जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना वांबोरी ता. राहुरी योजनेकरीता विदयुत जोडणी एक्सप्रेस फिडर बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017052314028223-05-2017
2सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातुन क सहा लेखा वर्ग ३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017052204038622-05-2017
3ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर या पदाचा तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त पदभार सोपविणेच्या आदेशात अशंतः बदल करणे . 2017052214028122-05-2017
4सामान्य प्रशासन विभागश्री के डी सुतार कनिष्‍ठ सहायक यांनी प्रा आ केंद्र चापडगाव ता कर्जत येथे कार्यरत असताना कार्यालयीन कामी अनाधिकृत गैरहजर व गैरवर्तन केलेबाबत 2017052204038722-05-2017
5महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 20172017052208007622-05-2017
6सामान्य प्रशासन विभागश्री एस आर दारोळे कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038220-05-2017
7सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवनसिंग सुप्‍पडसिंग पल्‍हाटे सेवानिलंबित कनिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017052004038320-05-2017
8सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकन्‍हेरे ते गाडेझाप अॅण्ड गुरेवाडी ते भोरवाडी रस्ता करणे ता.पारनेर2017052012036420-05-2017
9ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनः स्थापित करणेबाबत (श्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर)2017052006054420-05-2017
10ग्रामपंचायत विभागश्री. एस पी लोखंडे विस्तार अधिकारी (सां) पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत 2017052006054520-05-2017
11अर्थ विभागश्री. प्रकाश मिठुलाल भंडारी, मुख्य औषध निर्माण अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांन निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन व उपदान मंजुरी बाबत.2017051905043019-05-2017
12अर्थ विभागश्रीम.वाणि सविता माधव,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043119-05-2017
13सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904036819-05-2017
14सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका सन २०१७ प्रशासकिय कारणास्‍तव 2017051904036919-05-2017
15अर्थ विभागश्रीम.सुलोचना बापुराव लोँदे,महिला आरोग्य अभ्यागता (एल.एच.व्ही.), प्रा.आ.केँद्र, खर्डा, ता- जामखेड , जि-अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017051905043219-05-2017
16अर्थ विभागश्रीम. काशीबाइ बाबुराव शिरसाठ, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती पाथर्डि, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017051905043319-05-2017
17सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधिक्षक गट क या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ आपसी बदली 2017051904037619-05-2017
18अर्थ विभागश्रीमती विदया वामन इनामदार सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051905043519-05-2017
19सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ एकतर्फी विनंती बदली 2017051904037719-05-2017
20अर्थ विभागश्री सी.पी.वानखेडे उपमुख्‍य लेखा व वित्‍त अधिकारी अर्थ विभाग यांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत.2017051905043619-05-2017
21सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904037819-05-2017
22सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ प्रशासकिय बदली 2017051904037919-05-2017
23सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधरण बदल्‍या सन २०१७ वाहनचालक यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत 2017051904038019-05-2017
24अर्थ विभागश्री.नारायण रामभाऊ बनसुडे, लेखा अधिकारी, अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना त्‍यांचे भ.नि.नि.खाते क्र.पीडब्‍ल्‍यू/एमएएच-७१७० सर्वसाधारण भविष्‍य निर्वाह निधीतून ना परतावा रक्‍कम काढण्‍यास मंजूरी देण्‍याबाबतचा आदेश.2017051905043719-05-2017
25सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ 2017051904038119-05-2017
26अर्थ विभागश्री.प्रकाश उअत्तमराव बाबर, आरेखक, ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान , अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043819-05-2017
27अर्थ विभागश्री. लक्ष्‍मण मोहन नारद, परिचर, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051905043919-05-2017
28सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहायक गट क लिपिक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका सन २०१७ १ ते ११ प्राधान्‍यक्रमानुसार 2017051904039919-05-2017
29शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आं.जि.ब.ने जाणारे प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 2017051816044918-05-2017
30सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051804036518-05-2017
31लघु पाटबंधारे विभागश्री. डी . पी. नरवडे क. अभियंता जी. प. ल. पा. उपविभाग अकोले यांचे ऐच्छिक सेवा निवृत्तीबाबत 2017051815031918-05-2017
32अर्थ विभागश्री कुंढारे के.डी.स.ले.अ.पंचायत समिती नेवासा यांनी पाणी टंचाई कामकाजात हलगर्जीपणा केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे.2017051805042718-05-2017
33सामान्य प्रशासन विभागश्री जालिंदर चिमाजी जगताप वाहनचालक पं स नगर यांचे वैदयकिय खर्चाचे परिपुर्ती रककम मंजुर करणेबाबत 2017051804036718-05-2017
34अर्थ विभागश्री. बाबासाहेब रामभाउ पठारे, उपाध्यापक,पंचायत समिती नगर, यांना निवृतीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042818-05-2017
35अर्थ विभागश्री. एकनाथ परशुराम देठे, व्रणोपचारक, पशुवैद्यकिय दवाखाना वाळकि, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051805042918-05-2017
36शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. जाधव ईश्वर काशीनाथ, मुख्याध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा जळकेवाडी ता.कर्जत यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051716044817-05-2017
37आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील आदिवासी क्षेत्रातून बिगर आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710020917-05-2017
38आरोग्‍य विभागआरोग्य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातून आदिवासी क्षेत्रात झालेल्या प्रशासकीय बदल्या 2017051710021017-05-2017
39ग्रामपंचायत विभागकै. श्री. ज्ञानदेव लक्ष्मण खाडे सेवा निवृत्त तथा मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्नी श्रीमती जनाबाई ज्ञानदेव खाडे यांना प्रथम सहा माही तात्पुरते कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017051706053517-05-2017
40लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा पारगावमौला ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031617-05-2017
41लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारानिबोडी (बागाचामळा )ता.नगर जि .अहमदनगर2017051715031717-05-2017
42लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 साठा बंधारा कोसेगव्हाण ढवळेवस्ता.श्रीगोंदा जि .अहमदनगर 2017051715031817-05-2017
43अर्थ विभागश्री पार्श्‍वनाथ रमेश औटी वरिष्‍ठ सहा.(लेखा) शिक्षण विभाग (प्राथ) यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुनःस्‍थापित करणे.2017051705042117-05-2017
44आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍न्‍ातीने पदस्‍थापना दिलेल्‍या ठिकाणात अंशत: बदल करणे बाबत.2017051710021417-05-2017
45कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003317-05-2017
46कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणुका बाबत.2017051709003417-05-2017
47सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश गळनिंब ते खंडाळा ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042317-05-2017
48सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कडीत ते तांबेवाडी ता. श्रीरामपूर रस्त्यावर किलोमीटर १/७०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे. 2017051713042417-05-2017
49कृषि विभागकार्यालयीन कामी गैरवर्तन केले बाबत... श्री. महादेव रामचंद्र मुखेकर सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी (कृषि), पं.स.पाथर्डी2017051709003517-05-2017
50पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- राहुरी वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017517-05-2017
51पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- जामखेड वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017617-05-2017
52पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन -२०१७-२०१८ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती- शेवगाव वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप करणे बाबत.. 2017051707017717-05-2017
53अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री शहाजी तुकाराम तापकिर मयत उपाध्‍यापक पंचायत समिती कर्जत यांची वारस पत्‍नी श्रीमती सुषमा शहाजी तापकिर2017051705041917-05-2017
54सामान्य प्रशासन विभागवाहनाचे देखभाल दुरूस्‍ती व इंधन / पेट्रेेाकार्ड (Drive Track Plus Card) साठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्‍ये अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017051604036416-05-2017
55महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.व्हि.डी.कुकडे सहा.बा.वि.प्र.अधिकारी यांचेकडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प घारगाव-1 संगमनेर या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत....2017051608007216-05-2017
56ग्रामपंचायत विभागश्री. बबन दामोधर बहिर ग्रामसेवक प.स.जामखेड यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम प्रकरणा बाबत.2017051606053416-05-2017
57लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती खडकी (हाडोळा) ता.नगर जि .अहमदनगर2017051615031516-05-2017
58महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (विनंती बदल्या ) 2017051608007316-05-2017
59महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (आपसी बदल्या) 2017051608007416-05-2017
60महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या व नेमणूका 2017 (प्रशासकिय बदल्या ) 2017051608007516-05-2017
61सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकोरेगांव बजरंगवाडी ते लोणी मसदपुर रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.5/200 ते 6/050 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051512035515-05-2017
62सामान्य प्रशासन विभागश्री जाधव संतोष बाळासाहेब परिचर पं स श्रीगोंदा यांचे वैदयकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणेबाबत 2017051504036615-05-2017
63पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010015-05-2017
64पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010115-05-2017
65आरोग्‍य विभागश्रीम.मंगल गंगाधर ओहोळ आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य पथक कोथळे प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कोहणे यांनी वारंवार विनापरवानगी मुख्‍यालय सोडुन नेमुण दिलेले कामकाज करण्‍यास हेतुपुरस्‍कर दुर्लक्ष करुन कर्तव्‍य बजावण्‍यात हलर्गीपणा केल्‍याने सेवा निलंबित करणेबाबत.2017051510019715-05-2017
66पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010215-05-2017
67पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010315-05-2017
68पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदल्या सन 2017 2017051511010415-05-2017
69यांत्रिकी उपविभागविविध योजने अंतर्गत नव्‍याने खोदण्‍यात आलेल्‍या यशस्‍वी विंधण विहीरीवर हातपंप उभारणी करणेसाठी लागणारे इंडिया मार्क;2 हातपंप संच व त्‍याच्‍या अनुषंगीक जी आय पाईप्‍सच्‍या खरेदी खर्चास कार्यात्‍तर प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान करणे बाबत2017051521000615-05-2017
70सामान्य प्रशासन विभागश्री नामदेव सावळेराव गर्जे परिचर पंचायत समिती पाथर्डी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017051504036315-05-2017
71अर्थ विभागश्रीमती शोभा रामकृष्‍ण फळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा झिक्री ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051305040513-05-2017
72सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरत्नापुर ते पाटोदा रस्ता कि.मी.0/00 ते 1/500 ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035012-05-2017
73सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपिंपळवाडी ते कुळधरण रस्ता खडीकरण करणे सा.क्र.1/550 ते 3/950 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035112-05-2017
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा स्टेशन ते घोडकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/600 ते 1/400 (ग्रामा-133) ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035212-05-2017
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागरा.मा.60 ते खडकी धोंडेवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/800 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035312-05-2017
76सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागसारोळा बारेमळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017051212035412-05-2017
77सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017051204035712-05-2017
78पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017312-05-2017
79पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सन -२०१७-२०१८ साठी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर यांना वैयक्तिक शौचालया साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017051207017412-05-2017
80शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. श्रीकृष्णा भुजंग वारे, उपा. जि.प.प्रा.शाळा कराडवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017051216044612-05-2017
81सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017051204035812-05-2017
82कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गातून कृषि अधिकारी या संवर्गात पदोन्‍नती देणे बाबत.2017051209003112-05-2017
83सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत (सुधारीत)2017051204035912-05-2017
84अर्थ विभागश्री माधव मारुती शेलार सेवा निवृत्‍त ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039412-05-2017
85अर्थ विभागश्री एकनाथ रामभाऊ कोरडे सेवा निवृत्‍त हवालदार प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039512-05-2017
86अर्थ विभागश्रीम वेरोणिका शामराव गायकवाड सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र मवेशी ता अकोले जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039612-05-2017
87अर्थ विभागश्री रावसाहेब आनंदा मुन्‍तोंडे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जिप सांबा उपवभिाग संगमनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039712-05-2017
88अर्थ विभागश्री देविदास बबन विश्‍वास ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम वर्ग करणे2017051205039812-05-2017
89अर्थ विभागश्री बाळासाहेब लक्ष्‍मण बळीद सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठा निमगांव त्ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205039912-05-2017
90अर्थ विभागश्रीमती मंजु विठठल कानवडे बडतर्फ उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अमृतनगर ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040112-05-2017
91अर्थ विभागश्रीमती रंजना मोहन वाघस्‍कर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा श्रीगोंदा शूगर ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040212-05-2017
92अर्थ विभागश्रीमती साधना सुखदेव बर्गे सेवा निवृत्‍त केंद्र प्रमुख पंचायत समिती कर्जत ता कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040412-05-2017
93अर्थ विभागश्रीमती अनिता अरुण सोहनी सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा कापूरवाडी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040712-05-2017
94अर्थ विभागश्री दत्‍तात्रय कृष्‍णाजी कुलकर्णि सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुई छत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040812-05-2017
95अर्थ विभागश्रीमती कमरुन्‍नीसा चॉद शेख सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अलमगीर उर्दु ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205040912-05-2017
96अर्थ विभागश्री देवराम भाऊ ढोकरे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा माळेगांव पठार ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041012-05-2017
97अर्थ विभागश्रीमती जयश्री गोविंद जाधव सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा अरणगांव ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017051205041112-05-2017
98अर्थ विभागश्री. अप्पा जयराम आरेकर, वहान चालक, एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प शेवगाव पंचायत समिती शेवगाव, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041312-05-2017
99अर्थ विभागश्री. अनिल बाबुराव ढोरे, सहाय्यक लेखाधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041412-05-2017
100अर्थ विभागश्रीम. जगताप शकुंतला नामदेव, आरोग्य सहाय्यक,महिला , पंचायत समिती, संगमनेर, यांना निव्रत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निव्रत्ती वेतन मंजुरी बाबत2017051205041512-05-2017
101अर्थ विभाग श्री.कै.वाडेकर बाळासाहेब पोपट, उपाध्यापक , पंचायत समिती अकोले ता-अकोले यांचे वारस पत्नी.मनिषा बाळासाहेब वाडेकर यांना निवृत्तीवेतन मृत्यु-नि-सेवा निवृत्ती उपदान मंजुरी बाबत.2017051205041612-05-2017
102अर्थ विभागश्री. पिराजी आण्णा कुसाळकर, उपाध्यापक जि.प.शाळा चिचबन ता-नेवासा यांना निवृत्ती वेतन उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017051205041712-05-2017
103ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. लोणी खुर्द ता राहाता व इतर २८ ग्रा. प.) 2017051206052712-05-2017
104ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका 2017051206052812-05-2017
105ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206052912-05-2017
106ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातून इतरत्र बदली आदेश 2017051206053012-05-2017
107ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आदिवासी क्षेत्रातील पदे भरणेकरिता बदली आदेश 2017051206053112-05-2017
108ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - विनंती बदली आदेश 2017051206053212-05-2017
109ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या व नेमणूका - आपसी विनंती बदली आदेश 2017051206053312-05-2017
110सामान्य प्रशासन विभागश्री रमेश शिवाजी निमसे परिचर प्रा आ केंद्र देवळाली प्रवरा ता राहुरी यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035411-05-2017
111सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र बाळासाहेब जगदाळे परिचर पशुवैदयकिय दवाखाना जवळा ता पारनेर यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने पदावरून तात्‍पुरते दुर करणेबाबत2017051104035511-05-2017
112सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहाय्यक गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2017051104035611-05-2017
113लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी धनगरओढा ता नगर2017051115030811-05-2017
114लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती बहिरवाडी वाकेवस्ती ता नगर2017051115030911-05-2017
115लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती मजलेचिंचोली (गायमुख तलाव) ता नगर 2017051115031011-05-2017
116लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काळेवाडी ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031111-05-2017
117लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा हिवरेझरे काटेवस्ती ता.नगर जि .अहमदनगर2017051115031211-05-2017
118अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूक २०१७ (विनंती आपसी बदली)2017050905039009-05-2017
119अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका ( विनंती बदली ) 2017050905039209-05-2017
120अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या बदल्‍या व नेमणूका २०१७ ( विनंती बदली ) 2017050905039309-05-2017
121ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत ग्रामसेवक गट - क यांची सुधारित अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050906052609-05-2017
122शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2017 करीता मुख्याध्यापक, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व उपाध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017050916044409-05-2017
123आरोग्‍य विभागश्रीमती. ऊषा सुनिल काळभोर ,परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र, वाळकी,ता.नगर यांनी लसीकरण सत्रात केलेल्‍या हलगर्जीपणामुळे सेवा निलंबित करणेबाबत..2017050910019609-05-2017
124सामान्य प्रशासन विभागश्री जयप्रकाश पेत्रास गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050804034808-05-2017
125ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017050806052108-05-2017
126ग्रामपंचायत विभागश्री एम एस साळवे विस्तार अधिकारी {आ आर डी पी } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत2017050806052208-05-2017
127ग्रामपंचायत विभागश्री एस एन साबळे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती जामखेड यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052308-05-2017
128ग्रामपंचायत विभागश्री एस एस नन्नवरे विस्तार अधिकारी {पंचायत } पंचायत समिती पारनेर यांचेवर शिस्त भंगाची कार्यवाही करणेबाबत. 2017050806052408-05-2017
129शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043308-05-2017
130शिक्षण प्राथमिक विभागश्री राजेंद्र नामदेव त्रिम्बके पदनाम- केंद्रप्रमुख हाळगाव तालुका जामखेड यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017050816043408-05-2017
131आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतीम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050810019408-05-2017
132पशुसंवर्धन विभागडॉ. वसंत मच्छिंद्र गारुडकर, पशुधन विकास अधिकारी, (वि) पं.स.नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत..2017050811009708-05-2017
133पशुसंवर्धन विभागडॉ. आदिकराव सदाशिव सोमवंशी, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 पिंपळगांव पिसा ता.श्रीगोंदा जि.अ,नगर यांची परावर्तीत रजा व अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050811009808-05-2017
134आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची रिक्त पदे प्रसिध्द करणे बाबत.2017050810019508-05-2017
135सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागप्रजिमा-45 ते सातपुते वस्ती रस्ता खडीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050812034508-05-2017
136शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळु खंडु खोसे,उपा.जि.प.प्रा.शा.शिदोडी ता संगमनेर याचे हदय शस्त्रकीया अग्रीम मंजुर करणेबाबत2017050816043508-05-2017
137शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043608-05-2017
138शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या उपाध्यापक (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043708-05-2017
139शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043808-05-2017
140शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या पदवीधर प्राथ.शिक्षक पदाची (मराठी/उर्दु) संवर्गाची सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816043908-05-2017
141शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) सर्वसाधारण क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044008-05-2017
142शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गातील मुख्याध्यापक पदाची (मराठी/उर्दु) अवघड क्षेत्रातील तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017050816044108-05-2017
143सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पाथरे येथील पशुवैद्यकीय इमारत दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041408-05-2017
144सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे पानोडी येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता संगमनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050813041508-05-2017
145सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील दहनभूमी फाटा ते शृंगेश्वर मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041808-05-2017
146सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सवंत्सर ता. कोपरगाव येथील महानुभाव आश्रम ते दहनभूमी रस्ता दुरुस्ती करणे किलोमीटर ०/०० ते ०/१६४ ता. कोपरगाव2017050813041908-05-2017
147सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकणगाव येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035806-05-2017
148सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे निमगाव डाकू येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612035906-05-2017
149सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घोटण येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036006-05-2017
150सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंप्री कोलंदर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे .श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036106-05-2017
151सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे राजापूर येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050612036206-05-2017
152लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030406-05-2017
153आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक महिला या संवर्गातील सन २०१७ चे सर्वसाधारण बदल्‍यां करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत. 2017050610018906-05-2017
154आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050610019006-05-2017
155आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050610019106-05-2017
156सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री डी .एन .गायखे उपअभियंता जि .प.सा.बा. उपविभाग श्रीगोंदा यांचे राजकालावधीतील अतीरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 2017050612034306-05-2017
157महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्पे अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या| करण्या साठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठीता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050608007006-05-2017
158आरोग्‍य विभागदिनांक ०१/०५/२०१७ पासुन सुरु होणा-या एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण बॅच क्रमांक ६९ साठी प्रतिनियुक्ती करणे बाबत.2017050610019206-05-2017
159लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची अंतिम वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030506-05-2017
160लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030606-05-2017
161लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050615030706-05-2017
162सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक लेखा वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी सन २०१७ ची तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे2017050604034206-05-2017
163सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक वर्ग-३ यांना कक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034306-05-2017
164सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत 2017050604034406-05-2017
165सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना वरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604034506-05-2017
166अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038206-05-2017
167अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038306-05-2017
168अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) पदी पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणेबाबत.2017050605038406-05-2017
169आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (महिला) यांना आरोग्‍य सहाय्यक (महिला) या पदावर पदोन्‍नतीने पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050610019306-05-2017
170सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट-क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041206-05-2017
171सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट क (बांधकाम ) यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050613041306-05-2017
172सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी वर्ग-३ या पदावरून कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदस्‍थापना देणेबाबत2017050604034906-05-2017
173सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ (लिपिक) यांना कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ या पदावर पदोन्‍नती देणेबाबत2017050604035006-05-2017
174अर्थ विभागश्री. पठारे भाउ यशवंत, वाहनचालक, जि.प.ल.पा.उपविभाग पारनेर यांन निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038506-05-2017
175अर्थ विभागश्री. साळवे भाउसाहेब सुभाजी, परीचर, प्रा.आ.केंद्र मेहकरी, पंचायत समिती नगर, ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038606-05-2017
176अर्थ विभागश्रीम. विमल मारुती कारंडे , एल.एच.व्ही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बारडगाव सु. पंचायत समिती कर्जत ता- कर्जत यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत्2017050605038706-05-2017
177अर्थ विभागश्री. गणी अब्दुल शेख, मैलकामगार, जि.प.(ल.पा) उअपविभाग, कर्जत, ता- कर्जत जि.अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050605038806-05-2017
178लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050515030205-05-2017
179महिला बालकल्‍याण विभाग सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्ताव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत 2017050508006605-05-2017
180ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्थापत्य) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे. 2017050514027205-05-2017
181ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी) (ग्रा.पा .पु) (गट-क) यांची सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ ची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्द करणे.2017050514027305-05-2017
182सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचारांची बदल्या सन 2017 बाबतची अंतीम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050513040605-05-2017
183शिक्षण प्राथमिक विभागश्री मेहेञे गोरक्षनाथ मारुती जि.प.शाळा रेहेकुरी ता. कर्जत यांचे आईचे अन्जिओप्लास्टी शस्ञक्रिया अग्रीम मंजुरी बाबत 2017050516043005-05-2017
184अर्थ विभागलेखा संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे.2017050505038105-05-2017
185महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006705-05-2017
