताराम सोनवने, केँद्र प्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी ता- पाथर्डी यांना निवृत्ती वेतन उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605051316-06-2017
699अर्थ विभागश्रीम. सुनंदा गोविंद सोनार, से.नि. एएनएम, प्रा.आ.के. निघोज ता.पारनेर यांचे सेवा निवृत्ती वेतन मृत्यु-नि-सेवा उपदान मुल्य मंजुरी बाबत.2017061605051416-06-2017
700अर्थ विभागश्रीम. उषा रामचंद्र चव्हाण, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049216-06-2017
701अर्थ विभागश्रीम. शेख कमरुन्निसा चांद, उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049316-06-2017
702अर्थ विभागसौ. शकुंतला सुभाष कावरे, उपाध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049416-06-2017
703सामान्य प्रशासन विभागश्री वाघ सतिश दगडु कनिष्‍ठ सहायक जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017061604043816-06-2017
704अर्थ विभागश्रीम. चंद्रकला प्रकाश बुरा, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017061605049516-06-2017
705अर्थ विभागश्री.लक्ष्‍मण सदाशिव बेलेकर, मैलकामगार, जि.प.(ग्रा.पा.पु) उपविभाग, जामखेड, ता- जामखेड,जि.अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017061605049616-06-2017
706अर्थ विभागश्री. आसाराम बापु काटे, पशुधन पर्यवेक्षक ,पंचायत समिती राहुरी जि- अ.नगर यांना निवृत्तीवेत्अन व त्या संबंधातील लाभ मंजुरी बाबत. 2017061605049716-06-2017
707जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री चौसाळकर व्हि जी, कार्यालयीन अधिक्षक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017061603005516-06-2017
708जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री लोंढे एस एन, परिचर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017061603005616-06-2017
709जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री मिसाळ एस जे, सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांच्या मुलाच्या आजारपणाच्या वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपूर्ती देयक मजूर करणेबाबत. 2017061603005716-06-2017
710अर्थ विभागश्री. पांडुरंग तुकाराम हिरगळ, उपाध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व् कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017061605049816-06-2017
711अर्थ विभागश्री. बाजीराव साहेबराव गायकवाड, मैलकामगार, जि.प.(ग्रा.पा.पु) उपविभाग, जामखेड, ता- जामखेड, जि-अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605049916-06-2017
712अर्थ विभागश्री. राजेंद्र मधुकर झोडगे, कनिष्ठ सहाय्यक, यात्रिकी उपविभाग, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017061605050016-06-2017
713अर्थ विभागश्री. यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती राहुरी, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017061605050216-06-2017
714आरोग्‍य विभागराष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदतीने नेवासा तालुकयातील तालुका समुह संघटक रिक्त पदी उमेदवारास नियुक्ती देणे बाबत 2017061610024516-06-2017
715अर्थ विभागश्री. भिमाजी नामदेव सांगळे कनिष्ठ सहायक ग्रा.पा.पु. उपविभाग राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050316-06-2017
716सामान्य प्रशासन विभागबेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान अंतर्गत उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी म.बा.क. जि प अहमदनगर यांचे प्रशिक्षणाबाबत 2017061604043916-06-2017
717अर्थ विभागश्रीम.शशिकला कुंडलिक बोबडे,मुख्याध्यापिका, पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050416-06-2017
718अर्थ विभागश्री.चंद्रभागा बाबाजी जवरे मुख्याध्यापक जि.प. शाळा नाथनगर पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050616-06-2017
719अर्थ विभागश्री. राधाकिसन पाराजी शिंदे उपा. पंचायत समिती पाथर्डी, ता-पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन उअपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050716-06-2017
720अर्थ विभागश्री. सखाराम दगडु कोरडे मुख्याध्यापक पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061605050816-06-2017
721ग्रामपंचायत विभागश्री. आटोळे अनिल आंनदराव ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भ.नि.निधी ना-परतावा अग्रीम हप्ता क्रमांक-2 मंजुरी बाबत. 2017061606057816-06-2017
722शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी(मराठी माध्यम)2017061616051516-06-2017
723सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती,समाजकल्याण समिती,यांचे कक्षास परिचर नियुक्ती देणेबाबत.2017061604044016-06-2017
724आरोग्‍य विभागश्रीमती भिमाबाई भानुदास ओहळे, आरोग्‍य सेवक (महिला) प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र दहिगाव ने ता. शेवगाव यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तन शिक्षा अंतिम करणे.2017061610024616-06-2017
725सामान्य प्रशासन विभागश्री वारे कृ‍ष्‍णा शंकर कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र तळेगाव दिघे ता संगमनेर यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017061604044116-06-2017
726सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागऔरंगपुर ते गोरक्षवाडी रस्ता (गोरक्षनाथ गडाचा रस्ता ) कि मी ०/०० ते १/४०० (ग्रामा ३८) खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017061613043116-06-2017
727ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत / सक / आयआरडीपी) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कायमपणाचे स्थायित्व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017061606057916-06-2017
728सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजेऊर ते पिंपळगांव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.3/675 ते 4/325 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017061612037816-06-2017
729सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजेऊर ते पिंपळगांव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.4/325 ते 5/00 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017061612037916-06-2017
730सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे काळभैरवनाथ देवस्थान लोहसर येथे भक्तनिवास बांधणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017061512040915-06-2017
731अर्थ विभागश्री प्रकाश मिठूलाल भंडारी ऐच्छिक सेवा निवृत्‍त मुख्‍य औषध निर्माण अधिकारी आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061505049115-06-2017
732जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. चिपाडे एस जे, कनिष्ठ सहाय्यक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची प्रशासकीय बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017061503005415-06-2017
733आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ,वैदयकीय अधिका-यांच्‍या नेमणूकी बाबत.. डॉ.मच्छिंद्र गणपत साबळे,एमबीबीएस (बंधपत्रित)2017061510024415-06-2017
734सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.बेदरे के.आर. - परिचर जि.प.सा.बांउपविभाग राहुरी यांचा राजिनामा मंजुर करणेबाबत2017061504043515-06-2017
735सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणेबाबत.2017061504043615-06-2017
736शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी) ,केंद्र प्रमुख,विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017061516051315-06-2017
737ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविठठल रुखमिनी देवस्थान ट्रस्ट नाऊर ता. श्रीरामपुर जि. अहमदनगर येथे पिण्याची पाण्याची टाकी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017061514030315-06-2017
738शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी व उर्दु माध्यम)2017061516051815-06-2017
739शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी वउर्दु माध्यम) 2017061516051915-06-2017
740शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी माध्यम) 2017061516052015-06-2017
741शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी (मराठी/उर्दु माध्यम)2017061516052115-06-2017
742अर्थ विभागश्री राजेंद्र मोहन झाोडगे सेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ सहायक यांत्रिकी उपविभाग ग्रामीण पाणी पूरवठा विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048314-06-2017
743अर्थ विभागश्री सधाकर गंगाराम खाडे सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षक आरोग्‍य विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048414-06-2017
744अर्थ विभागश्री औटी विनायक लक्ष्‍मण पदवीधर शिक्षक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048514-06-2017
745अर्थ विभागश्रीमती शोभा विश्‍वनाथ मेहेत्र उपाध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पाथर्डी मूले ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048614-06-2017
746अर्थ विभागश्रीमती छाया भाऊसाहेब डेरे मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा राळेगण थेरपाळ ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048714-06-2017
747अर्थ विभागश्री बाबासाहेब भिवसेन भोर केंद्र प्रमुख पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048814-06-2017
748अर्थ विभागश्रीमती चंद्रभागा बाबाजी जवरे मुख्‍याध्‍यापिका जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा नाथनगर ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405048914-06-2017
749अर्थ विभागश्रीम गिरीजाबाई मोहिनीराज भगत सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र सोनई ता नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017061405049014-06-2017
750महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय अस्थापनांवरील गट ब संवर्गातील अधिका-यांच्या. विनंती बदल्या-2017 मधिल अधिका-यांना कार्यमुक्त करणे बाबत......2017061408008514-06-2017
751महिला बालकल्‍याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय अस्थापनांवरील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना गट ब या रिक्त पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत........ 2017061408008614-06-2017
752महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.यु.ए.कल्हापुरे यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प राहुरी या पदांचा कार्यभार सोपविणे बाबत.......... 2017061408008714-06-2017
753सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश जिल्हा परिषद विश्रामगृह अकोले येथे संरक्षक भींत बांधकाम करणे 2017061313043013-06-2017
754ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदेखभाल दुरुस्ती अंतर्गत मौजे. संवत्सर येथे गोदावरी डावा कालवा ते गणेश बंधारा आर. सी. सी. पाईपलाईन करणे ता. कोपरगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017061314029413-06-2017
755अर्थ विभागश्री चंद्रकांत पुंडलिक वानखेडे उपमुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना कार्यमुक्‍त करणे.2017061305048213-06-2017
756महिला बालकल्‍याण विभागसेवा प्रवेशात्तर परिक्षेतुन सुट मिळणे बाबत श्रीमती प्रमिला भाउुसाहेब बडाख पर्यवेक्षीका एबाविसे प्रकल्प घारगाव 1 ता संगमनेर2017061308008413-06-2017
757पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307020813-06-2017
758पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307020913-06-2017
759पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021013-06-2017
760पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीगोंदा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021113-06-2017
761पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीरामपूर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021213-06-2017
762सामान्य प्रशासन विभागजिल्हा परिषद, ई-निवीदा कक्षात पदस्थापना देणे बाबत.2017061304043313-06-2017
763पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - कर्जत वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021313-06-2017
764पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021413-06-2017
765पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नेवासा वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021513-06-2017
766पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017061307021613-06-2017
767आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-ब,वैदयकीय अधिकारी यांच्‍या पुर्न:नियुक्‍तीबाबत.. डॉ.संतोष बाळासाहेब चोळके,वै.अ.गट-ब (अस्‍थायी)2017061310024213-06-2017
768सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 20172017061304043413-06-2017
769आरोग्‍य विभाग¨महारष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन- २०१७,डॉ.सुमय्या मुस्‍तफा पठाण,वै.अ.गट-अ यांना प्रा.आ.केंद्र,देवगांव,ता.नगर येथे हजर करून घेणेबाबत...2017061310024313-06-2017
770अर्थ विभागश्रीम. मनकर्णिका नाथु साठे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुब निवृत्ती वेतन मजुरी बाबत.2017061205047412-06-2017
771अर्थ विभागश्रीम. छाया नाथा सोनवणे, मुख्याध्यापिका पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017061205047512-06-2017
772अर्थ विभागश्री. व्यंकट रामराव बिराजदार, विस्तार अधिकारी शिक्षण, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत्2017061205047812-06-2017
773अर्थ विभागश्री.कचरु नाना साळवे, से.नि.मैलकामगार जि.प.सा.बा.उपविभाग ता-सगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017061205047912-06-2017
774ग्रामपंचायत विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना सन २०१७-१८ (ग्रामपंचायत - चोंडी, ता.जामखेड,)2017061206057512-06-2017
775ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे. 2017061206057612-06-2017
776शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत करार पध्दतीवर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केल्याबाबत2017060916050309-06-2017
777अर्थ विभागश्री रोहिदास विश्‍वनाथ हूसळे सेवा निवृत्‍त कार्यालयीन अधिक्षक शिक्षण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047109-06-2017
778अर्थ विभागश्रीमती नंदा रमेश घोडके सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047209-06-2017
