जिल्‍हा परिषद आदेश

क्रमांक
विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
आदेश दिनांक
डाउनलोड
1लघु पाटबंधारे विभागश्री वसंत सुभाष बेंद्रे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी जि.प. ल पा उपविभाग कर्जत यांची बदली जिल्‍हा परिषद ल पा उपविभाग वडसा ता.वडसा जिल्‍हा गडचिरोली येथे बदली झाल्‍याने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018120615057006-12-2018
2सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख राज्य मार्ग ८ नगर मनमाड रस्त्यापासून बोरुडे वस्ती, नेहे वस्तीगंगापूर चिंचोली रस्ता ग्रामीण मार्ग १७ साखळी क्रमांक २/५०० ते ३/५०० खडी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे ता. राहुरी. 2018120613031106-12-2018
3सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश प्रमुख राज्य मार्ग ८ नगर मनमाड रस्त्यापासून चिंचोली रस्ता ग्रामीण मार्ग १६ साखळी क्रमांक १/०० ते २/०० खडी पृष्ठभागाची दुरुस्ती करणे ता. राहुरी. 2018120613031206-12-2018
4शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038606-12-2018
5शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038706-12-2018
6शिक्षण प्राथमिक विभागशिक्षण सेवकांना तीन वर्ष समाधानकारक काम केल्यानंतर प्राथमिक शिक्षकांच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देणेबाबत. 2018120616038806-12-2018
7लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - भवरवस्ती ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057106-12-2018
8लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - पा पु विहिरीजवळ ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057206-12-2018
9लघु पाटबंधारे विभाग कार्यारंभ आदेश सा बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार - ४४०२ पिंपळवाडी - जंजिरे मळा ता. कर्जत जि. अहमदनगर 2018120615057306-12-2018
10सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश पिंप्रीशहाली ते धनगरवाडी मागें सोमनाथ नवथर वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे.ता. नेवासा  2018120513030605-12-2018
11सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागआमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य )चा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत करणे बाबत 2018120512063805-12-2018
12सामान्य प्रशासन विभागमाहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) (ख) (सोळा) नुसार सहाय्यक माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्तांबाबत (जिल्हा परिषद स्तर/पंचायत समिती/ग्रामिण स्तर) 2018120404044004-12-2018
13सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश संगमनेर साखर कारखाना ते कानिफनाथ मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.संगमनेर 2018120413029604-12-2018
14सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश सुकेवाडी गावातर्गत ते कानिफनाथ मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे. ता.संगमनेर 2018120413029704-12-2018
15सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश गोपाळपूर शिरसगाव रस्ता ते दासपूते वस्ती रस्ता सुधारणा करणे.ता. नेवासा 2018120413029804-12-2018
16सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश वरखेड ते गोरेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे.ता. नेवासा 2018120413029904-12-2018
17सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागराज्य मार्ग ५० शिंगणवाडी ते राज्य मार्ग ५० रस्ता ग्रामीण मार्ग ६० साखळी क्रमांक १/०० ते ३/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. अकोले 2018120413030104-12-2018
18सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागउपअभियंता,जि.प.सा.बा. उपविभाग -नगर हे दिनांक ३०/११/२०१८ रोजी नियत वयोमाना नुसार सेवानिवृत्त होत असल्याने या पदाचा कार्यभार घेणेबाबत 2018120412063404-12-2018
19सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा डोळेवस्ती येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. पाथर्डी या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120412065104-12-2018
20सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत - चौकशी अधिकारी नियुक्ती करणेबाबत 2018120304043703-12-2018
21सामान्य प्रशासन विभागश्री पी पी देवळालीकर सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत - सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018120304043803-12-2018
22आरोग्‍य विभागहृदयविकार,किडणी,कर्करोग व दुर्धर आजाराने पीडीत रुग्‍णांना जिल्‍हा परिषद सेस फंडातून आर्थिक मदत मंजुर करणेबाबत.2018120310040103-12-2018
23आरोग्‍य विभागऔषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांना स्‍थायीत्‍व प्रमाणपत्र उपलब्‍ध करुन देणेबाबत.2018120110040001-12-2018
24ग्रामपंचायत विभागजिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. खर्डा ता. जामखेड)2018120106057301-12-2018
25सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागकार्यकारी अभियंता,जि.प.सा.बा. दक्षिण विभाग ,जिल्हा परिषद अहमदनगर या पदाचा कार्यभार देणे बाबत 2018120112061601-12-2018
