जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत आदेश...2017022813033828-02-2017
2लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत ल.पा.उपविभागांचा कार्यभार नजीकच्या तालुक्यातील उपअभियंता ल.पा.यांचेकडे देणेबाबत.2017022715023927-02-2017
3सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017022304021523-02-2017
4सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022204020822-02-2017
5शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.फक्कड नारायण शिंदे, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शाळा हिंगोणी ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017022216023722-02-2017
6अर्थ विभागउप लेखा परीक्षा उतीर्ण होण्या पासून सुट मंजूर करणे 2017022205023522-02-2017
7अर्थ विभागकै.श्री सिताराम कशिनाथ लोहोकरे मयत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती सगमनेर यांचि वारसपत्नि श्रीमती लता सिताराम लोहोकरे याना ठेव सलग्न विमा योजनेचा लाभ देने बाबत2017022105022421-02-2017
8अर्थ विभागश्री अशोक दामोधर बैरागी से.नि.कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना वयाची 50 वर्ष पूर्ण झााल्‍याने संगणक परीक्षेतून सुट मंजूर करणे2017022105023121-02-2017
9पशुसंवर्धन विभागडॉ.स्वप्नजा जगन्नाथ लोखंडे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.पाथर्डी श्रेणी-1 ता.पाथर्डी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017022011005520-02-2017
10आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्षे पुर्ण झालेल्‍या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट देणे बाबत.2017022010010320-02-2017
11ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित करावयाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017022006041020-02-2017
12सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020620-02-2017
13सामान्य प्रशासन विभागश्री.निमसे शिवाजी तुकाराम वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020720-02-2017
14अर्थ विभागश्रीम.लक्ष्मीबाई फ्रासिस भिंगारदिवे ,परिचर,ग्रा.पा.पु. जि.प.अहमदनगर यांना सुधारीत सेवा निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य मंजरी बाबत.2017021805022518-02-2017
15पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनंत शरद साखरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.तांभेरे श्रेणी-1 ता.राहुरी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत. दिनांक 28/02/2017 ते 04/03/2017 (5 दिवस)2017021711005317-02-2017
16पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017021711005417-02-2017
17सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री.पावलंस हरी भोसले मैलकामगार जि प सा .बा उपविभाग संगमनेर यांचे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी अग्रिम मंजुरी व त्यावरील खर्चाचे प्रतिपूर्ती बाबत. आदेश. 2017021713033717-02-2017
18सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एस साळुंके कक्ष अधिकारी शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत 2017021704019717-02-2017
19सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एफ गायकवाड कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019817-02-2017
20सामान्य प्रशासन विभागश्री एस व्‍ही बारस्‍कर कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019917-02-2017
21सामान्य प्रशासन विभागश्री लता रोकडे कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020017-02-2017
22सामान्य प्रशासन विभागश्री जी व्‍ही गाडगे कनिष्‍ठ सहाय्यक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020117-02-2017
23पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006817-02-2017
24पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006917-02-2017
25पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707007017-02-2017
26पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007117-02-2017
27पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007217-02-2017
28पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007317-02-2017
29पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत श्रीगोंदा पारनेर )2017021507006615-02-2017
30ग्रामपंचायत विभागश्री भिका रेवजी गोंदके, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांना चतुर्थ सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017021406039414-02-2017
31महिला बालकल्‍याण विभागएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्पा अंतर्गत अहमदनगर जिल्हातील प्रकल्प स्ततरावरील विविध घटकार्तगंत प्रकल्प राबविण्या साठी अनुदान वाटप ......2017021408004214-02-2017
32सामान्य प्रशासन विभागश्री.पोपट रंगनाथ मेहेर वरिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपाविभाग पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019213-02-2017
33सामान्य प्रशासन विभागश्री.भागाजी चिमाजी मुरकुटे परिचर पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019313-02-2017
34शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात लोकजागृती उपक्रमांतर्गत बेटी बचाओ,बेटी पढाओ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी वर्ग करणॆबाबत.2017021316023013-02-2017
35अर्थ विभागश्री बाबासाहेब गणपत बडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खामपिंप्री तालुका शेवगाव यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005020910-02-2017
36अर्थ विभागश्रीम शैलजा विश्‍वनाथ नाचन सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा हरिहरनगर तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017021005021010-02-2017
37अर्थ विभागश्री माधव नारायण पवार सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021110-02-2017
38अर्थ विभागश्री सूर्यकांत भागूजी कार्ले सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरवाडी तालुका पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021210-02-2017
39पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती जामखेड )2017021007006510-02-2017
40अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना महाराष्‍ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017021005021410-02-2017
41अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021510-02-2017
42अर्थ विभागश्री.राजेंद्र धोंंडीराम थोरात, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021610-02-2017
43अर्थ विभागकै.श्री.अभय काकासाहेब बडे,उपाध्यापक,पंचायत समिती शेवगाव यांच्या वारस पत्नी श्रीम.किर्ती अभय बडे, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021710-02-2017
44अर्थ विभागकै.श्री रामप्रसाद मारुती लाहोरे,केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.इदु रामप्रसाद लाहोरे,, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021810-02-2017
45अर्थ विभागश्रीम. मोरे सुनंदा बाळकृष्ण,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर ता -संगमनेर यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021910-02-2017
46अर्थ विभागश्रीम.कांतिका अशोक वाकचौरे,उपाध्यापक,पंचायत समिती कोपरगाव ता - कोपरागाव यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022010-02-2017
47अर्थ विभागश्री.सुरेश पोशट्टी चिलवर,कनिष्ठ अभियंता, जि.प.ग्रा.पा.पु.विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022110-02-2017
48अर्थ विभागश्री.अनंत जलन्ना सदनापुर, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022210-02-2017
49सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033409-02-2017
50सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033509-02-2017
51सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033609-02-2017
52पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता संगमनेर )2017020907006409-02-2017
53सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032808-02-2017
54सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032908-02-2017
55सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग प्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033008-02-2017
56सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033108-02-2017
57सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017020813033208-02-2017
58अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना उपलेखापाल ही परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017020805020808-02-2017
59ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाचे आतील खाजगी विहिर अधिग्रहण देयकास मंजुरी देणे बाबत तालुका -श्रीगोंदा ... 2017020814016108-02-2017
60पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती पारनेर )2017020807006308-02-2017
61सामान्य प्रशासन विभागश्री.झोडगे प्रदिप सुधाकर परिचर प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020804018908-02-2017
62सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैल कामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032408-02-2017
63सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032508-02-2017
64सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032608-02-2017
65सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032708-02-2017
66सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे कनिष्‍ठ सहाय्यक पारनेर यांचे अनाधिकृत कार्यालयीन कामी गैरहेजरीबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017020704018407-02-2017
67सामान्य प्रशासन विभागश्री निंभोरे अविनाश वाल्‍मीक जि प प्रा शाळा मढेवडगांव ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर यांना पदावरून दूर करणेबाबत 2017020704018507-02-2017
68पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीगोंदा जामखेड )2017020707005807-02-2017
69पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - अस्तगांव व ग्रामपंचायत निमगाव खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत... 2017020707006007-02-2017
70सामान्य प्रशासन विभागश्री ज्ञानदेव राघु देसले परिचर पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018607-02-2017
71पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - ममदापुर पंचायत समिती - नगर ग्रामपंचायत - सारोळा कासार ग्रामपंचायत- दहिगाव ग्रामपंचायत - खोसपुरीं पंचायत समिती - शेवगाव ग्रामपंचायत- ढोरजळगाव ने खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत..2017020707006107-02-2017
72पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता श्रीरामपुर संगमनेर कोपरगांव )2017020707006207-02-2017
73सामान्य प्रशासन विभागश्री पुराणे गौतम विश्‍वनाथ कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-२ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018707-02-2017
74सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र वामन कोरडे कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केेद्र निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018807-02-2017
75अर्थ विभागश्री दिलीप गोटीराम कोंबळे सेवा निवृत्त व्रनोपचारक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतीम रक्कम अदा करणे 2017020605020206-02-2017
76अर्थ विभागश्रीमती प्रमिला राधाकृष्ण खोमणे सेवा निवृत्त वरिष्ठ सहाय्यक लेखा अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017020605020306-02-2017
77पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती शेवगांव राहुरी नेवासा राहाता )2017020607005606-02-2017
78पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी नगर पारनेर )2017020607005706-02-2017
79सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस भोसले कार्यकारी अभियंता जि प सा बा दक्षिण विभाग अहमदनगर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत 2017020604018106-02-2017
80सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री ए आर गावडे शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग नगर यांना जि प सेवेतून निलंबित करणेबाबत 2017020412023204-02-2017
81शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष भगवान वायकर,उपा. जि.प.प्रा.शाळा वायकरवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन दुर करणेबाबत...2017020416021804-02-2017
82सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून व्रणेापचारक गट-ड या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017020404018004-02-2017
83अर्थ विभागश्रीम. ताहेराबी अब्दुल कादर शेख, उपाध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत2017020305019803-02-2017
84अर्थ विभागश्रीम. शैलजा विश्वनाथ नाचण , उपाध्यापिका, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2017020305019903-02-2017
85अर्थ विभागकै श्री दादाभाऊ लक्ष्‍मण देशमुख मयत उपाध्‍यापक पंचायत स‍मिती अकोले यांची वारस पत्‍नी संगिता दादाभाऊ देशमुख यांना ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत2017020305020003-02-2017
86अर्थ विभागश्रीम. शैला रेवजी तांबे, ए.एन.एम, पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017020305020103-02-2017
87सामान्य प्रशासन विभागश्री.रामभाउ चंद्रकांत दहिवाळकर परिचर प्रा आ केंद्र उंदिरगाव ता श्रीरामूपर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020304017603-02-2017
88सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020304017703-02-2017
89आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची तात्‍पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017020310010003-02-2017
90आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर चौकशी अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010103-02-2017
91आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर सादर कर्ता अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010203-02-2017
92पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनिल किसनराव गडाख, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.दहिगांव-ने श्रेणी-1 ता.शेवगाव यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017020211005102-02-2017
93अर्थ विभागश्रीम चंद्रकला प्रभू सानप सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा अंबिकानगर तालूका पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017020205019702-02-2017
94सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२0 ते 22 फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता शिक्ष्‍ाण अधिकारी,माध्‍यमिक जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017020204017402-02-2017
95महिला बालकल्‍याण विभागश्री. मारुती दगडु म्हस्के सेवा निवृत्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे रजा रोखीकरणा बाबत.2017020208003602-02-2017
96सामान्य प्रशासन विभागश्री.यशवंत अंबादास बेद्रे,कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग-1यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020204017502-02-2017
97सामान्य प्रशासन विभागश्री खेामणे बाळासाहेब कोंडिबा परिचर जि प सा बा उपविभाग पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016101-02-2017
98सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र विश्‍वनाथ गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016201-02-2017
99सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशाखा अभियंता याना लागू करणेत आलेला वेतनबँड रु १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु ६६००/- काढून घेणेबाबत 2017020113031101-02-2017
100सामान्य प्रशासन विभागश्री आदिनाथ किसन चव्‍हाण जि प लपा उपविभाग नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016301-02-2017
101सामान्य प्रशासन विभागश्री परदेशी विशाल धर्मराज कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016401-02-2017
102सामान्य प्रशासन विभागश्री कचरे जगन्‍नाथ मुरलीधर कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपविभाग संगमनेर पंचायत समिती संगमनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016501-02-2017
103अर्थ विभागश्री. रावसाहेब आनंदा सोनवणे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017020105019501-02-2017
104ग्रामपंचायत विभागश्री बाबासाहेब कोंडिराम घुले, सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना तृतीय सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017020106039101-02-2017
105सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031201-02-2017
106सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031301-02-2017
107सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031401-02-2017
108सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031501-02-2017
109सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031601-02-2017
110सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031701-02-2017
111सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031801-02-2017
112सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031901-02-2017
113सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032001-02-2017
114सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032101-02-2017
115सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032201-02-2017
116सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032301-02-2017
117सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍तीवेतन, इतर भत्‍ते, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरणाासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. माहे- जानेवारी २०१७2017020104016601-02-2017
118सामान्य प्रशासन विभागमाहितीचाा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पंचायत समिती स्‍तरीय, महिलाा व बालकल्‍याण व समाजकल्‍याण विभागातील अपिलीय अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व सहा. जन माहिती अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत. 2017020104016701-02-2017
119सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016801-02-2017
120सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016901-02-2017
121सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (उच्‍च्‍श्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017001-02-2017
122सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017101-02-2017
123सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी ( सहाय्यक प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017201-02-2017
124आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सेवक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (आरोग्‍य सेवक पुरुष)2017013110009631-01-2017
125अर्थ विभागकै श्री गोरक्षनाथ सखाराम लांडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105018731-01-2017
126अर्थ विभागश्रीमती हिराबाई बाबूराव शिंदे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा जाधववस्‍ती तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018831-01-2017
127अर्थ विभागश्रीमती प्रवरा जगन्‍नाथ भांड सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा दीघी तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018931-01-2017
128अर्थ विभागकै रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह नीधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019031-01-2017
129अर्थ विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी पंचायत, पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105019131-01-2017
130अर्थ विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019231-01-2017
131सामान्य प्रशासन विभागश्री फकीरा एकनाथ केदारी कार्या अधीक्षक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017013104015731-01-2017
132सामान्य प्रशासन विभागश्री बारटक्‍के अंकुश रामचंद्र वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017013104015831-01-2017
133जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री चिपाडे एस जे, कनिष्ठ सहा. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती बील मंजुरीबाबत 2017013103003631-01-2017
134पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीरामपुर, राहुरी, जामखेड)2017013107005131-01-2017
135पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पंचायत समिती पारनेर)2017013107005231-01-2017
136पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता कोपरगांव)2017013107005331-01-2017
137अर्थ विभागश्रीम. खोमणे प्रमिला राधाकृष्ण, वरिष्ठ लेखा सहाय्यक, अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना नवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017013105019331-01-2017
138पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी अकोले )2017013107005431-01-2017
139अर्थ विभागश्रीमती पी.आर.खोमणे,वरि.लेखा अर्थ वि भाग जि.प.अ.नगर यांना नियत वयोमानानुसार जिल्‍हा प‍रि षद सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे.2017013105019431-01-2017
140पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता ग्रामपंचायत - दाढ बुद्रुक खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत2017013107005531-01-2017
141ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना खरवंडी तालुका नेवासा महावितरण कंपनीस भरणा केलेले विज देयकाच्या १०० टक्के वीज बिलाच्या ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017013114015731-01-2017
142अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशिकरण मूल्‍य व कुंटुब निवृत्‍ती वेतन मंजूरी बाबत2017013005018630-01-2017
143अर्थ विभागश्री शेख आयूब नूरमहमंद आरोग्य सेवक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा उपदान मंजूरी बाबत2017012705017827-01-2017
144अर्थ विभागश्रीम हेमलता अरुण पंदारे मूख्याध्यापक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705017927-01-2017
145अर्थ विभागश्री बापूसाहेब संखाराम पिलगर मैलकामगार पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018027-01-2017
146अर्थ विभागश्री लहानू रंभाजी क्षिरसागर मैलकामगार पंचायत समिती संगमनेर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018127-01-2017
147अर्थ विभागश्री मंकूद कृष्ण्‍नाथ रासने आरोग्य सहा आरोग्य विभाग जि प अहमदनगर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018227-01-2017
148अर्थ विभागकै श्री मच्छिद्र रंगनाथ नरवडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018327-01-2017
149अर्थ विभागकै श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेेडगें मयत सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केद्र तिसगाव ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018427-01-2017
150जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एफ एच बेग वाहनचालक यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003227-01-2017
151जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एस डी काळोखे स प्र अ . संनियंत्रण यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003327-01-2017
152अर्थ विभागश्री. लक्ष्मण सखाराम सदगीर, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांना सुधारीत सेवा निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012705018527-01-2017
153जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003427-01-2017
154जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003527-01-2017
155ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं वांगदरी ता श्रीगोंदा)2017012506038725-01-2017
156सामान्य प्रशासन विभागश्री रोहिदास भिवसन सोनवणे सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांची खाजगी कारणस्‍तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत2017012504015325-01-2017
157पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पं स राहुरी )2017012507004925-01-2017
158ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत.(श्री ए एल पाटील, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं स राहूरी व इतर.)2017012506038825-01-2017
159अर्थ विभागश्रीमती सुनंदा प्रेमचंद झोबाडे सेवा निवृत्‍त एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उंबरे ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012505017525-01-2017
160अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सेवा निवृत्‍त सहारूयक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017625-01-2017
161अर्थ विभागश्री दिगंबर शंकरराव पाटील, उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिंपाेरे तालुका कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017725-01-2017
162पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खेळते भांडवल निधीचे वितरण (एकरूखे ता. राहता )2017012507005025-01-2017
163सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक गटशिक्षण कार्यालय पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012504015425-01-2017
164सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा कार्यभाराबाबत2017012504015525-01-2017
165सामान्य प्रशासन विभागउप कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा तात्‍पुरता कार्यभाराबाबत2017012504015625-01-2017
166सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोक प्रतिनिधीनि सुचविलेला ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते व अन्य मूलभूत सुविधांची कामाबाबत व सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचा रस्त्यांचा दुरुस्ती व परीक्षण कार्यक्रम ३०५४ या लेखाशिर्षांतगत निधी मधून करणेत येणारी कामे व जिल्हा परिषदेमार्फत कारणात येणारी सर्व कामे प्रकारची कामे याची राज्य गुणवत्ता निरीक्षक यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2017012512023125-01-2017
167सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती अहमदनगर या पदाचा तात्‍पुरता कार्यभााराबाबत2017012404014824-01-2017
168महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. ए. ए. कुलकर्णी सहा. बा. वि. प्र. अ .यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प. भिंगार 2 (ग्रामिण) या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003324-01-2017
169महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. वाय. भांगे पर्यवेक्षीका वडाळा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्पं अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वडाळा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003424-01-2017
170महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. बी. गायधने पर्यवेक्षीका नेवासा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प नेवासा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003524-01-2017
171ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत श्री. वळेकर राजेंद्र बन्सी ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड.2017012406038624-01-2017
172सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२ ते ४ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा आरोग्‍य अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404014924-01-2017
173सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता .उप कार्यकारी अभियंता (सा बा उत्‍तर) जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404015024-01-2017
174सामान्य प्रशासन विभागश्री जलाल मोहम्‍मद परिचर जि प सा बा उपविभाग नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015124-01-2017
175सामान्य प्रशासन विभागश्री कैलास बाळासाहेब झुुंगे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य पशासन विभाग जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015224-01-2017
176अर्थ विभागश्रीमती सूमन भास्‍कर मुळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा सुसेवस्‍ती तालुका नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह नधिीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017123-01-2017
177अर्थ विभागश्रीमती शकिला अख्‍तर फारुक शेख सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परषिद शाळा राहाता ऊर्दु तालूका राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017223-01-2017
178पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स राहुरी शेवगावं )2017012307004823-01-2017
179ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई अनुदान वाटप सन २०१६-१७ पासून 2017012314015523-01-2017
180सामान्य प्रशासन विभागश्री भांबरे सुनिल बाळु परिचर पशु वैद्यकिय दवाखाना खडकवाडी पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012104014721-01-2017
181पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन कक्षातील कार्यरत असलेले तालुका स्तरावरील कार्यरत अधिकारी यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा करणे बाबत... 2017012107004621-01-2017
182सामान्य प्रशासन विभागविभागीय चौकशी प्रकरणात सादरकर्ता अधिकारी व साक्षिदार यांनी जिल्‍हा परिषदेची बाजु प्रभावीपणे मांडणेबाबत2017012004014420-01-2017
183सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचारी यांचेविरुध्‍द विहीत कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करणेबाबत 2017012004014520-01-2017
184महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मनोज ससे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) यांचे अर्जित रजेच्या कालावधीत म. व. बा. क. विभागाचे प्रशासकिय कामकाज संभाळणे बाबत2017012008003220-01-2017
185अर्थ विभागश्री.मधुकर किसन खवळे, मैलकामगार, जि.प.ग्रा.पा.पु. उपविभाग जामखेड पं.स.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016120-01-2017