779अर्थ विभागश्री अनशाबापू पोपटराव मोढवे सेवा निवृत्‍त वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060905047309-06-2017
780शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017060916050409-06-2017
781पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कंत्राटी कर्मचारी मानधन जादा वितरित निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांना आरटीजीस द्वारे वर्ग करणे बाबत... 2017060907020509-06-2017
782ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017060806057408-06-2017
783सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. नांदुर्खी बु. ता. राहता ते केलवड,पिंप्री निर्मळ, आडगाव, राजुरी, गळनिंब,आढळगाव,इतर जिल्हा मार्ग रस्ता साखळी क्रमांक १२/०० ते १५/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. 2017060813042908-06-2017
784शिक्षण प्राथमिक विभागगट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर पदाच्या अतिरिक्त् कार्यभारात अंशत: बदल करणे बाबत.2017060816050108-06-2017
785पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ध्येयपूर्ती कार्यशाळेसाठी भोजन व्यवस्थेचे देयक अदा करणेबाबत 2017060807020408-06-2017
786कृषि विभागमहाराष्‍ट्र कृषि सेवा गट - अ संवर्गातील अधिका-यांच्‍या सार्वत्रिक बदल्‍या- २०१७.2017060809003708-06-2017
787सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद येथील निवासस्‍थान वाटपाबाबत 2017060804043108-06-2017
788आरोग्‍य विभागप्रा.आ.केंद्र,घारगांव,ता.संगमनेर येथील आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविणे बाबत..2017060810023908-06-2017
789सामान्य प्रशासन विभागश्री जे के वाघ वरिष्‍ठ सहायक सेवानिवृत्‍त शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणाबाबत चौकशी सुरु करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत 2017060704042507-06-2017
790सामान्य प्रशासन विभागश्री जे के वाघ वरिष्‍ठ सहायक सेवानिवृत्‍त शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तणाबाबत चौकशी सुरु करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत 2017060704042607-06-2017
791सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अलका उत्‍तमराव शिरसाठ गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017060704042707-06-2017
792सामान्य प्रशासन विभागवाहन उपलब्‍ध करुन देणेबाबत 2017060704042807-06-2017
793पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.शहादेव आश्रु सोनवणे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाटोदा जि.बीड 2017060711011307-06-2017
794पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.महेश नानासाहेब गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती साक्री जि.धुळे 2017060711011407-06-2017
795पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.अनिल शंकर गोसावी पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती रेणापूर जि.लातुर 2017060711011507-06-2017
796पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सचिन विठठल लोखंडे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती डहाणू जि.पालघर 2017060711011607-06-2017
797पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सतिश भिमराव शिरसाठ पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पाचोरा जि.जळगांव 2017060711011707-06-2017
798पशुसंवर्धन विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणेबाबत श्री.सचिन अंबादास निकम पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती परभणी जि.परभणी 2017060711011807-06-2017
799ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बारागाव नांदूर व १४ गावे वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोत्साहन अनुदान वितरीत करणेबाबत 2017060714029207-06-2017
800महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करावयाचे नोंदवहया छपाई व वाहतुक देयकाची रक्कम अदा करणे बाबत 2017060718001007-06-2017
801पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देणेबाबत 2017060707020307-06-2017
802महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम कमल निवृत्ती राऊत पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा2017060708008107-06-2017
803महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम शकु देविदास कासार पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अकोले ता अकोले2017060708008207-06-2017
804जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री कासार आर के, लेखाधिकारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे वडिलांचे आजारपणाचे वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयक मंजुरीबाबत 2017060703005307-06-2017
805महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणे बाबत श्रीम शकु देविदास कासार पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अकोले ता अकोले2017060708008307-06-2017
806ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत नागरदेवळे ता नगर यांनी जिल्हा ग्रामनिधी कर्ज रक्कमेतुन बांधलेले गाळयांचा लिलाव करणेस परवानगी मिळणे बाबत. 2017060606057006-06-2017
807ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती निधी अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.लोणी बुद्रुक व खुर्द खुर्द ता राहता साठी अस्तित्वात असलेल्या साठवण तलावाची गळती थांबविण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत2017060614029006-06-2017
808आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनीता श्रीपाद बंड सेवानिवृत्त आरोग्य पर्यवेक्षिका पंचायत समिती राहुरी यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन आदेश2017060610023306-06-2017
809शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. अंदुरे सचिन सुरेश, शिक्षणसेवक यांना प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची नियमित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत.2017060616049706-06-2017
810सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर देवस्थान बारडगाव दगडी येथे पोहोच रस्ता करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017060512038005-06-2017
811सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान जलालपूर येथे परिसरात संरक्षक भिंत बांधणे व परिसर सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017060512038105-06-2017
812सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान कोपर्डी येथे पोहोच रस्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017060512038205-06-2017
813सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान तळवडी येथे पोहोच रस्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017060512038305-06-2017
814सामान्य प्रशासन विभागश्री वाकचौरे रविंद्र जनार्धन परिचर पंचायत समिती संगमनेर यांचे भ नि नि खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017060504042105-06-2017
815सामान्य प्रशासन विभागश्रीम जयश्री प्रकाश वसु परिचर प्रा आ केंद्र निमोण ता संगमनेर यांना परिचर गट ड या पदावरुन कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017060504042205-06-2017
816पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017060507020105-06-2017
817सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सन २०१६ परिविक्षाधिन सहायक गटविकास अधिकारी गट ब2017060504042305-06-2017
818सामान्य प्रशासन विभागश्री एस सी बाचकर तत्‍कालीन परिचर यांचे सेवानिलंबन कालवधीचा निर्णय घेणे 2017060504042405-06-2017
819पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वितरण करणे बाबत...2017060507020205-06-2017
820सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश. इतर जिह्वा मार्ग १ कुंभारी ते देर्डे चांदवड ता. कोपरगाव रस्ता किलो मीटर ०/६०० ते २/५०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2017060513042705-06-2017
821सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यारंभ आदेश. इतर जिह्वा मार्ग १ कुंभारी ते देर्डे चांदवड ता. कोपरगाव रस्ता किलो मीटर २/५०० ते ५/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2017060513042805-06-2017
822ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता. हवेली, जि.पुणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत. 2017060506056605-06-2017
823ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पुणे येथे 5 दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाकरीता कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017060506056705-06-2017
824अर्थ विभागश्री. आहेर किसन कारभारी, केँद्र प्रमुख, पंचायत समिती, संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017060505046805-06-2017
825अर्थ विभागश्री. माधव मारुती शेलार, सेवानिवृत्त ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा यांना निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017060505046905-06-2017
826ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वाघाचा आखाडा तांदूळवाडी (वॉर्ड क्र. 3 ) ता. राहुरी येथे आर. सी. सी. संप बांधणे विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017060514028705-06-2017
827सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे केशव शिंगवे ता. पाथर्डी येथे पोहोच रस्ता तयार करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017060512039305-06-2017
828ग्रामपंचायत विभागश्री सुरेश लहानू डोंगरे, ग्रामसेवक पं स श्रीरामपूर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (द्रुतीय हप्ता)2017060306056503-06-2017
829आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन-२०१७ डॉ.एस.एस.विधाते,वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,टाकळीखातगांव,ता.नगर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022303-06-2017
830आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या सन-२०१७ ,डॉ.पुना दगडू गांडाळ यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022403-06-2017
831पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- नेवासा यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019703-06-2017
832पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- संगमनेर यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019803-06-2017
833पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- राहुरी यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307019903-06-2017
834पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- कोपरगाव यांना वैयक्तिक शौचालय अनुदान वर्ग करणे बाबत.. 2017060307020003-06-2017
835आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.आय.बी.गंभिरे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,ब्राम्‍हणवाडा,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022503-06-2017
836आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.डि.व्‍ही. लोहरे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,मवेशी,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022603-06-2017
837आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.एस.एन.कवटे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,जवळेबाळेश्‍वर,ता.संगमनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022703-06-2017
838आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.एन.ए.तुपे वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022803-06-2017
839आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.श्रीम.एस.एस.बच्‍छाव, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,डो-हाळे,ता.राहाता यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310022903-06-2017
840आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.बी.यु.दराडे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,कोहणे,ता.अकोले यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310023003-06-2017
841आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैदयकीय अधिका-यांच्‍या बदल्‍या सन -२०१७ डॉ.पी.एस.लाळगे, वै.अ.प्रा.आ.केंद्र,कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत..2017060310023103-06-2017
842समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामांना अंतिम हप्ता 10 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे. (अकोले, पाथर्डी, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव, कर्जत, नेवासा व नगर)2017060317004403-06-2017
843सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालकांची बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017060204041902-06-2017
844सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकिय कारणास्‍तव बदली करणेबाबत 2017060204042002-06-2017
845सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसटुबाई मंदिर ते पिंपळगांव माळवी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.0/400 ते 1/300 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017060212036902-06-2017
846आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्‍य केंद्र,शेंडी,ता.अकोले येथील प्रथम वैदयकीय अधिकारी,या पदाचा आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कमकाजाचा कार्यभार पहाणे बाबत...2017060110022001-06-2017
847सामान्य प्रशासन विभागश्री पाटोळे एस आर वाहनचालक पंचायत समिती राहुरी यांचे भ नि निधी खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017060104041701-06-2017
848सामान्य प्रशासन विभागश्री ज्ञानेश्‍वर श्रीरंग बोरुडे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017060104041801-06-2017
849पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहता वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019301-06-2017
850पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पाथर्डी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019401-06-2017
851पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सन २०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017060107019501-06-2017
852ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री.) रुपेश भास्कर मोहिते मयत ग्रामसेवक प.स. राहुरी यांची वारस पत्नी श्रीमती शिल्पा रुपेश मोहिते यांचे गट विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजुरीबाबत. 2017060106056401-06-2017
853आरोग्‍य विभागआरोग्‍य विभागांतर्गत आरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत.2017060110022101-06-2017
854आरोग्‍य विभागनवनियुक्‍त बहुउद्देेेेशिय आरोग्‍य सेवक १२ महिने मुळ प्रशिक्षणा बाबत.2017060110022201-06-2017
855अर्थ विभागश्री. चंद्रकांत पुंडलिक वानखेडे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना त्याचे भनिनि क्र. MISMH/41531 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतुन (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश्2017060105046301-06-2017
856पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शॉचालाय बांधकाम व प्रस्तावांच्या पूर्ततेबाबत 2017060107019601-06-2017
857सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण जिल्‍हा परिषद अहमदनगर हे दिनांक ३१/५/२०१७ रोजी सेवानिवृत्‍त होत असल्‍याने या पदाचा कार्यभार देणेबाबत 2017060104042901-06-2017
858अर्थ विभागश्री लक्ष्‍मण मोहन नारद सेवा निवृत्‍त परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105045901-06-2017
859अर्थ विभागश्री अनिल बाबुराव ढोरे सेवा निवृत्‍त सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046001-06-2017
860अर्थ विभागश्रीमती वैशाली बाळासाहेब वाघ सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा चासनळी ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046101-06-2017
861अर्थ विभागश्रीमती अश्विनी अशोक जाधव सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा बोरी ता अकोले यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017060105046201-06-2017
862सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवनसिंग सुप्‍पडसिंग पल्‍हाटे कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित पंचायत समिती नगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017060104041401-06-2017
863सामान्य प्रशासन विभागश्री ए जे पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांचे अर्जित रजेचे कालावधीत तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017060104041501-06-2017
864सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन क सहा लेखा वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे 2017060104041601-06-2017
865सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागगारगुंडी ते टाकळी ढोकेश्वर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुध्दीपत्रक2017060112041201-06-2017
866आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 17-18 अंतर्गत प्राआकेंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या लेखाशिर्षांतगत प्राआकेंद्र सुगांव तालुका अकोले मुख्य इमारत विदयुतीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणे2017060110021701-06-2017
867आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 17-18 अंतर्गत प्राआकेंद्र/उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती या लेखाशिर्षांतगत विदयुतीकरणास प्रशासकीय मान्यता देणे2017060110021801-06-2017
868जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री शेटे एन आर विस्तार अधिकारी आय आर डी पी यांची विनंती बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत 2017060103005201-06-2017
869आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2017060110021901-06-2017
870पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्री. संतोष डुमरे , गट समन्वयक, गट संसाधन केंद्र ( पाणी व स्वच्छता ) पंचायत समिती जामखेड याना करार सेवेतून मुक्त करणे बाबत ...... 2017060107019101-06-2017
871पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक या पदावरुन सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत अशंत: बदल करणेबाबत 2017053111011031-05-2017
872अर्थ विभागश्री. खाडे सुधाकर् गंगाराम, आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य विभाग, जि.प.अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017053105046431-05-2017
873अर्थ विभागश्री.दशरथ तान्हाजी साळवे, से.नि.मैलकामगार जि.प.सा.बा. उपविभाग ता. संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017053105046531-05-2017
874शिक्षण प्राथमिक विभागरिक्त असलेल्या गट शिक्षणाधिकारी, पदांचा कार्यभार विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017053116047531-05-2017
875शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी. 2017053116047731-05-2017
876अर्थ विभागश्री आर.जी.कुसाळकर तात्‍कालीन कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी येथील केलेल्‍या गैरव्‍यवहार व गैरवर्तनाबाबत.2017053105045131-05-2017
877सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (बांधकाम) गट - क संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या सर्व साधारण बदल्याबाबत - २०१७ - शुद्धिपत्रक 2017053113042631-05-2017
878सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017053104040731-05-2017
879सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक गटविकास अधिकारी गट ब 2017053104040831-05-2017
880सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एस पाटिल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे दि २१/५/२०१७ ते १९/६/२०१७ पर्यंत अर्जित रजेचे कालावधीमध्‍ये गटविकास अधिकारी पं स अकोले पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017053104041031-05-2017
881सामान्य प्रशासन विभागश्री रामकिसन आसाराम चव्‍हाण कनिष्‍ठ सहायक प्रा आ केंद्र कुकाणा ता नेवासा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017053104041131-05-2017
882अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045531-05-2017
883अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045631-05-2017
884अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045731-05-2017
885अर्थ विभागभविष्‍य निर्वाह निधीच्‍या कामकाजात हलगर्जीपणा केल्‍याने शिसतभंगाची कारवाई करणेबाबत.2017053105045831-05-2017
886ग्रामपंचायत विभागश्री. विकास बाबुराव कांबळे ग्रामसेवक प.स. जामखेड यांचे भ. नि.निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत.2017053106056131-05-2017
887सामान्य प्रशासन विभागश्री एस पी पंडित कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पाथर्डी हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर असल्‍याने व गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी अहवालानुसार कारवाई करणेबाबत 2017053104041231-05-2017
888सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एम जाधव तत्‍कालिन परिचर पं स राहाता यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017053104041331-05-2017
889ग्रामपंचायत विभागशिक्षा अंतिम करणे. श्री.कैलास पाराजी कराळे, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-मांजरसुंभा, ता. नगर यांचे गैरवर्तनाबाबत. 2017053106056231-05-2017
890ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत. श्री.कैलास पाराजी कराळे, सेवानिलंबित ग्रामसेवक, 2017053106056331-05-2017
891सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक गट-क (लि) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन 2017 अंशतः बदल करणेबाबत (एकतर्फी विनंती)2017053004040430-05-2017
892सामान्य प्रशासन विभागश्री राकेश विजय धंगेकर, कनिष्ठ सहाय्यक (सेवानिलंबीत), पंचायत समिती संगमनेर, जि. अहमदनगर यांना सेवेत पुनःस्थापीत आदेशात अंशतः बदल करणेबाबत.2017053004040530-05-2017
893सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत ऑफलाईन,अतिकालीक,वैद्यकीय, रजा रोखीकरण देयके, व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३१) अंतर्गत प्रवासभत्‍ते व सादील देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे मे २०१७ पेडईन जुन २०१७)2017053004040630-05-2017
894शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी(मराठ/उर्दु माध्यम) 2017053016047830-05-2017
895शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016047930-05-2017
896शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048030-05-2017
897शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048130-05-2017
898शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या मुख्याध्यापक संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी.(मराठी/उर्दु) 2017053016048230-05-2017
899महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एम.आर. शिदे पर्यवे‍क्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वडाळा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017053008007930-05-2017
900महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस.एन.तापकिर पर्यवे‍क्षिका यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कर्जत या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017053008008030-05-2017
901समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील पुरवणी आदेशाद्वारे प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या वस्त्यांना 90 टक्के रक्कम प्रदान करण्यास मंजुरी देणे.2017053017004330-05-2017
902जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बोरुडे ए. के. विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) यांची सेवा त्यांच्या मूळ विभागात वर्ग करणेबाबत.2017052903005029-05-2017
903जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. पोटे बी. आर. विस्तार अधिकारी (आयआरडीपी) यांची सेवा त्यांच्या मूळ विभागात वर्ग केल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017052903005129-05-2017
904यांत्रिकी उपविभागहातपंप यांत्रीकी गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा केल्यानंतर त्यांना पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याबाबत..2017052921000729-05-2017
905यांत्रिकी उपविभागविद्युत तंत्रज्ञ गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांना 24 वर्षाची नियमित सेवा झालेने सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत लाभ मंजूर करणे बाबत.2017052921000829-05-2017
906ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. आर. एन. फुंदे उपअभियंता जिल्हा परिषद अहमदनगर ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पाथर्डी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे 2017052914028629-05-2017
907सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सारोळा सोमवंशी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052612037326-05-2017
908लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खोसपुरी ता नगर.जि .अहमदनगर 2017052615032326-05-2017
909शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. श्रीकृष्णा भुजंग वारे, उपा. जि.प.प्रा.शाळा कराडवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017052616047026-05-2017
910लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धामणगाव नं .२ (कापरदरा) ता .जामखेड .जि .अहमदनगर2017052615032426-05-2017
911सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव या पदाचा तात्पुरता कार्यभार देणेबाबत.2017052604040326-05-2017
912शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गणपत गोविंद तळपे, अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत समिती अकोले, जिल्हा अहमदनगर हे नियतवयाेमानाने सेवा निवृत्त होत असल्याने त्यांना शासन सेवेतून कार्यमुक्त करणे बाबत.2017052616047226-05-2017
913अर्थ विभागश्री शिंदे डी.आर.कनिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) यांची वरिष्‍ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गात झालेली पदोन्‍नती रदद करणेबाबत.2017052605045026-05-2017
914महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (विनंती बदल्या )2017052608007826-05-2017
915ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सां) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (प्रशासकीय बदली)2017052606055426-05-2017
916ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (आपसात बदली)2017052606055526-05-2017
917ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आयआरडीपी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2017052606055626-05-2017
918ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सां) या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणुका (विनंती बदली)2017052606055726-05-2017
919अर्थ विभागश्रीम.कल्पना केरु शिंदे, ए.एन.एम, प्राथमिक आरोग्य केँद्र, चापडगाव, ता- कर्जत जि. अहमदनगर यांना निवृतीवेतन, कटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017052605045226-05-2017
920अर्थ विभागश्री. सिताराम उमाजी ठाणगे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017052605045326-05-2017
921अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय कृष्णाजी कुलकर्णी, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017052605045426-05-2017
922सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे किन्ही - बहिरोबावाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052512037225-05-2017
923शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित मधुन केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती दिलेल्या केंद्र प्रमुखांचा तांत्रिक खंड क्षमापित करुन सेवा नियमित करणेबाबत.श्री.नागरे भिकाजी नकाजी व श्री.थोरात भिमाजी रेवजी ता.संगमनेर2017052516046925-05-2017
924महिला बालकल्‍याण विभागआंतरजिल्हा बदलीने नेमणूक देणे बाबत श्रीम. ज्योती किसन कोकाटे पर्यवेक्षिका एबाविसे प्रकल्प आजरा जि. कोल्हापुर 2017052508007725-05-2017
925ग्रामपंचायत विभागपती - पत्नी एकत्रीकरणाअंतर्गत आंतर जिल्हा बदली श्रीम. धुमाळ स्वाती बबन ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीगोंदा जिल्हा परिषद अहमदनगर 2017052506055325-05-2017
926शिक्षण प्राथमिक विभागसमायोजन अंतर्गत दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करणेबाबबत श्रीम.कोलते पार्वतीबाई फकिरचंद उपा.ता.नगर 2017052516047125-05-2017
927सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा हंगेवाडी ता संगमनेर येथे १ शाळाखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052413043324-05-2017
928सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजि.प.प्रा.शाळा कनोली ता संगमनेर येथे ३ शाळाखोली दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052413043524-05-2017
929शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे प्रशासकीय बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रांतर्गत2017052416046424-05-2017
930शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे विनंती बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रातून बाहेर2017052416046524-05-2017
931शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 केंद्र प्रमुख यांचे विनंती बदल्या सन 2017 आदिवासी क्षेत्रातून बाहेर2017052416046624-05-2017
932ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१६-१७ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017052406054924-05-2017
933ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017052406055024-05-2017
934सामान्य प्रशासन विभागश्री अहमद शिकंदर इनामदार कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017052404039724-05-2017
935ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत अहमदनगर जिल्हयातील नळ पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017052414028324-05-2017
936शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्ह्यातील २५% शिक्षकांना गणित विषयात प्रगल्भ करण्यास्तव तीन दिवशीय प्रशिक्षणासाठी अग्रीम अदा करणॆबाबत2017052416046824-05-2017
937ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. भालचंद्र बाबुराव लोंढे उपअभियंता (यां)नियत वयोमानाने सेवा निवृत्त होत असल्याने जिल्हा परिषद सेवेतून कार्यमुक्त करणे. 2017052414028524-05-2017
938सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ चे आदेशाबाबत शुध्‍दीपत्रक 2017052404040024-05-2017
939सामान्य प्रशासन विभागश्री राकेश विजय धंगेकर कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित पंचायत समिती संगमनेर जि अहमदनगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017052404040124-05-2017
940सामान्य प्रशासन विभागश्री गंगाधर बन्‍सी पाबळे कनिष्‍ठ सहायक सेवानिलंबित प्रा आ केंद्र टोका ता नेवासा जि अहमदनगर यांना सेवेत पुनस्‍थापित करणेबाबत 2017052404040224-05-2017
941ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (आयआर डी पी) या संवर्गातील कर्मचार्यांची वयाची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देणेबाबत (श्री. ए. के. बोरुडे प. स. श्रीरामपूर व बी. आर. पोटे प. स. शेवगाव)2017052406055124-05-2017
942ग्रामपंचायत विभागजि. प. सेस निधीमधून सन २०१७-१८ करिता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेली अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान (ग्रापंचायत गुंडेगाव ता नगर)2017052306054723-05-2017
943सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अधिनस्त असणा-या बांधकाम/लपा/ग्रापापु उपविभागाच्या उपअभियंता यांच्या कार्यभार हस्तातंरणाबाबत..2017052313042523-05-2017
944अर्थ विभागश्री एस.बी. कोल्‍हे वरिष्‍ठ सहा.(लेखा) यांचेविरुध्‍द शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017052305044923-05-2017
945पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजलस्वराज-२ कार्यक्रमांतगत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुर्ननियुक्त्ती देणेबाबत. 2017052307018823-05-2017
946शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत2017052316046323-05-2017
947सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचांदे खुर्द ते इजिमा 336(ग्रामा-10) रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052312036723-05-2017
948सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर छाईलकर वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती राहाता यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने अंतिम शिक्षा देणेबाबत 2017052304039523-05-2017
949ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना वांबोरी ता. राहुरी योजनेकरीता विदयुत जोडणी एक्सप्रेस फिडर बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052314028223-05-2017
950समाज कल्‍याण विभागश्री एन. एस. उबाळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना ई स्कॉलरशिपसाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफटवेअरची तपासणी करण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017052317004223-05-2017
951सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खांडवी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052212037022-05-2017
952सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मोहरी (डोईफोडेवस्ती )येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017052212037122-05-2017
953ग्रामपंचायत विभागश्री चंद्रकांत भीमराव वारकड सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती यांना न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अंतिम निर्णय प्राप्त होईपर्यंत तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत 2017052206054122-05-2017
954ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. कडीत बुद्रुक ता श्रीरामपूर व इतर ०४ ग्रा. प.) 2017052206054222-05-2017
955सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन क सहा लेखा वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017052204038622-05-2017
956ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर या पदाचा तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त पदभार सोपविणेच्या आदेशात अशंतः बदल करणे . 2017052214028122-05-2017
957सामान्य प्रशासन विभागश्री के डी सुतार कनिष्‍ठ सहायक यांनी प्रा आ केंद्र चापडगाव ता कर्जत येथे कार्यरत असताना कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर व गैरवर्तन केलेबाबत 2017052204038722-05-2017
958सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागगारगुंडी ते टाकळी ढोकेश्वर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052212036522-05-2017
959सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पारगांव ते जाम रस्ता करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052212036622-05-2017
960सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती विषय समिती यांचे कक्षास परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत 2017052204038822-05-2017
961ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर ज़िल्हा परिषदमध्ये पुनः स्थापित करणेबाबत. (श्री. लहानू बुधा घिगे, सेवानिलंबित ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-सावरगाव घुले, ता. संगमनेर )2017052206054322-05-2017
962महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 20172017052208007622-05-2017
963पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी टेबल कॅलेंडर स्टॅन्ड पाऊच लॅमिनेशन स्पायरल बायंडिंग खरेदी व छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018222-05-2017
964पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी जीन्स किट बॅग खरेदी व छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018322-05-2017
965पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत अंतर्गत मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी विविध साहित्य छपाई कामी चे देयक अदा करणेबाबत 2017052207018422-05-2017
966ग्रामपंचायत विभागश्री. बाबासाहेब कोंडीराम घुले, सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, यांचे गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे. 2017052206054622-05-2017
967पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण) सन २०१७-२०१८ करीता गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017052207018622-05-2017
968पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण) सन २०१७-२०१८ करीता गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत... 2017052207018722-05-2017
969सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एम कदम वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथ जि प अ.नगर यांचे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत..2017052204039122-05-2017
970सामान्य प्रशासन विभागश्री एन एम कदम वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथ जि प अ.नगर यांचे कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर राहिल्‍याने विभागीय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी अधिका-याची नेमणुक करणेबाबत..2017052204039222-05-2017
971सामान्य प्रशासन विभागश्री भाऊसाहेब यादवराव इंगळे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांचे भ नि नि खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017052204039322-05-2017
972सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038220-05-2017
973सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवनसिंग सुप्‍पडसिंग पल्‍हाटे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038320-05-2017
974सामान्य प्रशासन विभागश्री धोंडिभाऊ हरिभाऊ ठोंबरे परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना जेऊर ता नगर यांचे भ नि नि खात्‍यातुन ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017052004038420-05-2017
975आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या आरोग्‍य सेवक (महिला) यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2017052010021620-05-2017
976सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकन्‍हेरे ते गाडेझाप अॅण्ड गुरेवाडी ते भोरवाडी रस्ता करणे ता.पारनेर2017052012036420-05-2017
977ग्रामपंचायत विभागश्रीमती.काजलकिरण कमलाकर गायकवाड, सेवा निलंबित, तत्कालीन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-लौकी, ता. कोपरगाव, यांनी केलेल्या आर्थिक अपहरबाबत विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी सदारकर्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे. 2017052006054020-05-2017
978ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत (श्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर)2017052006054420-05-2017
979ग्रामपंचायत विभागश्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत 2017052006054520-05-2017
980अर्थ विभागश्री. प्रकाश मिठुलाल भंडारी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांन निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरी बाबत.2017051905043019-05-2017
981अर्थ विभागश्रीम.वाणि सविता माधव,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043119-05-2017
982सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904036819-05-2017
983सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ प्रशासकिय कारणास्‍तव 2017051904036919-05-2017
984सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिि‍पिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904037019-05-2017
985अर्थ विभागश्रीम.सुलोचना बापुराव लोँदे,महिला आरोग्य अभ्यागता (एल.एच.व्ही.), प्रा.आ.केँद्र, खर्डा, ता- जामखेड , जि-अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017051905043219-05-2017
986सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आदिवासी भागातुन बिगर आदिवासी भागात विनंती बदली 2017051904037119-05-2017
987अर्थ विभागश्रीम. काशीबाइ बाबुराव शिरसाठ, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डि, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017051905043319-05-2017
988सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक लिपिक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ बिगर आदिवासी भागातुन आदिवासी भागात विनंती बदली 2017051904037219-05-2017
989सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904037319-05-2017
990सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ एकतर्फी विनंती 2017051904037419-05-2017
991सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ प्रशासकिय 2017051904037519-05-2017
992सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904037619-05-2017
993अर्थ विभागश्रीमती विदया वामन इनामदार सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051905043519-05-2017
994सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ एकतर्फी विनंती बदली 2017051904037719-05-2017
995अर्थ विभागश्री सी.पी.वानखेडे उपमुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी अर्थ विभाग यांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत.2017051905043619-05-2017
996ग्रामपंचायत विभागश्री. देशमुख युवराज अंदु, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी. ग्रामपंचायत चंदनापुरी, ता.संगमनेर, यांना ग्रामविकास अधिकारी पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत. 2017051906053819-05-2017
997सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904037819-05-2017
998सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ प्रशासकिय बदली 2017051904037919-05-2017
999सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधरण बदल्‍या सन २०१७ वाहनचालक यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017051904038019-05-2017
1000सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अमरापुर येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051912036319-05-2017
1001अर्थ विभागश्री.नारायण रामभाऊ बनसुडे, लेखा अधिकारी, अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचे भ.नि.नि.खाते क्र.पीडब्‍ल्‍यू/एमएएच-७१७० सर्वसाधारण भविष्‍य निर्वाह निधीतून ना परतावा रक्‍कम काढण्‍यास मंजूरी देण्‍याबाबतचा आदेश.2017051905043719-05-2017
1002आरोग्‍य विभागवयाचे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासुन सुट देणेबाबत. श्रीम.रंजना सुधाकर पाठक2017051910021519-05-2017
1003सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ 2017051904038119-05-2017