26सामान्य प्रशासन विभागश्री.वासुदेव सोळंके ,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा )जिल्हा परिषद ,अहमदनगर यांची अर्जित रजा मंजूरी व अतिरिक्त पदभार बाबत. 2018120104043901-12-2018
27शिक्षण प्राथमिक विभागसुनिल उर्फ उत्तरेश्वर शंभू मोहोळकर, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक बारडगांव दगडी, ता. कर्जत यांचे बडतर्फ कालावधीचे निर्णयाबाबत2018120116038501-12-2018
28ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.लोणी ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114026801-12-2018
29ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.जवळके ता जामखेड या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114026901-12-2018
30ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागलोकसहभागावर आधारीत नळ पाणी पुरवठा मौजे.काकणेवाडी ता पारनेर या योजनेस अनुदान वितरण 2018120114027001-12-2018
31ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागनळ पाणी पुरवठा मौजे.सोनोशी ता संगमनेर या योजनेस अंतिम हप्ता मंजुर करणेबाबत...2018120114027101-12-2018
32लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती देऊळगाव - नलगेमळा ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018120115055401-12-2018
33लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती पिसेवाडी नं.२ ता. अकोले जि. अहमदनगर2018120115055501-12-2018
34लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती कातकडे शेत गट न.२७९ राक्षी ता. श्‍ोवगाव जि. अहमदनगर2018120115055601-12-2018
35लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती बेलगाव -काकडेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055701-12-2018
36लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती राक्षी - झुंबडशेत गट न.१९ ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055801-12-2018
37लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती गदेवाडी -निकेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115055901-12-2018
38लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश सा. बं दुरुस्ती माथणी गट न.७८ ता. नगर जि. अहमदनगर2018120115056001-12-2018
39लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती बु-हाणनगर ता. नगर जि. अहमदनगर2018120115056201-12-2018
40लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण कडगाव क्र.३ ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018120115056301-12-2018
41लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण राक्षी नं.४ ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115056401-12-2018
42लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण बेलगाव -पोपटेवस्‍ती ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018120115056501-12-2018
43लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण पिचडगाव - बनसोडेवस्‍ती ता. नेवासा जि. अहमदनगर2018120115056601-12-2018
44सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे पीर शेख बहुद्दीन चिस्ती रहे दर्गाह दरोडी ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120112065201-12-2018
45सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे श्री. क्षेत्र खंडेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आपधुप ता. पारनेर येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018120112065301-12-2018
46सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश जोर्वे,करपडवाडी संगमनेर साखळी क्रमांक ०/०० ते १/५०० रस्ता डांबरी पृष्ठ भागाचे खड्डे भरणे ता. संगमनेर 2018113013029530-11-2018
47लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती जलयुक्त शिवार ३४५१ खडांबे बु - घोडकेवस्ती ता. राहुरी जि. अहमदनगर2018113015054930-11-2018
48लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश नाला खोलीकरण जलयुक्त शिवार ४४०२ बोरसेवाडी - वाघ वस्ती ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर2018113015055330-11-2018
49सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शहरटाकळी येथे २ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018113012062630-11-2018
50सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दिंडेवाडी १ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018113012062730-11-2018
51सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मालकीच्या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असणा-या जागा खाजगीकरणाच्या माद्यमातून बी. ओ. टी. व्यापारी तत्वावर विकसीत करणेसाठी संबधीत प्रकल्पाचे कामाकरिता खाजगी वस्तू विशारद ( आर्चिटेक्ट )यांचे नियुक्ती करणे.  2018113013030530-11-2018
52लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं दुरुस्ती चापडगाव - भिसेवस्‍ती गट नं.508 ता. शेवगाव जि. अहमदनगर2018113015056130-11-2018
53सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने /प्रथमोचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश -पशुवैद्यकीय दवाखाना ढवळपुरी येथे नवीन दवाखाना इमारत बांधकाम करणे .ता. पारनेर 2018113012065030-11-2018