186अर्थ विभागकै. बाळू देवराम जाधव, परिचर, पंचायत समिती नगर,यांच्या वारस पत्नी श्रीम.संगिता बाळू जाधव यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017012005016220-01-2017
187अर्थ विभागश्री.सुरेश एकनाथ गोरे, मैलकामगार,पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016320-01-2017
188सामान्य प्रशासन विभागश्री एस टी माने कनिष्‍ठ सहाय्यक एबाविेसे श्रीगोदा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृृत गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017012004014620-01-2017
189अर्थ विभागश्री. दिलीप विठ्ठल पवार, मैलकामगार, पंचायत समिती जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016420-01-2017
190अर्थ विभागश्री. गोरक्ष यादव रोकडे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012005016520-01-2017
191अर्थ विभागश्री. किसान मार्तंड घुले, उपाध्यापक , पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुतुब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016820-01-2017
192अर्थ विभागश्री.आरोटे साबाजी दगडू, उपाध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016920-01-2017
193अर्थ विभागश्री. अशोक हरिभाऊ लहिरे, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017012005017020-01-2017
194अर्थ विभागकै.श्री. सुरेश रघुनाथ एखंडे, मयत पदवीधर शिक्षक, पंचायत समिती अकोले, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. मीनाक्षी सुरेश एखंडे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017011905015619-01-2017
195ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038419-01-2017
196ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038519-01-2017
197अर्थ विभागश्री. रामदास गोपाळा मोरे, कक्ष अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांचे सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017011905015719-01-2017
198समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (माहे जुन-2016 ते सप्टेंबर-2016)2017011917003419-01-2017
199समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (ऑक्टोबर-2016 ते डिसेंबर-2016)2017011917003519-01-2017
200पशुसंवर्धन विभागश्री खोडदे लक्षमण सिताराम पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाखना हिवरेबाजार तालुका नगर पंचायत समिती नगर यांच्या पत्नीचे वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश2017011911005019-01-2017
201शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतीपुतीची रककम मंजुर करणे बाबत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणेबाबत श्री निकाळे मंदा संतू उपा ज़ि प प्रा शा बाभळेश्वर ता राहता 2017011916021419-01-2017
202महिला बालकल्‍याण विभागश्री. रणजित सोमा भराडे विस्ताार अधिकारी (सां) राजीनामा मंजुरी बाबत 2017011908003119-01-2017
203अर्थ विभागश्री .यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी ऐच्छिक सेवा निवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014518-01-2017
204अर्थ विभागश्री .रावसाहेब आनंदा सोनवने ऐच्छिक सेवा निवृत्त केंद्रप्रमुख बुऱ्हाणगर तालुका नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014618-01-2017
205अर्थ विभागश्री .विलास शंकर डूमणे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे तालुका संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014718-01-2017
206अर्थ विभागश्री . बाळू हरिभाऊ साळुंके उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मंजूर तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा करणे 2017011805014818-01-2017
207अर्थ विभागश्री .हरिभाऊ देवराम नरसाळे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा समर्थनगर तालुका पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014918-01-2017
208अर्थ विभागश्री. संदीप रमेश अहिरे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चर्मळवस्ती तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805015018-01-2017
209सामान्य प्रशासन विभागश्री रणसिंग लक्ष्‍मण मूरलीधर परिचर प्रा आ केंद्र खर्डा ता जामखेड यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014018-01-2017
210सामान्य प्रशासन विभागश्रीम ज्‍योती गणेश्‍ा देेवतरसे कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014118-01-2017
211सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष कचरू जेजुरकर कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ग्रापापु उपविभाग श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014218-01-2017
212सामान्य प्रशासन विभागश्री संजय किसन पालवे परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011804014318-01-2017
213कृषि विभागश्री. एस.एस.साळवे, सेवा निलंबीत कृषि अधिकारी,प.स.नेवासा यांचे विभागीय चौकश्‍ाी बाबत- निलंबन निर्वाह भत्‍याचे पुर्नविलोकना बाबत.2017011809001118-01-2017
214आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ.कृष्‍णा संपतराव घावटे,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,मेहेकरी,ता.नगर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011810009518-01-2017
215ग्रामपंचायत विभागश्री दिलीप उत्तमराव पठारे, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ, पं स श्रीगोंदा यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017011706038317-01-2017
216सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.भारती,वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने विभागीय चौकशी करणे कामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017011704013817-01-2017
217सामान्य प्रशासन विभागश्री.एस.एस.भारती,वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने विभागीय चौकशी करणे कामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणुक करणे बाबत.2017011704013917-01-2017
218आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.15600-39100 ग्रेड पे रू 5400) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत.. डॉ. बाळासाहेब प्रभाकर मेहेत्रे वै. अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,धांदरफळ,ता. संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर2017011710009417-01-2017
219अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011605013816-01-2017
220अर्थ विभागश्री .मधुकर विश्वनाथ वडागळे ऐच्छिक सेवा निवृत्त सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरसगाव तालुका नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605013916-01-2017
221अर्थ विभागश्री हंबीर तुळजाराम मांडगे सेवा निवृत्त परिचर पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011605014016-01-2017
222अर्थ विभागश्री . भाऊसाहेब किसन भंडारे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पवळवाडी तालुका पाथर्डी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011605014116-01-2017
223सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकेशव त्रिम्बक आव्हाड तत्कालीन हजेरी सहाय्य्क जि प सा बा उपविभाग पाथर्डी यांना नुकसान भरपाई पोटी रुपय पाच हजार अदा करणे बाबत 2017011612022116-01-2017
224सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एस जी गायकवाड शाखा अभियंता जि प ग्रा पा पु उपविभाग जामखेड यांची विभागीय चौकशीची नस्ती बंद करणे बाबत 2017011612022216-01-2017
225आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग -३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011610008916-01-2017
226आरोग्‍य विभागकुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग -३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011610009016-01-2017
227सामान्य प्रशासन विभागश्री शेख माहेम्‍मद इम्रान कुतुबुददीन कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011604013616-01-2017
228सामान्य प्रशासन विभागश्री अतुल दावजी भडके कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ल पा उपविभाग शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011604013716-01-2017
229महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. के .पी वराडे सहा. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए. बा. वि. से. यो. प्रकल्प कोपरगाव यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कमी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत-----2017011608002916-01-2017
230महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.के. पी. वराडे. सहा. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए .बा.वि . से. यो. प्रकल्प कोपरगाव यांचे कार्यालीन कामी गैरवर्तणुकी बाबत विभागीय चौकशी करणे कमी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत......2017011608003016-01-2017
231आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू15600-39100 ग्रेड पे 5400) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना डॉ. अजिंक्‍य पोपट आढाव,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ. केंद्र,चासनळी,ता. कोपरगांव,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत.. ,2017011610009216-01-2017
232आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रू. ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत....डॉ.दत्‍तात्रय विठोबा जोरी वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,विठे,ता.अकोले,जि.अ.नगर.2017011610009316-01-2017
233ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.प्रकाश उत्तम बाबर,से.नि. आरेखक यांनी कार्यालयीन कमी गैरवर्तन केल्याने शिक्षा अंतिम करणे बाबत. 2017011314014613-01-2017
234पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विस्तार अधिकारी पंचायत यांची कक्ष प्रमुख म्हणून नेमणूक करणेबाबत 2017011307004113-01-2017
235महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजना जिल्हा स्तरिय कक्षासाठी वाहन उपलद्धते बाबत 2017011318000313-01-2017
236सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.17 ते 19 जानेवारी 2017 या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017011304013513-01-2017
237महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामगांराग्रारोहयो अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्य बाळाचे मानधन व भत्ते अदा करणे 2017011218000212-01-2017
238आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात नामनिर्देशनाने पदस्‍थापना,डॉ.शरदकुमार बाळासाहेब पवार ,एमबीबीएस वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,कुळधरण,ता.कर्जत,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017011210008812-01-2017
239सामान्य प्रशासन विभागराज्‍यातील 25 जिल्‍हा परिषदा व 283 पंचायत समित्‍यांच्‍या सार्वत्रिक निवडणूका फेबु्वारी २०१७ प्रत्‍यक्ष निवडणूक कार्यक्रम आदर्श आचारसंंहिता बाबत2017011204013312-01-2017
240सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री शेख अजमतुल्ला सुलतान, कनिष्ठ अभियंता , जि प सा बा उपविभाग, पारनेर जि अहमदनगर यांचे स्वतः चे हृदयशस्रक्रिये साठी अग्रीम मंजूर करणे बाबत 2017011212022012-01-2017
241महिला बालकल्‍याण विभागसन 2014-2015 मधिल अंगणवाडी इमारत बांधकामे रदद करणे बाबत2017011208002812-01-2017
242आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011210008712-01-2017
243कृषि विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत कृषि अधिकारी/विस्‍तार अधिकारी (कृषि)2017011209001012-01-2017
244ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री.एम.एम.शेलार, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं.स.नेवासा)2017011206038212-01-2017
245पशुसंवर्धन विभागडॉ. हरिश्चंद्र केशवराव गवळी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. जोहरापुर श्रेणी-1 ता.शेवगांव अर्जित रजा मंजुरी आदेश.2017011111004711-01-2017
246पशुसंवर्धन विभागडॉ.शारदा पंढरीनाथ चावडे, पशुधन विकास अधिकारी, फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय राजुर ता.अकोले यांची बालसंगपनासाठी अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017011111004811-01-2017
247पशुसंवर्धन विभागडॉ.मारुती रघुनाथ मिसाळ, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.रवंदे श्रेणी - 1 ता.कोपरगांव अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017011111004911-01-2017
248सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब यादवराव भांगे वाहनचालक यांनी पंचायत समिती श्रीरामपूर येथे कार्यरत असताना केलेल्‍या गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2017011104012911-01-2017
249शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.निंभोरे अविनाश वाल्मीक, जि.प.प्रा.शाळा मढेवडगाव ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन दुर करणेबाबत2017011116020011-01-2017
250अर्थ विभागश्री.श्रीकांत मधुकर औटी सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017011105011811-01-2017
251अर्थ विभागकै. अर्जुन लक्ष्मन वावरे मयत पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे . 2017011105011911-01-2017
252अर्थ विभागश्री.गोरक्षनाथ शंकर शिंदे सेवा निवृत्त मैल कामगार जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे. 2017011105012011-01-2017
253शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017011116020111-01-2017
254शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी ३ या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017011116020211-01-2017
255अर्थ विभागश्रीमती विजया गिरीधर गाडेकर सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळस तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012511-01-2017
256अर्थ विभागश्री अशोक हरिभाऊ लहिरे सेवा निवृत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जैनपूर नवे तालुका नेवासा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017011105012611-01-2017
257ग्रामपंचायत विभागश्री ठकाराम मनाजी जासूद, ग्राम विकास अधिकारी, पं स पारनेर यांचे भ नि‍ नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011106038111-01-2017
258शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.वसंत ज्ञानदेव जोंधळे सेवानिवृत्त गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017011116020511-01-2017
259अर्थ विभागश्रींम.बेबी नाना ठुबे, उपाध्यापक जी.प.शाळा वाडेगव्हाण ता- पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2017011005011010-01-2017
260अर्थ विभागश्री. शिवाजी गोविंद गरड, मैलकामागर, पंचायत समिती पाथर्डी, ता- पाथर्डी यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017011005011110-01-2017
261अर्थ विभागश्री.रामदास गोपाळा मोरे, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017011005011210-01-2017
262ग्रामपंचायत विभागश्री शंकर बापु भालेराव, ग्राम विकास अधिकारी, पं स संगमनेर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. 2017011006037610-01-2017
263ग्रामपंचायत विभाग14 वा वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत करणेसाठी दुस-या हप्त्याची जनरल बेसीक ग्रँट कोषागारातून आहरित करण्‍ोबाबत.2017011006037710-01-2017
264ग्रामपंचायत विभागश्री सुरेश लहानू डोंगरे, ग्रामसेवक पं स श्रीरामपूर यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत. (प्रथम हप्ता)2017011006037810-01-2017
265ग्रामपंचायत विभागश्री सुधाकर किसन बोर्डे, सक्तीने सेवानिवृत्त ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना न्यायालयीन प्रक्रीयेचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017011006037910-01-2017
266सामान्य प्रशासन विभागअस्थायी कर्मचा-यांना स्थायित्व प्रमाणपत्रा उपलब्ध करुन देणे बाबत परिचर गट ड.2017011004012610-01-2017
267अर्थ विभागEnabling Digital Payments In Rural India या विषयावरील दि.11 ते 12 जानेवारी 2017 रोजी आयोजित प्रशिक्षकांच्‍या प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे.2017011005011310-01-2017
268कृषि विभागविस्तार अिधकारी (कृषि) या संवर्गाची दिनांक 1 जानेवारी 2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठुता सुची प्रसिध्द‍ करणे बाबतण्‍2017011009000710-01-2017
269कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 1-1-2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत 2017011009000810-01-2017
270सामान्य प्रशासन विभागश्री अजय नारायण देवचके कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017011004012710-01-2017
271सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस मोटे तत्‍कालीन कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती जामखेड जि प अहमदनगर यांच्‍या विरूध्‍द विभागीय चौकशीच्‍या निर्णयानुसार अंतिम कार्यवाही करणेबाबत2017011004012810-01-2017
272आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010007910-01-2017
273आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ ची अंतरीम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017011010008010-01-2017
274आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतरीम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2017011010008110-01-2017
275आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना,डॉ.शादुर्ल केशव देशमुख एमबीबीएस,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,चंदनापुरी,ता.संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामाकजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008310-01-2017
276आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थापना, डॉ.रोहन विभाकर बारवकर एमबीबीएस, वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र,नन्‍नज,ता.जामखेड,जिल्‍हा अहमदनगर येथे हजर करून घेवुन व्दितीय वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत...2017011010008410-01-2017
277अर्थ विभागश्रीमती परीगाबाई धोंडीबा ठोकळ सेवा निवृत्त एल. एच. व्ही. प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पळवे खुर्द तालुका पारनेर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010905010009-01-2017
278अर्थ विभागश्री. सोमनाथ चिंधू भांगरे सेवा निवृत्त परिचर प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी तालुका अकोले यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010109-01-2017
279अर्थ विभागश्रीमती. शैला रेवजी तांबे सेवा निवृत्त आरोग्य सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हार बुद्रुक तालुका राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017010905010209-01-2017
280अर्थ विभागश्री. फकिरा एकनाथ केदारी सेवा निवृत्त कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती राहता यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010905010309-01-2017
281सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंंत अंबादास बेद्रेे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत 2017010904012109-01-2017
282शिक्षण प्राथमिक विभागनवोक्रमशील शाळांतील गणित विषयाचे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी डायटं सगमनेर यांना दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन2017010916019309-01-2017
283शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अतर्गत इ ६ वी पाठ्यपुस्तके व अध्यापन शास्त्राच्या व्हर्चुअल प्रशिक्षण खर्च वर्ग करणेबाबत2017010916019409-01-2017
284लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी-सुखदेव-2 ता.राहाता जि.अहमदनगर 2017010915023509-01-2017
285ग्रामपंचायत विभाग14 वा केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रा पं ना वितरीत केलेला निधी शासन निकषांनुसारच खर्च करुन विहीत कालावधीत कामे पूर्ण करणेबाबत...2017010906037509-01-2017
286सामान्य प्रशासन विभागश्री उमाकांत तुकाराम भांड कनिष्‍ठ सहा. सामान्‍य प्रशासन विभाग 1जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012209-01-2017
287सामान्य प्रशासन विभागश्री महंमद ईब्राहिम शेख परिचर एकात्‍मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालय नेवासा ता नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017010904012309-01-2017
288अर्थ विभागश्री. विनायक सखराम कोल्हे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर ता-संगमनेर, यांना सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010905010709-01-2017
289महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. यु .ए. कल्हापुरे यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास योजना सेवा प्रकल्प राहुरी या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2017010908002609-01-2017
290आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकिय व आरोग्‍य सेवा गट अ वैद्यकिय अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या/ पदस्‍थापना डॉ लालु सयाजी बोर्डे वै.अ.गट अ प्रा आ केंद्र वारी ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर यांना बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत2017010910007709-01-2017
291शिक्षण प्राथमिक विभागस्थायित्व प्रमाणपत्र मिळणेबाबत श्री.पवार संदिप सुरसिंग ता.राहाता2017010916019709-01-2017
292महिला बालकल्‍याण विभाग 2017 या वर्षा मधिल अंगवाडी सेविका व मदतनीस यांना सार्वजनिक सुटटया अनुज्ञेय करणे बाबत 2017010908002709-01-2017
293आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ (वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात पदस्‍थाना,डॉ.निलेश अदिनाथ खळदकर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, बेलवंडी,ता.श्रीगोंदा,जि.अ.नगर येथे हजर करून घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचा संपुर्ण कार्यभार सोपविणे बाबत..2017010910007809-01-2017
294महिला बालकल्‍याण विभागश्री. अशोक भिकचंद दंडगव्हाळ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो राहुरी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.... 2017010608003806-01-2017
295अर्थ विभागश्री.गणपत मालुजी वाकडे सहायक लेखाधिकारी आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010605009506-01-2017
296अर्थ विभागश्री. शिवाजी सोन्याबापू वाकचौरे सेवा निवृत्त औषध निर्माण अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेंडी ता.अकोले यांची भविष्य निर्वाह निधी ची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009606-01-2017
297अर्थ विभागकै. श्री. नंदकुमार बन्शी शिंदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माहेगाव तालुका राहुरी यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009706-01-2017
298अर्थ विभागश्री.भैरवनाथ सखाराम खोडदे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोनेवाडी तालुका - नगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009806-01-2017
299अर्थ विभागश्रीमती. प्रमिला सुदामराव पुंडे उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा कौठा तालुका - श्रीगोंदा यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010605009906-01-2017
300ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं देउळगांव सिध्दी, पिंपळगांव वाघा ता नगर व ग्रा पं जळकेवाडी ता जामखेड)2017010606037406-01-2017
301सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011405-01-2017
302सामान्य प्रशासन विभागश्री डी बी भवार कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र पिंपळगाव टप्‍पा ता पाथर्डी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017010504011505-01-2017
303ग्रामपंचायत विभागश्री माधव मारुती शेलार, सेवा निवृत्त ग्राम सेवक, पंचायत समिती नेवासा यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036605-01-2017
304ग्रामपंचायत विभागश्री भास्कर राधुजी नालकर, स्वेच्छा सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहूरी यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036705-01-2017
305ग्रामपंचायत विभागश्री शाहूराव नानासाहेब देशमुख, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036805-01-2017
306ग्रामपंचायत विभागश्री विक्रम किसन उगले सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगांव यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत.2017010506036905-01-2017
307ग्रामपंचायत विभागश्री चंद्रकांत भिमराव वारकड, सक्तीने सेवा निवृत्त ग्राम सेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे प्रथम सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत.2017010506037005-01-2017
308अर्थ विभागश्री. शरद गोंविद राजवाळ, सहाय्य्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपूर,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008505-01-2017
309अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे, ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008605-01-2017
310अर्थ विभागश्री. राजाराम नामदेव थोरात, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर , ता- पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008705-01-2017
311अर्थ विभागश्री. सदाशिव विठ्ठल शिंदे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008805-01-2017
312अर्थ विभागश्रीम. चंद्रकला प्रभू सानप, उपाध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010505008905-01-2017
313अर्थ विभागश्रीम. मोहिनी श्रीपाद लहाडे, ए.एन.एम., प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017010505009005-01-2017
314सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र विधान परिषद नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संंघ निवडणूक २०१७आदर्श आचारसंंहिता बाबत2017010504011705-01-2017
315शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषद शाळा हनुमान टाकळी ता. पाथर्डी 2017010516018805-01-2017
316शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषदळा काळ्सपिंप्री ता. पाथ्‍ार्डी 2017010516018905-01-2017
317शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्‍हा परिषद मालकीच्या जुन्या खोल्या पाडनेस परवानगी देणे जिल्‍हा परिषद शाळा निवडुंगे ता. पाथर्डी 2017010516019005-01-2017
318लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा करमनवाडी ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश स्थगित ठेवणेबाबत2017010515023405-01-2017
319आरोग्‍य विभागश्रीमती सुवर्णलता सुधाकर जाधव, सहाय्ययक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र चांदा ता. नेवासा यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतिम करणे. 2017010510007505-01-2017
320जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय पारनेर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत2017010503002805-01-2017
321जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा:- ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर येथील कर्मचा-यांना करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017010503002905-01-2017
322जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणा:- ट्रायसेम ट्रेनिंग सेंटर, अहमदनगर येथील तीन ट्रेडचे प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधी करीता कर्मचा-यांची एकत्रीत मानधनावर नेमणूक करणेबाबत.2017010503003005-01-2017
323जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामिनी आय टी आय, पारनेर येथील दोन ट्रेडचे प्रशिक्षण बॅच सुरु करणे व सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधी करीता कर्मचा-यांची एकत्रीत मानधनावर नेमणूक करणेबाबत.2017010503003105-01-2017
324शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्‍ये जिल्‍हा वार्षिक योजने अंतर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती साठी जिल्‍हा परिषद अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 2017010416018004-01-2017
325पशुसंवर्धन विभागडॉ.जगदिश संभाजी खेडकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.बाभळेश्वर ता.राहाता यांची वैद्यकीय कारणास्तव परावर्तीत रजा मंजुरी आदेश.2017010411004204-01-2017
326ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, सुकेवाडी ता. संगमनेर येथे पाण्याची टाकी करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014104-01-2017
327ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पाडळी ता. पाथर्डी येथील रामनगर, गर्जेवस्तीसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014204-01-2017
328ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना प्रवरासंगम टोका व माळेवाडी योजनेकरीता नवीन ट्रान्सफार्मर बसविणे ता. नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014304-01-2017
329अर्थ विभागश्रीम.सुनंदा बाळकृष्ण मोरे उपाध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा राजापूर ता-संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे.2017010405007704-01-2017
330अर्थ विभागश्रीम. रखमाबाई बाबुराव गायकवाड, उपाध्यापक जिल्हा परिषद शाळा अकोळनेर स्टेशन ता-नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405007804-01-2017
331अर्थ विभागश्रींम.सुशीला पाटीलबा ठोकळ, मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद शाळा नारायणगव्हाण ता-पारनेर याचे भविष्यनिर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017010405007904-01-2017
332अर्थ विभागश्री. किसन मार्तंड घुले, उपाध्यापक , जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बहिरोबावाडी, ता-पारनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008004-01-2017
333अर्थ विभागश्रीम. मीनल जगन्नाथ खिळे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगाव खलु ता-श्रीगोंदा यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम वर्ग करणेबाबत2017010405008104-01-2017
334अर्थ विभागश्रीं. विजयकुमार तुकाराम जठार, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसोबानगर ता-श्रीगोंदा यांचे भविष निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणेबाबत2017010405008204-01-2017
335अर्थ विभागश्रीम.शेटे विजया बाळासाहेब, मुख्याध्यापक , पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008304-01-2017
336अर्थ विभागश्रीम. जयश्री विजयकुमार जोशी, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती - नेवासा,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405008404-01-2017
337ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, उंबरगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा व पाणी टाकी योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414014404-01-2017
338पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004304-01-2017
339पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004404-01-2017
340पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक (वर्ग-4) या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017010411004504-01-2017
341सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कोळसांगवी ते जीरेवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412018804-01-2017
342सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.रांजणगाव मशिद येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर.2017010412018904-01-2017
343सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.वाळवणे येथे दवाखाना आवारात कॉंक्रीटीकरण करणे ता.पारनेर2017010412019004-01-2017
344शिक्षण प्राथमिक विभागश्री शेख सगीर अ. रशिद मुख्याध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा उर्दु मुले केंद शास्त्रीनगर, ता. शेवगाव यांचे गैरवर्तनी कामी पुरवणी दोषारोपांची खातेनिहाय चौकशी होणेकरीता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2017010416018104-01-2017
345ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागयोजना नुतनीकरण निधी अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती मौजे.म्हातारपिंप्री ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण.2017010414014504-01-2017
346सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निरगुडे वस्ती संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025704-01-2017
347ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, काकडी ता. कोपरगांव, जि. अहमदनगर येथे जमीनीवरील पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414015104-01-2017
348सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिचडगाव तालुका नेवासा येथे १वर्गखोली बांधणेचा कार्यारंभ आदेश 2017010413025804-01-2017
349ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना वाढीव वितरण व्यवस्था करणे मौजे, धनगरवाडी ता. नेवासा जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010414015204-01-2017
350सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. महाजनवाडी गोंधवनी दत्तनगर रस्त्यावरील कॅनॉलवर कि.मी. १/५०० मध्ये फुल बांधकाम करणे. ता.श्रीरामपूर.2017010413025904-01-2017
351सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. मुसळवाडी ते इरिगेशन बंगला रस्ता कि.मी. ०/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्त करणे. ता.राहुरी 2017010413026004-01-2017
352सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. खुडसरगाव ते मानोरी रस्ता खडीकरण करणे. कि.मी. ३/०० ते ४/०० ता. राहुरी 2017010413026104-01-2017
353सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026204-01-2017
354सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंतीची उंची वाढविणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026304-01-2017
355सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे येसगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026404-01-2017
356सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026504-01-2017
357सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मालुंजा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026604-01-2017
358सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कारेगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यास संरक्षक भिंत बंधने व विस्तारीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026704-01-2017
359सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मातापूर येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026804-01-2017
360सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मानोरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413026904-01-2017
361सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे तांभोरे येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती व परिसर काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027004-01-2017
362सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआपेगाव ते कसाली शिव रस्ता प्रजिमा ८ ते ग्रामा २७ कि मी १/०० ते १/५०० ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027104-01-2017
363सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंचखडक खु ते ठाकरवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413027204-01-2017
364सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जळके खुर्द ता. नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027304-01-2017
365सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र मांजरी ता. राहुरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413027404-01-2017
366सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र सडे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027504-01-2017
367सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा ता. राहुरी येथे वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे. 2017010413027604-01-2017
368सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कोतुळेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान कोतुळ ता. अकोले येथे भक्तनिवास बांधणे भाग-२ ता. अकोले 2017010413027704-01-2017
369सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पिंपळदरी ता.अकोले येथे विद्युतीकरण करणे. 2017010413027804-01-2017
370सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाचेगाव ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413027904-01-2017
371सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बनपिंप्री रुईखेल रस्ता स क्र १/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022404-01-2017
372सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र जायगुडे आखाडा ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028004-01-2017
373सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते लोणी रस्ता ०/०० मध्ये मोरी बांधणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022504-01-2017
374सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413028104-01-2017
375सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पाथरे ता.राहुरी येथे कंपाउंड वॉल बांधणे. 2017010413028204-01-2017
376सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र चिंचोली ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028304-01-2017
377सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बेलवंडी ते दक्षिण हिवरेवस्ती रस्ता सा क्र मध्ये मोरी बांधणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412022704-01-2017
378सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मुसलवाडी ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413028404-01-2017
379सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मालुंजे खुर्द ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028504-01-2017
380सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कोल्हार खुर्द ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028604-01-2017
381सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर चास ता. अकोले येथे शौचालय बांधणे. 2017010413028704-01-2017
382सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तांभेरे ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे2017010413028804-01-2017
383सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आरडगाव ता.राहुरी येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे.2017010413028904-01-2017
384सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र भैरवनाथ मंदिर पळसुंदे ता. अकोले येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029004-01-2017
385सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र खडकी ता.अकोले येथे इमारत दुरुस्ती करणे. 2017010413029104-01-2017
386सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य केंद्र उंदीरगाव ता.श्रीरामपूर येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029204-01-2017
387सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मक्तपुर ता.नेवासा येथे पेव्हिन्ग ब्लॉक बसवणे. 2017010413029304-01-2017
388सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर देवस्थान गोपाळपूर ता.नेवासा येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029404-01-2017
389सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री.क्षेत्र जगदंबा देवी देवस्थान सोनई ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे. 2017010413029504-01-2017
390सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्रीराम मंदिर देवस्थान देवगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे2017010413029604-01-2017
391सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश नागबाबा देवस्थान भेंडा बु.ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029704-01-2017
392सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश श्री जगदंबा देवी देवस्थान शिरसगाव ता.नेवासा येथे येथे भक्तनिवास बांधणे.2017010413029804-01-2017
393सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगर्दणी अकोले इंदोरी निंब्रल विठे ते रामा ५० (भग रुंभोडी ते सावंतवाडी रस्ता कि मी २६/५०० ते २८/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (प्रजिमा ७६) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413029904-01-2017
394सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ते प्रजिमा ३१ (खरवंडी ) रस्ता कि मी ०/०० ते ३/०० भूमिगत गटारीसह काँक्रीटीकरण (एम डी आर ३१) ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017010413030004-01-2017
395सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनवलेवाडी धुमाळवाडी साखर कारखाना वाशेरे परखतपूर ते रामा ३२ ला मिळणारा मार्ग कि मी ०४/०० ते ०७/०० इजिमा १६५ ( वाशेरे ते परखतपूर रस्ता ) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030104-01-2017
396सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चोळकेवाडी अस्तगांव तालुका राहाता येथे १ वर्गखोली बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030204-01-2017
397सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जाधव वस्ती (वांगी बु ) तालुका श्रीरामपूर येथे २वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010413030304-01-2017
398सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे चासनळी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030404-01-2017
399सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे धामोरी येथील पशुवैद्यकीय संरक्षक भिंत व परिसर दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030504-01-2017
400सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रवंदे येथील पशुवैद्यकीय सौरक्षक भिंत व खोडवा दुरुस्ती करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030604-01-2017
401सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे रांजणगाव देशमुख येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030704-01-2017
402सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कानडगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030804-01-2017
403सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413030904-01-2017
404सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे मांजरी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2017010413031004-01-2017
405सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पांगरमल येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019504-01-2017
406सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे आगडगाव येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तीन खोल्या दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412019604-01-2017
407सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वासुंदे तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020304-01-2017
408सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जामगाव तालुका पारनेर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010412020404-01-2017
409सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत रस्ता करणे ता.पाथर्डी 2017010412020504-01-2017
410सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी अंतर्गत कॉंक्रेटीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010412020604-01-2017
411सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.करंजी परिसरात भराव रस्ता करणे ता.पाथर्डी2017010412020704-01-2017
412सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे जवळा पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.जामखेड .2017010412020804-01-2017
413सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – प.वै.द.खारेकर्जुने दवाखाना इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010412020904-01-2017
414सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे वडगाव आमली ते टाकळी खातगाव रस्ता करणे ता.पारनेर.2017010412021004-01-2017
415सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे कुळधरण पशुवैदयकीय दवाखाना दुरूस्ती. व परिसर सुधारणा करणे ता.कर्जत 2017010412021104-01-2017
416सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – तरडगव्हा ण ते चवरसांगवी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा 2017010412021204-01-2017
417सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- भानगाव ते सुरोडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा2017010412021304-01-2017
418सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – गरडवाडी ते तालुकाहद्द खडीकरण करणे किमी ०/० ते ३/५०० ग्रामा-४४ ता.शेवगाव2017010412021404-01-2017
419सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – अळकुटी ते शेरे कासारे रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/०० ता.पारनेर 2017010412021504-01-2017
420सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –कोसेगव्हाण ते टाकळीलोणार रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा2017010412021604-01-2017
421सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश –घेाटन ते मोटकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे किमी १/०५० ते १/६०० ता.शेवगाव2017010412021704-01-2017
422अर्थ विभागश्रीम. शोभा राजाराम नागपुरे, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007404-01-2017
423सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश – मौजे औरंगपुर ते एम.डी.आ -३९ रस्ता भराव खडीकरण करणे ता.पाथर्डी.2017010412021904-01-2017
424ग्रामपंचायत विभागश्री आर एम मलपुरे, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत मुतखेल ता अकोले यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017010406036404-01-2017
425अर्थ विभागश्रीम. विद्या प्रभाकर पंडित, ए.एन.एम.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,सावळीविहीर, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007504-01-2017
426अर्थ विभागश्रीम. शेख शकीला अख्तर फारुक, मुख्याध्यापक, ता- राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017010405007604-01-2017
427पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण ) वार्षिक कृती आराखडयातील ग्रामपंचायती मध्ये पोतराजा मार्फत स्वच्छतेविषयक जनजागृती करणेबाबत 2017010407003804-01-2017
428सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा – २२ ते फुंदे वस्तीे रस्ता‍ खडीकरण करणे ता.पाथर्डी2017010312018303-01-2017
429सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - भाळवणी ते १० वा मैल रस्ता दुरूस्ती करणे ता.पारनेर.2017010312018403-01-2017
430सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.हिेंगणगाव इमारत दुरूस्ती करणे ता.नगर2017010312018503-01-2017
431सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जातेगांव ते गटेवाडी रस्ता- मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/५०० ता.पारनेर2017010312018603-01-2017
432सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिरडगाव ते कोकणगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ता.श्रीगोंदा2017010312018703-01-2017
433ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुरच्या पाठीमागे बायबल बापतीस्त चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013303-01-2017
434ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे बारस्कर कॉलनी विजय वैरागर यांचे घराजवळ लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013403-01-2017
435ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे शांतीपुर, तारकपुर राकेश वैरागर यांचेघराशेजारी चर्च वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013503-01-2017
436ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं निमगांव घाणा ता नगर)2017010306033803-01-2017
437सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळवाडी श्री दत्त देवस्थान येथे पूर संरक्षक भिंत बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312019103-01-2017
438सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री दिनकर सखाराम औटी तत्का.मुकादम जि प सां बा उपविभाग पारनेर यांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु ९०,०००/- अदा करणेबाबत2017010312010303-01-2017
439ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक यांना ग्रामविकास अधिकारी या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत...2017010306033903-01-2017
440ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बेलापूर बु. ता श्रीरामपूर)2017010306034003-01-2017
441ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दत्तनगर ता श्रीरामपूर)2017010306034103-01-2017
442ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं हरेगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034203-01-2017
443ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं माळवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034303-01-2017
444ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं जाफ्राबाद ता श्रीरामपूर)2017010306034403-01-2017
445ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं दिघी ता श्रीरामपूर)2017010306034503-01-2017
446ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मुठेवडगांव ता श्रीरामपूर)2017010306034603-01-2017
447ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं लोणी खु. ता राहाता)2017010306034703-01-2017
448ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं रुई ता राहाता)2017010306034803-01-2017
449ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंचपूर ता संगमनेर)2017010306034903-01-2017
450ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं आश्वी बु. ता संगमनेर)2017010306035003-01-2017
451ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं निमगांव जाळी ता संगमनेर)2017010306035103-01-2017
452ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंप्री लौकी अजमपूर ता संगमनेर)2017010306035203-01-2017
453ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पाथरे ता राहाता)2017010306035303-01-2017
454ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ममदापूर ता राहाता2017010306035403-01-2017
455ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं खळी ता संगमनेर)2017010306035503-01-2017
456ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं उंबरी ता संगमनेर)2017010306035603-01-2017
457ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोल्हेवाडी ता संगमनेर)2017010306035703-01-2017
458ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं शेडगांव ता संगमनेर)2017010306035803-01-2017
459ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं सावळी विहीर खु. ता राहाता)2017010306035903-01-2017
460ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं येवती ता श्रीगाेंदा)2017010306036003-01-2017
461लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं1 ता . राहुरी2017010315017303-01-2017
462लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वडनेर नं 2 ता . राहुरी2017010315017403-01-2017
463लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-गावठाण ता . राहुरी2017010315017503-01-2017
464लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी-पटारे पागिरेवस्ती ता . राहुरी2017010315017603-01-2017
465लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-गाजरनाला ता . राहुरी2017010315017703-01-2017
466लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तुळापूर ता . राहुरी2017010315017803-01-2017
467लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गुंजाळे नं.1 ता . राहुरी2017010315017903-01-2017
468लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वांबोरी-मुलानीनाला ता . राहुरी2017010315018003-01-2017
469लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-पाटीलवस्ती ता . राहुरी2017010315018103-01-2017
470लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव-हारदेवस्ती ता . राहुरी2017010315018203-01-2017
471लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी नं.2 ता . नगर2017010315018303-01-2017
472लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी नं.3 ता . नगर2017010315018403-01-2017
473लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजले चिंचोली ता . नगर2017010315018503-01-2017
474लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा-भवरवाडी ता . जामखेड2017010315018603-01-2017
475लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती फक्राबाद ता . जामखेड2017010315018703-01-2017
476लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बोर्ले नं.2 ता . जामखेड2017010315018803-01-2017
477लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डोणगाव ता . जामखेड2017010315018903-01-2017
478लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिकणी ता . संगमनेर2017010315019003-01-2017
479लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमोण-देशपांडे मळा ता . संगमनेर2017010315019103-01-2017
480लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सारोळेपठार-नायदरा ता . संगमनेर2017010315019203-01-2017
481लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव देपा-वारुळ बंधारा ता . संगमनेर2017010315019303-01-2017
482लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती पिंपळे ता . संगमनेर2017010315019403-01-2017
483लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती माही-गावठाण ता . कर्जत2017010315019503-01-2017
484लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगावडाकु-गोंदकर ओढा ता . कर्जत2017010315019603-01-2017
485सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे डोंगरगण चाफेवाडी बहिरवाडी आगडगाव रतडगाव टाकळीकाझी उक्कलगाव शिरढोण रस्ता ३३/०० ते ३४/२०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022303-01-2017
486लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-हाडोळा ता . कर्जत2017010315019703-01-2017
487लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जळगाव नं.2 ता . कर्जत2017010315019803-01-2017
488लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटेगाव-कदमवस्ती ता . कर्जत2017010315019903-01-2017
489सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ गोदर्डी जोड रस्ता ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022603-01-2017
490सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010304011203-01-2017
491लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशिन-राऊतवस्ती ता . कर्जत2017010315020003-01-2017
492लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेगाव नं.1 ता . कर्जत2017010315020103-01-2017
493लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-पाचपीर ता . कर्जत2017010315020203-01-2017
494लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हंडाळवाडी ता . कर्जत2017010315020303-01-2017
495लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ ता . अकोले2017010315020403-01-2017
496लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कासारपिंपळगाव , ता पाथर्डी 2017010315020503-01-2017
497लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा दुरुस्ती कर्जुलेहर्या-कुंभडोह ता .पारनेर 2017010315020603-01-2017
498लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती डिकसळ-चौधरीवस्ती ता . पारनेर2017010315020703-01-2017
499लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सातेवाडी ता अकोले जि अहमदनगर 2017010315020803-01-2017
500लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोासपुरी- घोडकेवाडी ता नगर2017010315020903-01-2017
501लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021003-01-2017
502लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कामठी ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर 2017010315021103-01-2017
503लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोथुळ ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021203-01-2017
504सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ५४ राशीन अळसुंदे निंबे हातगांव लोणी चापडगाव ते प्ररामा ८ रस्ता सा क्र १/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312022903-01-2017
505लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव- भनगडेवस्ती ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर2017010315021303-01-2017
506लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती हिवरगाव पठार - वैतागवाडी ता संगमनेर जि अहमदनगर 2017010315021403-01-2017
507लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव खु ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021503-01-2017
508लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सावरगाव तळ ता संगमनेर जि अहमदनगर2017010315021603-01-2017
509लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती तिखोल -कुरण ता पारनेर जि अहमदनगर 2017010315021703-01-2017
510लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव डाकु ता कर्जत जि अहमदनगर 2017010315021803-01-2017
511लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 लपा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा उंबरे - दुशिंगवस्ती ता राहुरी जि अहमदनगर 2017010315021903-01-2017
512लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा ताजु-गावठाण ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022003-01-2017
513लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती कापुरवाडी-ढवळेवस्ती ता.नगर 2017010315022103-01-2017
514आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैदयकिय व आरोग्‍य सेवा गट-अ या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकारी गट- अ वर्ग- २ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००- ३९,१०० ग्रेड पे ५४००) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती बाबत.2017010310007603-01-2017
515लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प.बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा-शिंदेवस्ती ता.अकोले2017010315022203-01-2017
516लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सातेवाडी नं.2 ता.अकोले2017010315022303-01-2017
517लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.2 ता.अकोले2017010315022403-01-2017
518लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती किन्ही-धाकरोबा ता.पारनेर2017010315022503-01-2017
519लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती निमगाव डाकु ता.कर्जत2017010315022603-01-2017
520लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पाटेवाडी ता.कर्जत2017010315022703-01-2017
521लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा पिंपळवाडी नं.3- रानमळा ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315022803-01-2017
522लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुरेगाव-मोरेवस्ती ता.श्रीगोंदा जि.अहमदनगर2017010315022903-01-2017
523ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ शिंदे यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013603-01-2017
524ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग"नवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे मिसगरचाळ मुज्जा यांचे घराशेजारी लालटाकी वॉर्ड नं. 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश "2017010314013703-01-2017
525ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे बारस्कर कॉलनी गोंधळी समाज वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013803-01-2017
526ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनवीन बोअरवेल व इलेक्ट्रिक पंप बसविणे व सिनटेक्स टाकी बसविणे जलालशाह कब्रस्थान लालटाकी वॉर्ड नं 15 अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010314013903-01-2017
527ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसन २०१५-१६ या वर्षात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कानडगाव व इतर ६ गावे महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण2017010314014003-01-2017
528कृषि विभागजिल्‍हा परिषद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ९० टक्‍के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व अस्‍थापीत करणे.2017010309000603-01-2017
529आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट अ वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील बदल्‍या व पदस्‍थापना डॉ. प्रमोद अण्‍णासाहेब म्‍हस्‍के यांना तालुका आरोग्‍य अधिकारी राहाता या रिक्‍त पदावर हजर करुन घेवुन आहरण व संवितरणासह प्रशसकीय कामकाजचे अधिकार प्रदान करणे बाबत.2017010310007403-01-2017
530ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत. (श्री एन एन कदम, सेवा निवृत्त ग्रा वि अ पं स कोपरगांव)2017010306036103-01-2017
531सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे भामाठाण येथील अडबंगनाथ मंदिर ते भामाठाण रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022803-01-2017
532सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर, रेणुकानगर ता. श्रीरामपूर येथील भीमा परदेशी ते पप्पू मोर्गे यांच्या घरापर्यंत रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313022903-01-2017
533सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे महांकाळगाव ते बाकु पिंपळगाव जी प शाळेपर्यंत रास्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023003-01-2017
534सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर येथील घुलेयेवले वस्ती रस्ता करणे ता राहुरी जी अहमदनगर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023103-01-2017
535सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सद्गुरू किसनगिरीबाबा जन्मस्थळ मंदिर रास्ता सा क्र ०/०० ते ०/४०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023203-01-2017
536सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई बालाजी मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023303-01-2017
537सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी ते चितळी रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023403-01-2017
538सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमालुंजा बु ते रामवाडी कडेस जाणारा रास्ता खडीकरण करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313023503-01-2017
539सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागखंडाळा ते म्हसोबा रोड रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023603-01-2017
540सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते फत्याबाद शिवरस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023703-01-2017
541लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा करमनवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017010315023003-01-2017
542सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील रेणुकानगर अंतर्गत म्हसे यांचे घरापासून ते भागडे यांचे घरापर्यंत स्वामी समर्थ कॉलनी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313023903-01-2017
543सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोतुळ ते खंडोबा मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020003-01-2017
544सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोसेगव्हाण ते भोसे रस्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010312020103-01-2017
545सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागम्हसोबा मंदिर ते खंडाळा रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024003-01-2017
546सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागघोगरगाव येथील कॅनॉल मार्गे पठारेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024103-01-2017
547सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतांबेवाडी ते कडी खुर्द रस्ता दुरुस्त करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024203-01-2017
548सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा येथील नवीन गावठाण ते खंडोबा मंदिर खोसे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024303-01-2017
549सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसावळगाव येथील आदिवासी वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024403-01-2017
550सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर अंतर्गत मोरगे यांचे घरापासून ते संजीव झावरे (ए डी सि सि बँक कॉलनी ) यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024503-01-2017
551सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरगाव येथील श्री भैरवनाथ मंदिर रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे श्रीरामपूर ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024603-01-2017
552सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवाकडी पंढरीवस्ती ते रामपूर रस्ता करणे ता राहता कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313024703-01-2017
553सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदत्तनगर येथील जगताप यांचे घरापासून ते लोणकर यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024803-01-2017
554सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोधेगाव ते श्री समर्थ सतगुरु किसनगिरीबाबा जन्म स्थळ मंदिर रस्ता सा . क्र . ०/४०० ते ०/८०० दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313024903-01-2017
555सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर फत्याबाद शिव रस्ता ते चार नंबर ते दक्षिणेकडील कलवर पारखे यांचे वस्तीकडेस जाणारा रस्ता करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025003-01-2017
556सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ता श्रीरामपूर येथील माधव शेळके यांचे घरापासून ते आरबट्टी यांचे घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे ता श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025103-01-2017
557सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदहिगाव ते कासली रस्ता कि मी ०/०० ते ५/०० दुरुस्त करणे ता कोपरगाव कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025203-01-2017
558सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउस्थळ खालसा ते नेवासा रस्त्यावरील वीटभट्टी ते बानगंगा रस्ता दुरुस्त करणे ता नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010313025303-01-2017
559सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द कि मी ६/४०० मध्ये सि डी वर्क्स चे काम करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010313025403-01-2017
560जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाप्रधानमंत्राी आवास योजने अतंर्गत सेक-2011 नुसार अहमदनगर जिल्हयासाठी सन 2016-17 साठी प्राप्त 8572 घरकुल उदिदष्टानुसार तालुकानिहाय एनआयसीच्या वेबसाईटवर लाभार्थी रजिस्टर केलेले लाभार्थींची यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017010303002703-01-2017
561लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता . अकोले2017010215014902-01-2017
562लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को.प. बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा नं3 -झिरेमाळ , ता . अकोले2017010215015002-01-2017
563लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मुथाळणे नं.1 , ता अकोले. 2017010215015102-01-2017
564लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित खु-मुकाई , ता . अकोले2017010215015202-01-2017
565लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत को प बंधारा दुरुस्ती लहित बु.-मुकाई , ता .अकोले 2017010215015302-01-2017
566लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता .अकोले 2017010215015402-01-2017
567लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ब्राम्हणवाडा , ता अकोले. 2017010215015502-01-2017
568लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बेलापूर , ता .अकोले 2017010215015602-01-2017
569लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरापूर नं1 , ता पाथर्डी. 2017010215015702-01-2017
570लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं1 , ता .पाथर्डी 2017010215015802-01-2017
571लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-तुळजापूर , ता .पाथर्डी 2017010215015902-01-2017
572लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी नं2 , ता .पाथर्डी2017010215016002-01-2017
573लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज खु न.3-वांढेकरवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016102-01-2017
574लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु न.2-कराळेवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016202-01-2017
575लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती खांडगाव नं.1-चव्हाणवस्ती , ता .पाथर्डी2017010215016302-01-2017
576लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तिसगाव-जुगनी , ता .पाथर्डी2017010215016402-01-2017
577लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती देवराई नं1 , ता .पाथर्डी2017010215016502-01-2017
578लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिराळ , ता .पाथर्डी2017010215016602-01-2017
579लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215016702-01-2017
580लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत वसंत बंधारा दुरुस्ती कोळगाव-स्मशानभूमी , ता .श्रीगोंदा2017010215016802-01-2017
581लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-लिमजेवाडी , ता .श्रीगोंदा2017010215016902-01-2017
582लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोळगाव-जगतापवस्ती , ता .श्रीगोंदा2017010215017002-01-2017
583लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती ढोरजा , ता .श्रीगोंदा2017010215017102-01-2017
584लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 अंतर्गत साठा बंधारा दरोडी-चौगुले मळा , ता .पारनेर2017010215017202-01-2017
585अर्थ विभागसहाय्यक लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009102-01-2017
586अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009202-01-2017
587अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009302-01-2017
588अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा जिल्‍हा सेवा वर्ग 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी.2017010205009402-01-2017
589पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत जिल्हयातील जनावरांना गोचिडरोग प्रतिबंधक लस मात्रांचा पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211003902-01-2017
590पशुसंवर्धन विभागजि.प.सेस योजनेअंतर्गत मिनरल ब्रीक्स (खनिज विटा) पुरवठा करणे बाबतचा आदेश2017010211004002-01-2017
591सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010402-01-2017
592सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010502-01-2017
593सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक ( उच्‍चश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010602-01-2017
594सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010702-01-2017
595सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010802-01-2017
596सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी (सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204010902-01-2017
597सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी ) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011002-01-2017
598लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा गोरेगाव-शिवमंदीर , ता. पारनेर2017010215013202-01-2017
599लघु पाटबंधारे विभागशुद्धिपत्रक - साठा बंधारा दुरूस्ती, चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर या कामाच्या कार्यारंभ आदेशात दुरूस्ती करणेबाबत.2017010215013302-01-2017
600ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, नविन चांदगांव ता. नेवासा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012802-01-2017
601समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा पुस्तके व इतर पुस्तके पुरवीणे.2017010217003302-01-2017
602पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स पारनेर पाथर्डी नगर कर्जत)2017010207003602-01-2017
603लघु पाटबंधारे विभागसन 2015-16 च्या बचत रक्कमेतून 2702 बिगर आदिवासी (स्था.क्षेत्र) योजनांतर्गत साठा बंधारे कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश जि प संकेतस्थळावर अपलोड करणे2017010215013402-01-2017
604महिला बालकल्‍याण विभागअंगणवाडी इमारत बांधकामाच्या गांव व जागेत बदल करणे बाबत....2017010208002502-01-2017
605सामान्य प्रशासन विभाग परिचर वर्ग-४ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017010204011102-01-2017
606सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पटेलवाडी (उक्कलगाव) तालुका श्रीरामपूर येथे वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017010213025602-01-2017
607ग्रामपंचायत विभागश्री जरे रामकिसन शंकर, यांना जिल्हा परिषद, अहमदनगर अधिनस्त कंत्राटी ग्रामसेवक या पदावर पुन:र्नियुक्ती देणे बाबत...2017010206033702-01-2017
608ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वांबोरी ता. राहुरी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214012902-01-2017
609ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना बुऱ्हानगर व 44 गांवे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013002-01-2017
610ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, महांकाळवाडगांव ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013102-01-2017
611ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळेवाडी ता. श्रीरामपुर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017010214013202-01-2017
612लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती नवसरवाडी, ता . कर्जत2017010215013502-01-2017
613लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती जांभुळनाला-भानगाव , ता . श्रीगोंदा2017010215013602-01-2017
614लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंचोली काळदात , ता . कर्जत2017010215013702-01-2017
615लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड-गावडेवस्ती , ता . श्रीगोंदा2017010215013802-01-2017
616लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कापुरवाडी-पांडुूओढा , ता . नगर 2017010215013902-01-2017
617लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हसनापूर , ता . शेवागाव2017010215014002-01-2017
618लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती अंभोळ , ता . अकोले2017010215014102-01-2017
619लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिसोरेखांड नं.1 , ता . श्रीगोंदा2017010215014202-01-2017
620लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती रवळगाव-गुडुबाई , ता . कर्जत 2017010215014302-01-2017
621लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सावरगाव , ता . पारनेर 2017010215014402-01-2017
622लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर -इनामकरवाडी , ता पारनेर. 2017010215014502-01-2017
623लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती काळेवाडी-जांभळे , ता . अकोले2017010215014602-01-2017
624सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वाळुंज तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत संरक्षक भिंत दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018002-01-2017
625लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती अंभोळ-वसंत बंधारा , ता . अकोले2017010215014702-01-2017
626सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कौडगाव तालुका नगर येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा आदेश 2017010212018102-01-2017
627लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती लिंगदेव-ठाकरवाडी , ता . अकोले2017010215014802-01-2017
628सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खडकी तालुका नगर प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा आदेश 2017010212018202-01-2017
629कृषि विभागश्री. बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, मोहिम अधिकारी, कृषि‍ विभाग, जिप. नगर यांना सेवामुक्त करणे बाबत.2016123109000531-12-2016
630शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद कर्मचा-यांना वैदयकीय सुविधा हदय उपमार्ग शस्त्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजुर करणेबाबत2016123116016731-12-2016
631लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भानगाव-धनगरवाडी, ता -कर्जत 2016123115012631-12-2016
632लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंतामणी - रवळगाव , ता . कर्जत 2016123115012731-12-2016
633लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती उदरमल , ता . नगर 2016123115012831-12-2016
634लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कामठी-पा पु विहिरजवळ , ता .श्रीगोंदा 2016123115012931-12-2016
635लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तेलंगशी , ता . जामखेड2016123115013031-12-2016
636शिक्षण प्राथमिक विभागश्री अनिल प्रभाकर पाणगे, उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जांभळेवाडी ता.अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनाबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत.2016123116016831-12-2016
637ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक न.पा.पु.यो.बारागाव नांदूर व १४ गावे मुळा नदी पात्रातील गुरुत्व वाहिनी दुरुस्ती करणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 2016123114012731-12-2016
638अर्थ विभागराष्‍ट्रीय ग्राम स्‍वराज्‍य अ‍भियान सन 2016 -2017 अंतर्गत जिल्‍हा परषिद व पंचायत समिती स्‍तरावरील विषायाबाबत विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांसाठी प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त करणे.2016123105007331-12-2016
639जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत लिपीक टंकलेखक या पदावर करार पध्दतीने नियुक्ती 2016123103002431-12-2016
640सामान्य प्रशासन विभागश्री आर.एस.घायतडक, सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहाय्यक यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123104010131-12-2016
641सामान्य प्रशासन विभागश्री. के.बी.पागिरे, सेवानिलंबित वरिष्‍ठ सहाय्यक यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123104010231-12-2016
642सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍ती वेतन,इतर देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, सेवानिवृत्‍त कर्मचारी यांंचे रजा रोखीकरणासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे डिसेंबर २०१६)2016123104010331-12-2016
643जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. डी. बी. परदेशी , विस्तार अधिकारी (समुदाय संघटन व क्षमता बांधणी ) यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत2016123103002531-12-2016
644सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमुजिमा ३५ ते डोंगरगण मांजरसूंबा ते गोरक्षनाथ गड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016123012010630-12-2016
645सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जिमा ५ ते गजराज नगर (बु-हाणनगर) रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी.०/०० ते ०/५२५ ता.नगर.2016123012011330-12-2016
646अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016123005006730-12-2016
647अर्थ विभागकै. श्री. सतीष अंबादास कदम, मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती पारनेर, यांचे वारस पत्नी श्रीम.ज्योती सतीष कदम यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन, मृत्यू - नि- उपदान मंजुरी बाबत.2016123005010630-12-2016
648अर्थ विभागश्री. सखाराम भिकाजी देशमाने, मैलकामागर, पंचायत समिती पारनेर ,ता- पारनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपादान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत. 2016123005006930-12-2016
649अर्थ विभागश्री. सुरेश दामु लंके, मैलकामगार,पंचायत समिती पारनेर यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016123005007130-12-2016
650सामान्य प्रशासन विभागमहाराष्‍ट्र वित्‍त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील अधिका-यांच्‍या तात्‍पुरत्‍या पदोन्‍नत्‍या व पदस्‍थापना 2016123004009930-12-2016
651सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने,सेवानिलंबित परिचर यांना वाढीव दरानेे निलंबन निर्वाह भत्‍ता मंजुर करणेबाबत.2016123004010030-12-2016
652लघु पाटबंधारे विभागश्री व्ही टी डोंगरे, शाखा अभि. यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य ) या पदावर पदोन्नती मिळाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016123015012530-12-2016
653अर्थ विभागश्रीम. चित्रलेखा चंद्रसेन पवार, एल.एच.व्ही.,प्राथमिक आरोग्य केंद्र,काष्टी, ता - श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016123005007230-12-2016
654आरोग्‍य विभागतात्पूरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीमती गायमुखे मीना हिरामण ए एन एम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा तालुका राहुरी2016123010007330-12-2016
655महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन 2016-2017 मध्ये आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणे बाबत. (टी एस पी)2016123008002330-12-2016
656महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजनेतुन सन 2016-2017 मध्येण आदिवासी भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणे बाबत. ( ओ टी एस पी)2016123008002430-12-2016
657सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वडजाई (भोकर) तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016123013022430-12-2016
658सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळीभान (लक्ष्मीवाडी) तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022530-12-2016
659सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वनेवस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022630-12-2016
660सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बानकर वस्ती (ब्राम्हणी ) तालुका राहुरी येथे 3 वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016123013022730-12-2016
661सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअकोळनेर ते मेहेत्रे मळा रास्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010729-12-2016
662सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते चास रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010829-12-2016
663सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अकोळनेर ते तरवडी रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912010929-12-2016
664सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कर्जत नांदगाव रास्ता डांबरी खड्डे बुजविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011029-12-2016
665शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016029-12-2016
666शिक्षण प्राथमिक विभागश्री युवराज निवृत्ती उघडे सेवानिलंबित,दोषारोपित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रहाणे आखाडा ता संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122916016129-12-2016
667आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी वर्ग- ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना १२ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी (सुधारीत आश्‍वासित प्रगती योजना) लागु करणेबाबत.2016122910007129-12-2016
668ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना शहरटाकळी व २४ गावे महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण 2016122914011829-12-2016
669महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002029-12-2016
670महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122908002129-12-2016
671ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे जातेगांव ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016122914011929-12-2016
672शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.बर्डे रावसाहेब यशवंत, उपाध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा भोजडेचौकी ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2016122916016229-12-2016
673लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा जवळा-खबडी सिध्देश्वर नाला, ता.पारनेर2016122915012429-12-2016
674शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.के.एल.पटारे गटशिक्षणाधिकारी सेवानिवृत्त पंचायत समिती पारनेर यांचे तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016122916016529-12-2016
675सामान्य प्रशासन विभागश्रीम.रत्नप्रभा मधुकर क्षेत्रे, कार्यालयीन अधिक्षक, पंचायत समिती,नगर,यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009729-12-2016
676महिला बालकल्‍याण विभागअहमदनगर जिल्हां परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्गत सन 2016-2017 मघ्येत ग्रामिण भागातील मुलींना स्वसंरक्षणार्थ व शारिरीक विकासासाठी कराटे प्रशिक्षण देणे योजना राबविणे बाबत.2016122908002229-12-2016
677सामान्य प्रशासन विभागश्री.जिवनसिंग सुप्पडसिंग पल्हाटे,कनिष्ठ सहाय्यक (लि) पंचायत समिती, नगर यांना कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्यामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणे बाबत.2016122904009829-12-2016
678जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास योजनेअंतर्गत नियुक्त लिपीक टंकलेखक यांना करार पुर्ण झाल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत2016122903002329-12-2016
679आरोग्‍य विभागनवनियुक्‍त बहुउददेशिय आरोग्‍य सेवक १२ महिने मुळ प्रशिक्षणाबाबत.2016122910007229-12-2016
680सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तुकाईदेवी मंदिर वाडेगव्हाण येथे स्त्री पुरुष स्वच्छतागृह बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912011129-12-2016
681ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एस नन्नवरे, वि अ (पं) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033429-12-2016
682ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एम एस साळवे, वि अ (आयआरडीपी) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122906033529-12-2016
683ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री एस एन साबळे, वि अ (पं) पंचायत समिती जामखेड ता जामखेड2016122906033629-12-2016
684सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वाकडी ते लांडेवाडी नांदूर ता. राहता रस्ता कि मी ०/०० ते ४/०० रस्ता दूरूस्त करणे. 2016122913019429-12-2016
685सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जखनगाव ते पिंपळगाव वाघा रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122912011429-12-2016
686सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते तालुका हद्द ता. कोपरगाव रस्ता कि. मी १/०० ते २/०० ता. कोपरगाव खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे. 2016122913019529-12-2016
687सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. उंदीरगाव,माळेवाडी,सरला ता.श्रीरामपूर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३३९ कि.मी ०/०० ते ०/५१० रस्ता दूरूस्त करणे. ता.श्रीरामपूर2016122913019629-12-2016
688सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.सोनेवाडी ते राज्य मार्ग ७ ला मिळणारा रस्ता खाडी पृष्ठ भागाचे नूतनीकरण करणे.ता. कोपरगाव 2016122913019729-12-2016
689सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.माळेवाडी गोवर्धन ता.श्रीरामपूर रस्ता ग्रामीण मार्ग २७ कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता दूरूस्त करणे.ता.श्रीरामपूर2016122913019829-12-2016
690सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- निमगाव खलू कौठा ते गार रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/० ता.श्रीगोंदा.2016122912011729-12-2016
691सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जवखेड खा.ते जाधव वस्ती तांभूळ देव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/५०० ता.पाथर्डी.2016122912011829-12-2016
692सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४५ ते जाधव वस्ती- तांभूळदेव रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/५०० ते १/०० ता.पाथर्डी.2016122912012029-12-2016
693अर्थ विभागश्री. सोपान बाळाजी शितोळे, मैलकामगार, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122905010829-12-2016
694सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तोडकरवाडी ते सोनळवाडी रस्ता. मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122912012229-12-2016
695सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वडनेर ते पिंपळनेर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६०० ते १/०२५ ता.पाथर्डी.2016122912012429-12-2016
696सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - हिंगणगाव ते अडबंगीनाथ रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा ६१ किमी ०/०० ते ३/५०० ता.शेवगाव.2016122912012629-12-2016
697सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा १०३ ते ढवळदरा रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122912012829-12-2016
698सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पिंपळगाव तुर्क ते कान्हुर पठार रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.पारनेर.2016122912012929-12-2016
699अर्थ विभागश्री आर.जे.म्‍हस्‍के सहा.लेखाधिकारी पं.सं.नगर यांना जिल्‍हा परषिद सेवेतून तात्‍पुरते निलंबित करणे.2016122905006829-12-2016
700सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मुरशेदपुर ते हसनापुर रस्ता खडीकरण करणे किमी ०/०० ते २/० ता.शेवगाव.2016122912013129-12-2016
701सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपुणतांबा ते पुनतगाव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहता या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913019929-12-2016
702सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर खुर्द ते चांदेगाव शिवरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020029-12-2016
703सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द रामा ३२ (ग्रामा १७३) कि मी ५/०० ते ७/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020129-12-2016
704सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६६ ते सोनई लांडेवाडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (इजिमा ७२) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020229-12-2016
705सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते उक्कलगाव रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013529-12-2016
706सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोसपुरी ते पाचारणे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013629-12-2016
707सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंगेवाडी ते डभानवस्ती ते हातगांव रास्ता किमी ०/०० ते ३/५०० मध्ये रास्ता करणे ता. शेवगाव कार्यारंभ आदेश 2016122912019729-12-2016
708सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरंजी ते चरमाळवस्ती रस्ता (ग्रामा ७५) कि मी ०/०० ते ०/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता कोपरगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020329-12-2016
709सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागरदेवळे आलमगीर ते मोरेवस्ती रास्ता सा क्र ३/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019829-12-2016
710सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगिडेगाव ते सुरेगाव (दही) रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १३७) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020429-12-2016
711सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शहरटाकळी ते ढोरसडे ते देवटाकळी हिंगणगाव रस्ता किमी ११/०० ते १३/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912019929-12-2016
712सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलेकरवाडी ते ढगेवस्ती ग्रामा२३५ रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020529-12-2016
713सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तळवडी ते धालवडी रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912013829-12-2016
714सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगेवराई ते वाकडी रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० (ग्रामा १७६) खडीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913020629-12-2016
715सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे वांबोरी येथील पशु वैदयकिय दवाखाना अधिकारी निवासासाठी पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913020729-12-2016
716सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे एकनाथवाडी वांगदरा रस्ता सा क्र ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912020229-12-2016
717सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदेशमुखवस्ती , कोतुळ ता अकोले येथील रस्ता खडीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020829-12-2016
718सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागटिळकनगर ते एकलहरे ता श्रीरामपूर रस्ता कि मी ४/०० ते ५/९०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122913020929-12-2016
719सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकेसापुर भगतवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३६५ (इजिमा १७९) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021029-12-2016
720सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशिरसगाव ते ब्राम्हणगाव रस्ता कि मी ३/९०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021129-12-2016
721सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी पाटील ते बांधखेल जिल्हा हद्द रस्ता किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये खडीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014229-12-2016
722सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागब्राम्हणगाव वेताळ ते शिरसगाव रोड इजिमा ३३९ कि मी ०/६०० ते २/९०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021229-12-2016
723सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/०० ते ०/८०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021329-12-2016
724सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते उंचखडक बु ते ढोक्री ते प्रजिमा १८ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी ०/८०० ते १/६०० (ग्रामा ७३) ता अकोले या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021429-12-2016
725सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजोर्वे ते हरिजनवस्ती रस्ता कि मी १/०० ते २/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021529-12-2016
726सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते सरला आश्रम रस्ता कि मी १/३०० ते १/५७४ खडीकरण करणे ग्रामा १२७ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021629-12-2016
727सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा १५६ पासून लोणी ते परखडवस्ती वाकी लोणी गाव रस्ता किमी ०/०० ते १/०० मध्ये मजबुतीकरण व खडीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014729-12-2016
728सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजुने नारायणगाव ते त्रिभुवनवस्ती ते जाफ्राबाद मार्ग रस्ता कि मी ०/०० ते ०/२७४ खडीकरण करणे ग्रामा १४० ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122913021729-12-2016
729सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा १५० पासून मुंजेवाडी ते खुटेवाडी प्रजिमा ७० ला मिळणारा रस्ता किमी ३/०० ते ४/०० मध्ये खडीकरण व मुरुमीकरण करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122912014929-12-2016
730सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउक्कलगाव पटेलवाडी धनवाट रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ९०) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021829-12-2016
731सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमहाजनवाडी गोंधवणी ते दत्तनगर रस्ता कि मी १/६०० ते ३/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा १५) ता श्रीरामपूर या कामचा कार्यारंभ आदेश. 2016122913021929-12-2016
732सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दवंगेवस्ती (मळेगाव थडी) तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022029-12-2016
733सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रवंदे तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022129-12-2016
734सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उंबरगाव तालुका श्रीरामपूर येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे 2016122913022229-12-2016
735सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लाडगाव तालुका श्रीरामपूर येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे2016122913022329-12-2016
736सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी ते हिवरा मांडवा रास्ता करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010428-12-2016
737सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे किन्ही ते सोनंबी रस्त्यावर आर सी सी पाईप फिटिंग बसविणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010528-12-2016
738शिक्षण प्राथमिक विभागवयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल केलेल्या मुलांसाठी विशेष प्रशिक्षण (6 महिने) अनुदान 2016-17 वितरीत करणेबाबत 2016122816014528-12-2016
739आरोग्‍य विभागतात्‍पुरतेे सेवा निवृत्‍ती वेतन मंजुरी आदेश श्रीम. रंजना गुलाब भैसाडे सहायक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता. जामखेंड2016122810006828-12-2016
740शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक माध्यम मराठी संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या-2016 अंतर्गत करण्यात आलेली बदली रदद करणेबाबत. . . . श्री.सोपान नामदेव जाधव पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2016122816014628-12-2016
741शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वाहन भाडेतत्‍वावर घेणेबाबत2016122816014728-12-2016
742शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014828-12-2016
743शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भाऊसाहेब बाबुराव चोखर, सेवानिलंबित केंद्रप्रमुख देसवंडी ता राहुरी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816014928-12-2016
744शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015228-12-2016
745शिक्षण प्राथमिक विभागश्री संजय मुरलिधर बोरुडे सेवानिलंबित पदवीधर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरापूर ता.पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016122816015328-12-2016
746सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थुंबा त्रिवेंद्रम केरळ येथील शैैक्षणिक सहलीसाठी जाणा-या विद्यार्थांना तारांगण येथील अवकाश संबंधित विज्ञान प्रदर्शनास भेट देणेसाठी वाहन अधिग्रहीत करणे बाबत.2016122804009328-12-2016
747लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा नेप्ती (रानमळा) , ता नगर2016122815011928-12-2016
748लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा दूर गाव (आंब्याचा मळा ) , ता कर्जत 2016122815012028-12-2016
749लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत साठा बंधारा घारी-खडकीनाला , ता. कोपरगाव2016122815012128-12-2016
750लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२- बिगर आदिवासी योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उंबरे - डागवस्ती , ता. राहुरी 2016122815012228-12-2016
751ग्रामपंचायत विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122806033228-12-2016
752सामान्य प्रशासन विभागउपशिक्षणाधिकारी (प्रा) जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील पदाचा तात्पुरता कार्यभार आदेश रदद करणे बाबत.2016122804009528-12-2016
753महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2016122808001928-12-2016
754सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या राजीनामा मंजुरी बाबत.श्री.अरुण दत्तात्रय मुरुमकर,प्रा.आ.केंद्र मांडवगण ता.श्रीगोंदा.2016122804009628-12-2016
755ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हिंगणगांव ता नगर)2016122806033328-12-2016
756सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढोरजा तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009528-12-2016
757सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भान गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009628-12-2016
758सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकली लोणार तालुका प्रा आ उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009728-12-2016
759सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009828-12-2016
760सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निंबवी तालुका श्रीगोंदा येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812009928-12-2016
761सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010028-12-2016
762सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वालवड तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र दुरुस्ती करणे व पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010128-12-2016
763सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळ गाव तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122812010228-12-2016
764अर्थ विभागश्री आर.जी.कुसाळकर तात्‍कालीन कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहार व गैरवर्तनाबाबत.2016122705006627-12-2016
765लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगाव माळवी ता नगर 2016122715010327-12-2016
766सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा नियोजन समिती बैठक करीता लघुलेखक यांची सेवा उपलब्‍ध करून देेणेबाबत2016122704009227-12-2016
767लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती वाकडी ता राहाता 2016122715010427-12-2016
768लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु १ ता संगमनेर 2016122715010527-12-2016
769लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगाव दर्द ता संगमनेर 2016122715010627-12-2016
770लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा देउळगाव गलाडे बाबरवस्ती ता श्रीगोंदा2016122715010727-12-2016
771लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती म्हस्के वस्ती राक्षसवाडी खुर्द ता कर्जत 2016122715010827-12-2016
772आरोग्‍य विभागवयाचेे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2016122710006627-12-2016
773लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोली गुरव तालुका संगमनेर 2016122715010927-12-2016
774लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा देवनदी देहेरे तालुका नगर 2016122715011027-12-2016
775लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा निमगाव गांगर्डा मनसूरनाला तालुका कर्जत 2016122715011127-12-2016
776लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती पिपळवाडी ता राहता2016122715011227-12-2016
777लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिरसगावदरा तालुका संगमनेर 2016122715011327-12-2016
778लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा शिंदे तळेवस्ती तालुका कर्जत 2016122715011427-12-2016
779लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश २७०२ इतर ज़िल्हा योजना अंतर्गत साठा बंधारा चिचोंडी पाटील तालुका नगर 2016122715011527-12-2016
780ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. अशोक हिरालाल नाझरकर शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग जामखेड याना स्वतःच्या कर्करोग या आजाराच्या शस्रक्रियेसाठी अग्रीम धन मंजूर करणे. 2016122714011727-12-2016
781शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित व दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत‍ि.2016122716014127-12-2016
782शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014227-12-2016
783शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडु मोरे सेवानिलंबित दोषारोपीत पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी ता.संगमनेर जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्त करणेबाबत2016122716014427-12-2016
784लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गावठाण पठारवाडी - बहिरोबावाडी , ता . कर्जत 2016122715011627-12-2016
785लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पारेगाव खुर्द -जगताप वस्ती , ता - संगमनेर 2016122715011727-12-2016
786लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ अंतर्गत साठा बंधारा गुणवाडी मंदिराजवळ , ता नगर 2016122715011827-12-2016
787सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीमानूर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122712008927-12-2016
788जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड यांचे दिनांक २७-१२-२०१६ ते ७-१-२०१७ पर्यंत रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतरणाबाबत2016122703002227-12-2016
789लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जवलेबाळेश्वर (ब्रिटिश कालीन) ता संगमनेर2016122715010227-12-2016
790सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिरसगांव देशमुखवस्ती ता. श्रीगोंदा येथे १ शाळा खोली बांधकाम करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122612008826-12-2016
791ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 29 ते 31 डिसेंबर, 2016)2016122606020926-12-2016
792ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील 6 विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. (दिनांक 2 ते 4 जानेवारी, 2017)2016122606021026-12-2016
793सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. चिमटावस्ती बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा जोडरस्ता साखळी क्र ०/०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019226-12-2016
794सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. नवनाथनगर ते बेल्हेकरवाडी ता. नेवासा रस्ता साखळी क्र./०० ते ३/०० खडीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. 2016122613019326-12-2016
795पशुसंवर्धन विभागडॉ.प्रकाश चांगदेव आहेर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.कोतुळ श्रेणी-1 ता.अकोले अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003326-12-2016
796पशुसंवर्धन विभागडॉ.राजेंद्र सुर्यभान जाधव, पशुधन विकास अधिकारी,(तांत्रिक)जिल्हा परिषद अहमदनगर अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003426-12-2016
797पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016122611003526-12-2016
798सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016122604008826-12-2016
799ग्रामपंचायत विभागकै.(श्री) भाऊसाहेब सावळेराम डमाळे, मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती नेवासा यांची वारस पत्नी श्रीम. अलका भाऊसाहेब डमाळे, यांना प्रथम सहामाही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत. (शुध्दीपत्रक)2016122606021126-12-2016
800ग्रामपंचायत विभागशुद्धिपत्रक - "स्मार्टग्राम" योजने अंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross Verification) तपासणी करणेसाठी तालुकास्तरीय समितींबाबत.2016122606021226-12-2016
801शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. अंकुश रामभाऊ रोकडे यांना शिक्षणसेवक पदावर पुर्नस्थापित करणेबाबत.2016122616013426-12-2016
802सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाटेफळ ते डॅम वस्ती रस्ता( (ग्रा.मा १२८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर2016122612013326-12-2016
803सामान्य प्रशासन विभागश्री संतोष विलास कवडे वाहनचालक पशुसंवर्धन विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2016122604008926-12-2016
804ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा सैनिक कार्यालय अहमदनगर येथील मुलांच्या वस्तीगृहासाठी एक विंधन विहिर व सबमर्शिबल पंप बसविणे.2016122614010926-12-2016
805सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प.वै.द.आकोळनेर अंतर्गत रस्तेा सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करणे ता.नगर.2016122612013426-12-2016
806ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे धारवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011026-12-2016
807ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना डमाळवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011126-12-2016
808ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं लोणी बु ता राहाता)2016122606021326-12-2016
809ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं कोल्हार बु ता राहाता)2016122606021426-12-2016
810ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर ता राहाता)2016122606021526-12-2016
811ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं भगवतीपूर बु ता राहाता)2016122606021626-12-2016
812ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं दाढ बु ता राहाता)2016122606021726-12-2016
813ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं साकुरी ता राहाता)2016122606021826-12-2016
814ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं सावळी विहीर बु ता राहाता)2016122606021926-12-2016
815ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं केलवड ता राहाता)2016122606022026-12-2016
816ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं रांजणखोल ता राहाता)2016122606022126-12-2016
817ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंप्री निर्मळ ता राहाता)2016122606022226-12-2016
818ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पिंपळवाडी ता राहाता)2016122606022326-12-2016
819ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा प लोहगांव ता राहाता)2016122606022426-12-2016
820ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर्खी ता राहाता)2016122606022526-12-2016
821ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं पाथरे बु ता राहाता)2016122606022626-12-2016
822ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं ममदापूर ता राहाता)2016122606022726-12-2016
823ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं राजूरी ता राहाता)2016122606022826-12-2016
824ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं नांदुर ता राहाता)2016122606022926-12-2016
825ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं घुलेवाडी ता संगमनेर)2016122606023026-12-2016
826ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं क-हे ता संगमनेर)2016122606023126-12-2016
827ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं मंगळापूर ता संगमनेर)2016122606023226-12-2016
828ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.(ग्रा पं निमगांव ता संगमनेर)2016122606023326-12-2016
829ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गारखिंड ता पारनेर)2016122606023426-12-2016
830ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पिंपळगांव पिसा ता श्रीगोंदा)2016122606023526-12-2016
831ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिंबळे ता श्रीगोंदा)2016122606023626-12-2016
832ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पेडगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023726-12-2016
833ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कोकणगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023826-12-2016
834ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं पारगांव ता श्रीगोंदा)2016122606023926-12-2016
835अर्थ विभागश्री.सुभाष कोंडाजी कोरडे, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122605011626-12-2016
836ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नांदूर निंबादैत्य ता पाथर्डी)2016122606024026-12-2016
837ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गळनिंब ता नेवासा2016122606024126-12-2016
838सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी अग्रीम मंजुुरीबाबत सन २०१६-१७2016122604009026-12-2016
839पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (जामखेड नगर पारनेर, पाथर्डी)2016122607003526-12-2016
840ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना ढाकणवाडी ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर येथे पाईपलाईन दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122614011226-12-2016
841ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे गंगापुर ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण2016122614011426-12-2016
842सामान्य प्रशासन विभागपंचायत सशक्‍तीकरण पुरस्‍कार, राष्‍ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्‍कार व मनरेगा पुरस्‍कार सन २०१७ समन्‍वयक अधिकारी नेमणूूक करणेबाबत2016122604009126-12-2016
843सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचितळी दिघी ते रामा ५० ते रामा ३६ जोडणारा रस्ता इजिमा २२४ (सूतगिरणी फाटक ते संगमनेर रोडपर्यत ) कि मी ०/०० ते ०/५८० मजबुतीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018024-12-2016
844सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ३३९ ते रामकृष्ण आहेर मार्ग (ग्रामा १४५) कि मी ०/०० ते ०/५३० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122413018124-12-2016
845अर्थ विभागश्री एस.आर.बोदार्डे कनिष्‍ठ सहा.लेखा यांना महाराष्‍ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2016122405006324-12-2016
846अर्थ विभागसेवानिलंबित कर्मचारी यांचे निर्वाह भत्‍यांचे पुर्नविलोकन करणेबाबत.श्री अंबादास देविदस जमदाडे से.नि.क.सहा.लेखा ग्रामंपचायत विभाग जि,प,अ,नगर.2016122405006424-12-2016
847अर्थ विभागश्री अशोक भास्‍कर सांगळे,से,नि,व.सहा.लेखा यांचे सेवानिलंबन भत्‍याचे पुर्नविलोकन करणे.2016122405006524-12-2016
848सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत.2016122313017523-12-2016
849सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत साप्रवि-१ संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-याना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2016122304008723-12-2016
850आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक (महिला) या पदावर सरळसेवा भरती २०१५ नुसार श्रीमती सारिका रोहिदास पवार मु.पो. कुसळंब ता.पाटोदा जिल्हा बीड यांची केलेली नियुक्ती रद्द करणे बाबत.2016122310006523-12-2016
851लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पाटोदा ता जामखेड2016122315008423-12-2016
852लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी १ ता श्रीगोंदा2016122315008523-12-2016
853लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कोळगाव लगडवाडी २ ता श्रीगोंदा 2016122315008623-12-2016
854लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भोजडे ता कोपरगाव2016122315008723-12-2016
855लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद 2 ता जामखेड2016122315008823-12-2016
856लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर पिंपळशेत ता पारनेर 2016122315008923-12-2016
857लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धोत्रे गावठाण ता पारनेर2016122315009023-12-2016
858लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धोत्रे खुर्द ता पारनेर2016122315009123-12-2016
859लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती भालसिंगवस्ती सुरेगाव ता श्रीगोंदा2016122315009223-12-2016
860लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती तोरडमलवस्ती पठारवाडी बहिरोबावाडी ता कर्जत 2016122315009323-12-2016
861लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वाळकी १ ता नगर2016122315009423-12-2016
862लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सोलनकर वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009523-12-2016
863लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती म्हसोबा रवळगाव ता कर्जत 2016122315009623-12-2016
864लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जाधव वस्ती राशीन ता कर्जत 2016122315009723-12-2016
865लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मानेवाडी सावरगाव ता पारनेर2016122315009823-12-2016
866लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जाधववाडी ता पारनेर2016122315009923-12-2016
867लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जगतापमळा वाळकी ता नगर 2016122315010023-12-2016
868लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा जामनदी जवळ हसनापूर ता शेवगाव2016122315010123-12-2016
869सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ गोगलगाव पिंप्रीनिर्मळ वाकडी ते चितळी रस्ता ११/८०० ते १२/३०० (इजिमा ४५) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017723-12-2016
870सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३१ ते पाचमोरया प्रजिमा २१ ते तालुकाहद्द रामपूर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ७८) कि मी १/५०० ते २/५०० ता राहाता या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313017823-12-2016
871सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १२ ते खेमनरवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते ०/३१० (ग्रामा २६) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313017923-12-2016
872सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव ते चितळी रस्ता कि मी ०/०० ते ०/८०० कारपेट करणे इजिमा १६३ ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018223-12-2016
873सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजळगाव गोंडेगाव नारायणगाव रस्ता कि मी १/७०० ते २/२३० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता श्रीरामपूर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018323-12-2016
874सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशेकाईवाडी शिंदेवस्ती ते अगस्ती कारखाना रस्ता ग्रामा २३६ कि मी ०/०० ते ३/०० ता अकोला या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018423-12-2016
875सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागइजिमा ४० ते शेंडेवाडी ते सतीचीवाडी ते रामा ५० इजिमा २७४ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता कि मी ६/०० ते ७/०० ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018523-12-2016
876सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपिंपळे ते सोनेवाडी रस्ता कि मी ०/४०० ते १/१०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018623-12-2016
877सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कह्रे निमोण ते तालुका हद्द (निराळे) (गामा २) कि मी ५/५०० ते ६/५०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018723-12-2016
878सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआश्वी ते निमगावजाळी (म्हसेवस्तीमार्ग) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018823-12-2016
879सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द ते रामा ३२ रस्ता कि मी ०/०० ते ५/२०० ता अकोला ग्रामा १७३ या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313018923-12-2016
880सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा २६ ते खंडोबा मंदिर अंभोरे (हरिजनवस्ती) ग्रामा ५१ कि मी ५/०० ते ६/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122313019023-12-2016
881सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागतेलकुडगाव ते जुना भातकुडगाव रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122313019123-12-2016
882अर्थ विभागश्री. जालिंदर गीताराम देहडे, व्रणोपाचारक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016122205014222-12-2016
883आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (महिला) या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१६ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2016122810006722-12-2016
884ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मजले चिंचोली ता नगर)) 2016122206020822-12-2016
885लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा नारळाचा मळा मोहोज खु ता पाथर्डी2016122215007622-12-2016
886लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गोळेगाव न २ ता शेवगाव2016122215007722-12-2016
887लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पळसपूर ता पारनेर 2016122215007822-12-2016
888आरोग्‍य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210006922-12-2016
889लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा भोकर ता श्रीरामपूर 2016122215007922-12-2016
890आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबबत.2016122210007022-12-2016
891लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वेलू ता श्रीगोंदा 2016122215008022-12-2016
892पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड यांना सॅनिटरी पार्क साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत. 2016122207003322-12-2016
893लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती विरोली पिंपळेश्वर ता पारनेर 2016122215008122-12-2016
894लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मिरजगाव ता कर्जत2016122215008222-12-2016
895लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा पिंपळगावरोठा ता पारनेर2016122215008322-12-2016
896सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - मौजे रुईछत्तीशी ते माळीवाडा रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता. नगर 2016122212019222-12-2016
897सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - विळद फाटा ते विळद गाव कि.मी.०/० ते १/० रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212011922-12-2016
898सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश- एन.एच-२२२ ते काळेझाप रस्ता करणे (ग्रामा-१५८) ता.पारनेर.2016122212012122-12-2016
899सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण थेरपाळ ते म्हसे खु. रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212012322-12-2016
900अर्थ विभागश्री.दिंगबर बप्पासाहेब गरुड, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी,पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन , उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122205010922-12-2016
901सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५९ येळपणे बेलवंडी रस्ता- मजबूतीकरण करणे साक्र ४/४०० ते ७/४०० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212012722-12-2016
902सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५२ ते गोरेगाव रस्ताज मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212013022-12-2016
903सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काष्टी ते आजनूज रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे नुतनीकरण करणे.ता.श्रीगोंदा.2016122212013222-12-2016
904सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ५८ येळपणे बेलवंडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ४/९०० ते ५/९०० ता.श्रीगोंदा.2016122212013722-12-2016
905सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाळूंज ते वाकोडी रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी ०/०० ते १/५०० ता.नगर.2016122212013922-12-2016
906सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्नापुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता खडीकरण मजबूतीकरण करणे साक्र ७ /०० ते ८/१०० ता.जामखेड.2016122212014022-12-2016
907सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते घारगाव रस्ता खडीकरण मजबुतीकरण करणे ता.श्रीगोंदा.2016122212014122-12-2016
908सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रत्ना-पुर ते जामखेड जुना रस्ता- पाण्या-च्या- टाकीपासून खडीकरण करणे कि.मी.१/०० ते ५/५००.ता.जामखेड.2016122212014322-12-2016
909सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बोधेगाव ते एकभुर्जी वस्ती पहिलवान वस्ती रस्ता¸ खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014422-12-2016
910सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ ते वाकी रस्ता खडीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.जामखेड.2016122212014522-12-2016
911सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ४० ते दहीगाव चापडगाव अंतरवली बु.ते शिंगोरी प्रजिमा ३९ ला मिळणारा रस्ता खडीकरण करणे किमी २/० ते ४/० ता.शेवगाव.2016122212014622-12-2016
912सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - वाघवाडी ते गावडेवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते १/० ता.पारनेर.2016122212014822-12-2016
913सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते वांबोरी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015122-12-2016
914सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - प्रजिमा ६९ खर्डा ते वाकी रस्ता- खडीकरण करणे किमी.१/० ते २/४०० ता.जामखेड.2016122212015222-12-2016
915सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - देहरे ते गोरक्षनाथ मंदीर रस्ता (ग्रा.मा ११२ ) किमी ०/०० ते १/०० रस्ता- करणे ता.नगर.2016122212015322-12-2016
916सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - खातगाव ते आंबी जळगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.कर्जत2016122212015422-12-2016
917सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - दशमीगव्हाण ते उक्कडगाव शिव ते मांडवे रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212015522-12-2016
918सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/० ते ०/५३० ता.कर्जत.2016122212015622-12-2016
919सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212015722-12-2016
920सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांडळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी २/० ते ३/० ता.कर्जत2016122212015822-12-2016
921सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी स्टेशन ते लोणी व्यंकनाथ रस्ता डांबरीकरण करणे ता.श्रींगोदा.2016122212015922-12-2016
922सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - इजिमा ३३६ थेरवाडी ते कर्जत रस्ताक मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/५३० ते १/०६० ता.कर्जत2016122212016022-12-2016
923सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर दौंड ते काळेवाडी रस्ता (ग्रा.मा.२५८) मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016122-12-2016
924सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नांदगाव ते कोपर्डी रस्ता खडीकरण करणे साक्र.०/० ते १/५०० ता.कर्जत2016122212016222-12-2016
925सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - बेलवंडी ते एंरोडोली रस्ता मजबूतीकरण करणे किमी.०/०० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212016322-12-2016
926सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - कर्जत ते आळसुंदे रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212016422-12-2016
927सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - राळेगण ते हराळमळा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212016522-12-2016
928सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - रामा-५५ ते रत्ना‍पुर कुसडगाव फक्राबाद रस्ता/ खडीकरण मजबूतीकरण करणे किमी.३/७०० ते ५/२०० ता.जामखेड2016122212016622-12-2016
929सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - यादववाडी ते बेलवंडी फाटा रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे किमी०/५०० ते ३/० ता.पारनेर.2016122212016722-12-2016
930सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नगर सोलापूर ते आंबीलवाडी रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212016822-12-2016
931सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - पाडळी ते पवार वस्ती- रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६६० ता.जामखेड2016122212016922-12-2016
932सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - गुणवडी ते वडगाव (इजिमा ३००) रस्ता मजबूतीकरण डांबरीकरण करणे ता.नगर.2016122212017022-12-2016
933सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निमगाव गांगर्डा ते मांदळी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ४/०० ता.कर्जत2016122212017122-12-2016
934सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जानपिर ते डांगेवाडी (गाय छाप कारखान्याकडे जाणारा रस्ताा )करणे ता.पाथर्डी2016122212017222-12-2016
935सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिंदे ते नांदगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/६०० ता.कर्जत.2016122212017322-12-2016
936सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - शिराढोण ते उक्कडगाव रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७०० ता.नगर.2016122212017422-12-2016
937सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - निंबोडी ते पाटेगाव रस्ता डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ०/७५० ता.कर्जत.2016122212017522-12-2016
938सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - जेऊर ते पिंपळगाव माळवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ३/०० ते ३/७०० ता.नगर.2016122212017622-12-2016
939सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - काकणेवाडी ते हरिजन वस्ती- (ग्रामा २९७) रस्ता- मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.पारनेर.2016122212017722-12-2016
940सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - घारगाव ते घोटवी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/६३० ते १/५०० ता.श्रीगोंदा.2016122212017822-12-2016
941सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - तीसगाव ते सोमठाणे खु. रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.०/० ते १/० ग्रा.मा ४५ ता.पाथर्डी.2016122212017922-12-2016
942ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी-ग्रामसवेक यांना ग्रामससेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, पूणे येथे पाच दिवशीय निवासी प्रशिक्षणा करीता कार्यमुक्त करणेबाबत.2016122106020521-12-2016
943ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा स्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर पुनर्नियुक्ती देणे. 2016122114010521-12-2016
944ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, येळपणे ता. श्रीगोंदा येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122114010621-12-2016
945सामान्य प्रशासन विभागश्री.के. आर. कु-हे, कनिष्ठ सहाय्यक, यांचा सेवानिलंबित कालावधीचा निर्णय घेणे बाबत.2016122104008221-12-2016
946ग्रामपंचायत विभाग"स्मार्ट ग्राम" योजनेंतर्गत इतर तालुक्यात (Cross- Verification) तपासणी करणेसाठी तालुका स्तरीय समितींबाबत...2016122106020621-12-2016
947अर्थ विभागश्री.मोहन मारुती भागवात, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016122105005921-12-2016
948अर्थ विभागश्री.किरण मनोहर क्षत्री, शाखा अभियंता, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मूल्य मंजुरी बाबत.2016122105006021-12-2016
949सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती.जे.व्ही. पवार, कनिष्ठ सहाय्यक अतिरिक्‍त कार्यभार देणेबाबत2016122104008321-12-2016
950ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम व‍िकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणूका. (श्रीम एम डी जाधव, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर)2016122106020721-12-2016
951सामान्य प्रशासन विभागश्री.आर.जी.मोरे,सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी,पंचायत समिती,जामखेड, यांना संगणक परिक्षेतुन सुट देणे बाबत.2016122104008421-12-2016
952सामान्य प्रशासन विभागश्री.जी.व्ही.देवरे,सहा.गटविकास अधिकारी,पंचायत समिती,संगमनेर यांना पंचायत समिती अकोले कडील कार्यभार सोपविणे बाबत.2016122104008521-12-2016
953सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जेऊर गवारेवस्ती किमी ०/७०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112022821-12-2016
954सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकरजगाव ते महादेव मंदिराकडे जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते १/१०० खडीकरण व मजबुतीकरण करणे ता राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016521-12-2016
955सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० ग्रामा २१ कि मी १३/०० ते १५/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016621-12-2016
956सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसंगमनेर घुलेवाडी खाजापूर कुरण पोखरी हवेली ते वडगावपान माळेगाव हवेली (हरिजन वस्ती ) ते रामा ५० (ग्रामा २१) कि मी ०/०० ते २/६०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016721-12-2016
957सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ खंडोबा मंदिर कर्हे निमोण ते तालुका हद्द निराळे (ग्रामा २) कि मी ६/१०० ते ६/७०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113016821-12-2016
958सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते सौंदाळा देवगाव पाचुंदा माका रस्ता साखळी क्रमांक ३/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113016921-12-2016
959सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागफत्तेपूर ते शहापूर देवगाव रस्ता साखळी क्रमांक ६/५०० ते ८/५०० दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017021-12-2016
960सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकिंदपूर ते मक्तापूर भानसहिवरा रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ३/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017121-12-2016
961सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागभेंडा तरवडी रस्ता साखळी क्रमांक १/५०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ता नेवासा, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122113017221-12-2016
962सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकुरणपूर ते प्रवरानदी कडेस जाणारा रस्ता कि मी ०/०० ते ०/९०० दुरुस्ती करणे ग्रामीण मार्ग ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016122113017421-12-2016
963सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे रामा ४७ ढाकणवाडी ,वडगाव , चिंचपूर, पांगुळ , मानेवाडी ते जिल्हा ह्द्द ईजिमा १९२ रस्ता किमी १०/०० ते १३/०० मध्ये डांबरी खड्डे भरणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008421-12-2016
964सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे ढवळगाव ते श्रीमंतवाडी रस्त्यावर सिडी वर्क करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008521-12-2016
965सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबादेवी देवस्थान कुळधरण येथे पोहच रास्ता तयार करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122112008721-12-2016
966ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विषयांच्या विशेष प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणसाठी नामनिर्देशित अ‍धिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. ( दि 26 ते 28 डिसेंबर,2016)2016122006019920-12-2016
967ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणे.2016122006020020-12-2016
968ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) ( चौकशी अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत)2016122006020120-12-2016
969ग्रामपंचायत विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत...(श्री लहानु बुधा घिगे, तत्का.सेवानिलंबीत ग्रामसेवक, पं स संगमनेर) (सादरकर्ता ‍अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत)2016122006020220-12-2016
970ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत... (श्री सतिष पेत्रज लोखंडे, वि अ (सां) पंचायत समिती पारनेर ता पारनेर2016122006020320-12-2016
971सामान्य प्रशासन विभागकॅशलेस सुविधेचा वापर करणे करिता नोडल अधिकारी नेमणुक करणेबाबत2016122004008120-12-2016
972ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग माहिती शिक्षण व संवाद तज्ञ याना पुढील ११ महिने करारावर पुनरनियुक्ती देणेबाबत 2016122014010420-12-2016
973लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु यळूशी नाला ता संगमनेर 2016122015003820-12-2016
974लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी स्मशानभूमी ता कर्जत2016122015003920-12-2016
975लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा चिंचोली रमजान गावठाण ता कर्जत2016122015004020-12-2016
976लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती महारुळी ता जामखेड2016122015004120-12-2016
977लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खु सारंगमळा ता कर्जत2016122015004220-12-2016
978लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करपडी समीर काळेवस्ती ता कर्जत2016122015004320-12-2016
979लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015004420-12-2016
980लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नन्नावरे वस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004520-12-2016
981लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गोयंकरवाडी खंडाळा ता कर्जत2016122015004620-12-2016
982लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती घोडेवस्ती चिंचोली रमजान ता कर्जत2016122015004720-12-2016
983लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती धुपे (दर्द) ता संगमनेर2016122015004820-12-2016
984लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ सा ब अंतर्गत साठा बंधारा रत्नापूर ता जामखेड2016122015004920-12-2016
985लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खळी २ ता संगमनेर2016122015005020-12-2016
986लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा जेऊर हैबती ता नेवासा2016122015005120-12-2016
987लघु पाटबंधारे विभागकामांचा कार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती हायखिळा रवळगाव ता कर्जत2016122015005220-12-2016
988लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राक्षसवाडी खुर्द पा पु विहिरी जवळ ता कर्जत2016122015005320-12-2016
989लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती घोसपुरी वरकड ता नगर2016122015005420-12-2016
990लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी गावठाण म्हसोबा ता कर्जत2016122015005520-12-2016
991लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती फक्राबाद १ ता जामखेड2016122015005620-12-2016
992लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मेंगाळवाडी ता संगमनेर2016122015005720-12-2016
993लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती बजरंगवाडी न ३ ता कर्जत2016122015005820-12-2016
994लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा लेंडी नाला कोरेगाव ता कर्जत 2016122015005920-12-2016
995लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खंडोबा मिरजगाव ता कर्जत2016122015006020-12-2016
996सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगळनिंब खंडाळा ता. श्रीरामपूर मोटेबाबा रस्त्यावरील साखळी क्र २/१५० मध्ये पूल बांधकाम करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016120-12-2016
997लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती शिवाचामाळा पळखेडे ता संगमनेर2016122015006120-12-2016
998लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा शरदवाडी गावखरी ता जामखेड2016122015006220-12-2016
999लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती निमगाव बु २ ता संगमनेर2016122015006320-12-2016
1000लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती यादववाडी डोणगाव ता जामखेड2016122015006420-12-2016
1001लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वायभासेमाळा तेलंगशी ता जामखेड 2016122015006520-12-2016
1002लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पवारमाळा तेलंगशी ता जामखेड2016122015006620-12-2016
1003लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नागोबाचीवाडी खर्डा ता जामखेड 2016122015006720-12-2016
1004लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती कवडगाव ता जामखेड 2016122015006820-12-2016
1005लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती आडाचा ओढा डोणगाव ता जामखेड 2016122015006920-12-2016
1006लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती एकरूखे ता राहता 2016122015007020-12-2016
1007लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती बोर्ले ता जामखेड 2016122015007120-12-2016
1008लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती आघी ता जामखेड 2016122015007220-12-2016
1009लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी सुखदेव २ ता राहता 2016122015007320-12-2016
1010सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागपाथरवाला ते गेवराई रस्ता साखळी क्र ०/०० ते १/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नेवासा कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016220-12-2016
1011लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी ( पोपटाचा माळा ) ता राहुरी 2016122015007420-12-2016
1012सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवडनेर ते वरशिंदे रस्ता साखळी क्र १/०० ते २/०० रस्ता दुरुस्ती करणे ता. राहुरी कामाचा कार्यारंभ आदेश2016122013016320-12-2016
1013सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमांडवे ते चांदेवाडी साखळी क्र ३/०० मध्ये पूल बांधकाम करणे ता. श्रीरामपूर कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016122013016420-12-2016
1014लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश २७०२ साठा बंधारा अंतर्गत साठा बंधारा खामकरझाप लोणीव्यंकनाथ ता श्रीगोंदा2016122015007520-12-2016
1015सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - नवे खामगाव ते जूने खामगाव रस्तान खडीकरण करणे कि.मी.०/० ते ३/० ता.शेवगाव.2016122012011220-12-2016
1016सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - एन.एच-२२२ ते हिवरे बाजार रस्ता डांबरी नुतनीकरण करणे ता.नगर.2016122012011520-12-2016
1017सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यारंभ आदेश - सुरेगाव ते कोळगाव रस्ता- खडीकरण करणे (इ.जि.मा-३०२) कि.मी.०/० ते २/२०० ता.श्रीगोंदा.2016122012011620-12-2016
1018सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगाव तालुका नगर येथे प्रा आ उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016122012009420-12-2016
1019लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (पारनेर 1))2016121915003319-12-2016
1020लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश राहुरी तालुका ( 1 )2016121915003419-12-2016
1021लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कर्जत-2) 2016121915003519-12-2016
1022लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (जामखेड-2)2016121915003619-12-2016
1023लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (संगमनेर-7) 2016121915003719-12-2016
1024आरोग्‍य विभागवयाचेे ५० वर्षे पुर्ण करणा-या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट देणे बाबत.2016121910006419-12-2016
1025महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2016121908001519-12-2016
1026महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2016121908001619-12-2016
1027महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(O. T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस तांत्रिक मान्यता देणे बाबत2016121908001719-12-2016
1028महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक उप योजनेअंतर्गत आदिवासी(O. T.S.P) अंगणवाडयांना प्रौढ वजनकाटे पुरविणे योजनेस प्रशासकिय मान्यता देणे बाबत2016121908001819-12-2016
1029ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे कौठे कमळेश्वर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016121914010119-12-2016
1030ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे मिरपुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016121914010219-12-2016
1031सामान्य प्रशासन विभागश्री.फुलाारी किशोर कानिफनाथ ,परिचर प्रा. आ. केंद्र भाळवणी ता. पारनेर यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत2016121904008019-12-2016
1032ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मदडगांव ता नगर)2016121906019219-12-2016
1033ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं चिचोंडी पाटील ता नगर) 2016121906019319-12-2016
1034ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मोहरी ता पाथर्डी) 2016121906019419-12-2016
1035ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मांडवे ता श्रीरामपूर) 2016121906019519-12-2016
1036ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं कडीत बु. ता श्रीरामपूर) 2016121906019619-12-2016
1037जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका समन्वयक यांचा राजीनामा मंजूर करणेबाबत 2016121903002019-12-2016
1038जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका समन्वयक यांचा राजीनामा मंजूर करणेबाबत 2016121903002119-12-2016
1039शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात डिपीसी योजनेतंर्गत 2202 एच 001 या लेखाशिर्षाखाली जि.प.प्रा.शाळांना नविन खोली बांधकाम करणे या कामास दिलेली परवानगी रदद करुन सुधारीत प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत2016121916012819-12-2016
1040समाज कल्‍याण विभागअपंग शाळेतील मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरीय क्रिडास्पर्धा भरविणेसाठी अग्रीम मंजुरी आदेश2016121917002719-12-2016
1041आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम या योजनेअंतर्गत कोकणगाव तालुका संगमनेर येथील उपकेंद्र विद्युतीकरण करणे व उपकेंद्र गर्दनी तालुका अकोले येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे कामास प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121910006319-12-2016
1042अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत विठ्ठल कुलकर्णी, मुख्याध्यापक पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121905005619-12-2016
1043अर्थ विभागश्री. गायकवाड विमल वामन, पर्यवेक्षिका, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121905005719-12-2016
1044लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (नगर 1))2016121915003219-12-2016
1045लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (जामखेड-२)2016121815001918-12-2016
1046लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश राहुरी तालुका ( ४ )2016121815002018-12-2016
1047लघु पाटबंधारे विभागकार्यरंभ आदेश ल पा विभाग नेवासा तालुका (साठा बंधारा मोरे चिंचोरे हाडोळा, को.प. बंधारा लोहगाव आणि खामगाव))2016121815002118-12-2016
1048लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश श्रीरामपूर तालुका (4 )2016121815002218-12-2016
1049लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश शेवगाव तालुका (2)2016121815002318-12-2016
1050लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पाथर्डी तालुका (19)2016121815002418-12-2016
1051लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पारनेर तालुका (11)2016121815002518-12-2016
1052लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश नगर तालुका (9)2016121815002618-12-2016
1053लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कर्जत-9)2016121815002718-12-2016
1054लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (संगमनेर-३)2016121815002818-12-2016
1055लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (कोपरगांव-३)2016121815002918-12-2016
1056लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश (श्रीगोंदा-5)2016121815003018-12-2016
1057लघु पाटबंधारे विभागसाठवण बंधारा दुरुस्ती पिंपळवाडी, गट नं. २३४ ता. राहता.2016121815003118-12-2016
1058लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती सुसरे, ता .पाथर्डी2016121715013117-12-2016
1059पशुसंवर्धन विभागडॉ. संतोष उत्तम वाकचौरे, पशुधन विकास अधिकारी, (विस्तार) पंचायत समिती अकोले अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2016121711003017-12-2016
1060सामान्य प्रशासन विभागकॅशलेस सुविधेचा वापर करणेबाबत2016121704007617-12-2016
1061शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवासभत्ता अनुदान वर्ग करणेबाबत2016121716012617-12-2016
1062सामान्य प्रशासन विभागश्री.ए.डी.मोरे कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा तात्पुरता कार्यभार श्री.के.ए.गिते यांचेकडे देणेबाबत2016121704007717-12-2016