1004अर्थ विभागश्री.प्रकाश उअत्तमराव बाबर, आरेखक, ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043819-05-2017
1005अर्थ विभागश्री. लक्ष्‍मण मोहन नारद, परिचर, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043919-05-2017
1006अर्थ विभागश्री. यमाजी भाउ भारती, वाहनचालक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044019-05-2017
1007अर्थ विभागश्रीम. अनिता अरुण सोहनी, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017051905044119-05-2017
1008अर्थ विभागश्री. भास्कर कुशीनाथ देशमुख, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना, तांभेरे,पचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044419-05-2017
1009अर्थ विभागश्री. नारायण् नामदेव नेमाडे, वरिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा परिषद (सा.बा) उअपविभाग, राहाता, जिल्हा- अह्मदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017051905044519-05-2017
1010अर्थ विभागश्री. दादासाहेब रंगनाथ मोदी, मैलकामगार ग्रा.पा.पु. उपविभाग श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044619-05-2017
1011अर्थ विभागश्री. शिवाजी तुकाराम धाडगे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना, वांबोरी, पंचायत समिती राहुरी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905044719-05-2017
1012सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904039919-05-2017
1013शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब.ने जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017051816044918-05-2017
1014सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051804036518-05-2017
1015ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ट / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणूक सन २०१७ (आपसी)2017051814027918-05-2017
1016लघु पाटबंधारे विभागश्री. डी . पी. नरवडे क. अभियंता जी. प. ल. पा. उपविभाग अकोले यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत 2017051815031918-05-2017
1017पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ वैयक्तिक शौचालाय गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पारनेर यांचे मागणी नुसार आगाऊ रक्कम अनुदान वितरित करणे बाबत... 2017051807017918-05-2017
1018अर्थ विभागश्री कुंढारे के.डी.स.ले.अ.पंचायत समिती नेवासा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात हलगर्जीपणा केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017051805042718-05-2017
1019शिक्षण प्राथमिक विभागविनंती बदली आदेश विस्तार अधिकारी शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या व नेमणुका2017051816045218-05-2017
1020सामान्य प्रशासन विभागश्री जालिंदर चिमाजी जगताप वाहनचालक पं स नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017051804036718-05-2017
1021शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत कार्यमुक्त करणेबाबत 2017051816045518-05-2017
1022शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यांना विर्क्रम साराभाई स्पेस सेंटर येथील शैक्षणिक सहलीस प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत 2017051816045818-05-2017
1023शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्याथ्यांना विर्क्रम साराभाई स्पेस सेंटर येथील शैक्षणिक सहलीस तंत्रीक मान्यता मिळणे बाबत2017051816045918-05-2017
1024ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्राम विकास अधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत (श्री वाघमोडे एल. आर.)2017051806053618-05-2017
1025ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्राम विकास अधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत (श्री साबळे पी. एच.)2017051806053718-05-2017
1026अर्थ विभागश्री. बाबासाहेब रामभाउ पठारे, उपाध्यापक,पंचायत समिती नगर, यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042818-05-2017
1027अर्थ विभागश्री. एकनाथ परशुराम देठे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना वाळकि, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042918-05-2017
1028कृषि विभागश्री. एस.एस.साळवे, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, नेवासा यांचे कार्यालयीन कामी गंभीर स्‍वरुपाचे गैरवर्तना बाबत विभागीय चौकशी सुरु करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017051809003618-05-2017
1029शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. जाधव ईश्वर काशीनाथ, मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा जळकेवाडी ता.कर्जत यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051716044817-05-2017
1030आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील आदिवासी क्षेत्रातून बिगर आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710020917-05-2017
1031आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातून आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710021017-05-2017
1032आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक (षुुुुरूष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७ ( प्रकरण-१ मधील ४(४) नुसार झालेल्या विनंती बदल्या )2017051710021117-05-2017
1033आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक( पुरुष) या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७(प्रकरण-१ मधील ४(६) नुसार झालेल्या आपसी विनंती बदल्या )2017051710021217-05-2017
1034आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्‍या सन-२०१७ (प्रकरण-१मधील ४(४) नुसार झाालेली विनंती बदली )2017051710021317-05-2017
1035ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे सेवा निवृत्त तथा मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्नी श्रीमती जनाबाई ज्ञानदेव खाडे यांना प्रथम सहा माही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017051706053517-05-2017
1036लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा पारगावमौला ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031617-05-2017
1037लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारानिबोडी (बागाचामळा )ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031717-05-2017
1038लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 साठा बंधारा कोसेगव्हाण ढवळेवस्ता.श्रीगोंदा जि .अहमदनगर 2017051715031817-05-2017
1039अर्थ विभागश्री पार्श्‍वनाथ रमेश औटी वरिष्‍ठ सहा.(लेखा) शिक्षण विभाग (प्राथ) यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनःस्‍थापित करणे.2017051705042117-05-2017
1040आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍न्‍ातीने पदस्‍थापना दिलेल्‍या ठिकाणात अंशत: बदल करणे बाबत.2017051710021417-05-2017
1041ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०१७ (विनंती )2017051714027517-05-2017
1042कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003317-05-2017
1043ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका सन २०१७ (समायोजन)2017051714027617-05-2017
1044कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003417-05-2017
1045सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश गळनिंब ते खंडाळा ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042317-05-2017
1046सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कडीत ते तांबेवाडी ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/७०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042417-05-2017
1047कृषि विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तन केले बाबत... श्री. महादेव रामचंद्र मुखेकर सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पं.स.पाथर्डी2017051709003517-05-2017
1048पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017517-05-2017
1049पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017617-05-2017
1050पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017717-05-2017
1051अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री शहाजी तुकाराम तापकिर मयत उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्‍नी श्रीमती सुषमा शहाजी तापकिर2017051705041917-05-2017
1052आरोग्‍य विभागश्रीमती शैला मिलिंद वाळुंजकर, आरोग्‍य सेवक (महिला) उपकेंद्र खानापुर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र माळवाडगाव ता. श्रीरामपुर यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017051710020817-05-2017
1053सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रांधे येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017051612037416-05-2017
1054सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव डाकू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेशाचे शुध्दीपत्रक 2017051612036816-05-2017
1055सामान्य प्रशासन विभागवाहनाचे देखभाल दुरूस्‍ती व इंधन / पेट्रेेाकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017051604036416-05-2017
1056महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.व्हि.डी.कुकडे सहा.बा.वि.प्र.अधिकारी यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प घारगाव-1 संगमनेर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017051608007216-05-2017
1057आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या आदेश .( प्रशासकिय बदली)2017051610019816-05-2017
1058आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद सर्वसाधारण बदल्‍या -२०१७ औषध निर्माण अधिकारी 2017051610019916-05-2017
1059आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या आदेश (प्रशासकिय बदल्‍या)2017051610020016-05-2017
1060ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन दामोधर बहिर ग्रामसेवक प.स.जामखेड यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2017051606053416-05-2017
1061लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खडकी (हाडोळा) ता.नगर जि .अहमदनगर2017051615031516-05-2017
1062आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या प्रशासकीय बदल्‍या सन २०१७2017051610020216-05-2017
1063आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या विनंती बदल्‍या सन २०१७2017051610020316-05-2017
1064महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (विनंती बदल्या ) 2017051608007316-05-2017
1065महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (आपसी बदल्या) 2017051608007416-05-2017
1066महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (प्रशासकिय बदल्या ) 2017051608007516-05-2017
1067आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ आदिवासी क्षेत्रातुन बिगर आदिवासी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्या2017051610020416-05-2017
1068आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी क्षेत्रातुन आदिवासी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051610020516-05-2017
1069आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ प्रकरण १ मधील ४(४) नुसार प्राधान्य क्रम १ ते १० मधील झालेल्या विनंती बदल्या 2017051610020616-05-2017
1070आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ प्रकरण १ मधील ४(६) नुसार झालेल्या आपसी विनंती बदल्या 2017051610020716-05-2017
1071सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोरेगांव बजरंगवाडी ते लोणी मसदपुर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.5/200 ते 6/050 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051512035515-05-2017
1072सामान्य प्रशासन विभागश्री जाधव संतोष बाळासाहेब परिचर पं स श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017051504036615-05-2017
1073सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्रीराम मंदिर देवस्थान दहिगाव ता. नगर येथे संरक्षक भिंत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017051512037615-05-2017
1074पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010015-05-2017
1075पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010115-05-2017
1076आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल गंगाधर ओहोळ आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य पथक कोथळे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोहणे यांनी वारंवार विनापरवानगी मुख्‍यालय सोडुन नेमुण दिलेले कामकाज करण्‍यास हेतुपुरस्‍कर दुर्लक्ष करुन कर्तव्‍य बजावण्‍यात हलर्गीपणा केल्‍याने सेवा निलंबित करणेबाबत.2017051510019715-05-2017
1077पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010215-05-2017
1078पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010315-05-2017
1079पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010415-05-2017
1080यांत्रिकी उपविभागविविध योजने अंतर्गत नव्‍याने खोदण्‍यात आलेल्‍या यशस्‍वी विंधण विहीरीवर हातपंप उभारणी करणेसाठी लागणारे इंडिया मार्क;2 हातपंप संच व त्‍याच्‍या अनुषंगीक जी आय पाईप्‍सच्‍या खरेदी खर्चास कार्यात्‍तर प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करणे बाबत2017051521000615-05-2017
1081सामान्य प्रशासन विभागश्री नामदेव सावळेराव गर्जे परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017051504036315-05-2017
1082अर्थ विभागश्रीमती शोभा रामकृष्‍ण फळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा झिक्री ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051305040513-05-2017
1083सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरत्नापुर ते पाटोदा रस्ता कि.मी.0/00 ते 1/500 ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035012-05-2017
1084सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपिंपळवाडी ते कुळधरण रस्ता खडीकरण करणे सा.क्र.1/550 ते 3/950 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035112-05-2017
1085सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा स्टेशन ते घोडकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/600 ते 1/400 (ग्रामा-133) ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035212-05-2017
1086सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरा.मा.60 ते खडकी धोंडेवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/800 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035312-05-2017