186महिला बालकल्‍याण विभागअनुसूचित क्षेत्रातील पर्यवेक्षीका गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006805-05-2017
187महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी(सां) गट क या संवर्गातील सन 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुचि प्रसिध्द करणे बाबत2017050508006905-05-2017
188सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची बदल्‍याबाबतची अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504033905-05-2017
189सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची सन २०१७ करिता बदल्‍याबाबत अंतिम वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050504034005-05-2017
190आरोग्‍य विभागआरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची सन २०१७ च्या बदल्या करण्या साठी अंतिम सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्द करणे बाबत 2017050510018505-05-2017
191आरोग्‍य विभागआैषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017050510018805-05-2017
192ग्रामपंचायत विभागश्री. संजय पांडुरंग कोल्हे ग्रामविकास अधिकारी प.स. संगमनेर भविष्य निर्वाह निधी ना-परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत. 2017050506051605-05-2017
193शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्र प्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043105-05-2017
194शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादि प्रसिध्द करणेबाबत2017050516043205-05-2017
195ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051705-05-2017
196ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051805-05-2017
197ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506051905-05-2017
198ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017050506052005-05-2017
199पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009405-05-2017
200पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009505-05-2017
201पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी अंतिम सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017050511009605-05-2017
202सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम वास्‍तव्‍य सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक)2017050504034105-05-2017
203लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिध्द करणे बाबत 2017050515030305-05-2017
204कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509002905-05-2017
205कृषि विभागसर्व साधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्तार अधिकारी (कृषि) यांची अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता सूची व रिक्‍त पदांचा तपशिल प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050509003005-05-2017
206अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती राहुरी यांची वारस पत्‍नी श्रीमती शिल्‍पा रुपेश मोहिते2017050505041805-05-2017
207सामान्य प्रशासन विभागकै श्री रोहिदास हरिश्‍चंद्र लांडे कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017050404033704-05-2017
208सामान्य प्रशासन विभागश्री डी यु दराडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे दिनांक ०८/०५/२०१७ ते २०/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कर्जत पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017050404033804-05-2017
209शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (उर्दु), विस्तार अधिकारी शिक्षण माध्यम उर्दु संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050416042704-05-2017
210शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणेबाबत. पारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या अनियमित विनंती बदल्या रदद करणे बाबत 2017050416042004-05-2017
211शिक्षण प्राथमिक विभागपारनेर तालुक्यातील मे-2016 मधील झालेल्या प्रशासकीय बदल्याधील अंशत: बदल रदद करणेबाबत. 2017050416042104-05-2017
212आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका, उपकेंद्र शिंदा, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांना पदस्‍थापना देणे बाबत.2017050410018304-05-2017
213महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जिल्हास्तरीय कक्षा साठी वाहन उपलब्धते बाबत.2017050418000904-05-2017
214समाज कल्‍याण विभागश्री एन. एस. उबाळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017050417004104-05-2017
215लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या 2007 कनिष्ठ /शाखा अभियंता गट-क यांची तात्पुरती वास्त्व्य सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030004-05-2017
216सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क यांच्या रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050413040504-05-2017
217लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ आरेखक गट क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017050415030104-05-2017
218अर्थ विभागश्रीम. सारंगधर आशा निवृत्ती, एएनएम,प्रा.आ.केँद्र जवळेबाळेश्वर, ता- संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037703-05-2017
219अर्थ विभागश्री. शेषराव कारभारी शेवाळॆ, केँद्रप्रमुख, पंचायत समिती जामखेड, ता.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017050305037803-05-2017
220सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड तालुका नेवासा येथे ३ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040703-05-2017
221सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मक्तापूर तालुका नेवासा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313040903-05-2017
222सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर तालुका कोपरगाव येथे ४ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041003-05-2017
223सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागज़िल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संवत्सर वाघीनाला तालुका कोपरगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050313041103-05-2017
224सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक व कनिष्ठ आरेखक गट क या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात बदल्या बाबतची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 2017050313040403-05-2017
225आरोग्‍य विभागसन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी आरोग्‍य विभागातंर्गत सर्व संवर्गाची रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017050310018103-05-2017
226अर्थ विभागश्रीमती पुष्‍पलता बाबासाहेब विरकर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रांजणगांव देवी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036803-05-2017
227अर्थ विभागश्रीमती शशिकला कुंडलिक बोबडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा लांडेवाडी ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305036903-05-2017
228अर्थ विभागश्री मुरलीधर शंकर भालेराव सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा धोत्रे मराठी त्ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017050305037003-05-2017
229महिला बालकल्‍याण विभागश्री कपिलनाथ रमेशराव कलोडे गटविकास अधिकारी पं स कोपरगाव यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पत अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006403-05-2017
230महिला बालकल्‍याण विभागश्री जयवंत उगले गटविकास अधिकारी पं स राहाता यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पव राहाता या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017050308006503-05-2017
231शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक (मराठी), केंद्रप्रमुख , विस्तार अधिकारी शिक्षण संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017050316041903-05-2017
232आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती,नगर या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017050310018203-05-2017
233सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागहिंगणगांव फाटा (रामा-222) ते हिंगणगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034002-05-2017
234सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागपांगरमल ते मजले चिंचोली रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे कि.मी.0/500 ते 1/025 ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034102-05-2017
235सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवडगांव तनुरा ते जामदारवाडा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034202-05-2017
236सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017050212035702-05-2017
237सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सामनगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017050212034402-05-2017
238पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीगोंदा वर्ग करणे बाबत... 2017050207016602-05-2017
239पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - श्रीरामपूर वर्ग करणे बाबत...2017050207016702-05-2017
240पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - अकोले वर्ग करणे बाबत... 2017050207016802-05-2017
241पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - नगर वर्ग करणे बाबत... 2017050207016902-05-2017
242पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहुरी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017002-05-2017
243पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - राहता वर्ग करणे बाबत... 2017050207017102-05-2017
244पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकाम प्रोत्साहन पर अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पाथर्डी वर्ग करणे बाबत... 2017050207017202-05-2017
245सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबत सन 2017 ची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017050204033302-05-2017
246शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम वाबळे बाई बबन के.प्र. जि. प.शाळा लोहारे मिरपुर ता. संगमनेर यांचे स्व:ताचे वैदयकिय प्रतिपुर्ती मंजुरी बाबत 2017050216041402-05-2017
247शिक्षण निरंतर विभागशिक्षणाधिकारी (निरंतर ) यांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबत2017050220000502-05-2017
248ग्रामपंचायत विभागविविध कामांच्या शासकीय कपातीची रक्कम शासन खाती भरणा करणेबाबत 2017050206051002-05-2017
249पशुसंवर्धन विभागडॉ. राजेंद्र दगडु शेटे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 वांबोरी ता.राहुरी जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211008902-05-2017
250पशुसंवर्धन विभागडॉ. स्वप्नील विजयकुमार जिंतपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 राशीन ता.कर्जत जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009002-05-2017
251पशुसंवर्धन विभागडॉ.सुनिल मच्छिंद्र सानप, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.शिर्डी श्रेणी-1 ता.राहाता अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017050211009102-05-2017
252पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.गुंडेगाव श्रेणी-1 ता.नगर यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत.2017050211009202-05-2017
253सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या संवर्गातील दि ३०/०४/२०१७ अखेर रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत2017050204033402-05-2017
254अर्थ विभागलेखा संवर्गातील मे २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍याकरीता रिक्‍त पदांबाबत.2017050205036702-05-2017
255ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामांस मान्यता देणे 2017050206051102-05-2017
256ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं माणिकदौण्डी ता पाथर्डी)2017050206051202-05-2017
257ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. गारखिंडी ता पारनेर व इतर २ ग्रा. प.)2017050206051302-05-2017
258सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - कनिष्ठ / शाखा अभियंता गट - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040201-05-2017
259सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक - क यांचा रिक्त पदांचा तपशील प्रसिद्ध करणेबाबत 2017050113040301-05-2017
260अर्थ विभागश्री. जिवेश्वर वामन मेश्राम, मयत, ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीगोँदा यांच्या वारस आइ श्रीम. बेबीताइ वामन मेश्राम, यांना मत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017042905037529-04-2017
261सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोहसर ता. पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034829-04-2017
262सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोरेगाव ता. कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042912034929-04-2017
263शिक्षण प्राथमिक विभाग30 सप्टेंबर 2016 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त प्राथ.शिक्षकांचे तालुका/जिल्हास्तरावरील समायोजनाबाबत. 2017042916041129-04-2017
264ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसर्व साधारण बदल्या २०१७ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या कार्यालयाच्या अधिनस्त कनिष्ठ /शाखा अभियंता संवर्गाचा रिक्त पदाचा तपशील प्रसिद्ध करणे. 2017042914026829-04-2017
265महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी रिक्त पदे2017042908006129-04-2017
266सामान्य प्रशासन विभागश्री के आर कलोडे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव यांचे दिनांक ०१/०५/२०१७ ते २५/०५/२०१७ पर्यंत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.कोपरगाव पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017042904032829-04-2017
267पशुसंवर्धन विभागपशुसंवर्धन विभागातील गट-क व गट- ड बदल्या सन 2017 रिक्त पदांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत दि.31/05/2017 अखेर 2017042911008829-04-2017
268सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ वाहन चालक संवर्गातील रिक्‍त पदे प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017042904033129-04-2017
269शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 करीता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख संवर्गातील रिक्त पदे प्रसिध्द करणेबाबत.2017042916041229-04-2017
270सामान्य प्रशासन विभागसर्वसाधारण बदल्‍या २०१७ करिता कक्ष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक (लि), कनिष्‍ठ सहाय्यक (लि) वर्ग-३ संवर्गाचे रिक्‍त पदांची माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत2017042904033229-04-2017
271ग्रामपंचायत विभागसर्वसाधारण बदल्या गट - क सन २०१७ रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्द करणेबाबत सवंर्ग ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी 2017042906050829-04-2017
272अर्थ विभागश्री.शांताराम नाना मधुरकर, आरोग्य सहाय्यक, प्रा.आ.केंद्र देहरे ता-नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036429-04-2017
273अर्थ विभागश्री. गायकवाड मंदाकिनी महादु, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036529-04-2017
274अर्थ विभागश्रीम.अरुणा पोपटराव भांबारे, (महिला आरोग्य अभ्यागता , एल.एच.व्ही.) प्राथमिक आरोग्य केँद्र, सावळीविहिर, ता-राहाता, जि.अ.नगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017042905036629-04-2017
275महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची प्रकल्पकनिहाय रिक्त पदांची यादी प्रसिध्दि करणे 2017042908006229-04-2017
276महिला बालकल्‍याण विभागसर्वसाधारण बदल्या 2017 पर्यवेक्षीका संवर्गाची अनुसुचित क्षेत्रातील रिक्त पदांची यादी प्रसिध्द करणे2017042908006329-04-2017
277शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 पर्यंत प्राप्त 2017042816040628-04-2017
278शिक्षण प्राथमिक विभागआपसी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथ.शिक्षकांना कार्यमुक्त्त करणेबाबत दि.31/12/2015 नंतर प्राप्त 2017042816040728-04-2017
279लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बेनवडी ता.कर्जत जि.अहमदनग2017042815029528-04-2017
280लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा गाजदीपूर (काळेझाप ) ता पारनेर जि.अहमदनगर2017042815029628-04-2017
281लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा चखालेवाडी भॊसे ता.कर्जत जि.अहमदनगर2017042815029728-04-2017
282लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702त साठा बंधारा जेऊर खारोली नदी ता नगर जि.अहमदनगर2017042815029828-04-2017
283ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (स्थापत्य)(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026028-04-2017
284ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ /शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(गट-क )ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांची तात्पुरती प्रारूप वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे . 2017042814026128-04-2017
285पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008428-04-2017
286पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी गट (क) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008528-04-2017
287पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक गट (ड) या संवर्गातील सन 2017 बदल्या करणेसाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत. 2017042811008628-04-2017
288सामान्य प्रशासन विभागश्रीमआर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042804032328-04-2017
289सामान्य प्रशासन विभागश्रीम. आर एम क्षेत्रे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्ष्‍ाक प स नगर यांना जिल्‍हा परिषद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017042804032428-04-2017
290कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) गट-क या पदावरील कर्मचा-याना एकतर्फी आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणे बाबत. श्री. कोमल अशोक बडवाईक, विअ. कृषि. पं.स.कर्जत.2017042809002528-04-2017
291कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ कृषि अधिकारी यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042809002628-04-2017
292जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांचा करार कालावधी संपल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017042803004428-04-2017
293जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांना कंत्राटी पध्दतीने पुनर्नियुक्ती देणेबाबत.2017042803004528-04-2017
294शिक्षण प्राथमिक विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2017 च्या अनुषंगाने केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . 2017042816040928-04-2017
295ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (पंचायत/सक/आय आर डी पी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050428-04-2017
296ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050528-04-2017
297ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्राम विकास अधिकारी गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050628-04-2017
298ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या २०१७ ग्रामसेवक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017042806050728-04-2017
299सामान्य प्रशासन विभागवाहनचालक वर्ग-३ या संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात बदल्‍याबाबतची वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेाबाबत2017042804032628-04-2017
300सामान्य प्रशासन विभागसाप्रवि संवर्गातील कर्मचा-यांची तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत (कक्ष अधिकारी/कार्यालयीन अधीक्षक/वरिष्‍ठ सहाय्यक/ कनिष्‍ठ सहाय्यक /लघुलेखकउश्रे/निश्रे) 2017042804032728-04-2017
301सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेश्वर मंदिर देवस्थान अंतर्गत रस्ता करणे व संरक्षक भिंत बांधणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042712035627-04-2017
302अर्थ विभागश्री बबन गोपाळा साठे सेवा निवृत्‍त परिचर अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705035927-04-2017
303अर्थ विभागश्रीमती कमल गुलाब शिंदे सेवा निवृत्‍त एएनएन प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र निघोज ता पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036027-04-2017
304अर्थ विभागश्रीमती शारदा साहेबराव लवांडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शास्‍त्रीनगर ता शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036127-04-2017
305अर्थ विभागश्रीमती द्वारका मारुती मेहेत्रे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा रुईछत्‍तीसी ता नगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036227-04-2017
306सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट- ड या पदावरून वाहन चालक गट-क या पदावर पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704031427-04-2017
307पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008227-04-2017
308पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) यांना सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 2017042711008327-04-2017
309सामान्य प्रशासन विभागसेवानिवृत्‍तीबाबत - श्री भरत कनिराम राठोड जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर2017042704031627-04-2017
310सामान्य प्रशासन विभागश्री जी डी घोडके कनिष्‍ठ सहाय्यक प स कर्जत यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत2017042704031727-04-2017
311सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे एप्रिल २०१७ पेडईन मे २०१७)2017042704031827-04-2017
312शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक (माध्यम मराठी) वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत . . . . . 2017042716040127-04-2017
313अर्थ विभागश्रीमती आशा निवृत्‍ती सारंगधर सेवा निवृत्‍त एएनएम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळे बाळेश्‍वर ताण्‍ संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017042705036327-04-2017
314सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704031927-04-2017
315सामान्य प्रशासन विभागश्री एस वाय कदम कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032027-04-2017
316सामान्य प्रशासन विभागश्री जिवन दत्‍तात्रय कुदळे परिचर पशुवैदयकीय दवाखाना निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017042704032127-04-2017
317ग्रामपंचायत विभागश्री रेवंन्नाथ त्रिंबक भिसे ग्रामसेवक पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना- परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017042706049827-04-2017
318ग्रामपंचायत विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्त विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती कर्जत यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706049927-04-2017
319ग्रामपंचायत विभागश्री दत्तात्रय मुरलीधर तांदळे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050027-04-2017
320ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत 2017042706050127-04-2017
321ग्रामपंचायत विभागश्री भाऊसाहेब भानुदास पवार सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांना द्वितीय सहामाही तथा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय या पैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजुरीबाबत 2017042706050227-04-2017
322सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मा उपाध्‍यक्ष व मा सभापती विषय समिती याचें कक्षास स्‍वीय सहाय्यक व परिचर नियुक्‍ती देणेबाबत2017042704032227-04-2017
323कृषि विभागसर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७ विस्‍तार अधिकारी (कृषि) यांची प्रारुप वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042709002727-04-2017
324शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. मुलाणी तनवीर नसीर (शिक्षणसेवक ) यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीबाबत.2017042616039926-04-2017
325सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040026-04-2017
326सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद सर्वसाधारण बदल्या - २०१७ कनिष्ठ/शाखा अभियंता गट - क यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017042613040126-04-2017
327ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं हमीदपूर ता नगर व २ कामे)2017042606049726-04-2017
328महिला बालकल्‍याण विभागपरिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005726-04-2017
329महिला बालकल्‍याण विभागअनुसुचीत क्षेत्राअंतर्गत परिवेक्षीका गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठ्ता सुची प्रसिध्द करणे बाबत 2017042608005826-04-2017
330महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608005926-04-2017
331महिला बालकल्‍याण विभागसहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट क या संवर्गातील 2017 सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत2017042608006026-04-2017
332आरोग्‍य विभागआदिवासी क्षेत्रातील भरारी पथके व भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांची पुर्ननियुक्‍ती करणे बाबत...2017042610017726-04-2017
333आरोग्‍य विभागराष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नगर तालुक्यातील तालुका समूह संघटक या रिक्त पदी उमेदवारास नियुक्ती देणेबाबत...2017042510017225-04-2017
334आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला /परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017325-04-2017
335ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017042506049625-04-2017
336आरोग्‍य विभागप्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी याची सन २०१७ सर्वसाधारण बदल्‍यांसाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017042510017425-04-2017
337अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 888 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035725-04-2017
338अर्थ विभागवाहन क्रमांक एमएच 16 एन 497 करीता इंधन खरेदी व दुरुस्‍ती करीता अग्रीम मंजुर करणे बाबत2017042505035825-04-2017
339आरोग्‍य विभागश्रीमती मुक्‍ता परशुराम कांबळे, सेवा निवृत्‍त सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देवठाण ता. अकोले हया वेळोवेळी अनाधिकृत गैरहजर असल्‍याने गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेऊन शिक्षा अंतिम करणे.2017042510017525-04-2017
340आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष संवर्गातील सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410016824-04-2017
341आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष या संवर्गातील सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410016924-04-2017
342आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ च्‍या सर्वसाधारण बदल्‍यासाठी वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042410017024-04-2017
343आरोग्‍य विभागतालुका आरोग्य अधिकारी,(प्रभारी) पंचायत समिती,कोपरगांव या पदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे संपुर्ण अधिकार प्रदान करणे बाबत..2017042410017124-04-2017
344सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भैरवनाथ मंदिर देवस्थान परिसर कोपर्डी येथे ८.५ मी एल ई डी पोल व ४५ वॅट एल ई डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042412034624-04-2017
345पशुसंवर्धन विभागडॉ. राजेंद्र किसन शिंदे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 हिंगणगांव ता.नगर जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017042111008121-04-2017
346आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ वर्ग-२ मधील आयुर्वेद पदव्‍युत्‍तर पदवी अर्हताधारकास ६ (सहा) विशेष प्रोत्‍सहानपर अतिरिक्‍त वेतनवाढी मंजुर करणे बाबत.. डॉ.डी.टी.व्‍हरकटे,वै.अ.गट-अ,वर्ग-२ प्रा.आ.केंद्र,मिरजगांव,ता.कर्जत,जिल्‍हा अहमदनगर2017042110016521-04-2017
347आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017042110016621-04-2017
348सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री एन.व्ही.झिरपे स्था. अभि. सहा.जि.प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव यांच्या वैद्यकीय देयकाची रक्कम मंजूर करणे बाबत 2017042112033421-04-2017
349सामान्य प्रशासन विभागश्री देशमुख अनिल रामराव वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती अकोले यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017042104031121-04-2017
350अर्थ विभागलेखा संवार्गातील कर्मचा-यांची वास्‍तव सेवाजेष्‍ठता यांदी प्रसिध्‍द करणे (सर्वसाधारण बदल्‍या सन २०१७)2017042105035621-04-2017
351सामान्य प्रशासन विभागश्री नितीन शहाजी धुमाळ सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017042104031321-04-2017
352आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या सन २०१७ मध्‍ये सर्वसाधारण बदल्‍या करण्‍यासाठी तात्‍पुरती वास्‍तव्‍य सेवा जेष्‍ठता यादी.2017042110016721-04-2017
353आरोग्‍य विभागश्री.व्ही.एस.लगड, तत्कालिन कनिष्ठ सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आढळगांव, ता.श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर यांनी सन २००४-२००५ चे स्थानिक निधी लेखा परिक्षणाच्या वेळी लेखा परिक्षण पथकास अभिलेखे उपलब्ध न केल्याने दंडात्मक कारवाई करणेबाबत.2017042010016320-04-2017
354अर्थ विभागश्री. रावस एम.बी. व.स.ले., ए.बा.वि.से. यो. नेवासा ,पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाची परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे.2017042005034620-04-2017
355अर्थ विभागश्रीम. खोमणे पी.आर. व.स.ले., अर्थ विभाग, जिल्हा परीषद अहमदनगर,यांचे वैद्यकिय खर्चाची परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे.2017042005034720-04-2017
356सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शेख सालबाबा मंदिर चांदे बु. येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017042012033620-04-2017
357सामान्य प्रशासन विभागश्री.शेख जलाल मोहम्‍मद परिचर जि प सा बा उपविभाग नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041904030719-04-2017
358सामान्य प्रशासन विभागश्री.औटी सतिश साहेबराव कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केंद्र काष्‍टी ता श्रीगोंदा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041904030819-04-2017
359सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांच्या राजीनामा मंजुरी बाबत.श्री.नवनाथ जनार्दन तोतरे प्रा आ केंद्र हातगाव ता शेवगाव2017041904030919-04-2017
360अर्थ विभागश्री शांताराम नाना मधूरकर सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र देहरे ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034319-04-2017
361अर्थ विभागश्री अशोक भानूदास खापरे सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक पंचायत समिती शेवगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034419-04-2017