1063शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.भिताडे बाळनाथ आदिनाथ, जि.प.प्रा.शाळा परिटवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तनामुळे पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत2016121716012717-12-2016
1064सामान्य प्रशासन विभागश्री देविदास माधव खताळ परिचर प्रा आ केंद्र घारगाव ता संगमनेर यांचे विनंती बदलीबाबत 2016121704007817-12-2016
1065ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विष्‍ायांच्या विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (दि.22ते24 डिसेंबर,2016)2016121706019017-12-2016
1066ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सहा विष्‍ायांच्या विशेष प्रशिक्षण योजने अंतर्गत प्रविण प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (दि.29ते31 डिसेंबर,2016)2016121706019117-12-2016
1067सामान्य प्रशासन विभागश्री मुळे मच्छिंद्र साहेबराव वरीष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीगांदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016121704007917-12-2016
1068ग्रामपंचायत विभागश्री ए व्ही घुले, निलंबीत ग्रामसेवक यांचे पुन:स्थापना आदेशामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत.2016121606020416-12-2016
1069अर्थ विभागश्री. तुकाराम सहादू सांगळे, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी , पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृतीवेतन ,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत.2016121605010516-12-2016
1070सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव तालुका नगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121612009316-12-2016
1071पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाविद्यालयीन युवकांसाठी पाणी व स्वच्छता या विषयावर स्वच्छता मित्र वक्तृत्व करंडक स्पर्धेचे बक्षीस व सयोंजन करणेसाठी अनुदान वितरित करणेबाबत 2016121607002916-12-2016
1072सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर येथील नविन प्रशासकीय इमारतीमधील वाचनालयासाठी श्रीम कोमल बाबासाहेब गवारे परिचर प्रा आ केंद्र सावळीविहिर ता राहाता यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात सेवा उपलब्‍ध करणे बाबत2016121604007116-12-2016
1073शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरपिंपळगांव ता.शेवगांव जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616011716-12-2016
1074शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरपिंपळगांव ता.शेवगांव जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.2016121616011816-12-2016
1075शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विलास नारयण शिंदे सेवानिलंबित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगांववाडी ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशी करिता चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616011916-12-2016
1076शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.विलास नारयण शिंदे सेवानिलंबित उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निमगांववाडी ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तनकामी खातेनिहाय चौकशीकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत.2016121616012016-12-2016
1077शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत. श्री.दत्तात्रय आनंदा फापाळे,जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अळकुटी,ता.पारनेर जिल्हा अहमदनगर.2016121616012316-12-2016
1078शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजुरीबाबत श्री.होडगर ठकाजी भागाजी उपाध्यापक जि.प.प्राथ.शाळा लबडेवस्ती ता.संगमनेर2016121616012416-12-2016
1079पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत प्रचार प्रसिद्धी साठी पॉंम्पलेट छपाईचे देयक अदा करणे बाबत 2016121607003016-12-2016
1080शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत. श्री.राजाभाऊ शिवाजी म्हस्के,उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा महारुळी,ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर2016121616012516-12-2016
1081सामान्य प्रशासन विभागश्री नंदकिशोर विठठलराव ईरतकर यांना परिचर गट-ड या पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत2016121604007216-12-2016
1082ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांना प्रथम सहामाही तात्‍पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत. (शुध्दीपत्रक)2016121606018616-12-2016
1083ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत2016121606018716-12-2016
1084ग्रामपंचायत विभागश्री गोपीनाथ खंडू धुमाळ, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहूरी यांचे गट‍विमा योजना अंतिम प्रकरण मंजूरी बाबत2016121606018816-12-2016
1085ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016121606018916-12-2016
1086सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए बी काकडे वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती शेवगाव यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत शिक्षा अंतिम करणे2016121604007316-12-2016
1087आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक महिला या पदावर सरळ सेवा भरती २०१५ नुसार श्रीमती सारिका रोहिदास पवार मु.पो. कुसळंब ता. पाटोदा जिल्‍हा बीड यांना नियुक्‍ती देणे बाबत.2016121610005916-12-2016
1088सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामाची पुरवणी यादी दिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामाची पुरवणी यादी 2016121612008016-12-2016
1089सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरसे डी टी परिचर प्रा आ केंद्र गुहा ता. राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016121604007416-12-2016
1090आरोग्‍य विभागडॉ.मोहन पोपटराव शिंदे वैदयकिय अधिकारी (गट ब) यांना तालुका आरोग्‍य अधिकारी,श्रीरामपुर या पदावर हजर करुन घेऊन तालुका आरोग्‍य अधिकारी पदाचा नियमित कार्यभार आहरण संवितरणासह प्रदान करणेबाबत.2016121610006016-12-2016
1091ग्रामपंचायत विभागश्री धाकतोडे दिपक नामदेव, ‍विस्तार अधिकारी (आरआरडीपी) पंचायत समिती कोपरगांव यांचे ऐच्छीक सेवा निवृती बाबत.2016121606019716-12-2016
1092सामान्य प्रशासन विभागअस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करून देणेबाबत सवंर्ग परिचर गट-ड 2016121504006515-12-2016
1093ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016121506018115-12-2016
1094ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक प्रशिक्षण आयोजित करणेकरीता मा प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी फार्म, ता हवेली जि पूणे यांना निधी वितरीत करणेबाबत.2016121506018215-12-2016
1095पशुसंवर्धन विभागश्री गोरख प्रभू हवालदार पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना अंबीजळगांव तालुका कर्जत पंचायत समिती कर्जत यांच्या स्वत:च्या वैदयकीय परिपूर्ती मंजूरीचा आदेश2016121511002815-12-2016
1096शिक्षण प्राथमिक विभागअभावित मधुन केंद्रप्रमुख पदी तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीबाबत श्री.खोसे बाळकृष्ण गोविंद व इतर 582016121516011115-12-2016
1097सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री टी के चत्तर शाखा अभियंता जि प सांबा (दक्षिण) विभाग अहमदनगर यांना कर्जत तालुकयातील बारडगाव सुद्रिक जि प गटाच्ये कामकाज करणेसाठी अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 2016121512007915-12-2016
1098सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउपअभियंता संगमनेर श्री कांबीरे यांच्या रजेच्या कालावधीत रजा मंजुरी व कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत आदेश2016121513015915-12-2016
1099ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागतीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या खाजगी विहीर अधिग्रहणाच्या देयकास मंजुरी देणेबाबत.2016121514009515-12-2016
1100सामान्य प्रशासन विभागश्री एम वाय कडलग वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2016121504006615-12-2016
1101सामान्य प्रशासन विभागश्री एम वाय कडलग वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016121504006715-12-2016
1102अर्थ विभागश्री.प्रकाश मन्नुलाल पाटणी, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121505005415-12-2016
1103आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर पदाचा राजीनामा मंजुरीबाबत.श्रीम.चक्रनारायण कुमुदीनी अशोक2016121510005615-12-2016
1104शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सादील अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011215-12-2016
1105आरोग्‍य विभाग दि.२३/१२/२०१६ रोजीच्या काम वाटप सभेमध्ये ग्रामीण रुग्णालय श्रीगोंदा येथील नवीन वाढीव प्रसूती कक्ष बांधकामाचे विद्युतीकरण करणे या कामाच्या वाटपाबाबत 2016121510005715-12-2016
1106शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 गट साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011315-12-2016
1107शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रांना सन 2016-17 साठी सादील अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011415-12-2016
1108शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रांना सभा व प्रवास अनुदान वितरीत करणेबाबत 2016121516011515-12-2016
1109सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी देउळगावकर वरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिकवर्गीय) गटशिक्षण कार्यालय, पंचायत समिती पाथर्डी यांना मा.विभागीय आयुक्‍त यांचेकडील मान्‍यतेनुसार एकतर्फी विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2016121504006815-12-2016
1110ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या ‍आर्थीक वर्षाकरीता जि प/पं स व ग्रा पं ना जमीन महसुल वरील उपकर/वाढीव उपकर अनुदान वाटपा बाबत.2016121506018515-12-2016
1111पशुसंवर्धन विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने विभागिय चौकशीच्या अहवालानुसार फेर चौकशी होऊन दोष सिध्दीच्या प्रमाणात शास्ती निश्चित करणेबाबत.. 2016121511002915-12-2016
1112सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब शिवाजी राउत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121504006915-12-2016
1113सामान्य प्रशासन विभागश्री भाउसाहेब शिवाजी राउत परिचर प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121504007015-12-2016
1114ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकार्यारंभ आदेश - प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे, खानापुर, गर्दणी व आगार ता. अकाले विशेष दुरुस्ती करणे.2016121514009615-12-2016
1115अर्थ विभागश्री. जेम्स पांडुरंग ससाणे, वाहन चालक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016121505011415-12-2016
1116सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विरोबा देवस्थान कासारे ता. पारनेर येथे भक्तनिवास बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121412008314-12-2016
1117ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमाजी सैनिक महामंडळ (मेस्को) यांचेकडून सुरक्षा रक्षक घेण्यास व होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत2016121414008714-12-2016
1118शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजूरी बाबत श्रीम.गोसावी मंगल काशिगिर ता.संगमनेर2016121416011014-12-2016
1119सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी एन गायखे उपअभियंता जि प सांबा उपविभाग श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा यांचे रजा कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत 2016121412006414-12-2016
1120अर्थ विभागश्री. चंद्रकांत भालचंद्र कुलकर्णी, सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा, ता-श्रीगोंदा यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मूल्य व कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121405005314-12-2016
1121सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजी काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत येणा-या कामांची यादी 2016121412007714-12-2016
1122सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक २३/१२/२०१६ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2016121413015814-12-2016
1123ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे देवदैठण ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण2016121414009014-12-2016
1124ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (सुबेअ)2016121414009114-12-2016
1125ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (मसस)2016121414009214-12-2016
1126ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदि.23/12/2016 ची कामवाटप यादी (ओपन)2016121414009314-12-2016
1127सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दहिगाव येथे राम मंदीर भक्तनिवास बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121412007814-12-2016
1128अर्थ विभागश्रीम.भारती गुलाबराव कंडारे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत2016121305015113-12-2016
1129सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सां बा उपविभाग पाथर्डी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत.2016121312005913-12-2016
1130सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री बी डी काकडे तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सां बा उपविभाग पाथर्डी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक 2016121312006013-12-2016
1131सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर बी ठोकळ तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक जि प सां बा (दक्षिण) विभाग जि प अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2016121312006113-12-2016
1132सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री आर बी ठोकळ तत्कालीन कनिष्ठ सहाय्यक जि प सां बा (दक्षिण) विभाग जि प अहमदनगर यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत 2016121312006213-12-2016
1133जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. सुनील मोतीराम गायकवाड यांचे रजा कालावधीतील कार्यभार हस्तांतरणाबाबत 2016121303001813-12-2016
1134ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वळण ता. राहुरी येथे जिल्हा परिषद शाळेस ग्रामपंचायत मिळकत क्र. 617 मध्ये पाण्याची टाकी बांधणे.2016121314008013-12-2016
1135आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र बळकटीकरण योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121310005013-12-2016
1136आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र औषध अनुदानात वाढ योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016121310005113-12-2016
1137आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ माता ग्रेड ३ व ४ च्या बालकांना औषधउपचार करणे या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे2016121310005213-12-2016
1138ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2016-17 अंतर्गत सुप्रशासन या विषयासाठी प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशीत अधिकारी/कर्मचारी यांना 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121306017713-12-2016
1139ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, जाखुरी ता. संगमनेर येथील पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिर खोदणे.2016121314008113-12-2016
1140महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पा तील अंगणवाडी केंद्राना परिवर्तनीय निधी (Flexi Fund)(केंद्र हिस्साअ 60 टक्केि) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001113-12-2016
1141महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पा तील अंगणवाडी केंद्राना परिवर्तनीय निधी (Flexi Fund)(राज्यर हिस्सा 40 टक्के ) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001213-12-2016
1142महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांना गणवेश (साडी खरेदी)साठी (केंद्र हिस्सा 60 टक्के) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001313-12-2016
1143महिला बालकल्‍याण विभागसन-2016-17 साठी एक्सी-1 लेखाशिर्ष 2236 बळकटीकरण व पुर्नरचना अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांना गणवेश (साडी खरेदी)साठी (राज्य हिस्सा 40 टक्के) अनुदान वितरणाबाबत2016121308001413-12-2016
1144ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना चिखलठाणवाडी ता. श्रीगोंदा दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे.2016121314008213-12-2016
1145शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.राजळे योगेश पंढरीनाथ उपा. ता.शेवगाव यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121316010713-12-2016
1146ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, निमगांव डाकू ता. कर्जत नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे2016121314008313-12-2016
1147सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना मालुंजा ता श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121304006113-12-2016
1148सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना मालुंजा ता श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन गैरवर्तन केलेने विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणेबाबत2016121304006213-12-2016
1149ग्रामपंचायत विभागजनसुविधा योजनेंतर्गत सन 2016-17 मधील मंजूर मौजे उक्कडगांव ता नगर ग्रामपंचायत इमारत बांध्‍ाकाम प्लॅनमध्ये बदल करणेबाबत.2016121306017813-12-2016
1150ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तळेगाव दिघे व १९ गावे ता. संगमनेर जलशुद्धीकरण केंद्र पंपिंग मशीनरी दुरुस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत 2016121314008413-12-2016
1151अर्थ विभागश्री.शिवाजी धोंडीबा रोकडे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016121305005213-12-2016
1152ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री क्षेत्र लालगीरी स्वामी देवस्थान मठ मांदळी ता कर्जत जि.अ.नगर.2016121306017913-12-2016
1153जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणारमाई आवास येाजना अंतर्गत सन 2010-11 व 2011-12 वर्षातील घरकुल प्रशासकीय मान्यता रदद करणेबाबत 2016121303001913-12-2016
1154शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीमती सुलोचना पंढरीनाथ पटारे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती राहुरी जिल्हा अहमदनगर भनिनिखाते क्रं EDMH/21678 यांना त्यांचे सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतुन (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देण्याबाबत2016121316010913-12-2016
1155सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या सवंर्गातील कर्मचा-यांचे राजीनामा मंजुरीबाबत2016121304006313-12-2016
1156ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण क्षमता बांधणी या एकदिवसीय कार्यशाळेसाठी तालुकास्तरीय अधिकारी यांना उपस्थित राहणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2016121306018013-12-2016
1157ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील प्रभाग क्र.30 बुरुडगांवरोड येथील अभीनव कॉलनी विनायकनगर येथे कुपनलिका खोदून त्यावर सबम‍र्शिबल पंप व पाण्याची टाकी बसवून देणे2016121314008513-12-2016
1158ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील प्रभाग क्र.30 बुरुडगांवरोड येथील पोकळेमळा, वाकोडी रोड येथे कुपनलिका खोदून त्यावर सबम‍र्शिबल पंप व पाण्याची टाकी बसवून देणे2016121314008613-12-2016
1159सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद , कामवाटप समिती दिनांक २३/१२/२०१६ रोजीचे सभेची नोटीस 2016121313015713-12-2016
1160सामान्य प्रशासन विभागविक्रम साराभाई स्‍पेस सेंटर थुंबा त्रिवेंद्रम केरळ येथील शैैक्षणिक सहलीसाठी आयोजित केलेल्‍या शिबीरासाठी वाहन अधिग्रहित करणे बाबत2016121304006413-12-2016
1161सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राळेगणसिद्धी ते जातेगाव व अंतर्गत रस्त्याचे डांबरी करण करणे ता. पारनेर किमी. ०/०० ते ३/०० या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121312007613-12-2016
1162सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव गांगर्डा तालुका कर्जत येथे सभा मंडप बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016121312009213-12-2016
1163अर्थ विभागश्रीम. गोरक्षनाथ मच्छिंद्र निमसे, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2016120905015309-12-2016
1164अर्थ विभागश्रीम. विजया गिरीधर गाडेकर, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2016120905015409-12-2016
1165अर्थ विभागकै.श्री.नंदकुमार बन्सी शिंदे, मयत उपाध्यापक, पंचायत समिती राहुरी यांचे वारस पत्नी श्रीम. संगीता नंदकुमार शिंदे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-उपदान मंजुरीबाबत.2016120905015509-12-2016
1166लघु पाटबंधारे विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षाकरिता 2702 बिगर आदिवासी ल.पा.योजनांतर्गत साठा बंधारे कामांचे दि.1/04/2016 ते दि.29/09/2016 कालावधीतील प्र.मा.आदेश जि.प.संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे.2016120915001609-12-2016
1167अर्थ विभागश्री ढेंगळे सावता बाबुराव व‍रि.सहा.लेखा यांचे गट विमा प्रकरण मंजूर करणे.2016120905005109-12-2016
1168पशुसंवर्धन विभागपशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना प्रशासकीय कामकाजाचे व अर्थिक व्यवहाराचे प्रदान केलेले अधिकार रद्द करणे बाबत..2016120911002309-12-2016
1169ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांचे निधीचे वितरण. ( जि प सांकेतांक 20425 हा अाहे शास.लेखाशिर्ष 251513362016120906017109-12-2016
1170ग्रामपंचायत विभागजि.प.सेस. निधीमधुन सन 2016-2017 करीता जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर झालेल अतिक्रमणे निश्चित करणेस मोजणीसाठी भूमी ‍ अभिलेख कार्यालयास फी करीता अनुदान2016120906017209-12-2016
1171ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री. गोरेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍गोरेगांव ता पारनेर. जि.अ.नगर.2016120906017309-12-2016
1172ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री. क्षेत्र सिध्देश्वर दत्तमंदिर देवस्थान ट्रस्ट हळगांव ता जामखेड जि.अ.नगर.2016120906017409-12-2016
1173ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत संगमेश्वर मंदिर देवस्थान गणेशवाडी ता कर्जत जि.अ.नगर.2016120906017509-12-2016
1174ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री जगदंबा देवी माता देवस्थान राशीन ता कर्जत. जि.अ.नगर.2016120906017609-12-2016
1175आरोग्‍य विभागजिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१६-१७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी औषध अनुदानात वाढ करणे योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणे 2016120910004909-12-2016
1176अर्थ विभागश्री.मटकर सावता बाबु, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, सेवा उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016120905010409-12-2016
1177अर्थ विभागश्री. संजय रंभाजी गरुडकर, उपाध्यापक, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2016120905012109-12-2016
1178अर्थ विभागश्री. नेहरू कोंडीबा गवारे, आरोग्य सेवक प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र मिरजगाव पंचायत समिती कर्जत यांना सेवा उपदान मंजुरी बाबत. 2016120805013608-12-2016
1179अर्थ विभागश्री. सखाराम बाबुराव धुमाळ, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हाळादेवी, पंचायत समिती अकोले, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120805013708-12-2016
1180ग्रामपंचायत विभागश्री राजेंद्र वसंत गरुड, ग्रामविकास अधिकारी पं स राहाता यांचे भ नि नि ना परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806016808-12-2016
1181ग्रामपंचायत विभागश्रीबाळू श्रीपती जगदाळे, ग्रामसेवक पं स पारनेर यांचे भ नि नि ना-परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806016908-12-2016
1182ग्रामपंचायत विभागश्री राजाभाऊ साहेबराव कुडके, ग्रामसेवक पं स कर्जत यांचे भ नि नि ना-परतावा अग्रीम मंजूरी बाबत.2016120806017008-12-2016
1183पशुसंवर्धन विभागश्री.बबन भाऊसाहेब जाधव (पशुधन पर्यवेक्षक) पंचायत समिती नेवासा यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केल्याने त्यांचेवर शिस्तभंग कारवाई प्रस्तावीत करणेबाबत..2016120811002208-12-2016
1184सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा १४ नायगाव गोंडेगाव ते इजिमा २२३ ग्रामा ३६ ला मिळणारा रस्ता कि मी ०/०० ते ४/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ०२) ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120813015508-12-2016
1185सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमाळेवाडी सरला ते जिल्हा हद्द रस्ता कि मी ६/०० ते ८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४९) ता श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120813015608-12-2016
1186अर्थ विभागश्री व्‍ही.डी.कोरडे व.सहा.लेखा पंचायत समिती राहुरी यांची स्‍वेच्‍छानिवत्‍ती मंजूर करणे.2016120805005008-12-2016
1187शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१६-१६ मधील सुरु असलेले हंगामी निवासी वसतिगृहासाठी माहे मार्च २०१६ खर्च रक्कम वर्ग करणेबाबत.2016120816010308-12-2016
1188समाज कल्‍याण विभागपरिपत्रक - अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे. ( सन 2015-16 मधील प्रशासकिय मंजुरी दिलेल्या कामां बाबत. )2016120817002308-12-2016
1189सामान्य प्रशासन विभागश्रीम माने सिंधु श्रीमंतराव वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016120804006008-12-2016
1190ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री.सी.जे.रघुुवंशी, उप अभियंता, यांना उप कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या रिक्त पदावर हजर करुन घेणेबाबत2016120814007908-12-2016
1191सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर शिंदे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007108-12-2016
1192सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र लालगिर स्वामी मठ मांदळी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007208-12-2016
1193सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र शेख सालबाबा मंदीर देवस्थान परिसर चांदे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007308-12-2016
1194सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर तळवडी येथे येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007408-12-2016
1195सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव गांगर्डा हनुमाननगर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा एक खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120812007508-12-2016
1196सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे वळण तालुका राहुरी येथे ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ७३४ मध्ये स्मशानभूमीमध्ये पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2016120813016008-12-2016
1197अर्थ विभागश्री.दत्तात्रय विठोबा सिनारे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र पिपलगांव टप्पा,पंचायत समिती पाथर्डी, यांना सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120805013508-12-2016
1198जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत तालुका समन्वयक यांची विशेष रजा मंजुरी बाबत आदेश.2016120703001707-12-2016
1199शिक्षण प्राथमिक विभागपरिपत्रक - क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन २०१६-१७ 2016120716010007-12-2016
1200शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा / महानगरपालिका स्तरावर कार्यरत असलेल्या साधन व्यक्तींना त्यांच्या मूळ स्थापनेवर वर्ग करणेबाबत.2016120716010107-12-2016
1201पशुसंवर्धन विभागखासबाब म्हणून पशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) कर्मचा-यांच्या बदलीस परवानगी मिळणेबाबत..2016120711002107-12-2016
1202सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकळस बु. ता.अकोले येथील कासाई माता मंदिर येथे सभामंडप बांधकाम करणे.कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120713015407-12-2016
1203ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नागरदेवळे ता नगर)2016120706015707-12-2016
1204ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं मदडगांव ता नगर)2016120706015807-12-2016
1205ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बुरुडगांव ता नगर)2016120706015907-12-2016
1206ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बुरुडगांव ता नगर)2016120706016007-12-2016
1207ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं नागरदेवळे ता नगर)2016120706016107-12-2016
1208महिला बालकल्‍याण विभागसन.2016-17साठी एक्स-1 लेखाशिर्ष 2236 पोषण आहार अंतर्गत उप लेखाशिर्ष निहाय ग्रामिण व आदिवासी प्रकल्पापतील अंगणवाडी सेविका मदतनीस मानधन अनुदान वितरणाबाबत2016120708000907-12-2016
1209ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016207-12-2016
1210ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016307-12-2016
1211ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं वाळकी ता नगर)2016120706016407-12-2016
1212ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ठाकुर पिंपळगांव ता शेवगांव)2016120706016507-12-2016
1213ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गोळेगांव ता शेवगांव)2016120706016607-12-2016
1214ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गोळेगांव ता शेवगांव)2016120706016707-12-2016
1215महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मनोज ससे उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) यांना दिनांक १२.१२.२०१६ व १४ ते १६ डिसेंबर २०१६रोजीच्‍या प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणेसाठी कार्यमुक्‍त करणे.2016120708001007-12-2016