1087सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा बारेमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035412-05-2017
1088सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051204035712-05-2017
1089पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017312-05-2017
1090पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017412-05-2017
1091शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. श्रीकृष्णा भुजंग वारे, उपा. जि.प.प्रा.शाळा कराडवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051216044612-05-2017
1092सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017051204035812-05-2017
1093कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017051209003112-05-2017
1094कृषि विभागग्राम विकास अधिकारी वर्ग-३ या संवर्गातुन विस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017051209003212-05-2017
1095सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत (सुधारीत)2017051204035912-05-2017
1096अर्थ विभागश्री माधव मारुती शेलार सेवा निवृत्‍त ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039412-05-2017
1097अर्थ विभागश्री एकनाथ रामभाऊ कोरडे सेवा निवृत्‍त हवालदार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039512-05-2017
1098अर्थ विभागश्रीम वेरोणिका शामराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039612-05-2017
1099अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुन्‍तोंडे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जिप सांबा उपवभिाग संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039712-05-2017
1100अर्थ विभागश्री देविदास बबन विश्‍वास ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017051205039812-05-2017
1101अर्थ विभागश्री बाळासाहेब लक्ष्‍मण बळीद सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठा निमगांव त्ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039912-05-2017
1102अर्थ विभागश्रीमती मंजु विठठल कानवडे बडतर्फ उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अमृतनगर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040112-05-2017
1103अर्थ विभागश्रीमती रंजना मोहन वाघस्‍कर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा श्रीगोंदा शूगर ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040212-05-2017
1104अर्थ विभागश्रीमती साधना सुखदेव बर्गे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040412-05-2017
1105अर्थ विभागश्रीमती अनिता अरुण सोहनी सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कापूरवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040712-05-2017
1106अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय कृष्‍णाजी कुलकर्णि सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुई छत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040812-05-2017
1107अर्थ विभागश्रीमती कमरुन्‍नीसा चॉद शेख सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अलमगीर उर्दु ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040912-05-2017
1108अर्थ विभागश्री देवराम भाऊ ढोकरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा माळेगांव पठार ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041012-05-2017
1109अर्थ विभागश्रीमती जयश्री गोविंद जाधव सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अरणगांव ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041112-05-2017
1110अर्थ विभागश्री. अप्पा जयराम आरेकर, वहान चालक, एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प शेवगाव पंचायत समिती शेवगाव, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041312-05-2017
1111अर्थ विभागश्री. अनिल बाबुराव ढोरे, सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041412-05-2017
1112अर्थ विभागश्रीम. जगताप शकुंतला नामदेव, आरोग्य सहाय्यक,महिला , पंचायत समिती, संगमनेर, यांना निव्रत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निव्रत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017051205041512-05-2017
1113अर्थ विभाग श्री.कै.वाडेकर बाळासाहेब पोपट, उपाध्यापक , पंचायत समिती अकोले ता-अकोले यांचे वारस पत्नी.मनिषा बाळासाहेब वाडेकर यांना निवृत्तीवेतन मृत्यु-नि-सेवा निवृत्ती उपदान मंजुरी बाबत.2017051205041612-05-2017
1114अर्थ विभागश्री. पिराजी आण्णा कुसाळकर, उपाध्यापक जि.प.शाळा चिचबन ता-नेवासा यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041712-05-2017
1115ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. लोणी खुर्द ता राहाता व इतर २८ ग्रा. प.) 2017051206052712-05-2017
1116ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका 2017051206052812-05-2017
1117ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206052912-05-2017
1118ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातून इतरत्र बदली आदेश 2017051206053012-05-2017
1119ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातील पदे भरणेकरिता बदली आदेश 2017051206053112-05-2017
1120ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - विनंती बदली आदेश 2017051206053212-05-2017
1121ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206053312-05-2017
1122सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे परिचर प्रा आ केंद्र देवळाली प्रवरा ता राहुरी यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035411-05-2017
1123सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र बाळासाहेब जगदाळे परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035511-05-2017
1124सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहाय्यक गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2017051104035611-05-2017
1125लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी धनगरओढा ता नगर2017051115030811-05-2017
1126लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी वाकेवस्ती ता नगर2017051115030911-05-2017
1127लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजलेचिंचोली (गायमुख तलाव) ता नगर 2017051115031011-05-2017
1128लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काळेवाडी ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031111-05-2017
1129लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काटेवस्ती ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031211-05-2017
1130शिक्षण प्राथमिक विभागश्री सतीश बबन धनवडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरसगाव तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर यांचेवर ठेवलेल्या दोषारोपावरील विभागीय चौकशीच्या प्राप्त निर्णयावर कार्यवाही करणे 2017051116044511-05-2017
1131शिक्षण प्राथमिक विभागश्री झावरे राजाराम जगन्नाथ उपा गुणवडी ता नगर यांचे वडीलांचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत 2017050916044209-05-2017
1132ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं पाबळ ता पारनेर व इतर ४ कामे) 2017050906052509-05-2017
1133अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूक २०१७ (विनंती आपसी बदली)2017050905039009-05-2017
1134अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका ( विनंती बदली ) 2017050905039209-05-2017
1135अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१७ ( विनंती बदली ) 2017050905039309-05-2017
1136ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत ग्रामसेवक गट - क यांची सुधारित अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050906052609-05-2017
1137शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता मुख्याध्यापक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व उपाध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017050916044409-05-2017
1138आरोग्‍य विभागश्रीमती. ऊषा सुनिल काळभोर ,परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, वाळकी,ता.नगर यांनी लसीकरण सत्रात केलेल्‍या हलगर्जीपणामुळे सेवा निलंबित करणेबाबत..2017050910019609-05-2017
1139सामान्य प्रशासन विभागश्री पुंजा खंडेराव बढे परिचर पंचायत समिती राहाता यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804034608-05-2017
1140सामान्य प्रशासन विभागश्री अरूण बद्रीनाथ उदावंत परिचर जि प ल पा उपविभाग कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804034708-05-2017
1141सामान्य प्रशासन विभागश्री जयप्रकाश पेत्रास गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050804034808-05-2017
1142ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017050806052108-05-2017
1143ग्रामपंचायत विभागश्री एम एस साळवे विस्तार अधिकारी {आ आर डी पी } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत2017050806052208-05-2017
1144ग्रामपंचायत विभागश्री एस एन साबळे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती जामखेड यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052308-05-2017
1145ग्रामपंचायत विभागश्री एस एस नन्नवरे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052408-05-2017
1146शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043308-05-2017
1147शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043408-05-2017
1148आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050810019408-05-2017
1149पशुसंवर्धन विभागडॉ. वसंत मच्छिंद्र गारुडकर, पशुधन विकास अधिकारी, (वि) पं.स.नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत..2017050811009708-05-2017
1150पशुसंवर्धन विभागडॉ. आदिकराव सदाशिव सोमवंशी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 पिंपळगांव पिसा ता.श्रीगोंदा जि.अ,नगर यांची परावर्तीत रजा व अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050811009808-05-2017
1151आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2017050810019508-05-2017
1152सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-45 ते सातपुते वस्ती रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050812034508-05-2017
1153शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळु खंडु खोसे,उपा.जि.प.प्रा.शा.शिदोडी ता संगमनेर याचे हदय शस्त्रकीया अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017050816043508-05-2017
1154सामान्य प्रशासन विभागश्री रामभाऊ चंद्रकांत द‍हविाळकर कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र टाकळीभान ता श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804035108-05-2017
1155सामान्य प्रशासन विभागश्री डी डी समुद्र कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804035208-05-2017
1156सामान्य प्रशासन विभागश्रीम चव्‍हाणआर बी परिचर प्रा आ केंद्र कुळधरण ता कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050804035308-05-2017
1157शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043608-05-2017
1158शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043708-05-2017
1159शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043808-05-2017
1160शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043908-05-2017
1161शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044008-05-2017
1162शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044108-05-2017
1163सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पाथरे येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041408-05-2017
1164सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पानोडी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041508-05-2017
1165सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील दहनभूमी फाटा ते शृंगेश्वर मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041808-05-2017
1166सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील महानुभाव आश्रम ते दहनभूमी रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041908-05-2017
1167पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या पदावरुन सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत अशंत: बदल करणेबाबत. 2017050811009908-05-2017
1168सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035806-05-2017
1169सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव डाकू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035906-05-2017
1170सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोटण येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036006-05-2017
1171सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंप्री कोलंदर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे .श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036106-05-2017
1172सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राजापूर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036206-05-2017
1173लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030406-05-2017
1174आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील सन २०१७ चे सर्वसाधारण बदल्‍यां करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2017050610018906-05-2017
1175आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050610019006-05-2017
1176आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050610019106-05-2017
1177सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी .एन .गायखे उपअभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांचे राजकालावधीतील अतीरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 2017050612034306-05-2017
1178महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्पे अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या| करण्या साठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठीता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050608007006-05-2017