362अर्थ विभागश्री भालचंद्र विठठल भाकरे सेवा निवृत्‍त हातपंप यांत्रिाकी यांत्रिाकी उपवभिाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041905034519-04-2017
363सामान्य प्रशासन विभागश्री ए एन माळी वरिष्‍ठ सहाय्यक, वर्ग-३ जि प ग्रापापु उपविभाग श्रीरामपूर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017041904031019-04-2017
364शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्रीम.बिबिसलमा जाकिर शेख पदवीधर प्राथ.शिक्षिका2017041916038219-04-2017
365अर्थ विभागकै.श्री.संदीप प्रभाकर सराइकर, शाखा अभियंता,जि.प.सा.बा. उपविभाग शेवगाव यांचे वारस पत्नी श्रीम.आशा संदीप सराइकर यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905034819-04-2017
366अर्थ विभागश्रीम.विजुबाइ नामदेव ससे, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्ती वेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905034919-04-2017
367अर्थ विभागश्री. शिरसाठ पाराजी विठोबा,ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमनेर,यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905035019-04-2017
368अर्थ विभागश्रीम.हेमलता सदाशिव वैजापुरकर, एएनएम, प्रा.आ.के. डो-हाळॆ ता-राहाता यांचे सेवा निवृती वेतन,मृत्यु- नि- सेवा उपदान मुल्य मंजुरी बाबत.2017041905035119-04-2017
369अर्थ विभागश्री.नानासाहेब नारायण कदम, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु- नि- सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041905035219-04-2017
370अर्थ विभागश्री. वसंत निवृत्ती वमने, विस्तार अधिकारी (कृषी), पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905035319-04-2017
371अर्थ विभागश्री. दत्तात्रय पांडुरंग क्षत्रिय, विस्तार अधिकारी (कृषी) पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041905035419-04-2017
372ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं कुंभारी ता कोपरगाव व १ काम)2017041806049118-04-2017
373अर्थ विभागश्री.शोभा राजाराम नागपुरे, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशरीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017041805034118-04-2017
374सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेऊर येथे अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041812034718-04-2017
375ग्रामपंचायत विभागसन २०१३ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत. 2017041806048918-04-2017
376सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नागमठाण येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041712033717-04-2017
377सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लोहसर येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ६ खोल्या दुरुती करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017041712033817-04-2017
378शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गाची सन 2017 बदल्या करीता वास्तव सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017041716036917-04-2017
379सामान्य प्रशासन विभागश्री.पाटोळे एस आर वाहनचालक पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041704030317-04-2017
380सामान्य प्रशासन विभागश्री नारळे एम बी परिचर पंचायत समिती अ.नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017041704030417-04-2017
381सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017041704030517-04-2017
382सामान्य प्रशासन विभागसन २०१७-१८ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे मार्च २०१७ पेडईन एप्रिल २०१७)2017041704030617-04-2017
383अर्थ विभागश्री.मुंढे धोंडु शंकर, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033715-04-2017
384अर्थ विभागश्री. नारायण नबाजी नांदे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांचे सुधारीत निवृत्ती वेतन मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017041505033815-04-2017
385अर्थ विभागश्री. पवार माधव नारायण, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033915-04-2017
386अर्थ विभागकै.श्री.भाउसाहेब सावळेराम डमाळॆ,ग्रामसेवक, पंचायत समिती नेवासा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. अलका भाउसाहेब डमाळे, यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत. 2017041505034015-04-2017
387शिक्षण प्राथमिक विभागगट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती पारनेर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत. 2017041516035915-04-2017
388सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग उपअभियंता जि.प.सा.बां.उपविभाग संगमनेर येथील अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत.2017041513039715-04-2017
389आरोग्‍य विभागश्रीमती सुनंदा बलभीम पालवे, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तिसगाव ता. पाथर्डी यांचे अनाधिकृत गैरहजेरी, गैरवर्तना बाबत शिक्षा अंतीम करणे.2017041510016115-04-2017
390आरोग्‍य विभागश्रीमती बलजीत कौर धालिवाल, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका उपकेंद्र शिंदा प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र कुळधरण ता. कर्जत यांना पदस्‍थापना देणे बाबत.2017041510016215-04-2017
391ग्रामपंचायत विभागश्री. आटोळे अनिल आंनदराव ग्रामसेवक प.स. कर्जत यांचे भ.नि.निधी ना-परतावा अग्रीम हप्ता क्रमांक-१ मंजुरी बाबत. 2017041506048815-04-2017
392शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शिक्षक संवर्गाच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा निश्चित करणेबाबत2017041516036015-04-2017
393अर्थ विभागश्री.मुरलीधर शंकर भालेराव, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, पंचायत समिती कोपरगांव, यांना सेवा निवृत्तीवेत्न, उपदान,अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन बाबत्2017041505032715-04-2017
394अर्थ विभागश्री. बडे बाबासाहेब गणपत, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती शेवगांव, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505032815-04-2017
395अर्थ विभागश्री. शिदे दिलीप भगवान, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती श्रीगोदा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505032915-04-2017
396अर्थ विभागश्री. पुष्पलता बाबासाहेब वीरकर, उपाध्यापिका, पंचायत समिती नेवासा,यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033015-04-2017
397अर्थ विभागश्रीम. सुनंदा चद्रशेखर सत्रे, पर्यवेक्षीका,एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प सेवा योजना भिगार (ग्रामिण) जि. अहमदनगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017041505033115-04-2017
398अर्थ विभागश्री. काशीनाथ चिधु डगळॆ, परीचर, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान व अशंराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबरत.2017041505033215-04-2017
399अर्थ विभागश्री.भाउसाहेब यशवंत फटांगरे, मैलकामगार, पंचायत समिती संगमनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरन मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033315-04-2017
400अर्थ विभागश्री.दिलीप उत्तमराव पठारे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती श्रीगोंदा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033415-04-2017
401अर्थ विभागश्री.बारकु दादाजी सोनवणे, शाखा अभियंता, जि.प.सा.बा.उपविभाग ता-संगमनेर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017041505033515-04-2017
402सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत जिल्‍हा पेसा समन्‍वयक,तालुका पेसा समन्‍वयक व लेखापाल या कंत्राटी पदावरील कर्मचारी यांना फेरनियुक्ती देणे बाबत.2017041304030013-04-2017
403ग्रामपंचायत विभागश्री. बागुल भीमराज किसान, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत-पांगरमल, ता. नगर, येथील गैरवर्तनाबाबत. 2017041306048613-04-2017
404अर्थ विभागश्री उल्‍हास शरद मुंगी सेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक लेखा कृषि विभाग जिल्‍हा परषिद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305031813-04-2017
405अर्थ विभागकै श्रीमती उषा किसन आहेर सेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्‍प 2 ता नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305031913-04-2017
406अर्थ विभागश्री सोनवणे शाम बहिरु सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडोबानगर ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032013-04-2017
407अर्थ विभागश्रीमती शिल्‍पा राजाभाऊ येरमाळकर सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खर्डा ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032113-04-2017
408अर्थ विभागश्रीमती कांताबाई बल‍‍भिम देशमूख सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा घोगरगांव ता श्रीगोंदा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032213-04-2017
409अर्थ विभागश्रीमती हेमलता अरुण पंदारे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा आपेगांव ता कोपरगांव यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017041305032313-04-2017
410ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, खुंटेफळ ता. शेवगांव येथील बारगळवस्ती, दलितवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024513-04-2017
411ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळेगांवशे ता. शेवगांव येथील कर्डीलेवस्ती, सातपुतेवस्ती वायकरवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024613-04-2017
412ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, ठाकुरपिंपळगांव ता. शेवगांव येथील ठोंबरेवस्ती येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024713-04-2017
413ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, देवटाकळी ता. शेवगांव येथील भिल्लवस्ती येथे वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017041314024813-04-2017
414सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. व्ही .जी .जोशी तत्कालीन शाखा अभियंता जि प सा बा उपविभाग पारनेर यांची वार्षिक वेतनवाढ बंद करणेबाबत 2017041312032513-04-2017
415अर्थ विभागजिल्‍हा परिषद भविष्‍य निर्वाह निधीतून ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत कै श्री विलास गोंविद गांंधळी मयत परिचर पंचायत समिती कोपरगांव यांची वारस पत्‍नी श्रीमती मिरा विलास गोंधळी2017041305032413-04-2017
416सामान्य प्रशासन विभागश्री सोयाम शामसुंदर भिमाजी वाहनचालक पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017041304030113-04-2017
417पशुसंवर्धन विभागडॉ. बाळासाहेब पांडुरंग होन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 कोल्हार बु// ता.राहाता जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017041211007812-04-2017
418पशुसंवर्धन विभागडॉ. रविंद्र गणय्या वसमतकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017041211007912-04-2017
419लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा तिखोल ता पारनेर जि.अहमदनगर2017041215029012-04-2017
420लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा देऊळगांवसिद्धी ता नगर जि.अहमदनगर2017041215029112-04-2017
421लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा आळकुटी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017041215029212-04-2017
422पशुसंवर्धन विभागडॉ. रामचंद्र भाऊसाहेब थोरात, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर भ.नि.नि. खाते क्रं.एजीव्हीएमएच-5272 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश. 2017041211008012-04-2017
423सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री . सतिष विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा.नगर, ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत. 2017041212031712-04-2017
424शिक्षण प्राथमिक विभागएकतर्फी आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017041216035312-04-2017
425आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017041110015811-04-2017
426सामान्य प्रशासन विभागश्री.दत्‍तात्रय मोहन आटोळे परिचर पंचायत समिती कर्जत यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041104029611-04-2017
427सामान्य प्रशासन विभागश्री.दत्‍तात्रय मोहन आटोळे परिचर पंचायत समिती कर्जत यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017041104029711-04-2017
428सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे सेवानिलंबित कार्यालयीन अधिक्षक यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे2017041104029811-04-2017
429सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ब) व (क) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश,2017041113039211-04-2017
430सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरस्ते व पूल दुरुस्ती योजनेत्तर कार्यक्रमातील गट (ब) व (क) सन २०१६-१७ मधील नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता आदेश,2017041113039311-04-2017
431अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031210-04-2017
432अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद वित्‍त व लेखा सेवा वर्ग-३ ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासुन सुट मंजूर करणे.2017041005031310-04-2017
433अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाययक (लेखा) यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद उपलेखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031410-04-2017
434अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहाययक (लेखा) यांना महाराष्‍ट् जिल्‍हा परिषद उपलेखापाल ही परीक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017041005031510-04-2017
435अर्थ विभागलेखा संवर्गातील जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ कर्मचा-यांना सेवा निवृत्‍तीच्‍या नोटिसा देणे.2017041005031610-04-2017
436आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरूष या संवर्गाची दि.१/०१/२०१७ अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017041010015310-04-2017
437आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक संवर्गाची ि‍दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍दकरणेबाबत2017041010015410-04-2017
438आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतीम (FINAL) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017041010015510-04-2017
439आरोग्‍य विभागसफाई कामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अंतीम सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची2017041010015610-04-2017
440महिला बालकल्‍याण विभागवैदयकिय परिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणे बाबत श्रीम कमल निवृत्ती राउुत पर्यवेक्षीका ए बा वि से यो प्रकल्प श्रीगोंदा ता श्रीगोंदा2017041008005510-04-2017
441सामान्य प्रशासन विभागदि १/१०/२००६ ते दि ३१/३/२०१० या कालावधीत स्‍वेच्‍छा /नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्‍त/मयत झालेल्‍या वाहन चालकांना २४ वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्‍यांनतर सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत 2017041004029410-04-2017
442सामान्य प्रशासन विभागश्री ए सी सय्यद वाहन चालक यांची विनंती बदलीने पदस्‍थापना देणेबाबत2017041004029510-04-2017
443सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबा देवी मंदिर देवस्थान येथे स्त्री पुरुष शौचालय व परिसर सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040712033307-04-2017
444अर्थ विभागश्री.रमेश धगन बाविस्कर, आरोग्य सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावळेविहीर ता- राहाता यांच्या वारस पत्नी.श्रीम. मंदाकिनी रमेश बावीस्कर, यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु- नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017040705030807-04-2017
445अर्थ विभागकै.श्री. रुपेश भास्कर मोहिते,मयत ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी यांच्या वारस पत्नी श्रीम. शिल्पा रुपेश मोहिते यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत्2017040705030907-04-2017
446यांत्रिकी उपविभागयांत्रिकी उप विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर या विभागाच्या अधिनस्त १) यांत्रिकी २) सहाय्यक आवेधक ३) रींगमन 5) वायू सापिंडक चालक 6) वायू सापिंडक आवेधक या संवर्ग तील कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठाता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत . 2017040721000407-04-2017
447अर्थ विभागश्री. यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णि, पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती राहुरी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040705031007-04-2017
448अर्थ विभागश्रीम. देशमुख मंदाकिनी पंढरीनाथ, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्तीवेतन मजुरी बाबत्2017040705031107-04-2017
449सामान्य प्रशासन विभागश्री जेजूरकर संतोष कचरू कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपविभाग राहाता यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040604028306-04-2017
450सामान्य प्रशासन विभागश्री.लाकुडझोडे हनुमंत चंद्रभान परिचर प्रा आ केंद्र रूइछत्‍तीसी ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028406-04-2017
451सामान्य प्रशासन विभागश्री.दशरथ आश्रुबा शेंडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028506-04-2017
452सामान्य प्रशासन विभागश्री.दशरथ आश्रुबा शेंडे परिचर पंचायत समिती शेवगाव यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017040604028606-04-2017
453सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट ड या पदावरुन कनिष्‍ठ सहाय्यक गट क (लिपीक) या पदावर पदोन्‍नती देणे बाबत.(प्रतिक्षा यादी)2017040604028706-04-2017
454सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-3 यांना संगणक परिक्षेतुन सुट देणे बाबत.2017040604028806-04-2017
455सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागखारेकर्जुने ते खातगांव रोड कि.मी.2/00 मध्ये (व्ही.आर) मोरी बांधकाम करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040612031306-04-2017
456सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए एच वळवी वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017040604028906-04-2017
457सामान्य प्रशासन विभागश्रीमती ए एच वळवी वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017040604029006-04-2017
458सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मढेवडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना आवारात कॉक्रटीकरण करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040612031406-04-2017
459शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्या्ध्यापक(उर्दु) , विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (उर्दु) संवर्गातील पदोन्नतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2017040616033106-04-2017
460ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (स्था )(ग्रा.पा.पु.)(गट-क )यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची प्रारूप (तात्पुरती )सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे 2017040614024306-04-2017
461ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (यांत्रिकी )(ग्रा.पा.पु.)(गट-क )यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची प्रारूप (तात्पुरती )सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे 2017040614024406-04-2017
462सामान्य प्रशासन विभागश्री यशवंत कुंडलिक माने सेवानिलंबित परिचर यांना जिल्‍हा परिष्‍ाद सेवेत पुन:स्‍थापित करणे 2017040604029106-04-2017
463सामान्य प्रशासन विभागश्री पुराणे रखमाजी बापुराव परिचर पंचायत समिती नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040604029206-04-2017
464अर्थ विभागश्रीम. आशालता नामदेव अनाप, उपाध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040505030605-04-2017
465अर्थ विभागश्री. सखाराम धोँडिबा कोहक, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मेहकरी, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017040505030705-04-2017
466शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक (माध्यम उर्दु) वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुररती जेष्ठ्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . .2017040516033005-04-2017
467सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागधालवडी ते तळवडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/000 ते 1/000 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512030905-04-2017
468सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबर्गेवाडी नांदगांव-शिंदे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512031105-04-2017
469सामान्य प्रशासन विभागश्री एस ए कासार कनिष्‍ठ सहाय्यक यांची पूर्णवेळ सेवा उपलब्‍ध करून देणे बाबत2017040504027805-04-2017
470सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहाय्यक गटविकास अधिकारी (गट-ब)2017040504027905-04-2017
471सामान्य प्रशासन विभागश्री मोरे रामदास मारूती वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028005-04-2017
472ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, सोनोशी ता. पाथर्डी येथील नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040514024105-04-2017
473सामान्य प्रशासन विभागश्री रावसाहेब भिमसेन कराळे वाहन चालक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028105-04-2017
474सामान्य प्रशासन विभागश्री कोळपे गुजाबा कारभारी कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प ल पा उपविभाग नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017040504028205-04-2017
475सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जवळा येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040512031205-04-2017
476सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री सारोळा आडवाई गावठाण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040512031605-04-2017
477अर्थ विभागश्री सुभाष कोंडाजी कोरडे सेवा निवृत्‍त कृषि अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030303-04-2017
478अर्थ विभागश्रीमती सुलोचना बापूराव लोंदे सेवा निवृत्‍त एलएचव्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा तालूका जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030403-04-2017
479अर्थ विभागश्रीमती सुनिता श्रीपाद बंड सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य पर्यवेक्षिका पंचायत समिती राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017040305030503-04-2017
480यांत्रिकी उपविभागश्री भाऊसाहेब नागुजी कासार सेवा निवृत्त मदतनिस व कै. बाजीराव गंगाधर राहणे मदतनिस यांचा सेवा खंड कालावधी क्षमापित करणे बाबत . 2017040321000303-04-2017
481महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एस के आढाव पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्पा अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पव कोपरगाव या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017040308005303-04-2017
482ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नारायणवाडी ता नेवासा)2017040306047903-04-2017
483सामान्य प्रशासन विभागश्रीम शितल नामदेव पालवे परिचर प्रा आ केंद्र जेउर ता नगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017040304027503-04-2017
484सामान्य प्रशासन विभागश्रीम शितल नामदेव पालवे परिचर प्रा आ केंद्र जेउर ता नगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017040304027603-04-2017
485सामान्य प्रशासन विभागNominations for Training Programme on Ensuring Food Safety and Maintaining Food Safety Standards in Supplementary Nutrition in ICDS From - 5-7th 2017 Venue - NIPCCD, Delhi2017040304027703-04-2017
486ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, बाबुर्डी घुमट चव्हाणवस्ती ता. नगर येथे नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023701-04-2017
487ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजि. प. देखभाल दुरुस्ती निधीमधून पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना नेटकेवाडी कुंभेफळ ता. कर्जत दुरुस्ती व विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023801-04-2017
488अर्थ विभागश्री. महादु परशराम काळे, मैलकामगार, जि.प. (ल.पा.) उप्अविभाग, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030001-04-2017
489अर्थ विभागश्री. वाघ गणपत किसन, मैलकामगार, जि.प. (ल.पा.) उपविभाग, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030101-04-2017
490अर्थ विभागश्री. सुरेश वामनराव देशमुख, आरोग्य सहायक, प्रा.आ.केंद्र खरवंडी कासार, पंचायत समिती पाथर्डी, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017040105030201-04-2017
491ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील पोलीस मुख्यालय येथे विंधन विहिर घेवून त्यावर सबमर्शिबल मोटार बसविणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017040114023901-04-2017
492पशुसंवर्धन विभागगंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केलेमुळे श्री.विजय रामनाथ गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना मांजरी यांची विभागीय चौकशी सुरु करणेकामी पॅनल वरील सेवानिवृत्त अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 2017040111007501-04-2017
493पशुसंवर्धन विभागश्री.विजय रामनाथ गायकवाड पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाना मांजरी ता.राहुरी यांनी कार्यालयीन कामी गंभिर स्वरुपाचे गैरवर्तन केल्यामुळे विभागिय चौकशी सुरु करणेकामी सादर कर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत. 2017040111007601-04-2017
494सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तांभोळ ता अकोले येथे २ वर्गखोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017040113039601-04-2017
495अर्थ विभागसा.बा.दक्षिण या विभागातील सहा.लेखाधिकारी या पदाचा अतिरक्ति कार्यकार देणे.2017033105029731-03-2017
496शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान, समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत मदतनीस भत्ता समायोजनाबाबत2017033116037031-03-2017
497ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचा-याची वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत (श्री. गोबरे आर. एन. से. नि. विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती पाथर्डी)2017033106046931-03-2017
498समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3 टक्के सेस फंडातून घेण्यात आलेल्या “अपंग व्यक्तींना उद्योगधंद्यासाठी झेरॉक्स मशिन पुरविणे” या योजनेंतर्गत खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधी मध्ये जमा करणेबाबत.2017033117003931-03-2017
499ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअकोले व संगमनेर तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजनांनी १०० टक्के वीज बिल भरणा केल्याचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत2017033114022931-03-2017
500शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत शिक्षणाची वारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037131-03-2017
501शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना माडिफाय चेअर उपलब्ध करुन देण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037331-03-2017
502ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.घोगरगांव ता.श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023031-03-2017
503ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमा.आमदार यांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन 2016/17 चा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरीत 2017033114025031-03-2017
504अर्थ विभागश्री बबन गोपाळा साठे, हवालदार,अर्थ विभाग, नियतवयोमानाुनसार सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे. 2017033105029831-03-2017
505शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्याचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037431-03-2017
506ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वडघुल ता.श्रीगोंदा या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023131-03-2017
507ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वारुळवाडी ता नगर या योजनेस अनुदान वितरण2017033114023231-03-2017
508शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्राथमिक वैद्यकिय तपासणी व निदान उपचार शिबिरासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037631-03-2017
509ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.निवडुंगे ता.पाथर्डी या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114023331-03-2017
510शिक्षण प्राथमिक विभागविशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना थेरेपी सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037731-03-2017
511शिक्षण प्राथमिक विभागलोकजागती उपक्रमांतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2017033116037831-03-2017
512आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक (पुरुष) या संवर्गातील बदल्‍या सन २०१७ श्री. धनंजय आत्‍माराम कवळे2017033110015031-03-2017
513शिक्षण माध्‍यमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण (माध्य.स्तर)उपक्रमांतर्गत समावेशित वातावरण निर्मिती उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033119000431-03-2017
514लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती धोत्रे खु धांबोरे ता पारनेर2017033115027831-03-2017
515शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत चित्ररथ कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116037931-03-2017
516लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती चिंचोली गुरव खिलारीवस्ती ता संगमनेर2017033115027931-03-2017
517शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान लोकजागती उपक्रमांतर्गत प्रेरणा सभा / लोकजागर कार्यक्रम राबविण्यासाठी दिलेल्या अग्रीम समायोजनाबाबत2017033116038031-03-2017
518लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोलीरमजान भुजबळमला ता कर्जत2017033115028031-03-2017
519लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती राशीन सरोदेवस्ती ता कर्जत2017033115028131-03-2017
520ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे धानोरे ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025131-03-2017
521ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन महसूल अनुदान 2017033106051431-03-2017
522ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागयोजना नुतनीकरण निधी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती मौजे.गोंटुबे आखाडा ता राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण.2017033114025231-03-2017
523ग्रामपंचायत विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करावयाचे जमीन सामाणीकरण अनुदान 2017033106051531-03-2017
524ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बुरहानगर व ४४ गावे तालुका नगर व गळनिंब व १८ गावे तालुका नेवासा वीज देयकांची १०० टक्के बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114023531-03-2017
525शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत पालक प्रशिक्षण अग्रिम समायोजनाबाबत 2017033116038131-03-2017
526ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे कासारे ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025331-03-2017
527ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे काळेवाडी देसवडे ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025431-03-2017
528ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे पाचपटटावाडी ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114027831-03-2017
529सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे संगमेश्वर मंदिर देवस्थान परिसर गणेशवाडी येथे ग्रामपंचायत रोड येथे एल इ डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112032931-03-2017
530सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जगदंबा मंदिर देवस्थान परिसर राशीन येथे एल इ डी पथदिवे बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033031-03-2017
531सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे गोरेगाव मंदिर देवस्थान परिसर येथे भक्तनिवास विद्युतीकरण करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033131-03-2017
532सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दत्त मंदिर देवस्थान परिसर हळगाव येथे ग्रामपंचायत रोड येथे पथदिवे बसविणे करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033112033231-03-2017
533अर्थ विभागश्री.भाकरे भालचंद्र विठ्ठल, हातपंप यात्रिकी, यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017033105029931-03-2017
534ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत सरपंच यांना मानधन व सदस्यांना बैठक भत्ता देण्यासाठी अनुदान सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात माहे जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१७ व सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात माहे जुलै २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधी साठी अनुदान वितरित करणेबाबत 2017033106047031-03-2017
535ग्रामपंचायत विभागक वर्ग तिर्थक्षेत्राचे विकास कामांना प्रशासकिय मान्यता बाबत श्री म्हसोबा महाराज देवस्थान लोणी बु. ता राहाता जि.अ.नगर.2017033106049331-03-2017
536ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे पिंप्रीलौकी आझमपुर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114025531-03-2017
537ग्रामपंचायत विभागश्री. विजय भानुदास सोनवणे, ग्राम विकास अधीकारी ग्रामपंचायत निपाणी वडगाव/ भैरवनाथनगर ता. श्रीरामपूर यांना ग्रामसेवक पदावरून तात्पुरते दूर करणेबाबत 2017033106047231-03-2017
538ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी गट क या पदावरून ग्रामसेवक या पदावर पदावनत करणेबाबत श्री. सिताराम लक्ष्मण निकम, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले 2017033106047431-03-2017
539ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे कापरेवाडी ता.कर्जत येथील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे2017033114025631-03-2017
540ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं जोर्वे ता संगमनेर )2017033106047531-03-2017
541समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3 % सेस फंडातुन घेण्यात आलेल्या अपंग व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देणे या योजनेंतर्गत दाम्पत्यांना अनुदान मंजुर करणे बाबत. . .2017033117004031-03-2017
542पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव 2017033107014431-03-2017
543पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107014531-03-2017
544पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर 2017033107014631-03-2017
545पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी 2017033107014731-03-2017
546पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017033107014831-03-2017
547पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती जामखेड 2017033107014931-03-2017
548पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी 2017033107015031-03-2017
549पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर 2017033107015131-03-2017
550पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शेवगाव 2017033107015231-03-2017
551पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107015331-03-2017
552पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नगर 2017033107015431-03-2017
553पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017033107015531-03-2017
554पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत 2017033107015631-03-2017
555पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा 2017033107015731-03-2017
556पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव 2017033107015831-03-2017
557पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर 2017033107015931-03-2017
558पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा 2017033107016031-03-2017
559पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107016131-03-2017
560पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर 2017033107016231-03-2017
561पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ वैयक्तिक शौचालय अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता 2017033107016331-03-2017
562पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ खेळते भांडवल अनुदान वाटप गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी2017033107016431-03-2017
563ग्रामपंचायत विभागअहमदनगर जिल्ह्यातील मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वित्तीय सहाय्य वाटप सन (२०१६-१७)2017033106048231-03-2017
564ग्रामपंचायत विभागग्रामपंचायत मढी ता. पाथर्डी जिल्हा अहमदनगर यांना सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी यात्राकराऐवजी सहाय्यक अनुदान वितरित करणेबाबत2017033106048431-03-2017
565शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गणवेश उपक्रमासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणेबाबत2017033116040231-03-2017
566ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत ,मोजे दुरगाव ता.कर्जत येथे टँकर केंद्र (हायड्रन्ट) उभारणी करणे कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026331-03-2017
567ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे पाईपलाईन गळती काढणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026431-03-2017
568ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे मिरजगाव येथे टँकर केंद्राची उभारणी करणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026531-03-2017
569ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.निमगाव गांगर्डा व 17 गावे मिरजगाव येथे टँकर केंद्रावर खड्डे पडल्याने भराव करणे ता.कर्जत कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026631-03-2017
570ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत , प्रादे.न.प.पु.यो.शहर टाकळी व 24 गावे ता. शेवगाव जायकवाडी जलाशयामधील चरातील गाळ काढणे कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.2017033114026731-03-2017
571शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या तंत्रस्नेही कार्यशाळॆसाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2017033116034631-03-2017
572शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन करणॆबाबत2017033116034731-03-2017
573शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2016-17 मधील हंगामी वसतिगृह (जामखेड) अनुदान वितरीत करणेबाबत2017033116035031-03-2017
574शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत प्रवासभत्ता अनुदान समायोजनाबाबत2017033116036131-03-2017
575शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सादील अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036231-03-2017
576शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत देखभाल दुरुस्ती अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036331-03-2017
577शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत शाळा अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036431-03-2017
578शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत शिक्षक अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036531-03-2017
579शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036631-03-2017
580शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समूह साधन केंद्रास सादील अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036731-03-2017
581शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्रास सभा व प्रवासभत्ता अनुदान 2016-17 समयोजनाबाबत 2017033116036831-03-2017
582लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा कळस बु सातारामाळ ता संगमनेर जि.अहमदनगर2017033115027631-03-2017
583सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एम घोरपडे परिचर गटशिक्षण कार्यालय पं स नेवासा यांनी कार्यालयीन कामकाजाकामी गैरवर्तन केलेने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणे 2017033104027431-03-2017
584पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017033107013231-03-2017
585पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033107013331-03-2017
586आरोग्‍य विभागश्रीमती सुरेखा श्रीराम कुलकर्णी, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका, उपकेंद्र ताहाराबाद, प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र टाकळीमियॉ ता. राहुरी यांची ऐच्छिक सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत. 2017033110014931-03-2017
587ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकोपरगांव तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजना कोपरगांव व ५ गावे १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022531-03-2017
588शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत द्विभाषिक पुस्तके खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या अनुदानाचे समायोजन2017033116042231-03-2017
589ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागसंगमनेर तालुकयातील नळ पाणी पुरवठा योजना चंदनपुरी व २ गावे १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022631-03-2017
590शिक्षण प्राथमिक विभागबेटी बचाओ,बेटी पढाओ संकल्प उत्सव २०१६-१७ तालुकास्तरीय कार्यशाळेसाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजनाबाबत2017033116042331-03-2017
591महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षीका गट क आश्वासीत प्रगती योजना अंतर्गत 24 वर्षानंतर दुसरा लाभ देणे बाबत .......2017033108005231-03-2017
592ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागकोपरगाव व राहाता तालुकयातील ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायची ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017033114022731-03-2017
593ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे कौठे कमळेश्वर ता संगमनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017033114026931-03-2017
594पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक (वर्ग-3) या सवंर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2017033111007231-03-2017
595पशुसंवर्धन विभागसहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (वर्ग-3) या सवंर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 2017033111007331-03-2017
596पशुसंवर्धन विभागव्रणोपचारक (वर्ग-4) या संवर्गाची दि. 1 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. 2017033111007431-03-2017
597ग्रामपंचायत विभागमा. लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत मंजुर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१६-१७) (ग्रा. पं. मजले चिंचोली ता नगर व इतर ८ ग्रा. प.)2017033106046831-03-2017
598ग्रामपंचायत विभागपक्षाघात विशेष रजा मंजुरीबाबत (श्री. सुनील दशरथ लांडगे ग्रा. वि. अ. पंचायत समिती नगर )2017033006047330-03-2017
599शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २ या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017033016034430-03-2017
600शिक्षण प्राथमिक विभागविस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी 3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत2017033016034530-03-2017
601सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री क्षेत्र लालगिर स्वामी मठ मांदळी येथे पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017033012031530-03-2017
602ग्रामपंचायत विभागश्री. अशोक विक्रम दहिफळे ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती नेवासा यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत 2017033006046330-03-2017
603शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2016-17 या आर्थिक वर्षातील स्वच्छतागृहांचे बांधकामांना 75 टक्के रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017033016032530-03-2017
604जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री.मोढवे ए. पी., वाहनचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांना विनंती बदली झाल्याने कार्यमुक्त करणेबाबत.2017033003004130-03-2017
605सामान्य प्रशासन विभागजिल्‍हा परिषद कर्मचा-यांना दुचाकी वाहन खरेदीसाठी अग्रीम मंजुुरीबाबत सन २०१६-१७2017033004027330-03-2017
606ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2017033006046530-03-2017
607ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत 2017033006046630-03-2017
608सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री . सतिष विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा.नगर, ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत. 2017033012028630-03-2017
609ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन 2016-17 अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर माहितीकोष(डेटाबेस) तयार करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत2017033006046730-03-2017
610पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033007012930-03-2017
611पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017033007013030-03-2017
612सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री निबे लहानू निवृत्ती शाखा अभियंता, जि. प. सा. बा. उपविभाग, नगर ता . नगर यांचे आईचे आजारपणाचे वैद्यकीय परिपूर्ती देयका बाबत. 2017033012028730-03-2017
613आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. संदिप भाऊसाहेब वैरागर वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, चांदा,ता.नेवासा,जिल्‍हा अहमदनगर2017033010014530-03-2017
614पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांना खेळते भांडवला साठी पुणतांबा- रस्तापूर व शिंगवे ग्रामपंचायतींना अनुदान वितरित करणे बाबत... 2017033007013130-03-2017
615आरोग्‍य विभागसफाई कामगार वर्ग -४ या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017033010014630-03-2017
616आरोग्‍य विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, वीज देयक, कर,मजुरी इत्याादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत. 2017033010014730-03-2017
617आरोग्‍य विभागसन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात वेतनेत्तर अनुदान प्रवास, सादिल, इंधन, पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया प्रोत्साहन इत्यादी करिता अनुदान वाटप करणेबाबत.2017033010014830-03-2017
618कृषि विभागकृषि अधिकारी या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत.2017033009001630-03-2017
619कृषि विभागविस्‍तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍दी बाबत.2017033009001730-03-2017
620अर्थ विभागश्री. साठे बबन गोपाळा, हवालदार, अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017033005029630-03-2017
621सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडगाव तांदळी येथील जिल्हा प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032912029929-03-2017
622सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जाधव वस्ती म्हसे येथील जिल्हा प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032912030029-03-2017
623लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा खातगाव टाकळी ता नगर जि.अहमदनगर2017032915026229-03-2017
624लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुरी बंधारा भांबोरा ता कर्जत जिल्हा अहमदनगर2017032915026329-03-2017
625लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुर बंधारा खंडांबे खुर्द ता राहुरी2017032915026429-03-2017
626लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत कोल्हापुरी बंधारा हंगेवाडी नाकताचा ओढा ता श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर2017032915026529-03-2017
627ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कोल्हार बुद्रुक तालुका राहाता १०० टक्के वीज बिल भरणा केलायचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदानाबाबत 2017032914022229-03-2017
628ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागजलस्वराज्य-2 कार्यक्रमातंर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभागीय कार्यालयाच्या आधुनिकीकरण अंतर्गत दालन तयार करणेबाबत श्रीरामपुर ता. श्रीरामपुर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032914022329-03-2017
629शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2012-13 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031729-03-2017
630शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2011-12 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031829-03-2017
631शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2010-11 या आर्थिक वर्षातील पूर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना 5 टक्के समायोजित रक्कम वितरीत करणेबाबत 2017032916031929-03-2017
632शिक्षण निरंतर विभागनिरंतर शिक्षण कार्यालयातील अधिकारी यांच्या प्रलंबित असलेल्या वैदयकिय देयकास मंजूरी देणेबाबत 2017032920000429-03-2017
633ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या सवंर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032906045529-03-2017
634महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा परिषद सेस निधी सन 2016-2017 ग्रामिण भागातील अंगणवाडयांना (प्रौढ वजनकाटे) पुरवठा करणेबाबत 2017032908005129-03-2017
635पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012329-03-2017
636पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012429-03-2017
637पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012529-03-2017
638पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012629-03-2017
639पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012729-03-2017
640पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032907012829-03-2017
641सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सतीश विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि . प. सा. बा. उपविभाग, नगर ता. नगर यांचे स्वतः चे वडिलांचे आजारपनावरील वैद्यकीय देयक परिपूर्ती बाबत 2017032912027529-03-2017
642आरोग्‍य विभागकुष्‍ठरोग तंत्रज्ञ वर्ग- ३ यांची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबात2017032910013929-03-2017
643सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037329-03-2017
644सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची(विदयुत ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913037429-03-2017
645सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची( यांत्रिकी ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037529-03-2017
646सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037629-03-2017
647सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037729-03-2017
648सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913037829-03-2017
649सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913037929-03-2017
650सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913038029-03-2017
651सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038129-03-2017
652सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038229-03-2017
653सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032913038329-03-2017
654सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038429-03-2017
655सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017032913038529-03-2017
656शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सन 2014-15 या आर्थिक वर्षातील पुर्ण झालेल्या अतिरिक्त शाळा खोल्या सपाट भाग बांधकामांना बांधकामाचे सीएफई अनुदान रक्कम वितरीत करणेबाबत2017032916032129-03-2017
657ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन २०१६-१७) (ग्रा पं भाळवणी ता पारनेर व इतर ०३ ग्रा पं)2017032906045829-03-2017
658लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती रवळगाव बुडखेवस्ती ता कर्जत 2017032915026629-03-2017
659लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती माळेगाव सांगवी ता पाथर्डी 2017032915026729-03-2017
660लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती चिंचोली रमजान स्मशानभूमी ता कर्जत 2017032915026829-03-2017
661लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती गणेगाव कोंबडवाडी ता राहुरी 2017032915026929-03-2017
662लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती जळगाव खटकेमळा ता कर्जत 2017032915027029-03-2017
663लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती नांदुरी दुमाला न १ ता संगमनेर 2017032915027129-03-2017
664लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती दिघोळ ता जामखेड 2017032915027229-03-2017
665लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती करोडी न ४ ता पाथर्डी 2017032915027329-03-2017
666लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती कोसेगव्हाण ता श्रीगोंदा2017032915027429-03-2017
667शिक्षण प्राथमिक विभागअप्रशिक्षित शिक्षण सेवकांनी अध्यापक शिक्षण पदविका (डी.एड) उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतन श्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत.2017032916032229-03-2017
668आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सतिश दशरथ लोंढे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, गुहा,ता.राहुरी, जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014029-03-2017
669आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ.संदिप जगन्‍नाथ घुगरे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र,ढोरजळगांव,ता.शेवगांव,जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014129-03-2017
670आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सुरेश गिताराम ढाकणे वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, ऊंबरे,ता.राहुुुरी जिल्‍हा अहमदनगर.2017032910014229-03-2017
671आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवा संचालनालयाच्‍या सेेेवांतर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्‍या वैदयकीय अधिका-यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत... डॉ. सुदाम बाळासाहेब बागल वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र,कांन्‍हुरपठार,ता.पारनेर, जिल्‍हा अहमदनगर2017032910014329-03-2017
672सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कारेगांव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा-263) ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032912032629-03-2017
673सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोणी हवेली ते जामगांव फाटा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028827-03-2017
674सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागविरोली ते पिंपळेश्वर मंदिर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/700 ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028927-03-2017
675सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागबु-हाणनगर चेमटेवस्ती एमएसईबी सब स्टेशन रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029027-03-2017
676सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्‍ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029127-03-2017
677सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे देवदैठण येथे पशुवैदयकीय दवाखाना संरक्षक भिंत बांधणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029227-03-2017
678सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मुंगी येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029327-03-2017
679सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दिघोळ येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029427-03-2017
680सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे उक्कडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029527-03-2017
681सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागशिंदे ते रेहकुरी रस्ता खडीकरण करणे कि.मी.1/200 ते 4/00 ता.कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029627-03-2017
682सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पिंपळगांव पिसा येथे पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712029727-03-2017
683लघु पाटबंधारे विभागकनिष्‍ठ/शाखा अभियंता, गट-क (लघु पाटबंधारे) या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवाजेष्‍ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत.2017032715028927-03-2017
684ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.लोणी ता.जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714021827-03-2017
685ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.चिचोंडी ता.अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714021927-03-2017
686सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०५६५ (३६) अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरण, अतिकालीन देयके व लेखाशिर्ष २०५३०५६५(३१) अंतर्गत सादील,प्रवासभत्‍ते देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेेब्रुवारी पेडईन मार्च २०१७) 2017032704026827-03-2017
687ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग अनुसूचित जाती उपाय योजना अंतर्गत (विस्तारीत पाणी पुरवठा) मौजे, पारगांव मौला येथे नेटकेवस्ती, जगदाळवस्ती, बोडखेवस्ती साठी विस्तारीत पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032714022027-03-2017
688सामान्य प्रशासन विभागश्री टी आर छल्‍लारे,कनिष्‍ठ सहाय्यक, वर्ग-३ प्रा आ केंद्र बोटा ता संगमनेर यांनी कार्यालयीन कामी गैरवर्तन केलेने शिक्षा अंतिम करणेबाबत2017032704026927-03-2017
689अर्थ विभागश्री दिपक भाऊसाहेब काटे,लेखा अधिकारी वर्ग-२ यांना महाराष्‍टृ लोकसेवा आयोगाच्‍या राज्‍यसेवा पूर्व परीक्षा २०१७ या परीक्षेस बसणेची परवानगी देणे.2017032705029527-03-2017
690लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत को प बंधारा शिराळ झाडेवस्ती ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2017032715026127-03-2017
691सामान्य प्रशासन विभागश्री दगडू भाउ जपकर परिचर गटशिक्षण कार्यालय पंचायत समिती नगर यांंचे स्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्‍ती बाबत2017032704027127-03-2017
692सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्‍तीकरण अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत 2017032704027227-03-2017
693ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविशेष घटक योजनातंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.वाकडी (साबदे व मोमलेवस्ती) ता.राहता या योजनेस अनुदान वितरण 2017032714022127-03-2017
694सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिसगांव पशवैदयकीय दवाखाना परिसरात कॉक्रटीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032712028227-03-2017
695लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मांडवे १ ता पाथर्डी2017032515025225-03-2017
696लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु झाडेवस्ती ता पाथर्डी 2017032515025325-03-2017
697लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती मोहोज बु नं ३ ता पाथर्डी2017032515025425-03-2017
698लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती सारोळाकासार बेंदवस्ती ता नगर2017032515025525-03-2017
699लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वनकुटे ब्रिटिशकालीन ता संगमनेर2017032515025725-03-2017
700लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत गाव तलाव दुरुस्ती महालवाडी ब्रिटिशकालीन ता संगमनेर2017032515025825-03-2017
701लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती गांजीभोयरे मानेमळा ता पारनेर2017032515025925-03-2017
702लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत साठा बंधारा दुरुस्ती वांबोरी शनीमंदिर जवळ ता राहुरी2017032515026025-03-2017
703सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे शेख सालबाबा मंदिर चांदे बु. येथे पोहच रास्ता करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412029824-03-2017
704अर्थ विभागसहा.लेखाधिकारी जिल्‍हा सेवा वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत---2017032405028824-03-2017
705अर्थ विभागकनिष्‍ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे. 2017032405028924-03-2017
706अर्थ विभागवरिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029024-03-2017
707अर्थ विभागकनिष्‍ठ सहा.(लेखा) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032405029124-03-2017
708ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्द करणेबाबत 2017032406045124-03-2017
709ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017032406045224-03-2017
710ग्रामपंचायत विभागमा. विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांचे समोरील कामकाज अपील क्र. ३/२०१५ (श्रीमती एस. एस. दळवी, कंत्राटी ग्रामसेवक यांचे कंत्राटी ग्रामसेवक पदाच्या मुदतीबाबत)2017032406045324-03-2017
711ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं सलाबतपूर ता. नेवासा )2017032406045424-03-2017
712महिला बालकल्‍याण विभागविभागीय चौकशीअंती निलंबित कर्मचा-याचा निलंबन कालावधी नियमित करणे..श्रीमती एस आर पालवे सहा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नेवासा 2017032408005024-03-2017
713सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहाय्यक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026224-03-2017
714ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कांगोणी ता. नेवासा पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017032414021724-03-2017
715सामान्य प्रशासन विभागश्री पी डी भोसले कनिष्‍ठ सहाय्यक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026324-03-2017
716सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026424-03-2017
717कृषि विभागजिल्हा परिषद सेस फंड योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना ९० टक्के अनुदानावर सुधारित शवदाहिनी पुरवठा व अस्थापीत करणे2017032409001524-03-2017
718सामान्य प्रशासन विभागश्रीम वंदना विठठल कनाके परिचर प्रा आ केंद्र मवेशी ता अकोले यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे2017032404026524-03-2017
719अर्थ विभागश्री. गोपिनाथ खंडु धुमाळ, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती राहुरी, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत .2017032405029424-03-2017
720सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चापडगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027224-03-2017
721सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाडजळगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027324-03-2017
722सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे वडझिरे येथे पशुवैदयकीय दवाखाना अंतर्गत सिमेंट कॉक्रिट रस्ता करणे ता.पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027424-03-2017
723सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पवळवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027624-03-2017
724सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तास वनकुटे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027724-03-2017
725सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जळकेवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ३ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027824-03-2017
726सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दैठणे गुंजाळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ४ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412027924-03-2017
727सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सिद्धटेक वडारवस्ती रुईगव्हाण येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा १ खोली बांधकाम करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412028024-03-2017
728सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे तिखोल येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा २ खोल्या दुरुस्ती करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032412028124-03-2017
729अर्थ विभागश्री नागरे भिकाजी नकाजी सेवा निवृत्‍त केंद्रप्रमुख पंचायत समिती संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017032305027923-03-2017
730अर्थ विभागश्रीमती शंकुतंला नामदेव जगताप सेवा निवृत्‍त आरोग्‍य सहायक महिला प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र तळेगांव दिघे तालूका संगमने यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028023-03-2017
731अर्थ विभागश्री शंकर विठठल लोहकरे सेवा निवृत्‍त व्रणोपचारक पंचायत समिती राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017032305028123-03-2017
732सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत2017032304026123-03-2017
733समाज कल्‍याण विभागजिल्हा परिषद 3% सेस फंडातुन घेण्यात आलेल्या अपंग व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केल्यास प्रोत्साहन अनुदान देणे या योजनेंर्तगत दाम्पत्यांना अनुदान मंजुर करणे बाबत. . .2017032317003823-03-2017
734ग्रामपंचायत विभागसन २०१२ व २०१३ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक यांना ग्रामसेवक पदावर नियमित करणेबाबत 2017032306045023-03-2017
735आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013423-03-2017
736आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सेवक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१६ ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032310013523-03-2017
737आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका (ए.एन.एम.) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ रोजीची अंतीम (Final) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013623-03-2017
738आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका (ए.एन.एम.) या संवगाची ि‍दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची तात्‍पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032310013723-03-2017
739शिक्षण प्राथमिक विभागमुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील पदोन्नेतीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . ..2017032316031123-03-2017
740पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांनी मागणी केले प्रमाणे आगाऊ अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307011823-03-2017
741पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांनी मागणी केले प्रमाणे आगाऊ अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307011923-03-2017
742पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012023-03-2017
743पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032307012123-03-2017
744पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांनी मागणी केले प्रमाणे ग्रामपंचायत ब्राम्हणवाडा खेळते भांडवल अनुदान वितरण करणे बाबत... 2017032307012223-03-2017
745शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षक संवर्गातील नियमित वेतनश्रेणी नियुक्‍ती दिनांकामध्‍ये दुरुस्‍ती करणेबाबत. . . . .2017032316031523-03-2017
746शिक्षण प्राथमिक विभागश्री. गुणाले चंद्रप्रकाश व्यंकटराव (शिक्षणसेवक) यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदांवर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीबाबत.2017032316031623-03-2017
747सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कोकाटवाडी शेलारवस्ती ते लाडजळगाव रस्ता ग्रा मा ८२ किमी ०/०० ते ०/७०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032123-03-2017
748सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे बारा पट्टा ते तहकिक वस्ती लाडजळगाव रस्ता ग्रा मा ८२ किमी ०/०० ते २/०० ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032223-03-2017
749सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे प्रजीमा ४१ ते धनगर वस्ती ते चकलंबा हद्द रास्ता दुरुस्ती करणे ग्रा मा २१६ किमी ०/०० ते ३/०० ता . शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017032312032323-03-2017
750आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक पुरुष या संवर्गाची दि.१/१/२०१७ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032210013322-03-2017
751पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032207011722-03-2017
752सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री. सतीश विठ्ठल भागवत, उपअभियंता जि. प. सा. बा., नगर ता. नगर यांचे स्वतःचे वडिलांचे आजारपणावरील वैद्यकिय देयक परिपूर्ती बाबत 2017032212026622-03-2017
753ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरीय सरपंच, ग्रामसेवक व ग्राम स्तरावरील डाटा एन्ट्रीचे कामकाज पाहणारे व्यक्ती यांचेसाठी ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे व्यवस्थापन व अंलबजावणी या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करणेकरीता पंचायत समिती स्तरावर निधी वितरित करणेबाबत 2017032206044922-03-2017
754ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी पंचायत /स . क./ आय आर डी पी या सवंर्गाची ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032206045622-03-2017
755ग्रामपंचायत विभागविस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) या सवंर्गाची ०१/०१/२०१७ ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017032206045722-03-2017
756आरोग्‍य विभागहदयविकार,किडणी व कर्करोग या दुर्धर आजाराने पिडित रूग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस मधुन आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत...2017032110013121-03-2017
757पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011221-03-2017
758आरोग्‍य विभागआराेग्‍य पर्यवेक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017032110013221-03-2017
759लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश जलयुक्त शिवार अंतर्गत पाझर तलाव दुरुस्ती वंजारवाडी भानगाव ता श्रीगोंदा2017032115025121-03-2017
760पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत गट विकास अधिकारी याना आगाऊ वैयक्तिक शौचालयं चा निधी अटी व शर्तीं नुसार खर्च करणे बाबत... 2017032107011321-03-2017
761पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पारनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोसाहन अनुदान वितरित करणे बाबत2017032107011421-03-2017
762पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032107011521-03-2017
763सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ/शाखा अभियंता याना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणेबाबत 2017032113037121-03-2017
764पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017032107011621-03-2017
765सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एम जोशी कनिष्‍ठ सहाय्यक सा बा दक्षिण विभाग जि प अ नगर यांना सेवेतून निलंबीत करणे बाबत2017032104026021-03-2017
766ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्‍याचे पाण्‍याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांसाठी अनुदान वाटप सन २०१६-२०१७2017032114021621-03-2017
767ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे निमगाव घाना ता.नगर या योजनेस अनुदान वितरण2017032014021220-03-2017
768लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा मंगरूळ ता शेवगाव जि.अहमदनगर2017032015024820-03-2017
769पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षजिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ( स्वच्छ भारत मिशन ) अंतर्गत गट विकास अधिकारी याना (बी आर सी) प्रशासकीय सादिल खर्चा साठी अनुदान वर्ग करणे बाबत 2017032007010520-03-2017
770सामान्य प्रशासन विभागअतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयाकरिता परिचराची सेवा तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात उपलब्‍ध करून देणेबाबत2017032004025620-03-2017
771ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचा-याची वयाची ५० वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट देणेबाबत (श्री. एस. टी. महांडुळे से. नि. ग्रामसेवक प. स. नगर)2017032006044820-03-2017
772सामान्य प्रशासन विभागश्री एस जी शिंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमनेर यांचे दिनांक १८/०३/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.संगमनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017032004025720-03-2017
773सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) 2017032004025820-03-2017
774पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010620-03-2017
775पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010720-03-2017
776पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010820-03-2017
777पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007010920-03-2017
778पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011020-03-2017
779पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017032007011120-03-2017
780ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे समानपूर ता. संगमनेरया योजनेस अनुदान वितरण2017032014021320-03-2017
781सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम सहाय्यक गटविकास अधिकारी (गट-ब)2017032004025920-03-2017
782ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे खडांबे खु. ता. राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण2017032014021420-03-2017
783लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत को.प. बंधारा दूरगाव पोपटचा, मळा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017032015024920-03-2017
784लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा देवगाव गट नं.341 ता नगर जि.अहमदनगर2017032015025020-03-2017
785महिला बालकल्‍याण विभागपर्यवेक्षिका या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004720-03-2017
786महिला बालकल्‍याण विभागविस्तार अधिकारी (सां) या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अंतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004820-03-2017
787महिला बालकल्‍याण विभागसहा. बाल विकास प्रकल्प. अधिकारी या संवर्गाची दि.01/01 /2017 ची अतिम सेवा जेष्ठेता सुची प्रसिध्द. करणे बाबत.2017032008004920-03-2017
788सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत सुधारीत आदेश.2017032013037020-03-2017
789आरोग्‍य विभागआरोग्‍य पर्यवेक्षक संवर्गाची ०१/०१/२०१६ ची अंतिम (Final) सेवा ज्‍येष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017032010013020-03-2017
790आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला वर्ग -३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत.2017031810012718-03-2017
791आरोग्‍य विभागश्रीम व्ही एस .गायकवाड ए एन एम यांचे तात्पुरते सेवा निवृती वेतन मंजूरी बाबत 2017031810012818-03-2017
792आरोग्‍य विभाग कै. श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेंडगे सफाई कामगार यांचे तात्पुरते कुटूंब निवृती वेतन मंजूरी बाबत 2017031810012918-03-2017
793शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री पी.बी.पावसे गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले यांचे रजा कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अकोले व गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती संगमनेर पदाचे अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे बाबत.2017031816030518-03-2017
794ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नांदगाव ता कर्जत व इतर १२ कामे)2017031806044618-03-2017
795पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय आगाऊ अनुदान गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर याना वर्ग करणे बाबत... 2017031807010418-03-2017
796कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती राहूरी येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापीत करणे बाबतचा पुरवठा आदेश. 2017031809001818-03-2017
797कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती नगर येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापीत करणे बाबतचा पुरवठा आदेश .2017031809002018-03-2017
798कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती जामखेड येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापित करणे बाबतचा पुरवठा आदेश. 2017031809002118-03-2017
799कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती पाथर्डी येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थापित करणे बाबतच्‍ाा पुरवठा आदेश. 2017031809002218-03-2017
800कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती शेवगांव येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थाि‍पित करणे बाबतचा पुरवठा आदेश.2017031809002318-03-2017
801कृषि विभागसन २०१५/२०१६ व २०१६-१७ जिल्हा वार्षिेक योजने अंतर्गत पंचायत समिती पारनेर येथे १० किलोवॅट क्षमतेचे सौर संयंत्र आस्थातपित करणे बाबत. 2017031809002418-03-2017
802सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक गट-क (लिपिक) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजने अंतर्गत पहिला लाभ मंजुर करणेबाबत (12 वर्षाची सेवा झाल्‍यानंतर)2017031704025517-03-2017
803सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे प्रवरासंगम येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण करणे ता नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038717-03-2017
804सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे कोल्हार खुर्द येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना आवारात काँक्रीटीकरण करणे ता राहुरी. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038817-03-2017
805सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागबेलपांढरी ते रामा ५० ते लेकुरवाळी आखाडा रस्ता कि मी २/०० ते ३/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713038917-03-2017
806सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते मनोहरपुर रस्ता कि मी ०/०० ते १/८०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा ४८) ता अकोले. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2017031713039017-03-2017
807पशुसंवर्धन विभागडॉ. अशोक जयराम मदने, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रे.1 टाकळीमियाँ ता.राहुरी यांचे अर्जित रजेच्या खाती शिल्लक असलेल्या अर्जित रजा व रजेचे रोखकरण मंजुर करणेबाबतचा आदेश2017031711006517-03-2017
808ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. ए.टी. पाटील शाखा अभियंता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग संगमनेर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्याने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020817-03-2017
809सामान्य प्रशासन विभागश्री संजय उत्‍तम झरेकर परिचर प्रा आ केंद्र पिंपळगाव पिसा ता श्रीगोंदा यांची परिचर गट ड पदाची तदर्थ स्‍वरूपाची नेमणूक समाप्‍त करणे बाबत2017031704025117-03-2017
810पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010217-03-2017
811ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. पी.पी. पंडित. शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714020917-03-2017
812पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कोपरगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031707010317-03-2017
813ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. एस. ए . भारती कनिष्ठ सहायक ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग पारनेर यांना बदलीने कार्यमुक्त करणे. 2017031714021017-03-2017
814सामान्य प्रशासन विभागश्री विशाल गुलाब तनपुरे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजा मंजुर करणे बाबत2017031704025217-03-2017
815महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा वार्षिक योजना नाविन्यपुर्ण योजनेतून ग्रामिण भागातील अंगणवाडयांना जलशुध्दीकरण यंत्र पुरविणे ........2017031708004617-03-2017
816सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (दुसरा लाभ)2017031704025317-03-2017
817सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातील कर्मचा-यांना 12 वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (पहिला लाभ)2017031704025417-03-2017
818सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण सरफराजखान मोहमंद हयातखान यांना कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या पदावरून परिचर गट-ड या पदावर पदावनत केलेल्‍या आदेशामध्‍ये अंशत: बदल करणेबाबत 2017031604024716-03-2017
819शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 200 पेक्षा कमी पुस्तके असणा-या शाळांमध्ये द्विभाषिक पुस्तके खरेदी करणेबाबत2017031616029916-03-2017
820सामान्य प्रशासन विभागराजपत्रित अधिका-यांविरूध्‍दची व अराजपत्रित कर्मचा-यांविरूध्‍दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी पध्‍दतीने नेमलेल्‍या सेवानिवृत्‍त अधिका-यांकडे सोपवून निकाली काढणेबाबत 2017031604024816-03-2017
821शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी देणेबाबत. पाडोशी तालुका अकोले 2017031616030016-03-2017
822पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009716-03-2017
823पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीरामपूर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031607009816-03-2017
824सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी लागणारी रक्कम जि.प.सेस मधुन घसारा निधी मध्ये जमा करणे बाबत.2017031612025816-03-2017
825सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिराळ पुशवैदयकीय दवाखाना परिसरात कॉक्रटीकरण करणे ता.पाथर्डी या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031612025916-03-2017
826ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एस एस नन्नावरे विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती पारनेर 2017031606043916-03-2017
827ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एस एन साबळे विस्तार अधिकारी (पंचायत) पंचायत समिती जामखेड 2017031606044016-03-2017
828ग्रामपंचायत विभागजिल्हा परिषद सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री एम एस साळवे विस्तार अधिकारी (आय आर डी पी) पंचायत समिती पारनेर 2017031606044116-03-2017
829ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक पदावर जिल्हा परिषदेमध्ये पुनःस्थापित करणेबाबत श्री राजेंद्र बन्सी वळेकर तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रामपंचायत पोतेवाडी ता जामखेड 2017031606044216-03-2017
830पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय निधीचे वितरण करणे बाबत.. 2017031607009916-03-2017
831पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर मधील ग्रामपंचायत कर्जुले हर्या महिला सामुदायिक शौचालय चे वितरण करणे बाबत.. 2017031607010016-03-2017
832पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017031611006416-03-2017
833सामान्य प्रशासन विभागश्री.आय बी सय्यद वरिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017031604024916-03-2017
834सामान्य प्रशासन विभागअस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र देणेबाबत संवर्ग-गट-ड2017031604025016-03-2017
835ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वाळुंज ता नगर कर्डीलवस्ती, दळवीवस्ती येथ वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020416-03-2017
836ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माही ता. कर्जत जि. अहमदनगर नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020516-03-2017
837ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, थिटेसांगवी ता. श्रीगोंदा येथील देवकातेवस्तीसाठी वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020616-03-2017
838ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, शिलेगांव ता. राहुरी येथील करपरावस्ती साठी विस्तारीत वितरण व्यवस्था करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031614020716-03-2017
839महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वाटप करावयाचे रजिस्टर छपाई बाबत 2017031618000816-03-2017
840शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2017-18 मध्ये इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविण्याबाबत2017031616030216-03-2017
841शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुदरती जेष्ठाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत . . . 2017031616030316-03-2017
842सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे भक्तनिवास बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026815-03-2017
843सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे वाहनतळ बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512026915-03-2017
844सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे विठ्ठल मंदिर देवस्थान पळशी येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे ता. पारनेर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512027015-03-2017
845सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्रीगोंदा ते काष्टी रोड गजानन वाडी ते दांगट वस्ती रस्ता सा क्र ०/०० ते ०/५०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512031915-03-2017
846सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे घारगाव घोटवी रस्ता सा क्र ०/३०० ते १/५०० मध्ये रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512032015-03-2017
847कृषि विभागश्री.बाबुशा पंढरीनाथ नेटके, सेवानिवृत्‍त मोहिम अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्‍हा परिष्‍ाद अहमदनगर यांना तात्‍पुरते सेवानिवृत्‍त वेतन मंजुरी बाबत.2017031509001415-03-2017
848ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे2017031506043715-03-2017
849पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009015-03-2017
850पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009115-03-2017
851पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009215-03-2017
852पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009315-03-2017
853पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009415-03-2017
854पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009515-03-2017
855पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्रीगोंदा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031507009615-03-2017
856सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017031513036915-03-2017
857सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालकांची विनंती बदलीने पदस्थापना देणे बाबत.2017031504024515-03-2017
858ग्रामपंचायत विभागराज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी क्षेत्र‍विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर कामांना निधी वितरण करणे बाबत. (सन 2015-16) (ग्रा पं जवळा ता जामखेड व इतर ०६ ग्रा पं)2017031506043815-03-2017
859सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक वर्ग-3 या संवर्गाची दि.01/01/2017 रोजी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत.2017031504024615-03-2017
860सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पीर साहेब देवस्थान धालवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031512028315-03-2017
861सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे मांडव गण तालुका श्रीगोंदा येथे वैद्यकिय अधिकारी निवास स्थान दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026114-03-2017
862सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अंजनूज तालुका श्रीगोंदा येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026214-03-2017
863सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचिंचपूर इदजे तालुका पाथर्डी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026314-03-2017
864सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाड जळगाव तालुका शेवगाव येथे प्रा आ उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031412026414-03-2017
865पशुसंवर्धन विभागडॉ. रविंद्र गणय्या वसमतकर, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.श्रे-1 निघोज ता.पारनेर जि.अ,नगर भ.नि.नि. खाते क्रं.व्हीबीएन-3699 सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीतून (ना-परतावा) रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबतचा आदेश. 2017031411006314-03-2017
866अर्थ विभागश्री.कृष्‍णा आत्‍माराम तपोने उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा वरखेड ता नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017031405027314-03-2017
867सामान्य प्रशासन विभागश्री एम डी मुळे कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणाबाबत2017031404024014-03-2017
868सामान्य प्रशासन विभागश्री प्रकाश मारूती आघाव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती पाथर्डी यांचे स्‍वतचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत 2017031404024114-03-2017
869सामान्य प्रशासन विभागश्री शिवाजी पंढरीनाथ गिरे परिचर जि प सा बा उपविभाग श्रीगोदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017031404024214-03-2017
870सामान्य प्रशासन विभागश्री राजकुमार रामभाउ बडे परिचर प्रा आ केंद्र ढोरजळगाव ता शेवगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017031404024314-03-2017
871सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036614-03-2017
872सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.प्रमुख राज्य मार्ग ५ ते होल्हे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.नेवासा 2017031413036714-03-2017
873पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्जत तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत2017031407008114-03-2017
874सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रशासकीय मान्यता आदेश. जिल्हा परिषद सेस रस्ते व पूल बांधकाम करणे. सन २०१६-२०१७2017031413036814-03-2017
875लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा लोणी हवेली खडकवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031415024714-03-2017
876पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगांव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008214-03-2017
877पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008314-03-2017
878ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.सुगांव खुर्द ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण 2017031414019814-03-2017
879पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहाता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008414-03-2017
880पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संगमनेर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008514-03-2017
881पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008614-03-2017
882पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नगर तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008714-03-2017
883पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पाथर्डी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत2017031407008814-03-2017
884पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गट विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर ग्रामपंचायत हरेगाव ,पढेगाव, एकलहरे सामुदायिक शॉचालाय अनुदान वर्ग करणे बाबत... 2017031407008914-03-2017
885सामान्य प्रशासन विभागश्री पठाण ए जी वाहनचालक पंचायत समिती नेवासा यांचे पत्‍नीचे हृदयशस्‍त्र क्रियेसाठी अग्रीम मंंजूर करणेबाबत2017031404024414-03-2017
886ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, वडगांव लांडगा ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाणी योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414019914-03-2017
887ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, पारेगांव बु. ता. संगमनेर येथे पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020014-03-2017
888ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, कान्हेगांव ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020114-03-2017
889ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, चांदेकसारे ता. कोपरगांव जि. अहमदनगर येथील नरहरी नृसिंह देवस्थान येथे कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020214-03-2017
890ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, माळीबाभुळगांव ता. पाथर्डी येथील शिक्षक कॉलनी समर्थनगरसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017031414020314-03-2017
891सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाटेवाडी तालुका कर्जत येथे सभामंडप बांधणे या कामच कार्यारंभ आदेश 2017031012026010-03-2017