54ग्रामपंचायत विभागवयाची 50 वर्षे पुर्ण झाल्‍यामुळे संगणक परिक्षा उत्‍तीर्ण होण्‍यामधुन सुट देणे बाबत2018112906057029-11-2018
55लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश पाझर तलाव दुरुस्ती जि. प. सेस कोथूळ ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर2018112915054529-11-2018
56सामान्य प्रशासन विभागश्री. सिताराम चिमाजी बाचकर ,कनिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ पंचायत समिती राहुरी यांचे विनंती बदलीबाबत. 2018112904043529-11-2018
57सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक गट क (लिपीक ) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत. (१२ वर्षाची सेवा झालेनंतर )2018112904043629-11-2018
58सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाने/प्रथमोपचार केंद्राचे बांधकाम करणे या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचा तांत्रिक मान्यता आदेश -पशुवैद्यकीय दवाखाना मिरजगाव ता. कर्जत येथे नवीन दवाखाना इमारत बांधकाम करणे.2018112912061329-11-2018
59सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पाटोदा येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061429-11-2018
60सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भवरवाडी येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061529-11-2018
61सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खामगाव येथे २ वर्गखोल्या दुरुस्ती करणे ता. जामखेड या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061729-11-2018
62सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे खंडोबा मंदिर देवस्थान निंबळक येथे संरक्षक भिंत बांधणे व परिसर सुधारणा करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061829-11-2018
63सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेंडेवाडी लिंपणगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912061929-11-2018
64सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा टाकळी खातगाव येथे १शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. नगर या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062029-11-2018
65सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा महादेववाडी (लोणीव्यंकनाथ )येथे १शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062129-11-2018
66सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभाग मौजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा घारगाव येथे २ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. श्रीगोंदा या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112912062229-11-2018
67ग्रामपंचायत विभागमोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर कामांना निधी वितरित करणेबाबत (सन २०१७-१८) (ग्रा. पं. निंबळक ता. नगर)2018112906058429-11-2018
68सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059328-11-2018
69सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059428-11-2018
70आरोग्‍य विभागदि.०१/१०/२००६ ते ३१/३/२०१० या कालावधीत सेवानिवृृृृत्‍त औषध निर्माण अधिकारी वर्ग ३ या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्‍वासित प्रगती याेेेजनेअंतर्गत दुसरा लाभ मंंजुर करणेबाबत.2018112810039728-11-2018
71सामान्य प्रशासन विभागश्री एम बी नाईक, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत-सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 2018112804043228-11-2018
72सामान्य प्रशासन विभागश्री एम बी नाईक, सेवा निलंबित कार्यालयीन अधीक्षक यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करणेबाबत. 2018112804043328-11-2018
73सामान्य प्रशासन विभागश्री. पोपट कचरू साळवे, वरिष्ठ सहाय्यक वर्ग-३ जि.प. ग्रा.पा.पु. उपविभाग , जामखेड यांचे विनंती बदलीबाबत. सन २०१८2018112804043428-11-2018
74सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमा.आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१८-२०१९ (विधान परिषद सदस्य) अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे -मौजे वासुंदे ता.पारनेर येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्र ५५८/४ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे . 2018112812058828-11-2018
75सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे पाटेवाडी ता. कर्जत गावठाण हरिजनवस्ती येथे रस्ता कांक्रीटीकरण करणे.2018112812058928-11-2018
76सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे शिंदे ता.कर्जत येथील टाकावस्ती प्राथमिक शाळा संरक्षक भिंत बांधणे .2018112812059028-11-2018
77सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागज़िल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) सन २०१७-१८-१९ मधील ३०५४/५०५४ या लेखाशिर्षाखालील बदल कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत..2018112812059228-11-2018
78आरोग्‍य विभाग श्री.नंनवरे लहु माणिकराव, आरोग्य सेवक पुरूष यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे बाबत.2018112710039827-11-2018
79सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागग्रामा १ ते पळसखेडे खंडोबामंदिर कऱ्हे निमोण रस्ता कि मी ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713028727-11-2018
80सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागवरुडी पठार (इजिमा ३४ पासून) सारोळे पठार रस्ता कि मी ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ग्रामा १३१ ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713028827-11-2018
81सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागप्रजिमा ८४ ते मालुंजा मातापूर ते रामा ५० रस्ता कि मी ४/८०० ते ६/०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. इजिम ५५ ता श्रीरामपूर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018112713028927-11-2018
82सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागरामा ५० ते गुजरवाडी चौफुला ते हळनोर वस्ती रस्ता कि मी ८/०० ते ९/२०० मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. इजिम २२७ ता श्रीरामपूर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश.2018112713029027-11-2018
83सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश आश्वी, निमगाव जाळी ता. संगमनेर रस्ता ग्रामीण मार्ग क्रमांक ३० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर2018112713029127-11-2018
84सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे धांदरफळ येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029227-11-2018
85सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे डोळासने येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029327-11-2018
86सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागमौजे लोहारे येथील पशु वैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे ता संगमनेर. या कामाचा कार्यारंभ आदेश. 2018112713029427-11-2018
87सार्वजनिक बांधकाम उत्‍तर विभागकामाचा कार्यारंभ आदेश.राज्य मार्ग ३१ पासून नान्नज दुमाला पारेगाव खुर्द ते संगमनेर रस्ता इतर जिल्हा मार्ग ३२ साखळी क्रमांक ८/०० ते १०/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ता. संगमनेर 2018112713028627-11-2018
88लघु पाटबंधारे विभागकार्यारंभ आदेश को प बं बांधणे २७०२ ल पा बिगर आदिवासी रवंदे - अगस्ती नदी ता. कोपरगाव जि. अहमदनगर 2018112715053427-11-2018
89सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गणेशनगर येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112612061026-11-2018
90सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागमौजे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खुंटेफळ नं . १ येथे १ शाळा खोली नवीन बांधकाम करणे ता. शेवगाव या कामाचा कार्यारंभ आदेश 2018112612061126-11-2018
91शिक्षण प्राथमिक विभागपदवीधर प्राथमिक शिक्षक वेतन श्रेणी नाकारुन उपाध्यापक पदावर नियुक्तीबाबत श्री पाटोळे रमेश गजाराम पदवीधर प्राथमिक शिक्षक2018112616038226-11-2018
92सामान्य प्रशासन विभागसन २०१८-२०१९ करिता एल -२ लेखाशिर्ष २०५३०७७२ अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी निवृत्ती वेतन अनुदान वाटप करणे बाबत (माहे नोव्हेंबर २०१८ पेड इन डिसेंबर २०१८)2018112604043026-11-2018
93आरोग्‍य विभागश्री.एहसान उस्‍मान शहा औषध निर्माण अधिकारी प्राथि‍मिेेेक आरोग्‍य केंद्र दहीगाव बोलका,ता.कोपरगाव यांना आंतरजिल्‍हा बदलीने कार्यमुक्‍त करणेबाबत.2018112610039626-11-2018
94सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक गट क (लिपिक) या संवर्गातील कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतंर्गत पहिला लाभ मंजूर करणेबाबत. ( १२ वर्षाची सेवा झाल्यानंतर )2018112604043126-11-2018
95सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजन सुविधा साठी विशेष अनुदान योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौज शिंगोरी ता.शेवगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.2018112612057526-11-2018
96सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागअनुसुचित जाती व नवंबौधद्ध घटकांच्या वस्ती विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना ) सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे सोनोशी ता. पाथर्डी. येथील डॉ . आंबेडकर नगर ते दलित वस्ती स्माशान भूमी रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. 2018112612057626-11-2018
97सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागजिल्हा ग्रामविकास निधी सन २०१८-१९ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश-मौजे नवनागपूर ता नगर येथील वॉर्ड क्र ३ सम्राट नगर अंतर्गत भूमिगत गटार बांधकाम करणे.2018112612057726-11-2018
98सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागलोकप्रतिनिधींनी सुचविलेलया ग्रामीण भागातील गाव अंतर्गत सुविधा पुरविणे योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे- मौजे सांडवे ता. नगर येथे गाव अंतर्गत व पोहोच रस्ते करणे .2018112612057826-11-2018
99सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे देहरे ता. नगर येथे करंडेवस्ती प्राथमिक शाळा संरक्षक भिंत बांधणे . 2018112612057926-11-2018
100सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागचौदावा वित्त आयोग सन २०१७-१८ अंतर्गत कामास तांत्रीक मान्यता आदेश देणे . मौजे चापडगाव ता.कर्जत येथे शॉपिंग सेंटर गाळे बांधकाम करणे. 2018112612058026-11-2018