1179आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०५/२०१७ पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ६९ साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2017050610019206-05-2017
1180लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची अंतिम वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030506-05-2017
1181लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030606-05-2017
1182लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030706-05-2017
1183सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2017050604034206-05-2017
1184सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक वर्ग-३ यांना कक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034306-05-2017
1185सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017050604034406-05-2017
1186सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034506-05-2017
1187अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038206-05-2017
1188अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038306-05-2017
1189अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038406-05-2017
1190आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050610019306-05-2017
1191सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट-क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041206-05-2017
1192सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041306-05-2017
1193सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावरून कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत2017050604034906-05-2017
1194सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604035006-05-2017
1195अर्थ विभागश्री. पठारे भाउ यशवंत, वाहनचालक, जि.प.ल.पा.उपविभाग पारनेर यांन निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038506-05-2017
1196अर्थ विभागश्री. साळवे भाउसाहेब सुभाजी, परीचर, प्रा.आ.केंद्र मेहकरी, पंचायत समिती नगर, ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038606-05-2017
1197अर्थ विभागश्रीम. विमल मारुती कारंडे , एल.एच.व्ही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बारडगाव सु. पंचायत समिती कर्जत ता- कर्जत यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038706-05-2017
1198अर्थ विभागश्री. गणी अब्दुल शेख, मैलकामगार, जि.प.(ल.पा) उअपविभाग, कर्जत, ता- कर्जत जि.अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038806-05-2017
1199आरोग्‍य विभागश्रीम कुंदारुथ डॅनियल क्षेत्रे. से. नि. एएनएम प्रा.आ.के. टाकळी खातगाव ता. नगर यांचे तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन देणे बाबत..2017050510018405-05-2017
1200लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050515030205-05-2017
1201महिला बालकल्‍याण विभाग सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्ताव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत 2017050508006605-05-2017
1202ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे. 2017050514027205-05-2017
1203ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे.2017050514027305-05-2017
1204सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचारांची बदल्या सन 2017 बाबतची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050513040605-05-2017
1205शिक्षण प्राथमिक विभागश्री मेहेञे गोरक्षनाथ मारुती जि.प.शाळा रेहेकुरी ता. कर्जत यांचे आईचे अन्जिओप्लास्टी शस्ञक्रिया अग्रीम मंजुरी बाबत 2017050516043005-05-2017
1206अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017050505038105-05-2017
1207महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006705-05-2017
1208महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षीका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006805-05-2017
1209महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी(सां) गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006905-05-2017
1210सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची बदल्‍याबाबतची अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504033905-05-2017
1211सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची सन २०१७ करिता बदल्‍याबाबत अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504034005-05-2017
1212आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची सन २०१७ च्या बदल्या करण्या साठी अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्द करणे बाबत 2017050510018505-05-2017
1213आरोग्‍य विभागआैषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050510018805-05-2017
1214ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय पांडुरंग कोल्हे ग्रामविकास अधिकारी प.स. संगमनेर भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत. 2017050506051605-05-2017
1215शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्र प्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043105-05-2017
1216शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043205-05-2017
1217ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051705-05-2017
1218ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051805-05-2017
1219ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051905-05-2017
1220ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506052005-05-2017
1221पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009405-05-2017
1222पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009505-05-2017
1223पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009605-05-2017
1224सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक)2017050504034105-05-2017
1225लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणे बाबत 2017050515030305-05-2017
1226कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509002905-05-2017
1227कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्तार अधिकारी (कृषि) यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509003005-05-2017
1228अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती राहुरी यांची वारस पत्‍नी श्रीमती शिल्‍पा रुपेश मोहिते2017050505041805-05-2017
1229सामान्य प्रशासन विभागश्रीम संगिता अ‍रविंद बनकर कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017050404033604-05-2017
1230सामान्य प्रशासन विभागकै श्री रोहिदास हरिश्‍चंद्र लांडे कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050404033704-05-2017
1231सामान्य प्रशासन विभागश्री डी यु दराडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे दिनांक ०८/०५/२०१७ ते २०/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कर्जत पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017050404033804-05-2017
1232शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (उर्दु), विस्तार अधिकारी शिक्षण माध्यम उर्दु संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050416042704-05-2017
1233शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम. माने अर्चना भिमराव यांना शिक्षणसेवक ( प्रशिक्षित ) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. ( मराठी माध्यम )2017050416042804-05-2017
1234शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गोडे धोंडु भिमा यांना शिक्षणसेवक ( प्रशिक्षित ) पदावर नियुक्ती देणेबाबत. ( मराठी माध्यम )2017050416042904-05-2017
1235शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणे बाबत 2017050416042004-05-2017
1236शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या प्रशासकीय बदल्याधील अंशत: बदल रदद करणेबाबत. 2017050416042104-05-2017
1237आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका, उपकेंद्र शिंदा, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांना पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050410018304-05-2017
1238महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जिल्हास्तरीय कक्षा साठी वाहन उपलब्धते बाबत.2017050418000904-05-2017
1239समाज कल्‍याण विभागश्री एन. एस. उबाळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017050417004104-05-2017
1240लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची तात्पुरती वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030004-05-2017
1241सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क यांच्या रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050413040504-05-2017
1242लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030104-05-2017
1243अर्थ विभागश्रीम. सारंगधर आशा निवृत्ती, एएनएम,प्रा.आ.केँद्र जवळेबाळेश्वर, ता- संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037703-05-2017
1244अर्थ विभागश्री. शेषराव कारभारी शेवाळॆ, केँद्रप्रमुख, पंचायत समिती जामखेड, ता.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037803-05-2017
1245सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड तालुका नेवासा येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040703-05-2017
1246सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मक्तापूर तालुका नेवासा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040903-05-2017
1247सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे ४ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041003-05-2017
1248सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर वाघीनाला तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041103-05-2017
1249सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात बदल्या बाबतची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050313040403-05-2017
1250आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी आरोग्‍य विभागातंर्गत सर्व संवर्गाची रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050310018103-05-2017
1251जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बडे ए. बी. उपअभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत2017050303004603-05-2017
1252जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. चौसाळकर व्हि. जी. कार्यालयीन अधिक्षक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017050303004703-05-2017
1253जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बोरुडे ए. के., विस्तार अधिकारी समुदाय संघटन व क्षमता बांधणी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत.2017050303004803-05-2017
1254जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्रीम. शिंदे के. बी., कनिष्ठ सहाय्यक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती देयक मंजुरीबाबत.2017050303004903-05-2017
1255अर्थ विभागश्रीमती पुष्‍पलता बाबासाहेब विरकर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रांजणगांव देवी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036803-05-2017
1256अर्थ विभागश्रीमती शशिकला कुंडलिक बोबडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लांडेवाडी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036903-05-2017
1257अर्थ विभागश्री मुरलीधर शंकर भालेराव सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धोत्रे मराठी त्ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305037003-05-2017
1258महिला बालकल्‍याण विभागश्री कपिलनाथ रमेशराव कलोडे गटविकास अधिकारी पं स कोपरगाव यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पत अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006403-05-2017
1259महिला बालकल्‍याण विभागश्री जयवंत उगले गटविकास अधिकारी पं स राहाता यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पव राहाता या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006503-05-2017
1260शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख , विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050316041903-05-2017
1261आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती,नगर या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017050310018203-05-2017
1262सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागहिंगणगांव फाटा (रामा-222) ते हिंगणगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034002-05-2017
1263सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपांगरमल ते मजले चिंचोली रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/500 ते 1/025 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034102-05-2017
1264सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवडगांव तनुरा ते जामदारवाडा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034202-05-2017
1265सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050212035702-05-2017
1266सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सामनगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034402-05-2017
1267पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीगोंदा वर्ग करणे बाबत... 2017050207016602-05-2017
1268पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीरामपूर वर्ग करणे बाबत...2017050207016702-05-2017
1269पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - अकोले वर्ग करणे बाबत... 2017050207016802-05-2017
1270पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वर्ग करणे बाबत... 2017050207016902-05-2017
1271पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017002-05-2017
1272पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता वर्ग करणे बाबत... 2017050207017102-05-2017
1273पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पाथर्डी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017202-05-2017
1274सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबत सन 2017 ची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017050204033302-05-2017