892अर्थ विभागश्री. विलास शंकर ढुमणे से.नि. उपाध्यापक, पंचायत समिती संगमनेर यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017031005028210-03-2017
893अर्थ विभागश्रीम. शरयु भास्कर म्हांकाळे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017031005028310-03-2017
894अर्थ विभागश्री. मधुकर विश्वनाथ वडागळे, सफाइ कामगार, यांना निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण मुल्य, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत. 2017031005028410-03-2017
895अर्थ विभागश्री. अकिम गुलाब बागवान, उपाध्यापक, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान मंजुरी बाबत.2017031005028510-03-2017
896अर्थ विभागश्री. कमालुद्दीन इस्माइल शेख, ग्राम विकास अधिकारी, यांना सुधारीत निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017031005028610-03-2017
897अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत पंडीत सोनार, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोपरगाव, यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017031005028710-03-2017
898शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत. श्री सय्यद निजाम कासम सेवानिलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकूर पिंपळगाव तालुका शेवगाव 2017031016028510-03-2017
899शिक्षण प्राथमिक विभागनिलंबन निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन करणे बाबत. श्री साळवे राजू अरुण, सेवानिलंबित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कासारमळा तालुका श्रीगोंदा 2017031016028610-03-2017
900शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृत्व विकास (SLDP) कार्यक्रम-केंद्र प्रमुखांची 10 दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्रीम फणसे लता तुकाराम केंद्रप्रमुख व इतर ४९2017031016028710-03-2017
901शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम राऊत ज्योती भाऊसाहेब,उपा.जि.प.प्रा.शाळा अरणगाव ता जामखेड यांचे वैदयकीय प्रतिपुर्तीचे देयकास मंजुरीबाबत2017031016028810-03-2017
902शिक्षण प्राथमिक विभागश्री एरंडे तुकाराम रघुनाथ,उपा.जि.प.प्रा.शाळा पाडळेआळे ता पारनेर यांचे वैदयकीय प्रतिपुर्तीचे देयकास मंजुरीबाबत2017031016028910-03-2017
903शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.धोंडिभाऊ लहानु ठाणगे व श्रीम.शोभा धोंडिभऊ ठाणगे उपाध्यापक यांचे खासबाब आपसी विनंती बदलीबाबत. 2017031016029110-03-2017
904लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा भामाठाण दुधाडेवस्ती ता श्रीरामपूर जि.अहमदनगर2017031015024010-03-2017
905लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कर्जुलेहर्या धबधबी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024110-03-2017
906सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे टाकळीकाझी येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.नगर2017031012027110-03-2017
907लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुईगव्हाण गणेशगड ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024210-03-2017
908ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, निमगांव गांगर्डा ता. कर्जत येथील पाणी टंचाई निवारणार्थ सिना धरणामध्ये बुडकीचे काम करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्यात्तर प्रशासकीय मान्यता देणे2017031014019510-03-2017
909लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा रुपेवाडी ता पाथर्डी जि.अहमदनगर2017031015024310-03-2017
910लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा वडगावगुंड माळवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024410-03-2017
911लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा बारडगावसुद्रिक लोहकरा ता कर्जत जि.अहमदनगर2017031015024510-03-2017
912ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागमौजे, मांदळी ता. कर्जत येथील पाणी टंचाई निवारणार्थ सिना धरणावरील बुडकीवरुन पुरक नळ पाणी पुरवठा योजना करणे या कामाच्या अंदाजपत्रकास कार्यात्तर प्रशासकीय मान्यता देणे2017031014019610-03-2017
913लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश 2702 ल पा बिगर आदिवासी अंतर्गत साठा बंधारा कण्हेर खड्कीनाला ता पारनेर जि.अहमदनगर2017031015024610-03-2017
914सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. वाकडी ता.नेवासा ते खामगाव धनगरवाडी ग्रामीण मार्ग २४२ साखळी क्र १/४०० ते २/१०० मजबुतीकरण व डाम्बरीकारण करणे. ता. नेवासा. 2017031013036410-03-2017
915सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश. मौजे चांदा येथे सोमेश्वर मंदिरासमोर ग्रा. पं. मिळकत क्र. ७०२ मध्ये ग्रा. पं. मालकीच्या जागेत सभामंडप बांधकाम करणे. ता- नेवासा 2017031013036510-03-2017
916शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळासाहेब दगडू मोरे सेवानिलंबित व दोषारोपात पदवीधर शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भोजदरी संगमनेर यांना जिल्हा परिषद सेवेत करण्याचे आदेशात अंशतः करणेबाबत. 2017031016029210-03-2017
917शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री सोपान भाऊ झडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017031016029310-03-2017
918शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री सोपान भाऊ झडे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अकोले जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कमी खातेनिहाय चौकशी कामी सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 2017031016029410-03-2017
919आरोग्‍य विभागमौजे खेतेवाडी ता अकोले येथे प्राआउपकेंद्र इमारत बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे 2017031010012410-03-2017
920आरोग्‍य विभागजिल्‍हा वार्षिक योजना २०१६ -२०१७ अदिवासी उपयोजना प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र बांधकामास प्रशासकीय मान्‍यता देणे बाबत.2017031010012510-03-2017
921सामान्य प्रशासन विभागकनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) व वरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमि‍त सेवा झाल्‍याने त्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागु करण्‍याबाबत (दुसरा लाभ)2017031004023810-03-2017
922सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक (लिपिक) गट-क या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजने अंतर्गत पहिला लाभ लागु करण्‍याबाबत (12 वर्षाची सेवा झाल्‍यानंतर)2017031004023910-03-2017
923ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागश्री. चव्हाण ए .बी शाखा अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग श्रीरामपूर यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी संपुष्टात आणून कार्यमुक्त करणे. 2017031014019710-03-2017
924सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012023910-03-2017
925सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे सोनेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024010-03-2017
926सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे शिंदे येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती सुधारणा करणे ता. कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024110-03-2017
927सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे खर्डा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024210-03-2017
928सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जातेगांव येथील पशुवैदयकीय दवाखाना इमारत दुरुस्ती करणे ता.जामखेड या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024310-03-2017
929सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे भांबोरा येथील पशुवैदयकीय दवाखाना दुरुस्ती करणे ता.कर्जत या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024410-03-2017
930सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे लाडजळगांव येथे पशुवैदयकीय दवाखाना इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे ता.शेवगांव या कामाचा कार्यरंभ आदेश2017031012024510-03-2017
931सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे नांदगाव तालुका कर्जत येथे सोई सुविधा पुरविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017031012025610-03-2017
932अर्थ विभागश्री. रामकिसन तुकाराम मोकळे, आरोग्य सेहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जेउर, पंचायत समिती नगर, यांना सुधारीत निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजुरी बाबत.2017031005027410-03-2017
933अर्थ विभागश्री. भाउसाहेब आण्णा रणसिंग, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र नान्नज, पंचायत समिती जामखेड यांना सेवा निवृत्ति उपदान मंजुरी बाबत.2017031005027510-03-2017
934अर्थ विभागश्री. भास्कर राधुजी नालकर, ग्रामसेवक, पंचायत समिती राहुरी, यांना सेवा निवृत्ति वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत् मंजुरी बाबत.2017031005027610-03-2017
935अर्थ विभागश्रीम. मंगल हरिदास कदम, उपाध्यापक, पंचायत समिती कर्जत यांना निवृत्ति वेतन, उपदान, अशंराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृति वेतन मंजुरी बाबत.2017031005027710-03-2017
936अर्थ विभागश्री. सुर्यकांत भागुजी कार्ले, उपाध्यापक, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्ति वेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत. 2017031005027810-03-2017
937ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्रीमती धनवटे अनिता अर्जुनराव तत्कालीन कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती श्रीरामपूर 2017030906043209-03-2017
938शिक्षण प्राथमिक विभागशालेय नेतृृृत्‍व विकास (SLDP) कार्यक्र- केंंद्र प्रमुखांची १० दिवसीय कार्यशाळेबाबत श्री..लोंढे बाळकृष्ण शंकर व इतर ४९ केंद्रप्रमुख2017030916028309-03-2017
939सामान्य प्रशासन विभागश्रीम राणी मदनराव फराटे सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे दिनांक २८/२/२०१७ पासून अाजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.श्रीगाेेंदा पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023609-03-2017
940सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अस्मि‍ता भगवान धुमाळ सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांचे दिनांक १४/०३/२०१७ ते २४/०३/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.पारनेर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030904023709-03-2017
941ग्रामपंचायत विभागश्री. विलास शरदचंद्र जोंधळे विस्तार अधिकारी (सा) पंचायत समिती राहाता यांचे भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा अग्रीम मंजुरीबाबत 2017030906043409-03-2017
942ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं तळवडी ता कर्जत व इतर ५ कामे)2017030906043509-03-2017
943पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक/सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी -(वर्ग-3) यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030911006209-03-2017
944ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी या सवंर्गातील कर्मचार्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत शुध्दीपत्रक 2017030906043609-03-2017
945अर्थ विभागकै.श्री. वसंत रघुनाथ डोळ्स मयत ग्रामसेवक पंचायत समिती पारनेर, यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे2017030905026709-03-2017
946सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री श्रीकांत रामदास टेमकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प धुळे x जि प नगर 2017030913036209-03-2017
947सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआंतर जिल्हा बदलीबाबत - श्री राणी गोविंद दातीर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक जि प सातारा x जि प नगर 2017030913036309-03-2017
948शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानामध्ये सन 2016-17 करीता नवोक्रम अंतर्गत संगणक शिक्षणासाठी मंजूर निधीमधून निवडक शासकीय उच्च प्राथमिक शाळांमधील 100 टक्के वर्ग डिजीटल करणेबाबत. 2017030916028409-03-2017
949सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे थेरगाव तालुका कर्जत येथे उपकेंद्र इमारत दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025009-03-2017
950सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे कापरेवाडी तालुका कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र परिसरात पेविंग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030912025409-03-2017
951सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती )अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035708-03-2017
952सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग३०५४ मार्ग व पूल लेखाशिर्ष ३०५४२४१९(रस्ते विशेष दुरुस्ती)(गट ब व क)अंतर्गत कोषागारातून अनुदान आहरीत करणेबाबत.2017030813035808-03-2017
953शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षकांसाठी तंत्रस्नेही कार्यशाळेचे आयोजन करणेबाबत 2017030816027408-03-2017
954अर्थ विभागश्रीम. मिना हिरामन गायमुखे, सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम.) प्राथमिक आरोग्य केंद्र देवळाली प्रवरा, ता- राहुरी, यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017030805026008-03-2017
955अर्थ विभागश्री. रावसाहेब भाउसाहेब पानसंबळ, आरोग्य सेवक, प्राथमिक आरोग्य केँद्र टाकळी खातगाव, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तिवेतन,उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत.2017030805026108-03-2017
956अर्थ विभागश्रीम. कमल धोंडीराम खलाटे उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कुळधरण ता- कर्जत यांचे भविष्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्कम वर्ग करणे. 2017030805026208-03-2017
957ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे महानोरवाकी तालुका जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2017030814019108-03-2017
958शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन 2016-17 मधील या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 19अतिरिक्त शाळा खोल्यापैकी 1 ठिकाणात बदल करणेबाबत 2017030816027508-03-2017
959सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता एल-२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृत्‍ती वेतन, अंशराशीकरण,सेवा उपदान व इतर देयकांसाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. (माहे फेब्रुवारी २०१७)2017030804023208-03-2017
960सामान्य प्रशासन विभागश्री आर झेड मोहिते गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची अर्जित व परावर्तित रजा मंजुरी बाबत2017030804023308-03-2017
961आरोग्‍य विभागदिनांक १८/०६/१९८३ ते दि. १७/०२/१९८८ या कालावधीमध्‍ये नियुक्‍त सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका यांच्‍या सेवा नियमित करणे बाबत.2017030810012108-03-2017
962महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मारुती दगडू म्हस्के सेवा निवृत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे अर्जित रजा रोखीकरणा बाबत...2017030808004508-03-2017
963सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री ए के मुंडे सेवा निलंबित शाखा अभियंता यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत - चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 2017030813035908-03-2017
964सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री ए के मुंडे सेवा निलंबित शाखा अभियंता यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत - सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 2017030813036008-03-2017
965आरोग्‍य विभागआरोग्य सेवक पुरुष पदावर हंगामी फवारणी कर्मचारीमधून नेमणुकीबाबत 2017030810012208-03-2017
966सामान्य प्रशासन विभागश्रीम अलमास मुनिर सय्यद सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नगर यांचे दिनांक १/३/२०१७ ते १/४/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा गटविकास अधिकारी पं.स.नगर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030804023408-03-2017
967शिक्षण प्राथमिक विभागसर्व शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण अंतर्गत अनुकुलित अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी मंजूर तरतूद प्राचार्या, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण् व्यावसायिक विकास संस्था यांचेकडे वर्ग करणेबाबत 2017030816028108-03-2017
968पशुसंवर्धन विभागवय वर्षे 50 पूर्ण झाल्याने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सुट देणेबाबतचा आदेश 2017030811006108-03-2017
969सामान्य प्रशासन विभागश्री विजय किशोर शहाणे परिचर प्रा आ केंद्र माळवडगाव ता श्रीरामपूर हे अनाधिकृतपणे गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017030804023508-03-2017
970ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबन कालावधीचा निर्णयाबाबत (श्री. दिलीप उत्तमराव पठारे सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीगोंदा)2017030706043007-03-2017
971सामान्य प्रशासन विभागश्री कु-हे कालिप्रसाद रतन कनिष्‍ठ सहाय्यक शिक्ष्‍ाण विभाग पं स श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704022707-03-2017
972सामान्य प्रशासन विभागश्री लांडगे दत्‍तु पाटीलबुवा परिचर प्रा आ केेंद्र रूईछत्‍तीसी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704022807-03-2017
973अर्थ विभागश्रीम. मंगला सदाशीव कुलकर्णि सेवा निव्रुत्त मुख्याध्यापक जिल्हा परिशद प्राथमिक शाळा धंनगरवाडी तालुका नेवासा यांचि भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025207-03-2017
974अर्थ विभागकै श्री सुर्यकात यशवत डमाळे उपाध्यापक जिल्हा प्राथमिक शाळा भाउसाहेब नगर तालुका नेवासा यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने2017030705025307-03-2017
975अर्थ विभागश्रीमती मोहिनी श्रीपाद लहाडे सेवा निव्रुत्त ए एन एम प्राथमिक आरोग्य केंद्र मिरी तालुका पाथर्दी यांची भविश्य निर्वाह निधिची अंतिम रक्क्म अदा करने 2017030705025407-03-2017
976सामान्य प्रशासन विभागप्रशिक्षण कार्यक्रम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी / गटविकास अधिकारी (गट-अ) व सहा गटविकास अधिकारी (गट-ब) प्रशिक्षणाबाबत2017030704022907-03-2017
977ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी सन २०१६-१७ जनरल परफॉर्मन्स ग्रँटच्या हप्त्याची रक्कम वितरण आदेश क्रं. ३ 2017030706049407-03-2017
978ग्रामपंचायत विभागपेसा कायदयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात यशदा, पूणे येथे दिनांक ०८ते १० मार्च 2017 या कालावधीत जिल्हास्तरीय अधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आयोजित कार्यशाळेस उपस्थित राहणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.2017030706043107-03-2017
979सामान्य प्रशासन विभागश्री गायकवाड किरणकुमार सुर्यकांत कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती श्रीगोंदा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030704023007-03-2017
980सामान्य प्रशासन विभागश्री.महेश्‍ा दिगंबर मुळे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017030704023107-03-2017
981सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा औरंगपूर तालुका संगमनेर दोन शाळा खोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030713034607-03-2017
982सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. सोनई ता. नेवासा येथील कुसळकरवस्ती रस्ता खडीकरण करणे 2017030713034807-03-2017
983समाज कल्‍याण विभागश्री. डी. बी. कोकाटे यांना प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि.प. अहमदनगर या पदावरुन कार्यमुक्त करणे बाबत. . .2017030717003707-03-2017
984सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश कौठा फत्यापूर ता.नेवासा रस्ता ते भासारवस्ती रस्ता करणे. 2017030713034907-03-2017
985सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. भैरवनाथनगर ता. श्रीरामपूर येथील बागुलवस्ती रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे. 2017030713035007-03-2017
986सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदि.10/3/2017 रोजीच्या कामवाटपासाठी दयावयाच्या कामांची पुरवणी यादी क्र-12017030712023607-03-2017
987सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. कृष्णनगर,घोडेगाव ता. नेवासा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेमागे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे व बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. नेवासा.2017030713035107-03-2017
988सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण लोणी नंदुरवस्ती ता. संगमनेर ते कर्हेवस्ती पळसखेडे रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035307-03-2017
989सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश. निमोण झाडेवस्ती ते नवाळवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे ता. संगमनेर 2017030713035407-03-2017
990सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कामाचा कार्यारंभ आदेश.खैरीनिमगाव ता. श्रीरामपूर मुख्य रस्ता पूल ते संतोष भागडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 2017030713035507-03-2017
991सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसोनई ता. नेवासा सोसायटी परिसरातील ध्वजारोहण रस्त्यालगत मैदानास काँक्रीटीकरण करणे.या कामाचा कार्यारंभ आदेश. ता. नेवासा2017030713035607-03-2017
992सामान्य प्रशासन विभागराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत श्री.पुलाटे अमोल दगडू यांना कंत्राटी लेखापाल पदावर फेरनियुक्ती देणे बाबत.2017030604022606-03-2017
993शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत २२०२ एच ५६१ प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला विशेष अनुदाने या लेखाशिर्षाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्ती करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देणे. 2017030616026406-03-2017
994शिक्षण प्राथमिक विभागश्री बाळनाथ आदिनाथ भिताडे सेवानिलंबित मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा परीटवाडी तालुका कर्जत जिल्हा अहमदनगर यांचे गैरवर्तन कामी खातेनिहाय चौकशी करीता सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणे बाबत 2017030616026606-03-2017
995अर्थ विभागश्री. मनोहर त्रिंबक अभिनव, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्तिवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत .2017030605025006-03-2017
996अर्थ विभागश्री. नामदेव भिमाजी ढवळे, कर्यालयीन अधिक्ष्‍ाक यांना निवृत्तिवेतन, उपदान व अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवत्तिवेतन मंजुरी बाबत. 2017030605025106-03-2017
997आरोग्‍य विभागप्रा आ केंद्र म्हाळादेवी ता अकोला वैद्यकीय अधिकारी निवास स्थान क्र २ बांधणे 2017030610012006-03-2017
998ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविशेष घटक योजनातंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.मांदळी ता कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण2017030614019006-03-2017
999शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षकांचे आपसी तसेच पती-पत्नी एकत्रिकरण व एकतर्फी आं.जि.ब.अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाबाबत. 2017030616026906-03-2017
1000शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथ.शिक्षकांचे एकतर्फी आं.जि.ब.अंतर्गत इतर जि.प.कडुन प्राप्त झालेले प्रस्ताव दि.31/12/2016 अखेर 2017030616027006-03-2017
1001पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती कोपरगाव आपेगाव, तिळवणी , रांजणगाव देशमुख ,वडगाव ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत... 2017030607007806-03-2017
1002पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती - अकोले निब्रळ ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत... 2017030607007906-03-2017
1003पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षगट विकास अधिकारी पंचायत समिती - पारनेर - कर्जुले हर्या ग्रामपंचायतीस खेळते भांडवल वितरण करणे बाबत...2017030607008006-03-2017
1004ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०१५-१६ मधील बदली कामास मान्यता देणे 2017030606042806-03-2017
1005ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 201६-1७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं नारायण गव्हाण ता पारनेर व इतर ०८ कामे) 2017030606042906-03-2017
1006शिक्षण प्राथमिक विभाग†आपसी आं.जि.ब अंतर्गत पदस्थापना देणेबाबत श्री.जाधव संतोष मारुती उपा.जि प प्रा शा ठाकरवाडी ता.कन्नड जि.औरंगाबाद 2017030616027106-03-2017
1007सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमनोहरपुर फाटा ते मळई ( सुगाव बु.) रस्ता खडीकरण करणे.ता. अकोले कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030613034306-03-2017
1008सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पाटेवाडी तालुका कर्जत येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030612024706-03-2017
1009सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागवाकोडी सोलापूर रोड आणि वाकोडी गावठाण तालुका नगर येथे अंगणवाडी इमारती बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030612024906-03-2017
1010ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी 2017030414018904-03-2017
1011अर्थ विभागश्री अशोक देवराम बैरागी सेेवा निवृत्‍त कनिष्‍ठ लेखाधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024304-03-2017
1012अर्थ विभागश्रीम विमल वाामन गायकवाड सेेवा निवृत्‍त पर्यवेक्षिका एबाविसेयाे संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024404-03-2017
1013अर्थ विभागश्री राजेंद्र धोंडिराम थाेरात सेेवा निवृत्‍त वरिष्ठ सहायक साप्रवि जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024504-03-2017
1014अर्थ विभागश्री सुखदेव देवराम काळोखे सेेवा निवृत्‍त स प वि अ पंचायत समिती कोपरगाव यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024604-03-2017
1015अर्थ विभागश्री अनंत जलन्‍ना सदनापूर सेेवा निवृत्‍त वरिष्‍ठ सहायक साप्रवि जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017030405024704-03-2017
1016अर्थ विभागश्री.शिवाजी श्रीराम नागरगोजे, आरोग्य सेवक, प्रा.आ.केंद्र शेवगाव पंचायत समिती शेवगाव यांना निवृत्ति वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत्2017030405024804-03-2017
1017अर्थ विभागश्री.काळे अरुण मुरलीधर, आरोग्य सहाय्यक, पंचायत समिती कर्जत, यांना निवृत्तिवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ति वेतन मंजुरी बाबत. 2017030405024904-03-2017
1018आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व अारोग्‍य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रु.१५६००-३९१००+ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना सेवातर्गत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.नवनाथ एकनाथ आव्‍हाड वैद्यकीय अधिकारी गट-अ प्रा.आ.केंद्र, तळेगांव, ता.संगमनेर,जिल्‍हा अहमदनगर.2017030410011604-03-2017
1019ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांची प्रशासकिय मान्यता रद्द करणेबाबत. (ग्रा पं ठाकूर पिंपळगाव ता शेवगाव)2017030406041504-03-2017
1020ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं एकरूखे ता राहाता)2017030406041604-03-2017
1021ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं खांडगाव ता संगमनेर)2017030406041704-03-2017
1022ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं बालमटाकळी ता शेवगाव)2017030406041804-03-2017
1023ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं ठाकूर पिंपळगाव ता शेवगाव)2017030406041904-03-2017
1024ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं गार ता श्रीगोंदा)2017030406042004-03-2017
1025आरोग्‍य विभागमहाराष्‍ट्र वैद्यकीय व आरोग्‍य सेवा गट-अ( वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१००+ ग्रेड पे ५४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिका-यांना संवातर्गंत पदव्‍युत्‍तर अभ्‍यासक्रमानंतर सुधारीत पदस्‍थापना दिल्‍याने बदलीच्‍या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्‍त करणेबाबत..डॉ.संदिप अच्‍युतराव सांगळे,वै.अ.गट-अ प्रा.आ.केंद्र, निमोण,ता.संगमनेर, जिल्‍हा अहमदनगर.2017030410011704-03-2017
1026ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं आर्वी - अनगरे ता श्रीगोंदा)2017030406042104-03-2017
1027ग्रामपंचायत विभागसन 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मा.लोक प्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे या योजने अंतर्गत निधी मंजुर झालेल्या कामांना प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. (ग्रा पं हिवरेबाजार ता नगर)2017030406042204-03-2017
1028आरोग्‍य विभागराष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अतर्गत कंत्राटी पध्‍दतीने पोषण पुनरर्वसन केंद्रातील ख्‍ुल्‍या प्रवर्गातुन पोषण समुपदेशक या पदाचे नियुक्‍तीबाबत...2017030410011804-03-2017
1029यांत्रिकी उपविभागयांत्रिकी उप विभाग जि प अहमदनगर या विभागाच्या अधिनस्त १) यांत्रिकी २) सहाय्यक आवेधक ३) रींगमन ४) वायू सापिंडक चालक ५) वायू सापिंडक आवेधक या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०१७ ची तात्पुरती (Provisional Additional) सेवा जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत .2017030421000104-03-2017
1030ग्रामपंचायत विभागकंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा राजीनामा श्री. खिळे सचिन किसन कंत्राटी ग्रामसेवक पंचायत समिती कर्जत 2017030406042304-03-2017
1031ग्रामपंचायत विभागमौजे अमरापूर ता शेवगाव येथील ग्रामपंचायत मालकीची इमारत पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत 2017030306042603-03-2017
1032ग्रामपंचायत विभागमौजे लोणी व्यंकनाथ ता श्रीगोंदा येथील ग्रामपंचायत इमारत पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत2017030306042703-03-2017
1033सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे अरणगाव ते मेहेरबाबा समाधी रस्ता मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे ग्रामा ३३ ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030312030803-03-2017
1034सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे दशमी गव्हाण तालुका नगर नगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030312024603-03-2017
1035सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद , कामवाटप समिती दिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे सभेची नोटीस. 2017030313033903-03-2017
1036आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गाची सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011203-03-2017
1037आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011303-03-2017
1038आरोग्‍य विभागआराेग्‍य सहायक महिला या संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत.2017030310011403-03-2017
1039महिला बालकल्‍याण विभागजिल्हा कक्ष महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर या विभागासाठी प्रशासकिय कामकाजासाठी कर्मचा-याची सेवा उपलब्ध करुन देणे बाबत.....2017030308004303-03-2017
1040पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षराष्ट्र्रीय ग्रामीण पेयजल सपोर्ट फंड तालुका स्तरावर जलसुरक्षक अनुदान वितरीत करणेबाबत 2017030307007403-03-2017