1216सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तुकाईवस्ती येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दोन खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120712007007-12-2016
1217अर्थ विभागश्री. विठ्ठल भाऊसाहेब वाडगे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत.2016120705012307-12-2016
1218अर्थ विभागश्री. गणपत मालू वाकडे, सहाय्यक लेखाधिकारी आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120705012407-12-2016
1219अर्थ विभागश्री. भाऊसाहेब लक्ष्मण वाकडे, आरोग्य सेवक, यांना सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2016120605015206-12-2016
1220सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रा आ उपकेंद्र गांजी भोयरे तालुका पारनेर येथे इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120612009006-12-2016
1221सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोगरगांव तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120612009106-12-2016
1222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते उंचखडक बु.ता.अकोले प्रमुख जिल्हा मार्ग १८ ला मिळणारा रस्ता साखळी क्र २/६०० ते ३/६०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ता. अकोले. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120613015306-12-2016
1223ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थीक वर्षासाठी जिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना ‍जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं माळवडगांव , दत्तनगर ता श्रीरामपूर)2016120606006506-12-2016
1224शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 जिल्हा परिषद सेस निधीमधून जिल्हा परिषद शाळांमधील पूर्व उच्च प्राथमिक ( इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक ( इ.8 वी) च्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा फ़ी भरणेबाबत2016120616009806-12-2016
1225ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत.2016120606006606-12-2016
1226समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे (पुर्वीचे नांव दलित वस्ती सुधार योजना) या योजनेंतर्गत निधी मंजुर असलेल्या वस्तींसाठी काम मंजुरीचे अधिकार प्रदान करणे बाबत ...2016120617002206-12-2016
1227ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थीक वर्षासाठी जिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंयातींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ‍नागमठाण, ता कर्जत)2016120606007206-12-2016
1228अर्थ विभागश्री. ओमप्रकाश बन्सीलाल अग्रवाल, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पढेगाव, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2016120605012706-12-2016
1229अर्थ विभागश्री. अण्णासाहेब गोपीनाथ दांगट, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र टाकळीभान, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605012806-12-2016
1230अर्थ विभागश्री. दादा भाऊ शिंदे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळगाव पिसा, पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120605013006-12-2016
1231अर्थ विभागश्री.श्रीकिसन सीताराम शर्मा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुळधारण, पंचायत समिती कर्जत, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605013106-12-2016
1232अर्थ विभागश्री. गोपीनाथ गणपत कोल्हे, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगाव, पंचायत समिती संगमनेर, यांचे सेवा उपादान मंजुरी बाबत.2016120605013206-12-2016
1233अर्थ विभागश्री. भीमा किसन बाबर, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र अरणगाव, यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत2016120605013306-12-2016
1234अर्थ विभागश्री. नानासाहेब सखाराम सुपेकर, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंन्द्र वाळकी,पंचायत समिती नगर यांचे सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2016120605013406-12-2016
1235अर्थ विभागश्री बी.नी,गागरे लेखा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात गैरवर्तन केल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.न 2016120505004805-12-2016
1236लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान सन 2016-17 अंतर्गत दि. 14/10/2016 ते 01/12/2016 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता2016120515001305-12-2016
1237शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये १०३ विकास गटातील (विशेष घटक योजना) इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009205-12-2016
1238सामान्य प्रशासन विभागश्री के बी पागिरे वरिष्‍ठ सहाय्यक कृृषी विभाग अहमदनगर यांचे अनध्‍ािकृत गैरहजेरीबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2016120504005605-12-2016
1239सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण सरफराज मोहमंद हयातखान यांना क‍निष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत करणे बाबत2016120504005705-12-2016
1240शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत 2016120516009305-12-2016
1241शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009405-12-2016
1242शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१५-१६ मध्ये इ १ ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरवणे या योजनेसाठी तांत्रिक मान्यता देणे बाबत 2016120516009505-12-2016
1243सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट- ड या पदावरून वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती देणेबाबत2016120504005805-12-2016
1244लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश पा त दुरुस्ती पानोली देवदरा ता पारनेर 2016120515001405-12-2016
1245पशुसंवर्धन विभागडॉ. दिनेश रमेश पंडुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. नेवासा श्रेणी-1 ता.नेवासा अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511001805-12-2016
1246पशुसंवर्धन विभागडॉ. हरिश्चंद्र केशवराव गवळी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द. जोहरापुर श्रेणी-1 ता.शेवगांव अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511001905-12-2016
1247पशुसंवर्धन विभागडॉ.विजय माधवराव कवडे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.धांदरफळ श्रेणी-1 ता.संगमनेर अर्जित रजा मंजुरी आदेश. 2016120511002005-12-2016
1248ग्रामपंचायत विभागसमाज कल्याण विभाग, जि प अहमदनगर येथे विस्तार अधिकारी (पंचायत/समाज कल्याण) या संवर्गातील कर्मचा-याच्या प्रतिनियुक्ती बाबत. (श्री पी जी निमसे, वि.अ. पं स नेवासा)2016120506006405-12-2016
1249सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती सोनाली संजय लेंडकर परिचर प्रा.आ.केंद्र टाकळी काझी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016120504005905-12-2016
1250महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एस.वाय. भांगे पर्यवेक्षिका वडाळा यांचे कडे प्रभारी बाल विकास प्रकल्पस अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना वडाळा ता. नेवासा या पदाचा अतिरिक्ता कार्यभार सोपविणे बाबत. 2016120508000705-12-2016
1251शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद सेस सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना ग्रीन बोर्ड खरेदी करीता पुरवठा आदेश देणे बाबत. 2016120516009605-12-2016
1252महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एस.बी.गायधने पर्यवेक्षिका नेवासा यांचे कडे प्रभारी बाल विकास प्रकल्पस अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना नेवासा ता. नेवासा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत. 2016120508000805-12-2016
1253अर्थ विभागश्रीम. शाहेदा बेगम शेख ईस्माईल, उपाध्यापिका, पंचायत समिती राहता, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2016120305014303-12-2016
1254सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ३६ ते सडे रस्ता (ग्रामा ४९) कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013503-12-2016
1255सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनगर मनमाड रस्ता ते काळेवस्ती रस्ता (ग्रामा १८) कि मी ०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013603-12-2016
1256सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ६६ चिंचाळे बारागावनांदुर रस्ता कि मी ९/०० ते १०/०० (इजिमा ५९) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013703-12-2016
1257ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयोग सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणेबाबत.2016120306005803-12-2016
1258सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागनागाचीवाडी ते चिंचाचीवाडी रस्ता कि मी ०/५०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313013803-12-2016
1259सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसाकुर ते दरेवाडी ते जोंधळवाडी रस्ता कि मी ४/०० ते ४/८५० खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313013903-12-2016
1260सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकेळी रुम्हणवाडी ते आश्रमशाळा जोड रस्ता कि मी ०/०० ते ०/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014003-12-2016
1261सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचास, मजूर, सुरेगाव, कोळगावथडी, घारी, चांदेकसारे, पोहेगाव, साळविहीर, वारी ते प्रारामा १२ रस्ता कि मी २१/०० ते २२/५०० मजबुतीकरण, रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014103-12-2016
1262सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागउंबरे मोरेवाडी ते वांबोरी रस्ता कि मी ६/५०० ते ७/६०० (ग्रामा १४६) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120313014203-12-2016
1263सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरवंदे ते महाळखेडा रस्ता कि मी १/१०० ते ३/१०० खडीकरण करणे ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014303-12-2016
1264सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमढी खुर्द (प्ररामा १२) गवळीवस्ती रस्ता कि मी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा १२४) ता. कोपरगाव, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014403-12-2016
1265सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलापूर अशोकनगर रस्ता (टेकावडेवस्ती) रस्ता कि मी २/०० ते ३/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014503-12-2016
1266सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागगोंडेगाव ते उंदिरगाव रस्ता कि मी ०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा २२३)ता. श्रीरामपूर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014603-12-2016
1267पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्रीमती एस. बी. शिंदे, ग्रामलेख सम्वयक (कंत्राटी) यांची सेवा समाप्त करणेबाबत.2016120307002803-12-2016
1268सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० हिवरगाव पठार साकुर ते प्रजिमा २३ (इजिमा ४०) रस्ता कि मी ५/०० ते ६/०० रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014703-12-2016
1269शिक्षण प्राथमिक विभागसन 2016-17 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 2202 एच 561 प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीमधुन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2016120316008903-12-2016
1270शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या/जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडणेस परवानगी मिळणेबाबत जिल्‍हा परिषद शाळा बाभुळगाव खालसा 2016120316009003-12-2016
1271ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक भरती सन-2015 मधील उमेदवारांना नियुक्ती देणेबाबत.2016120306006003-12-2016
1272ग्रामपंचायत विभागह,दय शस्त्रक्रिया गंभीर आजाराकरीता आग्रीम मंजूरी बाबत. श्री एन ए वाळके, ग्रा वि अ पं स नगर.2016120306006103-12-2016
1273ग्रामपंचायत विभागश्री शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, सेवा निलंबीत ग्रामसेवक, पं स राहूरी यांची शिक्षा अंतिम करणे बाबत...2016120306006203-12-2016
1274ग्रामपंचायत विभागश्री शिवाजी मारुती वाहुरवाघ, सेवा निलंबीत ग्रामसेवक, पं स राहूरी यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुन:स्थापीत करणेबाबत...2016120306006303-12-2016
1275अर्थ विभागश्रीमती कराड यशोदा कृष्‍णा वरि.सहा.लेखा सेवावर्ग आदेश रदद करणे2016120305004603-12-2016
1276अर्थ विभागसुधारीत प्रशासकीय मान्‍यता,प्रशासकीय मान्‍यतेच्‍या मर्यादेच्‍या आत परंतू मंजूर निविदेपेक्षा जादा खर्च,बचत अखर्चित रक्‍कमेचा विनियोग,प्रलंबित देयकांची प्रदाने इत्‍यादी संदर्भात काही महत्‍वाच्‍या तरतूदी व कार्यपध्‍दती सर्व संबधितांचे निदर्शनास आणणेबाबत.....2016120305004703-12-2016
1277कृषि विभागजिल्हा परिषद सेस फंड योजा सन २०१६-१७ अंतर्गत शेतक-यांना ५० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी यंत्र Power Operated Chafucutter 3 HP w/o Electric Motor (R/F model) नग संख्या ७८५ चा पुरवठा करणे.2016120309000403-12-2016
1278सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगावजाळी येथे प्रसूती गृह बांधणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014803-12-2016
1279सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तिरडे इमारत दुरुस्ती करणे ता अकोले, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313014903-12-2016
1280सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र मांजरी इमारतीस विद्युतीकरण दुरुस्ती करणे ता राहुरी, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313015003-12-2016
1281सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कर्जुले पठार (येठेवाडी) येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता संगमनेर, या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2016120313015103-12-2016
1282अर्थ विभागश्रीम. बर्गे साधना सुखदेव, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120305011503-12-2016
1283अर्थ विभागश्रीम. मीराबाई लहानू दिघे, पर्यवेक्षिका, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2016120305011703-12-2016
1284समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय शेतक-यांना इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे – साहित्य पुरवठा आदेश2016120217001902-12-2016
1285समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय शेतक-यांना कडबाकुट्टी पुरविणे साहित्य पुरवठा आदेश2016120217002002-12-2016
1286सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर देवस्थान परिसर बारडगाव दगडी येथे पथदिवे व एलईडी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212008602-12-2016
1287समाज कल्‍याण विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहांना सोलर वॉटर हिटर पुविणे – साहित्य पुरवठा आदेश2016120217002102-12-2016
1288सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त देवस्थान परिसर पिंपळवाडी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212006802-12-2016
1289सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र पीर साहेब मंदिर देवस्थान धालवडी येथे पथदिवे व एल ई डी बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016120212006902-12-2016
1290सामान्य प्रशासन विभागपंचायत समिती श्रीगोंदा अंतर्गत वाहनाचा गैरवापर केलेप्रकरणी श्री बाळासाहेब पांडुरंग डोईफोडे वाहनचालक यांना शिक्षा अंतिम करणेबाबत2016120204005402-12-2016
1291अर्थ विभागमारुती तुकाराम काळे, परागंदा प्राथ.शिक्षक जि.प.प्राथ.शाळा घुटेवाडी ता- श्रीगोंदा, यांचे वारसदार पत्नी श्रीमती. शालन मारुती काळे व श्रींमती. शिला मारुती काळे यांना कुटुंब निवत्ती वेतन व मृत्यू नि सेवा उपदान मंजूरी बाबत.2016120205004302-12-2016
1292सामान्य प्रशासन विभागश्री जी पी कनिंगध्‍वज परिचर यांना मा. अपर विभागीय आयुक्‍त नाशिक यांचेकडील अपीलाचे निर्णयानुसार कारवाई करणेबाबत2016120204005502-12-2016
1293अर्थ विभागअर्थ विभागातील अधिका-यांना वित्‍तीय अधिकार प्रदान करणेबाबतचा आदेश रदद करणे.2016120205004402-12-2016
1294सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० ते लोहगाव ता.राहता प्रमुख राज्य मार्ग ८ रस्ता किलोमीटर ०/०० ते ५/०० ग्रामीण मार्ग २६ रस्ता दुरुस्ती करणे कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016120213013402-12-2016
1295शिक्षण प्राथमिक विभागसेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षक मंजुर निवडश्रेणीची यादी प्रसिध्द करणेबाबत2016120216009102-12-2016
1296शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी निधी वर्ग करणॆबाबत2016120116007901-12-2016
1297महिला बालकल्‍याण विभागपूर्व बाल्‍यावस्‍थेेतील संगोपन व शिक्ष्‍ाण (ECCE) या अंतर्गत होणा-या प्रशिक्ष्‍ाणा करिता मास्‍टर ट्रेनर्स यांना कार्यमुक्‍त करणे बाबत.2016120108000501-12-2016
1298ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांचे निधीचे वितरण. ( जि प सांकेतांक 20425 हा अाहे शास.लेखाशिर्ष 251513362016120106005601-12-2016
1299सामान्य प्रशासन विभागश्री आय आर शेख सेवानिवृत्‍त वरिष्‍ठ सहाय्यक यांच्‍या सेवानिलंबित कालावधीचा निर्णय घ्‍ोणे बाबत2016120104005301-12-2016
1300शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.खेडकर सुभाष दिनकर,पद.शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा एकनाथवाडी ता.पाथर्डी यांची सुधारीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीबाबत2016120116008201-12-2016
1301महिला बालकल्‍याण विभागएबाविसेयो प्रकल्प जामखेड येथील अंगणवाडी इमारत बांधकामाच्‍या गांव व जागेत बदल करणे बाबत.2016120108000601-12-2016
1302शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद वर्ग ३ च्या कर्मचा-यांच्या खास बाब बदली प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत.2016120116008401-12-2016
1303सामान्य प्रशासन विभागश्री.नवनाथ यादव ससाणे, कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र जेउर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2016113004005030-11-2016
1304सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ३६ पासून राहता नथू पाटलाची वाडी राज्य मार्ग ३५ पुणतांबा ता. राहता प्रमुख जिल्हा मार्ग ११ ला मिळणार रस्ता मजबुतीकरण व डाम्बरीकरण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013130-11-2016
1305सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्र उंबरे ता.राहुरी इमारतीस विदयुतीकरण करणे. कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013230-11-2016
1306सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र राहुरी खुर्द ता.राहुरी इमारत बांधणे कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2016113013013330-11-2016
1307शिक्षण प्राथमिक विभागमे अड सेशन जज अहमदनगर यांचे न्यायालयातील सेशन केस क्रमांक 244/2014 चे दिनांक 20.05.2016 चे न्यायनिर्णयानुसार दोषसिद्धी झालेचे कारणास्तव श्री मजुश्री महेश डाळींबकर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा म्हसले ता नेवासा यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2016113016007130-11-2016
1308शिक्षण प्राथमिक विभागमे अड सेशन जज अहमदनगर यांचे न्यायालयातील सेशन केस क्रमांक 244/2014 चे दिनांक 20.05.2016 चे न्यायनिर्णयानुसार दोषसिद्धी झालेचे कारणास्तव श्री महेश आबादास डाळींबकर सेवा निलंबीत उपाध्यापक यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत2016113016007230-11-2016
1309समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये अकोले पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000530-11-2016
1310ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागहातपंप दुरुस्ती पथकांवर कंत्राट पध्दतीने वाहन चालक पुरविणे बाबतचा कार्यारंभ आदेश2016113014007730-11-2016
1311शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मधील हगामी निवासी वसतीगृहास अग्रिम वितरीत करणेबाबत2016113016007530-11-2016
1312ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्राम व‍िकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या अपवादात्मक परिस्थितीत खास बाब म्हणून बदल्या व नेमणूका.2016113006005530-11-2016
1313अर्थ विभागश्री.अशोक रघुनाथ पंडित, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती श्रीगोंदा, यांना सेवानिवृत्तीवेतनचे, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी अदेशाबाबत.2016113005004230-11-2016
1314शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन २०१५-१६ मधील हंगामी निवासी वसतिगृहाचे समायोजनाबाबत. 2016113016007830-11-2016
1315आरोग्‍य विभागप्राथमिक आरोग्य केंद्रास कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालक पुरविणेस मुदतवाढ देणे 2016113010004630-11-2016
1316समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये संगमनेर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000630-11-2016
1317समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये कोपरगाव पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000730-11-2016
1318समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये राहाता पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000830-11-2016
1319समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये श्रीरामपुर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017000930-11-2016
1320समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये राहुरी पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001030-11-2016
1321सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती निर्मला महादू रासकर परिचर पंचायत समिती श्रीागोंदा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2016113004005130-11-2016
1322समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये नेवासा पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001130-11-2016
1323सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती अनिता बाबुराव यादव यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) या पदावर सरळसेवेने पदस्‍थापना देणे बाबत2016113004005230-11-2016
1324समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये शेवगाव पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001230-11-2016
1325समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये पाथर्डी पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001330-11-2016
1326समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये जामखेड पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001430-11-2016
1327समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये कर्जत पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001530-11-2016
1328समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये श्रीगोंदा पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001630-11-2016
1329समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये पारनेर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001730-11-2016
1330समाज कल्‍याण विभागअनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाकांच्या वस्तींचा विकास करणे ( दलित वस्ती सुधार योजना ) या योजनेंतर्गत सन 2016-17 मध्ये नगर पंचायत समिती कार्यक्षेत्रांतर्गत वस्तीनिहाय‍ निधी मंजुरी बाबत.2016113017001830-11-2016
1331सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर नवीन प्रशासकिय इमारतीच्या सुरक्षेकरिता अतिरिक्त २ सुरक्षा रक्षक सेवा उपलब्धा करून देणे करिता नियुक्ती आदेश 2016113012005030-11-2016
1332सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट तळवडी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012006630-11-2016
1333सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ देवस्थान ट्रस्ट कोपर्डी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012006730-11-2016
1334सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सिद्धेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर भांबोरा येथे ग्रामपंचायत हद्दीत पथदिवे एल इ डी / स्ट्रीट लाइट बसविणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016113012005630-11-2016
1335ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन 2015-16 मधील बदली कामांस मान्यता देणे.2016112906004429-11-2016
1336ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004529-11-2016
1337ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत नागेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍ शिंदे ता कर्जत जि.अ.नगर.2016112906004629-11-2016
1338ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004729-11-2016
1339ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत भैरवनाथ मंदिर देवस्थान, ‍ जलालपुर ता कर्जत जि.अ.नगर.2016112906004829-11-2016
1340ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील प्रशासकिय मान्यता आदेश रदृ करणे बाबत.2016112906004929-11-2016
1341ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री गोरेश्वर मंदिर देवस्थान, ‍ गोरेगांव ता पारनेर जि.अ.नगर.2016112906005029-11-2016
1342ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबन कालावधीचा निर्णया बाबत (श्री एम एम शेलार सेवानिवृत्त ग्रामसेवक करंजी ता पाथर्डी.)2016112906005129-11-2016
1343शिक्षण प्राथमिक विभागविविध गुणदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पर्धांचे नियोजन 2016-17 2016112916006929-11-2016
1344अर्थ विभागश्री व्‍ही डी रत्‍नाकर सेवानिवृत्‍त सहा लेखाधिकारी पंचायत समिती कर्जत याचे विरुध्‍द विभागीय चौकशी अहवालानुसार अंतिम शिक्षा करणे2016112905004129-11-2016
1345पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षश्रीमती व्ही.बी.खेडकर, लेखाधिकारी जलस्वराज्य २, जिल्ह्या परिषद अहमदनगर यांची प्रसुती रजा मंजूर करणेबाबत.. 2016112907002729-11-2016
1346आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम. वैशाली बाबासाहेब कदम2016112910004429-11-2016
1347आरोग्‍य विभागअर्धवेळ स्‍त्री परिचर या पदावर नेमणुक देणेबाबत श्रीम.lसविता श्रीकांत गजघाट2016112910004529-11-2016
1348ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य/राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणअभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला ग्रामपंचायत सदस्य (क्रांतीज्योती) प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र गौडगांव तालुका बार्शी जिल्हा सोलापुर यांस निधी वितरीत करणे बाबत.2016112906005229-11-2016
1349सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठाेेकळ कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016112904004829-11-2016
1350सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी ठाेेकळ कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र मांजरी ता राहुरी यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणे2016112904004929-11-2016
1351ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 2016112906005329-11-2016
1352ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे काकणेवाडी ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007329-11-2016
1353ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे वडगांव सावताळ ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007429-11-2016
1354ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 आर्थिक वर्षासठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.2016112906005429-11-2016
1355ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे पिंप्रीकोलंदर ता श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण2016112914007529-11-2016
1356ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना करणे शासकीय आश्रमशाळा पळसुंदे ता अकोले2016112914007629-11-2016
1357सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र संगमेश्वर मंदिर देवस्थान गणेशवाडी येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912006529-11-2016
1358सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जलालपूर भैरवनाथ मंदिर देवस्थान परिसर व रस्त्यावर ग्रामपंचायत हद्दीत पथदिवे एल इ डी /स्ट्रीट लाइट बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005329-11-2016
1359सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे धालवडी येथे पीर साहेब मंदिर परिसर जमिनीलगत पाण्याची टाकी बांधणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005429-11-2016
1360सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री क्षेत्र नागेश्वर मंदिर देवस्थान शिंदे येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे ता कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2016112912005529-11-2016
1361अर्थ विभागश्री सुभाष भिमाजी पवार वरिष्‍ठ सहा (लेखा) यांचे गट विमा प्रकरण मंजूरीबाबत2016112805003728-11-2016
1362महिला बालकल्‍याण विभागश्रीम.एम.आर.नागरे बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी बेलवंडी यांच्‍याकडेे बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी एबाविसेयो श्रीगोंदा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत.2016112808000428-11-2016
1363अर्थ विभागश्री.अशोक पांडूरंग वाळके, कार्यालयीन अधीक्षक, पंचायत समिती कोपरगांव यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी अदेशाबाबत.2016112805003828-11-2016
1364सामान्य प्रशासन विभागश्री गजेंद्रकुमार गंगाराम गायकवाड यांना क‍निष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत करणे बाबत2016112804004728-11-2016
1365अर्थ विभागश्रीम. नजमुन्निसा आब्दुल रहेमान शेख,मुख्याध्यापक, पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य वं कुटुब निवृत्ती वेतन मंजुरी अदेशाबाबत2016112805003928-11-2016
1366लघु पाटबंधारे विभागजलयुक्‍त शिवार/ लघ्‍ाु पाटबंधारे/कोल्‍हापुर पद्धतीचा/साठा बंधारा या कामांचा कार्यारंभ आदेश सा बा दुरुस्ती अकोळनेर सोनावणे वस्ती ता नगर2016112815001028-11-2016