1275शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम वाबळे बाई बबन के.प्र. जि. प.शाळा लोहारे मिरपुर ता. संगमनेर यांचे स्व:ताचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत 2017050216041402-05-2017
1276शिक्षण निरंतर विभागशिक्षणाधिकारी (निरंतर ) यांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबत2017050220000502-05-2017
1277ग्रामपंचायत विभागविविध कामांच्या शासकीय कपातीची रक्कम शासन खाती भरणा करणेबाबत 2017050206051002-05-2017
1278पशुसंवर्धन विभागडॉ. राजेंद्र दगडु शेटे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 वांबोरी ता.राहुरी जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211008902-05-2017
1279पशुसंवर्धन विभागडॉ. स्वप्नील विजयकुमार जिंतपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 राशीन ता.कर्जत जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009002-05-2017
1280पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009102-05-2017
1281पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.गुंडेगाव श्रेणी-1 ता.नगर यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत.2017050211009202-05-2017
1282सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील दि ३०/०४/२०१७ अखेर रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050204033402-05-2017
1283पशुसंवर्धन विभागश्री.विजय रामनाथ गायकवाड सेवानिलंबित पशुधन पर्यवेक्षक यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुर्नस्थापीत करणे. 2017050211009302-05-2017
1284अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत.2017050205036702-05-2017
1285ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017050206051102-05-2017
1286ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं माणिकदौण्डी ता पाथर्डी)2017050206051202-05-2017
1287ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. गारखिंडी ता पारनेर व इतर २ ग्रा. प.)2017050206051302-05-2017
1288सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040201-05-2017
1289सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040301-05-2017
1290अर्थ विभागश्री. जिवेश्वर वामन मेश्राम, मयत, ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीगोँदा यांच्या वारस आइ श्रीम. बेबीताइ वामन मेश्राम, यांना मत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017042905037529-04-2017
1291सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोहसर ता. पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034829-04-2017
1292सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोरेगाव ता. कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034929-04-2017
1293शिक्षण प्राथमिक विभाग30 सप्टेंबर 2016 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त प्राथ.शिक्षकांचे तालुका/जिल्हास्तरावरील समायोजनाबाबत. 2017042916041129-04-2017
1294ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसर्व साधारण बदल्या २०१७ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ /शाखा अभियंता संवर्गाचा रिक्त पदाचा तपशील प्रसिद्ध करणे. 2017042914026829-04-2017
1295महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी रिक्त पदे2017042908006129-04-2017
1296सामान्य प्रशासन विभागश्री के आर कलोडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे दिनांक ०१/०५/२०१७ ते २५/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कोपरगाव पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017042904032829-04-2017
1297पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागातील गट-क व गट- ड बदल्या सन 2017 रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत दि.31/05/2017 अखेर 2017042911008829-04-2017
1298सामान्य प्रशासन विभागश्री महेंद्र किसनराव आंधळे कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042904032929-04-2017
1299सामान्य प्रशासन विभागश्री बाळासाहेब पांडुरंग डोईफोडे वाहनचालक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042904033029-04-2017
1300सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017042904033129-04-2017
1301शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 करीता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017042916041229-04-2017
1302सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत2017042904033229-04-2017
1303ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट - क सन २०१७ रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्द करणेबाबत सवंर्ग ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी 2017042906050829-04-2017
1304अर्थ विभागश्री.शांताराम नाना मधुरकर, आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र देहरे ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036429-04-2017
1305अर्थ विभागश्री. गायकवाड मंदाकिनी महादु, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036529-04-2017
1306अर्थ विभागश्रीम.अरुणा पोपटराव भांबारे, (महिला आरोग्य अभ्यागता , एल.एच.व्ही.) प्राथमिक आरोग्य केँद्र, सावळीविहिर, ता-राहाता, जि.अ.नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036629-04-2017
1307महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची प्रकल्पकनिहाय रिक्त पदांची यादी प्रसिध्दि करणे 2017042908006229-04-2017
1308महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 पर्यवेक्षीका संवर्गाची अनुसुचित क्षेत्रातील रिक्त पदांची यादी प्रसिध्द करणे2017042908006329-04-2017
1309शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 पर्यंत प्राप्त 2017042816040628-04-2017
1310शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 नंतर प्राप्त 2017042816040728-04-2017
1311लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बेनवडी ता.कर्जत जि.अहमदनग2017042815029528-04-2017
1312लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा गाजदीपूर (काळेझाप ) ता पारनेर जि.अहमदनगर2017042815029628-04-2017
1313लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा चखालेवाडी भॊसे ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017042815029728-04-2017
1314लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारा जेऊर खारोली नदी ता नगर जि.अहमदनगर2017042815029828-04-2017
1315ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्थापत्य)(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026028-04-2017
1316ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026128-04-2017
1317पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008428-04-2017
1318पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008528-04-2017
1319पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008628-04-2017
1320सामान्य प्रशासन विभागश्रीमआर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042804032328-04-2017
1321सामान्य प्रशासन विभागश्रीम. आर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017042804032428-04-2017
1322कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) गट-क या पदावरील कर्मचा-याना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणे बाबत. श्री. कोमल अशोक बडवाईक, विअ. कृषि. पं.स.कर्जत.2017042809002528-04-2017
1323कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042809002628-04-2017
1324जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांचा करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017042803004428-04-2017
1325जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांना कंत्राटी पध्दतीने पुनर्नियुक्ती देणेबाबत.2017042803004528-04-2017
1326शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017042816040928-04-2017
1327ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050428-04-2017
1328ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050528-04-2017
1329ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050628-04-2017
1330ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050728-04-2017
1331सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबतची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेाबाबत2017042804032628-04-2017
1332सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक /लघुलेखकउश्रे/निश्रे) 2017042804032728-04-2017
1333सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेश्वर मंदिर देवस्थान अंतर्गत रस्ता करणे व संरक्षक भिंत बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042712035627-04-2017
1334अर्थ विभागश्री बबन गोपाळा साठे सेवा निवृत्‍त परिचर अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705035927-04-2017
1335अर्थ विभागश्रीमती कमल गुलाब शिंदे सेवा निवृत्‍त एएनएन प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निघोज ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036027-04-2017
1336अर्थ विभागश्रीमती शारदा साहेबराव लवांडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शास्‍त्रीनगर ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036127-04-2017
1337अर्थ विभागश्रीमती द्वारका मारुती मेहेत्रे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुईछत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036227-04-2017
1338सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट- ड या पदावरून वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704031427-04-2017
1339आरोग्‍य विभागश्री.दिपक मदन बेग यांना वारसा हक्‍काने सफाई कामगार श्रेणी - १ गट ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत.2017042710017827-04-2017
1340पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008227-04-2017
1341पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008327-04-2017
1342सामान्य प्रशासन विभागसेवानिवृत्‍तीबाबत - श्री भरत कनिराम राठोड जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर2017042704031627-04-2017
1343सामान्य प्रशासन विभागश्री जी डी घोडके कनिष्‍ठ सहाय्यक प स कर्जत यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042704031727-04-2017
1344सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे एप्रिल २०१७ पेडईन मे २०१७)2017042704031827-04-2017
1345शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक (माध्यम मराठी) वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . . 2017042716040127-04-2017
1346अर्थ विभागश्रीमती आशा निवृत्‍ती सारंगधर सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ताण्‍ संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036327-04-2017
1347सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704031927-04-2017
1348सामान्य प्रशासन विभागश्री एस वाय कदम कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032027-04-2017
1349सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवन दत्‍तात्रय कुदळे परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032127-04-2017
1350ग्रामपंचायत विभागश्री रेवंन्नाथ त्रिंबक भिसे ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना- परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017042706049827-04-2017
1351ग्रामपंचायत विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती कर्जत यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706049927-04-2017
1352ग्रामपंचायत विभागश्री दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050027-04-2017
1353ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050127-04-2017
1354ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांना द्वितीय सहामाही तथा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय या पैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017042706050227-04-2017
1355सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704032227-04-2017
1356कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042709002727-04-2017
1357शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मुलाणी तनवीर नसीर (शिक्षणसेवक ) यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीबाबत.2017042616039926-04-2017
1358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040026-04-2017
1359सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ कनिष्ठ/शाखा अभियंता गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040126-04-2017
1360ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हमीदपूर ता नगर व २ कामे)2017042606049726-04-2017
1361महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005726-04-2017
1362महिला बालकल्‍याण विभागअनुसुचीत क्षेत्राअंतर्गत परिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठ्ता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005826-04-2017
1363महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608005926-04-2017
1364महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608006026-04-2017
1365आरोग्‍य विभागआदिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांची पुर्ननियुक्‍ती करणे बाबत...2017042610017726-04-2017
1366आरोग्‍य विभागराष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नगर तालुक्यातील तालुका समूह संघटक या रिक्त पदी उमेदवारास नियुक्ती देणेबाबत...2017042510017225-04-2017
1367आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला /परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017325-04-2017
1368ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017042506049625-04-2017
1369आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी याची सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍यांसाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017425-04-2017
1370अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 888 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035725-04-2017
1371अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 497 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035825-04-2017