1041पशुसंवर्धन विभागश्री. गजेंद्र शंकरराव खेत्रे पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे स्वत:च्या आजारावरील वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश2017030311006003-03-2017
1042सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजीचे कामवाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी (सुधारीत )व आवेदन पत्राचा नमुना 2017030313034103-03-2017
1043महिला बालकल्‍याण विभागउन्हाळा ऋतु असल्याने अंगणवाडी केंद्राची वेळ बदलने बाबत.....2017030308004403-03-2017
1044सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागदिनांक १०/०३/२०१७ रोजी काम वाटप सभेतील सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे वाटप करावयाची कामांची यादी.2017030312023403-03-2017
1045आरोग्‍य विभागअति.जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी,जिल्‍हा परिषद, अहमदनगर यांना जिल्‍हा क्षयरोग अधिकारी,अहमदनगर या रिक्‍तपदाचे आहरण व संवितरणासह प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार प्रदान करणेबाबत..2017030310011503-03-2017
1046ग्रामपंचायत विभागमौजे हंगेवाडी ता श्रीगोंदा येथील जुने गाळे पाडणेसाठी परवानगी देणेबाबत 2017030306042503-03-2017
1047सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिचोंडी हिवरे मांडवा रास्ता ईजिमा ३३३ डांबरी खड्डे बुजविणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017030212026502-03-2017
1048शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम सोनावणे चंद्रकला लक्ष्मण मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कामरगाव तालुका नगर यांचे निलंबन कालावधीबाबत . . . . 2017030216025302-03-2017
1049ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे टाकळी खंडेश्वरी तालुका कर्जत या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018102-03-2017
1050ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे खडांबे बु. तालुका राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018202-03-2017
1051ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा मौजे धामोरी खु तालुका राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण 2017030214018302-03-2017
1052कृषि विभागसन २०१५/२०१६ अंतर्गत ९० टक्‍के अनुदानावर ग्रामपंचायत स्‍तरावर अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्षम एल.ई.डी बेस पथदिवे पुरवठा करणे बाबत.2017030209001202-03-2017
1053कृषि विभागसन २०१५/२०१६ अंतर्गत १०० टक्‍के अनुदानावर अकोले तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत स्‍तरावर अपारंपारिक ऊर्जा कार्यक्षम एल.ई.डी.बेस पथदिवे पुरवठा करणे बाबत.2017030209001302-03-2017
1054जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. बडे ए. बी. उपअभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017030103003901-03-2017
1055जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. आगरकर एस. ए. परिचर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017030103004001-03-2017
1056सामान्य प्रशासन विभागश्री जानकीराम रघुनाथ्‍ा काळे कार्या. अधिक्षक जि प लपा विभाग अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030104022201-03-2017
1057सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरेश बाळाजी भोजने परिचर सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017030104022301-03-2017
1058शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. निबोडी तालुका पाथर्डी 2017030116024301-03-2017
1059शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. आश्वी खुर्द तालुका संगमनेर 2017030116024401-03-2017
1060शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. बोरबने आखाडा (पुणतांबा) तालुका राहाता 2017030116024501-03-2017
1061सामान्य प्रशासन विभागश्री अशोक नानासाहेब कडूस शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची दि ०१/०३/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर या प्रशासकीय पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017030104022401-03-2017
1062शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. साकुर तालुका संगमनेर 2017030116024601-03-2017
1063शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. शेलारवस्ती तालुका कोपरगाव 2017030116024701-03-2017
1064शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. निंबाळे (मराठी) तालुका संगमनेर 2017030116024801-03-2017
1065शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. मुठेवाडी (शेलद ) तालुका अकोले 2017030116024901-03-2017
1066शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. जांबुत बुर्द तालुका संगमनेर 2017030116025001-03-2017
1067शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. गुंजाळवाडी तालुका संगमनेर 2017030116025101-03-2017
1068शिक्षण प्राथमिक विभागजिल्हा परिषद मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या जुन्या धोकादायक शाळा खोल्या पाडनेस परवानगी मिळणेबाबत. खडकी खुर्द तालुका अकोले 2017030116025201-03-2017
1069ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागप्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना तळेगाव दिघे तालुका संगमनेर या योजनेने महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण 2017030114017901-03-2017
1070ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना पिंपरी निर्मळ तालुका राहाता या योजनेने महावितरण कंपनीस भरणा केलेल्या वीज देयकांचे ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान वितरण2017030114018001-03-2017
1071पशुसंवर्धन विभागपशुधन पर्यवेक्षक गट (क) पदावर सरळसेवेने नेमणूक देणेबाबत.2017022811005928-02-2017
1072सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागसार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर कडील कार्यभार हस्तांतरण करणेबाबत आदेश...2017022813033828-02-2017
1073ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसह्भागावर आधारित नळ पाणी पुरवठा योजना हिवरेकोरडा ,पाडळीकान्हुर तालुका पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2017022814017828-02-2017
1074महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अखार्चीत रक्कम परत करणे बाबत 2017022818000728-02-2017
1075सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे चिखलठाणवाडी तालुका श्रीगोंदा येथे प्रा आ उपकेंद्र इमारत बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017022712023527-02-2017
1076सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वाशेरे तालुका अकोले दोन शाळा खोल्या बांधणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2017022713034527-02-2017
1077ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं कांगोणी ता नेवासा व इतर ०१ काम) 2017022706041327-02-2017
1078ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 201६-1७ मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं वंजारवाडी ता नेवासा व इतर १० कामे) 2017022706041427-02-2017
1079ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे शिपलकरवाडी (कौठा) ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016727-02-2017
1080ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे वांगदरी ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016827-02-2017
1081ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे निमगांव खलु ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714016927-02-2017
1082ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे जलालपुर ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017027-02-2017
1083ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे बारडगाव सुद्रिक ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017127-02-2017
1084ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे दुधोडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017227-02-2017
1085ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे औटेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017327-02-2017
1086सामान्य प्रशासन विभागश्री सुरेश श्रावण भारमल वाहन चालक पंचायत समिती अकोले यांचा अनाधिकृत गैरहजर कालावधीचा निर्णय घेणेबाबत2017022704021727-02-2017
1087ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे शिंपोरा ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017427-02-2017
1088ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे वायसेवाडी ता. कर्जत जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017527-02-2017
1089ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनाविण्यपुर्ण योजना मौजे चौंडी ता. जामखेड जि. अहमदनगर येथे जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश2017022714017627-02-2017
1090ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागअहमदनगर जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागांकउे नजिकच्या तालुक्याचा ग्रामीण पुरवठयाच्या कामकाजाचा कार्यभार सोपविणे.2017022714017727-02-2017
1091सामान्य प्रशासन विभागश्री बाळासाहेब रामचंद्र नेटके वाहन चालक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017022704021827-02-2017
1092लघु पाटबंधारे विभागजिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत ल.पा.उपविभागांचा कार्यभार नजीकच्या तालुक्यातील उपअभियंता ल.पा.यांचेकडे देणेबाबत.2017022715023927-02-2017
1093सामान्य प्रशासन विभागश्री पंकज शिवाजीराव शेळेके सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे दिनांक २०/०२/२०१७ पासून अर्जीत रजेचे कालावधीत सहा. गटविकास अधिकारी पं.स.कर्जत पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत2017022704021927-02-2017
1094सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रिात परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ दिल्‍ली व महाराष्‍ट्र्र दर्शन पुनर्विलोकन व उजळणी टप्‍प्‍याच्‍या प्रशिक्षणाबाबत 2017022704022027-02-2017
1095सामान्य प्रशासन विभागएकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ दिल्‍ली व महाराष्‍ट्र्र दर्शन पुनर्विलोकन व उजळणी टप्‍प्‍याच्‍या प्रशिक्षणाबाबत2017022704022127-02-2017
1096महात्‍मा गांधी ग्रामिण रोजगार हमी योजनामहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -मग्रारोहयो जिप अहमदनगर सादील /प्रशासकीय खर्च मंजुरीबाबत 2017022718000627-02-2017
1097सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकार्यकारी अभियंता ज़िल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम उत्तर व दक्षिण विभाग यांचे अधिनस्त असलेल्या तालुका स्तरीय उपविभागाचे उपअभियंता साठी ज़िल्हा परिषद एकात्मिक बालविकास विभाग ज़िल्हा परिषद अहमदनगर यांचेकंडील मान्यता प्राप्त दर व निविदा अटी शर्ती नुसार भाडे तत्वावर वाहने उपलब्ध करणेबाबत2017022713034027-02-2017
1098सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून कनिष्‍ठ सहाय्यक गट-क या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017022304021523-02-2017
1099आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सेवक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणे बाबत. 2017022310010723-02-2017
1100पशुसंवर्धन विभागडॉ.अशोक राधाजी राजपुरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.गुंडेगाव श्रेणी-1 ता.नगर यांची परावर्तीत रजा व अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017022311005623-02-2017
1101सामान्य प्रशासन विभागश्रीमअलमास मुनिर सय्यद (प्रभारी गटविकास अधिकारी ) पंचायत समिती नगर यांचे दिनांक १/३/२०१७ ते १/४/२०१७ पर्यत अर्जीत रजेचे कालावधीत गटविकास अधिकारी पं.स.नगर पदाचा तात्‍पुरता कार्यभार देणेबाबत 2017022304021623-02-2017
1102सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022204020822-02-2017
1103शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणेबाबत. अनिल सुखदेव झॉडगे उपाध्यपक जि प प्राथ शाळा चिंचोली गुरव तालुका संगमनेर 2017022216023522-02-2017
1104शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.फक्कड नारायण शिंदे, प्रा.शि. जि.प.प्रा.शाळा हिंगोणी ता.नेवासा जि.अहमदनगर यांना पदावरुन तात्पुरते दुर करणेबाबत...2017022216023722-02-2017
1105सामान्य प्रशासन विभागश्री एस डी मोरे कार्यकारी अभियंता जि प ल पा विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबत 2017022204020922-02-2017
1106सामान्य प्रशासन विभागडाॅ पी डी गांडाळ जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची खाजगी कारणास्‍तव अर्जीत रजा मंजूर करणेबाबत2017022204021022-02-2017
1107अर्थ विभागश्री गणपत किसन वाघ सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ल पा उपवभिाग कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022205023322-02-2017
1108अर्थ विभागश्री. महादू परसराम काळे सेवा निवृत्‍त मैल कामगार जि प ल पा उपवभिाग कर्जत जिल्‍हा अहमदनगर यांचे भविष्‍य निर्वाह निधीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022205023422-02-2017
1109शिक्षण प्राथमिक विभागगैरवर्तन केलेने शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबत. श्री रामनाथ किसन तांगडकर उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऎठेवाडी तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर 2017022216024122-02-2017
1110सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे कार्यालयीन अधिक्षक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे 2017022204021122-02-2017
1111सामान्य प्रशासन विभागश्री आर पी बोरूडे कार्यालयीन अधिक्षक साप्रवि-१ जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी गैरवर्तनाबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी सादरकर्ता अधिका-याची नेमणूक करणे2017022204021222-02-2017
1112ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.मालुंजा बु ता.श्रीरामपुर या योजनेस अनुदान वितरण 2017022214016422-02-2017
1113सामान्य प्रशासन विभागश्री वाघमारे भरत सदाशिव कनिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017022204021322-02-2017
1114सामान्य प्रशासन विभागश्री जगन्‍नाथ लक्ष्‍मण ठोंबरे परिचर पंचायत समिती नगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017022204021422-02-2017
1115महिला बालकल्‍याण विभागश्री.ए.बी दंडगव्हााळ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.बा.वि.से.यो राहुरी यांची परावर्तीत रजा मंजुरी बाबत.... 2017022208004022-02-2017
1116ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे.(बहिरवाडी) मोहोजदेवडे ता.पाथर्डी या योजनेस अनुदान वितरण2017022214016522-02-2017
1117अर्थ विभागउप लेखा परीक्षा उतीर्ण होण्या पासून सुट मंजूर करणे 2017022205023522-02-2017
1118अर्थ विभागकै.श्री सिताराम कशिनाथ लोहोकरे मयत ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती सगमनेर यांचि वारसपत्नि श्रीमती लता सिताराम लोहोकरे याना ठेव सलग्न विमा योजनेचा लाभ देने बाबत2017022105022421-02-2017
1119शिक्षण प्राथमिक विभागश्रीम उज्वला बदामराव घोरपडे,उपा.जि.प.प्रा.शाळा चिंचोडी ता पाथर्डी जि.प.अहमदनगर यांचे निलंबन कालावधी सेवा कालावधी धरणेबाबत2017022116023421-02-2017
1120आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहाय्यक पुरुष वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना २४ वर्षाची नियमित सेवा केल्‍यानंतर त्‍यांना पदोन्‍नती साखळीतील वरच्‍या पदावरील वेतनश्रेणी देण्‍याबाबत सुधारीत सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजना लागु करणे बाबत.2017022110010521-02-2017
1121ग्रामपंचायत विभागश्री. भास्कर राघुजी नालकर स्वेच्छेने सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती राहुरी यांचे गट विमा योजना अंतिम रक्कम मंजुरीबाबत (शुद्धिपत्रक)2017022106041221-02-2017
1122जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांचा करार संपल्याने कार्यमुक्त करणे बाबत.2017022103003721-02-2017
1123जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणामहाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या तालुका समन्वयक यांना कंत्राटी पध्दतीने पुर्ननियुक्ती देणेबाबत...2017022103003821-02-2017
1124आरोग्‍य विभागपरिचारीका प्रसाविका या संवर्गातील कर्मचा-यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्‍यापासुन सुट मिळणेबाबत.2017022110010621-02-2017
1125अर्थ विभागश्री अशोक दामोधर बैरागी से.नि.कनिष्‍ठ लेखाधिकारी यांना वयाची 50 वर्ष पूर्ण झााल्‍याने संगणक परीक्षेतून सुट मंजूर करणे2017022105023121-02-2017
1126अर्थ विभागश्री सुनिल गोंविद जोशी सेेवा निवृत्‍त वरिष्ठ सहायक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017022105023221-02-2017
1127शिक्षण माध्‍यमिक विभागराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अपंग समावेशित शिक्षण योजना (IEDSS-माध्यमिक स्तर) अंतर्गत समावेशित वातावरण निर्मितीसाठी अनुदान वर्ग करणे बाबत2017022019000220-02-2017
1128पशुसंवर्धन विभागडॉ.स्वप्नजा जगन्नाथ लोखंडे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.पाथर्डी श्रेणी-1 ता.पाथर्डी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017022011005520-02-2017
1129आरोग्‍य विभागवयाची ५० वर्षे पुर्ण झालेल्‍या सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सुट देणे बाबत.2017022010010320-02-2017
1130ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित करावयाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017022006041020-02-2017
1131ग्रामपंचायत विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सन २०१६-१७ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचारी यांचेसाठी आयोजित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षक अधिकारी / कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 2017022006041120-02-2017
1132आरोग्‍य विभागश्रीमती प्रमिला हरिचंद नकवाल, सफाई कामगार यांचे स्‍वेच्‍छा सेवा निवृत्‍ती मंजुरी बाबत.2017022010010420-02-2017
1133महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती.एच.एस.सानप पर्यवेक्षीका यांचे कडेस बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कर्जत या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत... 2017022008003920-02-2017
1134सामान्य प्रशासन विभागश्री.चिंतामणी भारत टाकसाळ परिचर प्रा आ केंद्र बेलापूर ता श्रीरामपूर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020620-02-2017
1135सामान्य प्रशासन विभागश्री.निमसे शिवाजी तुकाराम वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती नेवासा यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत2017022004020720-02-2017
1136अर्थ विभागश्रीम.विमल बाबुराव बु-हाडे, उपाध्यापक पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017022005022920-02-2017
1137अर्थ विभागश्रीम. रंजना यशवंत बोरुडे, उपाध्यपक ,पंचायत समिती पारनेर यांना निवृत्ती वेतन ,उपदान व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017022005023020-02-2017
1138ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागयोजना नुतनीकरण निधी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती मौजे.वडुले ता शेवगांव या योजनेस अनुदान वितरण.2017021914016219-02-2017
1139ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे खानापुर ता शेवगांव या योजनेस अनुदान वितरण 2017021914016319-02-2017
1140अर्थ विभागश्रीम.लक्ष्मीबाई फ्रासिस भिंगारदिवे ,परिचर,ग्रा.पा.पु. जि.प.अहमदनगर यांना सुधारीत सेवा निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य मंजरी बाबत.2017021805022518-02-2017
1141अर्थ विभागकै.श्री.सुर्यकांत यशवंत डमाळे मयत उपाध्यापक पंचायत समिती नेवासा, यांच्या वारस पत्नी श्रीम.सरस्वती सुर्यकांत डमाळे यांना कुटुब निवृत्ती वेतन ,उपदान मंजुरी बाबत2017021805022618-02-2017
1142अर्थ विभागश्रीम. विद्या वामन इनामदार, वरिष्ठ सहाय्यक, शिण विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत.2017021805022718-02-2017
1143अर्थ विभागश्रीम.बहिरु केरु कांडेकर,ग्राम विकास अधिकारी, पंचयत समिती संगमनेर यांना सुधारीत निवृत्ती वेतन,उपदान,अंशराशीकरण मुल्य म्ंजुरी बाबत.2017021805022818-02-2017
1144सामान्य प्रशासन विभागश्री.संतोष रामदास शितोळे कनिष्ठ सहाय्यक तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय श्रीगोंदा यांचेवर चौकशी अहवालानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करणे बाबत.2017021704019617-02-2017
1145पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनंत शरद साखरे, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.तांभेरे श्रेणी-1 ता.राहुरी यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत. दिनांक 28/02/2017 ते 04/03/2017 (5 दिवस)2017021711005317-02-2017
1146पशुसंवर्धन विभागडॉ.शैलेश गंगाधर बन, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.वाकडी श्रेणी-1 ता.राहाता यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017021711005417-02-2017
1147सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागश्री.पावलंस हरी भोसले मैलकामगार जि प सा .बा उपविभाग संगमनेर यांचे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी अग्रिम मंजुरी व त्यावरील खर्चाचे प्रतिपूर्ती बाबत. आदेश. 2017021713033717-02-2017
1148सामान्य प्रशासन विभागश्री एम एस साळुंके कक्ष अधिकारी शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत 2017021704019717-02-2017
1149सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एफ गायकवाड कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019817-02-2017
1150सामान्य प्रशासन विभागश्री एस व्‍ही बारस्‍कर कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704019917-02-2017
1151सामान्य प्रशासन विभागश्री लता रोकडे कार्यालयीन अधीक्षक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020017-02-2017
1152सामान्य प्रशासन विभागश्री जी व्‍ही गाडगे कनिष्‍ठ सहाय्यक शिक्षण (प्राथ) जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020117-02-2017
1153सामान्य प्रशासन विभागश्री आर बी सोज्‍वळ कक्ष अधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020217-02-2017
1154सामान्य प्रशासन विभागश्री अे एम चव्‍हाण कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020317-02-2017
1155सामान्य प्रशासन विभागश्री डी डी समुद्र कार्यालयीन अधीक्षक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020417-02-2017
1156सामान्य प्रशासन विभागश्री एस एच परांडकर वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे कार्यालयीन कामी हलगर्जीपणा केलेबाबत2017021704020517-02-2017
1157पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अकोले तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006817-02-2017
1158पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शेवगाव तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707006917-02-2017
1159पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जामखेड तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण करणेबाबत 2017021707007017-02-2017
1160पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहता तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007117-02-2017
1161पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत नेवासा तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007217-02-2017
1162पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राहुरी तालुक्यासाठी शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण कारणेबाबत 2017021707007317-02-2017
1163पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत श्रीगोंदा पारनेर )2017021507006615-02-2017
1164ग्रामपंचायत विभागश्री भिका रेवजी गोंदके, सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिती अकोले यांना चतुर्थ सहामाही तात्पुरते सेवा निवृत्ती वेतन मंजूर करणेबाबत.2017021406039414-02-2017
1165ग्रामपंचायत विभागचौदावा केंद्रिय वित्त आयाेगांतर्गत प्राप्त निधी सन 2016-17 जनरल बेसिक ग्रँन्टच्या दुस-या हप्त्याची रक्कम ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. वितरण आदेश क्र 22017021406039514-02-2017
1166महिला बालकल्‍याण विभागएकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बळकटीकरण व पोषण सुधारणा प्रकल्पा अंतर्गत अहमदनगर जिल्हातील प्रकल्प स्ततरावरील विविध घटकार्तगंत प्रकल्प राबविण्या साठी अनुदान वाटप ......2017021408004214-02-2017
1167सामान्य प्रशासन विभागश्री.पोपट रंगनाथ मेहेर वरिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपाविभाग पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019213-02-2017
1168सामान्य प्रशासन विभागश्री.भागाजी चिमाजी मुरकुटे परिचर पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017021304019313-02-2017
1169शिक्षण प्राथमिक विभागप्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम २०१२ इयत्ता ६ वी अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठयपुस्तके देयक अदा करणॆबाबत.2017021316022813-02-2017
1170शिक्षण प्राथमिक विभागबेटी बचाओ,बेटी पढाओ संकल्प उत्सव २०१६-१७ तालुकास्तरीय कार्यशाळॆसाठी अग्रीम बाबत.2017021316022913-02-2017
1171शिक्षण प्राथमिक विभागसन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात लोकजागृती उपक्रमांतर्गत बेटी बचाओ,बेटी पढाओ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी वर्ग करणॆबाबत.2017021316023013-02-2017
1172सामान्य प्रशासन विभागश्री आर झेड मोहिते गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारनेर यांची अर्जित व परावर्तित रजा मंजुरी बाबत2017021304019413-02-2017
1173अर्थ विभागश्री बाबासाहेब गणपत बडे सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा खामपिंप्री तालुका शेवगाव यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005020910-02-2017
1174अर्थ विभागश्रीम शैलजा विश्‍वनाथ नाचन सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा हरिहरनगर तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017021005021010-02-2017
1175अर्थ विभागश्री माधव नारायण पवार सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे ता संगमनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021110-02-2017
1176अर्थ विभागश्री सूर्यकांत भागूजी कार्ले सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा ठाकरवाडी तालुका पारनेर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017021005021210-02-2017
1177पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती जामखेड )2017021007006510-02-2017
1178शिक्षण प्राथमिक विभागप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या धर्तीवर विद्या प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा स्तरीय समन्वयक समावेशित शिक्षण यांची सेवा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायीक विकास संस्था, संगमनेर येथे समावेशित शिक्षण सक्षमीकरण समन्वयक म्हणून सेवा वर्ग करणे बाबत.2017021016022610-02-2017
1179अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना महाराष्‍ट्र लेखा लिपिक परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017021005021410-02-2017
1180अर्थ विभागश्री.भाऊसाहेब रामकृष्ण मुंगसे, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021510-02-2017
1181अर्थ विभागश्री.राजेंद्र धोंंडीराम थोरात, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021610-02-2017
1182अर्थ विभागकै.श्री.अभय काकासाहेब बडे,उपाध्यापक,पंचायत समिती शेवगाव यांच्या वारस पत्नी श्रीम.किर्ती अभय बडे, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021710-02-2017
1183अर्थ विभागकै.श्री रामप्रसाद मारुती लाहोरे,केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती श्रीरामपुर यांच्या वारस पत्नी श्रीम.इदु रामप्रसाद लाहोरे,, यांना कुटुंबनिवृत्ती वेतन, उपदान, मंजुंरी बाबत.2017021005021810-02-2017
1184अर्थ विभागश्रीम. मोरे सुनंदा बाळकृष्ण,मुख्याध्यापक,पंचायत समिती संगमनेर ता -संगमनेर यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005021910-02-2017
1185अर्थ विभागश्रीम.कांतिका अशोक वाकचौरे,उपाध्यापक,पंचायत समिती कोपरगाव ता - कोपरागाव यंना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022010-02-2017
1186अर्थ विभागश्री.सुरेश पोशट्टी चिलवर,कनिष्ठ अभियंता, जि.प.ग्रा.पा.पु.विभाग अहमदनगर यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022110-02-2017
1187अर्थ विभागश्री.अनंत जलन्ना सदनापुर, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, यांना निवृत्ती वेतन, उपदान,अंशराशीकरण, मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुंरी बाबत.2017021005022210-02-2017
1188सामान्य प्रशासन विभागश्री सुनिल पोपट कोकाटे परिचर जि प ग्रापापु उपविभाग जामखेड यांची परिचर गट ड पदाची तदर्थ स्‍वरूपाची नेमणूक समाप्‍त करणे बाबत2017020904019009-02-2017
1189शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत.श्री शिरसाठ नंदकुमार आनंदराव उपा जि.प.प्रा.शाळा गणेशनगर राहाता2017020916022409-02-2017
1190सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033409-02-2017
1191सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033509-02-2017
1192सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) या संवर्गाची दि १/१/२०१७ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत2017020913033609-02-2017
1193पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता संगमनेर )2017020907006409-02-2017
1194सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032808-02-2017
1195सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032908-02-2017
1196सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग प्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033008-02-2017
1197सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग कनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813033108-02-2017
1198सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत2017020813033208-02-2017
1199अर्थ विभागश्री दत्‍तू रखमाजी जगताप व.सहा.(लेखा) पं.सं.अकोले यांना उपलेखापाल ही परीक्षा उतीर्ण होण्‍यापासून सुट मंजूर करणे.2017020805020808-02-2017
1200ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागएक वर्षावरील परंतु तीन वर्षाचे आतील खाजगी विहिर अधिग्रहण देयकास मंजुरी देणे बाबत तालुका -श्रीगोंदा ... 2017020814016108-02-2017
1201पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती पारनेर )2017020807006308-02-2017
1202सामान्य प्रशासन विभागश्री.झोडगे प्रदिप सुधाकर परिचर प्रा आ केंद्र देवगाव ता नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020804018908-02-2017
1203सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैल कामगार या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032408-02-2017
1204सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032508-02-2017
1205सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032608-02-2017
1206सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020813032708-02-2017
1207सामान्य प्रशासन विभागक‍निष्‍ठ सहाय्यक वर्ग-३ यांना संगणक परिक्षेतून सुट देणेबाबत2017020704018207-02-2017
1208सामान्य प्रशासन विभागश्री यु एम सोनवणे कनिष्‍ठ सहाय्यक पारनेर यांचे अनाधिकृत कार्यालयीन कामी गैरहेजरीबाबत विभागीय चौकशी सुरू करणेकामी विभागीय चौकशी अधिका-याची नेमणूक करणे बाबत2017020704018407-02-2017
1209सामान्य प्रशासन विभागश्री निंभोरे अविनाश वाल्‍मीक जि प प्रा शाळा मढेवडगांव ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर यांना पदावरून दूर करणेबाबत 2017020704018507-02-2017
1210पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीगोंदा जामखेड )2017020707005807-02-2017
1211पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - अस्तगांव व ग्रामपंचायत निमगाव खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत... 2017020707006007-02-2017
1212सामान्य प्रशासन विभागश्री ज्ञानदेव राघु देसले परिचर पंचायत समिती कोपरगाव यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018607-02-2017
1213पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सन - २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहता ग्रामपंचायत - ममदापुर पंचायत समिती - नगर ग्रामपंचायत - सारोळा कासार ग्रामपंचायत- दहिगाव ग्रामपंचायत - खोसपुरीं पंचायत समिती - शेवगाव ग्रामपंचायत- ढोरजळगाव ने खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत..2017020707006107-02-2017
1214पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता श्रीरामपुर संगमनेर कोपरगांव )2017020707006207-02-2017
1215सामान्य प्रशासन विभागश्री पुराणे गौतम विश्‍वनाथ कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-२ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018707-02-2017
1216सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र वामन कोरडे कनिष्‍ठ सहाय्यक प्रा आ केेद्र निमगाव खैरी ता श्रीरामपूर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020704018807-02-2017
1217अर्थ विभागश्री दिलीप गोटीराम कोंबळे सेवा निवृत्त व्रनोपचारक पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतीम रक्कम अदा करणे 2017020605020206-02-2017
1218अर्थ विभागश्रीमती प्रमिला राधाकृष्ण खोमणे सेवा निवृत्त वरिष्ठ सहाय्यक लेखा अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017020605020306-02-2017
1219शिक्षण प्राथमिक विभागवैद्यकीय कारणास्तव असाधारण रजा मंजूरीबाबत श्रीम.वाबळे बाई बबन ता.संगमनेर2017020616022006-02-2017
1220पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती शेवगांव राहुरी नेवासा राहाता )2017020607005606-02-2017
1221पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी नगर पारनेर )2017020607005706-02-2017
1222सामान्य प्रशासन विभागश्री बी एस भोसले कार्यकारी अभियंता जि प सा बा दक्षिण विभाग अहमदनगर यांची आजारी कारणास्‍तव परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबत 2017020604018106-02-2017
1223सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागश्री ए आर गावडे शाखा अभियंता जि प सा बां उपविभाग नगर यांना जि प सेवेतून निलंबित करणेबाबत 2017020412023204-02-2017
1224शिक्षण प्राथमिक विभागश्री.संतोष भगवान वायकर,उपा. जि.प.प्रा.शाळा वायकरवस्ती ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर यांना गैरवर्तणामुळे पदावरुन दुर करणेबाबत...2017020416021804-02-2017
1225सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गातून व्रणेापचारक गट-ड या पदावर पदोन्‍नती देणेकामी तात्‍पुरती सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत 2017020404018004-02-2017
1226अर्थ विभागश्रीम. ताहेराबी अब्दुल कादर शेख, उपाध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत2017020305019803-02-2017
1227अर्थ विभागश्रीम. शैलजा विश्वनाथ नाचण , उपाध्यापिका, पंचायत समिती श्रीरामपूर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य मंजुरीबाबत2017020305019903-02-2017
1228अर्थ विभागकै श्री दादाभाऊ लक्ष्‍मण देशमुख मयत उपाध्‍यापक पंचायत स‍मिती अकोले यांची वारस पत्‍नी संगिता दादाभाऊ देशमुख यांना ठेव संलग्‍न विमा योजनेचा फायदा देणे बाबत2017020305020003-02-2017
1229अर्थ विभागश्रीम. शैला रेवजी तांबे, ए.एन.एम, पंचायत समिती राहाता यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,व अंशराशीकरण मुल्य मंजुरी बाबत. 2017020305020103-02-2017
1230सामान्य प्रशासन विभागश्री.रामभाउ चंद्रकांत दहिवाळकर परिचर प्रा आ केंद्र उंदिरगाव ता श्रीरामूपर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020304017603-02-2017
1231सामान्य प्रशासन विभागपरिचर गट-ड या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020304017703-02-2017
1232आरोग्‍य विभागसहाय्यक परिचारीका प्रसाविका या संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची तात्‍पुरती (Provisionl Additional) सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणे बाबत.2017020310010003-02-2017
1233आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर चौकशी अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010103-02-2017
1234आरोग्‍य विभागविभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत. श्रीमती सिमा देविदास नाईक, तत्‍कालीन सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र जवळेकडलग ता. संगमनेर सादर कर्ता अधिकारी नियुक्‍ती बाबत.2017020310010203-02-2017
1235पशुसंवर्धन विभागडॉ.अनिल किसनराव गडाख, पशुधन विकास अधिकारी, प.वै.द.दहिगांव-ने श्रेणी-1 ता.शेवगाव यांची अर्जित रजा मंजुरी बाबत.2017020211005102-02-2017
1236अर्थ विभागश्रीम चंद्रकला प्रभू सानप सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा अंबिकानगर तालूका पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017020205019702-02-2017
1237सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२0 ते 22 फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता शिक्ष्‍ाण अधिकारी,माध्‍यमिक जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017020204017402-02-2017
1238महिला बालकल्‍याण विभागश्री. मारुती दगडु म्हस्के सेवा निवृत्त बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोले यांचे रजा रोखीकरणा बाबत.2017020208003602-02-2017
1239सामान्य प्रशासन विभागश्री.यशवंत अंबादास बेद्रे,कनिष्ठ सहाय्यक सामान्य प्रशासन विभाग-1यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्कम मंजुर करणे बाबत.2017020204017502-02-2017
1240ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे लव्हाळी ओतुर ता अकोले या योजनेस अनुदान वितरण2017020214015802-02-2017
1241आरोग्‍य विभागआरोग्‍य सहायक (पुरुष) / आरोग्‍य सहायक (महिला) पदावर खुल्‍या प्रवर्गातुन पदोन्‍नतीने नियुक्‍ती दिलेले मागासवर्गीय कर्मचारी यांचे समायोजन करणेबाबत.2017020210009902-02-2017
1242सामान्य प्रशासन विभागश्री खेामणे बाळासाहेब कोंडिबा परिचर जि प सा बा उपविभाग पाथर्डी यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016101-02-2017
1243सामान्य प्रशासन विभागश्री राजेंद्र विश्‍वनाथ गायकवाड वरिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016201-02-2017
1244सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागशाखा अभियंता याना लागू करणेत आलेला वेतनबँड रु १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु ६६००/- काढून घेणेबाबत 2017020113031101-02-2017
1245सामान्य प्रशासन विभागश्री आदिनाथ किसन चव्‍हाण जि प लपा उपविभाग नेवासा यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017020104016301-02-2017
1246सामान्य प्रशासन विभागश्री परदेशी विशाल धर्मराज कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य प्रशासन विभाग-१ जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016401-02-2017
1247सामान्य प्रशासन विभागश्री कचरे जगन्‍नाथ मुरलीधर कनिष्‍ठ सहाय्यक जि प सा बा उपविभाग संगमनेर पंचायत समिती संगमनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017020104016501-02-2017
1248अर्थ विभागश्री. रावसाहेब आनंदा सोनवणे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती नगर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017020105019501-02-2017
1249ग्रामपंचायत विभागश्री बाबासाहेब कोंडिराम घुले, सेवानिवृत्त ग्रामविकास अधिकारी पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना तृतीय सहामाही तात्पुरते सेवानिवृत्ती वेतन मंजूरीबाबत.2017020106039101-02-2017
1250सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमैलकामगार यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031201-02-2017
1251सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागस्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट क ) यांची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031301-02-2017
1252सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमुकादम या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031401-02-2017
1253सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागचौकीदार या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031501-02-2017
1254सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवायरमन (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031601-02-2017
1255सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागआरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031701-02-2017
1256सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रमुख आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031801-02-2017
1257सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ आरेखक (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113031901-02-2017
1258सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरिष्ठ यांत्रिकी (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032001-02-2017
1259सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभाग,मिस्त्री श्रेणी २ (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032101-02-2017
1260सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032201-02-2017
1261सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकनिष्ठ / शाखा अभियंता (विदुयत ) यांची (गट क) या संवर्गाची दि १/१/२०१६ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 2017020113032301-02-2017
1262सामान्य प्रशासन विभागसन २०१६-१७ करिता लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत निवृृत्‍तीवेतन, इतर भत्‍ते, लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत वैद्यकीय देयके, से.नि.कर्मचा-यांचे रजा रोखीकरणाासाठी अनुदान वाटप करणेबाबत. माहे- जानेवारी २०१७2017020104016601-02-2017
1263सामान्य प्रशासन विभागमाहितीचाा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पंचायत समिती स्‍तरीय, महिलाा व बालकल्‍याण व समाजकल्‍याण विभागातील अपिलीय अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व सहा. जन माहिती अधिकारी यांना कार्यमुक्‍त करणेबाबत. 2017020104016701-02-2017
1264अर्थ विभागश्री विठठल माधव विटणकर सेवानिवृत्‍त वरि.सहा.लेखा यांचे गट विमा प्रकरण मंजूरीबाबत.2017020105019601-02-2017
1265सामान्य प्रशासन विभागलघुटंकलेखक वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016801-02-2017
1266सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (निम्‍नश्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104016901-02-2017
1267सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक (उच्‍च्‍श्रेणी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017001-02-2017
1268सामान्य प्रशासन विभागकार्यालयीन अधीक्षक (कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017101-02-2017
1269सामान्य प्रशासन विभागकक्ष अधिकारी ( सहाय्यक प्रशासन अधिकारी) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017201-02-2017
1270सामान्य प्रशासन विभागवरिष्‍ठ सहाय्यक ( लिपिक) वर्ग-३ या संवर्गाची दिनांक १/१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी प्रसिध्‍द करणेबाबत2017020104017301-02-2017
1271आरोग्‍य विभागजिल्‍हा परिषद अंतर्गत आरोग्‍य विभाग आरोग्‍य सेवक संवर्गातील अस्‍थायी कर्मचा-यांना स्‍थायित्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत. (आरोग्‍य सेवक पुरुष)2017013110009631-01-2017
1272अर्थ विभागकै श्री गोरक्षनाथ सखाराम लांडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105018731-01-2017
1273अर्थ विभागश्रीमती हिराबाई बाबूराव शिंदे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा जाधववस्‍ती तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018831-01-2017
1274अर्थ विभागश्रीमती प्रवरा जगन्‍नाथ भांड सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परीषद प्राथ शाळा दीघी तालूका श्रीरामपूर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105018931-01-2017
1275अर्थ विभागकै रुपेश भास्‍कर मोहिते मयत ग्रामसेवक पंचायत स‍मिती राहुरी जिल्‍हा अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह नीधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019031-01-2017
1276अर्थ विभागश्री देविदास दादासाहेब काकडे सेवा निवृत्‍त विस्‍तार अधिकारी पंचायत, पंचायत समिती कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रककम अदा करणे2017013105019131-01-2017
1277अर्थ विभागश्रीमती रंजना गुलाब भैसाडे सेवा निवृत्‍त एल एच व्‍ही प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र खर्डा ता जामखेड यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017013105019231-01-2017
1278सामान्य प्रशासन विभागश्री फकीरा एकनाथ केदारी कार्या अधीक्षक पंचायत समिती राहाता यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017013104015731-01-2017
1279सामान्य प्रशासन विभागश्री बारटक्‍के अंकुश रामचंद्र वरिष्‍ठ सहाय्यक पंचायत समिती कर्जत यांचे भ.नि.निधी खात्‍यातून ना-परतावा अग्रीम मंजुरी बाबत2017013104015831-01-2017
1280जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री चिपाडे एस जे, कनिष्ठ सहा. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती बील मंजुरीबाबत 2017013103003631-01-2017
1281पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती श्रीरामपुर, राहुरी, जामखेड)2017013107005131-01-2017
1282पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पंचायत समिती पारनेर)2017013107005231-01-2017
1283पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहाता कोपरगांव)2017013107005331-01-2017
1284अर्थ विभागश्रीम. खोमणे प्रमिला राधाकृष्ण, वरिष्ठ लेखा सहाय्यक, अर्थ विभाग जिल्हा परिषद अहमदनगर, यांना नवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017013105019331-01-2017
1285पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती राहुरी अकोले )2017013107005431-01-2017
1286सामान्य प्रशासन विभागश्रीम एस ए ढोकळे कार्यालयीन अधीक्षक मध्‍यवर्ती टपाल कक्ष जि प अहमदनगर यांचे रजा कालावधीतील कार्यभार हस्‍तांतरणाबाबत 2017013104016031-01-2017
1287अर्थ विभागश्रीमती पी.आर.खोमणे,वरि.लेखा अर्थ वि भाग जि.प.अ.नगर यांना नियत वयोमानानुसार जिल्‍हा प‍रि षद सेवेतून कार्यमुक्‍त करणे.2017013105019431-01-2017
1288पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन सन २०१६-२०१७ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती राहाता ग्रामपंचायत - दाढ बुद्रुक खेळते भांडवल निधीचे वितरण करणे बाबत2017013107005531-01-2017
1289ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा योजना खरवंडी तालुका नेवासा महावितरण कंपनीस भरणा केलेले विज देयकाच्या १०० टक्के वीज बिलाच्या ५० टक्के प्रोतसाहन अनुदान मंजुरीबाबत 2017013114015731-01-2017
1290ग्रामपंचायत विभागश्री डी बी आजबे, तत्कालीन ग्रामसेवक ग्रा पं नागलवाडी ता कर्जत यांचे गैरवर्तनाचे कारणास्तव शिक्षा अंतिम करणे बाबत...2017013006039030-01-2017
1291अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सहायक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांना निवृत्‍ती वेतन उपदान अंशराशिकरण मूल्‍य व कुंटुब निवृत्‍ती वेतन मंजूरी बाबत2017013005018630-01-2017
1292अर्थ विभागश्री शेख आयूब नूरमहमंद आरोग्य सेवक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा उपदान मंजूरी बाबत2017012705017827-01-2017
1293अर्थ विभागश्रीम हेमलता अरुण पंदारे मूख्याध्यापक पंचायत समिती कोपरगाव यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705017927-01-2017
1294अर्थ विभागश्री बापूसाहेब संखाराम पिलगर मैलकामगार पंचायत समिती श्रीरामपूर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018027-01-2017
1295अर्थ विभागश्री लहानू रंभाजी क्षिरसागर मैलकामगार पंचायत समिती संगमनेर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018127-01-2017
1296अर्थ विभागश्री मंकूद कृष्ण्‍नाथ रासने आरोग्य सहा आरोग्य विभाग जि प अहमदनगर यांना सेवा निवृत्ती वेतन उपदान, अंशाराशिकरण मूल्य व कुंटुब निवृत्ती वेतन मंजूरी बाबत2017012705018227-01-2017
1297अर्थ विभागकै श्री मच्छिद्र रंगनाथ नरवडे केंद्रप्रमुख पंचायत समिती पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018327-01-2017
1298अर्थ विभागकै श्री प्रल्हाद रंगनाथ शेेडगें मयत सफाई कामगार प्राथमिक आरोग्‍य केद्र तिसगाव ता पाथर्डी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012705018427-01-2017
1299जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एफ एच बेग वाहनचालक यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003227-01-2017
1300जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री. एस डी काळोखे स प्र अ . संनियंत्रण यांचे अर्जित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003327-01-2017
1301अर्थ विभागश्री. लक्ष्मण सखाराम सदगीर, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती अकोले यांना सुधारीत सेवा निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012705018527-01-2017
1302जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003427-01-2017
1303जिल्‍हा ग्रामिण विकास यंत्रणाश्री सुनील गायकवाड प्रकल्प संचालक जि ग्रा वि य अहमदनगर यांची परावर्तित रजा मंजुरीबाबत 2017012703003527-01-2017
1304ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षीक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये मंजूर कामांच्या निधीचे वितरण. (ग्रा पं वांगदरी ता श्रीगोंदा)2017012506038725-01-2017
1305सामान्य प्रशासन विभागश्री रोहिदास भिवसन सोनवणे सहा.गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पाथर्डी यांची खाजगी कारणस्‍तव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत2017012504015325-01-2017
1306पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण(पं स राहुरी )2017012507004925-01-2017
1307ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागविशेष घटक योजनेतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना मौजे वाटेफळ ता नगर या योजनेस अनुदान वितरीत 2017012514015625-01-2017
1308ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची वयाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे संगणक परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सुट देणेबाबत.(श्री ए एल पाटील, सेवा निवृत्त ग्रामसेवक पं स राहूरी व इतर.)2017012506038825-01-2017
1309अर्थ विभागश्रीमती सुनंदा प्रेमचंद झोबाडे सेवा निवृत्‍त एन एम प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र उंबरे ता राहुरी यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे 2017012505017525-01-2017
1310अर्थ विभागश्री सरदारसिंग लक्ष्‍मणसिंग परदेशी सेवा निवृत्‍त सहारूयक लेखाधिकारी सार्वजनिक बांधकाम दक्षीण विभाग जिल्‍हा परिषद अहमदनगर यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017625-01-2017
1311अर्थ विभागश्री दिगंबर शंकरराव पाटील, उपाध्‍यापक जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळा शिंपाेरे तालुका कर्जत यांची भविष्‍य निर्वाह निधिची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012505017725-01-2017
1312पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खेळते भांडवल निधीचे वितरण (एकरूखे ता. राहता )2017012507005025-01-2017
1313समाज कल्‍याण विभागजानकीबाई आपटे बालिकाश्रम या संस्थे व्दारा संचलित जानकीबाई आपटे बालिकाश्रम, अहमदनगर या वसतिगृहाची मान्यता रद्द करणे बाबत. . . . 2017012517003625-01-2017
1314सामान्य प्रशासन विभागश्री किशोर किसनराव वाळुंजकर कनिष्‍ठ सहाय्यक गटशिक्षण कार्यालय पंचायत समिती राहुरी यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012504015425-01-2017
1315सामान्य प्रशासन विभागकार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा कार्यभाराबाबत2017012504015525-01-2017
1316सामान्य प्रशासन विभागउप कार्यकारी अभियंता,जिल्हा परिषद पाटबंधारे विभाग अहमदनगर यांचे पदाचा तात्‍पुरता कार्यभाराबाबत2017012504015625-01-2017
1317सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोक प्रतिनिधीनि सुचविलेला ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते व अन्य मूलभूत सुविधांची कामाबाबत व सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचा रस्त्यांचा दुरुस्ती व परीक्षण कार्यक्रम ३०५४ या लेखाशिर्षांतगत निधी मधून करणेत येणारी कामे व जिल्हा परिषदेमार्फत कारणात येणारी सर्व कामे प्रकारची कामे याची राज्य गुणवत्ता निरीक्षक यांचेकडून तपासणी करणे बाबत 2017012512023125-01-2017
1318अर्थ विभागश्री अशोक भास्‍कर सांगळे,सेवानिलंबित वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) ए.बा.वि.से.यो.पाथर्डि यांना जिल्हा परिषद सेवेत पुनस्‍थापित करणे..2017012405017324-01-2017
1319सामान्य प्रशासन विभागगटविकास अधिकारी पंचायत समिती अहमदनगर या पदाचा तात्‍पुरता कार्यभााराबाबत2017012404014824-01-2017
1320महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. ए. ए. कुलकर्णी सहा. बा. वि. प्र. अ .यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प. भिंगार 2 (ग्रामिण) या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003324-01-2017
1321महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. वाय. भांगे पर्यवेक्षीका वडाळा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्पं अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वडाळा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003424-01-2017
1322महिला बालकल्‍याण विभागश्रीमती. एस. बी. गायधने पर्यवेक्षीका नेवासा यांचे कडे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प नेवासा या पदाचा कार्यभार सोपविणे बाबत2017012408003524-01-2017
1323ग्रामपंचायत विभागसेवा निलंबीत करणे बाबत श्री. वळेकर राजेंद्र बन्सी ग्रामसेवक पंचायत समिती जामखेड.2017012406038624-01-2017
1324सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.२ ते ४ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता जिल्हा आरोग्‍य अधिकारी,जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404014924-01-2017
1325सामान्य प्रशासन विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांन सन 2016-17 अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील विभाग प्रमुखांचे सुप्रशासन या विषयावरील दि.३० जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत आयोजीत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेकरीता .उप कार्यकारी अभियंता (सा बा उत्‍तर) जि.प.अ.नगर यांना कार्यमुक्त करणे बाबत.2017012404015024-01-2017
1326सामान्य प्रशासन विभागश्री जलाल मोहम्‍मद परिचर जि प सा बा उपविभाग नगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015124-01-2017
1327सामान्य प्रशासन विभागश्री कैलास बाळासाहेब झुुंगे कनिष्‍ठ सहाय्यक सामान्‍य पशासन विभाग जि प अहमदनगर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012404015224-01-2017
1328अर्थ विभागश्रीमती सूमन भास्‍कर मुळे सेवा निवृत्‍त उपाध्‍यापक जिल्‍हा परषिद प्राथमिक शाळा सुसेवस्‍ती तालुका नगर यांचे भविष्‍य निर्वाह नधिीची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017123-01-2017
1329अर्थ विभागश्रीमती शकिला अख्‍तर फारुक शेख सेवा निवृत्‍त मुख्‍याध्‍यापक जिल्‍हा परषिद शाळा राहाता ऊर्दु तालूका राहाता यांची भविष्‍य निर्वाह निधिाची अंतिम रक्‍कम अदा करणे2017012305017223-01-2017
1330पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण यादीला कार्योत्तर मंजुरी देणे (पं स राहुरी शेवगावं )2017012307004823-01-2017
1331ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.मोमीण आखाडा ता.राहुरी या योजनेस अनुदान वितरण.2017012314015323-01-2017
1332ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.धामणगाव ता.जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण.2017012314015423-01-2017
1333ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागपिण्याचे पाण्याची टंचाई अनुदान वाटप सन २०१६-१७ पासून 2017012314015523-01-2017
1334सामान्य प्रशासन विभागश्री भांबरे सुनिल बाळु परिचर पशु वैद्यकिय दवाखाना खडकवाडी पंचायत समिती पारनेर यांचे वैद्यकिय खर्चाचे प्रतिपुर्ती रक्‍कम मंजुर करणे बाबत2017012104014721-01-2017
1335पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वच्छ भारत मिशन कक्षातील कार्यरत असलेले तालुका स्तरावरील कार्यरत अधिकारी यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा करणे बाबत... 2017012107004621-01-2017
1336सामान्य प्रशासन विभागविभागीय चौकशी प्रकरणात सादरकर्ता अधिकारी व साक्षिदार यांनी जिल्‍हा परिषदेची बाजु प्रभावीपणे मांडणेबाबत2017012004014420-01-2017
1337सामान्य प्रशासन विभागनिलंबित कर्मचारी यांचेविरुध्‍द विहीत कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करणेबाबत 2017012004014520-01-2017
1338महिला बालकल्‍याण विभागश्री.मनोज ससे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क) यांचे अर्जित रजेच्या कालावधीत म. व. बा. क. विभागाचे प्रशासकिय कामकाज संभाळणे बाबत2017012008003220-01-2017
1339अर्थ विभागश्री.मधुकर किसन खवळे, मैलकामगार, जि.प.ग्रा.पा.पु. उपविभाग जामखेड पं.स.जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016120-01-2017
1340अर्थ विभागकै. बाळू देवराम जाधव, परिचर, पंचायत समिती नगर,यांच्या वारस पत्नी श्रीम.संगिता बाळू जाधव यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरी बाबत.2017012005016220-01-2017
1341अर्थ विभागश्री.सुरेश एकनाथ गोरे, मैलकामगार,पंचायत समिती जामखेड यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत2017012005016320-01-2017
1342सामान्य प्रशासन विभागश्री एस टी माने कनिष्‍ठ सहाय्यक एबाविेसे श्रीगोदा हे कार्यालयीन कामी अनाधिकृृत गैरहजर राहिल्‍याने शिस्‍तभंगाची कारवाई करणेबाबत 2017012004014620-01-2017
1343अर्थ विभागश्री. दिलीप विठ्ठल पवार, मैलकामगार, पंचायत समिती जामखेड, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016420-01-2017
1344अर्थ विभागश्री. गोरक्ष यादव रोकडे, केंद्रप्रमुख, पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान,अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजुरी बाबत.2017012005016520-01-2017
1345अर्थ विभागश्री. श्रीधर भाऊराव कंठाळी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिती पाथर्डी, यांनानिवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017012005016620-01-2017
1346अर्थ विभागश्री. किसान मार्तंड घुले, उपाध्यापक , पंचायत समिती पारनेर, यांना निवृत्तीवेतन,उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुतुब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016820-01-2017
1347अर्थ विभागश्री.आरोटे साबाजी दगडू, उपाध्यापक, पंचायत समिती अकोले, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरीबाबत2017012005016920-01-2017
1348अर्थ विभागश्री. अशोक हरिभाऊ लहिरे, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती नेवासा, यांना निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017012005017020-01-2017
1349अर्थ विभागकै.श्री. सुरेश रघुनाथ एखंडे, मयत पदवीधर शिक्षक, पंचायत समिती अकोले, यांच्या वारस पत्नी श्रीम. मीनाक्षी सुरेश एखंडे यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन, मृत्यू-नि-सेवा उपदान मंजुरीबाबत.2017011905015619-01-2017
1350ग्रामपंचायत विभागग्रामसेवक या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038419-01-2017
1351ग्रामपंचायत विभागग्राम विकास अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 ची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत.2017011906038519-01-2017
1352अर्थ विभागश्री. रामदास गोपाळा मोरे, कक्ष अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड, ता- जामखेड यांचे सुधारित निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण मुल्य व कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजुरी बाबत.2017011905015719-01-2017
1353समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (माहे जुन-2016 ते सप्टेंबर-2016)2017011917003419-01-2017
1354समाज कल्‍याण विभागस्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचा-यांना मानधन वितरण करणे बाबत. . . (ऑक्टोबर-2016 ते डिसेंबर-2016)2017011917003519-01-2017
1355पशुसंवर्धन विभागश्री खोडदे लक्षमण सिताराम पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैदयकीय दवाखाखना हिवरेबाजार तालुका नगर पंचायत समिती नगर यांच्या पत्नीचे वैदयकीय परिपूर्ती मंजुरीचा आदेश2017011911005019-01-2017
1356शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतीपुतीची रककम मंजुर करणे बाबत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्कम मंजूर करणेबाबत श्री निकाळे मंदा संतू उपा ज़ि प प्रा शा बाभळेश्वर ता राहता 2017011916021419-01-2017
1357महिला बालकल्‍याण विभागश्री. रणजित सोमा भराडे विस्ताार अधिकारी (सां) राजीनामा मंजुरी बाबत 2017011908003119-01-2017
1358पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता कक्षस्वछ भारत अभियान अंतर्गत बीपीएल व पात्र एपीएल शौचालय बांधकामाचे प्रोत्साहनपर अनुदान वितरण (पंचायत समिती नेवासा )2017011907004519-01-2017
1359शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत श्री आढाव बबन किसन,उपा,जि.प.प्रा.शाळा गटेवाडी ता पारनेर जि.अहमदनगर2017011916031319-01-2017
1360शिक्षण प्राथमिक विभागवैदयकीय प्रतिपुर्तीची रक्कम मंजुर करणेबाबत श्री फुलमाळी रावसाहेब माणिक,उपा,जि.प.प्रा.शाळा चोंडी ता जामखेड जि.अहमदनगर2017011916031419-01-2017
1361अर्थ विभागश्री .यशवंत जगन्नाथ कुलकर्णी ऐच्छिक सेवा निवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक पंचायत समिती राहुरी यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014518-01-2017
1362अर्थ विभागश्री .रावसाहेब आनंदा सोनवने ऐच्छिक सेवा निवृत्त केंद्रप्रमुख बुऱ्हाणगर तालुका नगर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014618-01-2017
1363अर्थ विभागश्री .विलास शंकर डूमणे सेवा निवृत्त उपाध्यापक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा पिंपरणे तालुका संगमनेर यांचे भविष्य निर्वाह निधीची अंतिम रक्कम अदा करणे 2017011805014718-01-2017
1364अर्थ विभागश्री . बाळू हरिभाऊ साळुंके उपाध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मंजूर तालुका कोपरगाव यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा करणे 2017011805014818-01-2017